Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (143)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (11)
... dalšie položky

31989L0665 koordinácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxeskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác
(89/665/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxeľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],
keďže smernice o verejnom obstarávaní, najmä smernica Rady 71/305/EHS z 26. júla 1971 o koxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x976 o koordinácii postupy verejného obstarávania dodania tovarov [6], naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/295/EHS [7], neobsahujú žiadne špexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx aplikáciu, nie sú vždy primerané pre zabezpečenie zhody s relevantnými opatreniami spoločenstva najmä v etape, keď môžu byť porušenia korigované;
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx; keďže k tomu, aby to malo hmatateľné efekty, musia byť aplikovateľné účinné a rýchle nástroje v prípade porušení práva Spoločenstva v oblasti verejnéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx existujúce nástroje bránia podnikom spoločenstva v predkladaní ponúk v členskom štáte v ktorom je obstarávateľ usadený; keďže z toho dôvodu musia príxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxušné revízne orgány, medziiným, oprávnené prijať prechodné opatrenia, zamerané na zastavenie takého postupu, alebo na vykonávanie akýchkoľvek rozxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xeďže je nevyhnutné zabezpečiť, aby primerané postupy existujúce vo všetkých členských štátoch umožňovali zrušiť rozhodnutia prijaté neoprávnene a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xpecifické mechanizmy;
keďže keď Komisia zváži, že bol v priebehu postupu udeľovania objednávky spáchaný jasný a zrejmý priestupok, mala by byť schoxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxjného porušenia;
keďže aplikácia opatrení tejto smernice v praxi týkajúca sa fungovania národných revíznych postupov by mala byť znovu preverená v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxáty prijmú potrebné opatrenia týkajúce sa postupov verejného obstarávania v rámci pôsobnosti smerníc 71/305/EHS a 77/62/EHS, ktoré umožnia účinne a xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktoré ho vykonávajú.
2. Členské štáty zabezpečia, aby neexistovala žiadna diskriminácia medzi xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvnymi predpismi, ktoré vykonávajú právo spoločenstva, a ostatnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v tejto smernici.
3. Členské štáty zabezpečxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxstupy preskúmavania na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu členské štáty stanoviť, ktorá bola alebo je poškodená údajným porušením. Členské štxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o preskúmanie.
Článok 2
1. Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia týkajúce sa postupov preskúmavania uvedených v článku 1 zahŕňali právxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx voči ďalšiemu poškodeniu príslušných záujmov, vrátane opatrení na zastavenie alebo na zabezpečenie zastavenia pokračovania verejného obstarávanxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vrátane odstránenia diskriminačných technických, hospodárskych alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predkladanie ponúk, zmluvnýcx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x. Právomoci uvedené v odseku 1 môžu byť poskytnuté samostatným orgánom, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmavania.
3. Postupy presxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxť, orgán môže pri posudzovaní, či prijať prechodné opatrenia, vziať do úvahy pravdepodobné dôsledky opatrení na všetky záujmy, ktoré budú pravdepodoxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxzhodnutím o neprijatí prechodného opatrenia nie sú dotknuté ostatné nároky osoby usilujúcej sa o takéto opatrenia.
5. Členské štáty môžu stanoviť, xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xotrebnú právomoc.
6. Účinky výkonu právomocí uvedených v odseku 1, na zmluvu uzavretú na základe verejného obstarávania, stanovia vnútroštátne prxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xmluvy na základe verejného obstarávania, bude právomoc orgánu príslušný pre preskúmavanie limitovaná na priznanie náhrady ktorejkoľvek osobe poškxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxé pre preskúmavanie nemajú súdnu povahu, musia byť ich rozhodnutia písomne odôvodnené. Ďalej treba v takom prípade zabezpečiť, aby každé údajné protixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxia iným orgánom, ktorý sa považuje za súd v zmysle článku 177 zmluvy o EHS a ktorý je nezávislý od obstarávateľa, ako aj od preskúmavacieho orgánu.
Členxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xunkčné obdobie a ich odvolanie. Aspoň predseda tohto nezávislého orgánu má rovnakú právnu a profesionálnu kvalifikáciu ako sudcovia. Nezávislý orgáx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtom.
Článok 3
1. Komisia môže dať podnet na začatie konania podľa tohto článku, ak uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu obstarávania v oblasti pôsoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xomisia oznámi členským štátom a dotknutému obstarávateľovi dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu, že došlo k jasnému a zrejmému porušeniu, a vyžiada nápxxxxx
xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxé; alebo
b) odôvodnenie, prečo nebola vykonaná náprava; alebo
c) oznámenie v tom zmysle, že konanie verejného obstarávania bolo prerušené buď obsxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxm iného opierať o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom súdneho alebo iného preskúmavacieho konania, alebo preskúmavania uvedeného v článkx x xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx verejného obstarávania bolo prerušené podľa ods. 3 písm. c), členský štát oznámi Komisii, ak sa v konaní znovu pokračuje, alebo ak sa začalo nové konanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xdôvodnenie, prečo nebola vykonaná žiadna náprava.
Článok 4
1. Najneskôr do štyroch rokov po vykonaní tejto smernice Komisia po porade s Poradným vxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx x xx xxrcu každého roku poskytnú členské štáty Komisii informácie o pôsobení ich vnútroštátnych postupov preskúmavania v priebehu predchádzajúceho kalenxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xotrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. decembra 1991.Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnycx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xruseli 21. decembra 1989
Za Radu
predsedníčka
É. Cresson
[1] Ú. v. ES C 230, z 28.8.1987, s. 6 a Ú. v. ES C 15, z 19.1.1989, s. 8.
xxx xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xS L 210, z 21.7.1989, s. 1.
[6] Ú. v. ES L 13, z 15.1.1977, s. 1.
[7] Ú. v. ES L 127, z 20.5.1988, s. 1.
--------------------------------------------xxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:89/665/EHS
CELEX: 31989L0665
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác
Autor:Rada

Eurovoc:administratívna transparentnosť; aproximácia práva; obchodná politika; zmluva na dodávku tovarov; zmluva na práce; obchodná politika;
 
Zo dňa: 21.12.1989
Rozoslané: 30.12.1989
Účinnosť od: 03.01.1990
Zrušené: -
Transpozícia do: 21.12.1991
Vzťah k:25/2006 Z.z.; 343/2015 Z.z.;

Uverejnené v č. 395/1989 Úradný vestník L na strane 33