32006L0031

zmena a doplnenie smernice 2004/39/ES

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s ohľadom na určité termíny
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoloxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxovisko Európskej centrálnej banky [1],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [2],
keďže:
(1) Smernica Európskeho parlamexxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxňovania investorských transakcií.
(2) V smernici 2004/39/ES sa upravuje, že členské štáty majú prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potrebné doplniť veľký počet jej komplexných ustanovení o vykonávacie opatrenia, ktoré má Komisia prijať v priebehu obdobia, ktoré majú členské štátx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxh opatrení, môžu mať problémy s dodržaním súčasného termínu na transpozíciu.
(3) Na dosiahnutie súladu s požiadavkami smernice 2004/39/ES a vnútrxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxchnológií, nové organizačné štruktúry a postupy podávania správ a vedenia účtovníctva alebo urobiť podstatné úpravy svojich súčasných systémov a poxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh smernicu.
(4) Je tiež potrebné, aby sa smernica a jej vykonávacie opatrenia transponovali do vnútroštátnych právnych predpisov alebo súčasne uplxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxie smernice 2004/39/ES do vnútroštátnych právnych predpisov. Podobne by sa mal odložiť aj termín, do ktorého by mali investičné spoločnosti a úverovx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisov.
(6) Vzhľadom na vzájomné prepojenie medzi rôznymi ustanoveniami smernice 2004/39/ES je vhodné, aby sa akékoľvek predĺženie termínov vzťxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a regulovaných subjektov a nemalo by ich prekračovať. S cieľom vyhnúť sa fragmentácii, ktorá môže prekážať pri fungovaní vnútorného trhu s cennými papxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxnt a Rada mali rovnaké postavenie pri dohľade nad spôsobom, akým Komisia uplatňuje svoje výkonné právomoci, a tak sa zohľadnili legislatívne právomocx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxmu parlamentu jej predseda. 11. decembra 2002 Komisia navrhla zmeny a doplnenia k rozhodnutiu Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú pxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu tento návrh neochraňuje jeho legislatívne výsady. Európsky parlament sa domnieva, že Európsky parlament a Rada by mali mať v určenej lehote mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxia.
(8) Európsky parlament by mal mať k dispozícii lehotu troch mesiacov od prvého predloženia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a vykonávacích xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxiť. Ak Európsky parlament počas tejto lehoty prijme uznesenie, Komisia by mala opätovne preskúmať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy alebo opatrenia.
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxasti cenných papierov [6] a prechodných ustanovení stanovených v smernici 2004/39/ES a na predĺženie časového rozvrhu povinností Komisie pri podávxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xoriadku, a termínu, do ktorého investičné firmy a úverové inštitúcie budú spĺňať nové požiadavky, ustanovenia smernice 2004/39/ES nebudú účinné do xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxúcim spôsobom zmeniť a doplniť,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Smernica 2004/39/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. Odôvodnenie 69 sa nahrádxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxávacích opatrení, aby ich mohol preskúmať a predložiť k nim svoje stanovisko. V naliehavých a riadne odôvodnených prípadoch by však malo byť možné túto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx opatrenia."
2. Článok 64 sa mení a dopĺňa takto:
a) vkladá sa tento odsek:
"2a. Žiadne z prijatých vykonávacích opatrení nemôže zmeniť podstatné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxríla 2008 pozastaví uplatňovanie ustanovení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx návrh Komisie obnoviť uplatňovanie príslušných ustanovení v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy a na tento účel ich preskúmajú pred uvedxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vzhľadom na porady s príslušnými orgánmi predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o možnom rozšírení rozsahu pôsobnosti ustanovení smernice týxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxami.
2. Do 31. októbra 2008 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článku 27.
3. Do 30. apríla 2008 Komisia na základe vexxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdenej v článku 2 ods. 1 písm. k) pre podniky, ktorých hlavnou činnosťou je obchodovanie s komoditnými derivátmi na vlastný účet;
b) obsahu a forme primxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxúcich sa ustanovenia viazaných sprostredkovateľov pri vykonávaní investičných služieb a/alebo činností, najmä vzhľadom na dohľad nad nimi;
d) vhxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xri odstraňovaní prekážok, ktoré môžu brániť konsolidácii informácií na európskej úrovni, ktoré sú obchodné miesta povinné uverejňovať.
5. Na záklxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxklade porád s príslušnými orgánmi predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodnosti zachovania požiadaviek na poistenie zodpovednosti za škoxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxto:
"Článok 69
Zrušenie smernice 93/22/EHS
Smernica 93/22/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 1. novembra 2007. Odkazy na smernicu 93/22/EHS sa pxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tejto smernici alebo na články tejto smernice."
5. V článku 70 sa prvý pododsek nahrádza takto:
"Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxtňujú od 1. novembra 2007."
6. V článku 71 sa odseky 1 až 5 nahrádzajú takto:
"1. Investičné spoločnosti, ktorým bolo v ich domovskom členskom štáte uxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxmienky porovnateľné s tými, ktoré sú uložené v článkoch 9 až 14.
2. Regulovaný trh alebo organizátor trhu, ktorému bolo pred 1. novembrom 2007 udelené xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxnského štátu ustanovujú, že regulovaný trh alebo organizátor trhu, podľa toho, čo sa hodí, musí spĺňať podmienky porovnateľné s tými, ktoré sú uložené x xxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxice, ak právne predpisy dotknutých členských štátov ustanovujú, že viazaní sprostredkovatelia musia spĺňať podmienky porovnateľné s tými, ktoré sú xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxely článkov 31 a 32 tejto smernice.
5. Akémukoľvek existujúcemu systému, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu MTF, ktorý prevádzkuje organizátor rxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xa udelenie povolenia a prevádzku systémov MTF, a ak sa príslušná žiadosť podá do 18 mesiacov od 1. novembra 2007."
Článok 2
1. Členské štáty uvedú do úxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxmujú Komisiu.
Tieto opatrenia uplatňujú od 1. novembra 2007.
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnexx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxrejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 4
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 5. apríla 2006
Za Európsky parlamxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu z 13. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. marca 2006.
[3] Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
[4] Ú. v. ES C 284 xx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.