Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (91)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (9)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky

31989L0552 koordinácia určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania
(89/552/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x x xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],
keďže ciele spoločenstva, ako sú ustanovené v zmluve, zahŕňajú vytváranie stáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xociálneho pokroku svojich krajín spoločnou činnosťou, aby sa odstránili prekážky, ktoré rozdeľujú Európu, podporovanie stáleho zlepšovania životxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxzi členskými štátmi vrátane zrušenia prekážok pre slobodný pohyb služieb a zavedenie systému, ktorý zabezpečí, že sa neskreslí hospodárska súťaž v spxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxločenstva; keďže by sa mali prijať opatrenia na povolenie a zabezpečenie prenosu z národných trhov do spoločného trhu produkcie programov a distribúcxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho vysielania;
keďže Rada Európy prijala Európsky dohovor o cezhraničnej televízii;
keďže zmluva ustanovuje vydanie smerníc pre koordináciu usxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe službu v rámci zmyslu zmluvy;
keďže zmluva ustanovuje voľný pohyb všetkých normálne poskytovaných služieb za odplatu, bez vylúčenia na základe icx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xre ktorú sú služby určené;
keďže toto právo tak, ako sa vzťahuje na vysielanie a rozširovanie televíznych služieb, je v rámci práva spoločenstva taktxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxkladných slobôd, ktorú ratifikovali všetky členské štáty; keďže z toho dôvodu musí vydávanie smerníc o vysielaní a rozširovaní televíznych programox xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xds. 1 zmluvy;
keďže zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia v členských štátoch, ktoré sa týkajú vykonávania činností televízneho vysielanxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxť hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu;
keďže všetky takéto obmedzenia slobody pri poskytovaní vysielacích služieb v rámci spoločenstva sa poxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x myšlienok v rámci spoločenstva;
keďže je v dôsledku toho potrebné a dostačujúce, aby všetky vysielania boli v súlade s právom členského štátu, z ktorxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxvednosť členských štátov a ich orgánov, pokiaľ ide o organizáciu — vrátane systému udeľovania licencií, administratívneho oprávnenia alebo zdanenix x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnosti v spoločenstve;
keďže v spoločnom trhu je potrebné, aby všetky vysielania vychádzajúce zo spoločenstva a určené pre príjem v rámci spoločenstxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx na vysielania určené na príjem verejnosťou v tom členskom štáte a taktiež ustanovenia tejto smernice;
keďže požiadavka, aby členský štát, z ktorého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxnstva na zabezpečenie voľného pohybu vysielaní bez sekundárnej kontroly na takom istom základe v prijímajúcich členských štátoch; keďže však členskx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxty je dôležité, aby sa zabezpečilo zabránenie akýchkoľvek činov, ktoré by sa mohli ukázať ako škodlivé pre voľný pohyb a obchod s televíznymi programamx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxného sektora ako celku;
keďže táto smernica, ktorá sa obmedzuje špecificky na pravidlá televízneho vysielania, sa nedotýka existujúceho alebo budxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcií a hospodárskej súťaže;
keďže napriek tomu je potrebná koordinácia, aby sa uľahčilo osobám a odvetviam, ktoré vyrábajú programy, aby malx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxogramy spoločenstva pre európsku audiovizuálnu produkciu, sú prostriedkom na podporu produkcie, nezávislej produkcie a rozširovania vyššie uvedexxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xrhy dostatočnej veľkosti pre televíznu produkciu v členských štátoch, aby sa obnovovali investície nielen zavádzaním spoločných pravidiel otvárajxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxvíznych programoch všetkých členských štátov; keďže preto, aby sa umožnilo sledovanie uplatňovania týchto pravidiel a výkonu cieľov, poskytnú členxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxpočítanie takýchto percentuálnych podielov je potrebné brať do úvahy špecifickú situáciu Gréckej republiky a Portugalskej republiky; keďže Komisix xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dosiahol vo vzťahu k predchádzajúcim rokom, percentuálny podiel prvých vysielaní xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdiovizuálnych programov alebo s obmedzeným jazykovým priestorom;
keďže pre takéto účely by sa "európske diela" mali definovať bez toho, aby boli doxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxi v súlade s článkom 3 ods. 1, v súlade s právom spoločenstva a pri zohľadnení cieľov tejto smernice;
keďže je dôležité hľadať vhodné nástroje a postupy x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxa európskej audiovizuálnej produkcie a distribúcie, najmä v krajinách s nízkou výrobnou kapacitou programov alebo obmedzeným jazykovým priestoromx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx je to dosiahnuteľné, k určitému podielu vysielaní pre nezávislé produkcie vytvorené producentmi, ktorí sú nezávislí od prevádzkovateľov vysielanixx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxsti a odbytiská pre uvedenie na trh nových talentov, kultúrnych povolaní a zamestnancov v kultúrnej oblasti; keďže definícia konceptu nezávislého prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxnčnú spoluúčasť koprodukčnými pridruženými spoločnosťami televíznych organizácií;
keďže sú potrebné opatrenia pre členské štáty na zaistenie txxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prospech špecifického jazyka, zostane na členských štátoch, aby voľne stanovili podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá najmä na základe jazykovýcx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxzajú z iných členských štátov;
keďže preto, aby sa zabezpečilo, že záujmy spotrebiteľov ako televíznych divákov sú plne a riadne chránené, je dôležixx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxších a prísnejších pravidiel a za určitých okolností na ustanovenie podmienok pre prevádzkovateľov televízneho vysielania, na ktorých sa vzťahuje ixx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé nie je možné prijímať priamo alebo nepriamo v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, musia byť schopné ustanoviť odlišné podmienky pre vkladanxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podporujúca cigarety a iné tabakové výrobky vrátane nepriamych foriem reklamy, ktorá zatiaľ čo sa priamo nezmieňuje o tabakových výrobkoch, snaží sa xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxme alebo hlavné činnosti zahŕňajú výrobu alebo predaj takýchto výrobkov;
keďže je rovnako potrebné, aby sa zakázala každá televízna reklama na lekáxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx sa zaviedli prísne kritériá týkajúce sa televíznej xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlá;
keďže je ďalej potrebné, aby sa zaviedli pravidlá na ochranu telesného, duševného a morálneho rozvoja maloletých osôb v programoch a v televíznex xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx napriek tomu dôležité, aby podliehali osobitným povinnostiam vzhľadom na právo odpovede alebo rovnocennej nápravy tak aby každá osoba, ktorej právnx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
KAPITOLA I
Definície
Článok 1
Na účely tejto smernice:
a) "televízne vysielanie" znamená prvotný prenos televíznych programov, ktoré sú xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxu formou. Zahŕňa to prenos programov medzi prevádzkovateľmi s cieľom vysielať ich pre verejnosť. Nezahŕňa to komunikačné služby, ktoré poskytujú infxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx reklama" znamená akúkoľvek formu vysielania oznamov za odplatu, alebo za inú podobnú protihodnotu verejným alebo súkromným prevádzkovateľom v súvixxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xáväzkov za odplatu.
Okrem pre účely článku 18, toto nezahŕňa priame ponuky pre verejnosť na predaj, nákup alebo prenájom výrobkov alebo na poskytovaxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxach výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb v programoch, ak prevádzkovateľ vysielania má zámer takúto informáciu použiť na reklamu a ak vzhľadox xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxu;
d) "sponzorstvo" znamená akýkoľvek príspevok vykonaný podnikateľským subjektom verejného alebo súkromného práva, ktorý nie je zapojený do činxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxmky, dobrého mena, činností alebo výrobkov.
KAPITOLA II
Všeobecné ustanovenia
Článok 2
1. Každý členský štát zabezpečí, že každé televízne vxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kmitočet alebo družicovú kapacitu poskytovanú takýmto členským štátom alebo vzostupné zariadenie na družicu umiestnené v takomto členskom štáte, kxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxrejnosť v takomto členskom štáte.
2. Členské štáty zabezpečia slobodu príjmu a neobmedzia retransmisiu televíznych vysielaní z iných členských štxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx evidentne, vážne a hrubo porušuje článok 22;
b) počas predchádzajúcich 12 mesiacov porušil prevádzkovateľ vysielania to isté ustanovenie najmenex xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnie a svoj zámer obmedziť opakovaný prenos, ak sa takéto porušovanie opäť vyskytne;
d) porady s vysielajúcim štátom a Komisiou nepriniesli mimosúdnx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxe v súlade s právom spoločenstva. Môže dotknutý členský štát vyzvať, aby bezodkladne ukončil zastavenie, ktoré je v rozpore s právom spoločenstva. Týmxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx štáte, do ktorého právomoci patrí prevádzkovateľ televízneho vysielania.
3. Táto smernica sa nevzťahuje na televízne vysielanie, ktoré je určené xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxé štáty majú naďalej možnosť požadovať od prevádzkovateľov televízneho vysielania, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, aby ustanovili podrobnejšix x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx predpisov, aby prevádzkovatelia televízneho vysielania, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, dosiahli súlad s ustanoveniami tejto smernice.
KAPxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxy prevádzkovatelia vysielania rezervovali pre európske diela v zmysle článku 6 väčšinový podiel svojho vysielacieho času, okrem času určeného pre spxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe záväzky prevádzkovateľa vysielania voči svojej diváckej verejnosti sa má dosiahnuť postupne na základe vhodných kritérií.
2. V prípade, že sa perxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx x xxxxku republiku a Portugalskú republiku, nahradí sa rok 1988 rokom 1990.
3. Od októbra 1991 predložia členské štáty Komisii každé dva roky správu o uplatxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxto článku a v článku 5 za každý z televíznych programov, na ktoré sa vzťahuje právomoc príslušného členského štátu, v každom prípade dôvody, pre ktoré texxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu informáciu o správach, ku ktorým priloží, ak je to vhodné, stanovisko. Komisia zabezpečí uplatňovanie tohto článku a článku 5 v súlade s ustanoveniamx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v televíznom programe, najmä okolnosti nových prevádzkovateľov xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxa preskúma vykonávanie tohto článku na základe správy od Komisie sprevádzanej akýmkoľvek návrhom na preskúmanie, ktorý môže pokladať za vhodný, najnxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odseku 3, najmä vývoj na trhu spoločenstva a v medzinárodnom kontexte.
Článok 5
Ak je to vhodné, členské štáty vhodnými prostriedkami zabezpečia, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxklamu a teletextové služby alebo ako druhá možnosť podľa uváženia členského štátu aspoň 10 % svojho programového rozpočtu pre európske diela vytvorenx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xstrádne záväzky prevádzkovateľa vysielania voči svojim divákom, dosiahnuť vzostup na základe vhodných kritérií; musí sa dosiahnuť vzostup vybratíx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxske diela" znamenajú nasledovné:
a) diela pochádzajúce z členských štátov spoločenstva, pokiaľ ide o prevádzkovateľov televízneho vysielania, nx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxku 2;
b) diela pochádzajúce z tretích európskych krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii Rady Európy, ktoré xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x písm. a) a b) sú diela, ktoré vyrobili hlavne autori a pracovníci, ktorí majú bydlisko v jednom alebo vo viacerých štátoch uvedených v ods. 1 písm. a) a b) zx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxerých z takýchto štátov; alebo
b) dohľad a skutočnú kontrolu výroby diel vykonávajú producenti usadení v jednom alebo vo viacerých takýchto štátochx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxm alebo viacerými producentmi usadenými mimo takýchto štátov.
3. Diela uvedené v ods. 1 písm. c) sú diela vyrobené výlučne alebo v spolupráci s producxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxrými spoločenstvo uzatvorí dohody v súlade s postupmi zmluvy, ak takéto diela vyrobili hlavne autori a pracovníci, ktorí majú bydlisko v jednom alebo vx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xydlisko v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, sa budú považovať za európske diela do tej miery, ktorá zodpovedá percentuálnemu podielu príspxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxania, na ktorých sa vzťahuje ich súdna právomoc, nevysielali žiadne kinematografické xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxh v jednom z členských štátov spoločenstva; v prípade kinematografických diel, na ktorých výrobe spolupracoval prevádzkovateľ vysielania, bude takxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxtky programy prevádzkovateľov televízneho vysielania, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, kým dodržia právne predpisy spoločenstva, ustanoviť poxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré netvoria súčasť celoštátnej siete.
KAPITOLA IV
Televízna reklama a sponzorstvo
Článok 10
1. Televízna reklama bude zreteľne rozoznateľnx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxnimkou.
3. Reklama nesmie použiť podprahové vnímanie.
4. Skrytá reklama je zakázaná.
Článok 11
1. Reklamy sa zaraďujú medzi programy. Za predxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a hodnota programu s ohľadom na prirodzené prerušovania a trvanie a povahu programu, ako aj práva oprávnených majiteľov.
2. V programoch, ktoré pozoxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxy budú zaraďovať iba medzi jednotlivými časťami alebo cez prestávky.
3. Prenos takých audiovizuálnych diel, ako sú kinematografické filmy a televíxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxc než 45 minút, je možné prerušiť jedenkrát počas každého 45-minútového časového úseku. Ďalšie prerušenie je prípustné vtedy, ak je ich naplánované trxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx tie, na ktoré sa vzťahuje odsek 2, musí uplynúť aspoň 20-minútový časový úsek medzi každým nasledujúcim reklamným blokom v rámci programu.
5. Reklamx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy a detské programy sa nebudú prerušovať reklamami, ak ich naplánovaná doba trvania je kratšia než 30 minút. Ak je ich naplánovaná doba trvania 30 minút a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxať akúkoľvek diskrimináciu z dôvodov rasy, pohlavia alebo národnosti;
c) útočiť na náboženské alebo politické presvedčenia;
d) podporovať spráxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxamy cigariet a iných tabakových výrobkov sú xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxomoc sa vzťahuje na prevádzkovateľa vysielania, je zakázaná.
Článok 15
Televízna reklama alkoholických nápojov musí vyhovovať nasledujúcim krxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xávať do súvislosti konzumovanie alkoholických nápojov so zvýšeným fyzickým výkonom alebo riadením vozidla;
c) nesmie vytvárať dojem, že konzumovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxstriedkom, utišujúcim prostriedkom alebo prostriedkom na riešenie osobných konfliktov;
e) nesmie podporovať nestriedmu konzumáciu alkoholu, axxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Článok 16
Televízna reklama nesmie ohroziť duševné alebo telesné zdravie maloletých, preto musí spĺňať tieto kritériá na ich ochranu:
a) nesmie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx nabádať maloleté osoby, aby presvedčovali svojich rodičov alebo iných, aby nakupovali tovary alebo služby uvádzané v reklamách;
c) nesmie využívax xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxh situáciách.
Článok 17
1. Sponzorované televízne programy musia splniť nasledovné požiadavky:
a) obsah a rozvrhnutie sponzorovaných prograxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxelania vzhľadom na programy;
b) musia byť jasne označené ako také názvom a/alebo logom sponzora na začiatku a/alebo na konci programov;
c) nesmú poxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo službách.
2. Televízne programy nesmú byť sponzorované fyzickými alebo právnickými osobami, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj výxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxzorované.
Článok 18
1. Rozsah reklamy neprekročí 15 % denného vysielacieho času. Avšak takýto percentuálny podiel môže byť zvýšený do 20 %, aby zahxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xozsah reklamných spotov neprekročí 15 %.
2. Rozsah reklamných spotov v rámci príslušnej jednej hodiny neprekročí 20 %.
3. Bez toho, aby boli dotknuxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxužieb, jednu hodinu xx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxlania pre prevádzkovateľov televízneho vysielania podľa ich právomoci, aby sa zosúladil dopyt o televíznu reklamu s verejným záujmom pri zohľadneníx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xez toho, aby bol dotknutý článok 3, môžu členské štáty s náležitým ohľadom na právo spoločenstva ustanoviť iné podmienky ako tie, ktoré sú ustanovené v čxxxxx xx xxxx x xx x x x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xednom alebo vo viacerých členských štátoch.
Článok 21
Členské štáty zabezpečia v rámci svojich právnych predpisov, aby sa v prípadoch televíznycx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxmi.
KAPITOLA V
Ochrana maloletých osôb
Článok 22
Členské štáty uskutočnia vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že televízne vysielania, na ktxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxogramy, ktoré obsahujú pornografiu alebo svojvoľné násilie. Toto ustanovenie sa rozšíri na iné programy, ktoré pravdepodobne ohrozujú telesný, dušxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrením, že maloleté osoby v oblasti prenosu za normálnych okolností nebudú takéto vysielania sledovať.
Členské štáty taktiež zabezpečia, že vysielxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx
Článok 23
1. Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia, ktoré členské štáty prijali v zmysle občianskeho, správneho alebo trestného práva, musí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxivých skutočnostiach v televíznom programe, mať právo na vyjadrenie alebo na rovnocennú nápravu.
2. Právo na odpoveď alebo na rovnocennú nápravu buxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxedenie práva na vyjadrenie alebo rovnocennú nápravu a určia postup na ich uplatnenie. Zabezpečia najmä, aby na ich uplatnenie bola stanovená dostatočxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxko alebo sídlo v iných členských štátoch.
4. Žiadosť na vykonanie práva na odpoveď alebo na rovnocennú nápravu sa môže zamietnuť, ak by takáto odpoveď xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkeho súdneho konania alebo ak by prekračovala pravidlá verejnej slušnosti.
5. Stanoví sa možno súdneho preskúmania sporov týkajúcich sa uplatnenix xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxh štátov vyplývajúce z existujúcich dohovorov o telekomunikáciách alebo vysielaní.
Článok 25
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné práxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxne o tom informujú Komisiu.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxdať Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice a ak to bude nevyhnutné, bude podávať ďalšie nxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxemburgu 3. októbra 1989
Za Radu
predseda
R. Dumas
[1] Ú. v. ES C 179, 17.7.1986, s. 4.
[2] Ú. v. ES C 49, 22.2.1988, s. 53 a Ú. v. ES C 158, 26.6.1989x
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:89/552/EHS
CELEX: 31989L0552
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania
Autor:Rada

Eurovoc:aproximácia práva; reklama; ochrana dieťaťa; audiovizuálna koprodukcia; právo podnikať; sloboda poskytovania služieb;
 
Zo dňa: 03.10.1989
Rozoslané: 17.10.1989
Účinnosť od: 16.10.1989
Zrušené: 05.05.2010
Transpozícia do: 03.10.1991
Vzťah k:308/2000 Z.z.; 613/2002 Z.z.; 145/2004 Z.z.; 498/2009 Z.z.;

Uverejnené v č. 298/1989 Úradný vestník L na strane 23