31989L0656

minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxacovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
(89/656/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEVx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,
v spolupráci s Európskym parlamentom [2],
so zreteľom na stanoviskx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na podporu zlepšovania, najmä pracovného prostredia, aby sa zaručila vyššia ochrana bezpečnosti a zdravia pracovníkov;
keďže podľa uvedeného čláxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnikov;
keďže oznámenie Komisie o jej programe bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci [4] ustanovuje prijatie smernice o používaní osoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxala na vedomie zámer Komisie predložiť jej v blízkej budúcnosti minimálne požiadavky organizácie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov na pracoxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch prostriedkov je podstatné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov;
keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článkx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx keďže následne ustanovenia uvedenej smernice sa v plnom rozsahu vzťahujú na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracoviskux xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxeniu sociálnej dimenzie vnútorného trhu;
keďže kolektívne ochranné opatrenia majú prednosť pred osobnými ochrannými prostriedkami; keďže od zamxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xmernici by nemali ukladať zmeny osobných ochranných prostriedkov, ktorých návrh a výroba boli v súlade so smernicami spoločenstva, vzťahujúcimi sa nx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoužívania osobných ochranných prostriedkov;
keďže v zmysle rozhodnutia 74/325/EHS [7], ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené aktom o pristúpenx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
xxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxavky na osobné ochranné prostriedky, ktoré používajú pra covníci pri práci.
2. Ustanovenia smernice 89/391/EHS sa uplatňujú v plnom rozsahu na celx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxfinícia
1. Na účely tejto smernice osobné ochranné prostriedky sú všetky prostriedky určené na nosenie alebo držanie pracovníkom, aby sa chránil prxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxnie na tento účel.
2. Definícia v odseku 1 vylučuje:
a) bežné pracovné odevy a uniformy, ktoré nie sú osobitne určené na ochranu bezpečnosti a zdravix xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxých organizáciách verejného poriadku;
d) osobné ochranné prostriedky pre cestné dopravné prostriedky;
e) športová výstroj;
f) prostriedky pxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxné ochranné prostriedky sa používajú, keď nie je možné vyhnúť sa rizikám alebo dostatočne ich obmedziť technickými kolektívnymi ochrannými opatrenixxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Osobné ochranné prostriedky musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva o návrhu a výrobe vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdraviax
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxujúcim podmienkam na pracovisku;
c) zohľadňovať ergonomické požiadavky a zdravotný stav pracovníka;
d) presne vyhovovať užívateľovi po všetkýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxriedkov, takéto prostriedky musia byť navzájom zosúladené a naďalej účinné voči predmetnému riziku alebo rizikám.
3. Podmienky používania osobnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovišťa každého pracovníka a účinnosti osobných ochranných prostriedkov.
4. Osobné ochranné prostriedky sú v zásade určené na osobné používanxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxo používanie nespôsobilo žiadny zdravotný alebo hygienický problém xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv podľa ustanovení odsekov 1 a 2.
6. Zamestnávateľ poskytne osobné ochranné prostriedky bezplatne a zabezpečí ich dobrý prevádzkový stav a uspokojixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxíka sa vyžiada príspevok na náklady na určité osobné ochranné prostriedky za okolností, keď sa prostriedky výhradne nepoužívajú len na pracovisku.
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxoriada školenie a ak je to vhodné, zorganizuje ukážky nosenia osobných ochranných prostriedkov.
9. Osobné ochranné prostriedky sa môžu používať ibx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxteľné.
Článok 5
Hodnotenie osobných ochranných prostriedkov
1. Pred výberom osobných ochranných prostriedkov je potrebné, aby zamestnávatex xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx analýzu a hodnotenie rizík, ktorým nemožno zabrániť iným spôsobom;
b) definíciu vlastností, ktoré osobné ochranné prostriedky musia mať, aby boli xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstupných osobných ochranných prostriedkov s vlastnosťami uvedenými v bode b).
2. Hodnotenie ustanovené v odseku 1 bude pri zmenách ktoréhokoľvek jxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxi všeobecné pravidlá pre používanie osobných ochranných prostriedkov a/alebo pravidlá pre tie prípady a situácie, v ktorých zamestnávateľ musí poskxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxujú najmä okolnosti alebo rizikové situácie, v ktorých, rešpektujúc prednosti kolektívnych ochranných opatrení, je používanie osobných ochrannýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xtáty pri prispôsobovaní pravidiel uvedených v odseku 1 zohľadnia akékoľvek podstatné zmeny rizika, kolektívnych ochranných opatrení a osobných ochxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odsekoch 1 a 2.
Článok 7
Informovanie zamestnancov
Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS sú pracovníci a/alebo ich zástupcxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch prostriedkov pracovníkmi pri práci.
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxi o záležitostiach obsiahnutých v tejto smernici vrátane jej príloh a umožní sa ich účasť.
ODDIEL III
RÔZNE USTANOVENIA
Článok 9
Prispôsobenix xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx sa týkajú osobných ochranných prostriedkov a/alebo
- technického pokroku a zmien v medzinárodných predpisoch a špecifikáciách alebo poznatkoch v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Členské štáty prijmú najneskôr do 31. decembra 1992 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernixxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xrijali v oblasti upravenej touto smernicou.
3. Členské štáty podávajú Komisii každých päť rokov správu o praktickom vykonávaní ustanovení tejto smxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxr pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.
4. Komisia, so zreteľom na odseky 1, 2 a 3, pravidelne predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Hxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxvembra 1989
Za Radu
predseda
J. P. Soisson
[1] Ú. v. ES C 161, 20.6.1988, s. 1,Ú. v. ES C 115, 8.5.1989, s. 27 aÚ. v. ES C 287, 15.11.1989, s. 11.
[2] xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xx2.1988, s. 1.
[6] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
[7] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 15.
[8] pozri oznámenie Komisie (Ú. v. ES C 328, 30.12.1989, s. 3).
-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxKOV
+++++ TIFF +++++
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
NEVYČERPÁVAJÚCI ORIENTAČNÝ ZOZNAM POLOŽIEK OSOBNxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rybárske klobúky atď. látkové, látkové s výstužou atď.)
OCHRANA SLUCHU
- zátkové chrániče sluchu a podobné prostriedky
- plnoakustické prilby
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxukčnú slučku
- chrániče sluchu s interkomunikačným zariadením
OCHRANA ZRAKU A TVÁRE
- okuliare
- ochranné okuliare
- okuliare proti röntgexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxty
- masky a prilby určené pre zváranie oblúkom (ručné masky, masky s úchytom na hlave pomocou pásky alebo masky, ktoré je možné upevniť na ochrannú prixxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxpirátory vrátane odnímateľnej zváracej masky
- potápačské vybavenie
- potápačské obleky
OCHRANA HORNÝCH KONČATÍN
- rukavice poskytujúce oxxxxxx
x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxxé prsty
- ochranné rukávy
- ochrana zápästia pri ťažkej práci
- bezprstové rukavice
- ochranné rukavice
OCHRANA DOLNÝCH KONČATÍN
- nízka oxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcou
- obuv a galoše s tepelne odolnými podrážkami
- obuv odolná proti teplu
- termo obuv
- obuv odolná proti vibráciám
- antistatická obuv
- ixxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx
x xxxxxxxxxné vložky do obuvi (odolné proti teplu, prepichnutiu alebo proti poteniu)
- odnímateľné hroty na ľad, sneh alebo klzký povrch
OCHRANA KOŽE
- ochrxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxacie vesty
- ochranné zástery proti röntgenovému žiareniu
- telové pásy
OCHRANA CELÉHO TELA
- výstroj určená na ochranu proti pádu
- prostrixxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxavenie vrátane všetkého potrebného príslušenstva)
- prostriedky na držanie tela (bezpečnostné popruhy)
- ochranný odev
- "ochranný" pracovnx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxkáliám
- odev poskytujúci ochranu proti zasiahnutiu roztaveným kovom a proti infračervenému žiareniu
- odev odolný proti teplu
- termo odev
- xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxenstvo (pásky, rukavice a pod.)
- ochranné pokrývky
--------------------------------------------------
PRÍLOHA III
NEVYČERPÁVAJÚCI Oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxBKY)
Ochranné prilby
- stavebné práce, najmä práce na, pod alebo v blízkosti lešení a vyvýšených pracovísk, zdvíhanie a zostavovanie debnení, monxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxh, oceľových hydraulických konštrukciách, vysokých peciach, oceliarňach a valcovniach, veľkých prepravníkoch, veľkých potrubiach, kotolniach a xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx likvidácii uhoľných skládok
- práce so vstreľovacími nástrojmi
- trhacie práce
- práce v blízkosti výťahov, zdvíhacích zariadení, žeriavov a pxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh dielňach, dielňach pre kovanie v zápustke a zlievárňach
- práce pri priemyselných peciach, kontajneroch, strojoch, v silách, bunkroch a potrubiaxx
x xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxe pri budovaní nosných konštrukcií, základov x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxovanie debnení
- práce na dvoroch a v skladoch dodávateľa
- práce na streche
Bezpečnostná obuv bez podrážky odolnej proti prerazeniu
- práca na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxliarňach a valcovniach, veľkých kontajneroch, veľkých potrubiach, žeriavoch, kotolniach a elektrárňach
- montáž kotolní, inštalácia vykurovanxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxrňach, valcovniach, kovoobrábacích prevádzkach, kováčskych dielňach, dielňach pre kovanie v zápustke, lisovanie za tepla a ťahanie
- práce v lomoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxca a spracovanie
- práca s formami v keramickom priemysle
- obkladanie pecí v keramickom priemysle
- tvarovacie práce pri keramických výrobkoch x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxx
x xxxxxovacie práce na železnici
Bezpečnostná obuv s podpätkami alebo klinmi a podrážkou odolnou proti prerazeniu
- práce na streche
Ochranná obuv s izxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx
x xxx xx xxxxxx preniknutia roztavených látok
3. OCHRANA ZRAKU ALEBO TVÁRE
Ochranné okuliare, ochranné štíty upevnené alebo do ruky
- zváranie, brúsenie a sepxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxlých zvyškov
- kovanie v zápustke
- odstraňovanie a roztrieštenie úlomkov
- striekanie brúsnych hmôt
- práca s kyselinami a žeravými roztokmix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxti
- práca v sálavom teple
- práca s laserom
4. OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
Respirátory/dýchacie prístroje
- práce v nádržiach, obmedzených prixxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxpichu vysokej pece s možnosťou výskytu dymov s ťažkými kovmi
- práce pri vymurovávaní pecí a lejacích panví s možnosťou výskytu prachu
- nanášanie nxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxáciou
- práce v chladiarenských závodoch, kde je nebezpečenstvo úniku chladiacej zmesi
5. OCHRANA SLUCHU
Chrániče sluchu
- práca s kovovými lxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxLA A HORNÝCH KONČATÍN
Ochranný odev
- práca s kyselinami a žeravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami a žeravými čistiacimi prostriedkami
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxkom
- práca v hlboko mraziacich miestnostiach
Ochranné odevy odolné voči ohňu
- zváranie v obmedzenom priestore
Ochranné zástery proti preraxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxnie
- odlievanie
Ochrana predlaktia
- vykosťovanie a rezanie
Rukavice
- zváranie
- manipulácia s predmetmi s ostrými hranami, inými ako sxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxnie a rezanie
- pravidelné rezanie s použitím ručného noža pre výrobu a spracovanie
- výmena nožov rezacích strojov
7. ODEVY CHRÁNIACE PRED NEPRIxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxTNÉ POPRUHY
- práce na lešení
- montáž prefabrikovaných častí
- práce na stožiaroch
10. BEZPEČNOSTNÉ LANÁ
- práce v kabínach výškových žeriaxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.