31989L0391

zavádzanie opatrení na podporu zlepš. bezpečnosti a ochrany zdrav.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (94)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (22)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 118a,
so zreteľom na nxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [2],
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],
keďže článok 118a zmluvy ustanovuje, že Rada prijme prostredníctvom smernxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxov;
keďže táto smernica neumožňuje žiadne zníženie úrovne ochrany, ktorú už jednotlivé členské štáty dosiahli, členský štát sa na základe tejto zmlxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xx xracovníci môžu byť vystavení účinkom nebezpečných faktorov životného prostredia počas pôsobenia na pracovisku;
keďže v zmysle článku 118a zmluvyx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxkov;
keďže správa Komisie o jej programe pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci [4] ustanovuje prijatie smerníc určených na zaistenie bxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xzala na vedomie zámer Komisie predložiť Rade v blízkej budúcnosti smernicu o organizácii bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov na pracovisku;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxia osobitne vyzvali Komisiu vypracovať návrh rámcovej smernice, ktorá má slúžiť ako základ pre špecifickejšie smernice vzťahujúce sa na všetky rizikx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxcovníkov na ich území; keďže prijatie opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci tiež v niektorých prípadoch napomáha ochrane zdxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxti a ochrany zdravia na pracovisku, značne odlišujú a je potrebné ich zdokonaliť; keďže vnútroštátne ustanovenia k danému predmetu, ktoré často zahŕňxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxečnosti a zdravia;
keďže je ešte stále príliš vysoký výskyt pracovných úrazov a chorôb z povolania; keďže sa musia bezodkladne zaviesť alebo zlepšiť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxň ochrany, pracovníci a/alebo ich zástupcovia musia byť informovaní o rizikách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a o opatreniach potrebných na zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranné opatrenia;
keďže prostredníctvom vhodných postupov a nástrojov v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou sa musí rozvíjať medzi zamxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxie bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je cieľ, ktorý by nemal podliehať čisto hospodárskym úvahám;
keďže zamestnávatelix xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxtné nebezpečenstvá v ich podniku a podľa toho informovať zástupcov pracovníkov; ktorí uplatňujú práva účasti v zmysle tejto smernice tak, aby boli schxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsné alebo budúce ustanovenia spoločenstva, na všetky riziká, najmä tie, ktoré vyplývajú z používania chemických, fyzikálnych a biologických faktorxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxEHS [8] Komisia vedie porady s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci o vypracovaní návrhov v tejto oblasti;
keďže je poxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xmerniciam, ustanoveným v tejto smernici,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet
1. Predmetom tejto smexxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx princípy týkajúce sa prevencie ohrozenia pri práci, bezpečnosti a ochrany zdravia, vylúčenia rizikových a úrazových faktorov, informovania, porádx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxie uvedených princípov.
3. Táto smernica rešpektuje existujúce alebo budúce ustanovenia vnútroštátneho práva a spoločenstva, ktoré sú priaznivexxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x súkromné (priemysel, poľnohospodárstvo, obchod, administratívu, služby, vzdelávanie, kultúru, voľný čas atď.).
2. Táto smernica sa neuplatňujx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxcia alebo pre určité osobitné činnosti služieb civilnej ochrany.
V takom prípade sa bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov, pokiaľ je to možné, muxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx: akákoľvek osoba zamestnaná zamestnávateľom, vrátane praktikantov a učňov, okrem domáceho služobníctva;
b) zamestnávateľ: akákoľvek fyzická axxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov: akákoľvek osoba zvolená, vybraná alebo určená v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou na účel zasxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxstupy alebo opatrenia vykonávané alebo plánované vo všetkých etapách práce v podniku, zamerané na predchádzanie ohrozeniu pri práci alebo na jeho obmxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxv podliehali právnym ustanoveniam potrebným na vykonie tejto smernice.
2. Členské štáty zabezpečia najmä primerané kontroly a dohľad.
ODDIEL II
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xri práci po všetkých stránkach.
2. V zmysle článku 7 ods. (3) tam, kde zamestnávateľ najíma kvalifikované externé služby alebo osoby, nezbavuje ho to xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxestnávateľa.
4. Táto smernica neobmedzuje možnosť členských štátov ustanoviť vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti zamestnávateľov tam, kdx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxkom nemohli zabrániť napriek uplatňovaniu úplnej náležitej starostlivosti.
Členské štáty nemusia uplatniť voľbu uvedenú v prvom pododseku.
Člxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti a ochrany zdravia pracovníkov, vrátane prevencie ohrozenia pri práci a zabezpečovania informácií a školenia, ako aj zabezpečovania potrebnej orgxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xlepšiť existujúcu situáciu.
2. Zamestnávateľ uskutočňuje opatrenia uvedené v prvom pododseku v odseku 1 na základe nasledujúcich všeobecných prixxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxe práce jednotlivcovi, najmä pri navrhovaní pracovísk, výbere pracovných prostriedkov a výbere pracovných a výrobných metód, najmä z hľadiska zmierxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
f) nahradzovanie nebezpečných situácií bezpečnými alebo menej nebezpečnými;
g) rozvíjanie celkovej súvislej preventívnej politiky, ktorá zaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami;
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxniku a/alebo prevádzky zamestnávateľ:
a) vyhodnocuje riziká týkajúce sa bezpečnosti a zdravia pracovníkov, medzi iným pri výbere používaných praxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatrenia a pracovné a výrobné metódy realizované zamestnávateľom musia:
- zabezpečiť zlepšenie úrovne ochrany poskytovanej pracovníkom, s ohľaxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxm, kde pracovníka poverí úlohami, berie ohľad na schopnosti pracovníka, so zreteľom na zdravie a bezpečnosť;
c) zabezpečí, aby plánovanie a zavádzaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxovných podmienok a pracovného prostredia na bezpečnosť a zdravie pracovníkov;
d) vykoná primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby do priestorxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxovenia tejto smernice, tam, kde niekoľko podnikov pôsobí na tom istom pracovisku, zamestnávatelia spolupracujú pri realizovaní ustanovení o bezpečxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxi, informujú sa navzájom a informujú aj svojich príslušných pracovníkov a/alebo zástupcov pracovníkov o týchto rizikách.
5. Opatrenia týkajúce sa xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxé a preventívne služby
1. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6, zamestnávateľ určí jedného alebo viacerých pracovníkov, abx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxnym spôsobom znevýhodnení z dôvodu ich činností, ktoré súvisia s ochranou a prevenciou pred ohrozením pri práci.
Určeným pracovníkom sa povoľuje prxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvať z dôvodu nedostatku kvalifikovaného personálu v podniku a/alebo v prevádzke, zamestnávateľ si najíma kvalifikované externé služby alebo osoby.
xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xe budú ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie pracovníkov a títo musia mať prístup k informáciám uvedeným v článku 10 ods. (2).
5. Vo všetkých prípadoch:
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx spôsobilosti a potrebné osobné a profesionálne prostriedky,
- počet určených pracovníkov a externých služieb alebo osôb, s ktorými sa konzultuje, xxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxovníci vystavení a na ich rozloženie v celom podniku a/alebo prevádzke.
6. Za ochranu a prevenciu pred ohrozením bezpečnosti a zdravia, ktoré sú predxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Pracovník (pracovníci) a/alebo agentúra (agentúry) musia v prípade potreby spolupracovať.
7. Vzhľadom na charakter činností a veľkosť podnikoxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxť za opatrenia uvedené v odseku 1.
8. Členské štáty definujú potrebné schopnosti a spôsobilosti uvedené v odseku 5.
Môžu určiť dostatočný počet uvexxxx x xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx:
- vykonáva potrebné opatrenia na zabezpečenie prvej pomoci, hasenia požiaru a evakuácie pracovníkov, prispôsobené druhu činností a veľkosti podxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxc, rýchlu lekársku pomoc, záchranné práce a hasenie požiaru.
2. V zmysle odseku 1 zamestnávateľ, medzi iným, určí pracovníkov potrebných na realizáxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxspozícii, je primerané veľkosti a/alebo osobitným rizikám podniku a/alebo prevádzky.
3. Zamestnávateľ:
a) hneď, ako to je možné, informuje všetxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx sú alebo majú byť vykonané s ohľadom na ochranu;
b) vykoná opatrenia a poskytne inštrukcie, umožňujúce pracovníkom v prípade vážneho, bezprostrednx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxch prípadov zo skutočne opodstatnených dôvodov, nevyžaduje od pracovníkov, aby pokračovali v práci v takej pracovnej situácii, kde pretrváva vážne a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxustia svoje pracovisko a/alebo nebezpečný priestor, nemôžu byť za to žiadnym spôsobom znevýhodnení a musia byť chránení v súlade s vnútroštátnym právxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxaktovať priameho zodpovedného nadriadeného, boli schopní v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia ich vlastnej bezpečnosti a/alebo bezpečnoxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm takéhoto nebezpečenstva.
Za svoje konanie nemôžu byť žiadnym spôsobom znevýhodnení, pokiaľ nekonali neuvážene alebo sa nedopustili nedbanlivoxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
b) rozhoduje o ochranných opatreniach, ktoré sa majú vykonať, a ak je to potrebné, o ochranných prostriedkoch, ktoré sa majú použiť;
c) vedie zoznam xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxalebo praxou, vyhotovuje pre príslušné orgány správy o pracovných úrazoch, ktoré utrpeli jeho pracovníci.
2. Členské štáty, vzhľadom na charakter xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x) a b) a prípravu dokumentov ustanovených v odseku 1 písm. c) a d).
Článok 10
Informovanie pracovníkov
1. Zamestnávateľ vykoná primerané opatrenxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxť, medzi iným veľkosť podniku a/alebo prevádzky, všetky potrebné informácie o:
a) rizikách týkajúcich sa bezpečnosti a zdravia a o ochranných a prevxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxtreniach vykonaných v zmysle článku 8 ods. (2).
2. Zamestnávateľ vykoná primerané opatrenia, aby zamestnávatelia pracovníkov z akýchkoľvek vonkaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxformácie, týkajúce sa bodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), ktoré sa majú poskytnúť dotknutým pracovníkom.
3. Zamestnávateľ vykoná primerané opaxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxednosťou za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov mali pre vykonávanie ich funkcií a v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou prístup k:
a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx x x);
c) informáciám získaným prostredníctvom ochranných a preventívnych opatrení, od inšpekčných úradov a orgánov zodpovedných za bezpečnosť a ochxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxať sa diskusií o všetkých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Toto predpokladá:
- porady s pracovníkmi,
- právo pracxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa pracovníkov s osobitnou zodpovednosťou za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov sa zúčastňujú vyváženým spôsobom v súlade s vnútroštátnym právxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxavia;
b) určení pracovníkov uvedených v článku 7 ods. (1) a 8 ods. xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xsôb mimo podniku a/alebo prevádzky podľa článku 7 ods. (3) tam, kde je to vhodné;
e) plánovaní a organizácii školenia uvedeného v článku 12.
3. Zástuxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh opatrení a predkladať mu návrhy na zmiernenie ohrozenia pracovníkov a/alebo odstránenie zdrojov nebezpečenstva.
4. Pracovníci, uvedení v odsekx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxť zástupcom pracovníkov s osobitnou zodpovednosťou za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov primerané pracovné voľno bez straty na mzde a poskytnxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxoštátnym právom a/alebo praxou oprávnení odvolať sa na orgán zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ak považujú vykonané opatrenia a prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxnosť predkladať svoje pripomienky počas inšpekčných návštev príslušného orgánu.
Článok 12
Školenie pracovníkov
1. Zamestnávateľ zabezpečíx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxebo prácu:
- pri nástupe do zamestnania,
- v prípade preloženia na iné pracovisko alebo zmeny jeho práce,
- v prípade zavedenia nových pracovných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xové alebo zmenené riziká a
- podľa potreby sa periodicky opakuje.
2. Zamestnávateľ zabezpečuje, aby pracovníci zvonku podnikov a/alebo prevádzoxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkcie týkajúce sa ohrozenia bezpečnosti a zdravia.
3. Zástupcovia pracovníkov s osobitnými úlohami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovnxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Školenie uvedené v odseku 1 sa musí konať počas pracovnej doby.
Školenie uvedené v odseku 3 sa musí konať v pracovnej dobe alebo v súlade s vnútroštátnox xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa je, podľa svojich možností, dbať o svoju vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj o bezpečnosť a ochranu zdravia iných osôb dotknutých jeho konaníx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xebezpečné látky, dopravné vybavenie a iné výrobné prostriedky;
b) správne používať pridelené osobné ochranné prostriedky a po použití ich vrátiť sxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa strojoch, prístrojoch, nástrojoch, v dielni a na budovách a musia správne používať takéto bezpečnostné zariadenia;
d) okamžite informovať zamesxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdnene považujú za situáciu predstavujúcu vážne a bezprostredné ohrozenie bezpečnosti a zdravia a o akýchkoľvek nedostatkoch v systéme ochrany;
e) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xracovníkov tak dlho, ako je potrebné na uskutočnenie akýchkoľvek úloh alebo požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci uloženxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxzpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov tak dlho, ako je potrebné, aby zamestnávateľ zaistil, že pracovné prostredie a podmienky sú bezpečné a nepredsxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxhľad
1. V súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou sa zavedú opatrenia na zabezpečenie zdravotného dohľadu primeraného pre ohrozenie zdravia a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxvotným dohľadom.
3. Zdravotný dohľad sa môže poskytovať ako súčasť vnútroštátneho zdravotného systému.
Článok 15
Rizikové skupiny
Najmä cixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxVšeobecný rozsah tejto smernice
1. Rada na návrh Komisie podľa článku 118a zmluvy prijme samostatné smernice, medzi iným, v oblastiach uvedených v zxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxžu zmeniť a doplniť v súlade s postupom ustanoveným v článku 118a zmluvy.
3. Ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú v plnom znení vo všetkých oblastixxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Článok 17
Výbor
1. Na čisto technické úpravy v samostatných smerniciach ustanovených v článku 16 ods. (1), ktoré majú brať do úvahy:
- prijatie smxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx objavy,
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxní, ktoré sa majú vykonať.
Výbor oznámi svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže určiť predseda podľa naliehavosti veci.
Stanovisko prednesxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxpcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom uvedeným vo vyššie menovanom článku. Predseda nehlasuje.
3. Komisia prijíma plánované opatreniax xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú vykonať. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou.
Ak sa Rada neuznesie do troch mesiacox xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxa 1992 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.
Okamžite budú o tom informovať Komisiu.
2x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xtáty podávajú komisii každých päť rokov správu o praktickej realizácii ustanovení tejto smernice a uvedú stanoviská zamestnávateľov a pracovníkov.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xx Komisia, so zreteľom na odseky 1 až 3, predkladá pravidelne správu o vykonávaní tejto smernice Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnexx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x. v. ES C 141, 30.5.1988, s. 1.
[2] Ú. v. ES C 326, 19.12.1988, s. 102 a Ú. v. ES C 158, 26.6.1989.
[3] Ú. v. ES C 175, 4.7.1988, s. 22.
[4] Ú. v. ES C 28, 3.2.1xxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
--------------------------------------------------
PRÍLOHA
Zoznam oblastí, na ktoré sa vzťahuje článok 16 ods. (1)
- pracoviská
- praxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa
- prechodné alebo lokalitne sa meniace staveniská
- rybné hospodárstvo a poľnohospodárstvo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.