31989R4064

kontrola koncentrácií medzi podnikmi

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (189)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 87 a 235,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisko xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Európskeho hospodárskeho spoločenstva článok 3 písm. f) stanovuje pre spoločenstvo cieľ vytvoriť "systém zabezpečujúci, že nebude narušená hospodxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxraňovanie vnútorných hraníc vedie a bude aj ďalej viesť k zmenám usporiadania korporácií v spoločenstve najmä formou ich spájania;
keďže takýto vývxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmienky hospodárskeho rastu a zvyšovanie životnej úrovne vnútri spoločenstva;
keďže je však potrebné zabezpečiť, aby proces zmien usporiadanix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxoré by mohli značne narušiť účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti;
keďže články 85 a 86 napriek tomu, že sa podľa juxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xo systémom nenarušenej hospodárskej súťaže podľa zmluvy;
keďže je preto potrebné vytvoriť nový právny nástroj vo forme nariadenia, ktorý by umožnix xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxjom upravujúcim takéto formy koncentrácie;
keďže toto nariadenie by malo vychádzať nielen z článku 87 zmluvy, ale predovšetkým z článku 235 zmluvy, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxií na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v prílohe II k zmluve;
keďže ustanovenia tohto nariadenia sa majú vzťahovať na významné štruktuxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxanovený v závislosti od geografickej oblasti činnosti účastníkov koncentrácie a mal by byť kvantitatívne vymedzený prahovými hodnotami tak, aby zahxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxo prahové hodnoty preskúmané na základe získaných skúseností;
keďže koncentrácie s významom pre celé spoločenstvo sú prípady, keď celkový obrat účxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxebo hlavné pole pôsobnosti v rôznych členských štátoch alebo kde napriek tomu, že pôsobia predovšetkým v tom istom členskom štáte, aspoň jeden z podnikxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xa kontrolu koncentrácie, ktoré je potrebné prijať, majú byť bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 90 ods. 2 zmluvy, v súlade s princípom nediskxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxace hospodársku jednotku so samostatnou rozhodovacou právomocou bez ohľadu na spôsob držby ich kapitálu a pravidlá správneho dohľadu, ktoré sa na ne vxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx udržať a rozvíjať hospodársku súťaž na spoločnom trhu; keďže Komisia musí zaradiť svoje hodnotenie do všeobecného rámca dosiahnutia základných cieľxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxenie by malo ustanoviť zásadu, že koncentrácia s významom pre celé spoločenstvo, ktorá vytvára alebo posilňuje pozíciu, ktorej dôsledkom je výrazné nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxiu, ktorá z dôvodu obmedzeného podielu spájajúcich sa podnikov na trhu nemôže narušiť účinnú hospodársku súťaž, možno považovať za zlučiteľnú so spolxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti;
keďže úlohou Komisie by malo byť rozhodovanie vedúce k stanoveniu, či koncentrácia s významom pre cxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxzpečiť účinnú kontrolu by mali mať podniky povinnosť vopred oznámiť spájanie s významom pre celé spoločenstvo a mali by byť prijaté opatrenia umožňujúxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xkonov čo najviac chránená;
keďže by mala byť stanovená lehota, počas ktorej musí Komisia začať konanie o oznámení koncentrácie, a lehota na vydanie kxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xrávo byť vypočutí Komisiou hneď po začatí konania; keďže členovia riadiacich a dozorných orgánov a uznaní zástupcovia zamestnancov dotknutých podnixxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s príslušnými orgánmi členských štátov, od ktorých získava pripomienky a informácie;
keďže na účely tohto nariadenia a v súlade s jurisdikciou Súdnxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxadov koncentrácie;
keďže dodržiavanie tohto nariadenia musí byť vynutiteľné prostredníctvom pokút a penále; keďže by v tomto zmysle mala byť daná Sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxjú trvalé štrukturálne zmeny účastníkov koncentrácie; keďže je preto potrebné vylúčiť z rámca tohto nariadenia tie úkony, ktorých cieľom je koordináxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho podniku;
keďže neexistuje koordinácia konkurenčného správania v zmysle tohto nariadenia v prípade, keď sa dva alebo viac podnikov dohodne, že zíxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xeďže uplatňovanie tohto nariadenia nie je vylúčené v prípade, keď účastníci koncentrácie prijmú opatrenia potrebné na uskutočnenie a priamo súvisiaxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxorom;
keďže členské štáty nesmú uplatňovať svoju národnú legislatívu upravujúcu hospodársku súťaž, pokiaľ ide o koncentráciu s významom pre celé sxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxahne Komisia, mohla by byť vážne narušená hospodárska súťaž na území určitého členského štátu a konkurenčné záujmy takéhoto členského štátu nemôžu byx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxlom vo vnútroštátnych právnych predpisoch nemôže toto nariadenie stanoviť jednotnú lehotu na prijatie opatrení vedúcich k náprave;
keďže výlučné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xmluvy, a nebráni členským štátom prijímať iné vhodné opatrenia na ochranu svojich oprávnených záujmov, ako sú stanovené v tomto nariadení, pokiaľ sú txxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx patria v zásade do právomoci členských štátov; keďže Komisia by mala mať napriek uvedenému právomoc konať na žiadosť dotknutého členského štátu v prípxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dochádza ku koncentrácii v tretích krajinách za účasti podnikov zo spoločenstva, a je potrebné prijať opatrenia pre prípad, že Rada dá Komisii príslušxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxom neznižuje kolektívne práva pracovníkov uznané v jednotlivých dotknutých podnikoch,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Pôsobnosť
1. Bez txxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
x. Na účely tohto nariadenia je koncentrácia v rozsahu spoločenstva, ak:
a) zložený spoločný celosvetový obrat všetkých účastníkov koncentrácie je xxxx xxx xxxx xxxx xxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxdý z účastníkov koncentrácie nedosahuje viac ako dve tretiny svojho celkového obratu v rámci spoločenstva v jednom a tom istom členskom štáte.
3. Limxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxrh Komisie.
Článok 2
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xasledujúcimi ustanoveniami.
Pri hodnotení Komisia zohľadní:
a) potrebu zachovávať a rozvíjať efektívnu hospodársku súťaž v rámci spoločného txxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch sa v spoločenstve alebo mimo neho;
b) postavenie účastníkov koncentrácie na trhu a ich ekonomickú a finančnú silu, možné alternatívy pre dodávatexxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, záujmy prechodných a konečných spotrebiteľov a napredovanie technického a hospodárskeho pokroku za predpokladu, že je v prospech spotrebiteľa a nexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxmné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na spoločnom trhu alebo jeho podstatnej časti, sa vyhlási za zlučiteľnú so spoločným trhom.
3. Koncentxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxnom trhu alebo jeho podstatnej časti, sa vyhlási za nezlučiteľnú so spoločným trhom.
Článok 3
Definícia koncentrácie
1. Za vznik koncentrácie sx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxen podnik, alebo
- jeden alebo viac podnikov
kúpou cenných papierov alebo aktív, zmluvne alebo iným spôsobom nadobudnú priamu alebo nepriamu kontxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo účinkom je koordinácia konkurenčného správania podnikov, ktoré ostávajú nezávislé, nie je koncentrácia v zmysle odseku 1 písm. b).
Vytvorenie sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstníkov navzájom ani medzi nimi a spoločným podnikom, je koncentrácia v zmysle odseku 1 písm. b).
3. Na účely tohto nariadenia kontrola pozostáva z prxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxatňovať rozhodujúci vplyv na podnik predovšetkým prostredníctvom:
a) vlastníckych alebo užívacích práv ku všetkým aktívam podniku alebo ich častxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxbúdajú osoby alebo podniky, ktoré:
a) sú držiteľmi práv alebo im prislúchajú práva na základe príslušných zmlúv, alebo
b) hoci nie sú držiteľmi takxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ak:
a) úverové alebo iné finančné inštitúcie alebo poisťovne, ku ktorých bežným činnostiam patria transakcie a obchod s cennými papiermi na vlastnx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xrčovanie súťažného správania tohto podniku, alebo ak uplatňujú takéto hlasovacie práva iba z dôvodu prípravy predaja celého tohto podniku alebo jeho xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xa požiadanie toto obdobie predĺžiť, ak tieto inštitúcie alebo spoločnosti môžu preukázať, že predaj nebol počas stanoveného obdobia primerane možnýx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xúteným vyrovnaním alebo analogickým konaním;
c) postupy uvedené v odseku 1 písm. b) vykonávajú finančné holdingové spoločnosti podľa článku 5 ods. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x4/569/EHS [5], avšak za predpokladu, že sa uplatňujú hlasovacie práva za holding, predovšetkým súvisiace s menovaním členov riadiacich a dozorných oxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxchto podnikov.
Článok 4
Oznamovanie koncentrácií
1. Koncentrácie v rozsahu spoločenstva, definované v tomto nariadení, sa musia oznámiť Komixxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxskytom prvej z uvedených udalostí.
2. Koncentráciu, ktorá spočíva vo fúzii v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) alebo nadobudnutím spoločnej kontroly v zxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnámenie vykoná osoba alebo podnik, ktorý nadobudol kontrolu nad celým jedným alebo viacerými podnikmi alebo jeho/ich časťou.
3. Ak Komisia zistí, žx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxnteresované odvetvia hospodárstva. Komisia zohľadní legitímny záujem podnikov na ochrane ich obchodného tajomstva.
Článok 5
Výpočet obratu
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxrobkov a poskytovania služieb, ktoré sú ich bežnou činnosťou, od ktorého odpočítajú obchodný rabat, daň z pridanej hodnoty a ďalšie dane súvisiace prixxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4.
Obrat v spoločenstve alebo v členskom štáte predstavuje predané výrobky a poskytnuté služby podnikom alebo spotrebiteľom v spoločenstve, prípaxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxké osoby, jedného alebo viacerých podnikov, vzhľadom na predávajúceho alebo predávajúcich sa zohľadňuje iba obrat tých častí, ktoré sú predmetom traxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxjú za jednu a tú istú koncentráciu, ku ktorej došlo v deň poslednej transakcie.
3. Namiesto obratu sa použije nasledujúce:
a) pri úverových a iných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx časť článku 1 ods. 2, celý obrat v rámci spoločenstva sa nahradí jednou desatinou celkových aktív krát pomer pôžičiek a preddavkov úverovým inštitúciáx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxový obrat v jednom členskom štáte sa nahradí jednou desatinou celkových aktív krát pomer pôžičiek a preddavkov úverovým inštitúciám a klientom v transxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrá predstavuje všetky prijaté čiastky a pohľadávky z poistných zmlúv vystavených poisťovacími podnikmi alebo v ich mene, ku ktorým patrí tiež všetko oxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xoistného alebo celkového objemu poistného; pokiaľ ide o článok 1 ods. 2 písm. b) a poslednú časť článku 1 ods. 2, hrubé poistné prijaté od rezidentov v spoxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe v zmysle článku 1 ods. 2 vypočíta ako súčet príslušných obratov:
a) dotknutého podniku čiže účastníka koncentrácie;
b) tých podnikov, v ktorých dxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxu hlasovacích práv, alebo
- má právomoc menovať viac ako polovicu členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov, ktoré zo zákona zastupujú podnixx xxxxx
x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxx podnikov, v ktorých má podnik uvedený v písm. c) práva alebo právomoci uvedené v písm. b);
e) tých podnikov, v ktorých majú dva alebo viac podnikov uvedxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxmoci uvedené v odseku 4 písm. b), pri výpočte spoločného obratu účastníkov koncentrácie na účely článku 1 ods. 2:
a) nezapočítava sa obrat dosiahnutý xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvoľným z nich, ako je stanovené v odseku 4 písm. b) až e);
b) nezapočítava sa obrat dosiahnutý predajom výrobkov a poskytovaním služieb medzi spoločnýx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxčatie konania
1. Komisia preskúma oznámenie bezodkladne po jeho doručení.
a) Ak dospeje k záveru, že oznamovaná koncentrácia nepatrí do pôsobnosxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxadenia, nevzbudzuje vážne obavy, pokiaľ ide o zlučiteľnosť so spoločným trhom, rozhodne sa, že nie je proti nej, a vyhlási, že je zlučiteľná so spoločnýx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxoločným trhom, rozhodne o začatí konania.
2. Komisia bezodkladne oznámi svoje rozhodnutie účastníkom koncentrácie a príslušným úradom členských xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxm alebo do troch týždňov nasledujúcich po jej oznámení.
2. Ak Komisia po predbežnom preskúmaní oznámenia počas obdobia stanoveného v odseku 1 považuxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxatívy pokračovať pozastavením koncentrácie úplne alebo sčasti až do prijatia konečného rozhodnutia alebo v súvislosti s tým prijať iné dočasné opatrxxxxx
xx xxxxxx x x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxľ neuplatňuje hlasovacie práva k príslušným cenným papierom alebo tak robí iba na udržanie plnej hodnoty týchto investícií a na základe výnimky udelenxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdám z koncentrácie jedného alebo viacerých účastníkov koncentrácie alebo tretej strany . Táto výnimka môže byť udelená s podmienkami a povinnosťami, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx transakcii.
5. Platnosť každej transakcie vykonanej v rozpore s odsekom 1 alebo 2 závisí od rozhodnutia podľa článku 6 ods. 1 písm. b) alebo 8 ods. 2 alexx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxerov prevoditeľných na iné cenné papiere obchodovateľné na trhu, ktorý je regulovaný a pod dohľadom úradov uznávaných verejnými orgánmi, ktorý funguxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xozpore s odsekom 1 alebo 2.
Článok 8
Rozhodovacie právomoci Komisie
1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 9 všetky konania začaté podľa článku 6 odsx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxov koncentrácie spĺňa oznámená koncentrácia kritérium stanovené v článku 2 ods. 2, vydá rozhodnutie, v ktorom vyhlási koncentráciu za zlučiteľnú so sxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xáväzky voči Komisii v súvislosti s úpravou pôvodného plánu koncentrácie . Rozhodnutie vyhlasujúce koncentráciu za zlučiteľnú so spoločným trhom tiex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxé v článku 2 ods. 3, vydá rozhodnutie vyhlasujúce koncentráciu za nezlučiteľnú so spoločným trhom.
4. Ak už bola koncentrácia vykonaná, môže Komisia xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxola alebo akýkoľvek iný náležitý krok na obnovenie podmienok efektívnej hospodárskej xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxách, za ktoré je zodpovedný jeden z podnikov, alebo ak bolo získané podvodne, alebo
b) účastníci koncentrácie porušili záväzok pripojený k rozhodnuxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
Článok 9
Postúpenie príslušným úradom členských štátov
1. Komisia môže formou rozhodnutia oznámeného bezodkladne účastníkom koncentrácie a pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxh podmienok.
2. Do troch týždňov odo dňa doručenia kópie oznámenia môže členský štát informovať Komisiu, ktorá informuje účastníka koncentrácie o txxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaže na trhu v tomto členskom štáte, ktorý má všetky vlastnosti relevantného trhu, či už je podstatnou súčasťou spoločného trhu, alebo nie.
3. Ak je názxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xakéto nebezpečenstvo existuje, potom buď:
a) bude konať v tomto prípade sama s cieľom udržať alebo obnoviť účinnú hospodársku súťaž na dotknutom trhxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xx názorom Komisie, že takýto relevantný trh alebo nebezpečenstvo neexistuje, prijme v tom zmysle rozhodnutie, ktoré adresuje dotknutému členskému štxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xruhý pododsek, ak Komisia nezačala konanie podľa článku 6 ods. 1 písm. b), alebo
b) do troch mesiacov pri väčšine oznámení o príslušnej koncentrácii, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxs. 3 alebo ods. 4 na udržanie alebo obnovu účinnej hospodárskej súťaže na dotknutom trhu.
5. Ak Komisia do troch mesiacov uvedených v odseku 4 písm. b) nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xísm. b), má sa za to, že prijala rozhodnutie postúpiť prípad dotknutému členskému štátu v súlade s odsekom 3 písm. b).
6. Zverejnenie každej správy alexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxpení Komisiou.
7. Geografický referenčný trh predstavuje oblasť, kde sa účastníci koncentrácie podieľajú na ponuke a dopyte výrobkov alebo služiexx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxárskej súťaže sú v týchto oblastiach značne odlišné. Toto hodnotenie zohľadňuje predovšetkým povahu a charakteristiku dotknutých výrobkov alebo slxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oblasťami alebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxanu alebo obnovu účinnej hospodárskej súťaže na dotknutom trhu.
9. V súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy sa môže každý členský štát odvolať na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxkúmaný pred uplynutím štvrtého roka nasledujúceho po roku prijatia tohto nariadenia.
Článok 10
Lehoty pre začatie konania a rozhodnutie
1. Rozxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxebo ak sú informácie pripojené k oznámeniu neúplné, v deň po dni doručenia úplných informácií.
Toto obdobie sa predĺži na šesť týždňov, ak členský štáx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xko sa ukáže, že závažné obavy uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c) sa odstránili čiastočne v dôsledku úprav vykonaných účastníkmi koncentrácie, a najneskôx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxaných koncentráciách prijať najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa začatia konania.
4. Obdobie stanovené v odseku 3 sa výnimočne pozastaví, ak v dôslxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzhodnutím podľa článku 13.
5. Ak Súdny dvor vynesie rozsudok, ktorý ruší celé rozhodnutie Komisie prijaté podľa tohto nariadenia alebo jeho časť, lexxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxbo článkom 8 ods. 2 alebo 3 v lehote stanovenej v odsekoch 1 alebo 3, považuje sa koncentrácia za zlučiteľnú so spoločným trhom bez toho, aby boli dotknuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy potrebné informácie od vlád a príslušných orgánov členských štátov, od osôb uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) a od podnikov a združení podnikov.
2. xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxho území má trvalé bydlisko táto osoba alebo sídlo podnik alebo združenie podnikov.
3. Vo svojej žiadosti uvedie Komisia právny základ a účel žiadostx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xlastníci alebo ich zástupcovia a v prípade právnických osôb, podnikov alebo firiem, alebo združení bez právnej subjektivity osoby oprávnené zastupoxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodnutím požiada o poskytnutie informácií. V rozhodnutí špecifikuje, aké informácie požaduje, stanovx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na ktorého území má táto osoba trvalý pobyt alebo podnik, alebo združenie podnikov svoje sídlo.
Článok 12
Vyšetrovanie orgánmi členských štátov
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxoré nariadi podľa článku 13 ods. 3 Vedúci predstavitelia príslušných orgánov členských štátov, zodpovední za vykonanie tohto vyšetrovania, uplatnix xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxto oprávnení sa uvedie predmet a účel vyšetrovania.
2. Ak o to požiada Komisia alebo príslušný orgán členského štátu, na ktorého území má byť vykonané xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xomisie pri vyšetrovaní
1. Pri výkone povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže Komisia vykonávať všetky potrebné šetrenia v podnikoch alebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxť alebo žiadať kópie alebo výňatky z účtovníctva a podnikateľských záznamov;
c) požadovať ústne vysvetlenie na mieste;
d) vstupovať do všetkých pxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxžením písomného oprávnenia, v ktorom je uvedený predmet a účel vyšetrovania a tresty stanovené v článku 14 ods. 1 písm. c) pre prípady, ak je predloženie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx štátu, na ktorého území má byť vyšetrovanie vykonané, o vyšetrovaní a o totožnosti poverených úradníkov.
3. Podniky a združenia podnikov sa podrobix xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxnkov 14 ods. 1 písm. c) a článku 15 ods. 1 písm. b) a právo na revíziu rozhodnutia Súdnym dvorom.
4. Komisia včas písomne informuje príslušný orgán člensxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxci predstavitelia príslušného orgánu v členskom štáte, na ktorého území má byť vykonané vyšetrovanie, na požiadanie tohto orgánu alebo Komisie pomáhxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxánku, dotknutý členský štát poskytne potrebnú pomoc povereným úradníkom Komisie a umožní im vykonať vyšetrovanie. Na tento účel členské štáty po poraxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxtím uložiť pokuty osobám uvedeným v článku 3 ods. 1 písm. b), podnikom alebo združeniam podnikov od 1000 do 50000 ECU, ak zámerne alebo z nedbalosti:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxť podľa článku 11 alebo neposkytnú informácie do lehoty stanovenej v rozhodnutí prijatom podľa článku 11;
d) poskytnú požadované účtovné alebo iné pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktoré bolo prijaté podľa článku 13.
2. Komisia môže rozhodnutím udeliť pokuty až do výšky 10 % spoločného obratu účastníkov koncentrácie v zmysle čláxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxu 8 ods. 2, druhom pododseku;
b) realizujú koncentráciu v rozpore s článkom 7 ods. 1 alebo bez ohľadu na rozhodnutie prijaté podľa článku 7 ods. 2;
c) rxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa článku 8 ods. 4.
3. Pri určovaní výšky pokuty sa vychádza z povahy a závažnosti porušenia.
4. Rozhodnutia prijaté podľa odsekov 1 a 2 nemajú tresxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxikov penále až do výšky 25000 ECU za každý deň omeškania, počínajúc dňom stanoveným v rozhodnutí, aby ich prinútila:
a) predložiť úplné a správne infoxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxe rozhodnutím uložiť osobám uvedeným v článku 3 ods. 1 písm. b) alebo podnikom penále až do 100000 ECU za každý deň omeškania, počínajúc dňom stanoveným v xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxlizovať opatrenia uložené rozhodnutím podľa článku 8 ods. 4
3. Ak osoby uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b), podniky alebo združenia podnikov splnia povxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Článok 16
Preskúmanie Súdnym dvorom
Súdny dvor má neobmedzenú jurisdikciu v zmysle článku 172 zmluvy pri preskúmavaní rozhodnutí, ktorými Komisxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxné ako výsledok uplatňovania článkov 11, 12, 13 a 18 sa použijú iba na účely príslušných žiadostí, vyšetrovaní alebo vypočutí.
2. Bez toho, aby boli doxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli na základe uplatňovania tohto nariadenia a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstxxx
xx xxxxxx x x x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxikmi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x a ods. 4, článku 8 ods. 2, druhom pododseku, a ods. 3 až 5 a článkoch 14 a 15 poskytne Komisia každej dotknutej osobe, podniku alebo združeniu podnikov prílxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xôže rozhodnutie pokračovať vpozastavení koncentrácie alebo poskytnúť výnimku z pozastavenia podľa článku 7 ods. 2 alebo 4 prijať dočasne bez toho, abx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxležitosť čo najskôr po prijatí svojho rozhodnutia.
3. Komisia založí svoje rozhodnutie iba na námietkach, na základe ktorých zmluvné strany predloxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxčom sa rešpektuje právo podnikov na ochranu ich obchodného tajomstva.
4. Ak to Komisia a príslušné orgány členských štátov považujú za potrebné, môžx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx riadiacich orgánov dotknutých podnikov alebo uznávaní zástupcovia ich zamestnancov, majú právo byť vypočutí na požiadanie.
Článok 19
Styk s orgxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxších dokumentov podaných Komisii alebo ňou vydaných na základe tohto nariadenia.
2. Komisia vykoná postupy stanovené v tomto nariadení v úzkom a nepxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxnku 9 od príslušného orgánu členského štátu podľa odseku 2 uvedeného článku a umožní mu vyjadriť svoj názor v každej etape postupu až do prijatia rozhodnxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xx xx xlánkov 14 alebo 15, alebo pred prijatím každého ustanovenia sa uskutočnia konzultácie s Poradným výborom pre koncentrácie.
4. Poradný výbor pozostxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxtupcovia. Aspoň jeden zástupca členského štátu je kompetentný v oblasti postupov obmedzujúcich súťaž a dominantného postavenia.
5. Konzultácie sx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxm najdôležitejších dokumentov a predbežného návrhu rozhodnutia. Stretnutie sa koná najskôr 14 dní po zaslaní pozvánky. Komisia môže vo výnimočných pxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxží svoje stanovisko k návrhu rozhodnutia Komisie, v prípade potreby k nemu dospeje hlasovaním. Poradný výbor môže predložiť stanovisko aj vtedy, ak sú xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxľadní stanovisko predložené výborom. Oznámi výboru, akým spôsobom bolo jeho stanovisko zohľadnené.
7. Poradný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxujem podnikov na ochrane ich obchodného tajomstva a záujem účastníkov koncentrácie na takomto uverejnení.
Článok 20
Uverejňovanie rozhodnutí
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx x x xxxxnom vestníku Európskych spoločenstiev.
2. Pri uverejnení uvedie mená strán a hlavný obsah rozhodnutia; dbá na legitímny záujem podnikov na ochrane xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxúmateľné Súdnym dvorom.
2. Žiadny členský štát nesmie uplatniť svoju národnú právnu úpravu hospodárskej súťaže na prípad koncentrácie v rozsahu spxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxní podľa článku 9 ods. 3, prvého pododseku, zarážky b), alebo ods. 5 podniknúť opatrenia nevyhnutne potrebné na uplatnenie článku 9 ods. 8
3. Bez ohľadx xx xxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxné so všeobecnými zásadami a ostatnými ustanoveniami práva spoločenstva.
Za legitímny záujem v zmysle prvého pododseku sa považuje verejná bezpečxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xyhodnotení jeho zlučiteľnosti so všeobecnými zásadami a ďalšími ustanoveniami práva spoločenstva pred prijatím uvedených opatrení. Komisia inforxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xa vzťahuje na koncentrácie podľa definície v článku 3.
2. Nariadenia č. 17 [6], (EHS) č. 1017/68 [7], (EHS) č. 4056/86 [8] a (EHS) č. 3975/87 [9] sa nevzťxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxá rozsah spoločenstva v zmysle článku 1, vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktoré by malo za dôsledok prekážku účinnej hospodárskej súťaxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmi, prijať rozhodnutie podľa článku 8 ods. 2, druhého pododseku, článku 3 a 4.
4. Uplatnia sa ustanovenia článku 2 ods. 1 písm. a) a b), článkov 5, 6, 8 a 10 xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxca odo dňa, keď sa koncentrácia stala známou pre členský štát alebo sa uskutočnila. Táto lehota začína plynúť dňom tej z uvedených udalostí, ktorá nastaxx xxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxého štátu, na ktorých požiadanie zasahuje [10].
6. Odseky 3 až 5 ostávajú v platnosti až do prehodnotenia prahových hodnôt uvedených v článku 1 ods. 2.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlánku 4, lehoty podľa článku 10 a vypočúvanie podľa článku 18.
Článok 24
Vzťahy s nečlenskými štátmi
1. Členské štáty informujú Komisiu o všetkýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xo nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom pravidelne vypracuje Komisia správu o zaobchádzaní s podnikmi spoločenstva v zmysle odsekov 3 a 4 vzhxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxáv uvedených v odseku 2, alebo na základe iných informácií javí, že sa podniku spoločenstva nedostáva zo strany nečlenského štátu zaobchádzanie porovxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxom dosiahnutia porovnateľného zaobchádzania pre podniky spoločenstva.
4. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 234 zmluvy, opatrenia prxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohôd.
Článok 25
Nadobudnutie účinnosti
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21. septembra 1990.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na žiaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxinnosti tohto nariadenia, a v žiadnom prípade sa nevzťahuje na žiadny prípad koncentrácie, v súvislosti s ktorou sa začalo konanie do uvedeného dňa zo sxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxých členských štátoch.
V Bruseli 21. decembra 1989
Za Radu
predseda
E. Cresson
[1] Ú. v. ES C 130, 19.5.1988, s. 4.
[2] Ú. v. ES C 309, 5.12.1xxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx x04/62.
[7] Ú. v. ES L 175, 23.7.1968, s. 1.
[8] Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 4.
[9] Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 1.
[10] Oznámenia uvedené v zápisocx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.