Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (151)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky

31989L0106 aproximácia zákonov, iných práv. predpisov týk. sa stavebných výr.

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxvebné výrobky
(89/106/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä nx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxeho výboru [3],
keďže členské štáty zodpovedajú za to, aby stavby a diela stavebného inžinierstva na ich území boli navrhované a vyhotovené spôsobomx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxpechu;
keďže členské štáty majú predpisy vrátane príslušných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú nielen na bezpečnosť stavieb, ale aj na zdravie, trvanxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxvky, ktoré sú často predmetom vnútroštátnych ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, majú priamy vplyv na prirodzenú povxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxní, ktoré svojou nerovnosťou prekážajú obchodu v rámci spoločenstva;
keďže Biela kniha schválená Európskou radou v júni 1985 v paragrafe 71 o dobudoxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxie technických stavebných bariér do takej miery, že nemôžu byť odstránené vzájomným uznaním rovnocennosti medzi všetkými členskými štátmi, sleduje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxe verejný záujem bez zníženia existujúcich oprávnených úrovní ochrany v členských štátoch;
keďže podstatné požiadavky stanovujú všeobecné, ako ax xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho stupňa spoľahlivosti boli v zhode s jedným, niekoľkými alebo všetkými týmito požiadavkami, pokiaľ je tak určené v nariadeniach;
keďže ako základ xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xudú ustanovené vysvetľujúce doklady, aby sa tak určili konkrétne formy podstatných požiadaviek na technickej úrovni;
keďže tieto podstatné požiaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxnotnom vnútornom trhu, poskytnúť prístup k tomuto obchodu čo najväčšiemu počtu výrobcov, aby sa tak zabezpečil maximálny stupeň priehľadnosti v obchxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxry a tak rýchlo, ako je to len možné; keďže tieto normy predkladajú súkromné orgány a musia zostať nezáväznými textami; keďže na tento cieľ sa inštitúcie xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxe harmonizovaných noriem v zhode so všeobecnými smernicami pre spoluprácu medzi Komisiou a týmito xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo harmonizovaným dokumentom) prijatou jedným alebo obidvoma orgánmi na základe mandátu Komisie a v zhode s opatreniami Smernice Rady 83/189/EHS z 28. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxaduje presné formulovanie týchto harmonizovaných noriem; keďže je preto nevyhnutné predložiť vysvetľujúce doklady, aby sa stanovilo prepojenie mexxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxú do úvahy tieto vysvetľujúce doklady, ktoré sa budú predkladať v spolupráci s členskými štátmi;
keďže je cieľom, aby sa v budúcnosti plnili úrovne kvxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxed, aby sa tak vzali do úvahy rozdielne úrovne podstatných požiadaviek na určité diela a rozdielne podmienky, ktoré prevládajú v členských štátoch;
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxaným v zhode s technickými tradíciami, ktorých pokračovanie je zaručené miestnou klimatológiou a ďalšími podmienkami, aby boli uvedené na trh;
keďxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxnou technickou špecifikáciou uznanou na úrovni spoločenstva; keďže v prípadoch, keď dané výrobky majú vzhľadom na podstatné požiadavky malú dôležitxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxkovaná s odvolaním na schválený orgán;
keďže výrobky takým spôsobom uznané za spôsobilé na použitie sú ľahko rozpoznateľné podľa značky ES; keďže sa xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zostavené európske normy alebo to nemožno očakávať, alebo pri výrobkoch, ktoré sa podstatne odlišujú od normy, môže byť ich spôsobilosť na používanie xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxických schválení budú prijaté na báze vysvetľujúcich dokladov;
keďže v prípade chýbajúcich harmonizovaných noriem a európskych technických schvxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podstatné požiadavky sú splnené;
keďže je nevyhnutné zabezpečiť zhodu výrobkov s harmonizovanými normami a s neharmonizovanými technickými špecxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovanými tretími stranami alebo samotným výrobcom;
keďže sa môže povoliť zvláštne konanie ako preklenujúce opatrenie pre výrobky, pre ktoxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx štáte podľa technických požiadaviek členského štátu určenia;
keďže by sa mal ustanoviť Stály výbor pre stavebníctvo, pozostávajúci z odborníkov uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxpovednosť členských xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxcej vhodné opatrenia ochranného rázu,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
KAPITOLA I
Oblasť pôsobnosti - Vymedzenie pojmov - Požiadavky - Technické špecifxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxx xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxavebné diela podľa článku 3 ods. 1.
2. Z hľadiska účelu tejto smernice sa "stavebným výrobkom" rozumie každý výrobok, ktorý sa vyrába na trvalé zabudoxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxoré zahŕňajú budovy, ako aj diela stavebného inžinierstva, sa v ďalšom texte nazývajú "stavby".
Článok 2
1. Členské štáty prijmú všetky nevyhnutnx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xa toto uvažované použitie, iným spôsobom povedané, ak majú také charakteristiky, že stavby, do ktorých sa majú zabudovať, namontovať, použiť alebo inxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxujúcich takéto požiadavky.
2. Keď sú výrobky predmetom ďalších smerníc spoločenstva vzhľadom na ostatné aspekty, označenie o zhode ES podľa článku x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxobí bude týkať najmä ďalších aspektov a iba v menšej miere podstatných požiadaviek tejto smernice, potom táto nasledujúca smernica bude obsahovať opaxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxom dodržaní ustanovení zmluvy predpísali požiadavky, ktoré považujú za nevyhnutné na zabezpečenie ochrany pracovníkov pri používaní výrobkov, pokxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa stavby, ktoré môžu ovplyvňovať technické charakteristiky výrobku, sa uvádzajú podľa vzoru v prílohe I. Môže sa použiť jedna, niekoľko alebo všetky txxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podmienkach, alebo v spôsoboch života, ako aj v rozdielnych úrovniach ochrany, ktoré môžu prevládať podľa národnej, regionálnej alebo miestnej úrovxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxdavkách, ktoré sa majú rešpektovať.
3. Podstatné požiadavky budú konkrétnou formou špecifikované v dokumentoch (vysvetľujúcich dokumentoch), kxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxe pre európske technické schválenia alebo uznania iných technických špecifikácií v zmysle článkov 4 a 5.
Článok 4
1. Na ciele tejto smernice sa normx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxkáciami xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxného výborom podľa článku 19 a v zhode so všeobecnými opatreniami, ktoré sa týkajú kooperácie medzi Komisiou a týmito dvoma orgánmi, podpísanej 13. novxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxnuté a vyhotovené, zabezpečia splnenie podstatných požiadaviek podľa článku 3, a ak tieto výrobky nesú značku ES. Značka ES udáva, že dodržiavajú:
ax xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnské štáty uverejňujú referencie k týmto národným normám;
b) európske technické schválenie doručené podľa postupu v kapitole III, alebo
c) národxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podľa postupu v článku 5 ods. 2.
3. Členské štáty oznámia Komisii texty svojich národných technických špecifikácií, ktoré pokladajú za súhlasné s poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xlánku 5 ods. 2 upovedomí členské štáty o tých národných technických špecifikáciách, s prihliadnutím na ktoré je predpoklad zhody s podstatnými požiadxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxchnických špecifikáciách. Komisia ich tiež uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
4. Ak výrobca alebo jeho sprostredkovateľ ustaxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xritérií uvedených v článku 13 ods. 4 podlieha konaniu na vyhlásenie zhody, definovanému v prílohe III ods. 2 bode ii), druhá a tretia možnosť, použijú sa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx s postupom uvedeným v prílohe III ods. 2 bode ii), druhá možnosť.
5. Komisia v spolupráci s výborom podľa článku 19 pravidelne vypracúva, riadi a revidxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxý výrobca pripúšťa" umožní takýmto výrobkom uvedenie na trh.
6. Značka ES potvrdzuje, že výrobky uspokojujú požiadavky podľa odsekov 2 a 4 tohto článxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xýrobok, na štítok, ktorý je k nemu pripevnený, na jeho obal alebo na sprievodné doklady.
Model značky ES a podmienok jej používania je uvedený v prílohx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx
xxxxxx x
xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx technické schválenia podľa článku 4 ods. 2 písm. a) a b) alebo mandátov podľa kapitoly II nevyhovujú opatreniam článkov 2 a 3, tento členský štát alebo Koxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxernice 83/189/EHS, pokiaľ sa to týka harmonizovaných noriem, Komisia informuje členské štáty, ak by vzťahujúce xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xlánku 19 poradí s výborom. Na základe znalosti stanoviska výboru Komisia upovedomí členské štáty, či pri danej technickej špecifikácii zostávajú v plxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxý štát usúdia, že technická špecifikácia naďalej nespĺňa podmienky nevyhnutné na predpoklad zhody s opatreniami článkov 2 a 3, Komisia na základe článxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxj technickej špecifikácie zostáva v platnosti výhoda z predpokladu zhody, a ak nie, či odporúčanie k tejto záležitosti musí byť na základe článku 4 ods. x xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tejto smernice.
Členské štáty zabezpečia, že používaniu týchto výrobkov na určené ciele by sa nemalo brániť pravidlami ani podmienkami verejných axxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxžnia výrobkom, na ktoré sa nevzťahuje článok 4 ods. 2, aby boli na ich území uvedené na trh, ak spĺňajú vnútroštátne právne predpisy zhodné so zmluvou, poxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxa európskych technických špecifikácií.
3. Ak sa relevantné európske technické špecifikácie, a to buď samotné, alebo na základe vysvetľujúcich dokxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxity, aká sa má dodržiavať na ich území iba v rámci klasifikácií prijatých na úrovni Komisie a iba tých, ktoré sa vzťahujú na používanie všetkých alebo niexxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxbky sa tieto normy ustanovujú európskymi normalizačnými organizáciami na báze mandátov vydaných Komisiou v zhode s postupom uvedeným v smernici 83/1xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxané 13. novembra 1984.
2. Výsledné normy sa uplatnia do takej miery, aká je prakticky možná v termínoch kvality výrobku s odvolaním sa na vysvetľujúce xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
KAPITOLA III
Európske technické schválenie
Článok 8
1. Európske technické schválenie je súhlasné technické ohodnotenie spôsobilosti použxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxie môže byť udelené:
a) výrobkom, na ktoré nie je ani harmonizovaná norma, ani uznaná národná norma, ani mandát na harmonizovanú normu a pri ktorých Koxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xormu udelený, opatrenia podľa a) nevylučujú udelenie európskeho technického schválenia pre výrobky, pri ktorých existujú pre takéto schválenie inšxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xdseku 2 písm. a) oprávniť vydanie európskeho technického schválenia po porade s výborom podľa článku 19 pri výrobkoch, na ktoré je mandát na harmonizovxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xurópske technické schválenie sa vo všeobecnosti vydáva na päťročné obdobie. Toto obdobie môže byť predĺžené.
Článok 9
1. Európske technické schvxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxa článku 11 pre tento výrobok alebo zodpovedajúce skupiny výrobkov.
2. Ak inštrukcie podľa článku 11 neexistujú alebo ešte neexistujú, európske tecxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx schválenými orgánmi, spoločne činnými v organizácii podľa prílohy II. Ak schválené orgány nemôžu súhlasiť, záležitosť sa oznámi výboru podľa článku xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxateľa ustanoveného v rámci spoločenstva.
Článok 10
1. Každý členský štát oboznámi ostatné členské štáty a Komisiu s menami a adresami orgánov, ktoxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxopné:
- určovať spôsobilosť nových výrobkov na používanie na základe vedeckých a praktických vedomostí,
- prijímať rozhodnutia v súvislosti so zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxých strán.
3. Zoznam schválených orgánov, ktoré sú oprávnené vydávať európske technické schválenia, ako aj zmeny a doplnky k tomuto zoznamu, sa uverxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxštrukcií na európske technické schválenie výrobku alebo skupiny výrobkov organizácii schvaľovacích orgánov, ustanovenej členskými štátmi.
2. Ixxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodľa článku 3 ods. 3;
b) špecifické požiadavky na výrobky v zmysle podstatných požiadaviek podľa článku 3 ods. 1;
c) postupy testovania;
d) metódx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxx xxxxnosti európskeho technického schválenia.
3. Členské štáty po prerokovaní s výborom podľa článku 19 uverejnia inštrukcie pre európske xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xodľa článku 19 dá inštrukciu technickým výborom, v ktorých sú dané členské štáty zúčastnené, predložiť vysvetľujúce dokumenty podľa článku 3 ods. 3.
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xechnických základní a označením tried alebo hladín pri každej požiadavke, ak je to nevyhnutné a ak to úroveň vedeckých a technických vedomostí umožňujxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu a skúšok, technickými pravidlami projektovaného návrhu atď.;
c) slúžia ako odporúčanie pre ustanovenie harmonizovaných noriem a inštrukcií pre xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxku 19 Komisia uverejní vysvetľujúce dokumenty v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.
KAPITOLA V
Osvedčenie o zhode
Článok 13
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxfikácií v zmysle článku 4.
2. Výrobky, ktoré sú predmetom osvedčenia zhody, majú v zmysle článku 4 výhodu vyplývajúcu z predpokladu zhody s technickýxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxe zhody výrobku je závislé od:
a) výrobcu, ktorý má systém podnikovej kontroly výroby, aby zabezpečil, že výroba sa zhoduje so zodpovedajúcimi technxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxnikovému systému kontroly výroby stáva schválený certifikačný orgán súčasťou hodnotenia a dohľadu nad kontrolou výroby a výrobku samotného.
4. Výxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxx
a) dôležitosti časti, ktorú zastáva výrobok vzhľadom na podstatné požiadavky, a to najmä na požiadavky vzťahujúce sa na zdravie a bezpečnosť;
b) pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xýrobku;
v zhode s podrobnosťami uvedenými v prílohe III.
V každom prípade sa vyberá najmenej náročný postup zlučiteľný s bezpečnosťou.
Takto dexxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx postačí vyhlásenie o zhode podľa prílohy III ods. 2 bodu ii), tretia možnosť, pokiaľ technické špecifikácie výrobkov, ktoré majú výnimočne významný vxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxtve, alebo
b) v prípade článku 13 ods. 3 písm. b) k vydaniu vyhlásenia o zhode systému výrobnej kontroly a dohľadu alebo výrobku samotného schváleným oxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxde oprávňuje výrobcu alebo jeho sprostredkovateľa ustanoveného v rámci spoločenstva pripojiť zodpovedajúcu značku ES na samotný výrobok, k nemu prixxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxy je uvedený v prílohe III.
Článok 15
1. Členské štáty zabezpečia správne používanie značky ES.
2. Ak sa zistí, že značka ES bola pripevnená na výroxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnia značky ES a vylúčenie nepredaných výrobkov alebo odstránenie značky, pokým sa tento výrobok opäť nedostane do zhody.
Zúčastnený členský štát bexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxbku, ktorý nie je v zhode.
3. Členské štáty zabezpečia, že pripevnenie takých značiek na výrobky alebo ich obaly, ktoré pravdepodobne povedú k zámene xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxe všetkých predmetných výrobkov, členský štát určenia na základe jednotlivých žiadostí uzná zhodu výrobku s platnými vnútroštátnymi právnymi predpxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx alebo týmto členským štátom uznaných za rovnocenné.
2. Členský štát výroby informuje členský štát určenia, v zhode s ktorými opatreniami sa majú uskxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy nevyhnutné informácie. Na ukončenie tejto výmeny informácií členský štát výroby schváli takto určený orgán. Ak má členský štát pochybnosti, zdôvodxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx Keď členský štát zistí, že schválený orgán riadne nevykonáva dané testy a inšpekcie v zhode so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, upovedomí čxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxočnil. Ak certifikačný členský štát neuzná tieto činnosti ako uspokojivé, môže zakázať uvedenie daného výrobku na trh a do prevádzky alebo ho vystaviť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zhody, ktoré sú vydané členským štátom výroby v zhode s postupom podľa článku 16, aký majú v ich zodpovedajúcich vnútroštátnych dokumentoch.
KAPITOxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvané členským štátom pre úlohy spojené s technickými schváleniami, certifikáciami zhody, inšpekciami a testmi podľa tejto smernice.
2. Certifikaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xo právomoci orgánov a laboratórií podľa odseku 1 a povahy úloh, ktoré im majú byť pridelené.
KAPITOLA VIII
Stály výbor pre stavebníctvo
Článok 19
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlenský štát vymenuje dvoch zástupcov. Títo zástupcovia môžu byť sprevádzaní odborníkmi.
3. Výbor si stanoví svoj vlastný rokovací poriadok.
Čláxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxužitím tejto smernice.
2. Opatrenia nevyhnutné na:
a) ustanovenie tried požiadaviek, a to do takej miery, do akej nie sú obsiahnuté vo vysvetľujúcxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
b) poskytovanie inštrukcií na vypracúvanie vysvetľujúcich dokumentov v zhode s článkom 12 ods. 1 a rozhodnutí o vysvetľujúcich dokumentoch podľa čxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xx xxedstavitelia Komisie predložia výboru návrh predpisov, ktoré sa majú prijať. Výbor doručí v časovom limite, ktorý môže stanoviť predseda podľa naliexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xtoré prijíma Rada na návrh Komisie. Hlasy predstaviteľov členských štátov v rámci výboru sa počítajú spôsobom, ktorý je uvedený v tomto článku. Predsexx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx je doručený žiaden návrh, Komisia bezodkladne predloží Rade na prijatie návrh vzťahujúci sa na predpisy, ktoré majú byť prijaté. Rada rozhodne kvalifxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxranná doložka
Článok 21
1. Ak členský štát zistí, že výrobok, v ktorého prípade je osvedčená zhoda s podmienkami tejto smernice, nedodržiava článkx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxeresovaný členský štát bezodkladne informuje Komisiu o akomkoľvek takomto opatrení, pričom uvedie dôvody svojho rozhodnutia, a najmä, či nezhoda vyxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých špecifikácií xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx strán. Keď Komisia po prerokovaní usúdi, že dané opatrenie je oprávnené, bezodkladne o tom informuje členský štát, ktorý prijal toto opatrenie, a taktxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxvaní so zainteresovanými stranami predloží záležitosť výboru podľa článku 19 a v prípade nedostatkov v harmonizovaných normách do dvoch mesiacov tiex xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ods. 2.
4. Príslušný členský štát prijme všetky vhodné opatrenia proti komukoľvek, kto vydá vyhlásenie o zhode, a informuje o tom Komisiu a ostatné člxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxenia
Článok 22
1. Členské štáty vydajú právne a správne predpisy nevyhnutné na dodržanie opatrení tejto smernice do 30 mesiacov od jej oznámenia [6xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxanej touto smernicou.
Článok 23
Najneskôr do 31. decembra 1993 Komisia po porade s výborom podľa článku 19 prehodnotí použiteľnosť postupov uvedexxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
V Bruseli 21. decembra 1988
Za Radu
predseda
V. Papandreou
[1] Ú. v. ES C 93, 6.4.1987, s. 1.
[2] Ú. v. ES C 305, 16.11.1987, s. 74, a Ú. v. ES C 326, xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxm štátom oznámená 27. decembra 1988.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I
PODSTATNÉ POŽIADAVKY
Výrobky, ktorx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxsledujúce podstatné požiadavky, pokiaľ sa nariadenia obsahujúce podstatné požiadavky na stavby vzťahujú. Takéto požiadavky sa musia pri bežnej údrxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxa byť navrhnuté a vyhotovené takým spôsobom, aby zaťaženie, ktorému sú vystavené v priebehu budovania a používania, neviedlo k žiadnej z nasledujúcicx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx či inštalovaných zariadení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
2. Bezpečnosť v prípade požiaru
Stavby musia byť navrhnuté a vyhotovené takým spôsobom, aby v prípade vypuknutia požiaru:
- mohla nosná kapacixx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxzširovanie požiaru na susedné stavby bolo limitované,
- zamestnanci mohli opustiť stavbu alebo byť zachránení inými spôsobmi,
- bola vzatá do úvaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxene alebo zdraviu jej obyvateľov alebo okolia, najmä dôsledku nasledujúceho:
- výronu otravných plynov,
- prítomnosti nebezpečných častíc alebx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, pevných alebo tuhých odpadov,
- prítomnosti vlhkosti v častiach stavby alebo na povrchoch v rámci stavby.
4. Bezpečnosť pri používaní
Stavba mxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxnie, vznietenie, zabitie elektrickým prúdom, poranenie pri výbuchu.
5. Ochrana proti hluku
Stavby musia byť navrhnuté a vyhotovené tak, aby hluk xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxijateľných podmienkach.
6. Hospodárenie s energiou a udržiavanie tepla
Stavby a ich vykurovanie, chladenie a ventilácia musia byť navrhnuté a vyxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------
PRÍLOHA II
EURÓPSKE TECHNICKÉ SCHVÁLENIE
1. Požiadavku na schválenie podáva výrobca alebo jeho sprostredkovateľ uxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtvárajú organizáciu. Čo sa týka jej povinností, organizácia je povinná úzko spolupracovať s Komisiou, ktorá dôležité záležitosti prerokúva s výborox xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxgán, ktorý bude hovorcom organizácie.
3. Spoločné vykonávacie pravidlá na uplatnenie žiadosti, prípravu a udelenie schválení vypracúva organizáxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx
x. V rámci organizácie, ktorá ich združuje, schvaľovacie orgány si vzájomne poskytujú všetku nevyhnutnú podporu. Táto organizácia je tiež zodpovedná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxe orgány. Na požiadanie oprávnených schvaľovacích orgánov sa im pre informáciu doručuje úplná zostava podporných dokumentov na schválenie, ktoré už xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA III
OSVEDČENIE ZHODY S TECHNICKÝMI ŠPECIFIKÁCIAMI
1. METÓDY KONTROLY Zxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxdy. Výber a kombinácie metód pre každý daný systém závisia od požiadaviek na jednotlivé výrobky alebo skupiny výrobkov podľa kritérií uvedených v článxx xx xxxx x x xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxcom alebo schváleným orgánom v zhode s predpísaným plánom hodnotenia;
c) auditačné hodnotenie vzoriek odobratých ich výrobcom alebo schváleným orxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xýrobcom alebo schváleným orgánom;
e) podniková kontrola výroby;
f) počiatočná inšpekcia a podniková kontrola výroby schváleným orgánom;
g) pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxlu vnútornú kontrolu výroby daným výrobcom. Všetky čiastky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematickým spôsobom dokumentujú formou pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxvané vlastnosti výrobkov a účinného fungovania systému výrobnej kontroly, ktorý sa má preverovať.
2. SYSTÉMY OSVEDČOVANIA ZHODY
Prednosť sa dávx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xre výrobcu)
1. podnikovej výrobnej kontroly;
2. ďalších príkladov testovania vzoriek odobratých v závode výrobcom v zhode s predpísaným plánom hxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxnej kontroly;
5. kontinuálneho dohľadu nad hodnotením a schvaľovaním podnikovej výrobnej kontroly;
6. možného auditačného hodnotenia vzoriek xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxobcu)
1. prvotného typového hodnotenia výrobku;
2. podnikovej výrobnej kontroly;
3. možného hodnotenia vzoriek odobratých z podniku v zhode s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikovej výrobnej kontroly,
- možného priebežného dohľadu, hodnotenia a schvaľovania podnikovej výrobnej kontroly.
Druhá možnosť:
1. počxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotenia výrobcom;
b) podnikovej výrobnej kontroly.
3. ORGÁNY ZARADENÉ DO OSVEDČOVANIA ZHODY
Vzhľadom na funkciu orgánov začlenených do osxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxými právomocami a zodpovednosťou za uskutočňovanie certifikácie zhody podľa daných pravidiel výroby a riadenia;
ii) inšpekčný orgán, ktorý predsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxie, odporúčanie na prijatie a súvisiaci audit postupov kontroly kvality u výrobcu, výber a hodnotenie výrobkov na stavenisku a v podnikoch alebo na inox xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlebo iným spôsobom určiť charakteristiky alebo správanie materiálov alebo výrobkov.
V prípade i) a ii) (prvá možnosť) odseku 2 môže tri funkcie 3 i) ax xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx svoju funkciu v mene certifikačného orgánu.
Pokiaľ ide o kritériá týkajúce sa kompetencie, nestrannosti a integrity certifikačných a inšpekčných xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx
xxxx xxxxxx xx x xxxxx
Značka ES o zhode pozostáva zo symbolu CE na bielom podklade podľa nasledujúceho vyobrazenia.
+++++ TIFF +++++
Je sprevádzaná:
- menom a identxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxným dvojčíslom roku výroby,
- identifikačným symbolom začleneného inšpekčného orgánu,
- číslom certifikátu ES o zhode.
4.2. Certifikát ES o zhxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxého v rámci spoločenstva,
- opis výrobku (typ, identifikáciu, použitie-),
- predpisy, s ktorými je daný výrobok v zhode,
- osobitné pokyny na pouxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxcu alebo jeho sprostredkovateľa ustanoveného v rámci spoločenstva,
- opis výrobku (typ, identifikáciu, použitie-),
- predpisy, s ktorými je danx xxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxpísať certifikát.
4.4. Certifikát a vyhlásenie o zhode sa predkladajú v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch členského štátu, v ktorom sa má daný vxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xRGÁNOV A CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV
Hodnotiace laboratóriá, inšpekčné orgány a certifikačné orgány vymenované členskými štátmi musia spĺňať nasledxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxíkov;
3. nestrannosť vedúcich pracovníkov a technického personálu vo vzťahu k okruhom, skupinám alebo osobám priamo alebo nepriamo zainteresovanxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtva;
5. uzavretie poistky o povinnom ručení, ak ručenie nerieši štát v rámci vnútroštátnych právnych predpisov.
Splnenie podmienok v bodoch 1 a 2 pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:89/106/ES
CELEX: 31989L0106
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky
Autor:Rada

Eurovoc:aproximácia práva; voľný pohyb tovaru; označenie kvality; stavebná politika; technické predpisy; budova;
 
Zo dňa: 21.12.1988
Rozoslané: 11.02.1989
Účinnosť od: 27.12.1989
Zrušené: 30.06.2013
Transpozícia do: 27.06.1991
Vzťah k:90/1998 Z.z.; 134/2004 Z.z.; 158/2004 Z.z.; 119/2006 Z.z.; 173/2008 Z.z.; 69/2009 Z.z.;

Uverejnené v č. 40/1989 Úradný vestník L na strane 12