31990L0269

minim. požiadavky na bezpeč. a ochranu zdravia pri ruč. manipulác.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxíkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
(90/269/EHS)
RADA EURÓPSKYxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx [1] predložený po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu práce a ochranu zdravia pri práci,
v spolupráci s Európskym parlamentom [2],
sx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxálne požiadavky na podporu zlepšovania najmä pracovného prostredia, aby sa zaručila vyššia úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov;
keďxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxedných podnikov;
keďže správa Komisie o jej programe pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci [4] predpokladá prijatie smerníc, ktoré maxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxrane zdravia pri práci [5] vzala na vedomie zámer Komisie predložiť jej v blízkej budúcnosti smernicu o ochrane pred rizikami vyplývajúcimi z ručnej maxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxhnutné pre zaistenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov;
keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxernice preto v plnom rozsahu platia pre oblasť ručnej manipulácie s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta, rešpektuxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxútorného trhu;
keďže v zmysle rozhodnutia 74/325/EHS [7] Komisia vedie porady s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri prácx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxorá je štvrtou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, ustanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v plnom rozsahu na celú oblasť uvedenú v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia tejto smernice.
Článok 2
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovníkmi, vrátane zdvíhania, ukladania, posúvania, ťahania, nosenia alebo pohybovania bremena, ktoré z dôvodu svojej charakteristiky alebo nexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
Všeobecné ustanovenie
1. Zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia alebo používa primerané prostriedky, najmä mechanické zariadxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xykoná primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky alebo poskytne pracovníkom také prostriedky, aby sa znížilo riziko, ktoré prxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xyhnúť ručnej manipulácii pracovníkov s bremenami, zorganizuje zamestnávateľ pracoviská tak, aby sa manipulácia uskutočňovala s čo najnižším ohrozxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bremien vzhľadom na prílohu I;
b) postará sa o vylúčenie alebo zníženie rizika najmä poškodenia chrbta pracovníkov tým, že prijme primerané opatrenxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxílohy II
Pri uplatňovaní článku 6 ods. 3 písm. b), článku 14 a článku 15 smernice 89/391/EHS je potrebné brať do úvahy prílohu II.
Článok 6
Informoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxých opatreniach, ktoré je v zmysle tejto smernice potrebné vykonať pre bezpečnosť a ochranu zdravia.
Zamestnávatelia musia zabezpečiť, aby pracovxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx je hmotnosť bremena nerovnomerne rozložená.
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 83/391/EHS, zamestnávatelia musia zabezpečiť, aby prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxsprávnom vykonávaní týchto činností s ohľadom na prílohy I a II.
Článok 7
Porady a účasť pracovníkov
Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástuxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx USTANOVENIA
Článok 8
Prispôsobenie príloh
Zmeny čisto technickej povahy príloh x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxami, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 17 smernice 89/391/EHS.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Členské štáty prijmú najneskôr do xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxu.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijali alebo prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.
3. Čxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxníkov.
Komisia o tom oboznámi Európsky parlament, Radu, Hospodársky a sociálny výbor, ako aj Poradný výbor pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravix xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxkemu a sociálnemu výboru.
Článok 10
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Bruseli 29. mája 1990
Za Radu
predseda
B. Ahern
[1] xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xx, 3.2.1988, s. 3.
[5] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 1.
[6] Ú. v. ES L 183, 29.6.1983, s. 1.
[7] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 15.
------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxena
Ručná manipulácia s bremenom môže predstavovať riziko, najmä poškodenia chrbta, ak je bremeno:
- príliš ťažké alebo príliš veľké,
- ťažko maxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xlebo s ním manipulovať v určitej vzdialenosti od trupu, alebo je potrebné pri manipulácii s ním sa nakláňať či vytáčať trup,
- vzhľadom na svoje tvary axxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxať riziko, najmä poškodenie chrbta, ak je:
- príliš vyčerpávajúca,
- dosahovaná iba otáčavým pohybom trupu,
- pravdepodobné, že dôjde k neočakáxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxredia môže zvýšiť riziko, najmä pokiaľ ide x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxpečenstvo zakopnutia, alebo je klzká v súvislosti s obuvou pracovníka,
- pracovné miesto v pracovnom prostredí bráni pracovníkovi manipulovať s brxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxovniach,
- podlaha alebo opora nôh je nestabilná,
- teplota, vlhkosť alebo vetranie sú nevyhovujúce.
4. Požiadavky na činnosť
Činnosť môže prxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxu dlhá fyzická námaha, zaťažujúca najmä chrbticu,
- nedostatočný telesný odpočinok alebo čas na zotavenie,
- nadmerné vzdialenosti pri zdvíhaníx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxvej analýzy sa môže vyskytovať súčasne odkaz na rôzne faktory uvádzané v prílohách I a II.
--------------------------------------------------
xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x x x xxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxať príslušný pracovný úkon,
- má na sebe nevhodný odev, obuv alebo iné osobné predmety,
- nemá zodpovedajúce alebo primerané znalosti alebo výcvikx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx---------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.