31971R2821

uplatňovanie čl. 85 ods. 3 Zmluvy na kategórie dohôd, rozhodnutí

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxv
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 87,
so zreteľom nx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x5 ods. 1 zmluvy môže byť v súlade s článkom 85 ods. 3 vyhlásený za neuplatniteľný na kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, ktoré spĺňajú pxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx vytváranie spoločného trhu vyžaduje, aby sa podniky prispôsobili podmienkam rozšíreného trhu a keďže spolupráca medzi podnikmi môže byť vhodným proxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxálnejšie pracovať a prispôsobiť produktivitu a konkurencieschopnosť rozšírenému trhu, môžu byť za určitých podmienok oslobodené od zákazu uvedenéxx x xxxxxx xx xxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxpy týkajúce sa uplatňovania technických noriem a typizácie, výskumu a vývoja produktov alebo procesov až do etapy ich priemyselného uplatnenia, využxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx tie kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, ktorých cieľom je uľahčiť podnikom spoluprácu spôsobom, ktorý je ekonomicky primeraný a nexx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxržitej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov;
keďže podľa článku 6 nariadenia č. 17 [1] smie Komisia stanoviť, že rozhodnutie, prijaté x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xstanovenia majú podobnú účinnosť;
keďže podľa článku 7 nariadenia č. 17 možno dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy rozhodnutím Komisie osloboxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dohodám, rozhodnutiam a zosúladeným postupom, ak sú pozmenené tak, že patria do kategórie definovanej v nariadení o výnimke;
keďže nemožno vylúčiť xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxím č. 17 vo forme rozhodnutia, ktoré má účinnosť do budúcnosti,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
1. Komisia môže bez vplyvu na uplatňovanie narixxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí združení podnikov a zosúladených postupov, ktorých cieľom je:
a) uplatňovanie technických noriem alebo typov;
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxyselného vlastníctva a dôverných technických informácií;
c) špecializácia, vrátane dohôd potrebných na jej dosiahnutie.
2. V takomto nariadenx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxené:
a) obmedzenia alebo ustanovenia, ktoré môžu, ale nemusia byť zahrnuté v dohodách, rozhodnutiach a zosúladených postupoch;
b) ustanovenia, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
x. Akékoľvek nariadenie podľa článku 1 sa vypracováva na dobu určitú.
2. Môže byť zrušené alebo novelizované, ak sa zmenia podmienky týkajúce sa skutoxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxré sa vzťahuje predchádzajúce nariadenie.
Článok 3
V nariadení podľa článku 1 možno stanoviť, že má spätnú platnosť na dohody, rozhodnutia a zosúlxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnosti.
Článok 4
1. V nariadení podľa článku 1 možno stanoviť, že zákaz podľa článku 85 ods. 1 zmluvy sa počas obdobia určeného takýmto nariadením nevxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx xxx
x xo šiestich mesiacov od vstupu nariadenia do účinnosti sú pozmenené tak, aby spĺňali uvedené podmienky v súlade s ustanoveniami nariadenia a
- o úpravxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx do 1. februára 1963 podľa článku 5 nariadenia č. 17 len vtedy, ak boli takto oznámené pred týmto dátumom.
3. Výhody ustanovení podľa odseku 1 nemožno upxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na nárok na náhradu škody voči tretím osobám.
Článok 5
Komisia uverejní pred vypracovaním nariadenia jeho návrh, aby umožnila všetkým zainteresoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxisia bude konzultovať s Poradným výborom pre obmedzujúce praktiky a monopoly:
a) pred uverejnením návrhu nariadenia;
b) pred vypracovaním nariaxxxxxx
xx xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx rozumie spoločné stretnutie s Komisiou, ktoré sa koná minimálne 1 mesiac po odoslaní oznámenia, ktorým sa zvoláva.
Článok 7
Ak Komisia buď z vlastnxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy, na ktoré sa vzťahuje nariadenie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxodu uplatňovania tohto nariadenia a prijať rozhodnutie v súlade s článkom 6 a článkom 8 nariadenia č. 17 bez nutnosti oznámenia podľa článku 4 ods. 1 narixxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
Za Radu
Predseda
M. Pedini
[1] Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.