Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (33)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky

32006L0021 nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x004/35/ES
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,
sx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxov [2],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3], vo svetle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 8. decembra 2005x
xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxdnu z prioritných činností iniciatívu na reguláciu nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu. Táto činnosť je vytvorená na doplnenie iniciatív podľx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [4], ako aj na vypracovanie dokumentu o najlepšej dostupnej technike pre nakladanie s odpadovou xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo prostredia [5].
(2) Vo svojom uznesení [6] z 5. júla 2001 o uvedenom oznámení Európsky parlament dôrazne podporil potrebu smernice o odpade z ťažobnxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxgram Spoločenstva [7], stanovuje pre stále vznikajúce odpady cieľ, že by sa mala znížiť úroveň ich nebezpečnosti a mali by predstavovať čo najmenšie rixxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx byť zaistené ich bezpečné zneškodňovanie a že odpad určený na zneškodňovanie by sa mal upravovať podľa možnosti čo najbližšie pri mieste jeho vzniku taxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xivelným pohromám vytvorenie opatrení na prevenciu nebezpečenstiev závažných havárií so zvláštnym zreteľom na tie, ktoré súvisia s banskou činnosťoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxntu ťažobného priemyslu s cieľom znížiť jeho dosah na životné prostredie.
(4) V súlade s cieľmi politiky Spoločenstva v oblasti životného prostredix xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxstredie alebo zdravie ľudí, ktoré vznikajú v dôsledku nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu, akým je napríklad hlušina (t. j. odpadové tuhé látky xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxnnosti pri sprístupňovaní rudnej alebo nerudnej suroviny, vrátane prípravnej etapy na ťažbu) a ornica (t. j. vrchná vrstva pôdy), pokiaľ predstavujú xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x roku 2002 je potrebné chrániť prírodné zdroje ako základňu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvrátiť súčasný trend v degradácii prírodných zdrojox xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxovať na nakladanie s odpadom z pozemného ťažobného priemyslu, to znamená s odpadom, ktorý vzniká pri prieskume, ťažbe (vrátane prípravnej etapy), úprxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxorá sa v súlade so svojím článkom 2 ods. 1 písm. b) bodom ii) naďalej uplatňuje na všetky aspekty nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu, na ktoré sa nexxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxedziť na tie konkrétne činnosti, ktoré sa považujú za prioritné pre plnenie jej cieľov.
(8) Ustanovenia tejto smernice by sa preto nemali vzťahovať nx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxnový odpad, odpadový olej, staré vozidlá, opotrebované batérie a akumulátory. Nakladanie s takýmto odpadom by malo podliehať ustanoveniam smernice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxva, ako je to v prípade odpadu, ktorý vzniká na mieste prieskumu, ťažby alebo úpravy a dopravuje sa na miesto, ktoré nie je zariadením na nakladanie s odpaxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx alebo na vtláčanie vody a spätné vtláčanie čerpanej podzemnej vody, kým na inertný odpad, odpad z prieskumu, ktorý nie je nebezpečný, neznečistenú zemxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxálnych rizík. Členské štáty môžu znížiť alebo neuplatňovať určité požiadavky na neinertný odpad, ktorý nie je nebezpečný. Tieto výnimky by sa však nemxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xriemyslu, ktorý môže byť rádioaktívny, nemala by sa vzťahovať na špecifické situácie, ktoré sa týkajú len rádioaktivity a ktoré podliehajú Zmluve o Euxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xlánkoch 3 a 4 by členské štáty mali zabezpečiť, aby prevádzkovatelia v ťažobnom priemysle prijali všetky potrebné opatrenia na zabránenie alebo na čo nxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxdom z ťažobného priemyslu.
(12) Tieto opatrenia by mali byť založené, okrem iného, na koncepcii najlepších dostupných techník, ako sú vymedzené v smxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxdmi, jeho geografické umiestnenie a prípadne miestne environmentálne podmienky.
(13) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby prevádzkovatelia v ťaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxnie ťažobného odpadu. Tieto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxlivosť a podporovať zhodnocovanie odpadu. Odpad z ťažobného priemyslu by mal byť okrem toho klasifikovaný podľa jeho zloženia, aby sa v čo najväčšej moxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xchrany životného prostredia a zdravia ľudí by členské štáty mali zabezpečiť, aby každý prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi kategórie A xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xezpečnosti, havarijných plánov, ktoré sa majú použiť v prípade havárií a rozširovanie bezpečnostných informácií osobám, ktoré môžu byť závažnou havxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxiernenie skutočnej alebo možnej environmentálnej škody. Tieto konkrétne požiadavky by sa nemali vzťahovať na tie zariadenia na nakladanie s odpadmi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx na základe rizík, ktoré predstavuje pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov v ťažobnom priemysle, na ktoré sa vzťahujú iné právne predpisy Spoloxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxesť osobitné postupy pre žiadosti a povolenia pre zariadenia na nakladanie s odpadmi z ťažobného priemyslu. Členské štáty by okrem toho mali prijať potxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x17) Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby v súlade s Dohovorom EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prísxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xakladanie s odpadom a aby pred udelením povolenia na nakladanie s odpadom bolo toto povolenie s dotknutou verejnosťou prerokované.
(18) Je potrebné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxnie, riadenie, kontrolu, uzatvorenie, a preventívne a ochranné opatrenia, ktoré sa majú prijať, aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu životného prxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxx xx xotrebné jasne vymedziť zariadenia na nakladanie s odpadmi kategórie A, ktoré sa používajú na nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu, pri zohľadnexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x takéhoto zariadenia.
(20) Odpad umiestnený späť do vyťažených priestorov na účely jeho zhodnocovania alebo použitý na stavebné účely súvisiace s pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxé barikády alebo bermy, majú tiež podliehať určitým požiadavkám, aby sa chránila povrchová a podzemná voda, zabezpečovala stabilita takéhoto odpadu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ktorá sa týka výlučne "zariadení na nakladanie s odpadmi", okrem požiadaviek uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxe s odpadmi z ťažobného priemyslu, členské štáty by mali prijať vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že projekt, umiestnenie a riadenie takýchto zariadxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvali potrebnú kvalifikáciu. Okrem toho by sa príslušné orgány mali presvedčiť, že prevádzkovatelia zabezpečujú vhodné opatrenia týkajúce sa výstavxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xo uzavretí.
(22) Je potrebné stanoviť monitorovacie postupy počas prevádzkovania a následného uzavretia zariadení na nakladanie s odpadmi. Obdobxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxnotlivé zariadenie na nakladanie s odpadmi podobným spôsobom, ako to požaduje smernica 1999/31/ES.
(23) Je potrebné vymedziť kedy a ako by sa malo zaxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxvretí.
(24) Členské štáty by mali od prevádzkovateľov v ťažobnom priemysle vyžadovať, aby uplatňovali kontroly monitorovania a nakladania s odpadxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxvotné prostredie alebo na zdravie ľudí. Okrem toho by na účely minimalizácie znečisťovania vody malo byť každé vypúšťanie odpadu do vodného recipientx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xblasti vodného hospodárstva [12]. Okrem toho by sa koncentrácie kyanidu a zlúčenín kyanidu v odkaliskách pochádzajúce z určitých odvetví ťažobného pxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxncentrácie by sa mali stanoviť podľa toho a v každom prípade v súlade s osobitnými požiadavkami tejto smernice, aby sa predišlo takýmto účinkom.
(25) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v súlade s postupmi, o ktorých rozhodnú členské štáty, aby sa zabezpečilo, že všetky povinnosti vyplývajúce z povolenia budú splnené, vrátane tých, ktxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxadov na rekultiváciu územia ovplyvneného zariadeniami na nakladanie s odpadmi, čo zahŕňa aj samotné zariadenie na nakladanie s odpadmi, ako je to uvedxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxslou treťou stranou. Tiež je potrebné, aby sa táto zábezpeka poskytla pred začatím prevádzky v zariadení na nakladanie s odpadmi a aby sa pravidelne prixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxntálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd [13] je dôležité vyjasniť, že prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxú hrozbu takejto škody.
(26) V prípade prevádzkovania zariadení na nakladanie s odpadmi slúžiacich ťažobnému priemyslu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxovať spoločný postup na uskutočnenie porád medzi susednými krajinami. Toto by sa malo vykonať na účely zabezpečenia primeranej výmeny informácií medxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxtredie tohto iného členského štátu.
(27) Je potrebné, aby členské štáty zabezpečili, že príslušné orgány organizujú účinný systém inšpekcií alebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxádzkovateľa vyplývajúce z povolenia, pred začatím ukladania odpadu by sa mala vykonať kontrola plnenia podmienok povolenia. Členské štáty by okrem txxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svojim nástupcom informácie o stave zariadenia na nakladanie s odpadmi a jeho činností.
(28) Členské štáty by mali zasielať Komisii pravidelné spráxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxvy Európskemu parlamentu a Rade.
(29) Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tejto smernice a zabezpečiť ich uplatňovanixx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxetých, vrátane opustených zariadení na nakladanie s odpadmi na ich území na účel identifikovania tých, ktoré majú vážne negatívne vplyvy na životné prxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxladom pre príslušný program opatrení.
(31) Komisia by mala zabezpečiť vhodnú výmenu vedeckých a technických informácií o tom, ako vykonať inventarxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxce pri zhodnocovaní uzavretých skládok zariadení na nakladanie s odpadmi. Okrem toho by sa mala zabezpečiť výmena informácií o najlepších dostupných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeniť do uplatňovania politík a aktivít Spoločenstva s cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj.
(33) Táto smernica by mohla byť užitočným nástrojoxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatrenia na prevenciu alebo najväčšie možné zníženie negatívnych účinkov na životné prostredie. Takýto prístup je v súlade s článkom 6 zmluvy, najmä xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxice, a to zlepšenie nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov konajúcich jednotlivo, pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxrebné zohľadňovať akékoľvek škody na životnom prostredí spôsobené odpadom z ťažobného priemyslu a rozličné národné uplatňovania tejto zásady môžu vxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xdpadom z ťažobného priemyslu prekáža cieľu zabezpečiť minimálnu úroveň bezpečného a zodpovedného nakladania x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxsiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tejto smernice by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx regulované s cieľom prijať v stanovenej lehote potrebné opatrenia na ich prispôsobenie požiadavkám tejto smernice.
(37) V súlade s odsekom 34 Medzixxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxrých sa v najväčšej možnej miere vysvetlí vzájomný vzťah medzi smernicou a transpozičnými opatreniami, a uverejnili ich,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na životné prostredie, najmä na vodu, ovzdušie, pôdu, rastliny, živočíchy a krajinu a z nich vyplývajúcich rizík pre zdravie ľudí, ktoré sú výsledkom nxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxme, ťažbe, úprave a skladovaní nerastných surovín a pri prevádzke v lomoch (ďalej len "ťažobný odpad"), pokiaľ odseky 2 a 3 neustanovujú inak.
2. Z rozxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxmoch, ktorý ale nepochádza priamo z týchto činností;
b) odpad, ktorý vzniká pri prieskume, ťažbe a úprave nerastných surovín na mori;
c) vtláčanie xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxuje.
3. Inertný odpad a neznečistená zemina, ktorá pochádza z prieskumu, ťažby, úpravy a skladovania nerastných surovín a z prevádzky v lomoch a odpax xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx x x xx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xariadení na nakladanie s odpadmi kategórie A.
Príslušný orgán môže znížiť alebo neuplatniť požiadavky na ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xdpadu, ktorý pochádza z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny, pokiaľ je presvedčený, že sú splnené požiadavky článku 4.
Členské štáty môžu znížiť alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xe uložený v zariadení na nakladanie s odpadmi kategórie A.
4. Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva, odpad, ktorý patrí do rozsxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xe vymedzený v článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade [16];
3. "inertný odpad" znamená odpad, ktorý nepodliexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxky reagovať, biologicky sa nerozloží, ani nepriaznivo neovplyvní látky, s ktorými prichádza do styku, takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k znečisťoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxsia byť bezvýznamné, a najmä nesmú ohrozovať kvalitu povrchových a/alebo podzemných vôd;
4. "neznečistená zemina" znamená zeminu, ktorá je odstráxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sa miesto ťažby nachádza, alebo podľa práva Spoločenstva;
5. "nerastná surovina" alebo "nerast" znamená prirodzene sa vyskytujúce ložisko organixxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx
xx "ťažobný priemysel" znamená všetky zariadenia alebo podniky, ktoré sa zaoberajú povrchovou alebo podzemnou ťažbou nerastných surovín na komerčné úxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxžšej hladiny bežného alebo stredného odlivu smerom do mora;
8. "úprava" znamená mechanický, fyzikálny, biologický, tepelný alebo chemický proces xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oddeľovania a lúhovania a opätovnej úpravy predtým vyradeného odpadu, s výnimkou tavenia, procesov tepelnej výroby (iných ako pálenie vápna) a metaxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxiedením podľa veľkosti, flotáciou a inými fyzikálno-chemickými technikami), ktoré oddeľujú cenné nerasty od menej cennej horniny;
10. "halda" znxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxebo udržiavanie vody a/alebo odpadu v odkalisku;
12. "odkalisko" znamená prirodzené alebo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
13. "slabý kyselinou rozložiteľný kyanid" znamená kyanid a kyanidové zlúčeniny, ktoré sa rozpúšťajú slabou kyselinou pri určitej hodnote pH;
14x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxčisteného odtoku, ktorá môže nepriaznivo vplývať na životné prostredie, ak sa vhodne neupraví;
15. "zariadenie na nakladanie s odpadmi" znamená mixxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxte, ak ide o zariadenia na nakladanie x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xariadenia na neočakávane vytvorený nebezpečný odpad,
- po jednom roku, ak ide o zariadenia na odpad, ktorý nie je nebezpečný a nie je inertný,
- po trxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxadovania rašeliny a inertný odpad.
Takéto zariadenia zahŕňajú akúkoľvek nádrž alebo inú stavbu, ktorá slúži na uzavretie, zachytávanie, udržiavaxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxpad znovu ukladá po ťažbe nerastov na zhodnocovacie a stavebné účely;
16. "závažná havária" znamená udalosť na mieste počas činnosti, ktorá zahŕňa nxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xáhle alebo dlhodobé, na mieste vykonávanej činnosti alebo mimo neho;
17. "nebezpečná látka" znamená látku, zmes alebo prípravok, ktorá je nebezpečxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx1/ES;
19. "vodný recipient" znamená povrchovú vodu, podzemnú vodu, brakické vody a pobrežnú vodu podľa článku 2 ods. 1, 2, 6 a 7 smernice 2000/60/ES;
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnym dôrazom na kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné systémy, krajinu a vhodné využitie územia;
21. "prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxov s výnimkou akýchkoľvek prác potrebných na prípravu ťažby na ložisku a akýchkoľvek činností priamo spojených s existujúcou ťažobnou činnosťou;
2xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, organizácie alebo skupiny;
23. "dotknutá verejnosť" znamená verejnosť ovplyvnenú alebo pravdepodobne ovplyvnenú environmentálnym rozhodovaxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostredia a spĺňajú požiadavky podľa vnútroštátneho práva, považujú za organizácie, ktoré majú takýto záujem;
24. "prevádzkovateľ" znamená fyzxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxé hospodárstvo uskutočňuje, vrátane dočasného skladovania ťažobného odpadu, etapy prevádzky a etapy po uzavretí;
25. "držiteľ odpadu" znamená pôxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxké znalosti a prax, ako ich vymedzuje vnútroštátne právo členského štátu, v ktorom osoba vykonáva činnosť, na plnenie povinností vyplývajúcich z tejtx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xmernice;
28. "miesto" znamená celé územie v špecifickej zemepisnej oblasti, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxadmi, ktorá podľa názoru príslušného orgánu môže mať významné negatívne účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.
Článok 4
Všeobecné požixxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xlebo metódy, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie, a najmä aby bolo bez rizík pre vodu, ovzdušie, pôdu, faunu a flóru a nebolo na obtiaž kvôli hluku xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxvania, neriadeného skládkovania alebo neriadeného ukladania ťažobného odpadu.
2. Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ prijal všetky opxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnie s ťažobným odpadom. To zahŕňa manažment zariadenia na nakladanie s odpadmi, a to aj po jeho uzavretí a prevenciu závažných havárií v tomto zariadení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkách bez uprednostňovania akejkoľvek techniky alebo konkrétnej technológie, ale zohľadňujú technické vlastnosti zariadenia na nakladanie s odpadxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xrevádzkovateľ vypracoval program odpadového hospodárstva pre minimalizáciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie ťažobného odpadu s prihliadxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxrby a škodlivosti, pričom sa prihliada najmä na:
i) nakladanie s odpadom v etape navrhovania ťažby a pri výbere metód používaných na ťažbu a úpravu nerxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxžobného odpadu späť do vyťažených priestorov z ťažby nerastu, pokiaľ je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné a environmentálne vhodné v súlade s exxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxesto po uzavretí zariadenia na nakladanie s odpadmi, alebo ak to nie je prakticky uskutočniteľné, použitím tejto ornice na inom mieste;
v) používanix xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoužitia alebo regenerácie takéhoto odpadu, kde je to environmentálne vhodné a v súlade s existujúcimi environmentálnymi normami na úrovni Spoločensxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxhu etapy navrhovania ťažby zavedením manažmentu odpadov počas prevádzky zariadenia na nakladanie s odpadmi a po jeho uzavretí a výberom návrhu, ktorýx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xnečisťujúcich látok zo zariadenia na nakladanie s odpadmi, a
iii) zabezpečuje dlhodobú geotechnickú stabilitu akýchkoľvek hrádzí alebo háld prevxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe na nakladanie s odpadmi v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe III:
- ak sa vyžaduje zariadenie na nakladanie s odpadmi kategórie A, dokument, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxné v súlade s článkom 6 ods. 3,
- ak sa prevádzkovateľ domnieva, že sa nevyžaduje zariadenie na nakladanie s odpadmi kategórie A, dostatočné informácixx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxdovaných celkových množstvách ťažobného odpadu, ktorý má vzniknúť počas prevádzkovej etapy;
c) opis činnosti, pri ktorej vzniká takýto odpad, a opxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxravie ľudí a preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať na minimalizáciu vplyvu na životné prostredie počas prevádzkovania a po uzavretí, vrátane asxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x1 ods. 2 písm. c);
f) návrh plánu na uzavretie zariadenia, vrátane rekultivácie, postupov po uzavretí a monitorovania, ako je uvedené v článku 12;
gx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxánku 13;
h) prieskum stavu krajiny, ktorá môže byť ovplyvnená účinkami zariadenia na nakladanie s odpadmi.
Program odpadového hospodárstva poskxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstva ustanovené v odseku 2 a jeho záväzky podľa tejto smernice. Program najmä vysvetlí ako vybraná možnosť a metóda podľa odseku 2 písm. a) bodu i) splnia xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xhodne zmení a doplní v prípade, ak nastali v prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi alebo v uloženom odpade podstatné zmeny. Všetky zmeny a doxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xbsahujú informácie uvedené v odseku 3, možno použiť, ak to odstráni zbytočnú duplicitu informácií a opakovanie práce prevádzkovateľa za podmienky, žx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xlenské štáty, a monitoruje jeho vykonávanie.
Článok 6
Prevencia závažných havárií a informácie
1. Tento článok sa vzťahuje na zariadenia na nakxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxikovali nebezpečenstvá závažných havárií a aby sa do návrhu, výstavby, prevádzky a zabezpečenia, uzavretia a stavu po uzavretí zariadenia na nakladaxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxane akýchkoľvek cezhraničných vplyvov.
3. Na účely požiadaviek podľa odseku 2 vypracuje každý prevádzkovateľ pred začatím prevádzkovania politixx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxlade s prvkami ustanovenými v oddiele 1 prílohy I, a uvedie do účinnosti aj vnútorný havarijný plán s uvedením opatrení, ktoré sa majú v prípade havárie uxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxanie a pravidelnú kontrolu politiky prevencie závažných havárií.
Príslušný orgán vypracuje vonkajší havarijný plán uvádzajúci opatrenia, ktoré xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx plánu, uvedené informácie sú súčasťou žiadosti o povolenie prevádzky.
4. Havarijné plány uvedené v odseku 3 majú tieto ciele:
a) zvládnuť a riadiť xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxsť opatrenia potrebné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred účinkami závažných havárií a iných nehôd;
c) oznamovať potrebné informácxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxžnej havárii.
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade závažnej havárie prevádzkovateľ okamžite poskytol príslušnému orgánu informácie, ktoré poxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xlenské štáty zabezpečia, aby sa dotknutej verejnosti poskytla včas a efektívne príležitosť podieľať sa na príprave alebo revízii vonkajšieho havarixxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxormácie zahŕňajúce okrem iného aj informácie o práve na účasť v rozhodovacom procese a o príslušnom orgáne, ktorému možno predkladať pripomienky a otáxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx havarijnom pláne tieto pripomienky náležite zohľadňovalo.
6. Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o bezpečnostných opatreniach a o úkonocx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 prílohy I.
Tieto informácie sa každé tri roky preskúmajú a podľa potreby aktualizujú.
Článok 7
Žiadosť a povolenie
1. Žiadne zariadenie na naxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxané podľa inej vnútroštátnej legislatívy alebo podľa legislatívy Spoločenstva možno spojiť do jedného povolenia, ak spĺňa všetky požiadavky podľa txxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxené v odseku 2 možno zahrnúť do jedného povolenia alebo niekoľkých povolení za predpokladu, že sú splnené všetky požiadavky podľa tohto článku.
2. Žixxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxi vrátane možných alternatívnych umiestnení;
c) program odpadového hospodárstva podľa článku 5;
d) primerané opatrenia vo forme finančnej zábexxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx [19], ak sa vyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa uvedenej smernice.
3. Príslušný orgán udelí povolenie, iba ak sa presvedčí, žxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu odpadového hospodárstva alebo s plánmi uvedenými v článku 7 smernice 75/442/EHS ani do nich nijakým spôsobom nezasahuje.
4. Členské štáty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx xxstanú podstatné zmeny v prevádzke zariadenia alebo v uloženom odpade,
- na základe výsledkov monitorovania, ktoré oznamuje prevádzkovateľ podľa čxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdľa článku 21 ods. 3.
5. Informácie uvedené v povolení udelenom podľa tohto článku sa sprístupnia príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom a šxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxúce sa obchodných vzťahov, rozpočtových prvkov a objemu hospodársky využiteľných nerastných surovín, sa nezverejňujú.
Článok 8
Účasť verejnosxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxdujúcich skutočnostiach buď v skorom štádiu konania o udelení povolenia, alebo najneskôr vtedy, keď možno informácie primerane poskytnúť:
a) žiadxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xk je to uplatniteľné;
c) podrobnosti o príslušných orgánoch zodpovedných za prijatie rozhodnutia, o tých, od ktorých možno získať príslušné informxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xozhodnutí;
e) podrobnosti týkajúce sa návrhu na aktualizáciu povolenia alebo podmienok povolenia, ak je to uplatniteľné;
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xa účasť verejnosti a konzultácie s verejnosťou uskutočnené podľa odseku 7.
2. Členské štáty zabezpečia, že sa dotknutej verejnosti vo vhodných lehoxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xnformovaná v súlade s odsekom 1;
b) v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 7 tejto smernice a ktoré sa stali dostupnými až potom, čo bola verejnosť informovaná v súlade s odsekom 1 tohto článku.
3. Členské štáty prijmú vxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxom 7 ods. 4.
4. Príslušná verejnosť má právo vyjadriť svoje pripomienky a stanoviská príslušnému orgánu pred prijatím rozhodnutia.
5. Výsledky koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xotknutú verejnosť v súlade s príslušnými postupmi a sprístupní dotknutej verejnosti tieto informácie:
a) obsah rozhodnutia vrátane kópie povolenxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx umožnili dotknutej verejnosti účinnú prípravu a účasť.
Článok 9
Klasifikačný systém zariadení na nakladanie s odpadmi
Na účely tejto smernice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xriestory
1. Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ, ktorý kladie ťažobný odpad späť do vyťažených priestorov vytvorených povrchovou alebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxs. 2 primerane;
2. zabránenie znečisťovania pôdy, povrchovej a podzemnej vody v súlade s článkom 13 ods. 1, 3 a 5 obdobne;
3. zabezpečenie monitorovxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxalej uplatňuje na vyplnenie vyťažených priestorov iným odpadom, ako je ťažobný.
Článok 11
Výstavba a riadenie zariadení na nakladanie s odpadmi
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxje technický rozvoj a školenie personálu.
2. Príslušný orgán sa presvedčí, že pri výstavbe nového zariadenia na nakladania s odpadmi alebo pri zmene xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxránených oblastí a geologické, hydrologické, hydrogeologické, seizmické a geotechnické faktory a je navrhnuté tak, že spĺňa z krátkodobého i dlhodoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxEHS [21], 80/68/EHS [22] a 2000/60/ES, zabezpečuje účinný zber kontaminovanej vody a výluhu tak, ako to vyžaduje povolenie, a znižuje eróziu spôsobexx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a udržiavané, aby sa zabezpečila jeho fyzická stabilita a predišlo sa znečisťovaniu alebo kontaminácii pôdy, vzduchu, povrchovej vody alebo podzemnxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xa pravidelné monitorovanie a inšpekciu zariadenia na nakladanie s odpadmi príslušnými osobami a na podniknutie krokov v prípade, že výsledky naznačuxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s odpadmi;
e) sú uskutočnené vhodné opatrenia pre etapu po uzavretí zariadenia na nakladanie s odpadmi.
Záznamy z monitorovania a inšpekcií uvedexxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxeľa.
3. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 48 hodín potom oznámi príslušnému orgánu každú udalosť, ktorá by mohla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxrovacie postupy zariadenia na nakladanie s odpadmi. Prevádzkovateľ vykonáva vnútorný havarijný plán, ak to prichádza do úvahy, a vyplní pokyny príslxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxčí príslušný orgán, no v každom prípade aspoň raz do roka oznamuje prevádzkovateľ na základe zhromaždených údajov príslušnému orgánu všetky výsledky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x odpadmi. Na základe tejto správy môže príslušný orgán rozhodnúť, že je potrebné potvrdenie nezávislým odborníkom.
Článok 12
Postupy pri uzavretx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx
xx xxxxxxxxxx xx xakladanie s odpadmi začne proces uzatvárania, iba ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a) príslušné podmienky uvedené v povolení sú splnené;
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx nakladanie s odpadmi sa môže považovať za definitívne uzavreté iba potom, čo príslušný orgán bez zbytočného odkladu vykoná záverečnú inšpekciu na miexxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xznámi prevádzkovateľovi súhlas s uzavretím.
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxeľ je zodpovedný za zabezpečenie, monitorovanie, kontrolu a nápravné opatrenia v etape po uzavretí tak dlho, ako to požaduje príslušný orgán, ktorý zoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uzavretí zariadenia na nakladanie s odpadmi a bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy Spoločenstva upravujúcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch environmentálnych požiadaviek právnych predpisov Spoločenstva, najmä tých, ktoré sú uvedené v smerniciach 76/464/EHS, 80/68/EHS a 2000/60/ESx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx najmä pokiaľ ide o povrchovú a podzemnú vodu, tým, že zabezpečí, aby:
a) všetky stavby patriace k zariadeniu boli monitorované a uchovávané s kontrolxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x. Po uzavretí zariadenia na nakladanie s odpadmi prevádzkovateľ bezodkladne oznámi príslušnému orgánu akékoľvek udalosti alebo situácie, ktoré by mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxitorovacie postupy. Prevádzkovateľ vykonáva vnútorný havarijný plán, ak to prichádza do úvahy, a vyplní pokyny príslušného orgánu ohľadom prijatia xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxn, oznamuje prevádzkovateľ na základe zhromaždených údajov príslušným orgánom všetky výsledky monitorovania na účely preukázania, že dodržiava poxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxd, znečistenia ovzdušia a pôdy
1. Príslušný orgán sa presvedčí, že prevádzkovateľ prijal potrebné opatrenia na splnenie noriem životného prostredxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxiku výluhu vrátane obsahu kontaminantu vo výluhu v uloženom odpade počas etapy prevádzkovania i po uzavretí zariadenia na nakladanie s odpadmi a určenxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a pôdy odpadom;
c) zber a úpravu kontaminovanej vody a výluhu zo zariadenia na nakladanie s odpadmi, aby spĺňali príslušnú normu požadovanú na ich vypxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xk príslušný orgán na základe hodnotenia environmentálnych rizík, berúc do úvahy najmä smernice 76/464/EHS, 80/68/EHS alebo 2000/60/ES, rozhodol, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
4. Členské štáty podmienia zneškodňovanie ťažobného odpadu v pevnom skupenstve, vo forme kalu alebo v kvapalnom skupenstve prostredníctvom vypúšťxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x6/464/EHS, 80/68/EHS a 2000/60/ES prevádzkovateľom.
5. Pri kladení ťažobného odpadu späť do vyťažených priestorov vytvorených povrchovou alebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa povrchovej a podzemnej vody a pôdy v súlade s odsekmi 1 a 3, primerane. Prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu potrebné informácie o zabezpečení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí, aby sa koncentrácia kyanidu rozpustiteľného v slabej kyseline znížila na najnižšiu možnú úroveň použitím najlepších dostupných techník a v každom xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxidu rozpustiteľného v slabej kyseline v mieste vypúšťania kalu z upravárenského zariadenia do odkaliska neprekročila 50 ppm od 1. mája 2008, 25 ppm od 1x xxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxžaduje, prevádzkovateľ preukáže prostredníctvom hodnotenia rizika, ktoré zohľadňuje špecifické podmienky miesta, že tieto koncentračné limity sx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo ukladanie odpadu v zariadení na nakladanie s odpadmi vyžaduje finančnú zábezpeku (napr. vo forme zloženia finančného vkladu, vrátane priemyslom pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v povolení podľa tejto smernice vrátane ustanovení po uzavretí boli splnené;
b) v každom čase boli pohotovo dostupné finančné prostriedky na rekultxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx odpadového hospodárstva pripravenom podľa článku 5 a požadovanom na udelenie povolenia podľa v článku 7.
2. Výpočet zábezpeky uvedenej v odseku 1 sa xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxiadenia, vlastnosti ťažobného odpadu a budúce použitie rekultivovaného územia;
b) predpokladu, že akúkoľvek potrebnú rekultivačnú činnosť vyhoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxvačnou činnosťou, ktorú je potrebné vykonať na území ovplyvnenom zariadením na nakladanie s odpadmi, ako je to uvedené v programe odpadového hospodárxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx ods. 3, poskytne prevádzkovateľovi písomné vyhlásenie, ktorým ho zbaví garančného záväzku uvedeného v odseku 1 tohto článku s výnimkou povinností týxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx
xx3. Nakladanie s ťažobným odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu [xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xariadenia kategórie A má pravdepodobne nepriaznivé účinky na životné prostredie a z neho vyplývajúce riziká na zdravie ľudí v inom členskom štáte, alexx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxožená, zašle informácie poskytnuté podľa uvedeného článku druhému členskému štátu v rovnakom čase, ako ho sprístupní svojim vlastným štátnym prísluxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmi na základe reciprocity a rovnocennosti.
2. V rámci svojich dvojstranných vzťahov členské štáty zabezpečia, že v prípadoch uvedených v odseku 1 sa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxienkovať predtým, ako príslušný orgán dospeje k rozhodnutiu.
3. Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade havárie zahŕňajúcej zariadenie na naklaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xruhému členskému štátu, aby sa pomohli minimalizovať následky havárie na zdravie ľudí a mohol vyhodnotiť a minimalizovať rozsah skutočnej alebo možnxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch vrátane etapy po uzavretí, o ktorých rozhodnú príslušné členské štáty, vykoná príslušný orgán inšpekciu akéhokoľvek zariadenia na nakladanie s odxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi prevádzkovateľa uvedené v podmienkach povolenia.
2. Členské štáty požadujú od prevádzkovateľa, aby viedol aktualizované záznamy o všetkých činxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xočas prevádzky zariadenia na nakladanie s odpadmi dôjde k vhodnému prenosu príslušných aktualizovaných informácií a záznamov týkajúcich sa zariadexxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxní tejto smernice. Správa sa vypracúva na základe dotazníka alebo pokynov, ktoré prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2. Správa sx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxiatich mesiacov od prijatia správ členských štátov.
2. Každý rok zašlú členské štáty Komisii informácie o udalostiach, ktoré im oznámili prevádzkoxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxformácie zasa sprístupnia na požiadanie dotknutej verejnosti.
Článok 19
Sankcie
Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcií za poruxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
Článok 20
Inventarizácia uzavretých zariadení na nakladanie s odpadmi
Členské štáty zabezpxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xch území, ktoré majú vážne negatívne dopady na životné prostredie alebo sa môžu v strednej alebo krátkej dobe stať vážnou hrozbou pre zdravie ľudí alebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxné.
Článok 21
Výmena informácií
1. Komisia s pomocou výboru uvedeného v článku 23 zabezpečuje, aby medzi členskými štátmi dochádzalo k výmene texxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x odpadmi určených podľa článku 20, aby sa splnili požiadavky článku 4. Takéto metodiky umožnia vytvorenie najvhodnejších postupov hodnotenia rizika x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx zabezpečujú, aby príslušné orgány sledovali alebo boli informované o vývoji najlepších dostupných techník.
3. Komisia zorganizuje výmenu informxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxa zverejní výsledky výmeny informácií.
Článok 22
Vykonávacie a doplňujúce a pozmeňujúce opatrenia
1. Do 1. mája 2008 prijme Komisia v súlade s poxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxx x pravidelný prenos informácií uvedených v článku 7 ods. 5 a článku 12 ods. 6;
b) vykonávanie článku 13 ods. 6 vrátane technických požiadaviek týkajúcixx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxe s požiadavkami článku 14 ods. 2;
d) technické usmernenia pre inšpekcie v súlade s článkom 17;
e) dokončenie technických požiadaviek na opis vlastxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxe s odpadmi v súlade s prílohou III;
h) určenie harmonizovaných noriem na odber vzoriek a metódy analýz potrebné na technické vykonávanie tejto smernxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxu 23 ods. 2.
Tieto zmeny a doplnenia xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxce 75/442/EHS (ďalej len "výbor").
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jehx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxné ustanovenia
1. Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie na nakladanie s odpadmi, ktorému bolo udelené povolenie alebo ktoré je v prevádzke x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxja 2014, a tých, ktoré uvádza článok 13 ods. 6, ktorých splnenie sa musí zabezpečiť v súlade s časovým rozvrhom tam uvedeným.
2. Odsek 1 sa neuplatňuje nx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxiadenia na nakladanie s odpadmi od toho dňa a do 1. mája 2008 je s ťažobným odpadom nakladané spôsobom, ktorý sa nedotýka uplatňovania článku 4 ods. 1 tejtx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxnok 5, článok 6 ods. 3 až 5, článok 7, článok 8, článok 12 ods. 1 a 2 a článok 14 ods. 1 až 3 sa neuplatňujú na zariadenia na nakladanie s odpadmi, ktoré:
- presxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxneho práva alebo v súlade s programami schválenými príslušným orgánom a
- budú účinne uzavreté do 31. decembra 2010.
Členské štáty oznámia takéto pxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx cieľov článku 4 ods. 1 a iných právnych predpisov Spoločenstva vrátane smernice 2000/60/ES.
Článok 25
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do plxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Článok 26
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxskeho parlamentu z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 451), spoločná pozícia Rady z 12. apríla 2005 (Ú. v. EÚ C 172 E, 12.7.2005, s. 1) a pozícia Euxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx a rozhodnutie Rady z 30. januára 2006.
[4] Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 97.
[5] Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxx.2002, s. 1.
[8] Ú. v ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. vx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxEHS z 3. novembra 1992 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažobnom vrtnom priemysle (jedenásta samxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xinimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v povrchovom a podzemnom ťažobnom priemysle (dvanásta samostatná sxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).
[13] Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
[14] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
[15] Ú. xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx48/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štáxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxisie 2006/8/ES (Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2006, s. 12).
[19] Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromnýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x20] Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.
[21] Smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxdy 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami (Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43). Smernicx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------
PRÍLOHA I
Politika prevencie závažných havárií a informácie, ktoré sa oznamujú dotknutej verejnosti
1. Politika prexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx predstavuje zariadenie na nakladanie s odpadmi. Na účely ich vykonávania by mali obsahovať tieto prvky:
1. politika prevencie závažných havárií by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti by mal obsahovať časť celkového systému riadenia, ktorý obsahuje organizačnú štruktúru, zodpovednosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje na stxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxnanci - úlohy a povinnosti zamestnancov, ktorí sú zapojení do riadenia hlavných nebezpečenstiev na všetkých úrovniach v organizácii; určenie potriex xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxhodnotenie hlavných nebezpečenstiev - prijatie a vykonávanie postupov systematickej identifikácie hlavných nebezpečenstiev vznikajúcich pri bexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xezpečnú prevádzku vrátane zabezpečenia závodu, procesov, vybavenia a dočasného zastavenia;
d) riadenie zmeny - prijatie a vykonávanie postupov nx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxijatie a vykonávanie postupov na identifikáciu predvídateľných havarijných stavov pomocou systematickej analýzy a na prípravu, preskúšanie a revíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxenie plnenia cieľov stanovených prevádzkovateľom v politike prevencie závažných havárií a v systéme riadenia bezpečnosti a mechanizmov vyšetrovanxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo prípadoch, keď k nim takmer došlo, najmä o tých, pri ktorých sa vyskytlo zlyhanie ochranných opatrení, a ich vyšetrovanie a následné poučenie získanx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x vhodnosť systému riadenia bezpečnosti; zdokumentované preskúmanie politiky a systému riadenia bezpečnosti a jeho aktualizáciu vyšším manažmentoxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxby poskytujúcej informácie z hľadiska zastávanej funkcie.
3. Potvrdenie, že zariadenie na nakladanie s odpadmi sa riadi predpismi a/alebo správnyxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxdených v článku 6 ods. 2.
4. Vysvetlenie činnosti alebo činností uskutočňovaných na mieste v jasných a jednoduchých pojmoch.
5. Bežné názvy alebo vxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx mohli spôsobiť závažnú haváriu, s uvedením ich základných nebezpečných vlastností.
6. Všeobecné informácie týkajúce sa povahy nebezpečenstiev zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtvo varované a informované v prípade závažnej havárie.
8. Primerané informácie o tom, aké kroky má obyvateľstvo prijať a ako sa má zachovať v prípade zxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxžbami, aby sa vysporiadali so závažnou haváriou a minimalizovali jej účinky.
10. Odkaz na vonkajší havarijný plán vypracovaný na vysporiadanie sa s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxm, kde sa dajú získať ďalšie príslušné informácie, podliehajúc požiadavkám o dôvernosti informácií ustanovených vo vnútroštátnych právnych predpixxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxarakterizovaný takým spôsobom, aby bola zaručená dlhodobá fyzikálna a chemická stabilita stavby zariadenia a aby sa predišlo závažným haváriám. Opix xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnych a chemických vlastností odpadu, ktorý sa má krátkodobo a dlhodobo ukladať so zvláštnym odkazom na jeho stabilitu vzhľadom na atmosférické/meteoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxžby premiestnia;
2. zaradenie odpadu podľa príslušnej položky v rozhodnutí 2000/532/ES [1] so zvláštnym dôrazom na jeho nebezpečné vlastnosti;
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxdov, ktorý sa má použiť.
[1] Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahrádzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3). Rozhodnutie naspoledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Ú. v. ES L 203, 28.7.2001, s. 18).
-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxie s odpadmi sa zaradí do kategórie A, ak:
- na základe hodnotenia rizika po zohľadnení faktorov, ako je súčasná a budúca veľkosť, umiestnenie a vplyv zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrady, viesť k závažnej havárii, alebo
- obsahuje odpad klasifikovaný ako nebezpečný podľa smernice 91/689/EHS v množstve prekračujúcom určitý limxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxý limit.
--------------------------------------------------
Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
Európsky parlament, Rada x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx---------------------------------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2006/21/ES
CELEX: 32006L0021
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES - Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:kampaň na verejné povedomie; zdravie verejnosti; odpadové hospodárstvo; prevencia proti znečisťovaniu; ekologický dosah; ťažobné dobývanie;
 
Zo dňa: 15.03.2006
Rozoslané: 11.04.2006
Účinnosť od: 01.05.2006
Zrušené: -
Transpozícia do: 01.05.2008
Vzťah k:514/2008 Z.z.; 255/2011 Z.z.; 162/2015 Z.z.;

Uverejnené v č. 102/2006 Úradný vestník L na strane 15