32006L0025

minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (8)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie)(19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx
so zreteľom na návrh Komisie [1] predložený po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
so zreteľom na stanovisko Európxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom dňa 31. januára 2006,
keďže:
(1) Podľa zmluvy môže Rada prostredníctvom smerníc prijať minimxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxo smernice by nemali ukladať správne, finančné a zákonné obmedzenia spôsobom, ktorý by bránil vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov (MSP).
(2x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvuje zavedenie minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych fakxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smernicu o rizikách spôsobených hlukom, vibráciami a všetkými ďalšími fyzikálnymi faktormi na pracovisku.
(3) Európsky parlament a Rada prijali axx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (16. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) [5]. Ďalej 6. febxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (17. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) [6]. Následnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (elektromagnetické polia) (18. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernixx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x dôsledku jeho účinkov na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, najmä poškodenie očí a kože. Zámerom týchto opatrení nie je len zabezpečiť ochranu zdravia x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xarušeniu hospodárskej súťaže.
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxrnica stanovuje minimálne požiadavky, a teda umožňuje členským štátom zachovať alebo prijať prísnejšie ustanovenia na ochranu pracovníkov, najmä sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x jednotlivých členských štátoch.
(7) Systém ochrany pred rizikami optického žiarenia by sa bez prílišných podrobností mal obmedziť na stručné vymexxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx umožnilo rovnakým spôsobom uplatňovať minimálne požiadavky.
(8) Úroveň vystavenia optickému žiareniu sa môže účinnejšie znížiť začlenením prevxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xizík pri zdroji. Ustanovenia súvisiace s pracovnými prostriedkami a metódami takto prispievajú k ochrane dotknutých pracovníkov. V súlade so všeobexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [8] majú kolektívne ochranné opatrenia prednosť pred individuálnymi ochrannými opatreniami.
(9) Zamestnxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxepšenia ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov.
(10) Keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHSx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia obsiahnuté v tejto smernici.
(11) Táto smernica predstavuje praktický krok pre vytvorenie sociálneho rozmeru vnútorného trhu.
(12) Doplnkovx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žiarenia a príslušenstva sú v súlade s harmonizovanými štandardami zameranými na ochranu zdravia a bezpečnosti užívateľov pred nebezpečenstvom obsxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx súladu so základnými bezpečnostnými požiadavkami daného zariadenia, ako je určené v príslušných smerniciach Spoločenstva, ak bolo zariadenie riadxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [9].
(14) Dodržiavanie limitných hodnôt expozícix xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx vypracovať praktickú príručku na pomoc zamestnávateľom, najmä manažérom MSP, aby lepšie pochopili technické ustanovenia tejto smernice. Komisia bx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
(16) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodárstve [10] sa členské štáty podporujú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vyxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxICU:
ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel a rozsah pôsobnosti
1. Táto smernica, ktorá je 19. samostatnou smernicou v zmysle článku 1x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx u ktorých je pravdepodobnosť, že vyplývajú z vystavenia umelému optickému žiareniu počas ich práce.
2. Táto smernica sa vzťahuje na riziko pre zdravxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxEHS sa v plnom rozsahu uplatňuje na celú oblasť uvádzanú v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitnejšie ustanovenia obsiahnutx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxtické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 1 mm. Spektrum optického žiarenia sa delí na ultrafialové žiarenie, viditeľné žiarenie a infračervené žiarxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxx x xxx xx) a UVC (100 - 280 nm);
ii) viditeľné žiarenie: optické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 380 nm do 780 nm;
iii) infračervené žiarenie: optické žiarenie s vxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxx xx x x xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxla pomocou stimulovanej emisie žiarenia): akékoľvek zariadenie, ktoré môže byť prispôsobené na výrobu alebo zosilňovanie elektromagnetického žiaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe laserov;
d) nekoherentné žiarenie: akékoľvek iné optické žiarenie ako žiarenie laserov;
e) limitné hodnoty expozície: limitné hodnoty vystavxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xe pracovníci, ktorí sú vystavení umelým zdrojom optického žiarenia, sú chránení proti všetkým známym zdraviu škodlivým účinkom;
f) ožiarenosť (E) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxa (H): časový integrál ožiarenosti vyjadrený v jouloch na meter štvorcový (J m-2);
h) žiara (L): žiarivý tok alebo výstup energie na jednotku priestoxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxiarenia a žiary, ktorej je pracovník vystavený.
Článok 3
Limitné hodnoty expozície
1. Limitné hodnoty expozície pre nekoherentné žiarenie odlxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxie a posúdenie rizík
1. Pri plnení povinností stanovených v článku 6 ods. 3 a článku 9 ods. 1 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ v prípade pracovníkov xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xravdepodobne vystavení tak, aby bolo možné určiť opatrenia a zaviesť do praxe platné obmedzenia obmedzujúce expozíciu. Metodika, ktorá sa uplatňuje xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxení odporúčanie Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE) a Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN). V prípadoch expozícií, na ktoré sa nevzťahujx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxných vnútroštátnych alebo medzinárodných vedecky založených usmernení. V oboch prípadoch expozície sa pri posúdení môžu zohľadniť údaje poskytnutx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxnávajú príslušné služby alebo osoby vo vhodných intervaloch, berúc do úvahy najmä ustanovenia článku 7 a článku 11 smernice 89/391/EHS týkajúce sa nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xýpočtu úrovne expozície uvedenej v odseku 1 sa zachovajú vo vhodnej forme, aby bolo možné do nich neskôr nahliadnuť.
3. Podľa článku 6 ods. 3 smernice 8xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxckého žiarenia;
b) limitným hodnotám expozície uvedeným v článku 3 tejto smernice;
c) všetkým vplyvom týkajúcim sa zdravia a bezpečnosti pracovnxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxomného pôsobenia medzi optickým žiarením a fotosenzitívnymi chemickými látkami na pracovisku;
e) všetkým nepriamym vplyvom, ako je dočasné oslepxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxým informáciám získaným z vykonávania zdravotného dozoru vrátane publikovaných informácií, pokiaľ je to možné;
h) viacnásobným zdrojom vystavenxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ktorý by mohol spôsobiť podobné poškodenie ako laser triedy 3B alebo 4, každej podobnej klasifikácii;
j) informáciám poskytovaným výrobcami zdroxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxe rizika v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) smernice 89/391/EHS a určí, ktoré opatrenia sa musia prijať v súlade s článkami 5 a 6 tejto smernice. Posúdenix xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo s optickým žiarením si nevyžaduje ďalšie podrobné posúdenie rizika. Posúdenie rizík sa pravidelne aktualizuje, najmä ak došlo k závažným zmenám, ktxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na odstránenie alebo zníženie rizík
1. Berúc do úvahy technický pokrok a dostupnosť opatrení na kontrolu rizika pri zdroji, riziká vznikajúce z vystxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkladá na všeobecných zásadách prevencie ustanovených v smernici 89/391/EHS.
2. Ak posúdenie rizika uskutočnené v súlade s článkom 4 ods. 1 pre pracoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xypracuje a uskutoční akčný plán zložený z technických a/alebo organizačných opatrení zameraných na predchádzanie expozícii prekračujúcej limitné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxm k práci, ktorá sa má vykonať, vyžaruje menej optického žiarenia;
c) technické opatrenia na zníženie optického žiarenia vrátane použitia blokovacxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxovísk a systémov pracovných stanovíšť;
e) návrh a dispozičné riešenie pracovísk a pracovných stanovíšť;
f) obmedzenie trvania a úrovne expozícixx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtva.
3. Na základe posúdenia rizika vykonaného v súlade s článkom 4 pracoviská, na ktorých by pracovníci mohli byť vystavení úrovni optického žiarenxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (9. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smerxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x obmedzuje sa prístup do nich.
4. V žiadnom prípade pracovníci nesmú byť vystavení vyšším hodnotám ako limitným hodnotám expozície. Ak sú napriek opaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxočené, zamestnávateľ okamžite podnikne kroky na zníženie expozície pod limitné hodnoty expozície. Zamestnávateľ zisťuje dôvody, pre ktoré boli limxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch hodnôt expozície.
5. Podľa článku 15 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ prispôsobuje opatrenia uvedené v tomto článku požiadavkám pracovníkox xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xtorí sú vystavení rizikám umelého optického žiarenia pri práci, a/alebo ich zástupcovia dostali všetky potrebné informácie a školenie súvisiace s výxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx ximitných hodnôt expozície a s nimi spojených možných rizík;
c) výsledkov posúdenia, merania a/alebo výpočtov úrovne vystavenia umelému optickému xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcie na zdravie a spôsobov ako ich oznámiť;
e) podmienok, za ktorých majú pracovníci právo na zdravotnú prehliadku;
f) bezpečných pracovných postuxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxíkov
Podľa článku 11 smernice 89/391/EHS sa konajú porady s pracovníkmi a/alebo s ich zástupcami o veciach upravených touto smernicou.
ODDIEL IIx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvníkov podľa článku 14 smernice 89/391/EHS s cieľom prevencie a včasného zistenia akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na zdravie, ako aj prevencie akxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xabezpečia, aby zdravotné prehliadky vykonával lekár, závodný lekár alebo zdravotnícky orgán zodpovedný za zdravotnú prehliadku v súlade s vnútroštxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxdke v súlade s odsekom 1, vyhotovili a aktualizovali zdravotné záznamy. Zdravotné záznamy obsahujú súhrn výsledkov vykonaných zdravotných prehliadxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vydajú príslušnému orgánu, berúc do úvahy ich dôvernosť. Zamestnávateľ prijme vhodné opatrenia, aby zabezpečil, že lekár, závodný lekár alebo zdravxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxeného v článku 4, ak môžu byť takéto výsledky relevantné pre zdravotnú prehliadku. Jednotliví pracovníci majú na požiadanie prístup k ich osobným zdraxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xekárskemu vyšetreniu v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou. Toto lekárske vyšetrenie sa tiež uskutoční, ak sa z výsledku zdravotnej prehliadkx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xystavenia umelému optickému žiareniu pri práci. V oboch prípadoch, ak sa prekročia limitné hodnoty alebo sa zistia nepriaznivé účinky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxm informácie a rady, ktoré sa týkajú každej zdravotnej prehliadky, ktorú má podstúpiť po ukončení expozície;
b) zamestnávateľ je informovaný o všetxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxonané podľa článku 4,
- preskúma opatrenia prijaté v zmysle článku 5 na vylúčenie alebo zníženie rizika,
- zohľadní rady závodného lekára alebo inex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxde s článkom 5 a
- zabezpečí priebežné zdravotné prehliadky a kontrolu zdravotného stavu všetkých ostatných pracovníkov, ktorí boli podobne exponoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtreniu.
Článok 9
Sankcie
Členské štáty ustanovia vhodné sankcie za porušenie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernixxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxcie stanovených v prílohách prijme Rada a Európsky parlament v súlade s postupom stanoveným v článku 137 ods. 2 zmluvy.
2. Zmeny a doplnenia príloh výlxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xýrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk;
b) technickým pokrokom, zmenami v najpodstatnejších harmonizovaných európxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxe s postupom stanoveným v článku 11 ods. 2.
Článok 11
Výbor
1. Komisii pomáha výbor uvedený v článku 17 smernice 89/391/EHS.
2. Ak sa odkazuje na txxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
ODDIEL IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 12
Správy
Každých päť rokxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxsia informuje Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci o obsahu týchxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Článok 13
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxánok 14
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxí odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie vnútroštátnych právnych predpisov, kxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxjnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 16
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 5. apríla 2006
Za Euróxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
[2] Ú. v. ES C 249, 13.9.1993, s. 28.
[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 1994 (Ú. v. ES C 128, 9.5.1994, s. 146) potvrdené 16. septembra xxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxembra 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxx2003, s. 38.
[7] Ú. v. EÚ L 159, 30.4.2004, s. 1.
[8] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Radx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxx8.1992, s. 23.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I
Nekoherentné optické žiarenie
Biofyzikálne významné hodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxžiareného zdrojom a výsledky by sa mali porovnať so zodpovedajúcimi limitnými hodnotami expozície, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.1. Danému zdroju optixxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxh riadkov tabuľky 1.1.
+++++ TIFF +++++
a) | Heff = t0 l = 400 nml = 180 nm El (l,t) * S(l) * dl x xx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xx x xxxx x xx x x xxx xxx x xxx xx xx xxxxx x xx x xx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxx x
+++++ TIFF +++++
c), d) | LB = l = 700 nml = 300 nm Ll (l) * B(l) * dl | (LB platí len v rozsahu 300 až 700 nm) |
+++++ TIFF +++++
e), f) | EB = l = 700 nml = 300 nm El (xx x xxxx x xx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xx x xx x xxxx xx xxx x xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx x
+++++ TIFF +++++
m), n) | EIR = l = 3 000 nml = 780 nm El (l) * dl | (EIR platí len v rozsahu 780 až 3000 nm) |
+++++ TIFF +++++
o) | Hskin = t0 l = 3 000 nml = 380 nx xx xxxxx x xx x xx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x môžu sa používať diskrétne hodnoty, ktoré sú uvedené v týchto tabuľkách:
+++++ TIFF +++++
(a) | Eeff = Sl = 400 nml = 180 nm El * S(l)* Dl | a Heff = Eeff * Dt x
xxxxx xxxx xxxxx
xx x xxxx x xx x xxx xxx x xxx xx xx x xx x x xxxx x xxxx x xx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxx xx x xx x xx x xxx xxx x xxx xx xx x xxxx x xx x x
xxxxx xxxx x++++
e), f) | EB = Sl = 700 nml = 300 nm El * B(l) * Dl | |
+++++ TIFF +++++
g) až l) | LR = Sl2l1 Ll * R(l) * Dl | (príslušné hodnoty l1 a l2 pozri v tabuľke 1.1) |
xxxxx xxxx xxxxx
xxx xx x xxx x xx x x xxx xxx x xxx xx xx x xx x x
xxxxx xxxx xxxxx
xx x xxxxx x xx x x xxx xxx x xxx xx xx x xx x x xxxxx x xxxxx x xx x
xxxxxxxxx
xl (l, t), El spektrálna ožiarenosť alebo spektrálna hustota žiarivého toku: žiarivý tok dopadajúci na jednotku plochy na povrch, vyjadrený vo wattoch xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxiarenosť (UV časť spektra): vypočítaná ožiarenosť v rozsahu UV vlnových dĺžok 180 až 400 nm, spektrálne vážená pomocou S (l), vyjadrená vo wattoch na mexxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnia: dávka ožiarenia, spektrálne vážená pomocou S (l), vyjadrená v jouloch na meter štvorcový [J m-2];
EUVA celková ožiarenosť (UVA): vypočítaná ožxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxžke v rozsahu UVA vlnových dĺžok 315 až 400 nm, vyjadrená v jouloch na meter štvorcový [J m-2;]
S (l) spektrálna váhová funkcia, ktorá zohľadňuje zdravxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx;
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xx xxxxxrálna žiara zdroja, vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový na steradián na nanometer [W m-2 sr -1 nm-1];
R (l) spektrálna váhová funkcia, ktorá zohľaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxpelné poškodenie): vypočítaná žiara, spektrálne vážená pomocou R (l), vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový na steradián [W m-2 sr -1];
B (l) spektxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxná];
LB efektívna žiara (modré svetlo): vypočítaná žiara, spektrálne vážená pomocou B (l), vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový na steradián [W mxx xx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx [W m-2];
EIR celková ožiarenosť (tepelné poškodenie): vypočítaná ožiarenosť v rozsahu infračervených vlnových dĺžok 780 až 3000 nm, vyjadrená vo wxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xlnových dĺžok 380 až 3000 nm, vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový [W m-2];
Hskin dávka ožiarenia, integrál v čase a vlnovej dĺžke alebo súčet ožiarxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxorým vidieť zjavný zdroj, vnímaný z bodu v priestore, vyjadrený v miliradiánoch (mrad). Zjavný zdroj je skutočný alebo virtuálny predmet, ktorý vytváxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xx xxhŕňa časť UVB, celé UVA a väčšinu viditeľného žiarenia; avšak súvisiace riziko sa obyčajne nazýva riziko "modrého svetla". Presne povedané, modré svexxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxx xmeniť na EB. Toto obyčajne platí len pre prístroje na meranie zraku alebo stabilizované oko počas anestézie. Maximálny "čas tupého pohľadu" sa určí: tmxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx
xxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxy expozície | Jednotky | Poznámka | Časť tela | Riziko |
a. | 180 - 400 (UVA, UVB a UVC) | Heff = 30 denná hodnota 8 hodín | [J m-2] | | očná rohovka spojivka šošoxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xx x xxx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xJ m-2] | | očná šošovka | cataractogenesis |
c. | 300 - 700 (modré svetlo) pozri poznámku 1 | LB = 106tfor t <= 10000 s | LB:[W m-2 sr-1] t: [sekundy] | pre a xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxx xxx x xxxxx xxxxx x x xx xxx xxxxx x
xx x xxx x xxx xxxdré svetlo) pozri poznámku 1: | EB = 100tpre t <= 10000 s | EB: [W m-2] t: [sekundy] | pre a >= 11 mrad pozri xxxxxxxx x x
xx x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx x xxxx x xxxxxx xxx x x xx xxxx x
xx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxx s | [W m-2 sr-1] | Ca = 1,7 pre a <= 1,7 mrad Ca = a pre 1,7 <= a <= 100 mrad Ca = 100 pre a > 100 mrad l1= 380; l2= 1400 | očná sietnica | popálenie očnej sixxxxxx x
xx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx x x x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x
xx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xR = 8,89 * 108Capre t <10 ms | [W m-2 sr-1] |
j. | 780 - 1400 (IRA) | LR = 6 * 106Capre t > 10 s | [W m-2 sr-1] | Ca = 11 pre a <= 11 mrad Ca = a pre 11<= a <= xxx xxxx xx x xxx xxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xx x xxx x xxxx xxxxx x xx x 5 * 107Ca t0,25pre 10 ms <= t <= 10 s | LR: [W m-2 sr-1] t: [sekundy] |
l. | 780 - 1400 (IRA) | LR = 8,89 * 108Capre t < 10 ms | [W m-2 sr-1] |
m. | 780 - 3000 xxxx x xxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx x x xx xx xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxx x xxxx xIRA a IRB) | EIR = 100 pre t > 1000 s | [W m-2] |
o. | 380-3000 (viditeľné, IRA a IRB) | Hskin = 20000 t0,25 pre t < 10 s | H: [J m-2] t: [sekundy] | | koža | popáxxxxx x
xxxxxxx xxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx
x x xx x x xxx x x x xx x x xxx x x x xx x x xxx x x x xx x x xxx x x x xx x x xxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xx6 | 0,9434 | 324 | 0,000520 | 372 | 0,000086 |
181 | 0,0126 | 229 | 0,1819 | 277 | 0,9272 | 325 | 0,000500 | 373 | 0,000083 |
182 | 0,0132 | 230 | 0,1900 | 278 | 0,91xx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx | 0,000440 | 376 | 0,000074 |
185 | 0,0151 | 233 | 0,2188 | 281 | 0,8568 | 329 | 0,000425 | 377 | 0,000072 |
186 | 0,0158 | 234 | 0,2292 | 282 | 0,8342 | 330 | 0,000xxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xx0 | 0,000064 |
189 | 0,0181 | 237 | 0,2624 | 285 | 0,7700 | 333 | 0,000370 | 381 | 0,000062 |
190 | 0,0190 | 238 | 0,2744 | 286 | 0,7420 | 334 | 0,000355 | 382 | 0,00xxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
193 | 0,0218 | 241 | 0,3111 | 289 | 0,6641 | 337 | 0,000315 | 385 | 0,000053 |
194 | 0,0228 | 242 | 0,3227 | 290 | 0,6400 | 338 | 0,000303 | 386 | 0,000051 |
195 | 0xxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x 245 | 0,3600 | 293 | 0,5780 | 341 | 0,000271 | 389 | 0,000046 |
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xx0300 | 248 | 0,4005 | 296 | 0,4984 | 344 | 0,000248 | 392 | 0,000041 |
201 | 0,0334 | 249 | 0,4150 | 297 | 0,4600 | 345 | 0,000240 | 393 | 0,000039 |
202 | 0,0371 | 2xx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxx637 | 300 | 0,3000 | 348 | 0,000215 | 396 | 0,000035 |
205 | 0,0510 | 253 | 0,4815 | 301 | 0,2210 | 349 | 0,000207 | 397 | 0,000033 |
206 | 0,0551 | 254 | 0,5000 | 30x x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxx49 | 352 | 0,000183 | 400 | 0,000030 |
209 | 0,0694 | 257 | 0,5685 | 305 | 0,0600 | 353 | 0,000175 | | |
210 | 0,0750 | 258 | 0,5945 | 306 | 0,0454 | 354 | 0,000167 | | x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x x x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x x x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx | 0,0197 | 357 | 0,000147 | | |
214 | 0,0906 | 262 | 0,7098 | 310 | 0,0150 | 358 | 0,000141 | | |
215 | 0,0950 | 263 | 0,7417 | 311 | 0,0111 | 359 | 0,000136 | | |
216 x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x x x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x x x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx2 | 362 | 0,000122 | | |
219 | 0,1145 | 267 | 0,8812 | 315 | 0,0030 | 363 | 0,000118 | | |
220 | 0,1200 | 268 | 0,9192 | 316 | 0,0024 | 364 | 0,000114 | | |
221 | 0,125x x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x x x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x x x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x 0,000103 | | |
224 | 0,1444 | 272 | 0,9838 | 320 | 0,0010 | 368 | 0,000099 | | |
225 | 0,1500 | 273 | 0,9758 | 321 | 0,000819 | 369 | 0,000096 | | |
226 | 0,1583 | 27x x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x x x
xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x x x
xxxxxxx xxx
x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx0 nm až 1400 nm
l v nm | B (l) | R (l) |
300 <= l < 380 | 0,01 | — |
380 | 0,01 | 0,1 |
385 | 0,013 | 0,13 |
390 | 0,025 | 0,25 |
395 | 0,05 | 0,5 |
400 | 0,1 | x x
xxx x xxx x x x
xxx x xxx x x x
xxx x xxx x x x
xxx x xxx x x x
xxx x xxxx x xxx x
xxx x xxxx x xxx x
xxx x x x xx x
xxx x x x xx x
xxx x xxxx x xxx x
xxx x xxxx x xxx x
xxx x xxx x x x
xxx x xxx x x x
xxx x xxx x x x
xxx x xxxx x xxx x
xxx x xxxx x x,5 |
480 | 0,45 | 4,5 |
485 | 0,32 | 3,2 |
490 | 0,22 | 2,2 |
495 | 0,16 | 1,6 |
500 | 0,1 | 1 |
500 < l <= 600 | 100,02(450-l) | 1 |
600 < l <= 700 x xxxxx x x x
xxx xxxx x xxxxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxx xx x
xxxx xxxx x xxxxx xxxx x x x xxx x
xxxx xxxx x xxxxx xxxx x x x xxx xxxxxxxxxxxx xx x
xxxx xxxx x xxx;= 1400 | — | 0,02 |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
Optické žiarenie laserov
Biofyzikálne významné hodnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxa žiarenia vyžiareného zdrojom a výsledky by sa mali porovnať so zodpovedajúcimi limitnými hodnotami expozície, ktoré sú uvedené v tabuľkách 2.2 - 2.4x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výpočty v rámci tabuliek 2.2 - 2.4 sú uvedené v tabuľke 2.5 a korekcie na opakovanú expozíciu sú uvedené v tabuľke 2.6.
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++xx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxku: žiarivý tok na jednotku plochy, obyčajne vyjadrený vo wattoch na meter štvorcový [W m-2]; hodnoty E(t), E pochádzajú z meraní alebo ich môže poskytnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxdrené v sekundách [s];
l vlnová dĺžka, vyjadrená v nanometroch [nm];
g hraničný priestorový uhol meraného zorného poľa, vyjadrený v miliradiánocx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxrtúra: plocha kruhu, v ktorom sa priemerujú ožiarenosť a dávka ožiarenia;
G integrovaná žiara: časový integrál žiary v čase za danú dobu expozície vyxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxán [J m-2 sr -1].
Tabuľka 2.1
Riziká zo žiarenia
Vlnová dĺžka [nm] l | Rozsah žiarenia | Postihnutý orgán | Riziko | Tabuľka limitných hodnôt expozíxxx x
xxx xx xxx x xx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x
xxx xx xxx x xx x xxxx x xxxxxx x xxx x
xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x
xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxemické poškodenie | 2,3 |
400 až 700 | viditeľné | koža | tepelné poškodenie | 2,4 |
700 až 1400 | IRA | oko | tepelné poškodenie | 2,2, 2,3 |
700 až 1400 | Ixx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x
xxxx xx xxxx x xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x
xxxx xx xxx x xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x
xxxx xx xxx x xRB, IRC | oko | tepelné poškodenie | 2,3 |
1400 až 106 | IRB, IRC | koža | tepelné poškodenie | 2,4 |
Tabuľka 2.2
Limitné hodnoty expozície oka laseru - Kxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxxx xxxx xxxx+
Tabuľka 2.4
Limitné hodnoty expozície kože laseru
+++++ TIFF +++++
Tabuľka 2.5
Použité opravné faktory a iné výpočtové parametre
Paramxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x
xx x x xxxx xxx x xx x xxx x
xxx x xxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxx x
xxxx x xxxx x xx x xxx x
xx x 400 - 450 | CB = 1,0 |
450 - 700 | CB = 10 0,02(l - 450) |
CC | 700 - 1150 | CC = 1,0 |
1150 - 1200 | CC = 10 0,018(l - 1150) |
1200 - 1400 | CC = 8,0 |
T1 | l < 450 | Tx x xx x x
xxx x xxx x xx x xx xxx xxxx xx x xxxxx x x
x xxxx xxx x xx x xxx x x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x
xxxx x xxxxky tepelné účinky | amin = 1,5 mrad |
parameter uvedený v ICNIRP | platný uhlový rozsah (mrad) | hodnota |
CE | a < amin | CE = 1,0 |
amin < a < 100 x xx x xxxxxx x
x xxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxx xxxx x
xx x x xxxx xxx x xx x xx x x
xxx xxxx x xxxx xxx x xx x xx xxx xx x xxxxxxxxxx x x
x xxxx xxx | T2 = 100 s |
parameter uvedený v ICNIRP | platný časový rozsah expozície (s) | hodnota |
g | t <= 100 | g = 11 [mrad] |
100 < t < 104 | g = 1,1 t 0. 5 [mxxxx x
x xxxx xxx x x x xxx xxxxxx x
xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxtňovať pri všetkých opakovaných expozíciách, ku ktorým dochádza pri opakovaných impulzoch alebo skenovacích laserových systémoch:
1. Ožiarenie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxenie akoukoľvek skupinou impulzov (alebo podskupinou súsledných impulzov) dodaných v čase t by nemalo prekročiť limitnú hodnotu expozície pre čas t.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxom kumulatívnej tepelnej korekcie Cp=N-0,25, ak N je počet impulzov. Toto pravidlo sa vzťahuje len na limity expozície na ochranu proti tepelnému poškxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x
xxxx x xxx xxxx x xxxxx 400 | Tmin = 10 -9 s (= 1 ns) |
400 < l <= 1050 | Tmin = 18 10 -6 s (= 18 ms) |
1050 < l <= 1400 | Tmin = 50 10 -6 s (= 50 ms) |
1400 < l <= 1500 | Tmin = xx xx x xx x xxx x
xxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx x xx x x
xxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx x xx xx x xx x xxx x
xxxx xxxx x xxxxx xx x x xxxx x xx xx x xx xxx xxx x
xxxxxxx-------------------------------------------
VYHLÁSENIE RADY
Vyhlásenie Rady o používaní výrazu "penalties" v anglickom znení právnych násxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoužíva sa v neutrálnom zmysle a nevzťahuje sa konkrétne na trestnoprávne sankcie, ale mohlo by zahŕňať aj správne a finančné sankcie, ako aj iné druhy saxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx s judikatúrou Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.
V jazykovej databáze Spoločenstva je slovo "penalties" do ostatných jazykov preložené takxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xsanctions", v gréčtine "kiroseis", v maďarčine "jogkövetkezmények", v taliančine "sanzioni", v lotyštine "sankcijas", v litovčine "sankcijos", v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxne "seuraamukset" a vo švédčine "sanktioner".
Ak sa v revidovaných anglických verziách právnych nástrojov, v ktorých sa v minulosti používalo slovx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.