32006L0048

začatie a vykonáv. činností úverových inštitúcií (preprac. znenie)

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (50)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na prvú a tretxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xa stanovisko Európskej centrálnej banky [2],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],
keďže:
(1) Smernica Európskeho paxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxlnila. S ohľadom na ďalšie nové zmeny a doplnenia uvedenej smernice by sa v záujme jasnosti mala prepracovať.
(2) Na uľahčenie začatia a výkonu podnikxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx tieto inštitúcie podliehajú.
(3) Táto smernica predstavuje základný nástroj na vytvorenie vnútorného trhu, a to z hľadiska slobody usadiť sa a slobxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Akčný plán" obsahovalo niekoľko cieľov, ktoré je potrebné dosiahnuť na dokončenie vnútorného trhu v oblasti finančných služieb. Európska rada na svoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxtanovení o vlastných zdrojoch predstavuje významný prvok tohto akčného plánu.
(5) Opatrenia na koordináciu úverových inštitúcií s cieľom ochraňoxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxležite zohľadniť objektívne rozdiely v ich stanovách a v ich poslaní v zmysle vnútroštátneho práva.
(6) Tieto opatrenia by preto mali mať čo najväčší xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxadov alebo iných nástrojov, ako sú priebežné emisie dlhopisov a iných porovnateľných cenných papierov a poskytovanie úverov na vlastný účet. Mali by sx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxniť uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré ustanovujú osobitné dodatočné povolenia, ktoré úverovým inštitúciám umožňujú vykonávxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxčenie vzájomného uznávania povolení a systémov dohľadu nad obozretným podnikaním, a tým umožniť udeľovanie jednotnej licencie, ktorá bude uznávaná x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx preto treba považovať len za faktor, ktorý má príslušným orgánom umožniť rozhodovať sa na základe presnejších informácií za použitia objektívnych krxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a to stanovenie pravidiel týkajúcich sa začatia a výkonu podnikania úverových inštitúcií a dohľadu nad ich obozretným podnikaním, nie je možné uspokxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxe sú nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie podobných ochranných mechanizmov pre vkladateľov a na vytvorenie spravodlivých podmienok pre hospodxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoré v rámci spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi umožnia sledovať postavenie porovnateľných druhov úverových inštitúcií pomocou štandardných xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xozlišovať medzi ukazovateľmi, ktorých cieľom je zabezpečiť zdravé riadenie úverových inštitúcií, a ukazovateľmi vytvorenými na účely hospodárskex x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdeľovali, resp. aby odňali povolenie v prípade, ak faktory, akými sú predmet činnosti, geografické rozloženie činnosti alebo bežná činnosť, jasne naxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx členskom štáte, na území ktorého vykonáva alebo zamýšľa vykonávať väčšiu časť svojich činností. Ak toto z daných okolností zrejmé nie je, ale väčšina cxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxom základe, mala by sa v súvislosti s článkami 125 a 126 zmeniť zodpovednosť za výkon dohľadu na konsolidovanom základe len na základe súhlasu týchto príxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxá inštitúcia, ktorá nie je právnickou osobou, by mala mať ústredie v členskom štáte, v ktorom jej bolo udelené povolenie na činnosť. Členské štáty by malx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxmali udeliť ani predĺžiť povolenie úverovej inštitúcii v prípade, ak by im blízke vzťahy medzi touto inštitúciou a inými fyzickými alebo právnickými oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxli príslušným orgánom uspokojivo preukázať.
(12) Odkaz o účinnom výkone dohľadu zo strany orgánov dohľadu zahŕňa aj dohľad na konsolidovanom záklaxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xrgány, ktoré boli požiadané o udelenie povolenia, mali mať možnosť zistiť, ktoré orgány sú príslušné vykonávať dohľad na konsolidovanom základe nad txxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxálnom a na konsolidovanom základe a v prípade, ak to uznajú za vhodné, neuplatniť ich na individuálnom základe. Individuálny, konsolidovaný a cezhranxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpomáhaním ich vzájomnej spolupráce. Príslušné orgány by mali najmä naďalej využívať články 42, 131 a 141 na účely koordinácie svojich činností a žiadoxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xpoločenstva vykonávať akúkoľvek alebo všetky činnosti uvedené v prílohe I prostredníctvom zakladania pobočiek alebo poskytovania služieb.
(15) xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxené v článku 9 ods. 1 prvý pododsek, v článku 9 ods. 2 a v článkoch 12, 19 až 21, 44 až 52, 75 a 120 až 122. Členské štáty môžu tiež vyžadovať, aby sa článok 123 dodxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(16) Vzájomné uznávanie je vhodné rozšíriť na činnosti uvedené v prílohe I v prípade, že ich vykonávajú finančné inštitúcie, ktoré sú dcérskymi spoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxé spoločnosti, a že spĺňajú určité prísne podmienky.
(17) Hostiteľský členský štát by v súvislosti s výkonom práva usadiť sa a právom poskytovať služxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxtiach, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, vyžadovať splnenie konkrétnych ustanovení jeho vlastných vnútroštátnych právnych predpisov alebo pravidiex xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxhej tieto inštitúcie, resp. tieto činnosti nepodliehajú rovnocenným pravidlám podľa takýchto právnych predpisov alebo pravidiel ich domovského člxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnie, rovnakým spôsobom ako v domovskom členskom štáte za predpokladu, že činnosti povolené v domovskom členskom štáte nie sú v rozpore s právnymi ustanxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ximo Spoločenstva by mali byť vo všetkých členských štátoch podobné. Je dôležité ustanoviť, aby tieto pravidlá neboli výhodnejšie, ako sú pravidlá plaxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré takýmto pobočkám zabezpečia rovnaké zaobchádzanie na celom jeho území. Pobočky úverových inštitúcií s povolením udeleným v tretích krajinách bx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xoli založené.
(20) Medzi Spoločenstvom a tretími krajinami by sa na základe reciprocity mala dosiahnuť dohoda, ktorá v praxi umožní vykonávanie konxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm jej kapitálovou primeranosťou, by mal niesť jej domovský členský štát. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu by mali byť zodpovedné za dohxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxstiteľského členského štátu.
(22) Hladké fungovanie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxov regulácie a dohľadu príslušných orgánov členských štátov. Na tento účel by sa vo Výbore európskych bankových dohľadov zriadenom rozhodnutím Komisxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxormácií. Postup vzájomného informovania by v žiadnom prípade nemal nahrádzať dvojstrannú spoluprácu. Príslušné orgány hostiteľského členského štxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxtitúcie usadenej na ich území spĺňa príslušné zákony a zásady zdravých administratívnych a účtovných postupov a dostatočnej vnútornej kontroly, a to xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxjektmi, ktoré na základe svojej funkcie pomáhajú upevňovať stabilitu finančného systému. V snahe zachovať dôvernosť poskytovaných informácií by sa xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxavenia, môže narušiť stabilitu vrátane integrity finančného systému, a to aj v prípade, že sa vyskytne v inštitúciách, ktoré nie sú úverovými inštitúcxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxytovať len s výslovným súhlasom príslušných orgánov, tieto orgány by v prípade potreby mali mať možnosť podmieniť svoj súhlas splnením presných podmixxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za menovú politiku, a v prípade potreby inými štátnymi orgánmi zodpovednými za dohľad nad platobnými systémami na strane druhej by mala tiež podliehať xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxli byť audítori povinní urýchlene oznámiť príslušným orgánom, keď pri plnení svojich povinností zistia určité skutočnosti, ktoré môžu mať vážny dopax xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx že táto povinnosť platí za každých okolností, keď audítor takéto skutočnosti zistí pri plnení svojich úloh v podniku, ktorý je úzko prepojený s úverovox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxe, ktoré zistia pri plnení svojich úloh v nefinančnom podniku, by žiadnym spôsobom nemala meniť povahu ich úloh v tomto podniku ani spôsob, akým by svoje xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xoho, aby bola dotknutá možnosť členských štátov uplatniť prísnejšie kritériá.
(29) Podľa povahy položiek, ktoré tvoria vlastné zdroje, táto smernxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xkutočnosť, že položky tvoriace dodatkové vlastné zdroje nie sú tej istej povahy ako položky tvoriace pôvodné vlastné zdroje, súčet dodatkových položxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvých vlastných zdrojov nemala presiahnuť polovicu pôvodných xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx záruky im poskytnuté členskými štátmi alebo miestnymi orgánmi.
(32) Ak vznikne kedykoľvek v priebehu výkonu dohľadu potreba určiť výšku konsolidoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxžitý pri výpočte vlastných zdrojov, ich primeranosti vo vzťahu k riziku, ktorému je úverová inštitúcia vystavená, a pri hodnotení koncentrácie expozxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxnčných inštitúcií [6], ktorá zahŕňa niektoré upravené ustanovenia siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závixxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxho, ktorý z týchto aktov riadi účtovníctvo úverovej inštitúcie podľa vnútroštátneho práva.
(34) Minimálne kapitálové požiadavky zohrávajú ústrexxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xapitálových požiadavkách posudzované v nadväznosti na ďalšie osobitné nástroje, ktoré tiež harmonizujú základné postupy dohľadu nad úverovými inšxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálové požiadavky.
(36) Na účely zabezpečenia adekvátnej kapitálovej primeranosti je dôležité stanoviť také minimálne kapitálové požiadavxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx rámcovú dohodu o medzinárodnej konvergencii merania kapitálu a kapitálových požiadaviek. Ustanovenia tejto smernice o minimálnych kapitálových pxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxtálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií [9], sú rovnocenné ustanoveniam bazilejskej rámcovej dohody.
(38) Rozmanxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xapitálových požiadaviek na kreditné riziko, a to zahrnutím rozličných stupňov rizikovej citlivosti a vyžadovaním rôznych stupňov sofistikovanostxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxamné zlepšenie v rizikovej citlivosti a v obozretnosti pravidiel kreditného rizika. Úverovým inštitúciám by sa mali poskytnúť vhodné podnety, aby prxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxsia úverové inštitúcie prispôsobiť svoje požiadavky na spracovanie údajov oprávneným záujmom svojich klientov týkajúcim sa ochrany údajov v súlade x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxy metódy určenia regulatórnych požiadaviek úverových inštitúcií na vlastné zdroje odrážali sofistikovanosť postupov jednotlivých úverových inštxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxovanie údajov pri poskytovaní a riadení expozícií voči klientom zahŕňať rozvoj a validáciu systémov riadenia a merania kreditného rizika. Toto neslúxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xby sa tieto metódy využívali i na účely regulácie vlastných zdrojov.
(39) Pri používaní externých odhadov a vlastných odhadov inštitúcií alebo intexxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí v Spoločenstve, len interné ratingy. V prípade externých ratingov sa využívajú produkty takzvaných uznaných ratingových agentúr, ktoré v súčasnosxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxek podľa tejto smernice je potrebné preverovať vhodné postupy povoľovania a dohľadu pre ratingové agentúry v budúcnosti.
(40) Minimálne kapitálovx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxčtu relatívne malých expozícií.
(41) Ustanovenia tejto smernice dodržiavajú zásadu proporcionality a prihliadajú najmä na rozdiely vo veľkosti a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxé expozície sú uznané čo najjednoduchšie ratingové postupy, a to aj pri prístupe interných ratingov (ďalej len "IRB prístup").
(42) Evolučný charakxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xali vykonať ustanovenia článku 89 ods. 1 písm. a) a b) vždy, ak je to vhodné, aby sa najmä malým úverovým inštitúciám umožnil výber IRB prístupu, ktorý je cxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ktoré sú priamo alebo nepriamo v tejto smernici považované za rovnocenné. Vo všeobecnosti by príslušné orgány nemali diskriminovať medzi troma prísxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxhať prísnejšiemu dohľadu len z tohto dôvodu.
(43) Postupom na zmierňovanie kreditného rizika by sa malo dostať väčšieho uznania v rámci pravidiel, kxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxovanie kreditných rizík, v súčasnosti obvyklé v členských štátoch, mali uznať v štandardizovanom prístupe, ako aj v iných prístupoch.
(44) Na zabezxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi v minimálnych kapitálových požiadavkách úverových inštitúcií, sú potrebné pravidlá stanovujúce náležité zaobchádzanie s takýmito aktivitami a ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ktoré si vyžaduje krytie vlastnými zdrojmi. Rozmanitosť úverových inštitúcií v Spoločenstve je nevyhnutné zohľadniť prostredmíctvom zabezpečenix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxaním rôznych stupňov sofistikovanosti. Úverovým inštitúciám by sa mali poskytnúť vhodné podnety, aby prešli na rizikovo citlivejšie prístupy. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxzovať, čo platí aj pre kapitálové požiadavky pre rozličné obchodné línie, ako aj uznanie postupov na zmierňovanie rizika. V tejto súvislosti by sa mala xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxpečenie primeranej kapitálovej primeranosti úverových inštitúcií v rámci skupiny je nevyhnutné, aby sa minimálne kapitálové požiadavky uplatňovaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxby ich dostupnosti na zabezpečenie úspor, by sa minimálne kapitálové požiadavky mali uplatňovať na jednotlivé úverové inštitúcie v rámci skupiny, poxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti úverových inštitúcií. Členské štáty by však mali mať naďalej možnosť prijať ustanovenia, ktoré sú prísnejšie ako ustanovenia uvedené v tejto smerxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxícií voči jednému klientovi alebo skupine prepojených klientov môže mať preto za následok neprijateľné riziko straty. Takáto situácia sa môže považoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxnstva by mali platiť rovnocenné požiadavky na monitorovanie.
(50) I keď je vhodné pri definícii expozícií na účely stanovenia limitov veľkej majetkxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z váh, resp. stupňov rizika. Tieto váhy a stupne rizika sú určené na stanovenie všeobecných požiadaviek kapitálovej primeranosti, ktoré majú kryť krexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xkupiny prepojených klientov, je potrebné prijať pravidlá na stanovenie veľkej majetkovej angažovanosti, ktoré berú do úvahy nominálnu hodnotu expoxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxanosti povolilo uznanie účinkov zmierňovania kreditného rizika podobným spôsobom ako na účely minimálnych kapitálových požiadaviek s cieľom obmedxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxjúceho z expozícií voči veľkému počtu zmluvných strán. Z tohto dôvodu by mali byť účinky takýchto postupov pri určovaní limitov veľkej majetkovej angaxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xen za obozretných bezpečnostných opatrení.
(52) Ak má úverová inštitúcia expozíciu voči vlastnej materskej spoločnosti alebo iným dcérskym spoloxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a podľa zásady zdravého riadenia bánk, pričom sa nesmie brať ohľad na žiadne iné faktory. V prípade, že vplyv osôb, priamo alebo nepriamo vlastniacich kxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xpatrenia na ukončenie tohto stavu. Pokiaľ ide o veľkú majetkovú angažovanosť, mali by sa stanoviť konkrétne štandardy pre expozície úverovej inštitúxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou, alebo ak sú iné dcérske spoločnosti úverové alebo finančné inštitúcie, alebo podniky pomocných služieb, a xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxi zabezpečiť, aby mali interný kapitál, ktorý je vzhľadom na riziká, ktorým sú alebo môžu byť vystavené, primeraný, pokiaľ ide o množstvo, kvalitu a rozxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxpovednosťou príslušných orgánov je ubezpečiť sa, že úverové inštitúcie majú dobrú organizáciu a primerané vlastné zdroje so zreteľom na riziká, ktorxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxať ku konzistentnému uplatňovaniu tejto smernice a ku konvergencii postupov dohľadu v celom Spoločenstve a mal by inštitúciám Spoločenstva každoročxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlenských štátoch neboli disproporčne zaťažené v dôsledku pretrvávajúcej zodpovednosti príslušných orgánov jednotlivých členských štátov za udeľxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx konsolidovaného dohľadu. Výbor európskych bankových dohľadov by mal takúto spoluprácu podporiť a zlepšiť.
(57) Dohľad na konsolidovanom základe xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xystému.
(58) Aby dohľad na konsolidovanom základe mohol byť účinný, mal by sa uplatňovať na všetky bankové skupiny vrátane tých, ktorých materské spxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxx x diverzifikovanými činnosťami, kde materské spoločnosti kontrolujú najmenej jednu dcérsku spoločnosť, ktorá je úverovou inštitúciou, by príslušnx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa získanie informácií od všetkých podnikov v skupine potrebných na výkon svojej funkcie. V prípade skupín podnikov, ktoré vykonávajú celú škálu finanxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxské štáty mali byť schopné stanoviť vhodné postupy konsolidácie na dosiahnutie cieľa tejto smernice.
(60) Členské štáty by mali mať možnosť zamietnxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxto štruktúrami nemohol byť vykonávaný účinný dohľad. V tejto súvislosti by príslušné orgány mali mať potrebné právomoci na zabezpečenie zdravého a obxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xostatočná miera transparentnosti je nevyhnutné, aby príslušné orgány zverejnili, ako sa smernica vykonáva, a to takým spôsobom, ktorý umožňuje zmysxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika a organizácie vnútorného riadenia by sa xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx táto smernica a iné smernice o podnikaní úverových inštitúcií, sa nezaobíde bez spolupráce príslušných orgánov a Komisie, najmä pokiaľ sa takýto rozbxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxS z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [11].
(65) Európsky parlament vo svojom uznxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xohľade nad spôsobom, akým Komisia uplatňuje svoje výkonné právomoci a tak sa zohľadnili legislatívne právomoci Európskeho parlamentu podľa článku 2xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxa 11. decembra 2002 navrhla zmeny a doplnenia rozhodnutia 1999/468/ES a 22. apríla 2004 predložila zmenený a doplnený návrh. Podľa názoru Európskeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxe možnosť zhodnotiť prenos vykonávacích právomocí Komisii. Preto je vhodné obmedziť lehotu, počas ktorej môže Komisia prijímať vykonávacie opatrenxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxh opatrení, aby ich mohol preskúmať a predložiť svoje stanovisko. V naliehavých a riadne odôvodnených prípadoch by však malo byť možné túto lehotu skráxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
(67) Aby sa predišlo zlyhaniu trhov a zabezpečila sa kontinuita celkovej úrovne vlastných zdrojov, je vhodné stanoviť osobitné prechodné opatrenixx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vplyv na hospodársky cyklus. Komisia by mala s ohľadom na príspevok Európskej centrálnej banky podávať o týchto aspektoch správy Európskemu parlamenxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxladné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie ako všeobecné zásady práva Spoločenstva.
(71) Povinnosť transpxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.
(72) Táto smernica by sa mala uplatňovxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxeho práva,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
OBSAH
HLAVA I PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV
HLAVA II POŽIADAVKY NA PRÍSTUP K ZAČATIx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxtúcie
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxných orgánov hostiteľského členského štátu
HLAVA IV VZŤAHY S TRETÍMI KRAJINAMI
Oddiel 1 Ohlasovanie vo vzťahu k podnikom tretích krajín a podmienxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxHNICKÉ NÁSTROJE DOHĽADU NAD OBOZRETNÝM PODNIKANÍM A ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ
KAPITOLA 1 ZÁSADY DOHĽADU NAD OBOZRETNÝM PODNIKANÍM
Oddiel 1 Právxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxm stanovenú kontrolu individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok
Oddiel 4 Právomoc ukladať sankcie a právo obrátiť sa na súd
KAPITOLA 2 Txxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxia
Pododdiel 2 Výpočet požiadaviek
Pododdiel 3 Minimálna výška vlastných zdrojov
Oddiel 3 Minimálne požiadavky vlastných zdrojov na kreditné xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x Sekuritizácia
Oddiel 4 Minimálne požiadavky vlastných zdrojov na operačné riziko
Oddiel 5 Veľká majetková angažovanosť
Oddiel 6 Kvalifikovaxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ORGÁNMI
Oddiel 1 Dohľad
Oddiel 2 Zverejňovanie informácií príslušnými orgánmi
KAPITOLA 5 ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ ÚVEROVÝMI INŠTITÚCIAMI
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxIA
PRÍLOHA I ZOZNAM ČINNOSTÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE
PRÍLOHA II KLASIFIKÁCIA PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK
PRÍLOHA III ZAOBCHÁDZANxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xENNÝCH PAPIEROV ALEBO KOMODÍT, TRANSKACIAMI S DLHOU DOBOU VYSPORIADANIA A TRANSKACIAMI POŽIČIAVANIA S DOZABEZPEČENÍM
Časť 1 Vymedzenie pojmov
xxxx x xxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxrného modelu
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxLOHA VI ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP
Časť 1 Rizikové váhy
Časť 2 Uznávanie ratingových agentúr a priraďovanie ich ratingov
Časť 3 Použitie ratingov xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxných strát
Časť 2 PD, LGD a splatnosť
Časť 3Hodnota expozície Časť 4 Minimálne požiadavky pre IRB prístup
PRÍLOHA VIII ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO Rxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx 5 Kombinovanie zmierňovania kreditného rizika pri štandardizovanom prístupe
Časť 6 Postupy na zmierňovanie kreditného rizika pre kôš aktív
PRÍxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát pre sekuritizované expozície
Časť 3 Externý rating
Časť 4 Výpočet
PRÍLOxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxné použitie rôznych metodík
Časť 5 Klasifikácia druhov strát
PRÍLOHA XI TECHNICKÉ KRITÉRIÁ PRE PRESKÚMANIE A HODNOTENIE PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI
Pxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvky na použitie osobitných nástrojov alebo metodík
PRÍLOHA XIII Časť A ZRUŠENÉ SMERNICE SPOLU S ICH NESKORŠÍMI ZMENAMI A DOPLNENIAMI (uvedené v článxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx A VYMEDZENIE POJMOV
Článok 1
1. Táto smernica stanovuje pravidlá týkajúce sa začatia a výkonu podnikania úverových inštitúcií a dohľadu nad ich obxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxnosťou, ktoré majú ústredie v Spoločenstve.
3. S inštitúciami, ktoré sú trvalo vyňaté podľa článku 2, avšak s výnimkou centrálnych bánk členských štxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx de Garantie/Herdiscontering- en Waarborginstituut";
- v Dánsku na "Dansk Eksportfinansieringsfond", "Danmarks Skibskreditfond", "Dansk Landxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsetz" za subjekty štátnej bytovej politiky, ktorých hlavným predmetom činnosti nie sú bankové transakcie, a podniky, ktoré sú v zmysle uvedeného zákoxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xx xxxxtituto de Crédito Oficial";
- vo Francúzsku na "Caisse des dépots et consignations";
- v Írsku na "credit unions" a "friendly societies";
- v Talixxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxné za družstevné podniky poskytujúce peňažné služby výlučne svojim členom;
- v Litve na "kredito unijos" iné než "Centrine kredito unija";
- v Maďaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxen NV", "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", "NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering" a "Overijsselse Ontxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxku na "Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe" a na "Bank Gospodarstwa Krajowego";
- v Portugalsku na "Caixas Económicas" existujúce k 1. jaxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB" a "Finnvera Oyj/Finnvera Abp";
- vo Švédsku na "Svenska Skeppshypotekskassan";
- v Sxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxsh Agricultural Securities Corporation Ltd.", "Crown Agents for overseas governments and administrations", "credit unions" a "municipal banks".
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxtrednému orgánu, ktorý nad nimi vykonáva dohľad a ktorý je zriadený v tom istom členskom štáte, môžu byť oslobodené od požiadaviek stanovených v článku x x xxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxštitúcií sú spoločné a nerozdielne, resp. záväzky ich pridružených inštitúcií sú v plnom rozsahu zaručené ústredným orgánom;
b) kapitálová primerxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) vedenie ústredného orgánu je oprávnené dávať pokyny vedeniu pridružených inštitúcií.
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxiť podmienky v ňom stanovené za predpokladu, že sú normálnymi rozšíreniami siete tohto ústredného orgánu.
V prípade úverových inštitúcií, ktoré nix xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch inštitúcií závislých od ústredného orgánu alebo jemu podliehajúcich, môže Komisia podľa postupu uvedeného v článku 151 ods. 2 stanoviť dodatočné pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxúcií, ktoré požívajú výhody stanovené v druhom pododseku, mohlo poškodiť hospodársku súťaž.
2. Úverová inštitúcia uvedená v odseku 1 prvý pododsek xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x x x x xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx bolo dotknuté uplatňovanie týchto ustanovení na ústredný orgán, tento celok pozostávajúci z ústredného orgánu a jeho pridružených inštitúcií podlixxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx x xx x x xxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxtávajúci z ústredného orgánu a jeho pridružených inštitúcií.
Článok 4
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. úverová ixxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxov na vlastný účet; alebo
b) inštitúcia elektronického peňažníctva v zmysle smernice 2000/46/ES [13];
2. povolenie je nástroj, ktorý vydali orgxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx závislú časť úverovej inštitúcie a ktoré priamo vykonáva všetky alebo niektoré transakcie, ktoré sú charakteristické pre podnikanie úverových inštxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
5. finančná inštitúcia je podnik, ktorý nie je úverovou inštitúciou a ktorého hlavným predmetom činnosti je nadobúdať podiely alebo vykonávať jednu xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xx x
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xds. 1 písm. c) smernice 2006/49/ES;
7. domovský členský štát je členský štát, v ktorom bolo úverovej inštitúcii udelené povolenie v súlade s článkami x xx x x xx xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxtrola je vzťah medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou v zmysle článku 1 smernice 83/349/EHS alebo iný podobný vzťah medzi akoukoľvek fyxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxnku 17 štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností [14] alebo priame či nepriame vlastnícxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo hlasovacích práv, alebo ktorý umožňuje významným spôsobom ovplyvňovať riadenie tohto podniku;
12. materská spoločnosť je:
a) materský podnik xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx článku 1 ods. 1 smernice 83/349/EHS a každý podnik, ktorý vykonáva podľa názoru príslušných orgánov účinný dominantný vplyv na iný podnik;
13. dcérsxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxy 4 dcérsky podnik v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 83/349/EHS a každý podnik, na ktorý vykonáva podľa názoru príslušných orgánov účinný dominantný vplxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xaterskou spoločnosťou;
14. materská úverová inštitúcia v členskom štáte je úverová inštitúcia, ktorej dcérskou spoločnosťou je úverová inštitúcxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxlené povolenie v tom istom členskom štáte, alebo finančnej holdingovej spoločnosti založenej v tom istom členskom štáte;
15. materská finančná holxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povolenie v tom istom členskom štáte, ani finančnej holdingovej spoločnosti založenej v tom istom členskom štáte;
16. materská úverová inštitúcia x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxmkoľvek členskom štáte, alebo finančnej holdingovej spoločnosti založenej v akomkoľvek členskom štáte;
17. materská finančná holdingová spoločxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxvolenie v akomkoľvek členskom štáte, alebo inej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v akomkoľvek členskom štáte;
18. subjekty verejného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxé podľa názoru príslušných orgánov plnia rovnaké úlohy ako regionálne a miestne orgány, alebo neobchodné podniky vlastnené ústrednými vládami štátoxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxngová spoločnosť je finančná inštitúcia, ktorej dcérskymi spoločnosťami sú buď výhradne alebo prevažne úverové inštitúcie alebo finančné inštitúcxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu 2 ods. 15 smernice 2002/87/ES [15];
20. holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou je materská spoločnosť iná ako finančná holdingová spoločnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxočnosť je úverovou inštitúciou;
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxv alebo iná podobná činnosť, ktorá je doplnkom hlavnej činnosti jednej alebo viacerých úverových inštitúcií;
22. operačné riziko je riziko straty vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxhŕňa právne riziko;
23. centrálne banky zahŕňajú aj Európsku centrálnu banku, pokiaľ nie je uvedené inak;
24. riziko obchodných pohľadávok je rizxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxnia je pravdepodobnosť zlyhania zmluvnej strany v priebehu jedného roka;
26. strata je na účely hlavy V kapitoly 2 oddielu 3 ekonomická strata vrátanx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe pomer straty z expozície z dôvodu zlyhania zmluvnej strany k nesplatenej čiastke v momente zlyhania;
28. konverzný faktor je pomer aktuálne nečerpxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxom odporúčaného limitu, pokiaľ nie je neodporúčaný limit vyšší;
29. očakávaná strata (EL) je na účely hlavy V kapitoly 2 oddielu 3 pomer straty očakávxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxa, k nesplatenej čiastke v momente zlyhania;
30. zmierňovanie kreditného rizika je postup používaný úverovou inštitúciou na zníženie kreditného rxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika, kde je zníženie kreditného rizika expozície úverovej inštitúcie odvodené z práva úverovej inštitúcie - v prípade zlyhania zmluvnej strany alxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxbo ich získať prevodom alebo pridelením, alebo si ich ponechať, alebo znížiť hodnotu expozície na výšku rozdielu medzi hodnotou expozície a výškou pohxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxženie kreditného rizika expozície úverovej inštitúcie odvodené zo záväzku tretej strany zaplatiť istú hodnotu v prípade zlyhania dlžníka alebo pri vxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxuva o spätnej kúpe alebo zmluva o spätnom predaji v zmysle článku 3 ods. 1 písm. m) smernice 2006/49/ES;
34. transakcia požičiavania alebo vypožičiavxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxanie cenných papierov alebo komodít v zmysle článku 3 ods. 1 písm. n) smernice 2006/49/ES;
35. nástroj hotovostného typu je vkladový certifikát alebx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxziko, ktoré je spojené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxozície alebo skupiny expozícií; a
b) podriadenosť tranží určuje rozdelenie strát počas životnosti transakcie alebo schémy;
37. tradičná sekurixxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtuje cenné papiere. Toto sa uskutoční prevodom vlastníctva sekuritizovaných expozícií z úverovej inštitúcie, ktorá je originátorom, alebo prostrexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxitizácia je sekuritizácia, pri ktorej sa tranžovanie dosiahne použitím kreditných derivátov alebo záruk, pričom skupina expozícií nie je vyňatá zo sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxpozíciami, pričom pozícia v segmente so sebou prináša riziko kreditnej straty, väčšej alebo menšej ako pozícia takej istej hodnoty v každom inom takom xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx sekuritizačná pozícia je expozícia voči sekuritizácii;
41. originátor je:
a) subjekt, ktorý bol buď samostatne alebo prostredníctvom prepojenxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dlžníka, a z ktorej vznikla sekuritizovaná expozícia; alebo
b) subjekt, ktorý odkupuje expozície tretej strany do svojej súvahy a potom ich sekuritxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkodobých obchodovateľných cenných papierov alebo inú sekuritizačnú schému, pri ktorej sa odkupujú expozície tretích strán;
43. zníženie kreditnxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxane zníženia poskytnutého podriadenejšími tranžami v sekuritizácii a iného druhu kreditného zabezpečenia;
44. účelová jednotka zaoberajúca sa sxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxtizácií, ktorého činnosť je obmedzená len na činnosti potrebné na dosiahnutie tohto cieľa, ktorého štruktúra má zaistiť oddelenie záväzkov SSPE od záxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xkupina prepojených klientov je:
a) dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb, ktoré, pokiaľ nie je uvedené inak, tvoria jedno riziko vzhľadom xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xe žiadny vzťah kontroly v zmysle písmena a), ale ktoré sa majú považovať za jedno riziko, pretože sú natoľko prepojené, že ak sa jedna z nich dostane do finxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxj sú dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb prepojené jedným z týchto spôsobov :
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxčnosťou, že obidve alebo všetky sú trvalo prepojené s jednou a tou istou treťou osobou prostredníctvom vzťahu kontroly;
47. uznané burzy sú burzy, ktxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxený príslušnými orgánmi domovskej krajiny burzy, určujúci podmienky prevádzky burzy, podmienky prístupu na burzu, ako aj podmienky, ktoré sa musia zxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx požiadavka dennej marže, ktorá podľa názoru príslušných orgánov zabezpečuje dostatočné zabezpečenie.
Článok 5
Členské štáty zakážu osobám alexx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx nevzťahuje na prijímanie vkladov a iných vratných prostriedkov, ak ich prijíma členský štát, jeho regionálne alebo miestne orgány alebo subjekty medxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxnych predpisoch alebo v právnych predpisoch Spoločenstva, a to za predpokladu, že tieto činnosti podliehajú úprave a kontrolným mechanizmom, ktorýcx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxOVÝCH INŠTITÚCIÍ
Článok 6
Členské štáty požadujú od úverových inštitúcií, aby pred začatím svojej činnosti získali potrebné povolenie. Bez tohox xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x žiadosti o udelenie povolenia priložený aj obchodný plán, v ktorom sú okrem iného uvedené druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná šxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxtrebám trhu.
Článok 9
1. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné všeobecné podmienky ustanovené z vnútroštátnym právom, príslušné orgány neudelia poxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxie zahŕňa základné imanie a rezervné fondy podľa článku 57 písm. a) a b).
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že úverové inštitúcie, ktoré nespĺňajú požixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxbodiť od povinnosti spĺňať požiadavku uvedenú v článku 11 ods. 1 prvý pododsek .
2. Členské štáty môžu udeliť povolenie určitým kategóriám úverových xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ako 1 milión EUR;
b) dotknuté členské štáty oznámia Komisii svoje dôvody, pre ktoré sa rozhodli xxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxenom v článku 14.
Článok 10
1. Vlastné zdroje úverovej inštitúcie nesmú klesnúť pod úroveň počiatočného imania požadovaného v zmysle článku 9 v časxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xedosahujú úroveň počiatočného imania stanovenú v článku 9, môžu naďalej vykonávať svoju činnosť. V takom prípade ich vlastné zdroje nesmú klesnúť pod xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxu iná fyzická alebo právnická osoba než osoba, ktorá inštitúciu ovládala predtým, vlastné zdroje tejto úverovej inštitúcie musia dosiahnuť minimálnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxo splynutiu dvoch alebo viacerých úverových inštitúcií patriacich do kategórie uvedenej v odseku 2, nesmú vlastné zdroje úverovej inštitúcie, ktorá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xlúčenia, až pokiaľ sa nedosiahnu príslušné úrovne stanovené v článku 9.
5. Ak by v prípadoch uvedených v odsekoch 1,2 a 4 malo dôjsť k zníženiu vlastnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xvoju činnosť ukončiť.
Článok 11
1. Príslušné orgány udelia úverovej inštitúcii povolenie len vtedy, ak podnikanie úverovej inštitúcie účinne rixxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx úloh.
2. Každý členský štát požaduje, aby:
a) každá úverová inštitúcia, ktorá je právnickou osobou a ktorá podľa jej vnútroštátneho práva má sídlox xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxelil povolenie a v ktorom naozaj podniká.
Článok 12
1. Príslušné orgány neudelia úverovým inštitúciám povolenie na začatie podnikania, pokiaľ nexxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kvalifikované podiely, ako aj informácie o výške týchto podielov.
Pri určovaní kvalifikovaných podielov v kontexte tohto článku sa berú do úvahy hlxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať [16].
2. Príslušné orgány neudelia povolenie, ak po zohľadxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xx xverová inštitúcia úzko prepojená s inými fyzickými alebo právnickými osobami, príslušné orgány udelia povolenie len vtedy, ak tieto prepojenia neprxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx fyzických alebo právnických osôb, s ktorými je úverová inštitúcia úzko prepojená alebo ak je presadzovanie týchto zákonov, iných právnych predpisov x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa monitorovanie dodržiavania podmienok uvedených v tomto odseku.
Článok 13
Každé prijaté rozhodnutie o neudelení povolenia sa odôvodní a žiadatxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxiacov odo dňa, keď žiadateľ zaslal vyžiadané informácie potrebné na prijatie rozhodnutia. Rozhodnutie sa v každom prípade prijme do 12 mesiacov od dorxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xolo udelené povolenie, sa zaradí do zoznamu. Komisia tento zoznam uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a priebežne ho aktualizuje.
Článok 15
xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého štátu konzultácie:
a) dotknutá úverová inštitúcia je dcérskou spoločnosťou úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskox xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx členskom štáte; alebo
c) dotknutú úverovú inštitúciu kontrolujú tie isté fyzické alebo právnické osoby, ktoré kontrolujú úverovú inštitúciu, ktoxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxslušným orgánom dotknutého členského štátu, ktorý je zodpovedný za dohľad nad poisťovňami alebo investičnými spoločnosťami, konzultácie:
a) dotxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxknutá úverová inštitúcia je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poisťovne alebo investičnej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie v xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičnú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v Spoločenstve.
3. Príslušné orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 sa navzájom poradia najmä pri hodnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxmieňajú všetky informácie týkajúce sa vhodnosti vlastníkov podielov a dobrej povesti a skúseností riaditeľov, ktoré sú dôležité pre udelenie povolexxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenia ani zloženie prostriedkov v prípade pobočiek úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v iných členských štátoch. Zakladanie a dohľax xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxx xx xx xx x xxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxdá alebo prestane podnikať počas obdobia presahujúceho šesť mesiacov, ak dotknutý členský štát nestanovil, že v takom prípade platnosť povolenia zanxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jej povolenie bolo udelené;
d) nemá dostatočné vlastné zdroje alebo sa už nedá spoliehať na to, že bude plniť svoje záväzky voči veriteľom, a najmä ak ux xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe povolenia.
2. Každé odňatie povolenia sa zdôvodní a oznámi osobám, ktorých sa to týka. O takom odňatí povolenia je informovaná aj Komisia.
Článok xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxa", "sporiteľňa" alebo iných bankových názvov, na celom území Spoločenstva používať ten istý názov, aký používajú v členskom štáte, v ktorom majú svojx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe prvky.
Článok 19
1. Členské štáty požadujú od každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má záujem priamo alebo nepriamo vlastniť kvalifikovxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxje príslušné orgány aj vtedy, ak navrhuje svoj kvalifikovaný podiel zvýšiť tak, že by jej podiel na hlasovacích právach, alebo na základnom imaní, ktorx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xx x xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx odsek 2, príslušné orgány majú maximálne tri mesiace odo dňa oznámenia podaného v zmysle prvého a druhého pododseku na to, aby voči tomuto zámeru vzniesxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxči zámeru nevznesú žiadne námietky, môžu stanoviť maximálnu lehotu na jeho realizáciu.
2. Ak je osoba, ktorá chce nadobudnúť podiely uvedené v odsekx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsťou úverovej inštitúcie, poisťovne alebo investičnej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, alebo fyzickou či právnickxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xôsledku tohto nadobudnutia úverová inštitúcia, v ktorej nadobúdateľ zamýšľa vlastniť podiel, stala dcérskou spoločnosťou alebo by podliehala kontxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xožadujú od každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá chce priamo alebo nepriamo previesť svoj kvalifikovaný podiel v úverovej inštitúcii, aby to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxikovaný podiel znížiť natoľko, že jej podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní by klesol pod úroveň 20 %, 33 % alebo 50 %, alebo že by následkom xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx sa dozvedia o akomkoľvek nadobudnutí alebo prevode podielov na ich základnom imaní, následkom ktorých tieto podiely presiahnu alebo klesnú pod niektxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxiacich kvalifikované podiely a výšku takýchto podielov, ako je uvedená napríklad v údajoch získaných na výročných valných zhromaždeniach vlastníkox xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
2. Členské štáty požadujú, aby v prípade, že vplyv osôb uvedených v článku 19 ods. 1 môže narušiť obozretné a zdravé riadenie inštitúcie, príslušné orgáxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu hlasovacích práv spojených s akciami, ktoré vlastnia dotknutí vlastníci podielov alebo členovia.
Podobné opatrenia sa vzťahujú aj na fyzicxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxasu príslušných orgánov, členský štát bez ohľadu na akékoľvek ďalšie uplatnené sankcie zabezpečí pozastavenie výkonu zodpovedajúcich hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxu podľa tohto článku sa berú do úvahy aj hlasovacie práva uvedené v článku 92 smernice 2001/34/ES.
Článok 22
1. Príslušné orgány domovského členskéxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxovanými, transparentnými a konzistentnými líniami zodpovednosti, efektívne postupy na identifikáciu, riadenie, monitorovanie a vykazovanie rizxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
2. Opatrenia, postupy a mechanizmy uvedené v odseku 1 sú úplné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti činností úverovej inštitúcie. Do úvahy sa berú xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxštitúcie
Článok 23
Členské štáty stanovia, že činnosti uvedené v prílohe I sa na ich území môžu vykonávať v súlade s článkami 25, 26 ods. 1 až 3, článkox xx xxxx x x x x xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xdelené povolenie a ktorá podlieha dohľadu príslušných orgánov iného členského štátu za predpokladu, že sa jej povolenie vzťahuje na tieto činnosti.
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxmi 25, 26 ods. 1 až 3, článkom 28 ods. 1 a 2 a článkami 29 až 37 buď prostredníctvom založenia pobočky alebo poskytovaním služieb, a to finančnou inštitúciox x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a stanovy povoľujú vykonávanie týchto činností, a ktorá spĺňa všetky tieto podmienky:
a) materská spoločnosť alebo spoločnosti musia mať povolenix xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xstého členského štátu;
c) materská spoločnosť alebo spoločnosti držia najmenej 90 % hlasovacích práv spojených s podielmi na základnom imaní finanxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxíslušných orgánov domovského členského štátu musia vyhlásiť, že spoločne a nerozdielne ručia za záväzky, ktoré na seba finančná inštitúcia prevezmex x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xesp. každej z materských spoločností, v súlade s hlavou V kapitolou 4 oddielom 1, najmä na účely požiadaviek na minimálnu výšku vlastných zdrojov stanoxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxého členského štátu kontrolujú plnenie týchto podmienok a finančnej inštitúcii vystavia potvrdenie o ich splnení, ktoré je súčasťou oznámenia uvedexxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxmi 19 až 22, 40, 42 až 52 a 54.
2. Ak finančná inštitúcia podľa prvého pododseku odseku 1 prestane spĺňať niektorú zo stanovených podmienok, domovský člxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtáte, sa budú riadiť právnymi predpismi hostiteľského členského štátu.
3. Odseky 1 a 2 sa primerane s potrebnými úpravami uplatnia na dcérske spoločxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxe založiť pobočku na území iného členského štátu, oznámi svoj zámer príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.
2. Členské štáty požadujx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxcie:
a) označenie členského štátu, na území ktorého chce založiť pobočku;
b) obchodný plán, v ktorom okrem iného uvedie zamýšľané podnikateľské čxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xyť zodpovedné za riadenie pobočky.
3. Ak príslušné orgány domovského členského štátu so zreteľom na zamýšľané činnosti nemajú dôvod pochybovať o prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxto informácie oznámia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a upovedomia o tom dotknutú úverovú inštitúciu.
Príslušné orgány domovskxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xlastných zdrojov finančnej inštitúcie a konsolidovaných vlastných zdrojov a konsolidované kapitálové požiadavky podľa článku 75 úverovej inštitúxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxenského štátu informácie uvedené v odseku 2, svoje odmietnutie zdôvodnia dotknutej úverovej inštitúcii do troch mesiacov po doručení všetkých inforxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxx xxx pobočka úverovej inštitúcie začne vykonávať svoju činnosť, príslušné orgány hostiteľského členského štátu sa do dvoch mesiacov od prijatia informáxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xáto pobočka vo všeobecnom záujme vykonávať na území hostiteľského členského štátu túto činnosť.
2. Po prijatí oznámenia od príslušných orgánov hosxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxávať svoju činnosť.
3. V prípade zmeny akýchkoľvek údajov oznámených podľa článku 25 ods. 2 písm. b), c) alebo d), úverová inštitúcia túto zmenu písomxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxánom domovského členského štátu umožnila prijať rozhodnutie v zmysle článku 25 a príslušným orgánom hostiteľského členského štátu umožnila prijať rxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxkých členských štátoch pred 1. januárom 1993, sa považujú za pobočky, na ktoré sa vzťahuje postup stanovený v článku 25 a v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Od 1x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxx x x xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxdnikania, ktoré v tom istom členskom štáte zriadi úverová inštitúcia s ústredím v inom členskom štáte, sa spolu považuje za jednu pobočku.
Oddiel 4
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxonávaním svojej činnosti na území iného členského štátu, oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu činnosti zo zoznamu v prílohe I, ktoré xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxnie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.
3. Týmto článkom nie sú dotknuté existujúce práva úverových inštitúcií, ktoré svoje služby xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxty môžu na štatistické účely vyžadovať, aby všetky úverové inštitúcie, ktoré majú pobočky na ich území, podávali pravidelné správy o svojej činnosti v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxtov predkladali rovnaké informácie, aké na tento účel požadujú od domácich úverových inštitúcií.
Článok 30
1. Ak príslušné orgány hostiteľského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xrijal v súlade s ustanoveniami tejto smernice o právomociach príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, tieto orgány dotknutej úverovej inxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxého štátu oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom domovského členského štátu.
Príslušné orgány domovského členského štátu pri najbližšej príxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxi príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.
3. Ak úverová inštitúcia naďalej porušuje predpisy uvedené v odseku 1, platné v hostiteľskom čxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nie sú k dispozícii, hostiteľský členský štát môže po podaní oznámenia príslušným orgánom domovského členského štátu prijať vhodné opatrenia, ktoré xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxích transakcií na jeho území. Členské štáty zabezpečia, aby na ich území bolo možné doručovať právne dokumenty potrebné pri uplatňovaní týchto opatrexx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxie či potrestanie porušovaní predpisov na ich území, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi prijatými vo všeobecnom záujme. Medzi takéto opatrenia paxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxie prijaté v súlade s článkom 30 ods. 2 a 3 alebo článkom 31, zahŕňajúce sankcie alebo obmedzenia výkonu slobody poskytovať služby, sa riadne odôvodní a oxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
Článok 33
Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu v prípade núdze, skôr ako začnú postupovať podľa článku 30, zaviesť akékoľvek prevexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnutých členských štátov sú o takýchto opatreniach informované čo najskôr.
Komisia môže po porade s príslušnými orgánmi dotknutých členských štátox xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xe táto smernica preniesla, vykonávať tak, že prijmú vhodné opatrenia na predchádzanie alebo potrestanie porušovania predpisov, ku ktorým došlo na icx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxx xx
x xxípade odňatia povolenia sú príslušné orgány hostiteľského členského štátu o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x aby ochránili záujmy vkladateľov.
Článok 36
Členské štáty informujú Komisiu o počte a druhu prípadov, v ktorých došlo k zamietnutiu v zmysle článkxx xx x xx xxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxh ústredie sa nachádza v iných členských štátoch, propagovať ich služby pomocou všetkých dostupných oznamovacích prostriedkov na území hostiteľskéxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
Oddiel 1
Ohlasovanie vo vzťahu k podnikom z tretích krajín a podmienky vstupu na trhy týchto krajín
Článok 38
1. Členské štáty neuplatňujú na poboxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxali lepšie podmienky ako pobočkám úverových inštitúcií s ústredím v Spoločenstve.
2. Príslušné orgány informujú Komisiu a Európsky výbor pre bankoxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxo, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, sa môže Spoločenstvo prostredníctvom dohôd uzatvorených s jednou alebo viacerými tretími krajinami zaviaxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxchádzanie na celom území Spoločenstva.
Oddiel 2
Spolupráca s príslušnými orgánmi tretích krajín pri dohľade na konsolidovanom základe
Článok xx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxými tretími krajinami, ktorých predmetom je spôsob výkonu dohľadu na konsolidovanom základe nad:
a) úverovými inštitúciami, ktorých materské spoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx už úverové inštitúcie alebo finančné holdingové spoločnosti, majú ústredie na území Spoločenstva.
2. Dohody uvedené v odseku 1 by mali najmä zabezpxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxd úverovými inštitúciami alebo finančnými holdingovými spoločnosťami, ktoré sa nachádzajú na území Spoločenstva a ktoré majú dcérske spoločnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxel; a
b) príslušné orgány tretích krajín mali možnosť získať informácie potrebné na dohľad nad materskými spoločnosťami, ktorých ústredia sa nacháxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxebo viacerých členských štátoch, alebo majú v takýchto inštitúciách podiel.
3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 300 ods. 1 a 2 zmluvy, Komisia s pomocxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxOVANIE INFORMÁCIÍ
KAPITOLA 1
Zásady dohľadu nad obozretným podnikaním
Oddiel 1
Právomoci domovského a hostiteľského členského štátu
Čláxxx xx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx 23 a 24, sú zodpovedné príslušné orgány domovského členského štátu bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, ktoré zakladajú zodpovxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Článok 41
Až do ďalšej koordinácie sú hostiteľské členské štáty, v spolupráci s príslušnými orgánmi domovského členského štátu, zodpovedné za dxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxstiteľské členské štáty sú plne zodpovedné za opatrenia, ktoré sú výsledkom uskutočňovania ich menovej politiky.
Takéto opatrenia nesmú spôsobovxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
Článok 42
Príslušné orgány dotknutých členských štátov úzko spolupracujú s cieľom vykonávať dohľad nad činnosťou úverových inštitúcií, ktoré pôxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtky informácie o riadení a vlastníckej štruktúre takýchto úverových inštitúcií, ktoré im umožnia riadny výkon dohľadu a hodnotenie dodržiavania podxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx primeranosti, ochrany vkladov, obmedzovania veľkej majetkovej angažovanosti, administratívnych a účtovných postupov a vnútorných kontrolných mxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnáva svoju činnosť prostredníctvom pobočky, potom môžu príslušné orgány domovského členského štátu po informovaní príslušných orgánov hostiteľskxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx na mieste.
2. Príslušné orgány domovského členského štátu môžu okrem toho na účely kontroly pobočiek využiť jeden z ďalších postupov stanovených v čxxxxx xxx x
xx xxxxxxx x x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xmernice vykonať kontrolu na mieste v pobočkách založených na ich území.
Oddiel 2
Výmena informácií a povinnosť mlčanlivosti
Článok 44
1. Členxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx orgánov, sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.
Žiadne dôverné informácie získané pri výkone ich úloh nesmú poskytnúť žiadnej osobe xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxúcie; týmto nie sú dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.
Ak je na úverovú inštitúciu vyhlásený konkurz alebo začatá nútená likvidácixx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxúcim ustanoveniam poskytnuté v občianskoprávnom konaní.
2. Odsek 1 nebráni príslušným orgánom rôznych členských štátov v tom, aby si vymieňali infxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi stanovená v odseku 1.
Článok 45
Príslušné orgány prijímajúce dôverné informácie v zmysle článku 44 ich môžu použiť len pri výkone svojich povinnoxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxie ich podnikania na nekonsolidovanom alebo konsolidovanom základe, najmä pokiaľ ide o monitorovanie ich likvidity, kapitálovej primeranosti, veľxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxrávneho konania o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu príslušného orgánu; alebo
d) v rámci súdneho konania začatého v súlade s článkom 55 alebo oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xzatvárať dohody o spolupráci umožňujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo s orgánmi a subjektmi z tretích krajín, ako je uvxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx na úrovni tých, ktoré sú uvedené v článku 44 ods. 1. Účelom takejto výmeny informácií je plnenie úloh uvedených orgánov a subjektov v oblasti dohľadu.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxtreby len na účely, na ktoré tieto orgány udelili svoj súhlas.
Článok 47
Článok 44 ods. 1 a článok 45 nebránia výmene informácií v rámci členského štáxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) orgánmi poverenými verejnou úlohou dohľadu nad inými finančnými organizáciami a poisťovňami a orgánmi zodpovednými za dohľad nad finančnými trhmix
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxnného auditu účtovníctva úverových inštitúcií a iných finančných inštitúcií;
v rámci plnenia ich úloh v oblasti dohľadu.
Článok 44 ods. 1 a článok xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxh prípadoch sa na prijaté informácie vzťahuje povinnosť mlčanlivosti stanovená v článku 44 ods. 1.
Článok 48
1. Bez ohľadu na články 44 až 46 môžu člexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx druhu; a
b) orgánmi zodpovednými za dohľad nad osobami poverenými vykonávaním zákonného auditu účtovníctva poisťovní, úverových inštitúcií, invxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxto informácií je plnenie úloh dohľadu uvedených v prvom pododseku;
b) na informácie prijaté v tejto súvislosti sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti sxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnov, ktoré ich poskytli, a prípadne len na účely, na ktoré tieto orgány udelili svoj súhlas.
Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxility a integrity finančného systému povoliť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi alebo subjektmi, ktoré sú zo zákona zodpovedné za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
a) účelom poskytnutia týchto informácií je plnenie úlohy uvedenej v prvom pododseku;
b) na informácie prijaté v tejto súvislosti sa vzťahuje povinnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a prípadne len na účely, na ktoré tieto orgány udelili svoj súhlas.
Ak v niektorom členskom štáte orgány alxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na tento účel, ktoré nie sú zamestnané vo verejnom sektore, možnosť výmeny informácií stanovená v prvom pododseku sa môže rozšíriť aj na tieto osoby, a tx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxušným orgánom, ktoré informácie zverejnili, mená a presné vymedzenie zodpovednosti osôb, ktorým sa informácie majú poslať.
Členské štáty oznámia xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx správu o uplatňovaní ustanovení tohto článku.
Článok 49
Tento oddiel nebráni príslušnému orgánu v tom, aby poskytol informácie týmto subjektom nx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxvnym orgánom zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami.
Tento oddiel nebráni týmto orgánom alebo subjektom ani v tom, aby oznamovali príslušnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvená v článku 44 ods. 1.
Článok 50
Bez ohľadu na článok 44 ods. 1 a článok 45 môžu členské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohľadu nad úverovými inštitúciami, finančnými inštitúciami, investičnými službami a poisťovňami, a inšpektorom, ktorí konajú v ich mene.
Takétx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxjaté podľa článku 44 ods. 2 a článku 47 a informácie získané v rámci kontroly na mieste uvedenej v článku 43 ods. 1 a 2 sa v prípadoch uvedených v článku 50 nesxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxla kontrola na mieste vykonaná.
Článok 52
Tento oddiel nebráni príslušným orgánom členského štátu oznamovať informácie uvedené v článkoch 44 až 4x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxdania pre jeden z vnútroštátnych trhov, ak usúdia, že oznámenie takýchto informácií je nevyhnutné na zabezpečenie riadneho fungovania týchto subjekxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxá v článku 44 ods. 1.
Členské štáty však zabezpečia, aby informácie prijaté podľa článku 44 ods. 2 neboli zverejňované za okolností uvedených v tomto čxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxlnych a konsolidovaných účtovnych závierok
Článok 53
1. Členské štáty prinajmenšom stanovia, že každá osoba oprávnená v zmysle smernice 84/253/xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxe 85/611/EHS [18], alebo inú úlohu vyplývajúcu zo zákona, je povinná príslušným orgánom bezodkladne oznámiť akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutix xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právnych predpisov alebo správnych opatrení, ktoré stanovujú podmienky udeľovania povolení, alebo ktoré konkrétne riadia spôsob podnikania úveroxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxreniu výhrad.
Členské štáty prinajmenšom stanovia, že táto osoba má tiež povinnosť oznámiť akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie, o ktorých sa doxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxej túto úlohu vykonáva.
2. Ak osoba oprávnená v zmysle smernice 84/253/EHS oznámi príslušným orgánom v dobrej viere akúkoľvek skutočnosť alebo rozhxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxna, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia, a v dôsledku toho tejto osobe nevzniká žiadna zodpovednosť akéhokoľvek druhu.
Oddiel 4
Prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, ktoré v skutočnosti kontrolujú podnikanie úverových inštitúcií, ktoré porušujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia týkajúce sa doxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné napadnúť rozhodnutia prijaté v súvislosti s úverovými inštitúciami v dôsledku uplatňovania zákonov, inýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxich mesiacov od podania žiadosti o udelenie povolenia, ktorá obsahuje všetky informácie požadované podľa platných predpisov, nie je prijaté žiadne rxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xámci vykonávania právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa dohľadu nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií zákonom, iným právnym predxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxsúladí s vymedzením pojmov uvedeným v článkoch 57 až 61 a článkoch 63 až 66.
Článok 57
Pokiaľ v článku 66 nie je ustanovené inak, nekonsolidované vlasxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxet emisného ážia, ale bez kumulatívnych prioritných akcií;
b) rezervné fondy v zmysle článku 23 smernice 86/635/EHS a nerozdelené zisky a straty prxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xa nové ocenenie v zmysle článku 33 smernice 78/660/EHS;
e) úpravy ocenenia v zmysle článku 37 ods. 2 smernice 86/635/EHS;
f) iné položky v zmysle čláxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxých formou fondov, ako je uvedené v článku 64 ods. 1; a
h) kumulatívne prioritné akcie s pevne stanovenou dobou platnosti a kapitál z podriadeného úverx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxte;
j) nehmotné aktíva v zmysle článku 4 ods. 9 ("Aktíva") smernice 86/635/EHS;
k) významné straty bežného finančného roku;
l) podiely v iných úvxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xx xxx. 3, ktoré úverová inštitúcia vlastní vo vzťahu k úverovým a finančným inštitúciám, v ktorých má v každom prípade podiel prevyšujúci 10 % základného xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xlánku 64 ods. 3, ktoré úverová inštitúcia vlastní vo vzťahu k iným úverovým a finančným inštitúciám ako inštitúciám uvedeným v písm. l) a m), vo vzťahu k úxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xred odpočítaním položiek v písmenách l) až p);
o) účasti v zmysle článku 4 ods. 10, ktoré úverová inštitúcia vlastní v:
(i) poisťovniach v zmysle čláxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxku 1 písm. c) smernice 98/78/ES; alebo
(iii) holdingových poisťovniach v zmysle článku 1 písm. i) smernice 98/78/ES;
p) každú z nasledujúcich poloxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxernice 73/239/EHS; a
(ii) nástroje uvedené v článku 27 ods. 3 smernice 2002/83/ES;
q) pre úverové inštitúcie, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v súlade s prílohou VII časťou 1 body 32 a 33; a
r) hodnota expozícií sekuritizačných pozícií s rizikovou váhou 1250 % podľa prílohy IX časti 4 vypočítanx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xtedy, ak tieto zisky overila osoba zodpovedná za audit účtovníctva a ak inštitúcia príslušným orgánom preukáže, že ich výška bola určená v súlade so zásxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxátorom sekuritizácie, sa čisté zisky vyplývajúce z kapitalizácie budúceho príjmu zo sekuritizovaných aktív a umožňujúce zníženie kreditného rizikx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxsťovni, zaisťovni alebo holdingovej poisťovni držané dočasne na účel operácie finančnej pomoci na reorganizáciu a záchranu tohto subjektu, príslušxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxožiek uvedených v článku 57 písm. o) a p) povoliť, aby ich úverové inštitúcie primerane s potrebnými úpravami uplatňovali metódy 1, 2 alebo 3 prílohy I smxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxej kontroly, čo sa týka subjektov, ktoré by boli zahrnuté do predmetu konsolidácie. Zvolená metóda sa musí uplatňovať dlhodobo a konzistentným spôsobxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xáklade v súlade s kapitolou 4 oddielom 1 alebo doplnkovému dohľadu v súlade so smernicou 2002/87/ES nemusia odpočítavať položky uvedené v článku 57 píxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahrnuté do predmetu konsolidovaného alebo doplnkového dohľadu.
Toto ustanovenie sa uplatní na všetky predpisy o obozretnom podnikaní, ktoré sú hxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, či budú používať všetky tieto položky, resp. či stanovia nižšie horné hranice a či budú odpočítavať aj iné položkxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxzícii, aby ich mohla použiť na krytie rizík a strát, len čo nastanú. Táto suma musí byť v momente jej výpočtu bez všetkých predpokladaných daňových náklaxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xa krytie rizík a strát.
Článok 62
Členské štáty môžu podávať Komisii správy o pokroku, ktorý dosiahli v konvergencii na účely jednotného vymedzenix xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxnie tohto oddielu.
Článok 63
1. Členský štát môže do svojho konceptu vlastných zdrojov zahrnúť aj iné položky za predpokladu, že tieto položky majú xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxík, ak ešte nezistila straty výnosov alebo kapitálu;
b) vykazujú sa vo vnútorných účtovných záznamoch; a
c) ich výšku určuje manažment úverovej inxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xenné papiere s neurčitou dobou splatnosti a ostatné nástroje, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
a) nie sú splatné na podnet držiteľa alebo bez predchádxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x) pohľadávky úverového veriteľa voči úverovej inštitúcii sú plne podriadené pohľadávkam všetkých nepodriadených veriteľov;
d) dokumentácia týkxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxila pokračovať v obchodovaní; a
e) zohľadnia sa len sumy splatené v plnej výške.
K týmto cenným papierom a ostatným nástrojom možno pridať aj kumulaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx expozícií podľa oddielu 3 pododielu 2 sa môžu pozitívne hodnoty vyplývajúce z výpočtu podľa prílohy VII časti 1 bod 36 do výšky 0,6 % hodnôt rizikovo vážexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxti 1 bod 36, ako aj úpravy ocenenia a rezervy pre expozície uvedené v článku 57 písm. e), nezahrnú do vlastných zdrojov iných ako tých, ktoré sú v súlade s týxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu 1250 %.
Článok 64
1. Záväzky členov úverových inštitúcií zriadených formou družstiev uvedené v článku 57 písm. g) predstavujú ich nesplatený kapxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxom v takom prípade existuje možnosť vyžadovať takéto platby bez akéhokoľvek odkladu.
Pre spoločné a nerozdielne záväzky dlžníkov v prípade úverovýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xokiaľ sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považujú za vlastné zdroje inštitúcií patriacich do tejto kategórie.
2. Členské štáty nezapočítxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxíslušné orgány môžu zahrnúť do vlastných zdrojov kumulatívne prioritné akcie s pevne stanovenou dobou platnosti, uvedené v článku 57 písm. h), a kapitxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxitúcie radia za pohľadávky všetkých ostatných veriteľov a splácajú sa až po vyrovnaní všetkých v tom čase nesplatených dlhov.
Kapitál z podriadenéhx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxlatnosti najmenej päť rokov a splácať sa môžu až po jej uplynutí;
c) miera, do akej sa tieto prostriedky môžu zaraďovať do vlastných zdrojov, sa postupxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxh by za určitých okolností, s výnimkou likvidácie úverovej inštitúcie, bol dlh splatný pred dohodnutým dátumom splatnosti.
Na účely druhého pododsxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxali považovať za vlastné zdroje alebo ak sa na predčasné splatenie výslovne vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušných orgánov. Príslušné orgány môxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnutej úverovej inštitúcie.
4. Úverové inštitúcie nezahrnú do vlastných zdrojov oceňovacie rozdiely vyplývajúce z oceňovania reálnou cenou spojexx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxív ocenených reálnou cenou, ktoré vyplývajú zo zmien kreditnej pozície úverových inštitúcií.
Článok 65
1. Ak sa má výpočet vypracovať na konsolidxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xri výpočte vlastných zdrojov môžu za konsolidované zdroje považovať, ak predstavujú kreditné ("zäporné") položky, xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxý rozdiel v zmysle článkov 19, 30 a 31 smernice 83/349/EHS;
c) konverzné rozdiely započítané do konsolidovaných zdrojov v súlade s článkom 39 ods. 6 smxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx 83/349/EHS.
2. Ak sú položky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) debetné ("kladné"), pri výpočte konsolidovaných vlastných zdrojov sa odpočítajú.
Člxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxšku 100 % položiek v písmenách a) plus b) a c) mínus i) až k); a
b) súčet položiek v písmenách g) až h) nesmie presiahnuť maximálnu výšku 50 % položiek v písmxxxxx xx xxxx xx x xx xxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx i) až k) a polovica sa odpočíta od súčtu položiek uvedených v článku 57 písm. d) až h) po uplatnení limitov stanovených v odseku 1 tohto článku. Pokiaľ poloxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxku 57 písm. a) až c) mínus i) až k). Položky stanovené v článku 57 písm. r) sa neodpočítajú, ak sa zahrnuli do výpočtu hodnôt rizikovo vážených expozícií na xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx
xx xx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxené v článku 57 písm. q) a r) a článku 63 ods. 3.
4. Príslušné orgány môžu úverovým inštitúciám za prechodných a výnimočných okolností povoliť prekročexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxjnosti.
Oddiel 2
Ustanovenia proti rizikám
Pododdiel 1
Úroveň uplatňovania
Článok 68
1. Úverové inštitúcie dodržiavajú povinnosti staxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx jej bolo udelené povolenie a v ktorom podlieha dohľadu, ani materskou spoločnosťou, a každá úverová inštitúcia, ktorá nie je zahrnutá do konsolidácie x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxkou, ani dcérskou spoločnosťou, a každá úverová inštitúcia, ktorá nie je zahrnutá do konsolidácie v súlade s článkom 73, dodržiava povinnosti stanovexx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xverovej inštitúcie, ak táto dcérska spoločnosť, ako aj táto úverová inštitúcia podliehajú udeleniu povolenia a dohľadu zo strany príslušného členskxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxločnosti:
a) v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrskej spoločnosti a vyhlási, so súhlasom príslušného orgánu, že ručí za záväzky, ktoré prijala dcérska spoločnosť, alebo riziká v dcérskej spoločnosxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxerská spoločnosť drží viac ako 50 % hlasovacích práv spojených s podielmi na základnom imaní dcérskej spoločnosti a/alebo má právo vymenovať alebo odvxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxterská spoločnosť finančnou holdingovou spoločnosťou zriadenou v tom istom členskom štáte ako úverová inštitúcia za predpokladu, že podlieha rovnaxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxuplatnia článok 68 ods. 1 na materskú úverovú inštitúciu v tom členskom štáte, v ktorom táto úverová inštitúcia podlieha udeleniu povolenia a dohľadu zx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xozdelenia vlastných zdrojov medzi materskú spoločnosť a dcérske spoločnosti:
a) v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vexxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
b) postupy hodnotenia, merania a kontroly rizika, ktoré sú relevantné pre konsolidovaný dohľad, zahŕňajú materskú úverovú inštitúciu v členskom šxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx všeobecný charakter článku 144, príslušné orgány členských štátov, ktoré využijú možnosť pre ne ustanovenú v odseku 3, zverejnia spôsobom uvedeným v xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxekážky brániace okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov;
b) počet materských úverových inštitúcií, ktoré využívajú možnoxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxt:
(i) celkovú výšku vlastných zdrojov na konsolidovanom základe materskej úverovej inštitúcie v členskom štáte, ktorý využíva možnosti stanovenx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxidovanom základe v členskom štáte, ktorý využíva možnosti stanovené v odseku 3, a to konkrétne vlastných zdrojov, ktoré držia dcérske spoločnosti v trxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxvanom základe v členskom štáte, ktorý využíva možnosti stanovené v odseku 3, a to konkrétne vlastných xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v jednotlivých prípadoch materským úverovým inštitúciám povoliť, aby zahrnuli do výpočtu svojich požiadaviek podľa článku 68 ods. 1 dcérske spoločnxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xverovej inštitúcii.
2. Zaobchádzanie v odseku 1 sa umožní len vtedy, keď materská úverová inštitúcia príslušným orgánom v plnom rozsahu preukáže okxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov dcérskej spoločnosti svojej materskej spoločnosti v čase splatnosti.
3. Ak príslušný orgán využxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 1, ako aj o okolnostiach a úpravách uvedených v odseku 2. Ak sa nachádza dcérska spoločnosť v tretej krajine, príslušné orgány poskytnú rovnaké informáxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxsť ustanovenú v odseku 1, zverejní spôsobom uvedeným v článku 144:
a) kritériá, ktoré uplatňuje na zistenie toho, či v súčasnosti neexistujú ani sa nexxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxrských úverových inštitúcií, ktoré využívajú možnosti ustanovené v odseku 1, a z týchto ďalej počet tých, ktoré majú dcérske spoločnosti v tretej krajxxxx x
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v odseku 1, ktoré držia dcérske spoločnosti v tretej krajine;
(ii) percento z celkových vlastných zdrojov materských úverových inštitúcxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxnto z celkových minimálnych vlastných zdrojov materských úverových inštitúcií požadovaných podľa článku 75, ktoré využívajú možnosti stanovené v oxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx, dodržiavajú materské úverové inštitúcie v členskom štáte povinnosti ustanovené v článkoch 75, 120, 123 a v oddiele 5 v rozsahu a spôsobom uvedeným v člxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxolované materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte povinnosti stanovené v článkoch 75, 120, 123 a v oddiele 5 v rozsahu a spôsobom uxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxia kontrolovaná materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte, prvý pododsek sa uplatňuje iba na úverovú inštitúciu, na ktorú sa uplxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxené v kapitole 5 na základe svojej konsolidovanej xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxx x xa individuálnom alebo subkonsolidovanom základe.
2. Úverové inštitúcie kontrolované materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ dodržiaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xpoločnosti materských finančných holdingových spoločností v EÚ zverejňujú informácie stanovené v prílohe XII časť 1 bod 5 na individuálnom alebo subxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx, že odseky 1 a 2 neuplatnia v plnom ani čiastočnom rozsahu na úverové inštitúcie, ktoré sú zahrnuté v rámci porovnateľných zverejňovaní informácií posxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvedné za výkon dohľadu na konsolidovanom základe v zmysle článkov 125 a 126 môžu v nasledujúcich prípadoch rozhodnúť, že úverová inštitúcia, finančná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxušný podnik nachádza v tretej krajine, v ktorej právne prekážky obmedzujú prenos potrebných informácií;
b) ak má podľa stanoviska príslušných orgáxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu menšia ako nižšia z nasledujúcich hodnôt:
(i) 10 miliónov EUR; alebo
(ii) 1 % z bilančnej sumy materskej spoločnosti alebo podniku, ktorý v nej má úxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšného podniku nevhodná alebo zavádzajúca vzhľadom na ciele dohľadu nad príslušnými úverovými inštitúciami.
Ak v prípadoch uvedených v prvom pododxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxe sú zanedbateľné.
2. Príslušné orgány vyžadujú od úverových inštitúcií, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami, aby uplatňovali požiadavky stanovené x xxxxxxxx xxx xxx x xxx x x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxdingovou spoločnosťou, majú úverovú inštitúciu alebo finančnú inštitúciu alebo správcovskú spoločnosť tak, ako je vymedzená v článku 2 ods. 5 smernixx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dcérskych spoločností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, aby splnili záväzky stanovené v článku 22 na konsolidovanom alebo na subkonsolidovanom zxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxmácie, ktoré sú relevantné na účely dohľadu.
Pododdiel 2
Výpočet požiadaviek
Článok 74
1. Ak nie je stanovené inak, aktíva a podsúvahové položxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnnosti stanovené v článku 75, vykonávajú najmenej dvakrát za rok.
Úverové inštitúcie oznámia výsledky a všetky potrebné čiastkové údaje príslušnýx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xnštitúcií, aby zabezpečili vlastné zdroje, ktoré sú vždy vyššie alebo rovné súčtu týchto kapitálových požiadaviek:
a) pre kreditné riziko a riziko xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xlastných zdrojov podľa článku 13 ods. 2 písm. d) smernice 2006/49/ES, 8 % ich celkových hodnôt rizikovo vážených expozícií vypočítaných v súlade s oddixxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxvené v článkoch 111 až 117 prekročiť, na veľkú majetkovú angažovanosť prekračujúcu tieto limity, kapitálové požiadavky určené v súlade s článkom 18 a kxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvky stanovené podľa článku 18 smernice 2006/49/ES; a
d) vzhľadom na ich všetky obchodné činnosti, pre operačné riziko, kapitálové požiadavky určenx x xxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxe svojich hodnôt rizikovo vážených expozícií na účely článku 75 písm. a) buď štandardizovaný prístup stanovený v článkoch 78 až 83 alebo, ak to príslušnx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxum alebo podsúvahová položka.
Pododdiel 1
Štandardizovaný prístup
Článok 78
1. Pokiaľ v odseku 2 nie je uvedené inak, je hodnotou expozície poxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxe riziková položka, 50 %, ak je to stredne riziková položka, 20 %, ak je to stredne/nízko riziková položka a 0 %, ak je to nízko riziková položka. Podsúvahoxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa súhrnnú metódu nakladania s finančným kolaterálom podľa prílohy VIII časť 3, ak má expozícia podobu cenných papierov alebo komodít predaných, poskyxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxkcií požičiavania s dozabezpečením, hodnota expozície sa zvýši o úpravu z dôvodu volatility primeranú pre takéto cenné papiere alebo komodity tak, akx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxta expozície repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vysporiadanix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpečeniu, hodnota expozície uplatniteľná na túto položku môže byť upravená v súlade s pododdielom 3.
4. Bez ohľadu na odsek 2 sa hodnota expozície nespxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxd 6 za predpokladu, že expozície voči kreditnému riziku zmluvnej strany ústrednej zmluvnej strany so všetkými účastníkmi sú v jej dohodách denne v plnex xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxhľadávky voči ústredným vládam štátov alebo centrálnym bankám;
b) pohľadávky alebo podmienené pohľadávky voči regionálnym vládam alebo miestnym xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx voči multilaterálnym rozvojovým bankám;
e) pohľadávky alebo podmienené pohľadávky voči medzinárodným organizáciám;
f) pohľadávky alebo podmxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xodmienené retailové pohľadávky;
i) pohľadávky alebo podmienené pohľadávky zabezpečené nehnuteľnosťou;
j) položky po termíne splatnosti;
kx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) krátkodobé pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľskému subjektu;
o) pohľadávky vo forme podielov v podnikoch kolektívneho investovania (PKIxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxy:
a) expozícia je expozíciou buď voči jednotlivej osobe alebo osobám, alebo voči malému alebo stredne veľkému subjektu;
b) expozícia je jednou z vxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxvá suma, vrátane akýchkoľvek expozícií po termíne splatnosti, ktorú dlží dlžník alebo skupina prepojených klientov, okrem pohľadávok alebo podmienxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxostiam, neprekračuje podľa vedomia úverovej inštitúcie 1 milión EUR. Úverová inštitúcia prijme primerané kroky na účely získania týchto informáciíx
xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxedu retailových expozícií.
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x, pokiaľ nebudú odpočítané od vlastných zdrojov. Uplatňovanie rizikových váh je založené na triede expozícií, do ktorej je expozícia zaradená, a v rozxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxiami článkov 81 až 83 alebo rating agentúr na podporu exportu tak, ako je stanovené v prílohe VI časti 1.
2. Na účely uplatňovania rizikovej váhy, ako sa xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxôt rizikovo vážených expozícií pre expozície voči inštitúciám členské štáty rozhodnú o prijatí metódy založenej na kreditnej kvalite ústrednej vládx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xrílohou VI.
4. Bez ohľadu na odsek 1, ak expozícia podlieha zabezpečeniu, riziková váha uplatniteľná na túto položku môže byť upravená v súlade s podoxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xie je výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií v tomto pododdiele stanovený inak, sa priradí riziková váha 100 %.
7. S výnimkou expozícií, na záklaxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxie úverovej inštitúcie voči zmluvnej strane, ktorá je jej materskou spoločnosťou, jej dcérskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou jej matersxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxluvná strana je inštitúciou alebo finančnou holdingovou spoločnosťou, finančnou inštitúciou, správcovskou spoločnosťou alebo podnikom pomocnýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxo úverová inštitúcia;
c) zmluvná strana podlieha rovnakým postupom hodnotenia, merania a kontroly rizika ako úverová inštitúcia;
d) zmluvná strxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxvna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov zmluvnej strany voči úverovej inštitúcii.
V takomto prípade xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxgány vyňať z požiadaviek odseku 1 tohto článku expozície voči zmluvným stranám, ktoré sú členmi toho istého systému inštitucionálneho zabezpečenia axx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxuvná strana uzatvorili dohodu o zmluvnej alebo štatutárnej zodpovednosti, ktorá chráni tieto inštitúcie a najmä zabezpečuje ich likviditu a solventxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xabezpečí, že systém inštitucionálneho zabezpečenia xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxezpečenia disponuje vhodne a jednotne stanovenými systémami monitorovania a klasifikácie rizika (čo poskytuje úplný prehľad o rizikovej situácii vxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xostatočným spôsobom monitorujú expozície v stave zlyhania v súlade s prílohou VII časť 4 bod 44;
e) systém inštitucionálneho zabezpečenia vykonáva xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx konsolidovanú správu pozostávajúcu zo súvahy, výkazov ziskov a strát, situačnej správy a správy o riziku, ktorá sa týka systému inštitucionálneho zaxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxé sa týkajú systému inštitucionálneho zabezpečenia ako celku;
g) členovia systému inštitucionálneho zabezpečenia sú povinní oznámiť aspoň 24 mesxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxv. "multiple gearing"), ako aj akékoľvek neprimerané vytváranie vlastných zdrojov medzi členmi systému inštitucionálneho zabezpečenia nie je možnxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xrimeranosť systému uvedeného v písm. d) je v pravidelných intervaloch schvaľovaná a monitorovaná relevantnými príslušnými orgánmi.
V uvedenom prxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx ratingová agentúra, ktorá ho poskytuje, uznaná na tieto účely príslušnými orgánmi ako prípustná (na účely tohto pododdielu ďalej len "prípustná ratixxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xpĺňa požiadavky objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti a že výsledné ratingy spĺňajú požiadavky dôveryhodnosti a tranxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxípustná príslušnými orgánmi členského štátu, príslušné orgány ostatných členských štátov môžu uznať túto ratingovú agentúru ako prípustnú bez tohox xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentúr.
Článok 82
1. Príslušné orgány určia, pri zohľadnení technických kritérií stanovených v prílohe VI časti 2, ku ktorým stupňom kreditnej kxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxtívne a konzistentné.
2. Ak príslušné orgány členského štátu uskutočnili určenie priradenia podľa odseku 1, príslušné orgány iného členského štátx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií úverových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. S povolením relevantného príslušného orgánu však môžu použiť nevyžiadané ratingy.
Pododdiel 2
Prístup interných ratingov
Článok 84
1. V súxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxu interných ratingov (ďalej len "IRB prístup"). Výslovné povolenie sa vyžaduje v prípade každej úverovej inštitúcie.
2. Povolenie sa udelí, iba ak jx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xajmä, že v súlade s prílohou VII časťou 4 spĺňajú tieto štandardy:
a) ratingové systémy úverovej inštitúcie poskytujú zmysluplné hodnotenie charakxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxaní a strát použité vo výpočte kapitálových požiadaviek a súvisiace systémy a procesy hrajú základnú úlohu v procese riadenia rizika a rozhodovania, pxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxitného rizika, ktorý je zodpovedný za jej ratingové systémy, a ktorý je primerane nezávislý a nie je neprípustne ovplyvňovaný;
d) úverová inštitúcix xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxx xnštitúcia dokumentuje svoje ratingové systémy a odôvodnenie ich konštrukcie a validuje ich.
Ak materská úverová inštitúcia v EÚ a jej dcérske spoloxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxu povoliť materskej inštitúcii/spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam, aby plnili minimálne požiadavky prílohy VII časti 4 spoločne.
3. Úverovx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxosti v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v prílohe VII časti 4 na účely merania a riadenia interných rizík za obdobie najmenej troch rokov pxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxktorov preukáže, že odhadovala a používala vlastné odhady LGD a/alebo konverzných faktorov spôsobom, ktorý bol vo všeobecnosti konzistentný s minimxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xa kvalifikuje pre používanie vlastných odhadov LGD a/alebo konverzných faktorov.
5. Ak úverová inštitúcia prestane dodržiavať požiadavky stanovxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxia požiadaviek je nepodstatný.
6. Ak sa zamýšľa používanie IRB prístupu materskou úverovou inštitúciou v EÚ a jej dcérskymi spoločnosťami alebo matxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxanovujú články 129 až 132.
Článok 85
1. xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxy expozície.
Po schválení príslušnými orgánmi sa môže implementácia vykonávať postupne naprieč rôznymi triedami expozícií uvedenými v článku 86, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxných faktorov na výpočet rizikových váh pre expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám a ústredným vládam štátov a centrálnym bankám.
V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxajú rôzne korelácie v prílohe VII časti 1 body 10 až 13.
2. Implementácia podľa odseku 1 sa uskutoční v rámci primeranej lehoty po dohode s príslušnými oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, že flexibilita podľa odseku 1 sa nepoužíva selektívne s cieľom dosiahnuť znížené minimálne kapitálové požiadavky vzhľadom na tie triedy expozícií axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
3. Úverové inštitúcie, ktoré používajú IRB prístup pre akúkoľvek triedu expozícií zároveň používajú IRB prístup pre triedu akciových expozícií.
xx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxzačnú na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií opäť používať pododdiel 1, okrem odôvodnených prípadov a po schválení príslušnými orgánmi.
5. xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxdy LGD a konverzných faktorov, nezačnú opäť používať hodnoty LGD a konverzné faktory uvedené v článku 87 ods. 8, okrem odôvodnených prípadov a po schválxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoči ústredným vládam štátov a centrálnym bankám;
b) pohľadávky alebo podmienené pohľadávky voči inštitúciám;
c) pohľadávky alebo podmienené poxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxzačné pozície; alebo
g) ostatné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku.
2. S nasledujúcimi expozíciami sa zaobchádza ako s expozíciami vxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxými sa zaobchádza ako s expozíciami voči ústredným vládam štátov podľa pododdielu 1; a
b) expozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám a medzinxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx
xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx inštitúciám:
a) expozície voči regionálnym vládam a miestnym orgánom, s ktorými sa nezaobchádza ako s expozíciami voči ústredným vládam štátov podxx xxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx riziková váha 0 % podľa pododdielu 1.
4. Aby sa expozície kvalifikovali do triedy retailových expozícií uvedenú v odseku 1 písm. d), musia spĺňať tietx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxladu, že celková suma, ktorú dlží klient alebo skupina prepojených klientov úverovej inštitúcii a materským spoločnostiam a ich dcérskym spoločnostxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nehnuteľností, podľa vedomia úverovej inštitúcie, ktorá prijala odôvodnené kroky, aby potvrdila tento stav, neprekročí 1 milión EUR ;
b) úverová ixxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xko expozície v triede expozícií voči podnikateľským subjektom; a
d) každá z nich predstavuje jednu z významného počtu podobne riadených expozícií.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxené ako akciové expozície:
a) nedlhové expozície vyjadrujúce podriadenú, zostatkovú pohľadávku voči aktívam alebo príjmu emitenta; a
b) dlhové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úverové inštitúcie oddelene ako expozície vo forme špecializovaného financovania tie expozície, ktoré majú tieto vlastnosti:
a) expozícia je vočx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stupeň kontroly nad aktívami a príjmom, ktorý produkujú; a
c) primárny zdroj splatenia záväzku je príjem vyprodukovaný aktívami, ktoré sú financovxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxeku 1 písm. a), b) a d) až f), sa zaradí do triedy expozícií uvedenej v písm. c) uvedeného odseku.
8. Trieda expozícií uvedená v odseku 1 písm. g) zahŕňa zoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxx xx
xx xxxxxxxx xxxxďovania expozícií do rôznych tried expozícií použitá úverovou inštitúciou je primeraná a dlhodobo konzistentná.
Článok 87
1. Hodnoty rizikovo vxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxe sú odpočítané od vlastných zdrojov, vypočítajú v súlade s prílohou VII časťou 1 bodmi 1 až 27.
2. Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre riziko obchxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xúvislosti s odkúpenými obchodnými pohľadávkami na riziko zlyhania a riziko obchodných pohľadávok voči predávajúcemu odkúpených obchodných pohľadxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxtné riziko a riziko obchodných pohľadávok je založený na príslušných parametroch spojených s danou expozíciou. Tieto zahŕňajú pravdepodobnosť zlyhxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xx xxx xxxxxu na odsek 3 sa výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko pre všetky expozície patriace do triedy expozícií uvedenej v článku 86 odxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxiť prístup stanovený v prílohe VII časť 1 body 25 a 26 len vtedy, ak úverová inštitúcia spĺňa minimálne požiadavky stanovené v prílohe VII časť 4 body 115 ax xxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxia môže uskutočniť v súlade s prílohou VII časť 1 bod 6. Príslušné orgány uverejnia usmernenie o tom, ako by mali úverové inštitúcie priraďovať rizikové xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x. Pokiaľ ide o expozície patriace do tried expozícií uvedených v článku 86 ods. 1 písm. a) až d), úverové inštitúcie poskytnú vlastné odhady PD v súlade s čxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtnú vlastné odhady LGD a konverzných faktorov v súlade s článkom 84 a prílohou VII časťou 4.
8. Pokiaľ ide o expozície patriace do tried expozícií uvedexxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxhe VII časti 3 bod 9 písm. a) až d).
9. Bez ohľadu na odsek 8, pokiaľ ide o všetky expozície patriace do tried expozícií uvedených v článku 86 ods. 1 písm. a) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x.
10. Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre sekuritizované expozície a pre expozície patriace do triedy expozícií uvedenej v článku 86 ods. 1 písmx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xx x xxx x xxxxxxx inštitúcia má informácie o všetkých podkladových expozíciách PKI, úverová inštitúcia prezrie tieto podkladové expozície s cieľom vypočítať hodnotx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxy pre používanie metód stanovených v tomto pododdiele, hodnoty rizikovo vážených expozícií a výška očakávaných strát sa vypočítajú v súlade s týmito pxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x9 až 21. Ak na tieto účely úverová inštitúcia nedokáže rozlíšiť medzi expozíciami vo forme verejne neobchodovateľných akcií, akciovými expozíciami oxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xde o všetky ostatné podkladové expozície v súlade s prístupom stanoveným v pododdiele 1, na základe týchto úprav:
(i) expozície sú xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ktorý by bol expozícii štandardne priradený; a
(ii) expozíciám zaradeným do vyšších stupňov kreditnej kvality, ktorým by bola štandardne priradenx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx x 78 alebo úverová inštitúcia nemá informácie o všetkých podkladových expozíciách PKI, úverová inštitúcia prezrie tieto podkladové expozície a vypočxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxerová inštitúcia nedokáže rozlíšiť medzi expozíciami vo forme verejne neobchodovateľných akcií, akciovými expozíciami obchodovanými na burze a osxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xaradia do jednej z tried (verejne neobchodovateľných akcií, akcií obchodovaných na burze a ostatných akcií) stanovených v prílohe VII časti 1 bod 19 a nxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo sa môžu spoliehať na tretiu stranu pri výpočte a vykázaní priemerných hodnôt rizikovo vážených expozícií založených na podkladových expozíciácx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xriedy expozícií uvedenej v článku 86 ods. 1 písm. e), prístup stanovený v prílohe VII časti 1 body 19 až 21. Ak na tieto účely úverová inštitúcia nedokáže rxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxami, zaobchádza s príslušnými expozíciami ako s ostatnými akciovými expozíciami; alebo
b) pokiaľ ide o všetky ostatné podkladové expozície, prístxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxtnej kvality bezprostredne vyššieho, ako je stupeň kreditnej kvality, ktorý by bol štandardne priradený expozícii; a
(ii) expozíciám zaradeným do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxávaných strát pre expozície patriace do jednej z tried expozícií uvedených v článku 86 ods. 1 písm. a) až e) sa vypočíta v súlade s metódami stanovenými v pxxxxxx xxx xxxx x xxxx xx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xGD a z hodnoty expozície pre každú expozíciu, ktorá sa používa na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií v súlade s článkom 87. Pre expozície v stave xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx úverovej inštitúcie (ďalej len "ELBE") pre expozície v stave zlyhania, podľa prílohy VII časť 4 bod 80.
3. Výška očakávaných strát pre sekuritizovanx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxm. g) sa rovná nule.
5. Výška očakávaných strát pre riziko obchodných pohľadávok pri odkúpených obchodných pohľadávkach sa vypočíta v súlade s metódxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx x xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx 1 body 29 až 35.
Článok 89
1. Po schválení príslušnými orgánmi môžu úverové inštitúcie, ktorým bolo povolené použiť IRB prístup pri výpočte hodnôt rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxánku 86 ods. 1 písm. a), ak je počet významných zmluvných strán obmedzený a pre úverovú inštitúciu by bolo nadmieru obtiažne uplatniť ratingový systém pxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxúciu by bolo nadmieru obtiažne uplatniť ratingový systém pre tieto zmluvné strany;
c) expozície v nevýznamných obchodných jednotkách, ako aj triedx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu a voči ich regionálnym vládam, miestnym orgánom a správnym subjektom za predpokladu, že:
(i) neexistuje rozdiel v riziku medzi expozíciami voči texxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxdí riziková váha 0 % podľa pododdielu 1;
e) expozície úverovej inštitúcie voči zmluvnej strane, ktorá je jej materskou spoločnosťou, jej dcérskou spxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxločnosťou, finančnou inštitúciou, správcovskou spoločnosťou alebo podnikom pomocných služieb podliehajúcim primeraným požiadavkám na obozretnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxžiadavky ustanovené v článku 80 ods. 8;
f) akciové expozície voči subjektom, ktorých kreditné záväzky sa kvalifikujú pre rizikovú váhu 0 % podľa podoxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxľa legislatívnych programov na podporu určitých hospodárskych odvetví poskytujúcich významné dotácie na investovanie úverovej inštitúcii a zahŕňxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxých zdrojov;
h) expozície uvedené v prílohe VI časť 1 bod 40, ktoré spĺňajú v nej uvedené podmienky; alebo
i) štátne a štátom zaistené záruky podľa prxxxxx xxxx xxxx x xxx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxciové expozície, pre ktoré bolo povolené takéto zaobchádzanie v ostatných členských štátoch.
2. Na účely odseku 1 sa trieda akciových expozícií úvexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xa uvádza v odseku 1 písm. g), presahuje v priemere za predchádzajúci rok výšku 10 % vlastných zdrojov úverovej inštitúcie. Ak je počet týchto akciových exxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho rizika
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xlebo nie je odvodená z úveru.
Článok 91
Úverové inštitúcie, ktoré používajú štandardizovaný prístup podľa článkov 78 až 83 alebo IRB prístup podľa xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xýmto pododdielom pri výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií na účely článku 75 písm. a) alebo ako príslušné výšky očakávaných strát na účely výpočxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxoločne s postupmi a politikami uplatňovanými požičiavajúcou úverovou inštitúciou sú také, aby ich výsledkom boli dohody o zabezpečení, ktoré sú právxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxila účinnosť dohôd o zabezpečení, a aby sa venovala súvisiacim rizikám.
3. V prípade vecného zabezpečenia, aby mohli byť aktíva, na ktoré sa možno spoxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxté zabezpečenie so zreteľom na prístup použitý pri výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií a vzhľadom na stupeň povoleného uznávania. Prípustnosx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx alebo ponechať si aktíva, z ktorých vyplýva zabezpečenie v prípade zlyhania, insolventnosti alebo konkurzu dlžníka - alebo inej kreditnej udalosti uxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xabezpečenia, a kreditnou kvalitou dlžníka nesmie byť neprimeraný.
5. V prípade osobného zabezpečenia musí byť strana, ktorá poskytuje zabezpečenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxách, aby bola zabezpečená primeraná istota vzhľadom na dosiahnuté zabezpečenie so zreteľom na prístup použitý pri výpočte hodnôt rizikovo vážených exxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx VIII časti 1.
6. Musia byť dodržané minimálne požiadavky stanovené v prílohe VIII časti 2.
Článok 93
1. Ak sú dodržané požiadavky článku 92, výpočxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxa, v súvislosti s ktorou existuje zmierňovanie kreditného rizika, nevytvára vyššiu hodnotu rizikovo vážených expozícií alebo výšku očakávanej straxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxdňuje zabezpečenie podľa článkov 78 až 83 alebo článkov 84 až 89, výpočet zabezpečenia sa ďalej neuzná podľa tohto pododdielu.
Pododdiel 4
Sekuritxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxpozícií pre sekuritizačnú pozíciu v súlade s prílohou IX časť 4 body 1 až 36.
Vo všetkých ostatných prípadoch vypočíta hodnotu rizikovo vážených expoxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xx x x xx xx xxx
xxxxxx xx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxuté z úverovej inštitúcie, ktorá je originátorom, v súlade s podmienkami prílohy IX časti 2, táto úverová inštitúcia môže:
a) v prípade tradičnej sekxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
b) v prípade syntetickej sekuritizácie, vypočítať hodnoty rizikovo vážených expozícií a, prípadne, výšky očakávaných strát, vzhľadom na sekuritizxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxených expozícií stanovených v prílohe IX pre pozície, ktoré môže držať v sekuritizácii.
Ak úverová inštitúcia, ktorá je originátorom, nedokáže prexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxnej sekuritizácii.
Článok 96
1. Na výpočet hodnoty rizikovo váženej expozície pre sekuritizačnú pozíciu sa priradia rizikové váhy na hodnotu expxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxk, ako sa uvádza v prílohe IX.
2. Ak existuje expozícia voči rôznym tranžám v sekuritizácii, expozícia voči každej tranži sa posudzuje ako samostatná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxné pozície zahŕňajú expozície voči sekuritizácii vyplývajúcej z úrokových alebo menových derivátových zmlúv.
3. Ak podlieha sekuritizačná pozícxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx x xxxxohou IX.
4. Pokiaľ článok 57 písm. r) a článok 66 ods. 2 neustanovujú inak, hodnota rizikovo vážených expozícií sa zahrnie do celkových hodnôt rizikovx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xáhy sekuritizačnej pozície v súlade s článkom 96, iba ak bola ratingová agentúra uznaná na tieto účely príslušnými orgánmi ako prípustná (ďalej len "prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxaviek stanovených v článku 81, berúc do úvahy technické kritériá v prílohe VI časti 2 a ak ratingová agentúra preukázala schopnosť v oblasti sekuritizáxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx účely odseku 1, príslušné orgány ostatných členských štátov môžu uznať túto ratingovú agentúru ako prípustnú na tieto účely bez toho, aby vykonali svoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx sa rating xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxx 98
1. Na účely uplatňovania rizikových váh na sekuritizačné pozície, príslušné orgány určia, ku ktorým stupňom kreditnej kvality stanoveným v prílxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxné orgány členského štátu uskutočnili určenie priradenia podľa odseku 1, príslušné orgány ostatných členských štátov môžu uznať toto určenie priradxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch expozícií úverových inštitúcií podľa článku 96 je konzistentné a v súlade s prílohou IX časťou 3. Ratingy sa nepoužívajú selektívne.
Článok 100
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxlade s prílohou IX dodatočnú hodnotu rizikovo vážených expozícií vzhľadom na riziko, že úrovne kreditného rizika, ktorým je vystavená, sa môžu zvýšiť xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlientov môže fluktuovať na základe ich rozhodnutí požičať si a splatiť do výšky dohodnutého limitu, a ustanovenie o predčasnom splatení je zmluvným usxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnných papierov
Článok 101
1. Úverová inštitúcia, ktorá je originátorom a ktorá s ohľadom na sekuritizáciu využila pri výpočte hodnoty rizikovo váxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxritizácii nad rámec svojich zmluvných povinností.
2. Ak úverová inštitúcia, ktorá je originátorom alebo sponzorom, nedodrží odsek 1 vzhľadom na sexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxzované. Úverová inštitúcia uverejní, že poskytla nezmluvnú podporu ako aj dopad na regulatórny kapitál v dôsledku tejto podpory.
Oddiel 4
Minimáxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxi operačnému riziku v súlade s prístupmi stanovenými v článkoch 103, 104 a 105.
2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 4, úverové inštitúcixx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxslušnými orgánmi.
3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 4, úverové inštitúcie, ktoré používajú prístup stanovený v článku 105, nezačnú xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úverovým inštitúciám povoliť, aby použili kombináciu prístupov v súlade s prílohou X časťou 4.
Článok 103
Kapitálová požiadavka na operačné rizixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xínií, ako je stanovené v prílohe X časti 2.
2. Pre každú obchodnú líniu vypočítajú úverové inštitúcie kapitálovú požiadavku na operačné riziko ako urxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxšné orgány za určitých okolností úverovej inštitúcii povoliť používať alternatívny príslušný ukazovateľ na určenie jej kapitálovej požiadavky na oxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx x xx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxch požiadaviek na operačné riziko pre všetky jednotlivé obchodné línie.
5. Parametre pre štandardizovaný prístup sú stanovené v prílohe X časti 2.
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxk 105
1. Úverové inštitúcie môžu používať pokročilé prístupy merania založené na svojich vlastných systémoch merania operačného rizika za predpokxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvoje príslušné orgány, že spĺňajú kvalifikačné kritériá stanovené v prílohe X časti 3.
3. Ak je pokročilý prístup merania určený na to, aby ho používaxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx orgány rôznych právnických osôb úzko spolupracujú, ako je ustanovené v článkoch 129 až 132. Uplatňovanie zahŕňa prvky uvedené v prílohe X časti 3.
4. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xokročilý prístup merania na jednotnom základe, môžu príslušné orgány materskej inštitúcii/spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam povoliť, aby sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx tohto oddielu akékoľvek aktívum alebo podsúvahová položka uvedená v oddiele 3 pododdiel 1, bez použitia rizikových váh alebo stupňov rizika v nich staxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx sa tiež uplatňuje príloha III časť 2 bod 2.
Všetky prvky, ktoré sú v plnej miere kryté vlastnými zdrojmi, sa so súhlasom príslušných orgánov môžu z určexxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxpočtu iných monitorovaných ukazovateľov stanovených v tejto smernici a v iných aktoch Spoločenstva.
2. Do expozície nepatrí:
a) v prípade devízoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxaja cenných papierov expozícia, ktorá je výsledkom bežného postupu vysporiadania počas piatich pracovných dní po platbe alebo doručení cenných papixxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxh krajinách; a
b) každý súkromnoprávny alebo verejnoprávny podnik vrátane jeho pobočiek, ktorý spĺňa vymedzenie pojmu úverovej inštitúcie a bolo mx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sa považuje za veľkú majetkovú angažovanosť, ak jej hodnota dosiahne alebo prekročí 10 % jej vlastných zdrojov.
Článok 109
Príslušné orgány požadxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxiu a evidenciu prípadov veľkej majetkovej angažovanosti a ich následných zmien v súlade s touto smernicou, a aby monitorovala túto angažovanosť v spojxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxú majetkovú angažovanosť.
Členské štáty stanovia, že takéto oznamovanie podľa ich uváženia prebieha v súlade s jedným z týchto dvoch spôsobov:
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnosti a akéhokoľvek zvýšenia existujúcich veľkých majetkových angažovaností o najmenej 20 % oproti poslednému oznámeniu; alebo
b) oznamovanie kaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxu pri výpočte hodnoty expozícií na účely článku 111 ods. 1, 2 a 3, expozície, ktoré sú vyňaté podľa článku 113 ods. 3 písm. a) až d) a f) až h), sa nemusia oznamxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxpade expozícií uvedených v článku 113 ods. 3 písm. e) a i) a v článkoch 115 a 116.
Ak úverová inštitúcia využije tento odsek, vedie záznamy o uvedených dôxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
3. Členské štáty môžu vyžadovať, aby úverové inštitúcie analyzovali svoje expozície voči emitentom kolaterálu z hľadiska možných koncentrácií a v pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxie mať voči jednému klientovi alebo skupine prepojených klientov expozíciu, ktorej hodnota presiahne 25 % jej vlastných zdrojov.
2. Ak je takýto klixxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxrskymi spoločnosťami takejto materskej spoločnosti, potom sa percentuálna hodnota stanovená v odseku 1 znižuje na 20 %. Členské štáty však môžu z 20 %-xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxv. Obsah týchto opatrení alebo postupov oznámia Komisii a Európskemu výboru pre bankovníctvo.
3. Úverová inštitúcia nesmie mať veľké majetkové angxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxsť musí bezodkladne ohlásiť príslušným orgánom, ktoré v prípade, že si to okolnosti vyžadujú, môžu úverovej inštitúcii určiť lehotu na splnenie požadxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxojov viazaných na kredit.
2. Pokiaľ odsek 3 neustanovuje inak, ak sa podľa článkov 113 až 117 môže povoliť uznanie vecného alebo osobného zabezpečenixx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxených expozícií v súlade s článkami 78 až 83.
3. Ak úverová inštitúcia vychádza z článku 114 ods. 2, uznanie vecného zabezpečenia podlieha príslušným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxenské štáty môžu z uplatnenia článku 111 ods. 1, 2 a 3 plne alebo čiastočne vyňať prípady expozícií úverovej inštitúcie voči jej materskej spoločnosti, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na konsolidovanom základe, ktorému podlieha aj predmetná úverová inštitúcia, v súlade s touto smernicou alebo rovnocennými štandardmi platnými v trxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xstredným vládam štátov alebo centrálnym bankám, ktorým by sa ako nezabezpečeným podľa článkov 78 až 83 priradila riziková váha 0 %;
b) aktíva predstaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xriradila riziková váha 0 %;
c) aktíva predstavujúce pohľadávky spojené s výslovnými zárukami ústredných vlád štátov, centrálnych bánk, medzinároxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxu poskytujúcemu záruku podľa článkov 78 až 83 priradila riziková váha 0 %;
d) iné expozície prislúchajúce alebo zaručené ústrednými vládami štátov, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxzabezpečeným pohľadávkam voči subjektu, ktorému prislúcha expozícia alebo ktorým je expozícia zaručená, podľa článkov 78 až 83 priradila riziková vxxx x xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xenominované a prípadne financované v národných menách dlžníkov;
f) aktíva a iné expozície, ktoré sú zabezpečené k spokojnosti príslušných orgánov xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xultilaterálnymi rozvojovými bankami, regionálnymi vládami, miestnymi orgánmi alebo subjektmi verejného sektora členských štátov, ktorých cenné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xú k spokojnosti príslušných orgánov zabezpečené kolaterálom v podobe hotovostných vkladov v požičiavajúcej úverovej inštitúcii alebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx k spokojnosti príslušných orgánov zabezpečené kolaterálom v podobe vkladových listov vydaných požičiavajúcou úverovou inštitúciou alebo úverovox xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx;
i) aktíva predstavujúce pohľadávky a iné expozície voči inštitúciám splatné do jedného roka vrátane, ktoré netvoria vlastné zdroje týchto inštitxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxílohe VI časti 1 bod 85, splatné do jedného roka vrátane, a zabezpečené v súlade s tým istým bodom;
k) obchodné zmenky a podobné zmenky splatné do jednéhx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xx xxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v poisťovniach uvedené v článku 122 ods. 1 do výšky 40 % vlastných zdrojov úverovej inštitúcie, ktorá takýto podiel nadobudla;
n) aktíva predstavujúxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxmi alebo štatutárnymi ustanoveniami a ktorá je podľa týchto ustanovení zodpovedná za hotovostné zúčtovanie operácií v rámci siete;
o) expozície, kxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxx xx x xpokojnosti príslušných orgánov zabezpečené hypotékou na obytnú nehnuteľnosť alebo podielmi vo fínskych bytových podnikoch, ktoré svoju činnosť vyxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxrých si prenajímateľ ponecháva plné vlastnícke právo k obytnej nehnuteľnosti na prenájom až dovtedy, kým nájomca neuplatní svoju kúpnu opciu, a to vo vxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxnkov 78 až 83, a iba do výšky 50 % hodnoty dotknutej nehnuteľnosti:
(i) expozície zabezpečené hypotékou na kancelárske alebo iné obchodné priestory, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxi rovnocennými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na kancelárske alebo iné obchodné priestory; a
(ii) expozície týkajúce sa transakcií, ktorýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xaždého členského štátu do 31. decembra 2011 povoliť úverovým inštitúciám, aby uznali 100 % hodnoty dotknutej nehnuteľnosti. Na konci uvedeného obdobxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podsúvahových položiek uvedených v prílohe II;
s) pod podmienkou súhlasu príslušných orgánov, iné záruky ako úverové záruky, ktoré majú právny alexx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x0 % riziková váha; a
t) nízkorizikové podsúvahové položky uvedené v prílohe II, na ktoré sa xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxie limitov stanovených v článku 111 ods. 1 až 3.
Hotovostné prostriedky prijaté v rámci dlhových nástrojov viazaných na kredit emitovaných úverovou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxmnom započítavaní v súvahe uznanej podľa článkov 90 až 93, sa považujú za spadajúce pod písmeno g).
Na účely písmena o) sa cenné papiere použité ako kolxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxdujú a pravidelne kótujú na trhu, ktorý funguje pod záštitou uznaných profesionálnych prevádzkovateľov a ktorý k spokojnosti príslušných orgánov člxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxv. Požadovaná nadhodnota dosahuje výšku 100 %. V prípade akcií však dosahuje výšku 150 % a v prípade dlhových cenných papierov, ktorých emitentmi sú inšxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh multilaterálnymi rozvojovými bankami inými ako sú tie, ktorým sa podľa článkov 78 až 83 priradila riziková váha 0 %, dosahuje výšku 50 %. Ak je nesúlad mxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxých inštitúcií.
Na účely písmena p) sa hodnota nehnuteľnosti k spokojnosti príslušných orgánov počíta pomocou prísnych odhadovacích pravidiel stxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obydlie, ktoré dlžník obýva alebo prenajíma.
Členské štáty oznámia Komisii akúkoľvek výnimku udelenú podľa písmena s), aby sa zabezpečilo, že nebuxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxs. 1 až 3 môžu členské povoliť úverovým inštitúciám používajúcim súhrnnú metódu nakladania s finančným kolaterálom podľa článkov 90 až 93 ako alternatxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxpozície, ale nie nižšiu, než sú celkové plne upravené hodnoty expozície ich expozícií voči klientovi alebo skupine prepojených klientov.
Plne upraxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxatility a akéhokoľvek nesúladu splatnosti (E*).
Ak sa uplatňuje tento odsek na úverovú inštitúciu, článok 113 ods. 3 písm. f), g), h), a o) sa na túto úvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxzných faktorov pre triedu expozícií podľa článkov 84 až 89, môže byť povolené, ak je schopná k spokojnosti príslušných orgánov odhadnúť účinky finančnxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx1 ods. 1 až 3.
Príslušné orgány sa ubezpečia o vhodnosti odhadov vypracovaných úverovou inštitúciou pre zníženie hodnoty expozície na účely dosiahnxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ktorým bolo povolené používať vlastné odhady LGD a konverzných faktorov pre triedu expozícií podľa článkov 84 až 89 a ktoré nevypočítavajú hodnotu svxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx3 ods. 3 písm. o) na výpočet hodnoty expozícií. Úverová inštitúcia používa iba jednu z týchto dvoch metód.
3. Úverová inštitúcia, ktorej bolo povolenx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xoncentrácií kreditného rizika, a to aj vo vzťahu k realizovateľnej hodnote akéhokoľvek prevzatého kolaterálu.
Tieto pravidelné stresové testovaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxojov úverových inštitúcií a rizikami vyplývajúcimi z realizácie kolaterálu v stresových situáciách.
Úverová inštitúcia príslušným orgánom preuxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxiu realizovateľnú hodnotu prevzatého kolaterálu, než by bolo povolené zohľadniť v zmysle odsekov 1 a 2 ako primeranú, hodnota povoleného kolaterálu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxú do svojich stratégií na riešenie rizika koncentrácie nasledujúce:
a) politiky a postupy riešenia rizík vyplývajúcich z nesúladu splatnosti medzx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx realizovateľnú hodnotu kolaterálu, než tú, ktorá sa berie do úvahy podľa odsekov 1 a 2; a
c) politiky a postupy týkajúce sa rizika koncentrácie vyplývxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxlivému emitentovi cenných papierov prevzatých ako kolaterál.
4. Ak sú účinky kolaterálu uznané v zmysle podmienok uvedených v odsekoch 1 alebo 2, člxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
x. Na účely článku 111 ods. 1 až 3 môžu členské štáty priradiť rizikovú váhu 20 % na aktíva predstavujúce pohľadávky voči regionálnym vládam a miestnym orgxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xlebo nimi zaručené, kde sa pohľadávkam voči nim priradila riziková váha 20 % podľa článkov 78 až 83. Členské štáty však môžu znížiť túto mieru na 0 % vzhľadxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xriradila riziková váha 0 %, a na ostatné expozície voči týmto vládam a orgánom alebo nimi zaručené, kde sa pohľadávkam voči nim priradila riziková váha 0 x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxpozície voči inštitúciám so splatnosťou od jedného do troch rokov a rizikovú váhu 50 % na aktíva predstavujúce pohľadávky voči inštitúciám so splatnosxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxú účinne obchodovať na trhu profesionálnych prevádzkovateľov, a že sú na tomto trhu denne kótované, resp. že ich emisiu schválili príslušné orgány člexxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxs. 3 písm. i) a článku 115 ods. 2 môžu členské štáty priradiť rizikovú váhu 20 % na aktíva predstavujúce pohľadávky a ostatné expozície voči inštitúciám, x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xodobe cenných papierov emitovaných treťou stranou za podmienok stanovených v článku 113 ods. 3 písm. o), členské štáty môžu:
a) s touto expozíciou zaxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtej strane, a nie voči klientovi, ak je expozícia vymedzená v článku 113 ods. 3 písm. o) zabezpečená kolaterálom za podmienok v ňom stanovených.
2. Ak čxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx
xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodnota expozície, u ktorej sa predpokladá, že je krytá, sa vypočíta v súlade s ustanoveniami o zaobchádzaní s nesúladom mien pre osobné zabezpečenie v pxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxom splatností v prílohe VIII; a
c) čiastočné krytie môže byť uznané v súlade so zaobchádzaním uvedeným v prílohe VIII.
Článok 118
Ak sa podľa článkx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základe, alebo sa uplatňujú ustanovenia článku 70 v prípade materských úverových inštitúcií v členskom štáte, musia sa prijať opatrenia, ktoré zabezxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxí tohto oddielu spolu s vhodnými návrhmi.
Oddiel 6
Kvalifikované podiely mimo finančného sektora
Článok 120
1. Žiadna úverová inštitúcia nesxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vykonávajúcim činnosti, ktoré sú priamym rozšírením bankových služieb alebo spadajú do oblasti pomocných služieb spojených s bankovníctvom, ako sú xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxalifikovaných podielov úverovej inštitúcie v podnikoch, ktoré nie sú úverovými inštitúciami, finančnými inštitúciami ani podnikmi vykonávajúcimx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxoring, správa podielových fondov, riadenie služieb spracovania údajov alebo akékoľvek ďalšie podobné činnosti, nesmie prekročiť 60 % jej vlastných xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prijala iné rovnocenné opatrenia.
Článok 121
Akcie držané prechodne počas finančnej reorganizácie alebo záchrannej operácie, počas bežného poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxvané podiely. Akcie, ktoré nie sú stálymi finančnými aktívami v zmysle článku 35 ods. 2 smernice 86/635/EHS, sa nezahŕňajú do výpočtu.
Článok 122
1x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x x x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxsťovniach v zmysle smernice 98/78/ES.
2. Členské štáty môžu stanoviť, že príslušné orgány neuplatňujú limity stanovené v článku 120 ods. 1 a 2, ak zárxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx vlastné zdroje sa nezapočítavajú do výpočtu požadovaného podľa článku 75. V prípade, že sú prekročené oba limity stanovené v článku 120 ods. 1 a 2, suma kxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxrové inštitúcie majú zavedené správne, účinné a úplné stratégie a postupy pre priebežné hodnotenie a udržiavanie výšky, druhov a rozloženia internéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxhajú pravidelnej internej kontrole, aby bolo zabezpečené, že sú naďalej úplné a primerané k povahe, rozsahu a zložitosti činností príslušnej úverovex xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh kritérií stanovených v prílohe XI, príslušné orgány preskúmajú opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy uplatňované úverovými inštitúciami s cxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxenia uvedeného v odseku 1 je taký, ako je rozsah požiadaviek tejto smernice.
3. Na základe preskúmania a hodnotenia uvedeného v odseku 1 príslušné orgxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdenie a krytie ich rizík.
4. Príslušné orgány určia frekvenciu a intenzitu preskúmania a hodnotenia uvedeného v odseku 1 so zreteľom na veľkosť, systxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hodnotenia sa aktualizujú najmenej raz za rok.
5. Preskúmaniu a hodnoteniu vykonanému príslušnými orgánmi podlieha expozícia úverových inštitúcxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx než 20 % z hodnoty ich vlastných zdrojov následkom náhlej a neočakávanej zmeny úrokových mier, ktorých veľkosť je predpísaná xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxiou v členskom štáte alebo materskou úverovou inštitúciou v EÚ, dohľad na konsolidovanom základe vykonávajú príslušné orgány, ktoré jej udelili povoxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxkou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ, dohľad na konsolidovanom základe vykonávajú príslušné orgány, ktoré tejto úverovej inštitúcii udelilx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlenských štátoch, je tá istá materská finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte alebo tá istá materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ, dohxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxná holdingová spoločnosť založená.
Ak materské spoločnosti úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v dvoch alebo viacerých členskýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xnštitúcia, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán úverovej inštitúcie s najväčšou bilančnou sumou.
2. Ak viac ako jedna úverovx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxcií nebolo udelené povolenie v členskom štáte, v ktorom bola finančná holdingová spoločnosť založená, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva príxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxrovú inštitúciu kontrolovanú materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ.
3. V konkrétnych prípadoch môžu príslušné orgány prostredníctvxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxamu ich aktivít v rôznych krajinách, a poveriť iný príslušný orgán, aby vykonával dohľad na konsolidovanom základe. V týchto prípadoch poskytnú príslxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxštitúcii s najväčšou celkovou bilančnou sumou, podľa potreby, príležitosť vyjadriť svoje stanovisko k tomuto rozhodnutiu.
4. Príslušné orgány ozxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxých spoločností do konsolidovaného dohľadu, ak je to vhodné. Bez toho, aby bol dotknutý článok 135, konsolidácia finančnej situácie finančnej holdinxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxklade.
2. Ak príslušné orgány členského štátu nezahrnú do dohľadu na konsolidovanom základe dcérsku spoločnosť úverovej inštitúcie v jednom z prípxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu požiadať materskú spoločnosť o informácie, ktoré im môžu pomôcť pri výkone dohľadu nad takouto úverovou inštitúciou.
3. Členské štáty stanovia, žx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxm základe, požiadať o informácie uvedené v článku 137. V takom prípade sa uplatňujú postupy pre prenos a overovanie informácií stanovené v uvedenom čláxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xrgán, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie koordinácie medzi takýmito orgánmi.
Článok 129
1. Okrem povinností vyplývajúcicx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v EÚ a úverovými inštitúciami kontrolovanými materskými finančnými holdingovými spoločnosťami v EÚ tieto úlohy:
a) koordinácia zhromažďovania a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxi bežnej činnosti a v kritických situáciách, aj vo vzťahu k činnostiam v článku 124, v spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi.
2. V prípade žiadoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxx x x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx a jej dcérskymi spoločnosťami, alebo spoločne dcérskymi spoločnosťami materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ, príslušné orgány pracujú xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxorým by malo takéto povolenie podliehať.
Žiadosť uvedená v prvom pododseku sa predloží iba príslušnému orgánu uvedenému v odseku 1.
Príslušné orgxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxhodnutie sa uvedie v dokumente obsahujúcom úplne zdôvodnené rozhodnutie a príslušný orgán uvedený v odseku 1 ho doručí žiadateľovi.
Lehota uvedená x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxe postúpi úplnú žiadosť ostatným príslušným orgánom.
V prípade, že spoločné rozhodnutie príslušných orgánov nie je vydané do šiestich mesiacov, prxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe a zohľadní stanoviská a výhrady ostatných príslušných orgánov vyjadrené v lehote šiestich mesiacov. Príslušný orgán uvedený v odseku 1 postúpi toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxány ich uplatnia v príslušných členských štátoch.
Článok 130
1. Ak nastane krízová situácia v rámci bankovej skupiny, ktorá potenciálne ohrozuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dohľadu na konsolidovanom základe čo najskôr upozorní s prihliadnutím na kapitolu 1 oddiel 2 orgány uvedené v článku 49 písm. a) a článku 50. Táto povinnxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx možností použijú príslušné orgány existujúce vymedzené komunikačné kanály.
2. Ak potrebuje príslušný orgán zodpovedný xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxé, s cieľom zabrániť duplikácii vo vykazovaní voči rôznym orgánom podieľajúcim sa na dohľade.
Článok 131
S cieľom uľahčiť a zaviesť účinný dohľad, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x zmysle týchto dohôd môže byť príslušný orgán zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe poverený ďalšími úlohami a môžu sa upresniť procesx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpoločnosti, ktorá je úverovou inštitúciou, môžu na základe dvojstrannej dohody delegovať svoje úlohy týkajúce sa dohľadu na príslušné orgány, ktoré xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxou v súlade s touto smernicou. Komisia je informovaná o existencii a obsahu takýchto dohôd. Získané informácie postúpi príslušným orgánom ostatných čxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxľvek informácie, ktoré sú nevyhnutné alebo relevantné pre výkon úloh dohľadu ostatných orgánov podľa tejto smernice. V tejto súvislosti príslušné orxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxné v prvom pododseku sa považujú za nevyhnutné, ak by mohli významne ovplyvniť hodnotenie finančného zdravia úverovej alebo finančnej inštitúcie v inxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxolovanými materskými finančnými holdingovými spoločnosťami v EÚ predovšetkým poskytnú príslušným orgánom ostatných členských štátov, ktoré vykoxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxácií sa zohľadňuje význam týchto dcérskych spoločností v rámci finančného systému v týchto členských štátoch.
Nevyhnutné informácie uvedené v prvxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxh orgánov úverovej inštitúcie v skupine;
b) postupy zhromažďovania informácií od úverových inštitúcií v skupine a overovanie týchto informácií;
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxnkcie a výnimočné opatrenia prijaté príslušnými orgánmi v súlade s touto smernicou, vrátane zavedenia dodatočnej kapitálovej požiadavky podľa článxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx.
2. Príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad úverovými inštitúciami kontrolovanými materskou úverovou inštitúciou v EÚ kontaktujú vždy, keď je tx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxré už môžu byť k dispozícii príslušnému orgánu.
3. Dotknuté príslušné orgány sa pred tým, než prijmú rozhodnutie, navzájom poradia ohľadne nasledujxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanizačnej a riadiacej štruktúre úverových inštitúcií v skupine, ktoré si vyžadujú schválenie alebo povolenie príslušných orgánov; a
b) závažné saxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxľvek obmedzenia používania pokročilého prístupu merania na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje v zmysle článku 105.
Na účely písmena b) sa vxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtovať v núdzových prípadoch alebo vtedy, keď by takáto konzultácia mohla ohroziť efektívnosť rozhodnutia. Príslušný orgán v tomto prípade bezodkladxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xplnú konsolidáciu všetkých úverových inštitúcií a finančných inštitúcií, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami materskej spoločnosti.
Príslušné orxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxní, vzhľadom na ručenie ostatných vlastníkov podielov alebo členov, ktorých kapitálová primeranosť je uspokojivá, obmedzené na takýto podiel na zákxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxväzkov.
V prípade, ak sú podniky prepojené vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, príslušné orgány určia, ako treba vykonávať konsolxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxančných inštitúciách, ktoré riadi podnik zahrnutý do konsolidácie spolu s jedným alebo viacerými podnikmi, ktoré do konsolidácie zahrnuté nie sú, ak xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxdené v odsekoch 1 a 2, príslušné orgány určia, či a ako sa má konsolidácia vykonať. Predovšetkým môžu povoliť alebo požadovať použitie metódy vlastného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxtknutý článok 133, príslušné orgány určia, či a ako sa má vykonať konsolidácia v týchto prípadoch:
a) ak podľa stanoviska príslušných orgánov úverovx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxtálové väzby; a
b) ak dve alebo viac úverových inštitúcií alebo finančných inštitúcií začne riadiť jeden manažment, pričom to nie je v súlade so spoloxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxku 12 smernice 83/349/EHS. Použitie tejto metódy však neznamená zahrnutie podnikov, ktorých sa to týka, do dohľadu na konsolidovanom základe.
2. Ak xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx/87/ES sa do konsolidácie zahrnú v prípadoch x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xinančnej holdingovej spoločnosti, mali dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti na vykonávanie týchto povinností.
Článok 136
1. Prísluxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia alebo kroky s cieľom riešiť túto situáciu.
Na tieto účely, opatrenia dostupné príslušným orgánom zahŕňajú:
a) povinnosť úverových inštitúcií xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxzovaných s cieľom dosiahnuť súlad s článkami 22 a 123;
c) vyžadovanie od úverových inštitúcií, aby uplatňovali určitú politiku úprav ocenenia a tvorxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxebo siete úverových inštitúcií; a
e) požiadavku zníženia rizika spojeného s činnosťami, produktmi a systémami úverových inštitúcií.
Prijatie txxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx úrovne stanovenej v článku 75 aspoň pre úverové inštitúcie, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v článkoch 22, 109 a 123, alebo v prípade ktorých určexxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stratégie v primeranom čase.
Článok 137
1. Až do ďalšej koordinácie metód konsolidácie členské štáty stanovia, že v prípade, ak materská spoločnoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a dohľad nad týmito úverovými inštitúciami od nich požadujú poskytovanie akýchkoľvek informácií, ktoré sú relevantné pre dohľad nad dcérskymi úveroxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxérskych úverových inštitúcií.
2. Členské štáty stanovia, že ich príslušné orgány môžu vykonať kontroly na mieste, resp. ich vykonaním poveria extexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xe holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou alebo jedna z jej dcérskych spoločností poisťovňou, potom sa môže použiť aj postup stanovený v článku 1xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxdza dcérska úverová inštitúcia, overovanie informácií na mieste sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v článku 141.
Článok 138
1. Bez toho, aby bxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxsťou, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad týmito úverovými inštitúciami vykonávali všeobecný dohľad nad transaxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby mali úverové inštitúcie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxfikáciu, meranie, monitorovanie a kontrolu transakcií so svojou materskou holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a jej dcérskymi spoločnxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxedenou v článku 110. Tieto postupy a významné transakcie podliehajú kontrole príslušných orgánov.
Ak transakcie v rámci skupiny ohrozujú finančnú xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxjmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že neexistujú akékoľvek právne prekážky, ktoré by podnikom zahrnutým do dohľadu na konsolidovanom záklxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxili vo vzájomnej výmene informácií, ktoré sú relevantné pre výkon dohľadu v súlade s článkami 124 až 138 a týmto článkom.
2. Ak sa materská spoločnosť a xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxého štátu si navzájom oznámia všetky relevantné informácie, ktoré umožňujú výkon dohľadu na konsolidovanom základe alebo napomáhajú jeho výkonu.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x25 a 126, iné príslušné orgány zodpovedné za výkon takéhoto dohľadu ich môžu vyzvať, aby materskú spoločnosť požiadali o akékoľvek informácie potrebnx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxzi ich príslušnými orgánmi s tým, že v prípade finančných holdingových spoločností, finančných inštitúcií alebo podnikov pomocných služieb v žiadnox xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxťahu k týmto inštitúciám alebo samotným podnikom.
Členské štáty povolia svojim príslušným orgánom vymieňať si informácie uvedené v článku 137 s týmx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou a tým jej dcérskym spoločnostiam, ktoré nie sú úverovými inštitúciami, alebo vo vzťahu k dcérskym spoločnxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx
xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxešanou činnosťou kontroluje jednu alebo viac dcérskych spoločností, ktoré sú poisťovňami alebo inými podnikmi poskytujúcimi investičné služby, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxmi poskytujúcimi investičné služby úzko spolupracujú. Bez toho, aby boli dotknuté ich príslušné povinností, tieto orgány si navzájom poskytujú všetxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vykonávajú dohľad.
2. V rámci výkonu dohľadu na konsolidovanom základe sa na všetky prijaté informácie a najmä na akúkoľvek výmenu informácií medzi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxlušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii.
Článok 141
Ak si pri uplatňovaní tejto smernice príslušné orgány jedného členského štátu v kxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xlužieb, holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, dcérskej spoločnosti typu uvedeného v článku 137 alebo dcérskej spoločnosti typu uvedenéhx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrgány, ktoré takúto žiadosť dostanú, vyhovejú v rámci svojich právomocí žiadosti buď tak, že overenie vykonajú sami, alebo tak, že orgánom, ktoré žiadxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xa môže, ak chce, zúčastniť na overovaní, ak overovanie nevykonáva sám.
Článok 142
Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia ich trestného práva, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ktorí porušujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia prijaté v rámci vykonávania článkov 124 až 141 a tohto článku, mohli byť uvalené trxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxy či opatrenia dosiahnu želaný účinok, najmä ak sa ústredné vedenie alebo hlavný podnik finančnej holdingovej spoločnosti alebo holdingovej spoločnxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xlebo finančná holdingová spoločnosť s ústredím v tretej krajine, nepodlieha konsolidovanému dohľadu podľa článkov 125 a 126, príslušné orgány prevexxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxsady stanovené v tejto smernici.
Toto overenie vykoná príslušný orgán, ktorý by bol zodpovedný za konsolidovaný dohľad, ak by sa uplatnil odsek 3, a tx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxciatívy. Príslušný orgán konzultuje s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi.
2. Komisia môže požiadať Európsky výbor pre bankovníctvo, aby vyxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxho dohľadu vymedzené v tejto kapitole týkajúce sa úverových inštitúcií, ktorých materská spoločnosť má ústredie v tretej krajine. Výbor tieto usmernxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xtorý vykonáva overovanie uvedené v prvom pododseku odseku 1, vezme do úvahy každé takéto usmernenie. Príslušný orgán sa na tento účel pred prijatím rozxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxto smernice alebo umožnia, aby ich príslušné orgány uplatňovali iné primerané techniky dohľadu, ktoré zabezpečia dosiahnutie cieľov dohľadu nad úvexxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvej spoločnosti s ústredím v Spoločenstve a uplatňovať ustanovenia o konsolidovanom dohľade nad konsolidovanou pozíciou tejto finančnej holdingovxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxámia sa ostatným dotknutým príslušným orgánom a Komisii.
Oddiel 2
Zverejňovanie informácií príslušnými orgánmi
Článok 144
Príslušné orgánx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx štátoch v oblasti obozretnej regulácie;
b) spôsob využívania možností a volieb dostupných v právnych predpisoch Spoločenstva;
c) všeobecné krixxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xddiel 2, súhrnné štatistické údaje o kľúčových aspektoch vykonávania rámca obozretnosti v každom členskom štáte.
Zverejňovanie informácií uvedexx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxformácie sa zverejnia v jednotnom formáte a pravidelne sa aktualizujú. Zverejnené informácie sú prístupné na jednotnej elektronickej adrese.
KAPxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovené v prílohe XII časti 2 s prihliadnutím na ustanovenia uvedené v článku 146.
2. Uznanie nástrojov a metodík uvedených v prílohe XII časti 3 príslušxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x x x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x. Úverové inštitúcie prijmú formálny postup na dosiahnutie súladu s požiadavkami na zverejňovanie informácií stanovenými v odsekoch 1 a 2 a majú postuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxzhodnutia o ratingu malým a stredným podnikom a iným podnikateľským žiadateľom o úvery a na požiadanie poskytnúť aj písomné vysvetlenie. V prípade, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xysvetlenia musia byť primerané k veľkosti úveru.
Článok 146
1. Bez ohľadu na článok 145 môžu úverové inštitúcie vynechať jedno alebo viac zverejnexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxx x, nepovažujú za podstatné.
2. Bez ohľadu na článok 145 môžu úverové inštitúcie vynechať jeden alebo viac druhov informácií obsiahnutých v zverejnenxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxx x x x považované za interné alebo dôverné.
3. Vo výnimočných prípadoch uvedených v odseku 2 uvedie dotknutá úverová inštitúcia vo svojich zverejneniach xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxejnenie informácií, s tou výnimkou, ak sú tieto považované za interné alebo dôverné informácie podľa kritérií uvedených v prílohe XII časť 1 body 2 a 3.
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xo najskôr.
2. Úverové inštitúcie tiež určia, či je v zmysle kritérií stanovených v prílohe XII časti 1 bod 4 potrebné častejšie uverejňovanie informáxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxžiadavky na zverejňovanie informácií stanovené v článku 145. Pokiaľ je to uskutočniteľné, všetky zverejňované informácie sa poskytujú v jednom médix xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx byť považované, že je v súlade s článkom 145. Ak zverejnené informácií nie sú zahrnuté vo finančných výkazoch, úverové inštitúcie uvedú, kde ich je možnx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxniť jedno alebo viac zverejnení informácií uvedených v prílohe XII časti 2 a 3;
b) uverejniť jedno alebo viacero zverejnení informácií častejšie než xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x
xx xoužívať konkrétne prostriedky overovania zverejňovaných informácií, na ktoré sa nevzťahuje zákonný audit.
HLAVA VI
VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI
Čxxxxx xxx
xx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxedujúcich oblastiach vykonávajú v súlade s postupom uvedeným v článku 151 ods. 2:
a) spresnenie vymedzenia pojmov, aby sa pri uplatňovaní tejto smerxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxenie terminológie a vymedzenia pojmov s právnymi aktmi týkajúcimi sa úverových inštitúcií a s tým súvisiacich záležitostí;
d) technické úpravy zozxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xozšírenie obsahu zoznamu uvedeného v článkoch 23 a 24 a stanoveného v prílohe I, alebo prispôsobenie terminológie použitej v tomto zozname kvôli zohľaxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxnkov 56 až 67 a článku 74 v dôsledku vývoja účtovných štandardov alebo požiadaviek, ktoré zohľadňujú právne predpisy Spoločenstva, alebo s ohľadom na kxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx x x xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxcie;
k) zoznam a klasifikácia podsúvahových položiek v prílohách II a IV a zaobchádzanie s nimi pri určení hodnôt expozícií na účely hlavy V kapitoly 2 xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) alebo vývoj účtovných štandardov alebo požiadavky, ktoré zohľadňujú právne predpisy Spoločenstva, alebo s ohľadom na konvergenciu postupov dohľaxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxebo neočakávaných zmien úrokových mier uvedených v článku 124 ods. 5;
b) prechodné zníženie minimálnej úrovne vlastných zdrojov stanovenej v článkx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxva uvedená v článku 119, spresnenie výnimiek stanovených v článku 111 ods. 4 a článkoch 113, 115 a 116;
d) špecifikácia kľúčových aspektov, o ktorých sx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxho zverejnenia informácií stanovených v článku 144.
3. Žiadne z prijatých vykonávacích opatrení nesmie zmeniť podstatné ustanovenia tejto smernixxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xpríla 2008, sa pozastavuje uplatňovanie tých ustanovení tejto smernice, ktoré vyžadujú prijatie technických pravidiel, zmien a doplnení a rozhodnuxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxíslušných ustanovení a na tento účel ich preskúmajú pred uplynutím lehoty alebo do dátumu, ktoré sú uvedené v tomto odseku, a to podľa toho, čo nastane skxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxk, uplatňuje sa postup ustanovený v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 7 ods. 3 a článku 8.
Lehota stanovená v člxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxPITOLA 1
Prechodné ustanovenia
Článok 152
1. Úverové inštitúcie, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s článkami 84 až 8xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxdené v odsekoch 3, 4 a 5.
2. Úverové inštitúcie, ktoré používajú pokročilé prístupy merania, ako je uvedené v článku 105, pre výpočet svojich kapitáloxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxku 1 je hodnota vlastných zdrojov 95 % celkovej minimálnej hodnoty vlastných zdrojov, ktorej držanie úverovou inštitúciou počas tohto obdobia by sa vyxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxdobe, v akej uvedená smernica a smernica 2000/12/ES existovala pred 1. januárom 2007.
4. V prípade druhého dvanásťmesačného obdobia uvedeného v odxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx vyžadovalo podľa článku 4 smernice 93/6/EHS v podobe, v akej uvedená smernica a smernica 2000/12/ES existovala pred 1. januárom 2007.
5. V prípade xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnie úverovou inštitúciou počas tohto obdobia by sa vyžadovalo podľa článku 4 smernice 93/6/EHS v podobe, v akej uvedená smernica a smernica 2000/12/Ex xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxo rozdiely vo výpočte vlastných zdrojov podľa smernice 2000/12/ES a smernice 93/6/EHS v podobe, v akej tieto smernice existovali pred 1. januárom 20xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 84 až 89 tejto smernice.
7. Na účely odsekov 1 až 6 tohto článku sa uplatňujú články 68 až 73.
8. Až do 1. januára 2008 môžu úverové inštitúcie uplatňovax xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxce 2000/12/ES v podobe, v akej tieto články existovali pred 1. januárom 2007.
9. Ak je využitá možnosť uvedená v odseku 8, vo vzťahu k ustanoveniam smexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxnuárom 2007;
b) rizikovo upravená hodnota uvedená v článku 42 ods. 1 uvedenej smernice je hodnota rizikovo vážených expozícií;
c) hodnoty vypočítxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxových" položiek v prílohe II uvedenej smernice; a
e) zaobchádzanie stanovené v článku 43 ods. 3 uvedenej smernice sa uplatňuje na derivátové nástrojx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prílohe III považujú za hodnoty rizikovo vážených expozícií.
10. Ak je využitá možnosť uvedená v odseku 8, vo vzťahu k zaobchádzaniu s expozíciami, pxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxí byť uplatňovaná príslušnými orgánmi vo vzťahu k zaobchádzaniu so sekuritizáciou.
11. Ak je využitá možnosť uvedená v odseku 8, kapitálová požiadaxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ktoré sú hodnoty rizikovo vážených expozícií počítané v súlade s možnosťou uvedenou v odseku 8, k celkovej hodnote jej expozícií.
12. Ak úverová inštxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx12/ES týkajúce sa veľkých majetkových angažovaností sa uplatňujú v podobe, v akej existovali pred 1. januárom 2007.
13. Ak je možnosť uvedená v odsexx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxali pred 1. januárom 2007.
14. Ak je využitá možnosť uvedená v odseku 8, články 123, 124, 145 a 149 sa neuplatňujú pred tam uvedeným dátumom.
Článok 15x
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxjúci sa na kancelárske alebo iné priestory určené na podnikanie nachádzajúce sa na ich území a ktoré spĺňajú kritériá stanovené v prílohe VI časť 1 bod 54x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xx x xxx
xxxxxxxxx xxxxny môžu do 31. decembra 2010, s cieľom definovať zabezpečenú časť úveru po termíne splatnosti na účely prílohy VI, uznať iný kolaterál, než je prípustný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxaká riziková váha vo vzťahu k expozíciám voči ústredným vládam členských štátov alebo ich centrálnym bankám, denominovaným a financovaným v domácej mxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xx xx xxx xxxxmbra 2011 môžu príslušné orgány každého členského štátu na účely prílohy VI časť 1 bod 61 určiť počet dní po termíne splatnosti až do 180 dní pre expozície xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xx xx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxétny počet dní sa môže odlišovať medzi jednotlivými produktovými líniami.
Príslušné orgány, ktoré nevyužijú možnosť uvedenú v prvom pododseku v súxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxcim sa na území iného členského štátu, ktorého príslušné orgány využili túto možnosť. Konkrétny počet dní spadá do rozsahu 90 dní až takého počtu dní, ktxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxB prístupu pred rokom 2010 sa na základe schválenia príslušných orgánov môže skrátiť obdobie trojročného používania stanovené v článku 84 ods. 3 na obdxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx každého členského štátu môžu do 31. decembra 2012 povoliť úverovým inštitúciám naďalej uplatňovať na účasti druhu stanoveného v článku 57 písm. o), ktxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx07.
5. Až do 31. decembra 2010 expozíciami vážená priemerná LGD pre všetky retailové expozície zabezpečené obytnými nehnuteľnosťami a nevyužívajúxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xx
xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxstupu určité akciové expozície držané úverovými inštitúciami a dcérskymi spoločnosťami úverových inštitúcií v EÚ v danom členskom štáte k 31. decembxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xokiaľ nezvyšujú pomerný podiel vlastníctva v portfóliu spoločnosti.
Ak akvizícia zvyšuje pomerný podiel vlastníctva v osobitnej držbe, prevyšujxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxpené.
Akciové expozície, na ktoré sa vzťahuje toto prechodné ustanovenie podliehajú kapitálovým požiadavkám vypočítaným v súlade s hlavou V kapitxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx
xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxátu stanoviť počet dní po termíne splatnosti, ktoré dodržiavajú vo svojej jurisdikcii všetky úverové inštitúcie v zmysle definície zlyhania uvedenex x xxxxxxx xxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx x80 dní, ak to umožňujú miestne podmienky. V prípade expozícií voči takýmto zmluvných stranám nachádzajúcim sa na územiach ostatných členských štátovx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Článok 155
Do 31. decembra 2012 môžu členské štáty použiť na obchodnú líniu "Obchodovanie na finančných trhoch" percentuálnu hodnotu na úrovni 15 x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxh príslušných ukazovateľov pre všetky jeho obchodné línie v súlade s prílohou X časť 2 body 1 až 4.
KAPITOLA 2
Záverečné ustanovenia
Článok 156
Kxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx smernicou 2006/49/ES má významné účinky na hospodársky cyklus a na základe tohto preskúmania zváži, či sú opodstatnené akékoľvek nápravné opatrenixx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rade spolu so všetkými primeranými návrhmi. Príspevky od požičiavajúcich si a požičiavajúcich strán sa primerane priznajú pri príprave sxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xx xx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxembra 2006 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 4, 22, 57, 61 až 64, 66, 68 až 106, xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxx x x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxtanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.
Bez ohľadu na odsek 3 uplatnia členské štáty tieto ustanovenia od 1. januára 2xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxiež vyhlásenie, že odkazy v existujúcich zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
3. Od 1. januára 2008, no nie skôr, členské štáty uplatňujú zákony, iné právxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxená smernicami uvedenými v prílohe XIII časť A sa týmto ruší bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa termínov na transpozícxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x x
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxkou zhody uvedenou v prílohe XIV.
Článok 159
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Za Radu
predseda
H. Winkler
[1] Ú. v. EÚ C 234, 22.9.2005, s. 8.
[2] Ú. v. EÚ C 52, 2.3.2005, s. 37.
[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 28. sepxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá a doplnená smernicou 2006/29/ES (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 50).
[5] Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 28.
[6] Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1. Smernica naposxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/51/ES.
[8] Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.
[9] Pozri s. 201 tohto úradného vestníka.
[10] Ú. v. ES L xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (Úx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxrópskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES z 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťaxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxnica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/1/ES.
[17] Ôsma smernica Rady 84/253/EHS z 10. apríla 1984 o požiadavkách kladených na osoby oprávxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životnéhx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/1/ES.
[21x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/1/ES.
[22] Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 36.
[23] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 1. Smernica naxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx SA VZŤAHUJE VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE
1. Prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov.
2. Poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxng.
4. Služby spojené s prevodom peňazí.
5. Vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxy, zmenky, vkladové listy atď.);
b) devízami;
c) finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami;
d) kurzovými a úrokovými nástrojmi; alexx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov.
10. Sprostrxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxerenčné služby.
14. Služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody).
Služby a činnosti uvedené v prílohe I oddiel A a B smernice Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxel C uvedenej smernice podliehajú vzájomnému uznávaniu podľa tejto smernice.
[1] Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxÝCH POLOŽIEK
Úplne rizikové:
- záruky s charakterom úverových substitútov,
- kreditné deriváty,
- akceptácie,
- rubopisy zmeniek, ktoré nxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxva kúpené v rámci priamych termínovaných kúpnych zmlúv,
- vklady s úrokovou mierou dohodnutou k budúcemu termínu,
- nesplatená časť čiastočne splxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxx xxxxx xizikové položky.
Stredne rizikové:
- otvorené a potvrdené dokumentárne akreditívy (pozri aj stredne/nízkorizikové),
- záruky (warranty) a pxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxodvolateľné standby akreditívy, ktoré nemajú charakter úverových substitútov,
- nevyčerpané úverové facility (záväzky požičať, kúpiť cenné papxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxcility (RUF), a
- iné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xa vzťahujú, a iné samolikvidujúce transakcie,
- nevyčerpané úverové facility (záväzky požičať, kúpiť cenné papiere, poskytnúť záruky alebo akcepxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxatické vypovedanie z dôvodu zhoršenia kreditnej spoľahlivosti dlžníka, a
- iné stredne/nízkorizikové položky ako boli oznámené Komisii.
Nízkoxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxzpodmienečne vypovedateľné alebo ktoré účinne umožňujú automatické vypovedanie z dôvodu zhoršenia kreditnej spoľahlivosti dlžníka. Retailové úvxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxhu prípustnom v zmysle ochrany spotrebiteľa a súvisiacich právnych predpisov, a
- iné nízkorizikové položky ako boli oznámené Komisii.
--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxROJMI, REPO TRANSAKCIAMI, TRANSAKCIAMI POŽIČIAVANIA ALEBO VYPOŽIČIAVANIA CENNÝCH PAPIEROV ALEBO KOMODÍT, TRANSAKCIAMI S DLHOU DOBOU VYSPORIADANxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxcné pojmy
1. Kreditné riziko zmluvnej strany (CCR) je riziko zlyhania zmluvnej strany transakcie pred záverečným vysporiadaním peňažných tokov trxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxných trhoch a vystupuje ako kupujúci voči všetkým predávajúcim a predávajúci voči všetkým kupujúcim.
Druhy transakcií
3. Transakcie s dlhou dobox xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxtné prostriedky, iné finančné nástroje alebo komodity, alebo naopak, v deň vysporiadania alebo dodania, ktorý je zmluvne stanovený ako dlhší, než je kxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxie.
4. Transakcie požičiavania s dozabezpečením sú transakcie, pri ktorých úverová inštitúcia poskytne pôžičku v súvislosti s nákupom, predajom, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxečené kolaterálom vo forme cenných papierov.
Súbory vzájomného započítavania, zaisťovacie súbory a súvisiace pojmy
5. Súbor vzájomného započíxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxoré je uznané vzájomné započítavanie podľa časti 7 tejto prílohy a článkov 90 až 93. Každá transakcia, ktorá nepodlieha právne vymožiteľnej dvojstranxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa štandardizovanej metódy stanovenej v časti 5 podľa vopred určeného algoritmu.
7. Zaisťovací súbor je skupina rizikových pozícií z transakcií v rxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxntná iba ich čistá hodnota.
8. Dohoda o dozabezpečení je zmluvná dohoda alebo ustanovenia k dohode, podľa ktorých jedna zmluvná strana poskytne kolaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxota pre dozabezpečenie je najväčšia hodnota expozície, ktorá kým je nesplatená, druhá strana nemá právo požadovať poskytnutie kolaterálu.
10. Obdxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xtranou, ktorá zlyhala, do uzatvorenia pozícií s touto zmluvnou stranou a znovuzaistenia vyplývajúceho trhového rizika.
11. Efektívna splatnosť pxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa transakcií v súbore vzájomného započítavania, diskontovanej bezrizikovou mierou návratnosti a súčtu očakávanej expozície počas jedného roka v súxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxhradením očakávanej expozície efektívnou očakávanou expozíciou na obdobie predpovede kratšie ako jeden rok.
12. Krížové vzájomné započítavanie xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxmné započítavanie produktov stanovených v tejto prílohe.
13. Na účely časti 5 vyjadruje súčasná trhová hodnota (CMV) čistú trhovú hodnotu portfólix xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxa
14. Rozdelenie trhových hodnôt je predpoveď rozdelenia pravdepodobnosti čistých trhových hodnôt transakcií v rámci súboru vzájomného započítaxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx expozícií je predpoveď rozdelenia pravdepodobnosti trhových hodnôt, pri ktorom sa prípady predpovedí so zápornými trhovými hodnotami položia rovnx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxostredníctvom hodnôt odvodených z trhu, napríklad implikovaných volatilít.
17. Skutočné rozdelenie je rozdelenie trhových hodnôt alebo expozícxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxných prostredníctvom zmien sadzieb alebo cien v minulosti.
Hodnoty a úpravy expozície
18. Aktuálna expozícia je vyššia hodnota z hodnôt nula alebx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxuvnej strany znamenala stratu, za predpokladu, že v prípade konkurzu by hodnota týchto transakcií nebola nahradená.
19. Vrcholová xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xzájomného započítavania.
20. Očakávaná expozícia (EE) je priemer rozdelenia expozícií k ľubovoľnému budúcemu dátumu pred splatnosťou transakcix x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxkávaná expozícia, ktorá vznikne k danému alebo akémukoľvek skoršiemu termínu. Eventuálne ju možno vymedziť k určitému termínu ako väčšiu z hodnôt očaxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxemer očakávaných expozícií za časové obdobie, pričom váhy predstavujú podiel jednotlivých očakávaných expozícii na celom časovom intervale. Pri výxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxé skôr než do jedného roka, za časové obdobie zmluvy s najdlhšou splatnosťou v rámci súboru vzájomného započítavania.
23. Efektívna očakávaná pozitxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xúbore vzájomného započítavania splatné skôr než do jedného roka, za časové obdobie zmluvy s najdlhšou splatnosťou v rámci súboru vzájomného započítaxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxenenia portfólia transakcií so zmluvnou stranou podľa trhového ocenenia stred. Táto úprava zohľadňuje trhovú hodnotu kreditného rizika v dôsledku axxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxdnotu kreditného rizika úverovej inštitúcie aj zmluvnej strany.
25. Jednostranná úprava ocenenia pohľadávky je úprava ocenenia pohľadávky, ktorx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxj inštitúcie voči zmluvnej strane.
Riziká súvisiace s CCR
26. Riziko obnovenia je hodnota, o ktorú je očakávaná pozitívna expozícia podhodnotená x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxansakcií nie je zahrnutá do výpočtu EPE.
27. Všeobecné riziko nesprávnej voľby vzniká pri pozitívnej korelácii PD zmluvných strán s faktormi všeobexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxj strany v dôsledku povahy transakcií so zmluvnou stranou. Úverová inštitúcia sa považuje za vystavenú špecifickému riziku nesprávnej voľby v prípadxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxx
x. Pokiaľ odseky 1 až 7 neustanovujú inak, úverové inštitúcie stanovia hodnotu expozície pre zmluvy zo zoznamu uvedeného v prílohe IV, pričom uplatnia jxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxú používať metódu stanovenú v časti 4. Pri stanovení hodnoty expozície zmlúv zo zoznamu uvedeného v prílohe IV bod 3 nesmú úverové inštitúcie použiť metxxx xxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnované použitie metód stanovených v častiach 3 a 5 v rámci právnickej osoby je povolené vtedy, ak sa jedna z metód použije pre prípady uvedené v časti 5 bod xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
(ii) repo transakcie;
(iii) transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít;
(iv) transakcie požičiavania s dozaxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabezpečenie vo forme kreditného derivátu pre expozíciu nezahrnutúdo obchodnej knihy alebo pre expozíciu voči CCR, môže vypočítať svoju kapitálovú xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxhy VII časť 4 body 96 až 104. V týchto prípadoch je hodnota expozície pre CCR pre tieto kreditné deriváty stanovená ako nulová.
4. Hodnota expozície pre xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxitúciou a ktoré podliehajú kapitálovým požiadavkám pre kreditné riziko pre plnú nominálnu hodnotu, je stanovená ako nulová.
5. Na základe všetkých xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xapočítavania s danou zmluvnou stranou.
6. Hodnota expozície nula pre CCR sa môže priradiť zmluvám o derivátoch alebo repo transakciám, transakciám xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxčením s ústrednou zmluvnou stranou, a ktoré sú zo strany ústrednej zmluvnej strany neodmietnuté. Okrem toho sa hodnota expozície nula môže priradiť exxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vysporiadania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, alebo iným expoxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xCR so všetkými účastníkmi v rámci jej pravidiel sú denne plne zabezpečené kolaterálom.
7. Expozície vyplývajúce z transakcií s dlhou dobou vysporiaxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxtmi a repo transakciami, transakciami požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a transakciami požičiavania s dozabezpečexxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xlánkoch 84 až 89, trvale priradiť rizikové váhy na základe prístupu stanoveného v článkoch 78 až 83 a bez ohľadu na významnosť takýchto pozícií.
8. Pri xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxou. Ak zmluva napríklad predpokladá znásobenie hotovostných tokov, potom sa nominálna hodnota musí upraviť tak, aby zohľadnila účinky takéhoto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxukčné náklady všetkých zmlúv s kladnou hodnotou.
Krok b): s cieľom získať údaj o potenciálnej budúcej expozícii voči kreditnému riziku, s výnimkou pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxny alebo podkladové hodnoty vynásobia percentuálnymi hodnotami stanovenými v tabuľke 1 takto:
Tabuľka 1 [1] [2]
Zostatková doba splatnosti [3] | xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xa komodít iných ako drahé kovy |
do jedného roka | 0 % | 1 % | 6 % | 7 % | 10 % |
viac ako jeden rok, ale nie viac ako päť rokov | 0,5 % | 5 % | 8 % | 7 % | 12 % |
viac ako päť xxxxx x xxx x x xxx x x xx x x x x x xx x x
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány úverovým inštitúciám povoliť používať namiesto percentuálnych hodnôt stanovených v tabuľke 1 percentuálne hodnoty stanovené v tabuľke 2 za pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxohy IV bodu 3 tejto smernice:
TABUĽKA 2
Zostatková doba splatnosti | Drahé kovy (okrem zlata) | Bežné kovy | Poľnohospodárske výrobky (mäkké materixxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx x x x x xxx x x x x x x x x
xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx x x x x x x x x x x x x x
viac ako päť rokov | 7,5 % | 8 % | 9 % | 10 % |
Krok c): suma súčasných reprodukčných nákladov a potenciálnej budúcej expozície voči kreditnému rizikuje hoxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxanovenými v tabuľke 3 takto:
Tabuľka 3
Pôvodná doba splatnosti [4] | Úrokové zmluvy | Zmluvy týkajúce sa výmenných kurzov a zlata |
do jedného roka x xxx x x x x x
xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx x x x x x x x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x x x x x x x
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxia je hodnota expozície.
ČASŤ 5
Štandardizovaná metóda
1. Štandardizovaná metóda (SM) sa môže použiť len pre transakcie s OTC derivátmi a transaxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxálu takto:
hodnota expozície =
b
max
S
S
S
CCRM
j
xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu, čo znamená, že:
CMV =
CMV
i
kde:
CMVi = súčasná trhová hodnota transakcie i;
CMC = súčasná trhová hodnota kolaterálu priradeného do súborx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx x
xxx
x
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
l = index označujúci kolaterál;
j = index označujúci kategóriu zaisťovacieho súboru. Tieto zaisťovacie súbory zodpovedajú rizikovým faktorom, pxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxpozície;
RPTij = riziková pozícia z transakcie i vzhľadom na zaisťovací súbor j;
RPClj = riziková pozícia z kolaterálu l vzhľadom na zaisťovací súxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxienko a kolaterál poskytnutý zmluvnej strane má záporné znamienko.
Kolaterál, ktorý je uznaný pre túto metódu, sa obmedzuje na kolaterál, ktorý je pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxym rizikovým profilom vyžaduje výmenu finančného nástroja za platbu, aspekt týkajúci sa platby sa označuje ako platobná časť. Transakcie, ktoré si vyxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xominálnej hodnoty transakcie. Na účely nasledujúcich výpočtov úverové inštitúcie nemusia brať do úvahy riziko úrokovej miery z platobných častí, ktxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxch v rovnakej mene, ako napríklad úrokové swapy, zaobchádzať ako s jednou súhrnnou transakciou. Zaobchádzanie s platobnými časťami sa použije na súhrxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxta, iných drahých kovov alebo iných komodít sa zaraďujú do rizikovej pozície v príslušnej akcii (alebo akciovom indexe) alebo komodite (vrátane zlata x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxovej pozície v príslušnej mene.
4. Transakcie s lineárnym rizikovým profilom s podkladovým nástrojom vo forme dlhového nástroja sa zaraďujú do úrokxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vyžadujú výmenu platby proti platbe, vrátane devízových forwardov, sa zaraďujú do úrokovej rizikovej pozície pre každú platobnú časť. Ak je podkladoxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxne, platobná časť sa opäť zaraďuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxsakcie s lineárnym rizikovým profilom sa rovná efektívnej nominálnej hodnote (trhovej cene vynásobenej množstvom) podkladových finančných nástroxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxh častí je veľkosť rizikovej pozície rovná efektívnej nominálnej hodnote nesplatených hrubých platieb (vrátane nominálnej hodnoty) prepočítanej dx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xo swapu na kreditné zlyhanie je rovná nominálnej hodnote referenčného dlhového nástroja vynásobenej zostatkovou splatnosťou swapu na kreditné zlyhxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nominálnej hodnoty podkladového finančného nástroja transakcie, s výnimkou prípadu podkladového dlhového nástroja.
9. Veľkosť rizikovej pozícxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxvná delta ekvivalentu efektívnej nominálnej hodnoty finančného nástroja alebo platobnej časti, vynásobenej modifikovanou duráciou dlhového nástxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxvnej strane na základe zmluvy o deriváte (dlhá pozícia), ktorá je splatná v deň určovania, zatiaľ čo s poskytnutým kolaterálom sa zaobchádza ako so záväxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a znamienka rizikovej pozície:
pre všetky nástroje okrem dlhových nástrojov:
efektívna nominálna hodnota alebo
delta ekvivalent nominálnej xxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxa opcie; v prípade transakcie s lineárnym rizikovým profilom: hodnota samotného podkladového nástroja);
p = cena podkladového nástroja vyjadrená x xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; alebo
delta ekvivalent nominálnej hodnoty vynásobený modifikovanou duráciou
dVdr
kde:
V = hodnota finančného nástroja (v prípade opcie: cxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxvej miery.
Ak V je denominovaná v mene inej, než je referenčná mena, derivácia sa musí prepočítať do referenčnej meny vynásobením príslušným výmennýx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xizikových pozícií. Tento súčet sa označuje "čistá riziková pozícia" a je reprezentovaný:
xxx
x
xxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxl, z platobných častí a z podkladových dlhových nástrojov, na ktoré sa podľa tabuľky 1 v prílohe I smernice 2006/49/ES vzťahuje kapitálová požiadavka xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxu kritérií splatnosti a referenčných úrokových mier.
Tabuľka 4
| Vládne referenčné úrokové miery | Nevládne referenčné úrokové miery |
Splatnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxdkladových dlhových nástrojov alebo platobných častí, pri ktorých je úroková sadzba naviazaná na referenčnú úrokovú mieru predstavujúcu všeobecnú xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh je to zostatková životnosť podkladového dlhového nástroja alebo v prípade platobnej časti zostatková životnosť transakcie.
15. Pre každého emitxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxvé rizikové pozície z peňažných vkladov, ktoré sú poskytnuté zmluvnou stranou ako kolaterál v prípade, že táto zmluvná strana nemá nesplatené dlhové zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxová požiadavka väčšia než 1,60 %, existuje jeden zaisťovací súbor pre každého emitenta. Ak platobná časť napodobňuje takýto dlhový nástroj, existuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxajú z dlhových nástrojov určitého emitenta alebo z referenčných dlhových nástrojov toho istého emitenta, ktoré sú napodobňované platobnými časťami xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxvé nástroje, sa zaraďujú do príslušných rovnakých zaisťovacích súborov iba v prípade, keď sú to identické alebo podobné nástroje. Vo všetkých ostatnýxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xtoré majú spoločného emitenta. S akciovým indexom sa zaobchádza ako so samostatným emitentom;
- v prípade drahých kovov sú podobnými nástrojmi rovnxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnosti dodávky s rovnakými časovými intervalmi silnej alebo slabej prevádzky v rámci 24 hodinového intervalu; a
- v prípade komodít sú podobnými nástxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvacích súborov sú stanovené v tabuľke 5 nižšie:
Tabuľka 5
| Kategórie zaisťovacích súborov | CCRM |
1. | Úrokové miery x xxx x x
xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxrý sa vzťahuje kapitálová požiadavka 1,60 % alebo menšia podľa tabuľky 1 prílohy I smernice 2006/49/ES. | 0,3 % |
3. | Úrokové miery pre rizikové pozícix x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxnice 2006/49/ES. | 0,6 % |
4. | Výmenné kurzy | 2,5 % |
5. | Elektrická energia | 4,0 % |
6. | Zlato | 5,0 % |
7. | Akcie | 7,0 % |
8. | Drahé kovy (okrem zlatxx x xxx x x
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x žiadnej kategórii uvedenej vyššie. | 10,0 % |
Podkladové nástroje OTC derivátov uvedené v tabuľke 5 bod 10 sa zaraďujú do samostatných zaisťovacích sxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxnsakcií s podkladovými nástrojmi vo forme dlhových nástrojov, pre ktoré úverová inštitúcia nemôže určiť deltu, resp. modifikovanú duráciu, modelom xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xizikových pozícií a príslušné CCRMj konzervatívnym spôsobom. Alternatívne môžu príslušné orgány požadovať použitie metódy stanovenej v časti 3. Vzxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxakcie.
20. Úverová inštitúcia má interné postupy na overenie toho, že pred zahrnutím transakcie do zaisťovacieho súboru, je transakcia predmetom pxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa zmiernenie jej CCR, má interné postupy na overenie toho, že pred uznaním účinku kolaterálu v jej výpočtoch kolaterál spĺňa normy právnej istoty stanoxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxozície pre transakcie uvedené v časti 2 bode 2 bode (i) alebo pre transakcie uvedené v časti 2 bode 2 bodoch (ii), (iii) a (iv) alebo pre transakcie v časti 2 xxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx x xxx xxx. Bez ohľadu na časť 2 bod1 druhý pododsek sa môžu úverové inštitúcie rozhodnúť, že nepoužijú túto metódu pri expozíciách, ktorých veľkosť a riziko nie sx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxentácia IMM môže vykonať postupne na rôzne druhy transakcií a počas tohto obdobia môže úverová inštitúcia používať metódy stanovené v časti 3 alebo 5. Bxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x OTC derivátmi a v prípade všetkých transakcií s dlhou dobou vysporiadania, pri ktorých úverová inštitúcia nezískala schválenie použitia IMM, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé použitie týchto dvoch metód v rámci právnickej osoby je povolené len vtedy, ak sa jedna z metód použije na prípady stanovené v časti 5 bod 19.
4. Úverovx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xchválení príslušnými orgánmi. Ak úverová inštitúcia prestane spĺňať požiadavky stanovené v tejto časti, buď predloží príslušnému orgánu plán včasnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxomného započítavania. Model špecifikuje predpoveď rozdelenia pre zmeny trhovej hodnoty súboru vzájomného započítavania prislúchajúce zmenám trhxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxdúcom termíne vzhľadom na zmeny trhových premenných. Pre zmluvné strany transakcií s dozabezpečením môže model zachytávať taktiež budúce pohyby hodxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxstný finančný kolaterál v zmysle prílohy VIII časť 1 bod 11 tejto smernice a prílohy II bod 9 smernice 2006/49/ES, ak kolaterál spĺňa kvantitatívne a kvaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxx
xxx:
Alfa (a) je 1,4 , ale príslušné orgány môžu vyžadovať vyššiu hodnotu a; a
efektívna EPE sa počíta pomocou odhadu očakávanej expozície (EEt) ako prixxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxde budúcich termínov t1, t2, t3 atď.
8. Efektívna EE sa počíta rekurzívne ako:
Efektívna EEtk = max(efektívna EEtk-1; EEtk)
kde:
aktuálny dátux xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxej expozície. Ak sú všetky zmluvy v súbore vzájomného započítavania splatné skôr než do jedného roka, EPE je priemerná EE do splatnosti všetkých zmlúv v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xx
x
xxxx
xxxx xxk = tk - tk-1 sa použijú v prípade, ak sa budúca expozícia počíta k termínom, ktoré nie sú v čase rovnomerne rozložené.
10. Hodnota EE alebo vrcholovej exxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxčinu a a efektívnej EPE podľa vyššie uvedenej rovnice použiť hodnotu, ktorá je konzervatívnejšia než súčin a a efektívnej EPE pre každú zmluvnú stranu.
xxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxvné podielu interného kapitálu z plnej simulácie xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxná čiastka. Úverové inštitúcie preukazujú, že ich interné odhady a v čitateli zachytávajú významné zdroje stochastickej závislosti rozdelení trhovxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxúcia zabezpečí, že čitateľ aj menovateľ a sa počíta konzistentným spôsobom vo vzťahu k modelovej metodike, špecifikáciám parametrov a zloženiu portfxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Okrem toho úverové inštitúcie prehodnocujú svoje odhady najmenej štvrťročne alebo častejšie v závislosti od zmien zloženia portfólia. Úverové inšxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxmulácii trhového a kreditného rizika podmienené faktorom kreditného rizika, aby zohľadňovali možný nárast volatility alebo korelácie pri hospodárxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx:
a) efektívna EPE bez zohľadnenia dohody o dozabezpečení;
b) prahová hodnota, ak je kladná, podľa dohody o dozabezpečení plus dodatočná hodnota, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzície súboru vzájomného započítavania z nulovej aktuálnej expozície v priebehu obdobia rizika dozabezpečenia. Na tento účel sa pre obdobie rizika doxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxhajú dennému dozabezpečeniu a dennému oceňovaniu trhovými cenami, a desať obchodných dní pre všetky ostatné súbory vzájomného započítavania; alebo
xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxci uvedenej v bode 8.
Minimálne požiadavky na modely EPE
16. Model EPE, ktorý používa úverová inštitúcia, spĺňa operačné požiadavky ustanovené v bxxxxx xx xx xxx
xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xrátane počiatočnej a priebežnej validácie modelu. Tento útvar kontroluje integritu vstupných údajov a predkladá a analyzuje správy o výstupoch modexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je nezávislý od útvarov zodpovedných za vytváranie a obnovovanie expozícií alebo obchodovanie s nimi a nie je nenáležite ovplyvňovaný, má primerane oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxného riadenia kreditného rizika úverovej inštitúcie. Jeho výstup je teda neoddeliteľnou súčasťou procesu plánovania, monitorovania a kontroly proxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxx, ktoré sú koncepčne správne a implementované integrovane. Správny rámec riadenia CCR zahŕňa identifikáciu, meranie, riadenie, schvaľovanie a podáxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxitnej spoľahlivosti a náležitého zváženia kreditného rizika vysporiadania a pred vysporiadaním. Tieto riziká sa riadia v čo najväčšej možnej miere nx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxstavenstvo a vrcholový manažment úverovej inštitúcie sú aktívne zapojené do procesu kontroly CCR a pristupujú k nemu ako k podstatnému aspektu obchodxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxhlivosť výstupu. Vrcholový manažment rovnako berie do úvahy neistotu trhového prostredia a prevádzkové otázky a vedia, ako sú zohľadnené v modeli.
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xresadzovanie zníženia pozícií držaných jednotlivými úverovými manažérmi alebo obchodníkmi a zníženia celkovej expozície úverovej inštitúcie vočx xxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxhľadňujú v modeli merania rizika úverovej inštitúcie spôsobom, ktorý je časovo konzistentný a správne pochopený zo strany kreditných manažérov, obcxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx meria aktuálnu expozíciu v hrubom a čistom vyjadrení s ohľadom na kolaterál. Na úrovni portfólia a zmluvnej strany úverová inštitúcia počíta a monitorxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľadňuje veľké alebo koncentrované pozície, a to podľa skupín prepojených zmluvných strán, hospodárskych odvetví, trhov, atď.
24. Úverová inštitúxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rizika úverovej inštitúcie. Výsledky tohto stresového testovania sú pravidelne preskúmavané vrcholovým manažmentom a zohľadnené v politikách a lixxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx opatrenia na primerané zvládnutie týchto rizík.
25. Úverová inštitúcia má zavedený pravidelný postup na zabezpečenie súladu so zdokumentovaným sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxmentovaný a poskytuje vysvetlenie empirických techník používaných na meranie CCR.
26. Úverová inštitúcia vykonáva pravidelné nezávislé preskúmxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xode 17, ako aj nezávislého útvaru kontroly CCR. Preskúmanie celkového procesu riadenia CCR sa vykonáva v pravidelných intervaloch a konkrétne sa týka xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxého riadenia rizík;
d) procesu schvaľovania modelov oceňovania rizík a systémov oceňovania, ktoré použivajú pracovníci front-office a back-offixxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxxx xonzistencie, časovej presnosti a spoľahlivosti zdrojov údajov používaných v modeloch vrátane nezávislosti takýchto zdrojov údajov;
j) presnostx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrostredníctvom častého spätného testovania.
Test používania
27. Rozdelenie expozícií vygenerované modelom použitým na výpočet efektívnej EPx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xiadení CCR, alokácii interného kapitálu a správe a riadení úverovej inštitúcie.
28. Úverová inštitúcia zaznamenáva použitie modelov, ktoré generxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxet EPE, ktorý vo veľkej miere spĺňa minimálne požiadavky stanovené v tejto časti najmenej jeden rok pred schválením príslušnými orgánmi.
29. Model pxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xodávanie interných správ o CCR. Tento rámec zahŕňa meranie využitia úverových liniek (agregovanie expozícií voči CCR s ostatnými expozíciami voči krxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx meria aktuálnu expozíciu v hrubom a čistom vyjadrení s ohľadom na kolaterál. Požiadavka testu používania je splnená, ak úverová inštitúcia používa inx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxvá inštitúcia má systémy takej kapacity, že v prípade potreby dokážu denne odhadovať EE, pokiaľ svojim príslušným orgánom nepreukáže, že pre jej expozxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx časovú štruktúru budúcich peňažných tokov a splatnosť zmlúv, a to spôsobom, ktorý je konzistentný vo vzťahu k významnosti a zloženiu expozície.
31. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Úverová inštitúcia má zavedené postupy na identifikáciu a kontrolu rizík zmluvných strán v prípade, že expozícia presiahne jednoročný horizont. Pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxa má zavedené správne postupy stresového testovania, ktoré používa pri posudzovaní kapitálovej primeranosti pre CCR. Tieto stresové hodnoty sa poroxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxkovanie možných udalostí alebo budúcich zmien hospodárskych podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivé účinky na expozície voči kreditným rizikám úvxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjich expozícií voči CCR, vrátane spoločného stresovania faktorov trhového a kreditného rizika. Stresové testovanie CCR zohľadňuje riziko koncentrxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xmluvnej strany by mohla spôsobiť pohyb na trhu. Stresové testovanie rovnako zohľadňuje dopad takýchto pohybov na trhu na vlastné pozície úverovej inšxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnej úrovne všeobecného rizika nesprávnej voľby.
35. Úverová inštitúcia má zavedené postupy na identifikáciu, monitorovanie a kontrolu prípadov šxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx. Model zohľadňuje podmienky a špecifikácie transakcie včas, úplne a konzervatívnym spôsobom. Tieto podmienky zahŕňajú minimálne nominálne hodnotx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxvajú v databáze, ktorá podlieha oficiálnemu a pravidelnému auditu. Proces uznávania dohôd o vzájomnom započítavaní si vyžaduje odsúhlasenie právnixxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxcifikáciách transakcií do modelu takisto podlieha vnútornému auditu a na priebežné overovanie správneho alebo aspoň konzervatívneho zohľadnenia pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxočet aktuálnych expozícií využíva aktuálne trhové údaje. V prípade historických údajov sa na odhad volatility a korelácií používajú historické údajx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxienok, ako napríklad úplný hospodársky cyklus. Útvar nezávislý od obchodného útvaru validuje ceny poskytnuté obchodným útvarom. Údaje sa získavajú xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxá inštitúcia má tiež dobre vypracovaný postup integrácie údajov na vyčistenie údajov od chybných a/alebo neobvyklých pozorovaní. V rozsahu, v ktorom xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxntifikujú vhodné proxy rady a úverová inštitúcia empiricky preukáže, že proxy rady poskytujú konzervatívnu reprezentáciu podkladového rizika za nexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx primerané historické údaje na modelovanie volatility kolaterálu.
38. Model podlieha procesu validácie. Proces je jasne stanovený v politikách a pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxenie ktorých môže vyústiť do podhodnotenia EPE. Proces validácie zahŕňa preskúmanie komplexnosti modelu.
39. Úverová inštitúcia monitoruje prísxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxštitúcia identifikuje a riadi svoje expozície voči špecifickému riziku nesprávnej voľby;
b) pre expozície s rastúcim rizikovým profilom po jednom xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxosti xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxadá údaje, ktoré by takéto porovnanie umožnili.
40. Úverová inštitúcia má interné postupy na overenie, či je transakcia pred jej zahrnutím do súboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxx inštitúcia, ktorá používa kolaterál na zmiernenie svojej CCR, má interné postupy na overenie, či kolaterál pred uznaním účinku kolaterálu v jej výpočxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxúcia, spĺňa tieto požiadavky na validáciu:
a) kvalitatívne požiadavky na validáciu ustanovené v prílohe V smernice 2006/49/ES;
b) úrokové mieryx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xýkonnosť modelu predpovede faktorov trhového rizika sa validuje v dlhodobom časovom horizonte;
c) modely oceňovania používané na výpočet expozícxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxhľadňujú nelineárnosť hodnoty opcie vo vzťahu k faktorom trhového rizika;
d) model EPE zachytáva informácie, ktoré sa týkajú transakcií, s cieľom axxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxjomného započítavania v rámci modelu,;
e) model EPE tiež zahŕňa informácie, ktoré sa týkajú transakcií, s cieľom zachytiť účinky dozabezpečenia. Zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxvahu dohôd o dozabezpečení (jednostranných alebo dvojstranných), frekvenciu požiadaviek na dozabezpečenie, obdobie rizika dozabezpečenia, minixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxuje zmenu ocenenia trhovými cenami vo vzťahu k hodnote poskytnutého kolaterálu, alebo uplatňuje pravidlá stanovené v prílohe VIII; a
f) súčasťou prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkéto spätné testovanie v pravidelných intervaloch na istom počte reprezentatívnych portfólií zmluvných strán (skutočných alebo hypotetických). Txxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxúcia expozíciu.
Ak spätné testovanie naznačí, že model nie je dostatočne presný, príslušné orgány zrušia schválenie modelu alebo prijmú primerané xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxu 136.
ČASŤ 7
Zmluvné vzájomné započítavanie (zmluvy o novácii a iné dohody o vzájomnom započítavaní)
a) Druhy vzájomného započítavania, ktoré xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxm započítavaní a dohoda o krížovom vzájomnom započítavaní produktov je písomná dvojstranná dohoda medzi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xransakcií patriacich do rozličných kategórií produktov. Dohody o krížovom vzájomnom započítavaní produktov zahŕňajú výhradne vzájomné započítavxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xepo transakcie, obrátené repo transakcie, transakcie požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a komodít;
(ii) transakcie požičiavania s dxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxúce:
(i) dvojstranné zmluvy o novácii medzi úverovou inštitúciou a jej zmluvnou stranou, v rámci ktorých sa vzájomné pohľadávky a záväzky automaticxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xuší všetky predchádzajúce zmluvy;
(ii) iné dvojstranné zmluvy medzi úverovou inštitúciou a jej zmluvnou stranou; a
(iii) dohody o krížovom vzájoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xie transakcie, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto metódy. Vzájomné započítavanie transakcií, do ktorých vstupujú členovia skupiny, sa na účexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxžujúce len za týchto podmienok:
(i) úverová inštitúcia musí mať so svojou zmluvnou stranou dohodu o vzájomnom započítavaní, ktorá vytvára jediný prxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxácie alebo inej podobnej situácie má úverová inštitúcia nárok prijať alebo povinnosť zaplatiť len čistú sumu rovnú súčtu kladných a záporných trhovýcx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxorých vyplýva, že v prípade právneho problému by príslušné súdy a správne orgány v prípadoch uvedených v bode (i) dospeli k stanovisku, že pohľadávky a zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxá, a pokiaľ ide o zahraničnú pobočku podniku, aj podľa práva platného v jurisdikcii, v ktorej sa táto pobočka nachádza;
- práva, ktorým sa spravujú jedxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxania;
(iii) úverová inštitúcia musí mať zavedené postupy, ktoré zabezpečujú preskúmavanie platnosti jej zmluvného vzájomného započítavania vzhxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xčinky vzájomného započítavania sa premietnu do merania každej agregovanej expozície kreditného rizika zmluvnej strany úverovej inštitúcie a úveroxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx musia ubezpečiť, v prípade potreby po porade s inými dotknutými príslušnými orgánmi, že zmluvné vzájomné započítavanie je právoplatné podľa práva kaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxpočítavanie ako riziko znižujúce.
Príslušné orgány môžu akceptovať odôvodnené právne posudky vypracované pre jednotlivé druhy zmluvného vzájomxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxadne platby v prospech majetku neplniacej zmluvnej strany, aj keď neplniaca strana je čistým veriteľom ("odchodová" doložka), sa nesmie uznávať ako rxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. b) bodu (i) tejto časti je hodnotou súčtu kladných a záporných hodnôt všetkých zahrnutých jednotlivých dvojstranných rámcových dohôd pri ich ukončexx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xísomné a odôvodnené právne stanoviská uvedené v písm. b) bod (ii) tejto časti sa týkajú platnosti a vymožiteľnosti celej dohody o krížovom zmluvnom vzáxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxotlivej dvojstrannej rámcovej dohody. Právny posudok ako taký je všeobecne uznávaný právnou komunitou v členskom štáte, v ktorom bolo úverovej inštixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxené postupy podľa písm. b) bodu (iii) tejto časti na overenie skutočnosti, či každá transakcia, ktorá má byť zahrnutá do súboru vzájomného započítavanxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxavky na uznanie dvojstranného vzájomného započítavania a prípadne požiadavky článkov 90 až 93 pre uznanie zmiernenia kreditného rizika s ohľadom na kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxx, ako sa uvádza v týchto ustanoveniach.
(i) Zmluvy o novácii
Vážiť sa môže jedna čistá suma určená podľa zmluvy o novácii, a nie zahrnuté hrubé sumy. Tx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnôt;
tak, že pri výpočte vezmeme do úvahy zmluvu o novácii. Pri použití časti 4 v kroku a) pri výpočte nominálnej hodnoty istiny môžeme vziať do úvahy zmxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xx
x x xxoku a) sa aktuálne reprodukčné náklady na zmluvy zahrnuté do dohody o vzájomnom započítavaní môžu určiť tak, že sa vezmú do úvahy aktuálne hypotetické čxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxukčné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x
x x xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxtkých zmlúv zahrnutých do dohody o vzájomnom započítavaní môže znížiť podľa tohto vzorca:
PCEred= 0,4*PCEhrubá + 0,6*NGR*PCEhrubá
kde:
- PCErxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do právoplatnej dvojstranej dohody o vzájomnom započítavaní
- PCEhrubá = súčet potenciálnych budúcich expozícií voči kreditným rizikám zo všetkýxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxálne hodnoty istiny sa vynásobia percentuálnymi hodnotami stanovenými v tabuľke 1
- NGR = pomer "net-to-gross" (čistá k hrubej hodnote): podľa rozhxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnnej dohody o vzájomnom započítavaní s danou zmluvnou stranou (čitateľ) a hrubých reprodukčných nákladov na všetky zmluvy zahrnuté do právoplatnej dxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxh nákladov vypočítaných na bilaterálnej báze za všetky zmluvné strany berúc do úvahy zmluvy zahrnuté do právoplatných dohôd o vzájomnom započítavaní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxty umožnia úverovým inštitúciám vybrať si jednu z metód, vybraná metóda sa musí uplatňovať konzistentne.
Pri výpočte potenciálnej budúcej expozícxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ako jedna zmluva s nominálnou istinou rovnou čistým príjmom. Dokonale zodpovedajúce zmluvy sú termínované devízové zmluvy a podobné zmluvy, pri ktorxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxi 4 v kroku a):
- dokonale zodpovedajúce zmluvy zahrnuté do dohody o vzájomnom započítavaní sa môžu zohľadniť ako jedna zmluva s nominálnou istinou roxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxuvách zahrnutých do dohody o vzájomnom započítavaní sa použité percentuálne hodnoty môžu znížiť tak, ako je uvedené v tabuľke 6:
Tabuľka 6
Pôvodná xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx x xxxx x x xxxx x x
xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxx x x xxxx x x
xxxxxxxxx xodnota pre každý ďalší rok | 0,75 % | 2,25 % |
[1] Zmluvy, ktoré nepatria do žiadnej z piatich kategórií uvedených v tabuľke, sa zaradia medzi zmluvy týkaxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa podľa zmluvy ešte majú uskutočniť.
[3] Pri zmluvách, ktoré sú štruktúrované tak, že zostatková expozícia sa po konkrétnych platobných termínoch vxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx termínu zmeny. V prípade úrokových zmlúv, ktoré tieto kritériá spĺňajú a ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok, použitá percentuxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxú alebo zostatkovú dobu splatnosti.
[5] V prípade úrokových zmlúv si úverové inštitúcie so súhlasom ich príslušných orgánov môžu vybrať pôvodnú alexx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xx úrokové swapy v jednej mene;
b) bázické swapy;
c) dohody o budúcich úrokových mierach;
d) úrokové futures;
e) kúpené úrokové opcie; a
f) iné zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zmluvy (forwardy);
c) menové futures;
d) kúpené menové opcie;
e) iné zmluvy podobného charakteru; a
f) zmluvy, ktorých predmetom je zlato, poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x x xxxx x xxxxx xx xx xx x xtorých predmetom sú iné referenčné položky alebo indexy. To zahŕňa minimálne všetky nástroje uvedené v prílohe I oddiel C body 4 až 7, 9 a 10 smernice 2004xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxNIZÁCIU A ZAOBCHÁDZANIE S RIZIKAMI
1. RIADENIE
1. Riadiaci orgán uvedený v článku 11 definuje opatrenia na rozdelenie povinností v organizácii a nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xolitiky na prijatie, riadenie, monitorovanie a zmierňovanie rizík, ktorým úverová inštitúcia je alebo môže byť vystavená, vrátane rizík, ktoré vyplxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx Poskytovanie úveru je založené na správnych a dobre definovaných kritériách. Stanoví sa jasný postup schvaľovania, zmeny, obnovovania a refinancovxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxenia problémových úverov a tvorby primeraných úprav ocenenia a rezerv prebehne prostredníctvom účinných systémov.
5. Diverzifikácia kreditných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xontrolovať pomocou písomne podložených politík a postupov.
5. RIZIKO KONCENTRÁCIE
7. Riziko koncentrácie vyplývajúce z expozícií voči zmluvnýx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxúcich tú istú činnosť alebo obchodujúcich s rovnakými komoditami, z používania postupov na zmiernenie kreditného rizika, a predovšetkým riziká spojxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsomne podložených politík a postupov.
6. SEKURITIZAČNÉ RIZIKO
8. Riziká vyplývajúce zo sekuritizačných transakcií, vo vzťahu ku ktorým sú úveroxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xkonomickej podstaty transakcie do rozhodnutí týkajúcich sa hodnotenia a riadenia rizika.
9. Úverové inštitúcie, ktoré sú originátormi revolvingxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxedčasného splatenia.
7. TRHOVÉ RIZIKO
10. Zavedú sa politiky a postupy na meranie a riadenie všetkých významných zdrojov a účinkov trhových rizíkx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxch zmien úrokových mier, keďže ovplyvňujú iné ako obchodné činnosti úverovej inštitúcie.
9. OPERAČNÉ RIZIKO
12. Zavedú sa politiky a postupy na hoxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx vymedzenie stanovené v článku 4 ods. 22, úverové inštitúcie stanovia na účely týchto politík a postupov, v čom spočíva operačné riziko.
13. Na zabezpxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxuje plán nepredvídaných udalostí a plán na zabezpečenie kontinuity obchodných činností.
10. RIZIKO LIKVIDITY
14. Zavedú sa politiky a postupy na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxelne sa posudzujú predpoklady, ktoré sú základom rozhodnutí o čistej pozícii financovania.
15. Zavedú sa plány nepredvídaných udalostí na riešenix xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x
xxxxxxxx xxxx
xx xXPOZÍCIE VOČI ÚSTREDNÝM VLÁDAM ŠTÁTOV ALEBO CENTRÁLNYM BANKÁM
1.1. Zaobchádzanie
1. Bez toho, aby boli dotknuté body 2 až 7 sa expozíciám voči ústrxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a centrálnym bankám, pre ktoré je k dispozícii rating nominovanej ratingovej agentúry, sa priradí riziková xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxty.
Tabuľka 1
Stupeň kreditnej kvality | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Riziková váha | 0 % | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |
3. Expozíciám voči Európskej centrálnej xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxkám, denominovaným a financovaným v domácej mene tejto ústrednej vlády štátu a centrálnej banky, sa priradí riziková váha 0 %.
5. Ak príslušné orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svojej ústrednej vláde štátu a centrálnej banke denominovaným a financovaným v domácej mene rizikovú váhu nižšiu ako je uvedené v bodoch 1 až 2, členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr na podporu exportu
6. Ratingy vydané agentúrou na podporu exportu uznajú príslušné orgány pod podmienkou, že je splnená jedna z týchto podmienok:
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxi OECD; alebo
b) agentúra na podporu exportu uverejňuje svoje ratingy, používa dohodnutú metodiku OECD a rating je spojený s jednou z ôsmich minimálnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu exportu, sa na účely rizikového váženia priradí riziková váha podľa tabuľky 2.
Tabuľka 2
MEIP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Riziková váha | 0 % | 0 % | xx x x xx x x xxx x x xxx x x xxx x x xxx x x
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xx xxxxxxxiám voči regionálnym vládam a miestnym orgánom priradí rovnaká riziková váha ako expozíciám voči inštitúciám. Toto zaobchádzanie je nezávislé od rozxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxionálnym vládam a miestnym orgánom sa zaobchádza rovnako ako s expozíciami voči ústrednej vláde štátu, v jurisdikcii ktorej sú tieto regionálne vlády x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxov vyberať príjem a osobitných inštitucionálnych opatrení, ktorých účinkom sa znížia ich riziká zlyhania.
Príslušné orgány vypracujú a uverejnia xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x náboženským komunitám založeným v podobe právnickej osoby podľa verejného práva, pokiaľ vyberajú dane v súlade s právnymi predpismi ich k tomu oprávňxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxku 89 ods. 1 písm. a) nevylučuje povolenie na uplatňovanie hlavy V kapitola 2 oddiel 3 pododdiel 1.
11. Ak príslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxbchádzajú s expozíciami voči regionálnej vláde a miestnym orgánom rovnako ako s expozíciami voči ich ústrednej vláde štátu, môžu členské štáty svojim xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxZÍCIE VOČI SPRÁVNYM SUBJEKTOM A NEOBCHODNÝM PODNIKOM
3.1. Zaobchádzanie
12. Bez toho, aby boli dotknuté body 13 až 17, sa expozíciám voči správnym xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxzíciám voči subjektom verejného sektora priradí riziková váha 100 %.
14. Podľa rozhodnutia príslušných orgánov sa s expozíciami voči subjektom verxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xd prijatia rozhodnutia podľa článku 80 ods. 3. Preferenčné zaobchádzanie s krátkodobými expozíciami podľa bodov 31, 32 a 37 sa neuplatňuje.
15. Vo výxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xtorého boli zriadené, ak podľa názoru príslušných orgánov neexistuje rozdiel v riziku medzi týmito expozíciami s ohľadom na existenciu primeranej záxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa zaobchádza rovnako ako s expozíciami voči inštitúciám alebo ako s expozíciami voči ústrednej vláde štátu, v jurisdikcii ktorého boli zriadené, prísxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxú váhu rovnakým spôsobom.
17. Ak príslušné orgány tretej krajiny, ktorá pre dohľad a reguláciu uplatňuje také opatrenia, ktoré sú aspoň rovnocenné oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxžu členské štáty svojim úverovým inštitúciám povoliť, aby expozíciám voči týmto subjektom verejného sektora priradili rizikovú váhu rovnakým spôsoxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxženie (Inter-American Investment Corporation), Čiernomorská obchodná a rozvojová banka (Black Sea Trade and Development Bank) a Stredoamerická baxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx
19. Bez toho, aby boli dotknuté body 20 a 21, sa s expozíciami voči multilaterálnym rozvojovým bankám zaobchádza rovnakým spôsobom ako s expozíciami xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx váha 0 % sa priradí expozíciám voči týmto multilaterálnym rozvojovým bankám:
a) Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Recoxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxer-American Development xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxrópy (Council of Europe Development Bank);
g) Nordická investičná banka (Nordic Investment Bank);
h) Karibská rozvojová banka (Caribbean Develxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xnvestment Bank);
k) Európsky investičný fond (European Investment Fund); a
l) Multilaterálna agentúra pre investičné záruky (Multilateral Invxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xOČI MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM
22. Riziková váha 0 % sa priradí expozíciám voči týmto medzinárodným organizáciám:
a) Európske spoločenstvo;
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xaobchádzanie
23. Pri stanovení rizikových váh pre expozície voči inštitúciám sa použije jedna z dvoch metód uvedených v bodoch 26 a 27 a 29 až 32.
24. xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdpovedných za udeľovanie povolení a dohľad nad úverovými inštitúciami a podliehajúcich požiadavkám na obozretné podnikanie, ktoré sú rovnocenné týxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxií voči inštitúciám bez ratingu
25. Expozíciám voči inštitúcii bez ratingu sa nepriradí nižšia riziková váha než riziková váha, ktorá sa uplatňuje nx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxdí riziková váha podľa stupňa kreditnej kvality, do ktorého sú v súlade s tabuľkou 3 zaradené expozície voči ústrednej vláde štátu, do ktorého jurisdikxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxcie | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % |
27. Expozíciám voči inštitúciám zriadeným v krajinách s ústrednou vládou štátu bez ratingu, sa priradí rizikoxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxa 20 %.
6.4. Metóda založená na ratingu
29. Expozíciám voči inštitúciám s pôvodnou efektívnou splatnosťou dlhšou ako tri mesiace, pre ktoré je k disxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxúr príslušnými orgánmi do šiestich stupňov stupnice kreditnej kvality.
Tabuľka 4
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxx xxxx x xx x x xx x x xx x x xxx x x xxx x x xxx x x
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxziková váha 50 %.
31. Expozíciám voči inštitúcii s pôvodnou efektívnou splatnosťou troch mesiacov alebo menej, pre ktoré je k dispozícii rating nomixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnmi do šiestich stupňov stupnice kreditnej kvality.
Tabuľka 5
Stupeň kreditnej kvality | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Riziková váha | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 1xx x x
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx
xxxx Zaobchádzanie s krátkodobými ratingmi
33. Ak sa na expozície voči inštitúciám použije metóda uvedená v bodoch 29 až 32, potom sa so špecifickým krátkxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xo zostatkovou splatnosťou maximálne troch mesiacov všeobecné preferenčné zaobchádzanie pre krátkodobé expozície tak, ako je uvedené v bode 31.
35x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxčného zaobchádzania pre krátkodobé expozície tak, ako je uvedené v bode 31, potom sa krátkodobý rating použije len pre túto konkrétnu expozíciu. V prípxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxx
xxx xx je k dispozícii krátkodobý rating a podľa tohto ratingu sa použije menej priaznivá riziková váha ako je použitie všeobecného preferenčného zaobchádzxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx krátkodobým pohľadávkam bez ratingu sa priradí rovnaká riziková váha aká sa použila v prípade špecifického krátkodobého ratingu.
6.6. Krátkodobé xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxaným v domácej mene, sa podľa rozhodnutia príslušných orgánov môže podľa obidvoch metód uvedených v bodoch 26 až 27 a 29 až 32 priradiť riziková váha, ktoxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x x xx
38. Žiadnym expozíciám so zostatkovou splatnosťou troch mesiacov alebo menej, denominovaným a financovaným v domácej mene dlžníka, sa nepriradí rxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxových nástrojov emitovaných inštitúciami sa priradí riziková váha 100 %, pokiaľ nie sú odpočítané od vlastných zdrojov.
6.8. Minimálne rezervy požxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxe požiadavky ECB alebo centrálnej banky členského štátu, členský štát môže povoliť priradenie rizikovej váhy, ktorá by sa priradila v súvislosti s expxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx] alebo následným nahradzujúcim nariadením alebo v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami, ktoré sú vo všetkých významných aspektoch rovnocenné tým, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxtené v plnej výške úverovej inštitúcii a nebude možné ich použiť na plnenie iných záväzkov inštitúcie.
7. EXPOZÍCIE VOČI PODNIKATEĽSKÝM SUBJEKTOM
xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxlade so zaradením ratingu prípustných ratingových agentúr príslušnými orgánmi do šiestich stupňov stupnice kreditnej kvality.
Tabuľka 6
Stupex xxxxxxxxx xxxxxxx x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxx xxxx x xx x x xx x x xxx x x xxx x x xxx x x xxx x x
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx priradí riziková váha 100 % alebo riziková váha ich ústrednej vlády štátu, podľa toho, ktorá z nich je vyššia.
8. RETAILOVÉ EXPOZÍCIE
43. Expozíciáxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxx xoli dotknuté body 45 až 60, sa expozíciám, ktoré sú plne zabezpečené nehnuteľným majetkom, priradí riziková váha 100 %.
9.1. Expozície zabezpečené hxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi na obytnú nehnuteľnosť, ktorú jej vlastník alebo, v prípade osobných investičných spoločností konečný vlastník, užíva alebo bude užívať, prípadne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xytových podnikoch, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade s fínskym zákonom o bytovom podniku z roku 1991 alebo neskoršími obdobnými právnymi predpixxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx
47. Expozíciám voči nájomcovi v rámci transakcie, ktorej predmetom je prenájom obytnej nehnuteľnosti, pri ktorej je úverová inštitúcia prenajímatexxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe v plnej miere zabezpečená jej vlastníctvom nehnuteľnosti.
48. Príslušné orgány usúdia na účely bodov 45 až 47, že zabezpečenie je len vtedy úplné, kxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xtorých hodnotu nehnuteľnosti i výkonnosť dlžníka ovplyvňujú výhradne makroekonomické faktory;
b) riziko dlžníka podstatne nezávisí od výkonnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxzávisí od peňažného toku vytvoreného založenou nehnuteľnosťou, ktorá slúži ako kolaterál;
c) sú splnené minimálne požiadavky stanovené v prílohe xxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx môžu upustiť od podmienky uvedenej v bode 48 písm. b) v prípade expozícií v plnej miere zabezpečených hypotékami na obytnú nehnuteľnosť, ktorá sa nacháxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxstatočne nízka na to, aby takéto zaobchádzanie opodstatnila.
50. Ak príslušné orgány členského štátu využijú možnosť stanovenú v bode 49, príslušnx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxeľnosť, priradili rizikovú váhu 35 %.
9.2. Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľnosť určenú na podnikanie
51. Podľa rozhodnutia príslušxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx priestory alebo iné priestory určené na podnikanie, ktoré sa nachádzajú na ich území, môže priradiť riziková váha 50 %.
52. Podľa rozhodnutia prísluxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxsť vykonávajú v súlade s fínskym zákonom o bytovom podniku z roku 1991 alebo neskoršími obdobnými právnymi predpismi, pokiaľ ide o kancelárske priestoxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxansakciami z prenájmu nehnuteľnosti týkajúcich sa kancelárskych priestorov alebo iných priestorov určených na podnikanie nachádzajúcich sa na ich xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxa úverovej inštitúcie je v plnej miere zabezpečená k spokojnosti príslušných orgánov jej vlastníctvom nehnuteľnosti.
54. Uplatnenie bodov 51 až 53 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe situácie, v ktorých hodnotu nehnuteľnosti i výkonnosť dlžníka ovplyvňujú výhradne makroekonomické faktory;
b) riziko dlžníka nesmie podstatne xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlity tak nesmie podstatne závisieť od peňažného toku vytvoreného založenou nehnuteľnosťou, ktorá slúži ako kolaterál; a
c) sú splnené minimálne poxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxx časti úveru, ktorá nepresahuje limit vypočítaný podľa jednej z týchto podmienok:
a) 50 % trhovej hodnoty danej nehnuteľnosti;
b) 50 % trhovej hodnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi prísne kritériá pre posudzovanie hodnoty pre hypotekárne financovanie v zákonných alebo regulačných ustanoveniach.
56. Riziková váha 100 % sa prxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxh 51 až 53, príslušné orgány iného štátu môžu povoliť svojim úverovým inštitúciám, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx
xxx xxxxxušné orgány môžu upustiť od uplatnenia podmienky stanovenej v bode 54 písm. b) v prípade expozícií v plnej miere zabezpečených hypotékami na nehnuteľnxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxmi určenými na podnikanie so stratovosťou, ktorá nepresahuje tieto limity:
a) straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xepresiahnu 0,3 % nesplatených úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľností určených na podnikanie v ktoromkoľvek danom roku; a
b) celkxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľností určených na podnikanie v ktoromkoľvek danom roku.
59. Ak niektorý z limitov uvedených v bode 58 v dxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxledujúcom roku.
60. Ak príslušné orgány členského štátu využijú možnosť stanovenú v bode 58, príslušné orgány iného členského štátu môžu svojim úvexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzikovú váhu 50 %.
10. POHĽADÁVKY PO TERMÍNE SPLATNOSTI
61. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodov 62 až 65, sa nezabezpečenej časti každej poxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxika, priradí riziková váha vo výške:
a) 150 %, ak úpravy ocenenia tvoria menej ako 20 % hodnoty nezabezpečenej časti expozície pred úpravou ocenenia; x
xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxj časti pohľadávky po termíne splatnosti sa prípustným kolaterálom a zárukami rozumie kolaterál a záruky prípustné na účely zmiernenia kreditného rixxxxx
xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxenia kreditného rizika, môže sa priradiť riziková váha 100 %, a to podľa rozhodnutia príslušných orgánov na základe prísnych prevádzkových kritérií v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx podľa bodov 45 až 50, ktoré sú viac ako 90 dní po termíne splatnosti, sa po úprave ich ocenenia priradí riziková váha 100 %. Ak tvoria úpravy ocenenia aspoň xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xa 50 %.
65. Expozíciám podľa bodov 51 až 60, ktoré sú viac ako 90 dní po termíne splatnosti, sa priradí riziková váha 100 %.
11. POLOŽKY PATRIACE DO REGUxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxa, ako sú napríklad investície do firiem s rizikovým kapitálom a do verejne neobchodovateľných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxnovení tejto časti priradila riziková váha 150 %, a pre ktoré boli stanovené úpravy ocenenia, priradila riziková váha vo výške:
a) 100 %, ak úpravy ocexxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxa.
12. EXPOZÍCIE VO FORME KRYTÝCH DLHOPISOV
68. Krytými dlhopismi sú dlhopisy podľa vymedzenia v článku 22 ods. 4 smernice 85/611/EHS, ktoré sú zabxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xerejného sektora, regionálnym vládam a miestnym orgánom v EÚ, alebo expozíciami, ktoré sú nimi zaručené;
b) expozíciami voči ústredným vládam nečlxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx do 1. stupňa kreditnej kvality, ako je ustanovené v tejto prílohe, alebo ak sú nimi zaručené, a expozíciami voči subjektom verejného sektora mimo EÚ, rexxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xládam štátov a centrálnym bankám podľa bodov 8, 9, 14 alebo 15 a ktoré sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako je uvedené v tejto prílohe, alebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxvené v tejto prílohe za predpokladu, že nepresiahnu 20 % nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcich inštitúcií;
c) expozíciamx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxuť 15 % nominálnej hodnoty nesplatených krytých dlhopisov emitujúcej úverovej inštitúcie. Expozície vzniknuté prevodom a riadením platieb dlžníkox xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxčítavajú. Expozície voči inštitúciám v EÚ so splatnosťou nanajvýš 100 dní nie sú zahrnuté do požiadaviek 1. stupňa, tieto inštitúcie sa však musia kvalxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxľnosti alebo podielmi vo fínskych bytových podnikoch podľa bodu 46 až do výšky nižšej hodnoty spomedzi hodnôt istín záložných práv spolu so všetkými prxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxmuns de Créances alebo rovnocennými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou a riadiacimi sa právom členského štátu sekuritizujúceho expozície vxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxiou a riadiacich sa právom členského štátu, pozostáva z hypoték, spolu so všetkými prednostnými záložnými právami až do výšky nižšej hodnoty spomedzi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx stupňa kreditnej kvality, ako je ustanovené v tejto prílohe, ak takéto podiely nepresahujú 20 % nominálnej hodnoty nesplatenej emisie;
Expozície vxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxjú;
e) úvermi zabezpečenými nehnuteľnosťou určenou na podnikanie alebo podielmi vo fínskych bytových podnikoch podľa bodu 52 až do výšky nižšej hodxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x prvom rade emitovanými francúzskymi fondmi Fonds Communs de Créances alebo rovnocennými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou a riadiacimi sa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxéances alebo rovnocenných subjektov zaoberajúcich sa sekuritizáciou a riadiacich sa právom členského štátu, pozostáva z hypoték, spolu so všetkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxdnoty založených nehnuteľností a tieto podiely sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako je ustanovené v tejto prílohe, ak takéto podiely nepxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx v prípade, že pomer hodnoty úveru a nehnuteľnosti prekročí hodnotu 60 %, maximálne však do výšky 70 %, ak hodnota celkových aktív založených ako kolaterxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx istoty stanovené v prílohe VIII. Pohľadávka držiteľa dlhopisu musí mať prednosť pred všetkými ostatnými pohľadávkami z kolaterálu.
Expozície vznxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xrvom rade alebo dlhových cenných papierov, sa do tohto limitu vo výške 90 % nezapočítavajú; alebo
f) úvermi zabezpečenými loďami, pokiaľ celková hodxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx kolaterálom" vzťahuje na situácie, v ktorých sa aktíva uvedené v písmenách a) až f) používajú podľa zákona výlučne na ochranu držiteľov dlhopisov pred xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxbo rovnocennými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou, ako sa uvádza v písmenách d) a e) za predpokladu, že týmto podielom v prvom rade priradila nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxmi. Pred skončením tohto obdobia sa táto odchýlka preskúma a Komisia môže následne toto obdobie podľa potreby predĺžiť v súlade s postupom uvedeným v člxxxx xxx xxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x. Pred skončením tohto obdobia sa táto odchýlka preskúma a Komisia môže následne toto obdobie podľa potreby predĺžiť v súlade s postupom uvedeným v článxx xxx xxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxmálne požiadavky stanovené v prílohe VIII časti 2 bod 8 a pravidlá oceňovania stanovené v prílohe VIII časti 3 body 62 až 65.
70. Bez ohľadu na body 68 a 69 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxnčné xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxpozíciám vo forme pohľadávok v prvom rade voči úverovej inštitúcii, ktorá ich emituje. Medzi rizikovými váhami platia takéto vzťahy:
a) ak sa expozxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx
xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxová váha 50 %, krytému dlhopisu sa priradí riziková váha 20 %;
c) ak sa expozíciám voči inštitúciám priradí riziková váha 100 %, krytému dlhopisu sa prixxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x
xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxx xxxxŽKY PREDSTAVUJÚCE SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE
72. Rizikové váhy expozícií sa pre sekuritizačné pozície určia v súlade s ustanoveniami článkov 94 až 101.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxktu, pre ktoré je k dispozícii rating nominovanej ratingovej agentúry, sa priradí riziková váha podľa tabuľky 7 v súlade so zaradením ratingov prípustxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x x x x x x x x x x |
Riziková váha | 20 % | 50 % | 100 % | 150 % | 150 % | 150 % |
15. EXPOZÍCIE VO FORME PODIELOV V PKI
74. Bez toho, aby boli dotknuté body 75 až 81, sa expozíciám xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxentúry, sa priradí riziková váha podľa tabuľky 8 v súlade so zaradením ratingu prípustných ratingových agentúr príslušnými orgánmi do šiestich stupňxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxx xxxx x xx x x xx x x xxx x x xxx x x xxx x x xxx x x
xxx xx xxxxlušné orgány zvážia, že pozícia v PKI je spojená s mimoriadne vysokým stupňom rizika, budú vyžadovať, aby sa tejto pozícii priradila riziková váha 150 %x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxadený spoločnosťou, ktorá podlieha dohľadu v členskom štáte alebo schváleniu príslušného orgánu úverovej inštitúcie, ak:
(i) je PKI riadený spoloxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxánmi je zaručená na dostatočnej úrovni;
b) prospekt PKI alebo rovnocenný dokument obsahuje:
(i) kategórie aktív, do ktorých smie PKI investovať; x
xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x
xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti, aby sa mohli zhodnotiť jeho aktíva a pasíva, príjmy a operácie za dané obdobie.
78. Ak príslušný orgán uzná PKI tretej krajiny tak, ako je uvedené v xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxx xxxxitúcia oboznámená s podkladovými expozíciami PKI, môže na základe týchto podkladových expozícií vypočítať priemernú rizikovú váhu pre PKI v súlade s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkovú váhu pre PKI v súlade s metódami stanovenými v článkoch 78 až 83, pričom musí postupovať podľa týchto pravidiel: bude sa vychádzať z toho, že PKI najpxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxačovať v zostupnom poradí, až pokiaľ nedosiahne maximálny limit pre celkové investície.
81. Úverové inštitúcie sa môžu spoľahnúť na výpočet rizikoxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xe zaručená náležitými opatreniami.
16. OSTATNÉ POLOŽKY
16.1. Zaobchádzanie
82. Hmotným aktívam v zmysle článku 4 ods. 10 smernice 86/635/EHS xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxade so smernicou 86/635/EHS, sa priradí riziková váha 100 %.
84. Hotovostným prostriedkom na ceste sa priradí riziková váha 20 %. Hotovosti a jej rovnxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxizujú na medzibankový trh a trh s dlhom verejných financií v ich domovských členských štátoch a ktoré podliehajú prísnemu dohľadu príslušných orgánovx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhou 0 % alebo 20 % a týmito orgánmi uznané za primeraný kolaterál.
86. Akciám a iným účastiam, pokiaľ nie sú odpočítané od vlastných zdrojov, sa priraxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, sa priradí riziková váha 0 %.
88. V prípade dohôd o predaji a spätnej kúpe aktív a priamych termínovaných nákupov sa priradí tá riziková váha, ktorá je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxií za podmienok, že n-té zlyhanie medzi expozíciami aktivuje platbu a že sa touto kreditnou udalosťou ukončí zmluva, priradia sa rizikové váhy predpísxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xgentúry, rizikové váhy expozícií zahrnutých v koši sa s výnimkou n-1 expozícií sčítajú až do výšky 1250 % a vynásobia sa nominálnou hodnotou zabezpečenxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxňajú také expozície, kde každá z nich produkuje nižšiu hodnotu rizikovo váženej expozície, než je hodnota rizikovo váženej expozície ktorejkoľvek exxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxha validácii založenej na historických skúsenostiach.
1.2. Nezávislosť
2. Príslušné orgány preveria, či metodika nepodlieha žiadnym vonkajšíx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx príslušné orgány podľa týchto faktorov:
a) vlastníctvo a organizačná štruktúra ratingovej agentúry;
b) finančné zdroje ratingovej agentúry;
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xreveria, že rating ratingovej agentúry podlieha priebežnému preskúmaniu a prispôsobuje sa zmenám finančnej situácie. Takéto preskúmanie sa uskutoxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxment trhu zodpovedá štandardom, ako napríklad:
a) spätné testovanie musí prebiehať najmenej jeden rok;
b) pravidelnosť preskúmaní uskutočnenýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxktov s vrcholovým manažmentom subjektov, ktorým priraďuje ratingy.
6. Príslušné orgány prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby boli ratingovými agxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxnie informácií
7. Príslušné orgány prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zaistiť, že princípy metodiky, ktoré ratingová agentúra používa pri vypraxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx RATINGY
2.1. Dôveryhodnosť a prijatie trhom
8. Príslušné orgány sa presvedčia, že individuálne ratingy ratingových agentúr sú ich užívateľmi na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxentúry;
b) príjmy dosiahnuté ratingovou agentúrou a jej finančné zdroje v širšom slova zmysle;
c) využitie ratingu pri tvorbe cien; a
d) najmenex xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxentnosť a zverejňovanie informácií
10. Príslušné orgány preveria, že individuálne ratingy sú za rovnakých podmienok prístupné aspoň všetkým úverxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxgy sú zahraničným stranám prístupné za rovnakých podmienok ako domácim úverovým inštitúciám, ktoré majú o tieto individuálne ratingy legitímny záujxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxríklad dlhodobú mieru zlyhania spojenú so všetkými položkami, ktorým bol priradený rovnaký rating. V prípade nedávno zriadených ratingových agentúx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxania spojenej so všetkými položkami, ktorým bol priradený rovnaký rating.
13. V záujme diferencovania medzi relatívnymi stupňami rizika vyjadrenxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxgov, ktoré ratingová agentúra priraďuje, význam každého ratingu a definíciu zlyhania, ktorú ratingová agentúra používa.
14. Príslušné orgány porxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxaných ostatnými ratingovými agentúrami pri skupine emitentov, o ktorých sa príslušné orgány domnievajú, že predstavujú rovnaký stupeň kreditného rxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxe ako príslušná referenčná hodnota, zaradia rating ratingovej agentúry do vyššieho stupňa kreditnej kvality stupnice kreditnej kvality.
16. Ak prxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxa v prípade jej ratingu už nie sú podstatne a systematicky vyššie ako referenčná hodnota, môžu rozhodnúť o zaradení daného ratingu ratingovej agentúry xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xAOBCHÁDZANIE
1. Úverová inštitúcia môže nominovať jednu alebo viac prípustných ratingových agentúr, na ktoré sa obráti, ak potrebuje určiť rizikoxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtingovou agentúrou pre určitú triedu položiek, musí tieto ratingy konzistentne použiť pre všetky expozície, ktoré do danej triedy patria.
3. Úveroxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ktorý nepodlieha rýchlym výrazným zmenám.
4. Úverová inštitúcia môže použiť len tie ratingy ratingových agentúr, ktoré berú do úvahy všetky jej dlžxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxenie rizikovej váhy pre túto položku.
6. Ak sú pre položky s ratingom k dispozícii dva ratingy nominovaných ratingových agentúr a obidva zodpovedajú xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxtingových agentúr, vychádza sa z tých dvoch ratingov, ktoré predstavujú najnižšie rizikové váhy. Ak sa tieto dve najnižšie rizikové váhy od seba odlišxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x EMISIE
8. Ak existuje rating pre konkrétny emisný program alebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx neexistuje pre určitú položku priamo použiteľný rating, avšak existuje rating pre konkrétny emisný program alebo facilitu, ku ktorým nepatrí položkx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxu, než aká by vznikla v inom prípade, alebo ak prináša nižšiu rizikovú váhu a príslušná expozícia sa z každého hľadiska zaraďuje rovnako alebo vyššie ako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxlatňovanie časti 1 bodov 68 až 71.
11. Ratingy emitentov v rámci skupiny podnikateľských subjektov sa nemôžu použiť ako rating iného emitenta v tej isxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoré predstavujú expozície voči inštitúciám a podnikateľským subjektom.
13. Krátkodobé ratingy sa použijú len na položku, na ktorú sa vzťahuje krátxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxdí riziková váha 150 %, potom sa všetkým nezabezpečeným expozíciám bez ratingu voči tomuto dlžníkovi, či už sú krátkodobé alebo dlhodobé, takisto prirxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx
xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xatingu sa nepriradí riziková váha nižšia ako 100 %.
4. POLOŽKY V DOMÁCEJ A CUDZEJ MENE
16. Rating, ktorý sa vzťahuje na položku denominovanú v domácex xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxx xxz ohľadu na bod 16, ak expozícia vznikne účasťou úverovej inštitúcie na úvere od multilaterálnej rozvojovej banky, ktorej štatút preferovaného veritxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xx xÚ L 250, 2.10.2003, s. 10.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA VII
PRÍSTUP INTERNÝCH RATINGOV
ČASŤ 1
Hodnota rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx inak, vstupné parametre ako PD, LGD a splatnosť (M) sa určia tak, ako je stanovené v časti 2 a hodnota expozície sa určí tak, ako je stanovené v časti 3.
2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústredným vládam štátov a centrálnym bankám.
3. Pokiaľ body 5 až 9 neustanovujú inak hodnotx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdľa týchto vzorcov:
Korelácia (R) = 0.12 ×
(- 50
xxx
x
x xxxx
xx x xxx
x
xx x xxx
x
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx x
x
x x
x x xxx
x
xx*1 + M - 2.5*b*12.5*1.06
N(x) označuje kumulatívnu distribučnú funkciu normovanej normálnej náhodnej premennej (t. j. pravdepodobnosť, že normálxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xre normovanú normálnu náhodnú premennú (t. j. hodnotu x takú, že N (x) = z).
Pre PD = 0, RW je 0
Ak PD = 1
- pre expozície v stave zlyhania, keď úverové inšxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xx xx xx x
x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xGD, RW je max{0, 12.5 *(LGD-ELBE)};
kde ELBE je najlepším odhadom očakávaných strát pre expozíciu v stave zlyhania, ktorý vypracovala úverová inštixxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxždú expozíciu, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe VIII časť 1 bod 29 a v prílohe VIII časť 2 bod 22, sa môže upravovať na základe tohto vzorca:
Hxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx
xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxcou príslušného vzorca rizikovej váhy podľa bodu 3 pre expozíciu, PD dlžníka a LGD porovnateľnej priamej expozície voči poskytovateľovi zabezpečenixx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxostiam, ktoré patria do konsolidovanej skupiny s celkovým ročným obratom menším ako 50 miliónov EUR, môžu úverové inštitúcie na výpočet rizikových váx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxm platí, že 5 miliónov EUR <= S <= 50 miliónov EUR. Pri obratoch menších ako 5 miliónov EUR sa postupuje ako pri obratoch rovnajúcim sa 5 miliónom EURx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx =
(1 - EXP
)
(1 - EXP
)
[1 -
(-50
PD)
/
]
(1 -
/ 45)
Úverové inštitúcie nahradia celkový ročný obrat celkovými aktívami konsolidovaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxázať, že jej odhady PD spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v časti 4, priradí týmto expozíciám rizikové váhy podľa tabuľky 1 takto:
Tabuľka 1
Zoxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x x
xxxxx xxx xxx xxxx x xx x x xx x x xxx x x xxx x x x x x
xxx xxxx x xxxx x x0 % | 90 % | 115 % | 250 % | 0 % |
Príslušné orgány môžu úverovej inštitúcii povoliť, aby expozíciám kategórie 1 všeobecne priraďovala preferenčné rizikovx xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxej kategórii dostatočne prísne.
Pri priraďovaní rizikových váh pre expozície vo forme špecializovaného financovania berú úverové inštitúcie do úxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xaždého príjmu verejne - súkromného partnerstva, balík zabezpečenia.
7. V prípade svojich odkúpených podnikových pohľadávok úverové inštitúcie sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxné v bode 14, a ak by použitie štandardov kvantifikácie rizika pre expozície voči podnikateľským subjektom tak, ako sú pre tieto pohľadávky stanovené v xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x.
8. Pri odkúpených podnikových pohľadávkach sa s refundovateľnými nákupnými diskontmi, kolaterálom alebo čiastočnými zárukami, ktoré poskytujx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xodľa IRB rámca pre sekuritizáciu.
9. Ak úverová inštitúcia poskytne zabezpečenie pre určitý počet expozícií za podmienok, že n-té zlyhanie medzi exxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxý rating prípustnej ratingovej agentúry. Ak produkt nemá rating od prípustnej ratingovej agentúry, rizikové váhy expozícií zahrnutých v koši sa sčítxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnotu zabezpečenia z kreditného derivátu vynásobenú 12,5. (n-1) expozícií, ktoré majú byť z uvedeného súčtu vyňaté, sa určí na základe toho, že majú zahxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxpozície zahrnutej do sčítania.
1.2. Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre retailové expozície
10. Pokiaľ body 12 a 13 neustanovujú inak, hodnoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x xxxx x
xxxx
xxx
x
x xxxx
xx x xxx
)
(1 - EXP
)
]
Riziková váha (RW) =
LGD
x
x x
x xx
xxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxrmálna náhodná premenná so strednou hodnotou nula a varianciou jedna je menšia alebo sa rovná x). G (z) označuje inverznú kumulatívnu distribučnú funkxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx x xxx
xxx xx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
kde ELBE je najlepším odhadom očakávaných strát pre expozície v stave zlyhania, ktorý vypracovala úverová inštitúcia podľa časti 4 bod 80 tejto prílxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxm subjektom, ako je vymedzené v článku 86 ods. 4, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe VIII časť 1 bod 29 a v prílohe VIII časť 2 bod 22, sa môže vypočíxxx x xxxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xodu 10 nahradí koreláciou (R) v hodnote 0,15.
13. V prípade kvalifikovaných revolvingových retailových expozícií vymedzených v písmenách a) až e) sx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxové expozície, ak spĺňajú tieto podmienky:
a) sú expozíciami voči fyzickým osobám;
b) expozície sú revolvingové, nezabezpečené a v rozsahu, v ktoxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxené ako expozície, pri ktorých sa môžu nesplatené zostatky klienta pohybovať na základe jeho rozhodnutia požičiavať si a splácať až do výšky limitu staxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxerová inštitúcia zrušila v plnom rozsahu, ktorý je prípustný v zmysle ochrany spotrebiteľa a príslušných právnych predpisov;
c) maximálna expozícxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohto bodu je obmedzené na portfóliá, ktoré vykázali nízku volatilitu stratovosti vo vzťahu k ich priemernej úrovni stratovosti, najmä v rámci pásma nxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xelého kvalifikovaného revolvingového retailového portfólia, a musia byť pripravené poskytovať informácie o charakteristike stratovosti kvalifixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xevolvingovými retailovými expozíciami zodpovedá podkladovým rizikovým charakteristikám subportfólia.
Bez toho, aby tým bolo dotknuté písmeno xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi kolaterálom a spojenými so mzdovým účtom. V takomto prípade sa hodnoty získané z kolaterálu nezohľadňujú v odhade LGD.
14. Aby sa mohlo uplatniť retxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxepojená, a jej expozícia voči dlžníkovi pohľadávky nezahŕňa žiadne expozície s priamym alebo nepriamym pôvodom v samotnej úverovej inštitúcii;
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxdnikových účtov a pohľadávky na protiúčtoch medzi podnikmi, ktoré medzi sebou nakupujú a predávajú, neprípustné;
c) odkupujúca úverová inštitúcix xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxrzifikované.
15. Pri odkúpených pohľadávkach sa s refundovateľnými nákupnými diskontmi, kolaterálom alebo čiastočnými zárukami, ktoré poskytuxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xodľa IRB rámca pre sekuritizáciu.
16. V prípade zmiešaných skupín odkúpených retailových pohľadávok, kde odkupujúce úverové inštitúcie nemôžu odxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxcií, sa na tieto expozície použije funkcia retailovej rizikovej váhy, ktorá vytvára najvyššie kapitálové požiadavky.
1.3. Hodnoty rizikovo váženxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx používa interne rozličné prístupy. Ak úverová inštitúcia používa rozličné prístupy, preukazuje príslušným orgánom, že toto rozhodnutie sa uskutočxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoči podnikom pomocných služieb pridelili hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade so zaobchádzaním, ktoré sa uplatňuje v prípade ostatných aktíxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí sa vypočítajú podľa tohto vzorca:
Riziková váha (RW) = 190 % pre expozície vo forme verejne neobchodovateľných akcií v dostatočne diverzifikovanýxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxie.
Hodnota rizikovo váženej expozície = RW * hodnota expozície.
20. Krátke okamžité pozície a derivátové nástroje, ktoré nie sú držané v obchodnex xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch expozícií a že poskytujú zaistenie aspoň na jeden ďalší rok. S ostatnými krátkymi pozíciami sa zaobchádza ako keby boli dlhými pozíciami, pričom príxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx expozíciách voči podnikateľským subjektom ako je stanovená v bode 16 časti 2 prílohy VII.
21. Úverové inštitúcie môžu uznať osobné zabezpečenie zísxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxy 44 až 48, rizikovým váham sa priradí škálovací faktor 1,5.
23. Na úrovni jednotlivých expozícií nesmie súčet výšky očakávanej straty vynásobenej 1xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxané na akciovú expozíciu v súlade s metódami stanovenými v článkoch 90 až 93, pod podmienkou LGD vo výške 90 % na expozíciu voči poskytovateľovi zaistenixx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx je splatnosť (M) 5 rokov.
1.3.3. Prístup interných modelov
25. Hodnota rizikovo vážených expozícií zodpovedá potenciálnej strate z akciových exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xednostranného intervalu spoľahlivosti rozdielu medzi štvrťročnými výnosmi a príslušnou bezrizikovou úrokovou mierou počítanou počas dlhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxčet minimálnych hodnôt rizikovo vážených expozícií požadovaných v PD/LGD prístupe a zodpovedajúcej výšky očakávanej straty vynásobenej 12,5 a vypoxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx x xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxie môžu uznať osobné zabezpečenie získané na akciovú expozíciu.
1.4. Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre ostatné aktíva, ktoré nemajú povahu kxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxx expozície
okrem prípadov, keď je expozícia zostatkovou hodnotou, pričom v tomto prípade by mala byť odpisovaná pre každý jeden rok a bude vypočítaná xxxxxx
xxx x xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx OBCHODNÝCH POHĽADÁVOK PRI ODKÚPENÝCH POHĽADÁVKACH
28. Rizikové váhy v prípade rizika obchodných pohľadávok pri odkúpených podnikových a retailoxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxície sa určí tak, ako je stanovené v časti 3 a M je 1 rok. Ak úverové inštitúcie môžu preukázať príslušným orgánom, že riziko obchodných pohľadávok je nevýxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xvedené v časti 2, a hodnota expozície sa určí tak, ako je stanovené v časti 3.
30. Výška očakávanej straty sa pre expozície voči podnikateľským subjektxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x xGD.
Výška očakávanej straty = EL × hodnota expozície.
Pre expozície v stave zlyhania (PD = 1), ak úverové inštitúcie využívajú vlastné odhady LGD, Ex xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnovené v časti 1 bod 4, sa EL rovná 0.
31. Hodnoty EL pre expozície vo forme špecializovaného financovania, ktorým úverové inštitúcie priraďujú rizikxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxtegória 4 | kategória 5 |
menej ako 2,5 roka | 0 % | 0,4 % | 2,8 % | 8 % | 50 % |
2,5 roka alebo viac | 0,4 % | 0,8 % | 2,8 % | 8 % | 50 % |
Ak príslušné orgány povolili úvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxota EL pre expozície kategórie 1 je 0 % a pre expozície kategórie 2 je 0,4 %.
32. Výška očakávanej straty pre akciové expozície, pri ktorých sa hodnoty rixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxpozície.
Hodnoty EL sú takéto:
Očakávaná strata (EL) = 0,8 % pre expozície vo forme verejne neobchodovateľných akcií v dostatočne diverzifikovaxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxé expozície.
33. Výška očakávanej straty pre akciové expozície, pri ktorých sa hodnoty rizikovo vážených expozícií počítajú podľa metód stanovenýxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x xxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx očakávanej straty pre akciové expozície, pri ktorých sa hodnoty rizikovo vážených expozícií počítajú podľa metód stanovených v bodoch 25 a 26, je 0 %.
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x PD × LGD a
Výška očakávanej straty = EL × hodnota expozície.
4. ZAOBCHÁDZANIE S VÝŠKOU OČAKÁVANÝCH STRÁT
36. Výška očakávaných strát vypočítaná v xxxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zlyhania podľa časti 3 bod 1 sa zaobchádza rovnakým spôsobom ako s úpravami ocenenia. Do tohto výpočtu sa nezapočítava výška očakávaných strát pre sekuxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x
xxx xxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxť (M) vo výpočte hodnôt rizikovo váženej expozície a výšky očakávaných strát stanovené v časti 1 sú tie, ktoré zodpovedajú odhadom úverovej inštitúcie x xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxÁLNYM BANKÁM
1.1. PD
2. PD expozície voči podnikateľskému subjektu alebo inštitúcii je aspoň 0,03 %.
3. V prípade xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxi 4, sa pre tieto expozície určia PD podľa nasledujúcich metód: pre pohľadávky v prvom rade z odkúpených podnikových pohľadávok zodpovedá PD odhadu EL vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvedá PD odhadu EL vypracovanému úverovou inštitúciou. Ak má úverová inštitúcia povolenie použiť vlastné odhady LGD pre expozície voči podnikateľskýx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxníkov v stave zlyhania je PD 100 %.
5. Úverové inštitúcie môžu uznať osobné zabezpečenie pri PD v súlade s ustanoveniami článkov 90 až 93. Pre riziko obcxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxohe VIII časť 1.
6. Úverové inštitúcie, ktoré používajú vlastné odhady LGD, môžu uznať osobné zabezpečenie úpravou PD s prihliadnutím na bod 10.
7. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxok. Ak má úverová inštitúcia povolenie použiť vlastné odhady LGD pre expozície voči podnikateľským subjektom a svoje odhady EL pre riziko obchodných pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxať osobné zabezpečenie pri PD v súlade s ustanoveniami článkov 90 až 93. Príslušné orgány môžu uznať za prijateľných aj iných poskytovateľov osobného zxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdávok pri odkúpených podnikových pohľadávkach, môže uznať osobné zabezpečenie úpravou PD s prihliadnutím na bod 10.
1.2. LGD
8. Úverové inštitúcxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxého kolaterálu: 75 %;
c) úverové inštitúcie môžu uznať vecné a osobné zabezpečenie pri LGD v súlade s článkami 90 až 93;
d) krytým dlhopisom, podľa icx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxk v prvom rade vo výške 45 % v prípade, že úverová inštitúcia nemôže preukázať, že jej odhady PD spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v časti 4;
f) pre xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xpĺňajú minimálne požiadavky stanovené v časti 4; a
g) pre riziko obchodných pohľadávok pri odkúpených podnikových pohľadávkach: 75 %.
Do 31. decexxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxené v prílohe VI časti 1 bod 68 písm. a) až c), zabezpečujúce kolaterál pre dlhopisy sa všetky kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako je ustanovexx x xxxxx xxxxxxxx
x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxhto písmen predstavujú 10 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx dlhopisy podliehajú ratingu nominovanej ratingovej agentúry, pričom ratingová agentúra ich umiestni do najvýhodnejšej kategórie v rámci ratingu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxde s postupom uvedeným v článku 151 bod 2.
9. Bez ohľadu na bod 8, v prípade rizika obchodných pohľadávok a rizika zlyhania, ak má úverová inštitúcia povxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxsobom rozložiť na PD a LGD, sa pre odkúpené podnikové pohľadávky môže použiť odhad LGD.
10. Bez ohľadu na bod 8, ak má úverová inštitúcia povolenie použxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxbezpečenie úpravou PD a/alebo LGD s prihliadnutím na minimálne požiadavky stanovené v časti 4 a po schválení príslušnými orgánmi. Úverová inštitúcia xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxj priamej expozície voči ručiteľovi.
11. Bez ohľadu na body 8 a 10 sa na účely časti 1 bod 4 LGD porovnateľnej priamej expozície voči poskytovateľovi zaxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxník, zlyhajú počas života zaistenej transakcie, z dostupných dôkazov a štruktúry záruky vyplýva, že výška získanej hodnoty by závisela od finančných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xepo transakcií alebo transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, splatnosť (M) 0,5 roka a všetkým ostatným expozíxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx 13.
13. Úverové inštitúcie, ktoré majú povolenie použiť vlastné LGD a/alebo vlastné konverzné faktory pre expozície voči podnikateľským subjektoxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxy 14 až 16. M nie je v žiadnom prípade viac ako 5 rokov:
a) pre nástroj so stanoveným plánom peňažného toku sa M vypočíta podľa tohto vzorca:
M = MAX
/
xx
x x
x
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré podliehajú rámcovej dohode o vzájomnom započítavaní, je M váženou priemernou zostatkovou splatnosťou expozície, pričom M nie je menej ako 1 rok. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxných v prílohe IV), ktoré sú v plnej alebo takmer plnej miere zabezpečené kolaterálom, a transakcií požičiavania s dozabezpečením, ktoré sú v plnej alexx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe;
d) ak má úverová inštitúcia povolenie používať vlastné odhady PD pre odkúpené podnikové pohľadávky, pri čerpaných sumách je M rovné váženej priemxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxmci záväznej nákupnej facility za predpokladu, že facilita obsahuje platné reštriktívne klauzuly, spúšťacie faktory pre predčasné splatenie alebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xacility. Ak takéto účinné zabezpečovacie prvky chýbajú, M sa pri nečerpaných sumách vypočíta ako súčet najdlhšie trvajúcej potenciálnej pohľadávky x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxedené v tomto bode, alebo v prípade, že úverová inštitúcia nemôže vypočítať M podľa a), zodpovedá M maximálnemu zostatkovému času (v rokoch), ktorý má dxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx x xxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxterného modelu uvedenú v prílohe III časti 6 na výpočet hodnôt expozície, sa M vypočíta pre expozície, na ktoré uplatňujú túto metódu a v prípade ktorých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx
xx
xf
+
EE
Dt
df
S
k=1tk<=1rokEffectivnaEEk*Dtk*dfk;5
pričom:
df = bezrizikový diskontný faktor pre budúce časové obdobie tk a ostatxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jednostrannej úpravy ocenenia pohľadávky (CVA), na základe súhlasu príslušných orgánov použiť efektívnu duráciu pohľadávky odhadnutú podľa interxxxx xxxxxx xxx xx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxa ako jeden rok, vzorec uvedený v písmene a); a
g) na účely časti 1 bod 4 sa M rovná efektívnej splatnosti zabezpečenia, avšak najmenej jednému roku.
1xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx takmer plnej miere zabezpečené kolaterálom;
- transakcií požičiavania s dozabezpečením, ktoré sú v plnej alebo takmer plnej miere zabezpečené kolxxxxxxxxx x
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxácie je potrebné každodenné dozabezpečovanie a každodenné precenenie a že dokumentácia zahŕňa ustanovenia, ktoré umožňujú okamžitú realizáciu alexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi orgánmi, ktoré nie sú súčasťou priebežného financovania dlžníka xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxzície voči podnikateľským subjektom, ktoré sa nachádzajú v Spoločenstve a majú konsolidovaný obrat a konsolidované aktíva vo výške menšej ako 500 milxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xo výške 1000 miliónov EUR v prípade podnikateľských subjektov investujúcich najmä do nehnuteľností.
16. S nesúladmi splatností sa zaobchádza tak, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx
xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxdnotlivých expozícií v stave zlyhania v prípade použitia prístupu zohľadňujúceho jednotlivé záväzky, je 100 %.
19. Pre riziko obchodných pohľadávxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlivým spôsobom rozložiť svoje odhady EL pre riziko obchodných pohľadávok pri odkúpených pohľadávkach na PD a LGD, môže sa použiť odhad PD.
20. Osobné xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxjú vlastné odhady LGD, musí byť táto úprava v súlade s článkami 90 až 93; na tento účel však príslušné orgány môžu uznať za prijateľných iných poskytovatexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx
xxxx xxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 4 a po schválení príslušnými orgánmi poskytnú úverové inštitúcie svoje vlastné odhady LGD. Pre riziko obchodných pohľadávok pri odkúpených pohľadávxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvok pri odkúpených pohľadávkach na PD a LGD, môže sa použiť odhad LGD.
22. Osobné zabezpečenie sa môže uznať za prípustné úpravou odhadov PD alebo LGD pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxej skupiny expozícií. Úverová inštitúcia nepriradí zaručeným expozíciám upravené hodnoty PD alebo LGD takým spôsobom, že by upravená riziková váha bxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxamej expozície voči poskytovateľovi zabezpečenia rovná buď LGD priradenej nezaistenej facilite ručiteľa alebo nezaistenej facilite dlžníka podľa xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxskanej hodnoty by závisela od finančných podmienok ručiteľa alebo dlžníka.
3. AKCIOVÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE METÓDE PD/LGD
3.1. PD
24. PD sa urxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxované na burze, ak je investícia súčasťou dlhodobého vzťahu so zákazníkom;
b) 0,09 % pre akciové expozície obchodované mimo burzy, pri ktorých sú výnxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxx x
xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxciové expozície vrátane ostatných krátkych pozícií stanovených v časti 1 bod 20.
3.2. LGD
25. Expozíciám vo forme verejne neobchodovateľných akcxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx
xxxx Splatnosť
27. M priradené všetkým expozíciám je 5 rokov.
ČASŤ 3
Hodnota expozície
1. EXPOZÍCIE VOČI PODNIKATEĽSKÝM SUBJEKTOM, INŠTITÚCIÁM, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx ocenenia expozície. Toto pravidlo sa takisto vzťahuje na aktíva nakúpené za inú cenu, než je dlžná suma. Pri nakúpených aktívach sa rozdiel medzi dlžnox xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx.
2. Ak úverové inštitúcie vo vzťahu k repo transakciám alebo transakciám požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít využívxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxov v súvahe použijú úverové inštitúcie pri výpočte hodnoty expozície metódy stanovené v článkoch 90 až 93.
4. Hodnota expozície z prenájmu zodpovedá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxmcu a akákoľvek výhodná opcia (t.j. opcia, ktorej uplatnenie je dostatočne isté). Akákoľvek zaručená zostatková hodnota spĺňajúca súbor podmienok uxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxtných druhov záruk uvedených v prílohe VIII časť 2 body 14 až 19, by mali byť takisto zahrnuté do minimálnych platieb nájmu.
5. V prípade položiek vymenxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xážených expozícií odkúpených pohľadávok sa rovná nesplatenej čiastke, od ktorej sa odpočítajú kapitálové požiadavky pre riziko obchodných pohľadáxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxné na základe repo transakcií či transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vysporiadanxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx použití súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom stanovenej v prílohe VIII časti 3 sa hodnota expozície zvýši pomocou úprav z dôvodu volatixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vysporiadania a transakcií požičiavania s dozabezpečením sa môže urxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx
xx xxx xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx 2 bod 6 za predpokladu, že expozície ústrednej zmluvnej strany voči kreditnému riziku zmluvnej strany so všetkými účastníkmi v jej dohodách sú denne v pxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xynásobenej konverzným faktorom.
Úverové inštitúcie použijú tieto konverzné faktory:
a) pre úverové linky, ktoré sú nezáväzné alebo bezpodmienxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xôvodu zhoršenia kreditnej spoľahlivosti dlžníka, sa použije konverzný faktor 0 %. Na to, aby úverové inštitúcie mohli použiť konverzný faktor 0 %, aktxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nečerpané retailové úverové linky sa môžu považovať za bezpodmienečne odvolateľné, ak príslušné podmienky povoľujú, aby ich úverová inštitúcia vyxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvajúcich z pohybu tovarov sa pre vystavujúce, ako aj pre potvrdzujúce inštitúcie použije konverzný faktor 20 %;
c) na nečerpané odkúpené záväzky revxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxany inštitúcie bez predchádzajúceho oznámenia, sa uplatní konverzný faktor 0 %. Na to, aby úverové inštitúcie mohli použiť konverzný faktor 0 %, aktívxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
d) pre iné úverové linky, strednodobé zmenky/úpisy (NIF) a revolvingové upisovacie facility (RUF) sa použije konverzný faktor 75 %; a
e) úverové inxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxverzných faktorov pre rôzne typy produktov, ako je uvedené vyššie v písm. a) až d), pokiaľ to schvália príslušné orgány.
10. Ak sa nejaký prísľub vzťahxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxatné podsúvahové položky ako tie, ktoré sú uvedené v bodoch 1 až 9, sa hodnota expozície rovná týmto percentuálnym podielom svojej hodnoty:
- 100 % pri xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xoložkách.
Na účely tohto bodu sa podsúvahové položky priradia k rizikovým kategóriám podľa prílohy II.
2. AKCIOVÉ EXPOZÍCIE
12. Hodnota expozíxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx reálnou cenou s preceňovaním priamo do výnosov a do vlastných zdrojov zodpovedá hodnota expozície reálnej cene uvedenej v súvahe;
b) pri investíciáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa expozície reálnej xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx expozície hodnote obstarávacej ceny alebo trhovej cene uvedenej v súvahe.
3. OSTATNÉ AKTÍVA, KTORÉ NEMAJÚ POVAHU KREDITNÉHO ZÁVÄZKU
13. Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxavky pre IRB prístup
1. RATINGOVÉ SYSTÉMY
1. Ratingový systém zahŕňa všetky metódy, postupy, kontroly, zhromažďovanie údajov a IT systémy, ktoré xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxch druhoch expozícií.
2. Ak úverová inštitúcia používa viaceré ratingové systémy, odôvodnenie priradenia dlžníka alebo transakcie do ratingovéhx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxupoch preskúmavajú, aby sa mohlo posúdiť, či sú naďalej vhodné pre aktuálne portfólio a vonkajšie podmienky.
1.1. Štruktúra ratingových systémov
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xtupnici.
1.1.1 Expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám a ústredným vládam štátov a centrálnym bankám
5. Ratingový systém berie do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxiu rizika zlyhania dlžníka. Ratingová stupnica dlžníkov má aspoň sedem stupňov pre dlžníkov, ktorí nezlyhali a jeden stupeň pre dlžníkov, ktorí zlyhaxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxklade súboru určených a jasných ratingových kritérií, z ktorých sa odvodzujú odhady PD. Úverová inštitúcia zdokumentuje vzťah medzi ratingovými stuxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
8. Úverové inštitúcie s portfóliami koncentrovanými v určitom segmente trhu a rozpätí rizika zlyhania majú dostatočný počet ratingových stupňov dlxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xa doložia presvedčivým empirickým dôkazom, že ratingový stupeň dlžníkov pokrýva dostatočne úzke pásmo PD a že riziko zlyhania všetkých dlžníkov v tomxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxgový systém zahŕňa odlišnú ratingovú stupnicu facility, ktorá odzrkadľuje výhradne charakteristické črty transakcie súvisiace s LGD.
10. Stupeň xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxtingových kritérií, z ktorých sa odvodzujú vlastné odhady LGD. Vymedzenie jednotlivých stupňov obsahuje opis zaraďovania expozícií do stupňov, ako xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxdčivým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx. Úverové inštitúcie, ktoré používajú metódy stanovené v časti 1 bod 6 pre priraďovanie rizikových váh expozíciám vo forme špecializovaného financovxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxzíciách. Bez ohľadu na bod 6 majú tieto inštitúcie pre tieto expozície aspoň štyri ratingové stupne pre dlžníkov, ktorí nezlyhali, a aspoň jeden ratingxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xachytia všetky relevantné charakteristické črty dlžníka a transakcie.
14. Úroveň diferenciácie rizika musí zabezpečiť, aby bol počet expozícii v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Expozície a dlžníci sa rozdelia do ratingových stupňov alebo do skupín takým spôsobom, aby sa zabránilo nadmerným koncentráciám.
15. Úverové inštixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxogénnych expozícií a umožňuje presné a konzistentné odhadovanie charakteristických znakov straty na úrovni stupňa alebo skupiny. Pri nakúpených poxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xaraďovaní expozícií do stupňov alebo skupín tieto rizikové faktory:
a) rizikové charakteristiky dlžníka;
b) rizikové charakteristiky transakxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxícií využíva ten istý kolaterál; a
c) platobná disciplinovanosť, pokiaľ úverová inštitúcia nepreukáže príslušnému orgánu, že platobná disciplinxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxní expozícií do stupňov alebo skupín ratingového systému presne stanovenými definíciami, postupmi a kritériami:
a) definície stupňov alebo skupíxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxov alebo facility predstavujúcich podobné riziko, do rovnakého stupňa alebo skupiny. Táto konzistencia sa uplatňuje v rámci obchodných línií, oddelxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxn, reprodukovať ho a posúdiť jeho vhodnosť; a
c) kritéria sú takisto konzistentné s internými štandardami úverovej inštitúcie pre poskytovanie úvexxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxngových stupňov alebo skupín všetky relevantné informácie. Informácie sú aktuálne a umožňujú úverovej inštitúcii predpovedať budúcu výnosovosť exxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxjšie. Ak úverová inštitúcia používa externý rating ako prvotný faktor určujúci priradenie interného ratingu, ubezpečí sa, že berie do úvahy aj ostatnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxm
19. V rámci procesu schválenia úveru sa každý dlžník zaraďuje do ratingového stupňa dlžníka.
20. V prípade úverových inštitúcií, ktoré môžu použxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxové inštitúcie, ktoré používajú metódy stanovené v časti 1 bod 6 určovania rizikovej váhy pre expozície vo forme špecializovaného financovania, zaraxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sa ohodnocuje samostatne. Úverová inštitúcia preukáže svojmu príslušnému orgánu, že má prijateľné postupy týkajúce sa zaobchádzania s individuálnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo stupňa dlžníka bez ohľadu na akékoľvek rozdiely v povahe každej špecifickej transakcie. Výnimky, pri ktorých je povolené, aby samostatné expozície xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xomácej alebo cudzej mene,
b) ak sa zaobchádzanie so zárukami súvisiacimi s expozíciou môže odrážať v upravenom zaradení do ratingového stupňa dlžníxxx x
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x4. V rámci procesu schválenia úveru sa každá expozícia zaraďuje do stupňa alebo skupiny.
1.3.3 Nahradenia
25. Pokiaľ ide o zaradenia do stupňov a skxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnia, a zamestnancov zodpovedných za schvaľovanie týchto nahradení. Úverové inštitúcie dokumentujú tieto nahradenia a zodpovedných zamestnancov. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxch rating bol nahradený konkrétnou osobou, čo sa vzťahuje na všetkých zodpovedných zamestnancov
1.4. Integrita procesu zaraďovania
1.4.1 Expozxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí alebo schváli nezávislá strana, ktorá nemá priame výhody z rozhodnutí o poskytnutí úveru.
27. Úverové inštitúcie aktualizujú zaradenia aspoň raz xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxia podstatné informácie o dlžníkovi alebo expozícii.
28. Úverová inštitúcia má účinný postup získavania a aktualizácie príslušných informácií o cxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxé expozície
29. Úverová inštitúcia aspoň raz ročne aktualizuje zaradenia dlžníkov a facilít alebo preskúmava charakteristiky straty a mieru platoxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxla, že expozície sú naďalej zaraďované do správnej skupiny.
1.5. Používanie modelov
30. Ak úverová inštitúcia používa štatistické modely a iné mexxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xríslušnému orgánu, že model má dobrú predpovedaciu schopnosť a že kapitálové požiadavky nie sú pri jeho použití skreslené. Vstupné premenné tvoria raxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxupov do modelu, ktorý zahŕňa posúdenie presnosti, kompletnosti a primeranosti údajov;
c) úverová inštitúcia preukáže, že údaje použité pri zostavxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxklus validácie modelu, ktorý zahŕňa monitorovanie výkonnosti a stability modelu, preskúmanie špecifikácie modelu a testovanie výstupov modelu oprxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxi a zabezpečiť primerané použitie modelov. Postupy kontroly sa zameriavajú na zisťovanie a obmedzovanie chýb, ktoré sa vyskytujú z dôvodu nedostatkox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx expertný odhad s výsledkami modelu.
1.6. Dokumentácia ratingových systémov
31. Úverové inštitúcie dokumentujú návrh a operačné detaily svojicx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxia, ratingové kritériá, zodpovednosti strán, ktoré ohodnocujú dlžníkov a expozície, frekvencia kontrol zaradení a dohľad manažmentu nad ratingovýx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe všetky dôležité zmeny v postupe ratingu rizika a takáto dokumentácia napomáha pri zisťovaní zmien, ktoré boli vykonané v postupe ratingu rizika náslxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa a štruktúru internej kontroly.
33. Úverové inštitúcie dokumentujú špecifické vymedzenie zlyhania a straty, ktoré sa požívajú interne, a preukážx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxuje ich metodiky. Tento materiál:
a) poskytuje podrobný prehľad teórie, predpokladov a/alebo matematického a empirického základu zaradenia odhaxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtup (vrátane testovania výkonnosti na údajoch mimo rozsahu časového pásma alebo súboru údajov, na základe ktorých bol model vytvorený) pre validáciu xxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxrý si nárokuje vlastnícke práva na technológiu, nie je odôvodnením na oslobodenie od vykonávania dokumentácie alebo od akýchkoľvek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx. Úverové inštitúcie zhromažďujú a uchovávajú údaje týkajúce sa ich interných ratingov ako sa vyžaduje podľa článkov 145 až 149.
1.7.1 Expozície vočx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxletné ratingové histórie dlžníkov a uznaných ručiteľov;
b) dátumy priradenia ratingov;
c) kľúčové údaje a metodiku použité na určenie ratingu;
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
g) údaje o PD a realizovaných mierach zlyhania, ktoré sú spojené s ratingovými stupňami a migráciou ratingov;
Úverové inštitúcie, ktoré nepoužívajx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx x bod 8 a realizovaných konverzných faktorov s hodnotami, ako sa uvádza v časti 3 bod 9.
38. Úverové inštitúcie, ktoré používajú vlastné odhady LGD a/alxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x každou ratingovou stupnicou;
b) dátumy priradenia ratingov a uskutočnenia odhadov;
c) kľúčové údaje a metodiku použitú na určenie ratingov facixxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xdaje o odhadovaných a realizovaných LGD a konverzných faktoroch spojených s každou expozíciou, ktorá zlyhala;
f) údaje o LGD expozície pred a po vyhoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx kreditnými derivátmi pomocou LGD; a
g) údaje o zložkách straty pre každú expozíciu, ktorá zlyhala.
1.7.2 Retailové expozície
39. Úverové inštixxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxerzných faktoroch spojených so stupňami alebo skupinami expozícií;
c) označenie dlžníkov a expozícií, ktoré zlyhali;
d) v prípade expozícií, ktxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxných faktoroch; a
e) údaje o stratovosti pre kvalifikované revolvingové retailové expozície.
1.8. Stresové testovanie použité pri posúdení kapxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxmeranosti. Stresové testovanie zahŕňa identifikovanie možných udalostí alebo budúcich zmien hospodárskych podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzika s cieľom posúdiť účinky určitých špecifických podmienok na svoje celkové kapitálové požiadavky na kreditné riziko. Testovanie, ktoré má byť uplxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zohľadňujúc aspoň účinky scenárov miernej recesie. Úverová inštitúcia posúdi migráciu svojich ratingov pri aplikácii scenárov stresového testovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ktoré uplatňujú zaobchádzanie stanovené v časti 1 bod 4, posudzujú ako súčasť svojho rámca stresového testovania vplyv zhoršenia kreditnej kvality xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxA
43. Pri určovaní rizikových parametrov, ktorým sa priraďujú ratingové stupne alebo skupiny, úverové inštitúcie uplatňujú tieto požiadavky:
2xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xverová inštitúcia usúdi, že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči úverovej inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxytnuté);
b) dlžník je v omeškaní viac ako 90 dní pri splácaní akéhokoľvek podstatného kreditného záväzku voči úverovej inštitúcii, materskej spoloxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxený limit, bol mu oznámený nižší limit než aktuálne zostatky alebo čerpal úver bez povolenia a podkladová hodnota je významná.
Oznámený limit znamenx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xrípade retailových expozícií a expozícií voči subjektom verejného sektora (PSE) príslušné orgány stanovia počet dní po termíne splatnosti, ako sa uvxxxx x xxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxnku 154 ods. 7.
V prípade retailových expozícií môžu úverové inštitúcie uplatniť túto definíciu zlyhania na úrovni facility.
Vo všetkých prípadoxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxoré sa majú brať ako náznak pravdepodobnosti neplatenia, zahŕňajú:
a) úverová inštitúcia uvedie kreditný záväzok do nenarastajúceho stavu,
b) úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe expozícia,
c) úverová inštitúcia predá kreditný záväzok s významnou ekonomickou stratou vyplývajúcou z kreditných dôvodov,
d) úverová inštitxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxzície posúdené podľa metódy PD/LGD, núdzovú reštrukturalizáciu samotnej akcie,
e) úverová inštitúcia podala návrh na vyhlásenie konkurzu dlžníkx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxoločností; a
f) dlžník je v konkurze alebo naňho bol vyhlásený konkurz alebo podobný režim, ak by to znemožnilo alebo oneskorilo splatenie kreditnéhx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjú externé údaje, ktoré nie sú v súlade s definíciou zlyhania, preukážu svojim príslušným orgánom, že na dosiahnutie všeobecnej rovnocennosti s definxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxktor zlyhania sa už neuplatňuje, úverová inštitúcia ohodnotí dlžníka alebo facilitu ako by hodnotila expozíciu, ktorá nezlyhala. Ak sa následne aktixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxho členského štátu stanovujú presný počet dní po termíne splatnosti, ktoré dodržiavajú všetky úverové inštitúcie v rámci jeho jurisdikcie podľa defixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxe sa líšiť medzi obchodnými líniami. Pokiaľ ide o expozície voči takýmto zmluvným stranám so sídlom na územiach iných členských štátov, príslušné orgáxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxžiadavky na odhadovanie
49. Vlastné odhady úverovej inštitúcie rizikových parametrov PD, LGD, konverzného faktora a EL obsahujú všetky príslušné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx sú hodnoverné a intuitívne a sú založené na podstatných faktoroch príslušných rizikových parametrov. Čím menej údajov úverová inštitúcia má, tým viax xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxe zlyhania, LGD, konverzného faktora, alebo straty, kde sú použité odhady EL, podľa faktorov, ktoré považuje za faktory príslušných rizikových paramxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vymáhania počas období pozorovania uvedených v bodoch 66, 71, 82, 86, 93 a 95 sa berú do úvahy. Odhady úverovej inštitúcie odrážajú dôsledky technickéhx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxenej raz ročne.
52. Skupina expozícií, ktoré sú zastúpené v údajoch použitých na odhad, štandardy poskytovania úverov použité vtedy, keď boli vygenxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že hospodárske alebo trhové podmienky, ktoré predstavujú základ údajov, zodpovedajú súčasným a predvídateľným podmienkam. Počet expozícií vo vzoxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxti.
xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy podkladových obchodných pohľadávok vrátane údajov pre podobné skupiny poskytnuté predávajúcim, nakupujúcou úverovou inštitúciou alebo externýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxch odhadov istú mieru konzervativizmu, ktorá súvisí s očakávaným rozsahom chýb v odhade. Ak sú metódy a údaje menej uspokojivé a očakávaný rozsah chýb jx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxentuje sa to a ich racionálnosť sa preukáže príslušnému orgánu.
56. Ak môžu úverové inštitúcie preukázať svojim príslušným orgánom, že pre údaje, ktxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxnia alebo straty, príslušné orgány môžu povoliť úverovým inštitúciám určitú flexibilitu pri uplatňovaní požadovaných štandardov na údaje.
57. Ak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých inštitúcií v skupine sú podobné ako jej vlastné;
b) skupina je reprezentatívna pre portfólio, pre ktoré sa združené údaje používajú; a
c) združxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxovými inštitúciami, je naďalej zodpovedná za integritu svojich ratingových systémov. Úverová inštitúcia preukáže príslušnému orgánu, že má dostatxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxitné požiadavky na odhadovanie PD
Expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústredným vládam štátov a centrálnym bankám
59. Úveroxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxpené podnikové pohľadávky, úverové inštitúcie môžu odhadnúť EL pomocou ratingového stupňa dlžníka vychádzajúc z dlhodobých priemerov jednoročnýcx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xrimeraného odhadu PD alebo LGD, proces odhadovania celkových strát spĺňa celkové štandardy pre odhadovanie PD a LGD stanovené v tejto časti a výsledok xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx inštitúcie uznávajú význam úsudkov pri kombinovaní výsledkov techník a pri vykonávaní úprav kvôli obmedzeniam techník a informácií.
63. Pokiaľ úvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xpisovania a akýchkoľvek rozdielov v ratingovom systéme, ktorý vygeneroval údaje a v súčasnom ratingovom systéme. Keď sa zmenili štandardy upisovanix xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo zaraďuje svoje interné stupne do stupnice použitej ratingovou agentúrou alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxžené na porovnaní interných ratingových kritérií s kritériami použitými externou organizáciou a na porovnaní interných a externých ratingoch ktorýxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organizácie, ktoré sú základom pre údaje použité na kvantifikáciu, sú orientované iba na riziko zlyhania a neodrážajú charakteristiky transakcie. Axxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkumentuje základ pre zaraďovanie.
65. Pokiaľ úverová inštitúcia používa štatistické modely predpovedania zlyhania, je povolené odhadovať PD ako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx stanovené v bode 30.
66. Bez ohľadu na to, či úverová inštitúcia používa externé, interné alebo združené zdroje údajov alebo kombináciu týchto troch xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozorovania trvá dlhšie pre ktorýkoľvek zdroj a tieto údaje sú relevantné, použije sa toto dlhšie obdobie. Tento bod sa taktiež uplatňuje na prístup PDxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxov, aby mali pri implementácii IRB prístupu príslušné údaje pokrývajúce obdobie dvoch rokov. Pokrývané obdobie sa každý rok predĺži o jeden rok až do vtxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpňa dlžníka alebo skupiny vychádzajúc z dlhodobých priemerov jednoročných mier zlyhania.
68. Bez ohľadu na bod 67 môžu byť odhady PD odvodené aj z reaxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxmárny zdroj informácií pre odhadovanie charakteristík strát. Úverovým inštitúciám je povolené používať externé údaje (vrátane združených údajov) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxia expozícií do stupňov alebo skupín a procesom použitým externým zdrojom údajov; a
b) interným rizikovým profilom úverovej inštitúcie a zložením exxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx inštitúcie používajú všetky príslušné zdroje údajov pre porovnanie.
70. Ak úverová inštitúcia odvodí dlhodobé priemerné odhady PD a LGD pre retail x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxené v tejto časti a výsledok je v súlade s konceptom LGD, ako sa uvádza v bode 73.
71. Bez ohľadu na to, či úverová inštitúcia používa externé, interné alexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa, z ktorého vychádza, aspoň päť rokov pre najmenej jeden zdroj. Ak dostupné obdobie pozorovania trvá dlhšie pre ktorýkoľvek zdroj a tieto údaje sú relexxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxy mali pri implementácii IRB prístupu príslušné údaje pokrývajúce obdobie dvoch rokov. Pokrývané obdobie sa každý rok predĺži o jeden rok až do vtedy, kxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počas doby životnosti expozícií voči kreditným rizikám (účinky postupného vývoja).
2.2.2. Osobitné požiadavky pre vlastné odhady LGD
73. Úveroxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxých pozorovaných zlyhaní v rámci zdrojov údajov (zlyhaniami vážený priemer).
74. Úverové inštitúcie používajú odhady LGD, ktoré prislúchajú hospxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xa konštantnej úrovni pre každý stupeň alebo skupinu, úverové inštitúcie vykonajú úpravy svojich odhadov rizikových parametrov pre každý stupeň alebx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxka a kolaterálu alebo poskytovateľa kolaterálu. Prípady, keď existuje významný stupeň závislosti, sa budú riešiť konzervatívnym spôsobom.
76. Nexxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xdhady LGD zohľadňujú existenciu kolaterálu, tieto odhady nie sú výlučne založené na odhadovanej trhovej hodnote kolaterálu. Odhady LGD zohľadňujú úxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxhy existenciu kolaterálu, musia úverové inštitúcie vytvoriť interné požiadavky na riadenie kolaterálu, právnu istotu a riadenie rizika, ktoré sú vo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxozície voči kreditnému riziku zmluvnej strany podľa prílohy III časti 5 alebo 6, žiadna hodnota, pri ktorej sa očakáva, že bude realizovaná z kolaterálxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xajlepších odhadov očakávanej straty pre každú expozíciu za danej súčasnej hospodárskej situácie a stavu expozície a možností dodatočných neočakávaxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxtúcie, tieto poplatky sa pridajú do miery expozície a straty úverovej inštitúcie.
Expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústrednxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxedlžuje o jeden rok dovtedy, kým sa nedosiahne obdobie minimálne siedmych rokov, pre najmenej jeden zdroj údajov. Ak dostupné obdobie pozorovania trvx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxady LGD odvodené z realizovaných strát a primeraných odhadov PD.
84. Bez ohľadu na bod 89 môžu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxné pohľadávky, úverové inštitúcie môžu na odhad LGD použiť externé a interné referenčné údaje.
86. Odhady LGD sú založené na údajoch za minimálne päť xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xe pomocou novších údajov sa lepšie predpovedajú miery straty. Členské štáty môžu umožniť úverovým inštitúciám, aby mali pri implementácii IRB prístuxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobie piatich rokov.
2.2.3. Osobitné požiadavky pre vlastné odhady konverzného faktora
87. Úverové inštitúcie odhadujú konverzné faktory prx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxtkých pozorovaných zlyhaní v rámci zdrojov údajov (zlyhaniami vážený priemer).
88. Úverové inštitúcie používajú odhady konverzného faktora, ktoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxať realizované konverzné faktory na konštantnej úrovni pre každý stupeň alebo skupinu, úverové inštitúcie vykonajú úpravy svojich odhadov rizikovýxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xnštitúcií odrážajú možnosť dodatočných čerpaní zo strany dlžníka do času kým nie je vyvolané zlyhanie a po ňom.
Odhad konverzného faktora zahŕňa väčxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxktora.
90. Pri vypracovávaní odhadov konverzných faktorov úverové inštitúcie zvážia svoje osobitné politiky a stratégie prijaté vo vzťahu k monitxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx zlyhaním platieb, ako sú porušenia reštriktívnych klauzúl alebo iné technické zlyhania.
91. Úverové inštitúcie majú zavedené primerané systémy a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxvá inštitúcia je schopná monitorovať nesplatené zostatky na dennej báze.
92. Ak úverové inštitúcie používajú rozdielne odhady konverzných faktorxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústredným vládam štátov a centrálnym bankám
93. Odhady konverzných faktorov sú založené na údajxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxch rokov pre najmenej jeden zdroj údajov. Ak dostupné obdobie pozorovania trvá dlhšie pre ktorýkoľvek zdroj a tieto údaje sú relevantné, použije sa totx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtoroch alebo vo svojich odhadoch LGD.
95. Odhady konverzných faktorov sú založené na údajoch počas minimálne piatich rokov. Bez ohľadu xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx údajov sa lepšie predpovedá čerpanie. Členské štáty môžu umožniť úverovým inštitúciám, aby mali pri implementácii IRB prístupu príslušné údaje pokrxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xokov.
2.2.4. Minimálne požiadavky na posudzovanie účinku záruk a kreditných derivátov
Expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxe záruky poskytnuté inštitúciami, ústrednými vládami štátov a centrálnymi bankami, ak úverová inštitúcia dostala súhlas na uplatnenie pravidiel člxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požiadavky sa taktiež uplatňujú na zaradenie expozícií do stupňov alebo skupín a na odhadovanie PD.
Prípustní ručitelia a záruky
98. Úverové inštxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxv sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako na dlžníkov, ako je stanovené v bodoch 17 až 29.
100. Záruka je doložená v písomnej forme, nevypovedateľná zo stranx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xtorej ručiteľ vlastní aktíva uplatniteľné a vymožiteľné súdnym rozhodnutím. Záruky, ktoré stanovujú podmienky, za ktorých ručiteľ nemusí byť povinxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxne riešia akékoľvek potenciálne zníženie účinku zmierňovania rizika.
Kritériá upravovania
101. Úverová inštitúcia má jasne stanovené kritérix xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxícií do stupňov alebo skupín, s cieľom odrážať dopad záruk na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií. Tieto kritériá spĺňajú minimálne požiadavkx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx platieb ručiteľa, stupeň, v ktorom je schopnosť ručiteľa plniť podľa záruky korelovaná so schopnosťou dlžníka splácať, a rozsah, v ktorom zostáva rezxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxierňujú kreditné riziko len jednej zmluvnej strany. Vo vzťahu k nesúladu medzi podkladovým záväzkom a referenčným záväzkom kreditného derivátu alebx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxozície a prípustné odkúpené obchodné pohľadávky, tento bod sa uplatňuje na proces zaraďovania expozícií do stupňov alebo skupín.
104. Kritériá riexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxži rozsah, v akom zostávajú iné formy reziduálneho rizika.
2.2.5. Minimálne požiadavky na odkúpené obchodné pohľadávky
xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xšetky hotovostné úhrady z obchodných pohľadávok. Keď dlžník realizuje úhradu priamo predajcovi alebo správcovi, úverová inštitúcia pravidelne ovexxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadávok alebo podkladových expozícií voči kreditným rizikám na každodennej báze. Úverové inštitúcie majú postupy na zabezpečenie toho, aby vlastnícxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xchopnosť veriteľa speňažiť ich alebo previesť obchodné pohľadávky alebo udržať kontrolu nad peňažnými príjmami.
Účinnosť monitorovacích systémxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx inštitúcia posudzuje koreláciu medzi kvalitou odkúpených obchodných pohľadávok a finančnou situáciou predajcu i správcu, a má zavedené interné polxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ratingu pre každého predajcu a správcu;
b) úverová inštitúcia používa jasné a účinné politiky a postupy určenia prípustnosti predajcu a správcu. Úvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxhaliť podvod alebo operačné nedostatky a overiť kvalitu kreditných politík predajcu a politiky a postupy inkasovania správcu. Výsledky týchto kontrxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxmi, históriu predajcových nedoplatkov, stratové pohľadávky a úpravu ocenenia stratových pohľadávok, splátkový kalendár a potenciálne protiúčty;
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxn odkúpených obchodných pohľadávok, tak i naprieč nimi; a
e) úverová inštitúcia zabezpečí, aby od správcu dostala včas a dostatočne podrobné správy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xverovej inštitúcie a politikami pre poskytnutie prostriedkov, ktoré upravujú odkúpené obchodné pohľadávky, a poskytnúť účinné prostriedky, pomocxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxšenie problémových expozícií (work-out systémy)
107. Úverová inštitúcia má systémy a postupy na zistenie zhoršenia finančných podmienok predajcx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxé a účinné politiky, postupy a informačné systémy na monitorovanie porušení reštriktívnych klauzúl a jasné a účinné politiky a postupy iniciovania súxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxsti
108. Úverová inštitúcia má jasné a účinné politiky a postupy upravujúce kontrolu odkúpených obchodných pohľadávok, úveru a hotovosti. Písomné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxky primerane zohľadnia všetky relevantné a podstatné faktory vrátane finančnej situácie predajcu a správcu, koncentrácií rizík a trendov kvality odxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xodpornému kolaterálu a dokumentácii.
Súlad s internými politikami a postupmi úverovej inštitúcie
109. Úverová inštitúcia využíva účinný interxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxj inštitúcie týkajúceho sa odkúpenia obchodných pohľadávok, overovanie oddelenia právomocí medzi, v prvom rade, hodnotením predajcu a správcu a hodxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxrétnym zameraním na kvalifikáciu, skúsenosti, úrovne personálneho obsadenia a podporných automatizovaných systémov.
3. VALIDÁCIA INTERNÝCH ODxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx všetkých príslušných rizikových parametrov. Úverová inštitúcia preukáže svojmu príslušnému orgánu, že interná validácia jej umožňuje posúdiť výkxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xiery zlyhania s odhadovanými PD pre každý stupeň a tam, kde sa realizované miery zlyhania nachádzajú mimo očakávaného rozsahu pre tento stupeň, úverovx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxonávajú analogickú analýzu týchto odhadov. V takýchto porovnaniach sa používajú historické údaje, ktoré pokrývajú čo najdlhšie obdobie. Úverová inxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxitúcia taktiež používa iné nástroje kvantitatívnej validácie a porovnania s relevantnými externými zdrojmi údajov. Analýza je založená na údajoch, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxúce sa výkonnosti jej ratingových systémov, sú založené na čo najdlhšom období.
113. Metódy a údaje použité na kvantitatívnu validáciu sú dlhodobo kxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe majú správne interné štandardy pre situácie, keď sú odchýlky v realizovaných PD, LGD, konverzných faktoroch a celkových stratách, kde sa používa EL z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xariabilitu v zlyhaniach, ktoré nastali. Keď sú realizované hodnoty naďalej vyššie než očakávané hodnoty, úverové inštitúcie upravujú odhady smerom xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx INTERNÝCH MODELOV
4.1 Kapitálová požiadavka a kvantifikácia rizika
115. Na účely výpočtu kapitálových požiadaviek spĺňajú úverové inštitúcie xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx sú údaje dostupné a zmysluplné pri predstavovaní rizikového profilu konkrétnych akciových expozícií úverových inštitúcií. Použité údaje sú dostatxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxo expertných úsudkoch. Úverové inštitúcie preukážu príslušným orgánom, že použitý šok poskytuje konzervatívny odhad potenciálnych strát počas príxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa rozličných faktoroch s cieľom dosiahnuť modelové výstupy, ktorými by sa docielil primeraný realizmus a konzervativizmus. Pri zostavovaní modelov xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho časového horizontu na štvrťročný ekvivalent použitím analyticky primeranej metódy podporenej empirickými dôkazmi a pomocou dobre vypracovanéhx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxzené príslušné údaje, úverová inštitúcia pridáva primerané miery konzervativizmu;
b) použité modely sú schopné primerane zachytiť všetky podstaxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Interné modely primerane vysvetľujú historickú cenovú variáciu, zachytávajú veľkosť ako aj zmeny v zložení potenciálnych koncentrácií, a sú odolnx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xorovnateľná s akciovými expozíciami úverovej inštitúcie;
c) interný model je primeraný pre rizikových profil a zložitosť akciového portfólia úvexxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxk, aby primerane zachytávali riziká spojené s takýmito nástrojmi;
d) zaraďovanie individuálnych pozícií do proxy radov, trhových indexov a rizikoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvých faktorov vrátane svojej schopnosti kryť všeobecné i špecifické riziko;
f) odhady volatility výnosov akciových expozícií berú do úvahy prísluxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxv); a
g) je zavedený presný a komplexný program stresového testovania.
4.2 Proces riadenia a kontroly rizík
116. Vzhľadom na rozvoj a použitie inxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x modelového procesu. Tieto politiky, postupy a kontroly zahŕňajú:
a) úplné začlenenie interného modelu do celkových riadiacich informačných systxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcie týkajúcej sa riadenia rizika v prípade, že sa používajú najmä pri meraní a posudzovaní výkonnosti akciového portfólia (vrátane rizikovo upravenex xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxícií;
b) zavedené systémy riadenia, postupy a funkcie kontroly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodelových vstupov a revízie výsledkov modelu, ako je priame overenie výpočtu rizika. Tieto kontroly posudzujú presnosť, úplnosť a primeranosť modelxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxe neznámych nedostatkov modelu. Takéto kontroly môže vykonávať interný nezávislý útvar alebo nezávislá externá tretia strana;
c) primerané systéxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxelu sú funkčne nezávislé od útvarov zodpovedných za riadenie individuálnych investícií; a
e) strany zodpovedné za všetky aspekty modelového procexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx Validácia a dokumentácia
117. Úverové inštitúcie majú zavedené spoľahlivé systémy validácie presnosti a konzistencie svojich interných modelov x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxajú proces internej validácie na konzistentné a zmysluplné hodnotenie výkonnosti svojich interných modelov a procesov.
119. Metódy a údaje použitx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdokumentujú.
120. Úverové inštitúcie pravidelne porovnávajú skutočné výnosy z akcií (počítané použitím realizovaných a nerealizovaných ziskox x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xokumentuje metódy a údaje použité v takýchto porovnaniach. Táto analýza a dokumentácia sa aktualizuje aspoň raz ročne.
121. Úverové inštitúcie pouxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxé portfóliu, pravidelne aktualizované a pokrývajú príslušné obdobie pozorovania. Interné hodnotenia úverovej inštitúcie, týkajúce sa výkonnosti xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnosov z akcií s modelovými odhadmi spochybňujú platnosť odhadov alebo modelov ako takých. Tieto štandardy zohľadňujú hospodárske cykly a podobnú sysxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx so štandardmi preskúmania modelu úverovej inštitúcie.
123. Interný model a modelový proces sa zdokumentuje vrátane zodpovedností strán zúčastnexxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxty procesov ratingu a odhadov schvaľuje riadiaci orgán úverovej inštitúcie opísaný v článku 11 alebo jeho poverený výbor a vrcholový manažment. Tieto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxcholový manažment poskytuje riadiacemu orgánu opísanému v článku 11 alebo poverenému výboru oznámenie o podstatných zmenách alebo výnimkách zo zavexxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xatingových systémov a operáciách. Vrcholový manažment trvalo zabezpečuje, aby ratingové systémy riadne fungovali. Útvary kontroly kreditného rizxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xredtým zistených nedostatkov.
127. Analýza založená na interných ratingoch profilu kreditného rizika úverovej inštitúcie je nevyhnutnou súčasťxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxetrov pre každý stupeň a porovnanie realizovaných mier zlyhania a v rozsahu, v akom sú používané vlastné odhady realizovanej LGD a realizovaných konvexxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxemcu.
5.2. Kontrola kreditného rizika
128. Útvar kontroly kreditného rizika je nezávislý od personálnych a riadiacich funkcií zodpovedných za vxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxnnosť ratingových systémov. Pravidelne vypracováva a analyzuje správy o výstupe ratingových systémov.
129. Oblasti zodpovednosti útvaru(ov) koxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxstémov úverovej inštitúcie;
c) postupy implementácie s cieľom overiť, či sa konzistentne používajú definície stupňa a skupiny medzi sektormi a geoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxe ratingových kritérií s cieľom zhodnotiť, či naďalej dokážu predpovedať riziko. Zmeny v ratingovom procese, kritériách alebo individuálnych ratinxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxovom procese;
g) dozor a dohľad nad modelmi použitými v ratingovom procese; a
h) priebežné preskúmanie a zmeny modelov použitých v ratingovom procxxxx
xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxvávanie informácií súvisiacich s testovaním a monitorovaním stupňov a skupín;
b) vypracovávanie súhrnných správ z ratingových systémov úverovej xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
d) dokumentovanie zmien v ratingovom procese, kritériách alebo individuálnych ratingových parametroch; a
e) vypracovávanie informácií súvisiaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxné orgány mali prístup k všetkým príslušným informáciám od tretej strany, čo je nevyhnutné na kontrolu dodržiavania súladu s minimálnymi požiadavkamx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcie a jej fungovanie vrátane fungovania kreditnej funkcie a odhadov PD, LGD, EL a konverzných faktorov. Oblasti preskúmania zahŕňajú dodržiavanie všxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxNÉHO RIZIKA
ČASŤ 1
Prípustnosť
1. Táto časť stanovuje prípustné formy zmierňovania kreditného rizika na účely článku 92.
2. Na účely tejto príxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtoré priznáva úverovej inštitúcii právo často dostávať maržu;
transakcia kapitálového trhu je akákoľvek transakcia, na základe ktorej vzniká expxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxIE
1.1. Vzájomné započítavanie v súvahe
3. Vzájomné započítavanie vzájomných pohľadávok v súvahe medzi úverovou inštitúciou a jej zmluvnou straxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxitúciou a zmluvnou stranou. Iba úvery a vklady požičiavajúcej úverovej inštitúcie môžu byť predmetom úpravy hodnoty rizikovo vážených expozícií a, pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxkcie a/alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iné transakcie kapitálového trhu
5. Pokiaľ ide x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxaní, ktoré zahŕňajú repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iné transakcie kapitáloxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xypožičané cenné papiere alebo komodity v rámci takýchto dohôd, musia byť v súlade s požiadavkami prípustnosti pre kolaterál stanovenými v bodoch 7 až 1xx
xxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxíva, prípustnosť závisí od toho, či hodnota rizikovo vážených expozícií a prípadne výška očakávaných strát sú počítané podľa článkov 78 až 83 alebo čláxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xinančným kolaterálom podľa časti 3. Vo vzťahu k repo transakciám a transakciám požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, prxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv a metód
7. Podľa všetkých prístupov a metód môžu byť uznané tieto finančné položky ako prípustný kolaterál:
a) hotovostné prostriedky vložené poxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxlnymi bankami, ktorých cenné papiere majú rating ratingovej agentúry alebo agentúry na podporu exportu, ktorá je uznaná ako prípustná na účely článkox xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm vládam štátov a centrálnym bankám podľa článkov 78 až 83;
c) dlhové cenné papiere emitované inštitúciami, ktorých cenné papiere majú rating prípusxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxcií voči úverovým inštitúciám podľa článkov 78 až 83;
d) dlhové cenné papiere emitované inými subjektmi, ktorých cenné papiere majú rating prípustnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí voči podnikateľským subjektom podľa článkov 78 až 83;
e) dlhové cenné papiere s krátkodobým ratingom prípustnej ratingovej agentúry, ktorý bol prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx;
f) akcie a konvertibilné dlhopisy, ktoré sú zahrnuté v hlavnom indexe; a
g) zlato.
Na účely písmena b) medzi dlhové cenné papiere emitované ústrxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxíciami voči ktorým sa zaobchádza ako s expozíciami voči ústrednej vláde štátu, v jurisdikcii ktorej sú v zmysle článkov 78 až 83 zriadené;
(ii) dlhové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxť 1 bod 15;
(iii) dlhové cenné papiere emitované multilaterálnymi rozvojovými bankami, ktorým sa v zmysle článkov 78 až 83 priraďuje riziková váha 0 %x x
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
xx xxxxx xxxxena c) patria medzi dlhové cenné papiere emitované inštitúciami:
(i) dlhové cenné papiere emitované regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxiadené;
(ii) dlhové cenné papiere emitované subjektmi verejného sektora, s expozíciami voči ktorým sa zaobchádza ako s expozíciami voči úverovým ixxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx článkov 78 až 83 priraďuje riziková váha 0 %.
8. Dlhové cenné papiere emitované inštitúciami, ktorých cenné papiere nemajú rating prípustnej ratingxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x
xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx rade;
c) všetky ostatné emisie s ratingom emitujúcej inštitúcie s rovnakým poradím vysporiadania majúce rating prípustnej ratingovej agentúry, kxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx informácie, na základe ktorých by mohla predpokladať, že emisia by mala mať nižší rating než ten, ktorý sa uvádza v písmene c); a
e) úverová inštitúcia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxžu byť uznané ako prípustný kolaterál, ak sú splnené tieto podmienky:
a) majú denne verejne kótovanú cenu; a
b) podnik kolektívneho investovania jx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxojov podnikom kolektívneho investovania na zaistenie povolených investícií nebráni tomu, aby boli podiely v tomto podniku prípustné.
10. Vo vzťahx x xxxx x xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxier viac než dva ratingy prípustných ratingových agentúr, použijú sa dva najpriaznivejšie ratingy. Ak sú dva najpriaznivejšie ratingy rozdielne, poxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxlaterálu uvedeného v bodoch 7 až 10, ak úverová inštitúcia používa súhrnnú metódu nakladania s finančným kolaterálom podľa časti 3, môžu byť ako prípusxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxnanej burze; a
b) podiely v podnikoch kolektívneho investovania, ak sú splnené tieto podmienky:
(i) majú denne verejne kótovanú cenu; a
(ii) podxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) tohto bodu.
Použitie (alebo potenciálne použitie) derivátových nástrojov podnikom kolektívneho investovania na zaistenie povolených investíxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xtanoveného vyššie sa uplatňujú ustanovenia bodov 13 až 22, ak úverová inštitúcia počíta hodnotu rizikovo vážených expozícií a výšku očakávaných stráx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xsobných investičných spoločností konečný vlastník užíva alebo bude užívať, prípadne prenajíma alebo prenajme, a nehnuteľnosť určená na podnikanie xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xehnuteľnosti významne nezávisí od kreditnej kvality dlžníka. Táto požiadavka nevylučuje situácie, v ktorých hodnotu nehnuteľnosti i výkonnosť dlžxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xle skôr od základnej schopnosti dlžníka splácať dlh z iných zdrojov. Splatenie facility tak nie je významne závislé od peňažného toku vytvoreného zaloxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xínskym zákonom z roku 1991 o bytovom podniku alebo neskoršími rovnocennými právnymi predpismi, pokiaľ ide o obytnú nehnuteľnosť, ktorú jej vlastník uxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnky.
15. Príslušné orgány môžu tiež úverovým inštitúciám povoliť uznať ako prípustný kolaterál podiely vo fínskych bytových podnikoch, ktoré svojx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xehnuteľnosti určenej na podnikanie za predpokladu, že sú splnené uvedené podmienky.
16. Príslušné orgány môžu upustiť od požiadavky, aby ich úveroxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xzemí tohto členského štátu, ak príslušné orgány majú dôkaz, že príslušný trh je dobre rozvinutý a dlhodobo etablovaný s mierami strát, ktoré sú dostatoxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxípustný obytnú nehnuteľnosť, ktorá je uznaná ako prípustná v inom členskom štáte v zmysle tohto upustenia. Členské štáty zverejnia využitie tejto možxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxx nehnuteľnosti určené na podnikanie nachádzajúce sa na území tohto členského štátu, ak príslušné orgány majú dôkaz, že príslušný trh je dobre rozvinutx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
a) straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľností určených na podnikanie do výšky 50 % trhovej hodnoty (alebo, ak je tx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx nehnuteľností určených na podnikanie v ktoromkoľvek danom roku; a
b) celkové straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xtoromkoľvek danom roku.
18. Ak v danom roku nie je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok, prípustnosť využívať toto zaobchádzanie zanikne, až pokixx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxdnikanie, ktorá je uznaná ako prípustný kolaterál v inom členskom štáte na základe upustenia od požiadavky podľa bodu 17.
b) Obchodné pohľadávky
2xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxsťou menšou alebo rovnou jednému roku. Prípustné obchodné pohľadávky nezahŕňajú tie, ktoré sú spojené so sekuritizáciami, sub-participáciami alebx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxpustný kolaterál nefinančné položky iného druhu ako sú druhy uvedené v bodoch 13 až 19, ak sú splnené tieto podmienky:
a) existencia likvidných trhov xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxkaz o tom, že čisté ceny, ktoré prijíma pri realizácii kolaterálu sa výrazne odlišujú od týchto trhových cien.
d) Leasing
22. Pokiaľ v časti 3 bod 72 nxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxová inštitúcia prenajíma majetok tretej strane, zaobchádza rovnako ako s úvermi krytými druhom prenajímaného majetku.
1.4. Iné vecné zabezpečenix
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxky vložené alebo nástroje hotovostného typu v držbe tretej strany, ktorá je inštitúciou na základe inej dohody ako dohoda o úschove a založené v prospecx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxovej inštitúcie
24. Životné poistky založené v prospech požičiavajúcej úverovej inštitúcie môžu byť uznané ako prípustné zabezpečenie.
1.4.3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odkúpi späť, môžu byť uznané ako prípustné zabezpečenie.
2. OSOBNÉ ZABEZPEČENIE
2.1. Prípustnosť poskytovateľov zabezpečenia podľa všetkých pxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx regionálne vlády alebo miestne orgány;
c) multilaterálne rozvojové banky;
d) medzinárodné organizácie, expozíciám voči ktorým sa podľa článkox xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxči inštitúciám alebo ústredným vládam štátov podľa článkov 78 až 83;
f) inštitúcie; a
g) ostatné podnikateľské subjekty vrátane materských, dcérxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xrgánmi, zaradený do 2. stupňa kreditnej kvality alebo vyššie podľa pravidiel pre rizikové váhy expozícií voči podnikateľským subjektom podľa článkox xx xx xxx x
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxmajú rating uznanej ratingovej agentúry a sú interne ohodnotené ratingom ako majúce PD rovnú tej, ktorá je spojená s ratingmi ratingových agentúr, ktoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodľa článkov 78 až 83.
27. Ak sa hodnoty rizikovo vážených expozícií a výška očakávaných strát počítajú podľa článkov 84 až 89, musí byť ručiteľ, aby box xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xôžu tiež uznať ako prípustných poskytovateľov osobného zabezpečenia iné finančné inštitúcie, ktorým bolo udelené príslušnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xtoré podliehajú požiadavkám na obozretné podnikanie, ktoré sú rovnocenné tým, ktoré sa uplatňujú na úverové inštitúcie.
2.2. Prípustnosť poskytoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxvne a agentúry na podporu exportu, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky, sa môžu uznať ako prípustní poskytovatelia osobného zabezpečenia, ktorí sa kxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbezpečenia;
- poskytovateľ zabezpečenia podlieha regulácii rovnakým spôsobom, ako stanovujú pravidlá v tejto smernici, alebo mal v čase poskytnuxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxl pre rizikové váhy expozícií voči podnikateľským subjektom podľa článkov 78 až 83;
- poskytovateľ zabezpečenia mal v čase poskytnutia zabezpečenix xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxšším, podľa pravidiel pre rizikové váhy expozícií voči podnikateľským subjektom podľa článkov 78 až 83; a
- poskytovateľ má interný rating s PD zodpoxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxeľským subjektom podľa článkov 78 až 83.
Na účely tohto bodu nebudú zabezpečeniu poskytnutému agentúrou na podporu exportu plynúť žiadne výhody z výxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxladať z takýchto kreditných derivátov, alebo ktoré sú podobne ekonomicky účinné, môžu byť uznané ako prípustné:
a) swapy na kreditné zlyhanie;
b) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxostredníctvom swapu na celkový výnos a zaznamenáva čisté platby prijaté v rámci swapu ako čistý príjem, ale nezaznamenáva súvisiace zhoršenie v hodnoxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxtenia
32. Ak úverová inštitúcia vykonáva interné zaistenie použitím kreditného derivátu, t. j. zaisťuje kreditné riziko expozície v neobchodnej kxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxo presunuté do obchodnej knihy sa presunie na tretiu stranu alebo strany. Za takýchto okolností, na základe súladu takéhoto presunu s požiadavkami na uxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxých expozícií a výšky očakávaných strát, ak je získané osobné zabezpečenie.
ČASŤ 2
Minimálne požiadavky
1. Úverová inštitúcia musí príslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxia xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxoty rizikovo vážených expozícií a prípadne výšky očakávaných strát, úverové inštitúcie naďalej vykonávajú úplné hodnotenie kreditného rizika podkxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít sa podkladová expozícia iba na účely tohto bodu považuje za čistú hodnotu expozície.
1. VECNÉ ZAxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iné transakcie kapitálového trhu).
3. Pokiaľ ide o dohody o vzájomnom zaxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxých papierov alebo komodít a/alebo iné transakcie kapitálového trhu, ktoré majú byť uznané na účely článkov 90 až 93, musia byť splnené tieto podmienkyx
xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
b) úverová inštitúcia musí byť schopná kedykoľvek určiť tie aktíva a pasíva, ktoré sú predmetom dohody o vzájomnom započítavaní v súvahe;
c) úveroxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxlušné expozície na čistom základe.
1.2. Rámcové dohody o vzájomnom započítavaní zahŕňajúce repo transakcie a/alebo transakcie požičiavania alebx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xahŕňajúce repo transakcie a/alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iné transakcie kapitálovéxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxurzu alebo platobnej neschopnosti zmluvnej strany;
b) udeľujú strane, ktorá nezlyhala, právo včas zrušiť a uzavrieť všetky transakcie podľa dohodx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxt z transakcií uzavretých podľa rámcovej dohody tak, že jediná čistá suma tvorí pohľadávku jednej strany voči druhej.
5. Naviac musia byť splnené minxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxlaterál
1.3.1. Minimálne požiadavky na uznanie finančného kolaterálu podľa všetkých prístupov a metód
6. Na uznanie finančného kolaterálu a zlaxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Cenné papiere emitované dlžníkom alebo akýmkoľvek subjektom zo skupiny prepojenej s dlžníkom nie sú prípustné. Napriek tomu sa kryté dlhopisy emitoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xnštitúcie plnia akékoľvek zmluvné a zákonné požiadavky vo vzťahu k, a prijmú všetky kroky potrebné na zaistenie, vymožiteľnosti dohôd o kolateráloch xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xymožiteľnosť dohôd o kolateráloch vo všetkých príslušných jurisdikciách. Opätovne vykonajú takéto preskúmanie vtedy, keď bude nevyhnutné zabezpexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtupom pre včasnú realizáciu kolaterálu.
Úverové inštitúcie využívajú spoľahlivé postupy a procesy kontroly rizík vyplývajúcich z použitia kolatxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxplývajúceho z použitia kolaterálu a v súvislosti s celkovým rizikovým profilom úverovej inštitúcie.
Úverová inštitúcia má zdokumentované politixx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxcim spôsobom s minimálnou frekvenciou raz za šesť mesiacov a vždy, keď má úverová inštitúcia dôvod domnievať sa, že nastal výrazný pokles jeho trhovej hxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxrál od svojich vlastných aktív.
1.3.2. Dodatočné minimálne požiadavky na uznanie finančného kolaterálu podľa jednoduchej metódy nakladania s finxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxlaterálom musí byť zostatková splatnosť zabezpečenia aspoň taká dlhá ako je zostatková splatnosť expozície.
1.4. Minimálne požiadavky na uznanie xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxa alebo záložné právo sú vymožiteľné vo všetkých jurisdikciách, ktoré sú relevantné v čase uzatvorenia úverovej zmluvy a hypotéka alebo záložné právo xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xabezpečení a právny postup, ktorý je jej základom, umožňujú úverovej inštitúcii realizovať hodnotu zabezpečenia v prijateľnej časovej lehote.
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx v prípade obytných nehnuteľností. Častejšie monitorovanie sa vykonáva vtedy, keď dochádza k podstatným zmenám trhových podmienok. Na monitorovanix xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxňovateľ, ak informácie naznačujú, že hodnota majetku mohla v porovnaní so všeobecnými trhovými cenami podstatne klesnúť. Pokiaľ ide o úvery presahujxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxislý oceňovateľ je osoba, ktorá má potrebnú xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx
Druhy obytnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti určenej na podnikanie akceptované úverovou inštitúciou a jej politiky poskytovania úverov v tejtx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxne poistený proti poškodeniu.
1.5. Minimálne požiadavky na uznanie obchodných pohľadávok ako kolaterálu
9. Na uznanie obchodných pohľadávok akx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxý a účinný a zabezpečuje jednoznačné právo veriteľa na príjem z kolaterálu;
(ii) úverové inštitúcie musia prijať všetky kroky potrebné na splnenie mxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxoritou z kolaterálu podľa národnej voľby s cieľom umožniť, aby boli takéto pohľadávky zahrnuté do pohľadávok prednostných veriteľov stanovených v prxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxch vo všetkých príslušných jurisdikciách; a
(iv) dohody o kolateráloch musia byť riadne zdokumentované a musia obsahovať zrozumiteľný a spoľahlivx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxlásenie zlyhania dlžníka a včasné prevzatie kolaterálu. V prípade finančnej núdze alebo zlyhania dlžníka má úverová inštitúcia právomoc predať alebx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxvny proces určovania kreditného rizika spojeného s obchodnými pohľadávkami. Takýto proces zahŕňa, okrem iného, analýzu obchodnej činnosti a hospodxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa dlžníka, musí preskúmať kreditné postupy dlžníka s cieľom zistiť ich spoľahlivosť a dôveryhodnosť;
(ii) marža medzi objemom expozície a hodnotou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxožených individuálnym dlžníkom a potenciálnej koncentrácie rizika v rámci celkových expozícií úverovej inštitúcie okrem tej, ktorá je kontrolovanx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxc sa pravidelne preskúmava dodržiavanie reštriktívnych klauzúl v úverových zmluvách, environmentálnych obmedzení a iných právnych požiadaviek;
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa, pri stanovovaní marží pre kolaterálovú skupinu ako celok sa berie do úvahy sprievodné riziko;
(iv) obchodné pohľadávky od pridružených spoločnoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xroces inkasovania platieb za obchodné pohľadávky v núdzových situáciách. Je zavedený predpísaný mechanizmus xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaterálov
10. Na uznanie ostatných nefinančných kolaterálov musia byť splnené tieto podmienky:
a) dohoda o kolaterále je právne účinná a vymožitexxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx prípustných prednostných pohľadávok uvedených v bode 9 písm. a) bode (ii), sú prípustné iba prednostné záložné právo na kolaterál alebo požiadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx často a aspoň raz ročne. Častejšie monitorovanie sa vyžaduje vtedy, keď dochádza k podstatným zmenám trhových podmienok;
d) úverová zmluva obsahujx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxštitúciou a politiky a postupy v súvislosti s primeranou hodnotou každého druhu kolaterálu vo vzťahu k hodnote expozície sú jasne zdokumentované v intxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaoberajú primeranými požiadavkami na kolaterál vo vzťahu k hodnote expozície, schopnosti jednoducho speňažiť kolaterál, schopnosti objektívne uxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxe alebo proxy hodnote volatility hodnoty kolaterálu;
g) počiatočné oceňovanie ako aj preceňovanie v plnom rozsahu zohľadňujú každé zhoršenie kvalxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxom móde a času;
h) úverová inštitúcia musí mať právo fyzicky skontrolovať majetok. Používa politiky a postupy, ktoré sa zaoberajú jej uplatňovaním pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xkodám.
1.7. Minimálne požiadavky na zaobchádzanie s leasingovými expozíciami ako so zabezpečenými kolaterálom
11. Pre zaobchádzanie s expozícxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
a) podmienky stanovené v bode 8 prípadne 10 pre uznanie druhu prenajímaného majetku ako kolaterálu sú splnené;
b) zo strany prenajímateľa je zabezxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxvania hodnoty zabezpečenia;
c) existuje spoľahlivý právny rámec stanovujúci zákonné vlastníctvo majetku prenajímateľom a jeho schopnosť včas upxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxou zabezpečenia nesmie byť v takej výške, aby nadhodnocoval výšku zmiernenia kreditného rizika priraďovaného k prenajímanému majetku.
1.8. Minimxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxny, ktorá xx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx pohľadávka dlžníka voči tretej strane, ktorá je inštitúciou, je otvorene založená v prospech požičiavajúcej úverovej inštitúcie alebo postúpená poxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x) tretej strane, ktorá je inštitúciou, je vznik záložného práva alebo postúpenie oznámené;
c) na základe oznámenia môže tretia strana, ktorá je inštxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx záložné právo alebo postúpenie je bezpodmienečné a neodvolateľné.
1.8.2. Životné poistky založené v prospech požičiavajúcej úverovej inštitúcix
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx poskytujúca životné poistenie môže byť uznaná ako prípustný poskytovateľ osobného zabezpečenia v zmysle časti 1 bod 26;
b) životná poistka je otvorxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvotné poistenie je záložné právo alebo postúpenie oznámené a na základe toho nemôže uhradiť sumy splatné podľa zmluvy bez súhlasu požičiavajúcej úverxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xnštitúcia právo zrušiť poistnú zmluvu a včas dostať návratnú kúpnu hodnotu;
f) požičiavajúca úverová inštitúcia je informovaná o každej neuhradenxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxné, pretože poistný vzťah končí pred uplynutím platnosti úverového vzťahu, úverová inštitúcia musí zabezpečiť, aby hodnota plynúca z poistnej zmluvx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxožiteľné vo všetkých jurisdikciách, ktoré sú relevantné v čase uzatvorenia úverovej zmluvy.
2. OSOBNÉ ZABEZPEČENIE A DLHOVÉ NÁSTROJE VIAZANÉ NA KRxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxebo kreditného derivátu musia byť splnené tieto podmienky:
a) zabezpečenie je priame;
b) rozsah zabezpečenia je jasne definovaný a nesporný;
cx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxi zabezpečenia jednostranne zrušiť zabezpečenie;
(ii) zvyšovalo skutočné náklady na zabezpečenie v dôsledku zhoršujúcej sa kreditnej kvality zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí ktorúkoľvek splatnú čiastku; alebo
(iv) mohlo umožniť, aby splatnosť zabezpečenia xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxné v čase uzatvorenia úverovej zmluvy.
2.1.1. Operačné požiadavky
15. Úverová inštitúcia ubezpečí príslušný orgán, že má zavedené systémy riadexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xkým spôsobom je jej stratégia vo vzťahu k využívaniu kreditných derivátov a záruk prepojená s riadením jej celkového rizikového profilu.
2.2. Dodatxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xentrálnou bankou, regionálnou vládou alebo miestnym orgánom alebo subjektom verejného sektora, pohľadávky, voči ktorým sa posudzujú ako pohľadávkx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xlebo podľa článkov 78 až 83 priraďuje riziková váha 0 %, alebo subjektu verejného sektora, pohľadávky voči ktorému sa v zmysle článkov 78 až 83 posudzujú xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxdu, že sú splnené tieto podmienky:
a) dodatočná záruka pokrýva všetky prvky kreditného rizika pohľadávky;
b) pôvodná záruka aj dodatočná záruka sxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx krytie je spoľahlivé a že nič v historických záznamoch nenasvedčuje tomu, že krytie dodatočnej záruky nie je skutočne rovnocenné krytiu priamej zárukx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnými v danom bode za predpokladu, že dodatočná záruka expozície je sama priamo zaručená jedným z uvedených subjektov a sú splnené podmienky uvedené v daxxx xxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxuvnej strany a/alebo neplatenia zmluvnou stranou má požičiavajúca úverová inštitúcia právo vymáhať včas od ručiteľa akúkoľvek čiastku splatnú v rámxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxavajúcej úverovej inštitúcie.
V prípade osobného zabezpečenia zabezpečujúceho hypotekárne úvery na obytné nehnuteľnosti musia byť požiadavky bxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm zo strany ručiteľa; a
c) pokiaľ nasledujúca veta neustanovuje inak, záruka kryje všetky druhy platieb, ktoré má dlžník vo vzťahu k pohľadávke uskutxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxx poskytnutých v rámci systémov vzájomného ručenia uznaných na tieto účely príslušnými orgánmi alebo poskytnutých prípadne dodatočne zaručených subxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xnštitúcia má právo včas dostať predbežnú xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxa úrokov a ostatných druhov platieb, ku ktorým je dlžník zaviazaný, a ktorá pravdepodobne požičiavajúcej úverovej inštitúcii vznikne, a to pomerne ku xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxčnenia platieb úrokov a ostatných druhov platieb, ku ktorým je dlžník zaviazaný, takéto zaobchádzanie odôvodňujú.
2.4. Dodatočné požiadavky na krxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx udalosti špecifikované v rámci kreditného derivátu zahŕňajú aspoň:
(i) neuhradenie čiastok splatných v zmysle podmienok podkladového záväzku plxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxatobnú neschopnosť alebo neschopnosť dlžníka splácať svoje dlhy, alebo jeho zlyhanie či písomné uznanie jeho všeobecnej neschopnosti splácať svoje xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xroku či poplatkov, následkom čoho je udalosť kreditnej straty (t. j. úprava ocenenia alebo iné podobné zníženie účtu ziskov a strát);
b) ak kreditné uxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxbezpečenie môže byť i napriek tomu uznané za podmienky zníženia uznanej hodnoty ako je uvedené v časti 3 bod 83;
c) v prípade kreditných derivátov, ktoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho záväzku po kreditnej udalosti je jasne stanovené;
d) ak je pre vysporiadanie potrebné právo a schopnosť kupujúceho zabezpečenia previesť podklaxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xezdôvodne odoprený; a
e) je jasne stanovené, kto je zodpovedný za určenie vzniku kreditnej udalosti. Toto určenie nie je výlučnou zodpovednosťou poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxlad medzi podkladovým záväzkom a referenčným záväzkom v rámci kreditného derivátu (t. j. záväzkom použitým na účely určenia hodnoty vyrovnania v hotoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxedy, ak sú splnené tieto podmienky:
a) referenčný záväzok, prípadne záväzok použitý na účely určenia vzniku kreditnej udalosti, je v rovnakom alebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxu kreditnej udalosti, majú spoločného dlžníka (t. j. tú istú právnickú osobu) a existujú právne vymožiteľné ustanovenia o cross-defaulte alebo crossxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxx x
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxanovené v prílohe VII časť 1 bod 4 musí zabezpečenie vyplývajúce zo záruky alebo kreditného derivátu spĺňať xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
- expozícia voči regionálnej vláde, miestnemu orgánu alebo subjektu verejného sektora, s ktorou sa nezaobchádza ako s expozíciou voči ústrednej vlxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxilová expozícia;
b) podkladoví dlžníci nie sú členmi rovnakej skupiny ako poskytovateľ zabezpečenia;
c) expozíciu zaisťuje jeden z týchto nástrxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxej zmluvnej strany;
- produkty pre prvé zlyhanie z koša aktív - zaobchádzanie sa uplatňuje na aktívum v rámci koša s najnižšou hodnotou rizikovo váženxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xískalo prípustné zabezpečenie pre (n-1) zlyhanie, alebo ak zlyhal alebo zlyháva počet (n-1) aktív v rámci koša. V tomto prípade sa dané zaobchádzanie uxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx a 21;
e) riziková váha, ktorá sa spája s expozíciou pred uplatnením zaobchádzania v prílohe VII časť 1 bod 4, sa nepodieľa na žiadnom aspekte zabezpečexxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxdkami nútiť k platbe. Úverová inštitúcia prijme v najväčšej možnej miere kroky, ktorými sa ubezpečí o tom, že poskytovateľ zabezpečenia má v úmysle okaxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxikli v dôsledku výskytu kreditných udalostí uvedených v zmluve;
h) ak štruktúra splácania stanovuje vysporiadanie vo fyzickej podobe, potom existxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxkladovú expozíciu, zabezpečí, aby bol dodateľný záväzok dostatočne likvidný na to, aby ho úverová inštitúcia bola schopná odkúpiť pre dodanie v súladx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
j) úverové inštitúcie majú k dispozícii postup na zisťovanie nadmernej korelácie medzi kreditnou spoľahlivosťou poskytovateľa zabezpečenia a dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx x xxxxade zabezpečenia pred rizikom obchodných pohľadávok nie je predajca odkúpených pohľadávok členom rovnakej skupiny ako poskytovateľ zabezpečenia.
xxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x, výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa článkov 78 až 83 a výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát podľa čláxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxsakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít sa zaobchádza ako s kolaterálom.
1. VECNÉ ZABEZPEČENIE
1.1. Dlhové násxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxhádzať ako s kolaterálom.
1.2. Vzájomné započítavanie v súvahe
4. S úvermi a vkladmi u požičiavajúcej úverovej inštitúcie podliehajúcimi vzájomxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxsakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iné transakcie kapitálového trhu
1.3.1. Výpočet plne upravenej xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa vlastných odhadoch
5. Pokiaľ body 12 až 21 neustanovujú inak, pri výpočte plne upravenej hodnoty expozície (E*) pre expozície, ktoré podliehajú prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxerov alebo komodít a/alebo iné transakcie kapitálového trhu, sa úpravy z dôvodu volatility, ktoré sa majú vykonať, počítajú, a to buď pomocou prístupu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxdoch 30 až 61 pre súhrnnú metódu nakladania s finančným kolaterálom. Na použitie prístupu založenom na vlastných odhadoch sa vzťahujú rovnaké podmienxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odpočítaním celkovej hodnoty cenných papierov alebo komodít daného druhu vypožičaných, kúpených alebo získaných na základe dohody od celkovej hodnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxdu 6 sa druhom cenného papiera rozumejú cenné papiere emitované rovnakým subjektom, majúce rovnaký dátum emisie, rovnakú dobu splatnosti, ktoré podlxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xene vysporiadania z rámcovej dohody o vzájomnom započítavaní sa počíta odpočítaním celkovej hodnoty cenných papierov denominovaných v danej mene vyxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh na základe dohody od celkovej hodnoty cenných papierov denominovaných v danej mene požičaných, predaných alebo poskytnutých na základe rámcovej doxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xprava z dôvodu volatility príslušiaca pozícii daného druhu cenného papiera alebo hotovostných prostriedkov sa uplatní na absolútnu hodnotu kladnej xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxú kladnú alebo zápornú pozíciu v každej mene inej než mene vysporiadania rámcovej dohody o vzájomnom započítavaní.
xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x
x xxx
x x
x
xxxxxx x xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxedstavuje hodnotu expozície pre každú jednotlivú expozíciu v zmysle dohody, ktorá by sa uplatnila v prípade absencie zabezpečenia.
Ak sa hodnota rixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu v zmysle dohody, ktorá by sa uplatnila v prípade absencie zabezpečenia.
C predstavuje hodnotu cenných papierov alebo komodít vypožičaných, kúpenxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxtkých E v zmysle dohody.
S(C) predstavuje súčet všetkých C v zmysle dohody.
Efx predstavuje čistú pozíciu (kladnú alebo zápornú) v danej mene inej nxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Hfx predstavuje úpravu z dôvodu volatility výmenných kurzov.
E* predstavuje plne upravenú hodnotu expozície.
b) Použitie prístupu interných moxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxom na vlastných odhadoch môže byť úverovým inštitúciám pri výpočte plne upravenej hodnoty expozície (E*) vyplývajúcej z uplatnenia prípustnej rámcoxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxlebo iné transakcie kapitálového trhu s výnimkou transakcií derivátov povolené použitie prístupu interných modelov, ktorý zohľadňuje účinky korelxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxžité v rámci tohto prístupu poskytujú odhady potenciálnej zmeny hodnoty nezabezpečenej expozície (SE - SC). So súhlasom príslušných orgánov môžu úvexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvá dohoda o vzájomnom započítavaní, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe III časť 7.
13. Úverová inštitúcia sa môže rozhodnúť použiť prístup ixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxvá inštitúcia použiť prístup interných modelov, musí tak urobiť v prípade všetkých zmluvných strán a cenných papierov okrem nevýznamných portfólií, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xdhadoch, ako je stanovené v bodoch 5 až 11.
14. Prístup interných modelov môžu použiť úverové inštitúcie, ktoré získali uznanie interného modelu riaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xodľa smernice 2006/49/ES, môžu na účely bodov 12 až 21 požiadať príslušné orgány o uznanie interného modelu merania rizika.
16. Uznanie xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxkcií zahrnutých v rámcovej dohode o vzájomnom započítavaní je koncepčne správny a implementovaný integrovane a najmä, že sú splnené tieto kvalitatívxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxodenného riadenia rizika úverovej inštitúcie a slúži ako základ pre vykazovanie rizikových expozícií vrcholovému manažmentu úverovej inštitúcie;
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxovedný za vypracovanie a implementáciu systému riadenia rizika úverovej inštitúcie. Predkladá a analyzuje denné správy o výstupoch modelu merania rxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xosudzované na úrovni manažmentu, ktorý ma dostatočnú právomoc na presadenie zníženia prijatých pozícií a celkovej rizikovej expozície;
d) úverovx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxvá inštitúcia má zavedené postupy pre monitorovanie a zabezpečovanie súladu s dokumentovaným súborom interných politík a kontrol týkajúcim sa celkoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxj prostredníctvom spätného testovania jej výstupu pomocou údajov najmenej za jeden rok;
g) úverová inštitúcia vykonáva často dôkladný program strxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxidelného procesu interného auditu vykonáva nezávislé preskúmanie svojho systému merania rizika. Toto preskúmanie zahŕňa činnosť obchodných útvarxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a
j) interný model spĺňa požiadavky stanovené v prílohe III časť 6 body 40 až 42.
17. Výpočet potenciálnej zmeny hodnoty sa riadi týmito minimálnymi xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxvorenie pozície ekvivalentná 5 dňom s výnimkou transakcií iných než repo transakcií cenných papierov alebo transakcií požičiavania alebo vypožičiaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa jeden rok s výnimkou prípadu použitia kratšieho obdobia, ktoré je odôvodnené významným nárastom volatility ceny; a
e) aktualizovanie súborov údaxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxnie všetkých podstatných cenových rizík.
19. Príslušné orgány môžu úverovým inštitúciám povoliť, aby používali empirické korelácie v rámci kategxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x
x xxx
x
výstup interného modelu
Ak sa hodnota rizikovo vážených expozícií počíta podľa článkov 78 až 83, E je hodnota expozície pre každú jednotlivú expozxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxíta podľa článkov 84 až 89, E je hodnota expozície pre každú jednotlivú expozíciu v zmysle dohody, ktorá by sa uplatnila v prípade absencie zabezpečeniax
x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx každej takej expozícii.
S(E) je súčet všetkých E v zmysle dohody.
S(C) je súčet všetkých C v zmysle dohody.
21. Pri výpočte hodnôt rizikovo váženýxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxzikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát pre repo transakcie a/alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alexx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxaná podľa bodov 5 až 21 sa na účely článku 80 považuje za hodnotu expozície voči zmluvnej strane, ktorá vyplýva z transakcií v zmysle rámcovej dohody o vzáxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtorá vyplýva z transakcií v zmysle rámcovej dohody o vzájomnom započítavaní.
1.4. Finančný kolaterál
1.4.1. Jednoduchá metóda nakladania s finaxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa podľa článkov 78 až 83. Úverová inštitúcia nepoužíva súčasne jednoduchú metódu nakladania s finančným kolaterálom aj súhrnnú metódu nakladania s fixxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xúlade s časťou 2 bod 6.
Výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií
26. Riziková váha, ktorá by sa priradila podľa článkov 78 až 83, keby mal požičiaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxiková váha kolaterálom zabezpečenej časti je najmenej 20 % okrem prípadov špecifikovaných v bodoch 27 až 29. Ostatok expozície získa rizikovú váhu, ktxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxavania cenných papierov
27. Riziková váha 0 % sa priradí kolaterálom zabezpečenej časti expozície vyplývajúcej z transakcií, ktoré spĺňajú kritérxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xodliehajúce dennému oceňovaniu trhovými xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdené v prílohe IV a podliehajúce dennému oceňovaniu trhovými cenami, zabezpečené hotovostnými prostriedkami alebo nástrojmi hotovostného typu, prx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxpečené dlhovými cennými papiermi emitovanými ústrednými vládami štátov alebo centrálnymi bankami, ktorým sa podľa článkov 78 až 83 priraďuje rizikoxx xxxx x xx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xapiere emitované regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi, s expozíciami voči ktorým sa v zmysle článkov 78 až 83 zaobchádza ako s expozíciami vočx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxsle alebo podľa článkov 78 až 83 priraďuje riziková váha 0 %; a
c) dlhové cenné papiere emitované medzinárodnými organizáciami, ktorým sa v zmysle čláxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxkej mene, a kolaterál je buď vo forme:
a) vložených hotovostných prostriedkov alebo nástrojov hotovostného typu; alebo
b) dlhových cenných papiexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxhto kolaterálu sa znížila o 20 %.
Na účely tohto bodu medzi "dlhové cenné papiere emitované ústrednými vládami štátov alebo centrálnymi bankami" patxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom sa na trhovej hodnote kolaterálu vykonajú úpravy z dôvodu volatility, ako je stanovené v bodoch 34 až 5xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xx kolaterál denominovaný v mene odlišnej od meny, v ktorej je denominovaná podkladová expozícia, k úprave z dôvodu volatility príslušiacej kolaterálux xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xzájomnom započítavaní, ktoré sú uznané príslušnými orgánmi podľa prílohy III, úprava z dôvodu volatility odrážajúca volatilitu meny sa vykoná, ak exxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxpočítavaní sa vykoná len jedna úprava z dôvodu volatility.
a) Výpočet upravených hodnôt
33. Hodnota kolaterálu upravená z dôvodu volatility, ktoxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx sa vzťahujú ustanovenia stanovené v bodoch 5 až 23, počíta takto:
CVA = C x (1-HC-HFX)
Hodnota expozície upravená z dôvodu volatility, ktorá sa má vzxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx x x x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx x xxx xxx xxxx - CVAM]}
kde
E je hodnota expozície, ktorá by sa určila podľa článkov 78 až 83, prípadne článkov 84 až 89, keby expozícia nebola zabezpečená kolateráxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch položiek uvedených v prílohe II 100 % tejto hodnoty a nie percentuálne hodnoty uvedené v článku 78 ods. 1, a pre úverové inštitúcie, ktoré počítajú hodxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxerzného faktora 100 % a nepoužijú sa konverzné faktory alebo percentuálne hodnoty uvedené v daných bodoch.
EVA je hodnota expozície upravená z dôvodx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxe s ustanoveniami časti 4.
HE je úprava z dôvodu volatility príslušiaca expozícii (E), vypočítaná podľa bodov 34 až 59.
HC je úprava z dôvodu volatilxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx až 59.
E* je plne upravená hodnota expozície, zohľadňujúca volatilitu a účinky kolaterálu zmierňujúceho riziko.
b) Výpočet úprav z dôvodu volatixxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xrístupu úprav z dôvodu volatility založenom na vlastných odhadoch (prístup "založený na vlastných odhadoch").
35. Úverová inštitúcia sa môže rozhxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx pre výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií vybrala články 78 až 83 alebo články 84 až 89. Ak chcú však úverové inštitúcie použiť prístup založený nx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx volatility stanovených orgánom dohľadu.
H = S
a
H
i, kde ai je podiel položky na kolateráli ako celku a Hi je úprava z dôvodu volatility vzťahujúcx xx xx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtupu úprav z dôvodu volatility stanovených orgánom dohľadu (za predpokladu denného preceňovania), sú stanovené v tabuľkách 1 až 4.
ÚPRAVY Z DÔVODU Vxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxility pre dlhové cenné papiere emitované subjektmi uvedenými v časti 1 bod 7 písm. b) | Úpravy z dôvodu volatility pre dlhové cenné papiere emitované subxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxx xx x xx x
x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xx uzatvorenie pozície (v %) | xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x
x x xxxxx x xxx x xxxx7 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 | 0,707 |
| >1 <= 5 rokov | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828 |
| > 5 rokov | 5,657 | 4 | 2,828 | 11,314 | 8 | 5,657 |
2-3 | <= x xxx x xxxxx x x x xxxxx x xxxxx x x x xxxxx x
x xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx x x x xxxxx x xxxxx x x x xxxxx x
x xxxx x xxxxx x xxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx x
x | <= 1 rok | 21,213 | 15 | 10,607 | — | — | — |
| >1 <= 5 rokov | 21,213 | 15 | 10,607 | — | — | — |
| > 5 rokov | 21,213 | 15 | 10,607 | — | — | — |
Tabuľka 2
Stxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxvané subjektmi uvedenými v časti 1 bod 7 písm. b) s krátkodobým ratingom | Úpravy z dôvodu volatility pre dlhové cenné papiere emitované subjektmi uvedexxxx x xxxxx x xxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxvá doba na uzatvorenie pozície (v %) | 20-dňová doba na uzatvorenie pozície (v %) | 10-dňová doba na uzatvorenie pozície (v %) | 5-dňová doba na uzatvorenix xxxxxxx xx xx x
x x xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx x x x xxxxx x
xxx x xxxxx x x x xxxxx x xxxxx x x x xxxxx x
xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí |
| 20-dňová doba na uzatvorenie pozície (v %) | 10-dňová doba na uzatvorenie pozície (v %) | 5-dňová doba na uzatvorenie pozície (v %) |
Akcie hlavnéxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx355 | 25 | 17,678 |
Hotovostné prostriedky | 0 | 0 | 0 |
Zlato | 21,213 | 15 | 10,607 |
Tabuľka 4
Úprava z dôvodu volatility pre nesúlad mien |
20-dňovx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x
xxxxxx x x x xxxxx x
xxx xxx xabezpečené transakcie požičiavania je doba na uzatvorenie pozície 20 obchodných dní. Pre repo transakcie (s výnimkou toho, ak transakcie zahŕňajú prxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxov je doba na uzatvorenie pozície 5 obchodných dní. Pre ostatné transakcie kapitálového trhu je doba na uzatvorenie pozície 10 obchodných dní.
38. V txxxxxxxx x xx x x x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xo ktorého príslušné orgány zaradili rating v zmysle článkov 78 až 83. Na účely tohto bodu sa tiež uplatňuje časť 1 bod 10.
39. Pre neprípustné cenné papixxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxodít je úprava z dôvodu volatility rovnaká ako pre xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxemer úprav z dôvodu volatility, ktoré by sa použili s ohľadom na dobu na uzatvorenie pozície transakcie, ako je uvedené v bode 37, na aktíva, do ktorých foxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxlatility, ktorá by sa použila na akékoľvek aktíva, do ktorých má fond právo investovať.
41. Pre dlhové cenné papiere bez ratingu, ktoré sú emitované ixxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi alebo podnikateľskými subjektmi s externým ratingom spojeným s 2. alebo 3. stupňom kreditnej kvality.
(ii) Vlastné odhady úprav z dôvodu volatilixx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx úprav z dôvodu volatility, ktoré sa majú uplatniť na kolaterál a expozície.
43. Ak majú dlhové cenné papiere rating od uznanej ratingovej agentúry na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxpiera.
44. Pri určovaní príslušných kategórií úverové inštitúcie berú do úvahy druh emitenta cenného papiera, externý rating cenných papierov, icx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxprezentatívne.
45. Pre dlhové cenné papiere, ktoré majú rating od uznanej ratingovej agentúry ekvivalentný nižšiemu než investičnému stupňu, a prx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjú prístup založený na vlastných odhadoch, musia odhadnúť volatilitu kolaterálu alebo volatilitu výmenných kurzov pri nesúlade mien bez zohľadnenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxv z dôvodu volatility sa použije 99. percentil jednostranného intervalu spoľahlivosti.
48. Doba na uzatvorenie pozície je 20 obchodných dní pre zabxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch práv vzťahujúcich sa na vlastnícke právo ku komoditám a transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov, a 10 obchodných dní pre ostxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xôb na uzatvorenie pozícií, preškálovaných nahor alebo nadol k dobe na uzatvorenie pozície stanovenej v bode 48 pre daný druh transakcie, pomocou tohto xxxxxxx
x
xx
x
xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x
xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xáklade doby na uzatvorenie pozície TN.
50. Úverové inštitúcie zohľadnia nelikvidnosť aktív nižšej kvality. V prípadoch, kde existujú pochybnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxia historických pozorovaní (výberového obdobia) pre výpočet úprav z dôvodu volatility je minimálne jeden rok. Pre úverové inštitúcie, ktoré používaxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxžené priemerné časové oneskorenie jednotlivých pozorovaní nie je menej ako 6 mesiacov). Príslušné orgány môžu tiež požadovať, aby úverová inštitúcix xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxom volatility ceny.
52. Úverové inštitúcie aktualizujú svoje súbory údajov aspoň raz za tri mesiace a prehodnocujú ich tiež pri akejkoľvek podstatnxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxatility sú používané v procese každodenného riadenia rizika úverovej inštitúcie, a to tiež vo vzťahu k interným limitom pre expozície.
54. Ak je doba xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx pre daný druh transakcie, úpravy úverovej inštitúcie z dôvodu volatility sa preškálujú nahor v súlade so vzorcom uvedeným v bode 49.
55. Úverová inštxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxovanie úprav z dôvodu volatility a pre zahrnutie týchto odhadov do procesu riadenia rizika.
56. Pravidelne sa vykonáva nezávislé preskúmavanie sysxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkového systému pre odhadovanie úprav z dôvodu volatility a pre zahrnutie týchto úprav do procesu riadenia rizika úverovej inštitúcie sa vykonáva najmxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxľvek významnej zmeny v procese odhadovania úprav z dôvodu volatility;
c) overenia konzistencie, aktuálnosti a spoľahlivosti zdrojov údajov využixxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxokladov spojených s volatilitou.
(iii) Preškálovanie úprav z dôvodu volatility nahor
57. Úpravy z dôvodu volatility stanovené v bodoch 36 až 41 sú xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxv z dôvodu volatility v súlade s bodmi 42 až 56, tieto sa musia počítať v prvom rade na základe denného preceňovania. Ak sa preceňuje menej často ako denne, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xzorca:
H = H
N
+ (T
- 1)
T
M
kde
H je úprava z dôvodu volatility, ktorá sa má uplatniť;
HM je úprava z dôvodu volatility pri dennom preceňovxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxenie 0 % úpravy z dôvodu volatility
58. Vo vzťahu k repo transakciám a transakciám požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov, ak úverová inxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxy stanovené v písmenách a) až h), môžu úverové inštitúcie namiesto uplatňovania úpravy z dôvodu volatility vypočítanej podľa bodov 34 až 57 uplatniť 0 % xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
xx Expozícia aj kolaterál sú hotovostnými prostriedkami alebo dlhovými cennými papiermi emitovanými ústrednými vládami štátov alebo centrálnymi banxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
c) buď splatnosť transakcie nie je dlhšia ako jeden deň, alebo expozícia aj kolaterál podliehajú dennému oceňovaniu trhovými cenami alebo dennému vxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxálu nie je viac než štyri obchodné dni;
e) transakcia je vysporiadaná prostredníctvom systému vysporiadania prevereného pre tento druh transakciex
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxiavania príslušných cenných papierov;
g) transakcia sa riadi dokumentáciou, ktorá stanovuje, že ak zmluvná strana nesplní svoj záväzok dodať hotoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtranu za kľúčového účastníka trhu. Medzi kľúčových účastníkov trhu patria tieto subjekty:
- subjekty uvedené v časti 1 bod 7 písm. b), expozíciám vočx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
x xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxm sa podľa článkov 78 až 83 priraďuje riziková váha 20 % alebo ktoré v prípade úverových inštitúcií počítajúcich hodnotu rizikovo vážených expozícií a vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxrá je spojená s ratingmi ratingových agentúr, ktoré príslušné orgány zaradili do 2. stupňa kreditnej kvality alebo vyššie podľa pravidiel pre rizikovx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxám na pomer cudzích zdrojov k vlastným zdrojom;
- regulované dôchodkové fondy; a
- uznané zúčtovacie organizácie.
59. Ak príslušný orgán povolí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxe emitované domácimi vládami, potom sa ostatné príslušné orgány môžu rozhodnúť, či umožnia úverovým inštitúciám zriadeným v ich jurisdikcii uplatnix x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxánku 80. V prípade podsúvahových položiek uvedených v prílohe II, sa E* považuje za hodnotu, na ktorú sa uplatnia percentuálne hodnoty uvedené v článku xx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
LGD* = LGD x (E*/E)
kde:
LGD je LGD, ktorá by sa uplatnila na expozíciu podľa článkov 84 až 89, ak by expozícia nebola zabezpečená kolaterálom;
E jx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx
xxxxxx xxeňovanie
a) Kolaterál vo forme nehnuteľnosti
62. Majetok je oceňovaný nezávislým oceňovateľom na úrovni trhovej ceny alebo nižšej. V tých členskxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx môže byť majetok namiesto toho ocenený nezávislým oceňovateľom na úrovni hodnoty pre hypotekárne financovanie alebo nižšej.
63. Trhová hodnota je xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh a nezávislých partnerov po príslušnom marketingu, pričom by každá strana konala vedome, obozretne a bez nátlaku. Trhová hodnota je zdokumentovaná txxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovateľnosti majetku, berúc do úvahy aspekty dlhodobej udržateľnosti majetku, bežné a miestne trhové podmienky, súčasné využitie a alternatívne prixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnie je zdokumentovaná transparentným a zrozumiteľným spôsobom.
65. Hodnota kolaterálu je trhová hodnota alebo hodnota pre hypotekárne financovaxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x) Obchodné pohľadávky
66. Hodnota obchodných pohľadávok predstavuje sumu, ktorá sa má prijať.
c) Ostatné nefinančné kolaterály
67. Majetok je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxm v rámci transakcie samostatných a nezávislých partnerov.
1.5.2. Výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát
a) Všeoxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xx xx xxxxx xxdnoty kolaterálu (C) k hodnote expozície (E) pod úrovňou prahu C* (požadovaná minimálna úroveň zabezpečenia expozície kolaterálom) stanovenou v tabxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx expozície prevyšuje druhú, vyššiu úroveň xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xabuľke 5.
71. Ak nie je dosiahnutá požadovaná úroveň zabezpečenia kolaterálom C** vo vzťahu k expozícii ako celku, expozícia sa považuje za dve expozxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xožadované úrovne zabezpečenia kolaterálom pre zabezpečené časti expozície:
Tabuľka 5
Minimálna LGD pre zabezpečené časti expozícií
| LGD* prx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxná minimálna úroveň zabezpečenia expozície kolaterálom (C*) | Požadovaná minimálna úroveň zabezpečenia expozície kolaterálom (C**) |
Obchodné pxxxxxxxxx x xx x x xx x x x x x xxx x x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x x xx x x xx x x xxx x x
xxx xxxxxxxxx x xx x x xx x x xx x x xxx x |
Formou odchýlky môžu príslušné orgány do 31. decembra 2012 podľa úrovní zabezpečenia kolaterálom uvedených v tabuľke 5:
a) povoliť úverovým inšxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx inštitúciám priradiť 35 % LGD na expozície vo forme pohľadávok v prvom rade vo forme leasingu zariadení; a
c) povoliť úverovým inštitúciám priradiť 3x x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xvedeného obdobia sa táto odchýlka preskúma.
b) Alternatívne zaobchádzanie pre kolaterál vo forme nehnuteľnosti
73. S prihliadnutím na požiadavxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x x xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxiám priradiť 50 % rizikovú váhu na časť expozície plne zabezpečenú kolaterálom vo forme obytnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti určenej na podnikaxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxpečeného kolaterálom vo forme obytných nehnuteľností alebo nehnuteľností určených na podnikanie, ktoré nepresahujú tieto limity:
a) straty pochxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxpadne do 60 % hodnoty pre hypotekárne financovanie) nepresiahnu 0,3 % nesplatených úverov zabezpečených kolaterálom vo forme daných druhov nehnuteľxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxstí určených na podnikanie nepresiahne 0,5 % nesplatených úverov zabezpečených kolaterálom vo forme týchto nehnuteľností v ktoromkoľvek danom rokux
xxx xx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxú splnené v nasledujúcom roku.
75. Príslušné orgány, ktoré nepovoľujú zaobchádzanie podľa bodu 73, môžu úverovým inštitúciám povoliť, aby priradixx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy takéto zaobchádzanie povoľujú, a to na základe rovnakých podmienok, ktoré sa uplatňujú v danom členskom štáte.
1.6. Výpočet hodnoty rizikovo vážexxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx strát počítajú podľa článkov 84 až 89 a expozícia je zabezpečená finančným kolaterálom a iným prípustným kolaterálom, LGD* (efektívna LGD), ktorá sa pxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxavenú z dôvodu volatility (t. j. hodnotu po vykonaní úprav z dôvodu volatility ako stanovuje bod 33) na časti kryté len jedným druhom kolaterálu. To znamxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolaterálom vo forme nehnuteľnosti určenej na podnikanie a/alebo kolaterálom vo forme obytnej nehnuteľnosti, časť krytú iným prípustným kolaterálxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx vecné zabezpečenie
1.7.1. Vklady u tretej strany, ktorá je inštitúciou
79. Ak sú splnené podmienky stanovené v časti 2 bod 12, so zabezpečením spĺňxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxžičiavajúcej úverovej inštitúcie
80. Ak sú splnené podmienky stanovené v časti 2 bod 13, so zabezpečením spĺňajúcim podmienky časti 1 bod 24 sa môže zxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
1.7.3. Nástroje inštitúcie odkúpené späť na požiadanie
81. S nástrojmi prípustnými v zmysle časti 1 bod 25 sa môže zaobchádzať ako so zárukou emitujxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xáto hodnota;
b) ak sa nástroj odkúpi späť za trhovú cenu, hodnotou zabezpečenia je hodnota nástroja stanovená rovnakým spôsobom ako pri dlhových cenxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxovateľ zabezpečenia zaviazal uhradiť v prípade zlyhania alebo neplatenia dlžníka alebo pri výskyte iných špecifikovaných kreditných udalostí. V prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxatby istiny, úroku či poplatkov, následkom čoho je udalosť kreditnej straty (napr. úprava ocenenia, vykonanie úpravy ocenenia alebo iné podobné znížxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxčenia počítaná v zmysle prvej vety tohto bodu sa zníži o 40 %; alebo
b) ak je hodnota, ktorú sa poskytovateľ zabezpečenia zaviazal uhradiť, vyššia ako hxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxm úpravy z dôvodu volatility HFX takto:
G* = G x (1-HFX)
kde:
G je nominálna hodnota zabezpečenia;
G* je G upravená z dôvodu akéhokoľvek devízovéxx xxxxxxx x
xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxx xxx
xx x x.
85. Úpravy z dôvodu volatility pri akomkoľvek nesúlade mien, sa môžu počítať na základe prístupu úprav z dôvodu volatility stanovených orgánom dohxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxých strát
2.2.1. Čiastočné zabezpečenie - využívanie tranží
86. Ak úverová inštitúcia presúva časť rizika z úveru jednou alebo viacerými tranžamxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxladajú za ekvivalentné ponechaným pozíciám prvej straty a umožňujúce presun rizika v tranžiach.
2.2.2. Štandardizovaný prístup
a) Plné zabezpexxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
g je riziková váha expozícií voči poskytovateľovi zabezpečenia, ako sa uvádza v článkoch 78 až 83; a
GA je hodnota G* počítaná podľa bodu 84, ďalej uprxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxčená suma nižšia než hodnota expozície a zabezpečené a nezabezpečené časti majú rovnaké poradie vysporiadania, t. j. úverová inštitúcia a poskytovatxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohto vzorca:
(E-GA) x r + GA x g
kde:
E je hodnota expozície;
GA je hodnota G* vypočítaná podľa bodu 84, ďalej upravená z dôvodu akéhokoľvek nesúlxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx
x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx x
x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxi poskytovateľovi zabezpečenia, ako sa uvádza v článkoch 78 až 83.
c) Štátne záruky
89. Príslušné orgány môžu rozšíriť zaobchádzanie uvedené v príxxxx xx xxxx x xxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx mene dlžníka a expozícia je financovaná v tejto mene.
2.2.3. IRB prístup
Plné zabezpečenie/Čiastočné zabezpečenie - rovnaké poradie vysporiadaxxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxia alebo PD medzi dlžníkovým a ručiteľovým PD, ak sa celková substitúcia nepovažuje za opodstatnenú. V prípade podriadených expozícií a nepodriadenéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxje PD dlžníka a LGD podkladovej expozície.
92. GA je hodnota G* počítaná podľa bodu 84, ďalej upravená z dôvodu akéhokoľvek nesúladu splatností ako stxxxxxxx xxxx xx
xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxtková splatnosť zabezpečenia nižšia, než zostatková splatnosť zabezpečenej expozície. Zabezpečenie so zostatkovou splatnosťou menej ako tri mesixxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxdná splatnosť zabezpečenia je kratšia než 1 rok; alebo
b) expozícia je krátkodobou expozíciou, na ktorú sa podľa špecifikácie príslušných orgánov vx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxLATNOSTI
3. Pri dodržaní maximálne 5 ročnej hranice je efektívnou splatnosťou podkladovej expozície najdlhší možný čas, ktorý zostáva do stanovenxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skončiť alebo byť ukončené.
4. Ak existuje možnosť ukončenia zabezpečenia, ktorá je na rozhodnutí predajcu zabezpečenia, splatnosťou zabezpečenxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxeho zabezpečenia a zmluvné podmienky pri vzniku zabezpečenia obsahujú pozitívny podnet, aby úverová inštitúcia požadovala splatenie transakcie prxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx sa predpokladá, že táto možnosť neovplyvní splatnosť zabezpečenia.
5. Ak kreditný derivát nie je chránený proti zrušeniu pred uplynutím akejkoľvex xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx OCEŇOVANIE ZABEZPEČENIA
2.1. Transakcie podliehajúce vecnému zabezpečeniu - jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom
6. V prípadx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxnná metóda nakladania s finančným kolaterálom
7. Splatnosť zabezpečenia a splatnosť expozície musia byť zohľadnené v upravenej hodnote kolaterálx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxzície, a to podľa toho, ktorá je nižšia;
t je počet rokov zostávajúcich do dátumu splatnosti zabezpečenia počítaný v súlade s bodmi 3 až 5 alebo hodnota xx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xx xx xxxxx x xxxov, a to podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;
t* je 0,25.
CVAM je CVA ďalej xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxx
xxxx Transakcie podliehajúce osobnému zabezpečeniu
8. Splatnosť zabezpečenia a splatnosť expozície musia byť zohľadnené v upravenej hodnote zabezpexxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xx x xxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxxx z dôvodu akéhokoľvek nesúladu splatností;
t je počet rokov zostávajúcich do dátumu splatnosti zabezpečenia počítaný v súlade s bodmi 3 až 5 alebo hodxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xx xx x xx xxxxx xxxx, ktorá hodnota je nižšia; a
t* je 0,25.
GA je potom hodnota zabezpečenia na účely časti 3 body 83 až 92.
ČASŤ 5
Kombinácie zmierňovania kreditnéhx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx, má viac než jednu formu zmierňovania kreditného rizika pokrývajúcu jednu expozíciu (napr. úverová inštitúcia má aj kolaterál aj záruku čiastkovo poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxditného rizika (napr. časť krytú kolaterálom a časť krytú zárukou) a hodnota rizikovo vážených expozícií sa musí počítať samostatne pre každú časť v súxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x x xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxlatní sa podobný prístup ako v bode 1.
ČASŤ 6
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika pre kôš aktív
1. KREDITNÉ DERIVÁTY PRE PRVÉ ZLYHANIE
1. Ax xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxá udalosť spôsobí ukončenie zmluvy, úverová inštitúcia môže upraviť výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a prípadne výšky očakávaných strát xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x súlade s touto prílohou, avšak len za predpokladu, že hodnota expozície je nižšia alebo rovná hodnote zabezpečenia.
2. KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xre výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a prípadne výšky očakávanej straty, iba ak bolo zabezpečenie získané aj pre zlyhania 1 až n-1, alebo ak ux xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xpraveným pre produkty pre n-té zlyhanie.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IX
SEKURITIZÁCIA
ČASŤ 1
Vymedzxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxná opcia pre originátora na spätnú kúpu alebo splatenie sekuritizačných pozícií pred splatením všetkých podkladových expozícií, ak objem nesplatenxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxpečenie včasnosti peňažných tokov investorom;
- Kirb je 8 % hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktorá by sa vypočítala podľa článkov 84 až 89 v súvisxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxa uvedených článkov;
- metóda založená na ratingoch je metóda výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií pre sekuritizačné pozície v súlade s časťxx x xxxx xx xx xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxzície v súlade s časťou 4 bodmi 52 až 54;
- pozícia bez ratingu je sekuritizačná pozícia, ktorá nemá prípustný rating od prípustnej ratingovej agentúrxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxmedzené v článku 97; a
- program aktívami zaistených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (program ABCP) je program sekuritizácií, z ktxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxx x
xxximálne požiadavky na uznanie presunu významného kreditného rizika a výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát pre sekurxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxa, ktorá je originátorom tradičnej sekuritizácie, môže z výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát vylúčiť sekuritizovxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
a) sekuritizačná dokumentácia odráža ekonomickú podstatu transakcie;
b) sekuritizované expozície sú mimo dosahu úverovej inštitúcie, ktorá je xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvo;
c) emitované cenné papiere nepredstavujú platobné záväzky úverovej inštitúcie, ktorá je originátorom;
d) príjemcom presunu je účelová jednxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxnutými expozíciami. Má sa za to, že originátor si ponechal účinnú kontrolu nad presunutými expozíciami, ak má právo spätne odkúpiť od príjemcu presunu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxských práv alebo záväzkov úverovej inštitúcie, ktorá je originátorom, vo vzťahu k expozíciám samo o sebe nepredstavuje nepriamu kontrolu nad expozícxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxných expozícií ostáva nesplatených; a
(iii) nákupná clean-up opcia nie je štruktúrovaná tak, aby sa vyhla priradeniu straty pozíciám znižujúcim krxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxkumentácia neobsahuje ustanovenie, ktoré:
(i) na rozdiel od ustanovení o predčasnom splatení požaduje, aby pozície v sekuritizácii boli úverovou xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxu splatného investorom v reakcii na zníženie kreditnej kvality sekuritizovaných expozícií; alebo
(ii) zvyšuje výnos splatný držiteľom pozícií v sxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxKA V SYNTETICKEJ SEKURITIZÁCII
2. Úverová inštitúcia, ktorá je originátorom syntetickej sekuritizácie, môže počítať hodnotu rizikovo vážených exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxnuté na tretie strany či už prostredníctvom vecného alebo osobného zabezpečenia a presun spĺňa tieto podmienky:
a) sekuritizačná dokumentácia odrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxvkami podľa článkov 90 až 93 pre uznanie takéhoto zabezpečenia. Na účely tohto bodu sa účelové jednotky nepokladajú za prípustných poskytovateľov osoxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xrovňou ktorých sa realizácia zabezpečenia v prípade vzniku kreditnej udalosti neaktivuje;
(ii) umožňujú zrušenie zabezpečenia z dôvodu zníženia xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxené úverovou inštitúciou, ktorá je originátorom;
(iv) zvyšujú náklady úverovej inštitúcie na zabezpečenie alebo výnos splatný držiteľmi pozícií x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdenstvo potvrdzujúce vymožiteľnosť zabezpečenia vo všetkých príslušných jurisdikciách.
3. VÝPOČET HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ ÚVEROVxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxozícií pre sekuritizované expozície splnené podmienky bodu 2, úverová inštitúcia, ktorá je originátorom syntetickej sekuritizácie použije s ohľadxx xx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxotu rizikovo vážených expozícií a výšku očakávaných strát podľa článkov 84 až 89, je výška očakávanej straty vo vzťahu k týmto expozíciám nula.
4. V záxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xriginátorom, sa požaduje, aby počítala xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxnaniu zmiernenia kreditného rizika. Napríklad, ak je tranža presunutá prostredníctvom osobného zabezpečenia na tretiu stranu, pri výpočte hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxie s nesúladom splatností v syntetickej sekuritizácii
5. Na účely výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s bodom 3 sa akýkoľvek nesúlax xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xx xx
xx xx xxxxxxxxť sekuritizovaných expozícií sa považuje najdlhšia splatnosť akejkoľvek z týchto expozícií, pri dodržaní maximálnej päťročnej hranice. Splatnosť xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxpozícií pre tranže, ktoré sú podľa časti 4 zaťažené rizikovou váhou 1250 %, žiaden nesúlad splatností. Pre všetky ostatné tranže sa použije zaobchádzxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx
x x x
x x x
x
x x x
x
xxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxpozícií na účely článku 75 písm. a);
RW(Ass) je hodnota rizikovo vážených expozícií pre expozície, ak by neboli sekuritizované, vypočítaná na pomexxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxdových expozícií vyjadrená v rokoch;
t je splatnosť zabezpečenia vyjadrená v rokoch; a
t* je 0,25.
ČASŤ 3
Externý rating
1. POŽIADAVKY, KTORx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxnej ratingovej agentúry spĺňať tieto podmienky:
a) neexistuje nesúlad medzi druhmi platieb zohľadnenými v ratingu a druhmi platieb, ku ktorým je úvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xovažujú za verejne dostupné, iba ak boli zverejnené na verejne prístupnom fóre a sú zahrnuté v matici prechodu ratingovej agentúry. Ratingy, ktoré sú dxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxebo viac prípustných ratingových agentúr, ratingy ktorých sa použijú na výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa článkov 94 až 101 ("nominoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxzistentne vo vzťahu ku svojim sekuritizačným pozíciám.
4. Pokiaľ body 5 a 6 neustanovujú inak, úverová inštitúcia nesmie používať ratingy ratingovxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx Ak má pozícia dva ratingy nominovaných ratingových agentúr, úverová inštitúcia použije ten rating, ktorý je menej priaznivý.
6. Ak má pozícia viac nxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ten, ktorý je menej priaznivý.
7. Ak je zabezpečenie prípustné v zmysle článkov 90 až 93 poskytnuté priamo SSPE a je zohľadnené v ratingu pozície nominxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx neuzná. V prípade, keď sa zabezpečenie neposkytuje SSPE, ale priamo sekuritizačnej pozícii, rating sa neuzná.
3. PRIRAĎOVANIE RATINGOV
8. Príslxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxšné orgány pri tom rozlíšia relatívne stupne rizika vyjadrené každým ratingom. Zvážia kvantitatívne faktory, akými sú miera zlyhania a/alebo stratoxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxiť, aby sekuritizačné pozície, na ktoré sa vzťahuje rovnaká riziková váha na základe ratingov prípustných ratingových agentúr, podliehali ekvivalexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxŤ 4
Výpočet
1. VÝPOČET HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ
1. Na účely článku 96 sa hodnota rizikovo váženej expozície sekuritizačnej pozície vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xk úverová inštitúcia počíta hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa bodov 6 až 36, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je jej hodnxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pozície je meraná pred úpravou ocenenia; a
c) hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxj pozície vyplývajúcej z derivátových nástrojov uvedených v prílohe IV sa určí v súlade s prílohou III.
4. Ak sekuritizačná pozícia podlieha vecnému xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxo prílohe.
5. Ak má úverová inštitúcia dve alebo viac prekrývajúcich sa pozícií v sekuritizácii, požaduje sa od nej, aby v rozsahu prekrytia zahrnula xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxly tohto bodu "prekrývanie sa" znamená, že pozície, či už úplne alebo čiastočne, predstavujú expozíciu voči rovnakému riziku tak, že v rozsahu prekrývxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojenej so stupňom kreditnej kvality, do ktorého príslušné orgány zaradili rating v súlade s článkom 98, hodnote expozície tak, ako stanovujú tabuľkx x x xx
xxxxxxx x
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x x x x x x x x x xxx x x
xxxxxxxx xxxx x xx x x xx x x xxx x x xxx % | 1250 % |
Tabuľka 2
Pozície s krátkodobým ratingom
Stupeň kreditnej kvality | 1 | 2 | 3 | Všetky ostatné ratingy |
Riziková váha | 20 % | 50 % | 100 % | 1xxx x x
xx xxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx váhy na úrovni 1250 %.
2.1. Úverové inštitúcie, ktoré sú originátormi a sponzormi
8. Pre úverovú inštitúciu, ktorá je originátorom, alebo úverovú xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xizikovo vážených expozícií, ktorá by sa počítala pre sekuritizované expozície, ak by neboli sekuritizované, podľa predpokladaného priradenia rizixxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx expozícií.
2.2. Zaobchádzanie s pozíciami bez ratingu
9. Úverové inštitúcie, ktoré majú sekuritizačnú pozíciu bez ratingu, môžu na výpočet hodnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxozícií je za každých okolností známe.
10. Úverová inštitúcia môže použiť rizikovú váhu váženého priemeru, ktorú by uplatnila na sekuritizované expxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxná podielu súčtu nominálnych hodnôt všetkých tranží a súčtu nominálnych hodnôt tranží podriadených alebo rovnakej úrovne ako tranža, v ktorej je pozíxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxnú tranžu s ratingom. Ak úverová inštitúcia nie je schopná určiť rizikové váhy, ktoré by sa uplatnili na sekuritizované expozície podľa článkov 78 až 83x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx programe ABCP
11. S výhradou možnosti priaznivejšieho zaobchádzania v zmysle ustanovení týkajúcich sa facilít likvidity v bodoch 13 až 15 môže úverxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxových váh, ktoré by sa uplatnili na akékoľvek sekuritizované expozície podľa článkov 78 až 83 úverovou inštitúciou, ktorá drží expozície.
12. Pre poxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxuritizácii a tranža prvej straty musí zmysluplne znižovať kreditné riziko tranže druhej straty;
b) kvality ekvivalentnej investičnému stupňu alexx xxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxeľom stanoviť hodnotu expozície facility likvidity sa na nominálnu hodnotu facility likvidity s pôvodnou splatnosťou jedného roka alebo menej môže uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx % za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:
a) dokumenty týkajúce sa facility likvidity presne určujú a vymedzujú okolnosti, za ktorých sa môže xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtím likvidity v súvislosti s expozíciami v stave zlyhania v čase využitia alebo získavaním aktív za vyššiu než reálnu cenu;
c) facilita sa nemôže využxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxľadávkam vyplývajúcim z úrokových alebo menových derivátových zmlúv, poplatkov alebo iným podobným platbám a nie je predmetom odpustenia, či odložexxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xx xacilita musí zahŕňať ustanovenie, ktorého výsledkom je automatické zníženie využiteľnej hodnoty o hodnotu expozícií v stave zlyhania, ak sa zlyhanix xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy v prípade, že priemerná kvalita skupiny klesne pod investičný stupeň.
Riziková váha, ktorá sa má uplatniť, je najvyššou rizikovou váhou, ktorá by sx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ktoré sa môžu využívať len v prípade všeobecného zlyhania trhu
14. S cieľom stanoviť hodnotu expozície facility likvidity sa na nominálnu hodnotu fxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxpná obnoviť splatné krátkodobé obchodovateľné cenné papiere a táto neschopnosť nie je výsledkom zhoršenia kreditnej kvality SPE alebo sekuritizovaxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy
15. S cieľom stanoviť hodnotu expozície facility likvidity sa na nominálnu hodnotu facility likvidity, ktorá je odvolateľná bez akýchkoľvek podmxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx inými nárokmi spojenými s peňažnými tokmi vyplývajúcimi zo sekuritizovaných expozícií.
2.5. Dodatočné kapitálové požiadavky na sekuritizácie rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ktorá zahŕňa ustanovenie o predčasnom splatení, počíta úverová inštitúcia, ktorá je originátorom, okrem hodnôt rizikovo vážených expozícií počítxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxčíta hodnotu rizikovo vážených expozícií vzhľadom xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nerevolvingové expozície, úverová inštitúcia, ktorá je originátorom, uplatňuje zaobchádzanie, ktoré je stanovené v bodoch 19 až 31, na tú časť podklxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxupiny čerpaných objemov predaných v rámci sekuritizácie, ktorej pomerná časť vzhľadom na objem celej skupiny predanej v rámci štruktúry určuje pomerxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxčných pozícií v sekuritizácii.
Podiel originátora nesmie byť podriadený podielu investorov
Podiel investorov je hodnota expozície ostávajúcex xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxlu originátora sa nepovažuje za sekuritizačnú pozíciu, ale za pomernú expozíciu k sekuritizovaným expozíciám, akokeby tieto neboli sekuritizovanéx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxedenú v bode 16:
a) sekuritizácie revolvingových expozícií, v rámci ktorých investori ostávajú plne vystavení všetkým budúcim čerpaniam zo strany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xa situácie predčasného splatenia; a
b) sekuritizácie, kde sa ustanovenie o predčasnom splatení aktivuje výhradne na základe udalostí, ktoré nie sú xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxonoch alebo predpisoch.
2.5.2. Maximálna kapitálová požiadavka
22. Pokiaľ ide o úverovú inštitúciu, ktorá je originátorom, a na ktorú sa vzťahujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xážených expozícií, počítaných podľa bodu 16, nie je vyšší ako vyššia hodnota z:
a) hodnoty rizikovo vážených expozícií vypočítanej vzhľadom na jej pxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtúciou, ktorá drží tieto expozície, akokeby neboli sekuritizované, v hodnote rovnej podielu investorov.
23. S odpočítaním eventuálnych čistých zxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxx xxxočet hodnoty rizikovo vážených expozícií
24. Hodnota rizikovo vážených expozícií, ktorá sa má vypočítať v súlade s bodom 16, sa stanoví vynásobením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxla na sekuritizované expozície, ak by tieto expozície neboli sekuritizované.
25. Ustanovenie o predčasnom splatení sa pokladá za kontrolované, ak xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxiť, že v prípade predčasného splatenia xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxerne medzi podiel originátora a podiel investorov na základe zostatku nesplatených pohľadávok počas jedného alebo viacerých referenčných bodov v kaxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxiatku obdobia predčasného splácania, ktorý bol vyrovnaný alebo pri ktorom bolo zistené zlyhanie; a
d) rýchlosť splácania nie je vyššia ako rýchlosťx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxiu o predčasnom splatení retailových expozícií, ktoré sú odvolateľné bez akýchkoľvek podmienok alebo záväzkov a bez predchádzajúceho oznámenia, kdx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xroveň prebytkovej marže s úrovňami prebytkovej marže, na ktorých sa má prebytková marža zachytiť.
27. Ak sekuritizácia nevyžaduje, aby sa prebytkoxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxá hodnota, ktorá sa uplatní, sa stanoví podľa úrovne aktuálnej trojmesačnej priemernej prebytkovej marže v súlade s tabuľkou 3.
Tabuľka 3
| Sekurixxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xredčasnom splatení |
Priemerná trojmesačná prebytková marža | Konverzná hodnota | Konverzná hodnota |
Nad úrovňou A | 0 % | 0 % |
Úroveň A | 1 % | 5 % |
xxxxxx x x x x x xx x x
xxxxxx x x xx x x xx x x
xxxxxx x x xx x x xxx x x
xxxxxx x x xx x x xxx x x
xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xižšie ako 133,33 % záchytnej úrovne prebytkovej marže, ktoré však nie sú nižšie ako 100 % tejto záchytnej úrovne. "Úroveň B" predstavuje úrovne prebytkxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xrebytkovej marže nižšie ako 75 % záchytnej úrovne prebytkovej marže, ktoré však nie sú nižšie ako 50 % tejto záchytnej úrovne. "Úroveň D" predstavuje úrxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxuje úrovne prebytkovej marže nižšie ako 25 % záchytnej úrovne prebytkovej marže.
30. V prípade sekuritizácií, ktoré sú predmetom ustanovenia o predxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx je predčasné splatenie aktivované kvantitatívnou hodnotou z iného dôvodu ako z dôvodu trojmesačnej priemernej prebytkovej marže, môžu príslušné orxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xxíslušný orgán pri konkrétnej sekuritizácií v úmysle uplatniť zaobchádzanie podľa bodu 30, informuje najprv relevantné príslušné orgány všetkých osxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxatných členských štátov a vyjadrené názory zváži. Príslušný orgán zverejní názory vyjadrené v rámci tejto konzultácie, ako aj uplatnené zaobchádzanxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxú konverznej hodnote 90 %.
33. Všetky ostatné sekuritizácie, ktoré sú predmetom nekontrolovaného ustanovenia o predčasnom splatení revolvingovýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxxxvá inštitúcia získa zabezpečenie sekuritizačnej pozície, výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií sa môže zmeniť v súlade s prílohou VIII.
2.7x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1250 %, úverové inštitúcie môžu namiesto zahrnutia tejto pozície do výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať od vlastných zdrojov jej hxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxx
xxx x xxípade, že úverová inštitúcia využije alternatívu uvedenú v bode 35, hodnota rovnajúca sa 12,5 násobku hodnoty odpočítanej v súlade s daným bodom sa na úxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxPOČET HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA PRÍSTUPU INTERNÝCH RATINGOV
3.1. Postupnosť metód
37. Na účely článku 96 sa hodnota rizikovo vážxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxodený rating, sa na výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií použije metóda ratingov stanovená v bodoch 46 až 51.
39. Pokiaľ ide o pozíciu bez ratixxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotenia, ktorý je stanovený v bodoch 43 a 44.
40. Úverová inštitúcia, ktorá nie je originátorom alebo sponzorom, môže použiť metódu založenú na vzxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nie je schopná vypočítať Kirb a nezískala súhlas na použitie prístupu interného hodnotenia pre pozície v programoch ABCP a v prípade iných úverových inxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v programoch ABCP, sa sekuritizačným pozíciam bez ratingu, na ktoré sa nemôže použiť odvodený rating, priradí riziková váha 1250 %.
3.1.1. Používanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxnčných pozícií"), ktoré sú najvyššími nadriadenými pozíciami, ktoré sú vo všetkých ohľadoch podriadenými príslušnej sekuritizačnej pozícii bez raxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez ratingu;
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxustále aktualizovať, aby zohľadnil akékoľvek zmeny v ratingu referenčných pozícií.
3.1.2. Prístup interného hodnotenia pozícií v programoch ABCx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od príslušných orgánov a že sú splnené tieto podmienky:
a) pozície v krátkodobých obchodovateľných cenných papieroch emitovaných v rámci programu xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxuje verejne prístupnú metodiku hodnotenia jednej alebo viacerých prípustných ratingových agentúr, zameranú na vykonávanie ratingu cenných papierxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xatria ratingové agentúry, ktoré poskytli externý rating krátkodobých obchodovateľných cenných papierov emitovaných v rámci programu ABCP. Kvantixxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxzervatívne ako prvky, ktoré sa používajú v príslušnej metodike hodnotenia predmetných ratingových agentúr;
d) pri vypracovaní internej metodiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxým obchodovateľným cenným papierom programu ABCP. Úverová inštitúcia toto zohľadnenie zdokumentuje a pravidelne ho doplňuje, ako je navrhnuté v písxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtingových agentúr a táto skutočnosť sa jasne zdokumentuje;
f) interná metodika hodnotenia sa používa v rámci interných procesov riadenia rizika úvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxá agentúra alebo funkcia interného kreditného preskúmania, či funkcia riadenia rizika úverovej inštitúcie má za úlohu pravidelne preskúmavať procex xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxe vykonávajú interní audítori, funkcia kreditného preskúmania alebo funkcie riadenia rizika úverovej inštitúcie, tieto funkcie sú nezávislé od obcxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxdnotiť výkonnosť svojej internej metodiky hodnotenia a v prípade, že výnosovosť expozícii sa spravidla líši od výnosovosti, ktorú ukazujú interné raxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxtíva správca programu ABCP zváži druh tohto aktíva, druh a peňažnú hodnotu expozícií, ktoré vyplývajú z poskytnutia facilít likvidity a zníženia kredxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxza rizikového profilu predajcu aktív, ktorá zahŕňa analýzu predchádzajúcej a očakávanej finančnej výkonnosti, súčasnej trhovej pozície, očakávanxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxne kritériá prípustnosti aktív, ktoré predovšetkým:
(i) vylučujú nákup aktív, ktoré sú významne po termíne splatnosti alebo aktív, v ktorých prišlx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xajú kúpiť;
k) program ABCP má politiky a postupy inkasovania, ktoré zohľadňujú operačnú schopnosť a kreditnú kvalitu správcu. Program ABCP zmierňuxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xali zabrániť vzájomnému zmiešavaniu zdrojov;
l) celková odhadovaná strata v skupine aktív, ktorú zamýšľa program ABCP kúpiť, musí zohľadňovať všexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xakladá len na kreditných stratách, pre riziko obchodných pohľadávok sa vytvára osobitná rezerva v prípade, že je toto riziko významné pre danú skupinu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxko rokov vrátane informácií o stratách, platobnej disciplinovanosti, zhoršení kvality obchodných pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov a miere xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxzícií štrukturálne prvky, akými sú napríklad spúšťacie faktory pre ukončenie transakcií.
Príslušné orgány môžu upustiť od požiadavky, aby bola mexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxuktúre, ešte neexistuje verejne prístupná metodika hodnotenia ratingovej agentúry.
44. Pozíciu bez ratingu pridelí úverová inštitúcia jednému z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxza v bode 43. Ak je na začiatku sekuritizácie tento odvodený rating na úrovni investičného stupňa alebo vyššej, pokladá sa za rovnaký ako prípustný ratixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzícií
45. V prípade úverovej inštitúcie, ktorá je originátorom alebo sponzorom, alebo inej úverovej inštitúcie, ktorá je schopná počítať KIRB, sa mxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvku podľa článku 75 písm. a) ekvivalentnú súčtu 8 % hodnôt rizikovo vážených expozícií, ktoré by vznikli v prípade, že sekuritizované aktíva by neboli sxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxtingov sa hodnota rizikovo vážených expozícií sekuritizačných pozícií s ratingom počíta tak, že na hodnotu expozície sa uplatní riziková váha priradxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xx06.
Tabuľka 4
Pozície iné ako pozície s krátkodobým ratingom
Stupeň kreditnej kvality (CQS) | Riziková xxxx x
x x x x x x x
xxx x x x x x xx x x xx x x
xxx x x x x x xx x x xx x x
xxx x x xx x x xx x x xx x x
xxx x x xx x x xx x x xx x x
xxx x x xx x x xx x x xx x x
xxx x x xx x x xx x x xx x x
CQS 7 | 60 % | 75 % | 75 % |
CQS 8 | 100 % | 100 % | 100 % |
CQS 9 | 250 % | 250 % | 250 % |
CQS 10 | 425 % | 425 % | 425 % |
CQS 11 | 650 % | 650 % | 650 % |
Pod CQS 11 | 1250 % | 1250 x x xxxx x x
xxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x x x x x x x
xxx x x x x x xx x x xx x x
xxx x x xx x x 20 % | 35 % |
CQS 3 | 60 % | 75 % | 75 % |
Všetky ostatné ratingy | 1250 % | 1250 % | 1250 % |
47. Pokiaľ body 48 a 49 neustanovujú inak uplatňujú sa rizikové váhy v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxná, sa nemusia zohľadňovať čiastky splatné v rámci úrokových alebo menových derivátových zmlúv, splatné poplatky, či iné podobné platby.
48. Rizikxxx xxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxnži sekuritizačnej pozície, v ktorej by dosiahla rizikovú váhu 7 % podľa bodu 46, ak:
a) sa príslušný orgán ubezpečí, že to je opodstatnené na základe sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v tabuľke 4 alebo 5, alebo ak rating nemá, spĺňa požiadavky bodu 42 písm. a) až c), pričom referenčné pozície sú pozíciami v podriadenej tranži, ktorým by xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx počet sekuritizovaných expozícií nižší ako šesť. Pri výpočte skutočného počtu sekuritizovaných expozícií sa s viacerými expozíciami voči jednému dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x
x
xxx
xx
xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxícií voči i-tému dlžníkovi. V prípade resekuritizácie (sekuritizácie sekuritizačných expozícií), úverová inštitúcia musí zohľadňovať počet sekuxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ak je podiel portfólia spojený s najväčšou expozíciou, C1 je známy, úverová inštitúcia môže počítať N ako 1/C1.
50. Rizikové váhy v stĺpci B sa uplatňxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxx
xxx. Metóda založená na vzorci stanovenom orgánom dohľadu
52. Pokiaľ body 58 a 59 neustanovujú inak, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x x xxxxxovej váhy, ktorá sa má uplatniť v súlade s bodom 53.
53. Pokiaľ body 58 a 59 neustanovujú inak, riziková váha, ktorá sa má uplatniť na hodnotu expozície, xx xxxxxx xxxxxx
xxxx x
xx
xxx
xxxx x xx xxx x xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxx x x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx
xxxxx xIFF +++++
kde
h =
1 - Kirbr / ELGDN
c = Kirbr /
1 - h
n =
ELGD - KirbrKirbr + 0.25 1 - ELGDKirbrN
f =
n + Kirbr
c
+
1 - KiribrKirbr - n1 - h t
g x
x
x x
x x x x x
x x x x
x x x
x x x x
x
x x xxxxxxxxx x xx x
x
x
x
x x xxxx
xx xx xx x xxxxxx x x xxxx
x x xxxxx x
x x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Beta [x; a, b] predstavuje kumulatívne rozdelenie beta s parametrami a, b vyčíslené v x.
T (hrúbka tranže, v ktorej sa pozícia drží) sa meria ako pomer (xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného v prílohe IV možnú budúcu expozíciu voči kreditnému riziku vypočítanú v súlade s prílohou III, ak hodnota bežných reprodukčných nákladov nix xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxny by bol vyjadrený ako Kirbr 0,15).
L (úroveň zníženia kreditného rizika) sa meria ako pomer nominálnej hodnoty všetkých tranží podriadených tranžxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xplatiť zmluvné strany derivátových nástrojov uvedených v prílohe IV a ktoré predstavujú podriadené tranže vzhľadom na príslušnú tranžu, sa môžu pri vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
N je skutočný počet expozícií počítaných v súlade s bodom 49.
ELGD, expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania, sa vypočíta takto:
xxxx x
xxx
xxx
xxx
x
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x článkami 84 až 89. V prípade resekuritizácie xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľadávok, zaobchádza v rámci sekuritizácie ako s celkom (napr. keď je k dispozícii len jedna rezerva alebo jedno nadmerné zabezpečenie kolaterálom na pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxedstavujú kapitálové požiadavky osobitne pre kreditné riziko a osobitne pre riziko obchodných pohľadávok.
Zjednodušené vstupy
Ak hodnota expoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxci stanovenom orgánom dohľadu môže úverová inštitúcia stanoviť LGD= 50 % a N rovné buď:
N =
C
C
C
- C
1 - mC
, 0
-1
alebo
N=1/C1.
Cm je poxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxuritizácie zahŕňajúce retailové expozície, príslušné orgány môžu povoliť uplatnenie metódy založenej na vzorci stanovenom orgánom dohľadu s týmitx xxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xxx
3.5. Facility likvidity
55. Ustanovenia v bodoch 54 až 59 sa uplatňujú na účely stanovenia hodnoty expozície sekuritizačnej pozície bez ratingu vx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxná hodnota 20 % sa môže uplatniť na nominálnu hodnotu facility likvidity, ktorá sa môže využívať len v prípade všeobecného zlyhania trhu, a ktorá spĺňa pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xx xxminálnu hodnotu facility likvidity, ktorá spĺňa podmienky stanovené v bode 15.
3.5.3 Zvláštne zaobchádzanie v prípade, keď sa Kirb nedá vypočítať
xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxované, úverová inštitúcia môže výnimočne a so súhlasom príslušných orgánov, dočasne uplatniť metódu stanovenú v bode 59 na výpočet hodnôt rizikovo váxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxné v bode 13 alebo podlieha požiadavkám bodu 56.
59. Najvyššia riziková váha, ktorá by sa uplatnila podľa článkov 78 až 83 na ktorúkoľvek sekuritizovaxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxnotu expozície pozície sa na nominálnu hodnotu facility likvidity môže uplatniť konverzná hodnota 50 %, ak je pôvodná splatnosť tejto facility kratšix xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxh sa uplatňuje konverzný faktor 100 %.
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx obmedzuje na vecné zabezpečenie, ktoré je prípustné pre výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií podľa článkov 78 až 83 ako ustanovujú články 90 až 9x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxpustné osobné zabezpečenie a poskytovatelia osobného zabezpečenia sa obmedzujú na osobné zabezpečenie a poskytovateľov, ktorí sú prípustní podľa čxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvých požiadaviek pre sekuritizačné pozície, ktoré sú predmetom zmierňovania kreditného rizika
Metóda ratingov
62. Ak sa hodnoty rizikovo váženxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxti s ktorou sa získalo zabezpečenie, sa môžu zmeniť v súlade s ustanoveniami prílohy VIII, ktoré sa uplatňujú na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxií počítajú pomocou metódy založenej na vzorci stanovenom orgánom dohľadu, úverová inštitúcia stanoví skutočnú rizikovú váhu pozície. Tá sa počíta axx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hodnota rizikovo vážených expozícií sekuritizačnej pozície počíta vynásobením hodnoty expozície pozície upravenej vecným zabezpečením (E*, ako jx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxnou rizikovou váhou.
65. V prípade osobného zabezpečenia sa hodnota rizikovo vážených expozícií sekuritizačnej pozície počíta vynásobením GA (hoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xabezpečenia, a tento výsledok sa pripočíta k hodnote, ku ktorej sa dospelo vynásobením hodnoty sekuritizačnej pozície mínus GA skutočnou rizikovou vxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxbo straty na pomernom základe zo sekuritizačnej pozície, úverová inštitúcia môže uplatniť ustanovenia uvedené v bodoch 63 až 65.
67. V ostatných príxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxšou kreditnou kvalitou. Na účely výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií tejto pozície sa uplatňujú ustanovenia odsekov 52 až 54 pod podmienkou, xx x xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkladovej skupiny, kde E* je upravená hodnota expozície sekuritizačnej pozície počítaná v súlade s ustanoveniami prílohy VIII, ktoré sa uplatňujú na vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxčenia (upravený vzhľadom na akýkoľvek nesúlad mien alebo splatností v súlade s ustanoveniami prílohy VIII) k súčtu hodnôt sekuritizovaných expozícixx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xapitálové požiadavky na sekuritizáciu revolvingových expozícií obsahujúcu ustanovenia o predčasnom splatení
68. Okrem hodnôt rizikovo váženýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xevolvingových expozícií v rámci sekuritizácie obsahujúcej ustanovenie o predčasnom splatení počítala hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa mxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxx
xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxčtom:
a) hodnoty expozície tej nominálnej časti skupiny využitých objemov predaných v rámci sekuritizácie, ktorej pomerná časť vzhľadom na objem cxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtoré nemôžu slúžiť ako platby držiteľom sekuritizačných pozícií v sekuritizácii; a
b) hodnoty expozície tej časti skupiny nevyužitých objemov úvexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xbjemov sa rovná pomeru hodnoty expozície uvedenej v písmene a) k hodnote expozície skupiny využitých objemov predaných v rámci sekuritizácie.
Podixx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxv, ktoré nespadajú pod písmeno a), a hodnoty expozície tej časti skupiny nevyužitých objemov úverových liniek, ktorých využité objemy boli predané v rxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxú z časti podielu originátora, ktorá je uvedená v bode 70 písm. a), sa nepovažuje za sekuritizačnú pozíciu, ale za pomernú expozíciu voči expozíciám vo fxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxorá je originátorom, sa tiež považuje za držiteľa pomerných expozícií voči nevyužitým objemom úverových liniek, ktorých využité objemy boli predané x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx váženej expozície sekuritizačnej pozície, ku ktorej sa priraďuje riziková váha 1250 % sa môže znížiť o 12,5 násobok sumy akejkoľvek úpravy ocenenia vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxňujú do takej miery, ako sa zohľadňujú na vyššie uvedené účely.
73. Hodnota rizikovo váženej expozície sekuritizačnej pozície sa môže znížiť o 12,5 nxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxúcie v súvislosti so sekuritizačnou pozíciou, na ktorú sa uplatňuje riziková váha 1250 %, namiesto zahrnutia tejto pozície do ich výpočtu hodnôt rizikxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na základe hodnôt rizikovo vážených expozícií, pričom sa zohľadňuje akékoľvek zníženie vykonané v súlade s bodmi 72 a xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx x
c) ak sa na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií používa metóda založená na vzorci stanovenom orgánom dohľadu a L < KIRBR a [L+T] > KIRBR, s xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxernatívu uvedenú v bode 74, sa hodnota rovnajúca sa 12,5 násobku hodnoty odpočítanej v súlade s uvedeným bodom na účely bodu 45 odpočíta od hodnoty uvedexxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------
PRÍLOHA X
OPERAČNÉ RIZIKO
ČASŤ 1
Prístup základného ukazovateľa
1. KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA
1. Kapitálová požiadavka nx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxATEĽ
2. Príslušný ukazovateľ je priemerom súčtu čistých úrokových výnosov a čistých neúrokových výnosov za tri roky.
3. Tento trojročný priemer sx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx použiť obchodné odhady.
4. Ak je v prípade niektorého z pozorovaní súčet čistých úrokových výnosov a čistých neúrokových výnosov záporný alebo sa roxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxadných hodnôt.
2.1. Úverové inštitúcie podliehajúce smernici 86/635/EHS
5. Na základe účtovných položiek výkazu ziskov a strát úverových inštxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx či už s kladným alebo záporným znamienkom.
6. Aby tieto položky spĺňali požiadavky bodov 7 a 8, môžu si vyžadovať úpravu.
Tabuľka 1
1Výnosy z úrokox x xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxkov a provízií |
5Náklady na poplatky a provízie |
6Čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií |
7Ostatné operačné výnosy |
2.1.1. Požixxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxajú poplatky za služby outsourcingu poskytnuté tretími stranami, ktoré nie sú ani materskou ani dcérskou spoločnosťou úverovej inštitúcie ani dcérsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtími stranami môžu znížiť príslušný ukazovateľ vtedy, ak náklady idú v prospech podniku, ktorý podlieha dohľadu podľa tejto smernice alebo ekvivalenxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxy;
b) mimoriadne alebo nepravidelné výnosy;
c) výnosy z poistenia.
Ak je precenenie obchodovateľných položiek súčasťou výkazu ziskov a strát, xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxvé inštitúcie podliehajúce iným postupom účtovania
9. V prípade, že úverové inštitúcie podliehajú iným postupom účtovania ako postupu účtovania, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxch 2 až 8.
ČASŤ 2
Štandardizovaný prístup
1. KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA
1. Kapitálová požiadavka na operačné riziko predstavuje v rámci štandardixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe 2. V každom roku môže byť pripočítaná k celkovej kapitálovej požiadavke záporná kapitálová požiadavka v jednej obchodnej línii, ktorá vyplýva zo zápxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx do priemeru zahrnie nula.
2. Tento trojročný priemer sa počíta na základe posledných troch dvanásťmesačných pozorovaní na konci finančného roka. V xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxa |
Investičné bankovníctvo | Upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov so záväzkom Služby spojené s upisovaníx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxužby týkajúce sa splynutí/zlúčení a kúpy podnikov Výskum v oblasti investovania a finančná analýza a iné formy všeobecne platných odporúčaní týkajúcxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Prijímanie a prevod príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov Vykonávanie príkazov v mene klienta Umiestňovanie finančnxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxými osobami alebo s malými a strednými subjektmi, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 79 týkajúce sa triedy retailových expozícií) | Prijímanie x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov bez záväzku | 12 % |
Komerčné bankovníctvo | Prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov Poskytovanie úverov Finančný leasing Záruky a záväzky | xx x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxovené v článku 79 týkajúce sa triedy retailových expozícií) | Prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov Poskytovanie úverov Finančný leasing Zárxxx x xxxxxxx x xx x x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x
xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxráva finančných nástrojov na účet klientov vrátane úschovy a s tým spojených služieb ako napríklad riadenie hotovosti a kolaterálov | 15 % |
Riadenie xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxtálovú požiadavku na operačné riziko pomocou alternatívneho štandardizovaného prístupu, ktorý je stanovený v bodoch 5 až 11.
2. PRINCÍPY ZARAĎOVAxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxľa pre aktuálne obchodné línie a činnosti do štandardizovaného rámca. Kritériá musia byť preskúmané a v prípade nových alebo meniacich sa obchodných čxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx vzájomne sa vylučujúcim a vyčerpávajúcim spôsobom;
b) akákoľvek činnosť, ktorú nemožno ihneď zaradiť do rámca obchodných línií, ktorá však má pomoxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxhuje na viaceré obchodné línie, musí sa použiť objektívne zaraďovacie kritérium;
c) ak sa nejaká činnosť nedá zaradiť do konkrétnej obchodnej líniex xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxu súvisí;
d) úverové inštitúcie môžu na pridelenie príslušného ukazovateľa jednotlivým obchodným líniám použiť interné oceňovacie metódy. Náklaxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxužitím zaobchádzania založeného na vnútornom prevode nákladov medzi týmito dvoma obchodnými líniami;
e) zaraďovanie činností do obchodných línix xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxu zaraďovania je zodpovedný vrcholový manažment podliehajúci kontrole riadiacich orgánov úverovej inštitúcie; a
g) postup zaraďovania do obchodxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxé orgány môžu úverovej inštitúcii povoliť použitie alternatívneho príslušného ukazovateľa pre obchodné línie retailové bankovníctvo a komerčné baxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxminálnej hodnoty úverov a preddavkov, ktorý sa vynásobí 0,035.
7. V prípade obhodných línií retailové bankovníctvo a/alebo komerčné bankovníctvo xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xatria aj cenné papiere, ktoré sú zahrnuté v neobchodnej knihe.
3.2. Podmienky
8. Povolenie na použitie alternatívnych príslušných ukazovateľov xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xverová inštitúcia sa zaoberá predovšetkým činnosťami retailového a/alebo komerčného bankovníctva, ktoré predstavujú najmenej 90 % jej výnosov.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa pozostáva z úverov, ktoré sú spojené s vysokou PD, a že alternatívny štandardizovaný prístup predstavuje zdokonalený základ na hodnotenie operačnéxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe spĺňať kvalifikačné kritériá uvedené nižšie. Splnenie týchto kritérií sa určuje s ohľadom na veľkosť a rozsah činností úverových inštitúcií a na zásxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pre tento systém. Identifikujú svoje expozície voči operačnému riziku a zbierajú príslušné údaje týkajúce sa tohto rizika vrátane údajov o významnýcx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xrocesov riadenia rizika úverovej inštitúcie. Jeho výstup musí byť neoddeliteľnou súčasťou procesu monitorovania a kontroly profilu operačného rizxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx úverovej inštitúcie poskytuje správy o operačnom riziku. Úverové inštitúcie majú zavedené postupy týkajúce sa prijatia primeraných opatrení vzhľaxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtúcie použiť pokročilý prístup merania, musia príslušným orgánom preukázať, že okrem všeobecných štandardov riadenia rizika uvedených v článku 22 a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxtúcie predstavuje dôsledne integrovanú súčasť jej každodenných procesov riadenia rizika.
3. V úverovej inštitúcii musí existovať nezávislá funkxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xyskytli. V úverovej inštitúcii sú zavedené postupy na prijatie primeraných nápravných opatrení.
5. Systém riadenia rizika úverovej inštitúcie muxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxania.
6. Procesy riadenia operačného rizika a systémy merania podliehajú pravidelnému preskúmaniu, ktoré vykonávajú interní a/alebo externí audxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxú uspokojivým spôsobom;
b) zabezpečenie, že toky údajov a postupy týkajúce sa systému merania rizika sú transparentné a prístupné.
1.2. Kvantitaxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxitúcie môžu preukázať, že očakávaná strata je primerane zohľadnená v ich interných obchodných postupoch. Meranie operačného rizika musí zohľadňovax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxo roka.
9. Aby systém merania operačného rizika úverovej inštitúcie spĺňal úroveň spoľahlivosti stanovenú v bode 8, musí obsahovať určité kľúčové pxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx internej kontroly, ako je stanovené v bodoch 13 až 24. Úverová inštitúcia potrebuje mať riadne zdokumentovaný prístup na určenie váhy použitia týchto xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxcov odhadovaných strát.
11. Korelácie strát z operačného rizika medzi jednotlivými odhadmi operačného rizika sa dajú uznať len vtedy, ak úverové inxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxstotu, ktorú takéto odhady korelácií so sebou prinášajú, najmä v obdobiach stresu. Úverová inštitúcia musí validovať svoje predpokladané korelácie xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xapočítavaniu kvalitatívnych hodnotení alebo postupov zmierňovania rizika uznaných v iných oblastiach rámca kapitálovej primeranosti.
1.2.2. Ixxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxerová inštitúcia použije pokročilý prístup merania po prvýkrát, obdobie historického pozorovania môže predstavovať tri roky.
14. Úverové inštitxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch v časti 5, ako aj poskytnúť tieto údaje príslušným orgánom, ak tieto o ne požiadajú. Musia existovať zdokumentované objektívne kritéria pre zaradenxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxté do interných databáz kreditného rizika, sa musia zaznamenať do databáz operačného rizika a musia byť osobitne označené. Takéto straty nebudú predmxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx s kreditným rizikom. Straty z operačného rizika, ktoré sa týkajú trhových rizík, sú zahrnuté do kapitálovej požiadavky na operačné riziko.
15. Intexxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtémov a geografických oblastí. Úverové inštitúcie musia byť schopné preukázať, že všetky nezahrnuté činnosti alebo expozície, či jednotlivo alebo v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o stratách.
16. Okrem informácií o výške hrubých strát úverové inštitúcie zbierajú informácie o dátume udalosti, akýchkoľvek náhradách za hrubé stxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxií, ako aj z udalostí, ktoré navzájom súvisia v rámci určitého obdobia.
18. Úverové inštitúcie musia mať zdokumentované postupy hodnotenia pretrvaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo iná úprava, v rámci akého rozsahu sa môžu použiť a kto má právo prijať takéto rozhodnutia.
1.2.3. Externé údaje
19. Systém merania operačného rixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm, napriek tomu potenciálne vážnym stratám. Úverová inštitúcia musí mať systematický postup pre určenie situácií, v prípade ktorých sa musia použiť exxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxia pravidelne preskúmať, zdokumentovať a musia podliehať pravidelnému nezávislému preskúmaniu.
1.2.4. Analýza scenárov
20. Úverová inštitúcxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xopadom. Aby sa zabezpečila zmysluplnosť takýchto hodnotení, po istom čase je potrebné tieto hodnotenia prostredníctvom porovnania so skutočnými stxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxúcii musí zohľadňovať kľúčové faktory obchodného prostredia a internej kontroly, ktoré môžu zmeniť jej profil operačného rizika.
22. Výber každéhx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxsť odhadov rizika na zmeny vo faktoroch a príslušné určenie váhy rôznych faktorov sa musí riadne odôvodniť. Okrem zohľadnenia zmien rizika z dôvodu zlexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí.
24. Tento rámec musí byť zdokumentovaný a musí podliehať nezávislému preskúmaniu v rámci úverovej inštitúcie a zo strany príslušných orgánov. Poxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxhodnotiť.
8. VPLYV POISTENIA A INÝCH MECHANIZMOV PRENOSU RIZIKA
25. Úverové inštitúcie môžu zohľadniť vplyv poistenia za dodržiavania podmienox xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxhnutie výrazného účinku zmiernenia rizika.
26. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať poistenie alebo zaistenie a má minimálny rating platobnej scxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xizikové váhy expozícií voči úverovým inštitúciám podľa článkov 78 až 83.
27. Poistenie a rámec poistenia úverových inštitúcií spĺňajú tieto podmiexxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxen rok, musí úverová inštitúcia uplatniť primerané zrážky odrážajúce postupné znižovanie zostatkovej doby platnosti zmluvy až do 100 % xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx
c) poistná zmluva neobsahuje žiadne vylúčenia alebo obmedzenia aktivované činnosťou orgánov dohľadu, alebo v prípade úpadku úverovej inštitúciex xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxúcii, okrem prípadov, ktoré sa vyskytli po začatí konkurzného konania alebo likvidácie vo vzťahu k úverovej inštitúcii za predpokladu, že poistná zmlxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxa zohľadňovať poistné krytie spôsobom, ktorý je transparentný a konzistentný, pokiaľ ide o reálnu pravdepodobnosť existencie straty a dopad straty, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoločnosti a pridružené spoločnosti, expozícia sa musí preniesť na nezávislú tretiu stranu, napríklad prostredníctvom zaistenia, ktoré spĺňa krixxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxedníctvom diskontov alebo zrážok, uplatnených na uznané sumy v rámci poistenia, tieto prvky:
a) zostatkovú dobu platnosti poistnej zmluvy, ak je krxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxsúlad v pokrytí poistnými zmluvami.
29. Zníženie kapitálovej požiadavky, ktoré vyplýva z uznania poistenia, neprekročí 20 % kapitálovej požiadavxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxípade, že materská úverová inštitúcia v EÚ a jej dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ zamýxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpiny.
31. V žiadosti sa uvádza, či a ako sa plánuje zahrnúť účinky diverzifikácie do systému merania rizika.
ČASŤ 4
Kombinované použitie rôznych xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxmbinácii buď s prístupom základného ukazovateľa alebo so štandardizovaným prístupom za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:
a) sú zachytenx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy alebo iné príslušné rozdelenie stanovené interne; a
b) časť činností spadajúcich pod štandardizovaný prístup a pokročilý prístup merania spĺňa kxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxatočných podmienok:
a) k dátumu implementácie pokročilého prístupu merania je významná časť operačných rizík úverovej inštitúcie zachytená týmtx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxodla s príslušnými orgánmi.
2. KOMBINOVANÉ POUŽITIE PRÍSTUPU ZÁKLADNÉHO UKAZOVATEĽA A ŠTANDARDIZOVANÉHO PRÍSTUPU
3. Úverová inštitúcia môže sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xbchodných činností alebo nových podnikov, čo si môže vyžadovať prechodné obdobie na postupný prechod na štandardizovaný prístup.
4. Kombinované pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxaný prístup podľa časového harmonogramu, na ktorom sa dohodla s príslušnými orgánmi.
ČASŤ 5
Klasifikácia druhov strát
Tabuľka 3
Kategórie udxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxh predpisov a interných predpisov spoločnosti s vylúčením prípadov diverzity/diskriminácie, ak sa na danej činnosti zúčastní aspoň jedna interná stxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxávnych predpisov. |
Pracovnoprávne postupy a bezpečnosť pri práci | Straty vyplývajúce z činností, ktoré nie sú v súlade s pracovno-právnymi predpixxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxity/diskriminácie. |
Klienti, produkty a obchodné postupy | Straty vyplývajúce z neúmyselnej alebo nedbalostnej chyby pri plnení profesionálnycx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx produktu. |
Škody na hmotnom majetku | Straty vyplývajúce zo straty alebo poškodenia hmotného majetku spôsobeného prírodnými katastrofami alebo ixxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxšenia obchodných činností alebo zo zlyhania systému. | Straty z chybného vykonania transakcií alebo riadenia procesov, zo vzťahov s obchodnými partnxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxSLUŠNÝMI ORGÁNMI
1. Okrem kreditného, trhového a operačného rizika zahŕňa preskúmanie a hodnotenie, ktoré vykonávajú príslušné orgány podľa článxx xxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxie a riadenie tohto rizika zo strany úverových inštitúcií vrátane ich súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 108 až 118;
c) dôkladnosť, vhodnoxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmierňovania kreditného rizika;
d) rozsah primeranosti vlastných zdrojov úverovej inštitúcie so zreteľom na aktíva, ktoré sekuritizuje, vzhľadxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx sú tieto účinky zaradené do systému merania rizika; a
g) výsledky stresového testovania, ktoré vykonali inštitúcie používajúce interný model na výxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtla implicitnú podporu na sekuritizáciu. Ak sa zistí, že úverová inštitúcia poskytla implicitnú podporu viac ako jedenkrát, príslušný orgán prijme pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxbráni významnému prenosu rizika.
3. Na účely určenia podľa článku 124 ods. 3 príslušné orgány posúdia, či úpravy ocenenia a opatrenia týkajúce sa pozxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxk predať alebo zaistiť svoje pozície v krátkom čase a bez privodenia si významných strát.
--------------------------------------------------
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxechanie alebo nesprávne uvedenie mohlo zmeniť alebo ovplyvniť hodnotenie alebo rozhodnutie užívateľa, ktorý na nej zakladá svoje obchodné rozhodnuxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxže ísť o informáciu týkajúcu sa produktov alebo systémov, ktorá by v prípade jej poskytnutia konkurenčným subjektom znížila hodnotu investícií úveroxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxať dôvernosť.
4. Príslušné orgány vyžadujú od úverovej inštitúcie, aby posúdila potrebu zverejnenia niektorých alebo všetkých informácií častejxxx xxx xxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnčných sektoroch, ako aj účasť na medzinárodných finančných trhoch, platobných systémoch a systémoch zúčtovania a vysporiadania. Toto posúdenie zoxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxx xx x xx x xxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rizikovej expozície a iných informácií, ktoré majú sklon sa rýchlo meniť.
5. Informácie, ktoré sa majú zverejniť v zmysle časti 2 body 3 a 4 sa poskytujx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x xx
xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxele a politiky úverovej inštitúcie týkajúce sa riadenia rizika, a to konkrétne:
a) stratégie a postupy súvisiace s riadením týchto rizík;
b) štrukxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; a
d) politiky týkajúce sa zaistenia a zmierňovania xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tejto smernice, zverejňujú sa tieto informácie:
a) názov úverovej inštitúcie, na ktorú sa uplatňujú požiadavky tejto smernice;
b) prehľad odlišxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxsolidované;
(iii) odpočítané od vlastných zdrojov; alebo
(iv) nekonsolidované a neodpočítané;
c) akékoľvek súčasné alebo predpokladané výzxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxérskymi spoločnosťami;
d) celková hodnota rozdielu, o ktorý sú skutočné vlastné zdroje vo všetkých dcérskych spoločnostiach nezahrnutých do konsxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xplatnenia ustanovení uvedených v článkoch 69 a 70.
3. Pokiaľ ide o vlastné zdroje úverových inštitúcií, úverové inštitúcie zverejňujú tieto informxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxných zdrojov s osobitnou informáciou o všetkých položkách tvoriacich vlastné zdroje a odpočítateľných položkách od vlastných zdrojov;
c) celková xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xodatkových vlastných zdrojov v súlade s článkom 66 ods. 2 s osobitnou informáciou o položkách uvedených v článku 57 písm. q); a
e) celková výška využitxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxánkoch 75 a 123 zo strany úverových inštitúcií, zverejňujú sa tieto informácie:
a) súhrnné informácie o prístupe úverovej inštitúcie k hodnoteniu pxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxií uvedenú v článku 79 v prípade, že úverové inštitúcie počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s článkami 78 až 83;
c) 8 % hodnôt rizikovx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxlade s článkami 84 až 89. Pokiaľ ide o triedu retailových expozícií, táto požiadavka sa vzťahuje na každú kategóriu expozícií, ktorej zodpovedajú rozlxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxv uvedených v prílohe VII časť 1 body 17 až 26;
(ii) expozície obchodované na burze, expozície vo forme verejne neobchodovateľných akcií v dostatočne xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxlových požiadaviek; a
(iv) expozície, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x5 písm. b) a c); a
e) minimálne kapitálové požiadavky počítané v súlade s článkami 103 až 105, ktoré sa zverejňujú osobitne.
5. Zverejnia sa nasledujxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx
xx xxxxxxxx o metodike použitej na priradenie interného kapitálu a kreditných limitov pre expozície voči kreditnému riziku zmluvnej strany;
b) diskusia o polixxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
d) diskusia o vplyve hodnoty kolaterálu, ktorý by musela úverová inštitúcia poskytnúť za predpokladu, že by nastalo zníženie jej kreditného ratinxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxerál a čistá derivátová expozícia voči kreditnému riziku. Čistá derivátová expozícia voči kreditnému riziku je expozícia voči kreditnému riziku pri xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx expozícií podľa metód stanovených v prílohe III časti 3 až 6, bez ohľadu na to, ktorá z nich sa uplatní;
g) nominálna hodnota zaistení kreditnými derivxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnominálne), rozdelené medzi použitie pre vlastné kreditné portfólio úverovej inštitúcie, ako aj v jej sprostredkovateľských činnostiach vrátane dxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a
i) odhad a, ak úverová inštitúcia má k odhadu a povolenie príslušných orgánov.
6. Pokiaľ ide o expozíciu úverovej inštitúcie voči kreditnému rizixx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxovania pohľadávok;
b) opis prístupov a metód prijatých na účely stanovenia úprav ocenenia a rezerv;
c) celková hodnota expozícií po účtovnom zapoxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí;
d) geografické rozdelenie expozícií, ktoré je v dôležitých oblastiach rozčlenené podľa významných tried expozícií, prípadne ďalšie podrobnosxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxosti;
f) rozdelenie všetkých expozícií podľa zostatkovej doby splatnosti, rozčlenené podľa tried expozícií, prípadne ďalšie podrobnosti;
g) pxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxedených osobitne;
(ii) úprav ocenenia a rezerv; a
(iii) nákladov na úpravy ocenenia a rezerv počas daného obdobia;
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx je to možné, aj hodnota úprav ocenenia a rezerv týkajúcich sa každej geografickej oblasti;
i) rekonciliácia zmien v úpravách ocenenia a rezervách prx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xiii) hodnoty v porovnaní s rezervami počas daného obdobia;
(iv) rezervné alebo stornované hodnoty pre odhadované pravdepodobné straty z expozícií xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x predajom dcérskych spoločností a prevodom medzi rezervami; a
(v) uzatvárací zostatok.
Úpravy ocenenia a ich rozpúšťanie zaznamenané priamo do vxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxňujú pre každú triedu expozícií uvedenú v článku 79 tieto informácie:
a) názvy nominovaných ratingových agentúr a agentúr na podporu exportu, ako aj xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxx sa používa na prenos ratingov emitenta a emisií na položky, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe;
d) priradenie externého ratingu každej nominovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xe táto informácia sa nemusí zverejniť v prípade, ak úverová inštitúcia spĺňa štandardné priradenie uverejnené príslušným orgánom; a
e) hodnoty expxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastných zdrojov.
8. Úverové inštitúcie, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s prílohou VII časť 1 bod 6 alebo body 19 až 21, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxť 1 body 19 až 21.
9. Úverové inštitúcie, ktoré počítajú svoje kapitálové požiadavky v súlade s článkom 75 písm. b) a c), zverejňujú tieto požiadavky osxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxernice 2006/49/ES, zverejňujú tieto informácie:
a) pre každé zahrnuté subportfólio:
(i) charakteristiky použitých modelov;
(ii) opis stresxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh modelov a modelových postupov;
b) mieru akceptácie príslušným orgánom; a
c) opis rozsahu a metodík pre súlad s požiadavkami stanovenými v prílohx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ak ju používa úverová inštitúcia, vrátane zhodnotenia príslušných interných a externých faktorov, ktoré úverová inštitúcia pri tomto prístupe meraxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe, zverejňujú sa tieto informácie:
a) rozlíšenie expozícií na základe ich účelu, ako aj kapitálových ziskov a strxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xi akýchkoľvek významných zmien v týchto postupoch;
b) hodnota v súvahe, reálna cena, a pokiaľ ide o expozície obchodované na burze, porovnanie s trhoxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xerejne neobchodovateľných akcií v dostatočne diverzifikovaných portfóliách a iných expozícií;
d) kumulatívne realizované zisky alebo straty vyxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxúce zo skrytého precenenia a ktorákoľvek z týchto hodnôt zahrnutá do pôvodných alebo dodatkových vlastných zdrojov.
13. Pokiaľ ide o expozície úverxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzika a základné predpoklady (vrátane predpokladov týkajúcich sa predčasného splatenia úverov a správanie sa vkladov bez splatnosti) a frekvencia mexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxr alebo nadol v súlade s metódou manažmentu pre meranie úrokového rizika, rozčlenené podľa meny.
14. Úverové inštitúcie, ktoré počítajú hodnoty rizxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxnou činnosťou;
b) úlohy úverovej inštitúcie v sekuritizačnom procese;
c) rozsah účasti úverovej inštitúcie na každej sekuritizačnej činnosti;
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxehľad účtovných metód, ktoré úverová inštitúcia využíva pri svojej sekuritizačnej činnosti vrátane:
(i) skutočnosti, či sa s transakciami zaobchxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxokov; a
(iv) prístupu k syntetickej sekuritizácii, ak nie je obsiahnutý v iných účtovných metódach;
f) názvy ratingových agentúr, používaných prx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxtizované úverovou inštitúciou, a ktoré sú predmetom sekuritizácie (rozdelenej na tradičnú a syntetickú) podľa druhu expozície;
h) rozdelenie xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxdľa druhu expozície, pokiaľ ide o expozície, ktoré sú sekuritizované úverovou inštitúciou, a ktoré sú predmetom sekuritizácie;
i) celková hodnota xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxitizačných pozícií, rozčlenená na primerané množstvo pásiem rizikových váh. Pozície, ktorých riziková váha predstavuje 1250 %, alebo ktoré boli odpxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a podielu investorov; a
l) súhrnný prehľad sekuritizačnej činnosti počas daného obdobia vrátane hodnoty sekuritizovaných expozícií (podľa druhu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo metodík
1. Úverové inštitúcie, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s článkami 84 až 89, zverejňujú tieto informácie:
ax xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmov a vzťahu medzi internými a externými ratingmi;
(ii) použitia interných odhadov, ktoré neslúžia na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií v xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmov vrátane opisu nezávislosti, zodpovednosti a preskúmania ratingových systémov;
c) opis interného ratingového postupu osobitne pre každú z týcxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxho financovania a odkúpených podnikových pohľadávok;
(iv) retail pre každú kategóriu expozícií, ktorým zodpovedajú rôzne korelácie uvedené v príxxxx xxx xxxx x xxxx xx xx xxx x
xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxv a centrálnym bankám, inštitúciám a podnikateľským subjektom, v súvislosti s ktorými používajú úverové inštitúcie vlastné odhady LGD alebo konverzxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxoužívajú;
e) pre každú z tried expozícií, ústredné vlády štátov a centrálne banky, inštitúcie, podnikateľské subjekty a akcie zverejňujú úverové ixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxo informácie:
(i) celkové expozície (súčet nesplatených úverov a hodnôt expozícií nečerpaných prísľubov v prípade tried expozícií: ústredné vládx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxcentách, pokiaľ ide o úverové inštitúcie, ktoré používajú vlastné odhady LGD na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií;
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxú triedu expozícií v prípade, že úverové inštitúcie používajú na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií vlastné odhady konverzných faktorov;
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xrípade potreby v skupinách) alebo analýzu expozícií (nesplatené úvery a hodnoty expozícií nečerpaných prísľubov) v porovnaní s dostatočným počtom txxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxždú triedu expozícií (pokiaľ ide o retail, pre všetky kategórie vymedzené v písmene c) bod (iv)) a informácie o tom, ako sa tieto líšia v porovnaní so skúsxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamenala miery zlyhania alebo LGD a konverzné faktory, ktoré boli vyššie ako priemer); a
i) odhady úverovej inštitúcie v porovnaní so skutočnými výslxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxl, pre všetky kategórie vymedzené v hore uvedenom písmene c) bod (iv)) za dostatočne dlhé obdobie na zmysluplné hodnotenie výkonnosti interných ratinxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtúcie tieto informácie ďalej rozvedú s cieľom poskytnúť analýzu PD, a úverové inštitúcie, ktoré používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxo hodnotenia rizika.
Na účely písmena c) opis obsahuje druhy expozícií zahrnuté v triedach expozícií, vymedzenie pojmov, metódy a údaje týkajúce sa xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxznamných odchýlok vzhľadom na vymedzenie zlyhania ako je stanovené v prílohe VII časť 4 body 44 až 48 vrátane širších segmentov, ktoré tieto odchýlky ovxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xre vzájomné započítavanie v súvahe a v podsúvahe a rozsah, v rámci ktorého inštitúcie využívajú toto vzájomné započítavanie;
b) politiky a postupy, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xategórie ručiteľov a zmluvných strán, pokiaľ ide o kreditné deriváty a ich kreditnú spoľahlivosť;
e) informácie o koncentráciách trhového alebo krxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x podsúvahe), ktorá je po uplatnení úprav z dôvodu volatility krytá prípustným finančným kolaterálom a iným prípustným kolaterálom, a to všetko v prípaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx LGD alebo konverzné faktory vzhľadom na triedy expozícií, a to osobitne pre každú triedu expozícií; a
g) celkovú expozíciu (v prípade potreby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s článkami 78 až 83 alebo 84 až 89, a to osobitne pre každú triedu expozícií. Pokiaľ ide o triedu akcxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxjej požiadavky na vlastné zdroje na operačné riziko používajú prístup stanovený v článku 105, zverejňujú opis použitia poistenia na účely zmierňovanxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxi A doplneniami (uvedené V článku 158)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxí činností úverových inštitúcií.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx9/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES
iba článok 29 ods. 1 písm. a), b), článok 29 odxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xpríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu "mnohostranné banky pre rozvoj".
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx9/EHS a 93/6/EHS a smerníce Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxu(uvedené v článku 158)
Smernica | | Termín na transpozíciu |
Smernica 2000/12/ES | | ----- |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx | | 30.6.2004 |
Smernica 2005/1/ES | | 13.5.2005 |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA XIV
TABUĽKA ZHODY
Táto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx x x xxxxxx x xxx. 1 a 2 | | | | |
Článok 2 | Článok 2 ods. 3 Akt o pristúpení | | | | |
Článok 2 | Článok 2 ods. 4 | | | | |
Článok 3 | Článok 2 ods. 5 a 6 | | | | |
Článok 3 ods. 1 tretí podxxxxx x x x x x xxxxxx x xxxx x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x x x x x
xxxxxx x xxxx x xx x x x xxxxxx x xxxx x xx x x x x x
xxxxxx x xxxx x xx x x x xxxxxx x xxxx x xx x x | | |
Článok 4 ods. 10 | | | Článok 29 ods. 1 písm. a) | | |
Článok 4 ods. 11 až 14 | Článok 1 ods. 10, 12 a 13 | | | | |
Článok 4 ods. 21 a 22 | | | Článok 29 ods. 1 písm. bx x x x
xxxxxx x xxxx xx x xxxxxx x xxxx xx x x x x x
xxxxxx x xxxx xx xx xx x xxxxxx x xxxx xx xx xx x x x x x
xxxxxx x x x x x x x
xxxxxx x x xxxxxx x x x x x x
xxxxxx x x xlánok 8 | | | | |
Článok 8 | Článok 9 | | | | |
Článok 9 ods. 1 | Článok 5 ods. 1 a článok 1 ods. 11 | | | | |
Článok 9 ods. 2 | Článok 5 ods. 2 | | | | |
Článok 10 | Článok x xxxx x xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxok 12 | | | | |
Článok 15 ods. 2 a 3 | | | Článok 29 ods. 2 | | |
Článok 16 | Článok 13 | | | | |
Článok 17 | Článok 14 | | | | |
Článok 18 | Článok 15 | | | | |
Článok 19 oxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xx x x x x x x
xxxxxx xx | Článok 17 | | | | |
Článok 23 | Článok 18 | | | | |
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x xx x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x xx x x xxxxxx 20 ods. 1 až 3 prvý a druhý pododsek | | | | |
Článok 25 ods. 3 | Článok 19 ods. 5 | | | | |
Článok 25 ods. 4 | Článok 20 ods. 3 tretí pododsek | | | | |
Článok 26 | Čláxxx xx xxxx x xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xž 4 | | | | |
Článok 31 | Článok 22 ods. 5 | | | | |
Článok 32 | Článok 22 ods. 6 | | | | |
Článok 33 | Článok 22 ods. 7 | | | | |
Článok 34 | Článok 22 ods. 8 | | | | |
Čláxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxánok 25 | | | | |
Článok 39 ods. 3 | | | | | Článok 3 ods. 8 |
Článok 40 | Článok 26 | | | | |
Článok 41 | Článok 27 | | | | |
Článok 42 | Článok 28 | | | | |
Článok 43 | Čxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x x | | |
Článok 48 | Článok 30 ods. 6 a 7 | | | | |
Článok 49 | Článok 30 ods. 8 | | | | |
Článok 50 | Článok 30 ods. 9 prvý a druhý pododsek | | | | |
Článok 51 | Článok 3x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x
Článok 56 | Článok 34 ods. 1 | | | | |
Článok 57 | Článok 34 ods. 2 prvý pododsek Článok 34 ods. 2 bod 2 druhá veta | | Článok 29 ods. 4 písm. a) | | |
Článok 58 | | | Čxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x x x x x x x
xlánok 63 | Článok 35 | | | | |
Článok 64 | Článok 36 | | | | |
Článok 65 | Článok 37 | | | | |
Článok 66 ods. 1 a 2 | Článok 38 ods. 1 a 2 | | | | |
Článok 67 | Článok 39 | | x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xx x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxok 48 ods. 2 až 4 druhý pododsek | | | | |
Článok 111 | Článok 49 ods. 1 až 5 | | | | |
Článok 113 | Článok 49 ods. 4, 6 a 7 | | | | |
Článok 115 | Článok 49 ods. 8 a 9 | | | | x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xx x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xx x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xx x x x x x x x x
xxxxok 121 | Článok 51 ods. 4 | | | | |
Článok 122 ods. 1 a 2 | Článok 51 ods. 6 | | Článok 29 ods. 5 | | |
Článok 125 | Článok 53 ods. 1 a 2 | | | | |
Článok 126 | Článok 53 odxx x x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xxx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x x x
xxxxxx xxx xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx x x x x | | | |
Článok 134 ods. 1 | Článok 54 ods. 4 prvý pododsek | | | | |
Článok 134 ods. 2 | Článok 54 ods. 4 druhý pododsek | | | | |
Článok 135 | | | Článok 29 ods. 8 | | x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xxx x x x xxxxxx xx xxxx x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x xx x x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x xx x x x x x x
xxxxok 141 | Článok 56 ods. 7 | | Článok 29 ods. 10 | | |
Článok 142 | Článok 56 ods. 8 | | | | |
Článok 143 | | | Článok 29 ods. 11 | | Článok 3 ods. 10 |
Článok 150 | Článxx xx xxxx x x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x x x x x xxxxxx x xxxx xx x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xxx x xxxxxx xx x | | | |
Príloha I body 1 až 14 okrem posledného odseku | Príloha I | | | | |
Príloha I posledný odsek | | | | Článok 68 | |
Príloha II | Príloha II | | | | |
Príloxx xxx x xxxxxxx xxx x x x x x
xxxxxxx xx x xxxxxxx xx x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.