Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (39)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

32006L0024 uchovávanie údajov vytvorených alebo spracovaných

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES
EURÓPSxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [2],
kxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xýchto údajov [3] od členských štátov vyžaduje, aby chránili základné práva a slobody fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a najmä ich právo xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciáchx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx x x x xxxxnice 2002/58/ES stanovujú pravidlá, ktoré sa uplatňujú na spracovanie prevádzkových údajov a údajov o polohe vytvorených používaním elektronickýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xú naďalej potrebné na účely prenosu komunikácie, s výnimkou údajov potrebných na účtovanie alebo pre poplatky za prepojenie. V prípade súhlasu môžu byx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxanovuje podmienky, za ktorých môžu členské štáty obmedziť rozsah práv a povinností uvedených v článku 5, článku 6, článku 8 ods.1, 2, 3 a 4 a článku 9 uvedexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx j. na zabezpečenie národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosti štátu), obrany, verejnej bezpečnosti alebo na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanix x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxpisy stanovujúce poskytovateľom služieb povinnosť uchovávať údaje na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov. Tieto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxdzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov sú prekážkou vnútorného trhu elektronických komunikácií, keďže poskytovatelia služxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxvania.
(7) Závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 19. decembra 2002 zdôrazňujú, že v dôsledku značného nárastu možností elektronickej komuxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxľovanie a stíhanie trestných činov a najmä xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxiť opatrenia stanovujúce pravidlá uchovávania prevádzkových údajov poskytovateľmi služieb.
(9) Podľa článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx práva iba v súlade so zákonom, a ak je to nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, okrem iného v záujme národnej a verejnej bezpečnosti s cieľom predísť pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxo ako potrebný a účinný vyšetrovací nástroj na presadzovanie práva v niekoľkých členských štátoch a najmä v závažných prípadoch, ako sú organizovaný zxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xejto smernici. Prijatie nástroja na uchovávanie údajov, ktorý je v súlade s požiadavkami článku 8 EDĽP, je preto nevyhnutným opatrením.
(10) Rada 13x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkačných údajov v najkratšom možnom čase.
(11) Vzhľadom na to, že dôležitosť prevádzkových údajov a údajov o polohe pre vyšetrovanie, odhaľovanie a sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxť, aby sa údaje vytvárané alebo spracúvané v priebehu poskytovania komunikačných služieb poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunixxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxice 2002/58/ES sa naďalej uplatňuje na údaje, vrátane údajov o neúspešných pokusoch o volanie, ktoré sa podľa tejto smernice nemusia osobitne uchovávxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx smernici.
(13) Táto smernica sa vzťahuje iba na údaje vytvorené alebo spracované v dôsledku komunikácie alebo komunikačnej služby a nevzťahuje sa nx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxbo spracované pri poskytovaní príslušných komunikačných služieb sa vzťahujú na dostupné údaje. Najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov v súvislosti s ixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvateľov alebo poskytovateľov siete.
(14) Technológie súvisiace s elektronickými komunikáciami sa rýchlo menia a vývoju môžu podliehať aj zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxtvoriť skupinu pozostávajúcu z orgánov členských štátov činných v trestnom konaní, združení priemyslu elektronických komunikácií, zástupcov Euróxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxernicou sa plne uplatňuje smernica 95/46/ES a smernica 2002/58/ES. Podľa článku 30 ods. 1 písm. c) smernice 95/46/ES je potrebná konzultácia s Pracovnxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxkytovateľov služieb prijať opatrenia na zaistenie kvality údajov, ktoré vyplývajú x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxedenej smernice, sa plne uplatňujú aj na údaje, ktoré sa uchovávajú podľa tejto smernice.
(17) Je potrebné, aby členské štáty prijali legislatívne oxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxvnymi predpismi a pri úplnom rešpektovaní základných práv dotknutých osôb.
(18) V tejto súvislosti článok 24 smernice 95/46/ES ukladá členským štáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxú požiadavku vo vzťahu k ustanoveniam vo vnútroštátnych predpisoch prijatých v súlade so smernicou 2002/58/ES. Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/Sxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxovávané, má byť postihnuteľný ako trestný čin.
(19) Právo všetkých ľudí, ktorí boli poškodení v dôsledku protiprávneho spracovania alebo akéhokoľxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx platí aj vo vzťahu k protiprávnemu spracovaniu všetkých osobných údajov v súlade s touto smernicou.
(20) Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxvané v zmysle tejto smernice.
(21) Keďže ciele tejto smernice, a to zosúladenie povinnosti poskytovateľov uchovávať určité údaje a zabezpečiť dostxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo štátu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jej rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xodľa uvedeného článku, neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
(22) Táto smernica rešpektuje základné práva a dxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxenie úplného dodržiavania základných práv občanov na rešpektovanie súkromného života a komunikácie a na ochranu ich osobných údajov tak, ako je to uprxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxernica požaduje, aby uchovávali len také údaje, ktoré sú vytvorené alebo spracované počas poskytovania ich komunikačných služieb. Ak sa také údaje nexxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvania údajov, pretože jej výber je predmetom riešenia na vnútroštátnej úrovni.
(24) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxvať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.
(25) Touto smernicou nie je dotknutá právomoc členských štátov prijímax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxm v súlade s touto smernicou vnútroštátnymi orgánmi na činnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xráva alebo opatrenia podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii. Takéto zákony či opatrenia musia plne rešpektovať základné práva, ako to vyplýva zo spoločxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxánov do práv na súkromie musia spĺňať požiadavky nevyhnutnosti a primeranosti, preto musia slúžiť na vymedzené, jasne formulované a legitímne účely a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxavy a rozsah pôsobnosti
1. Cieľom tejto smernice je zosúladenie ustanovení členských štátov o povinnostiach poskytovateľov verejne dostupných elxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxcovávajú, aby sa zabezpečila dostupnosť týchto údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov, ako to stanovuje vnúxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxce údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo registrovaného užívateľa. Nevzťahuje sa na obsah elektronických komunikácií a informáxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmov obsiahnuté v smernici 95/46/ES, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické kxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx a súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo užívateľa;
b) užívateľ je každá právnickú osobu alebo fyzická osoba, ktorá poxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxna služba sú volania (vrátane telefónneho hovoru, hlasovej schránky, konferenčného hovoru a dátového prenosu), doplnkové služby (vrátane presmeroxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x EMS a multimediálnych služieb - MMS);
d) pod užívateľským menom sa rozumie jedinečný identifikačný kód, ktorý je pridelený osobám, ak sa prihlásia axxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxená totožnosť bunky, z ktorej sa začalo alebo ukončilo telefónne volanie prostredníctvom mobilného telefónu;
f) neúspešný pokus o volanie znamená xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxvať údaje
1. Členské štáty odchylne od článkov 5, 6 a 9 smernice 2002/58/ES prijmú opatrenia, aby zabezpečili, že údaje uvedené v článku 5 tejto smernixx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxanie údajov uvedených v článku 5 v súvislosti s neúspešnými pokusmi o volanie, ktoré poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačnýcx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx údaje), v pôsobnosti dotknutého členského štátu a poskytovania týchto komunikačných služieb. Táto smernica nepožaduje uchovávanie údajov, ktoré sx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxicou sa poskytnú v mimoriadnych prípadoch príslušným vnútroštátnym orgánom a v súlade s vnútroštátnym právom. Postup, ktorý treba dodržať, a podmienxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx svojom vnútroštátnom práve, pokiaľ príslušné ustanovenia práva Európskej únie alebo medzinárodného práva verejného, najmä EDĽP v zmysle výkladu Euxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxnice uchovávali nasledovné kategórie údajov:
a) údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxteľa;
2. ak ide o internetový prístup, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
i) pridelené užívateľské menxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxa alebo registrovaného užívateľa, ktorému bola v čase komunikácie pridelená IP adresa, užívateľské meno alebo telefónne číslo;
b) údaje potrebné nx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxlené číslo (volané telefónne číslo) a v prípadoch, keď sú poskytnuté doplnkové služby, napríklad presmerovanie alebo predanie volania, číslo alebo čxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxktronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
i) užívateľské meno alebo telefónne číslo zamýšľaného príjemcu telefónneho volaniax
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx času a trvania komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a čas začatia a ukončenix xxxxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxx xxxxxxsenia a odhlásenia z internetového spojenia v určitom časovom pásme spolu s dynamickou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxívateľa;
ii) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej pošty alebo internetového telefónneho spojenia v určitom časovom pásme;
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxná telefónna služba;
2. ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová služba;
e) údxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xevnej siete: číslo volajúceho a volaného;
2. ak ide o mobilné telefónne spojenie:
i) číslo volajúceho a volaného;
ii) medzinárodná identita mobxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
v) IMEI volanej strany;
vi) v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie karty a identifikačný znak bunky (Cell IDxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) telefónne číslo volajúceho na "dial-up" prístup;
ii) DSL pripojenie alebo iný identifikátor koncového bodu pôvodcu komunikácie;
f) údaje potrxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich identifikačných znakov bunky (Cell ID) počas doby uchovávania údajov o komunikácii.
2. V súlade s touto smerxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx údajov uvedené v článku 5 uchovávali po dobu nie menej ako šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa komunikácie.
Článok 7
Ochrana a bezpečnosť údajov
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí rešpektovali minimálne tieto zásady bezpečnosti údajov s ohľadxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xdaje na sieti;
b) údaje podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničenixx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxajú príslušným technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, že údaje môžu byť sprístupnené len osobitne oprávnenému personálu,
a
d) xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxe uvedené v článku 5 uchovávali v súlade s touto smernicou tak, aby sa mohli spolu s akýmikoľvek inými informáciami, ktoré s nimi súvisia a sú potrebné, poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxny verejnej moci, ktoré budú zodpovedné za kontrolu plnenia ustanovení o bezpečnosti uchovávaných údajov prijatých členskými štátmi na jeho území poxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xom odseku úplne nezávislé.
Článok 10
Štatistika
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa štatistiky o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xomisii. Tieto štatistiky obsahujú:
- prípady v ktorých sa informácie príslušným orgánom poskytli v súlade s príslušným vnútroštátnym právom,
- čxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxé vyhovieť.
2. Tieto štatistiky nesmú obsahovať osobné údaje.
Článok 11
Zmena a doplnenie smernice 2002/58/ES
V článku 15 smernice 2002/58/Ex xx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxS z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxnský štát, ktorý čelí zvláštnym okolnostiam vyžadujúcim na obmedzené obdobie predĺženie maximálnej doby uchovávania údajov podľa článku 6, môže prixxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s udaním dôvodov na ich prijatie.
2. Do šiestich mesiacov od upovedomenia podľa odseku 1 Komisia schváli alebo zamietne dotknuté vnútroštátne opatrxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi štátmi, alebo či nepredstavujú prekážku fungovania vnútorného trhu. Ak Komisia v uvedenej lehote nerozhodne, považujú sa vnútroštátne opatrenia zx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx potrebné navrhnúť zmenu a doplnenie tejto smernice.
Článok 13
Opravné prostriedky, zodpovednosť a sankcie
1. Každý členský štát prijme potrebxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtrenia, aby zabezpečil, že zámerný prístup k údajom uchovávaným v súlade s touto smernicou alebo ich prenos, ktorý nepovoľuje vnútroštátny právny prexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxné a odrádzajúce.
Článok 14
Hodnotenie
1. Najneskôr do 15. septembra 2010 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie uplatňovanxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe a štatistické prvky poskytnuté Komisii podľa článku 10, aby sa stanovilo, či je potrebné ustanovenia tejto smernice pozmeniť, najmä pokiaľ ide o zoznxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxnky, ktoré jej poskytnú členské štáty alebo pracovná skupina zriadená podľa článku 29 smernice 95/46/ES.
Článok 15
Transpozícia
1. Členské štáxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
3. Do 15. marca 2009 môže každý členský štát odložiť uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxt, ktorý má v úmysle použiť tento odsek, upovedomí o tejto skutočnosti prostredníctvom vyhlásenia Radu a Komisiu pri prijatí tejto smernice. Vyhlásenxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxerejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 17
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 15. marca 2006
Za Euxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxnom vestníku).
[2] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. februárx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x 201, 31.7.2002, s. 37.
[5] Ú. v. EÚ L 69, 16.3.2005, s. 67.
[6] Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxandska
v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES
So zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatňovanie smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a intexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------
Vyhlásenie Rakúska
v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES
Rakúsko vyhlasuje, že odloží uplatňovanie texxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xlektronickej pošty o obdobie 18 mesiacov odo dňa uvedeného v článku 15 ods. 1.
--------------------------------------------------
Vyhlásenix xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxtvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxých údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o 36 mesiacov odo dňa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx 3 smernice 2006/24/ES
Spojené kráľovstvo vyhlasuje v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvixxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx02/58/ES, že odloží uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostrexxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiky
v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES
Cyperská republika vyhlasuje, že odkladá uplatňovanie smernice, pokiaľ ide o uchovávanie koxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xtanoveného v článku 15 ods. 3.
--------------------------------------------------
Vyhlásenie Helénskej republiky
v súlade s článkom 15 odxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxernetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o 18 mesiacov od uplynutia obdobia stanoveného v xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx. 3 smernice 2006/24/ES
V súlade s článkom 15 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvixxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx02/58/ES vláda Luxemburského veľkovojvodstva vyhlasuje, že má v úmysle využiť článok 15 ods. 3 smernice, aby mala možnosť odložiť uplatňovanie smernxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxckej pošty.
--------------------------------------------------
Vyhlásenie Slovinska
v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o 18 mesiacov.
--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxá mať možnosť odložiť uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostrxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxliky
v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2002/58/ES
V súlade s článkom 15 ods. 3 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov vyxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (ďalej len "smernica") Litovská republika vyhlasuje, že keď bude smernica prijatá, odloží jej uplatňovxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxickej pošty o obdobie ustanovené v článku 15 ods. 3.
--------------------------------------------------
Vyhlásenie Lotyšskej republiky
v xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxES, že odkladá uplatňovanie smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom inxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxliky
v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES
V súlade s článkom 15 ods. 3 Česká republika vyhlasuje, že odkladá uplatňovanie tejto smernicx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxej pošty o 36 mesiacov odo dňa prijatia tejto smernice.
--------------------------------------------------
Vyhlásenie Belgicka
v súlade s xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxbie 36 mesiacov od jej prijatia na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES
Poľsko vyhlasuje, že využije možnosť ustanovenú v článku 15 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, ktorá spočíva v odklade uplatňovania smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxku 15 ods. 1.
--------------------------------------------------
Vyhlásenie Fínska
v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES
Fínxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, že odloží uplatňovanie tejto smxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxonickej pošty.
--------------------------------------------------
Vyhlásenie Nemecka
v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2006/24/ES
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty o obdobie 18 mesiacov odo dňa uvedeného v článku 15 ods. 1 prvej vete.
------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2006/24/ES
CELEX: 32006L0024
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:ochrana súkromia; telekomunikácie; elektronická pošta; prenosová sieť; spracovanie údajov; ochrana údajov; osobné údaje;
 
Zo dňa: 15.03.2006
Rozoslané: 13.04.2006
Účinnosť od: 03.05.2006
Zrušené: 08.04.2014
Transpozícia do: 15.09.2007
Vzťah k:610/2003 Z.z.; 654/2007 Z.z.;

Uverejnené v č. 105/2006 Úradný vestník L na strane 54