32004L0038

právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (321)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (8)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxvať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHSx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 12, 18, 40, 44 a 52,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisko Európsxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxuvy [4],
keďže:
(1) občianstvo v Únii udeľuje každému občanovi Únie základné a individuálne právo voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia čxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxladných slobôd vnútorného trhu, ktorý vytvára oblasť bez vnútorných hraníc, kde je sloboda zabezpečená v súlade s ustanoveniami zmluvy;
(3) občianxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xby sa kodifikovali a preskúmali existujúce nástroje spoločenstva, ktoré sa oddelene zaoberajú pracovníkmi, samostatne zárobkovo činnými osobami a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxx xx xxxxx xxxxxrový, roztrieštený prístup k právu na voľný pohyb a pobyt napravil a aby sa umožnilo uplatňovanie tohto práva, je potrebný jednotný legislatívny akt na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxov: smernica Rady 68/360/EHS z 15. októbra 1968 o zrušení obmedzení pohybu a pobytu v rámci spoločenstva pre pracovníkov členských štátov a ich rodinnxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnských štátov, pokiaľ ide o etablovanie sa a poskytovanie služieb [7], smernica Rady 90/364/EHS z 28. júna 1990 o práve na pobyt [8], smernica Rady 90/36xxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxy 93/96/EHS z 29. októbra 1993 o práve na pobyt pre študentov [10];
(5) právo všetkých občanov Únie voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia člexxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xch štátnu príslušnosť. Na účely tejto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe registrovaného partnera za rovnocenného manželskému partnerovi;
(6) aby sa zachovala jednota rodiny v širšom zmysle a bez toho, aby bol dotknutý zxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxce a ktoré preto nevyužívajú automatické právo na vstup a pobyt v hostiteľskom členskom štáte, by sa mala preskúmať hostiteľským členským štátom na zákxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxe alebo akýchkoľvek iných okolností, ako napríklad ich finančná alebo fyzická odkázanosť od občana Únie;
(7) formality súvisiace s voľným pohybom oxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xontroly;
(8) aby sa umožnil voľný pohyb rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, tí, ktorí už získali pobytový pxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxjín, ktorých štátni príslušníci musia vlastniť víza pri prechode vonkajších hraníc, a tých krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xočas obdobia nepresahujúceho tri mesiace bez toho, aby podliehali akýmkoľvek podmienkam alebo formalitám iným, ako požiadavka vlastnenia platného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xrecedenčného práva Súdneho dvora;
(10) osoby uplatňujúce svoje právo pobytu by sa však nemali stať neprimeranou záťažou pre systém sociálnej pomocx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxia presahujúceho tri mesiace malo podriadiť podmienkam;
(11) základné a osobné právo na pobyt v inom členskom štáte udeľuje zmluva občanom Únie priaxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxť, aby sa občania Únie registrovali na príslušných úradoch v mieste bydliska, čo by sa potvrdilo osvedčením o registrácii vydaným na tento účel;
(13) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxobí pobytu dlhších ako tri mesiace;
(14) podklady požadované príslušnými úradmi na vydanie osvedčenia o registrácii alebo pobytového preukazu by sx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplatňovanie práva na pobyt občanmi Únie a ich rodinných príslušníkov;
(15) rodinní príslušníci by mali byť právne chránení v prípade úmrtia občana xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxtorých prípadoch s cieľom ochrany proti zneužívaniu by sa mali prijať opatrenia, aby sa zabezpečilo, že za takýchto okolností rodinní príslušníci, ktxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xpatrenie vyhostenia by nemalo byť automatickým dôsledkom využívania systému sociálnej pomoci. Hostiteľský členský štát by mal preskúmať, či ide o prxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xáťažou pre jeho systém sociálnej pomoci a pristúpil k jeho vyhosteniu. V žiadnom prípade by sa opatrenie vyhostenia nemalo prijať voči pracovníkom, saxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsti;
(17) využívanie trvalého pobytu občanmi Únie, ktorí sa rozhodli dlhodobo sa usadiť v hostiteľskom členskom štáte, by posilnilo vedomie občianxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxviť pre všetkých občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa zdržiavali v hostiteľskom členskom štáte v súlade s podmienkami ustanovenými v texxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxbytu stalo skutočným prostriedkom integrácie do spoločnosti hostiteľského členského štátu, v ktorom má občan Únie pobyt, toto právo by nemalo podliexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxinných príslušníkov, ktoré môžu umožniť, aby tieto osoby získali právo trvalého pobytu skôr ako po piatich rokoch pobytu v hostiteľskom členskom štátxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území členského štátu po ukončení zamestnania v tomto štáte [12] a podľa smernice Rady 75/34/EHS zo 17. decembra 1974 o práve štátnych príslušníkov člxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxdov štátnej príslušnosti by všetci občania Únie a ich rodinní príslušníci s pobytom v členskom štáte mali na základe tejto smernice využívať v tomto člexxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx výslovne uvedené v zmluve a sekundárnom práve;
(21) malo by sa však ponechať na hostiteľský členský štát, aby rozhodol, či udelí sociálnu pomoc počas xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovo činné osoby alebo osoby, ktoré si zachovali tento štatút, alebo ich rodinní príslušníci, alebo udelí takýmto osobám pomoc vo forme príspevku na výžxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa voľného pohybu a pobytu na základe dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Aby sa zabezpečila presnejšia definícxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxí, mala by táto smernica nahradiť smernicu Rady 64/221/EHS z 25. februára 1964 o koordinácii osobitných opatrení týkajúcich sa pohybu a pobytu cudzícx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxie, ktoré môže vážne poškodiť osoby, ktoré využívali práva a slobody im udelené podľa zmluvy a skutočne sa integrovali do hostiteľského členského štátxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxstiteľskom členskom štáte, ich vek, zdravotný stav, rodinná a ekonomická situácia a väzby s krajinou ich pôvodu;
(24) preto čím je vyšší stupeň integxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxh okolností, keď existujú závažné dôvody verejnej bezpečnosti, malo by sa prijať opatrenie vyhostenia proti občanom Únie, ktorí sa zdržiavali na územx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnosti by sa tiež mali uplatňovať na opatrenie vyhostenia proti maloletým, aby sa ochránili ich väzby s ich rodinou, v súlade s dohovorom Organizácie spoxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxoveň ochrany práv občanov Únie a ich rodinných príslušníkov v prípade, že sa im odmietne povolenie, aby vstúpili alebo sa zdržiavali na území iného členxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Únie a ich rodinným príslušníkom, ktorým sa odmietlo povolenie, aby vstúpili alebo sa zdržiavali na území iného členského štátu, mali byť k dispozícii xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xylúčenia osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, z ich územia, by sa právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktorí boli vylúčení z územia členxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(28) aby sa predišlo zneužívaniu práv alebo podvodu, najmä manželstvám z rozumu alebo iným formám vzťahov uzavretým výlučne s cieľom využívania prxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe vnútroštátne ustanovenia;
(30) s cieľom preskúmať, ako ďalej umožniť využívanie práva voľného pohybu a pobytu, Komisia by mala pripraviť správu, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe základne práva a slobody a dodržiava princípy uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. V súlade so zákazom diskriminácie obsiahnutom v txxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo viera, politické alebo iné názory, členstvo v národnostnej menšinex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxet
Táto smernica stanovuje:
a) podmienky, ktoré upravujú uplatňovanie práva voľného pohybu a pobytu v rámci územia členských xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
c) obmedzenia zavedené pre práva uvedené v a) a b) na základe dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.
Článok 2
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xríslušník" znamená:
a) manželský partner;
b) partner, s ktorým občan Únie uzavrel registrované partnerstvo na základe legislatívy členského štxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxými v príslušnej legislatíve hostiteľského členského štátu;
c) priami potomkovia, ktorí sú mladší ako 21 rokov, alebo sú nezaopatrenými osobami a txxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxého partnera alebo partnera, ako je definovaný v bode b);
3) "Hostiteľský členský štát" znamená členský štát, do ktorého sa občan Únie presťahuje, abx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx alebo zdržiavajú v členskom štáte inom, ako je členský štát, ktorého štátnymi príslušníkmi sú, a na ich rodinných príslušníkov, ako sú definovaní v bodx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxým právom, hostiteľský členský štát v súlade so svojou vnútroštátnou legislatívou umožní vstup a pobyt pre nasledujúce osoby:
a) akíkoľvek iní rodixxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxými osobami alebo členmi domácnosti občana Únie, ktorý má základné právo pobytu, alebo ak vážne zdravotné dôvody prísne vyžadujú osobnú starostlivosx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xreskúmanie osobných okolností a zdôvodní akékoľvek odmietnutie vstupu alebo pobytu takýmto osobám.
KAPITOLA II
Právo výstupu a vstupu
Článok x
xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa Únie s platným preukazom totožnosti alebo pasom a ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a ktorí majú platný pasx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxžné zaviesť žiadne výstupné víza ani rovnocenné formality.
3. Členské štáty vydajú v súlade so svojimi zákonmi vlastným štátnym príslušníkom preukxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti akéhokoľvek pasu pri jeho vydaní alebo obnovení nesmie byť kratšie ako päť rokov.
Článok 5
Právo vstupu
1. Bez toho, aby boli dotknuté uxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxe s platným preukazom totožnosti alebo pasom a udelia rodinným príslušníkom, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, povolenie na vstup nx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ktorí nie sú štátni príslušníci členského štátu, musia mať iba vstupné vízum v súlade s nariadením (ES) č. 539/2001, alebo prípadne v súlade s vnútroštxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxíkov od vízovej požiadavky.
Členské štáty takýmto osobám umožnia, aby získali potrebné víza. Takéto víza sa vydávajú bezplatne a čo najskôr a na záklxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxíslušníkmi členského štátu, ak predložia pobytový preukaz stanovený v článku 10.
4. Ak občan Únie alebo rodinný príslušník, ktorý nie je štátnym príxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxtkými primeranými spôsobmi umožní, aby získali potrebné doklady, alebo nechá im ich doručiť do primeraného časového obdobia, alebo im umožní, aby dosxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xvoju prítomnosť v rámci jeho územia do primeraného a nediskriminačného časového obdobia. Nesplnenie tejto požiadavky môže viesť k tomu, že daná osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xajú právo pobytu na území iného členského štátu počas obdobia do troch mesiacov bez akýchkoľvek podmienok alebo formalít iných, ako je požiadavka vlasxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ktorí nie sú štátni príslušníci členského štátu a ktorí sprevádzajú občana Únie alebo sa k nemu pripájajú.
Článok 7
Právo pobytu na viac ako tri mesxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxstatne zárobkovo činné osoby v hostiteľskom členskom štáte; alebo
b) majú dostatočné zdroje pre samých seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnia v hostiteľskom členskom štáte; alebo
c) - sú zapísaní na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej hostiteľským čxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxom členskom štáte a predložili príslušnému vnútroštátnemu úradu dôkaz prostredníctvom vyhlásenia alebo iným rovnocenným prostriedkom, podľa ich rxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxenského štátu počas obdobia ich pobytu; alebo
d) sú rodinnými príslušníkmi, ktorí sprevádzajú alebo sa pripájajú k občanovi Únie, ktorý spĺňa podmixxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského štátu, sprevádzajú alebo sa pripájajú k občanovi Únie v hostiteľskom členskom štáte, ak takýto občan Únie spĺňa podmienky uvedené v odseku 1xxx xx xxxxx xxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxebo samostatne zárobkovo činnej osoby za nasledujúcich okolností:
a) daná osoba je dočasne práce neschopná v dôsledku choroby alebo úrazu;
b) je rxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx príslušnom úrade práce;
c) je riadne zaregistrovaná ako nedobrovoľne nezamestnaná osoba po tom, čo sa jej ukončila pracovná zmluva na dobu určitú krxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xa príslušnom úrade práce. V takomto prípade sa štatút pracovníka zachová aspoň šesť mesiacov;
d) daná osoba nastúpila na odborné vzdelávanie. Pokiax xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx výnimka z odsekov 1d) a 2 vyššie, iba manželský partner, registrovaný partner stanovený v článku 2(2)b) a nezaopatrené deti majú právo pobytu ako rodinxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxch líniách a na také isté osoby manželského partnera alebo registrovaného partnera.
Článok 8
Administratívne formality pre občanov Únie
1. Bez xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxstrovali na príslušných úradoch.
2. Termín registrácie nesmie byť kratší ako tri mesiace od dátumu príchodu. Registračné potvrdenie sa vydáva okamxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xodliehať primeraným a nediskriminačným sankciám.
3. Na vydanie registračného potvrdenia členský štát môže požadovať iba, aby:
- občania Únie, nx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxo potvrdenie o zamestnaní, alebo dôkaz, že sú samostatne zárobkovo činnými osobami;
- občania Únie, na ktorých sa uplatňuje bod b) článku 7 ods. 1, prexxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxs. 1, predložili platný preukaz totožnosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxý prostriedok, uvedené v bode c) článku 7 ods. 1 Členské štáty nesmú požadovať, aby toto vyhlásenie uvádzalo konkrétnu čiastku zdrojov.
4. Členské štxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxka nesmie byť vyššia ako hranica, pod ktorou majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc, alebo ak sa neuplatňuje toxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxé štáty môžu s cieľom vydania registračného potvrdenia pre rodinných príslušníkov občana Únie, ktorí sú sami občania Únie, požadovať predloženie nasxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtva;
c) prípadne registračné potvrdenie občana Únie, ktorého sprevádzajú, alebo sa k nemu pripájajú;
d) v prípadoch spadajúcich pod body c) a d) člxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxdom v krajine pôvodu alebo krajine, odkiaľ prichádzajú, potvrdzujúci, že sú osobami závislými od občana Únie, alebo sú členmi domácnosti občana Únie, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxoch spadajúcich pod článok 3 ods. 2 písm. b) dôkaz o existencii trvalého vzťahu s občanom Únie.
Článok 9
Administratívne formality pre rodinných prxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, ak plánované obdobie pobytu je dlhšie ako tri mesiace.
2. Termín podania žiadosti o pobytový preukaz nxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx podliehať primeraným a nediskriminačným sankciám.
Článok 10
Vydanie pobytových preukazov
1. Právo pobytu rodinných príslušníkov občana Únixx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xie neskôr ako šesť mesiacov od dátumu predloženia žiadosti. Potvrdenie o požiadaní o pobytový preukaz sa vydáva okamžite.
2. Na účely vydania pobytoxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxovaného partnerstva;
c) registračné potvrdenie alebo, v prípade neexistencie registračného systému, akýkoľvek dôkaz pobytu v hostiteľskom členxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx x xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxkazy, že uvedené podmienky sú splnené;
e) v prípadoch spadajúcich pod článok 3 ods. 2 písm. a) doklad vydaný príslušným úradom v krajine pôvodu alebo kxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtoré prísne vyžadujú osobnú starostlivosť rodinného príslušníka občanom Únie;
f) v prípadoch spadajúcich pod článok 3 ods. 2 písm. b) dôkaz o existexxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xd dátumu vydania alebo počas predpokladaného obdobia pobytu občana Únie, ak je toto obdobie kratšie ako päť rokov.
2. Platnosť pobytového preukazu nxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxužby, alebo neprítomnosťou maximálnej dĺžky dvanástich za sebou nasledujúcich mesiacov z vážnych dôvodov, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rodinných príslušníkov v prípade úmrtia alebo odchodu občana Únie
1. Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek úmrtie občana Únie alebo jeho odchod z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxím práva trvalého pobytu musia dané osoby splniť podmienky stanovené v bodoch a), b), c) alebo d) článku 7 ods. 1
2. Bez toho, aby bol dotknutý druhý podoxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxali v hostiteľskom členskom štáte ako rodinní príslušníci najmenej jeden rok pred úmrtím občana Únie.
Pred získaním práva trvalého pobytu, právo poxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alebo že majú dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členskéhx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx založenej v hostiteľskom členskom štáte, osoby spĺňajúcej tieto požiadavky. "Dostatočné zdroje" sú definované v článku 8 ods. 4
Takíto rodinní príxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxe k strate práva pobytu jeho detí ani rodiča, ktorý v skutočnosti má deti v starostlivosti, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ak sa deti zdržiavajú v hostxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rodinných príslušníkov v prípade rozvodu, anulovania manželstva alebo ukončenia registrovaného partnerstva
1. Bez toho, aby bol dotknutý druhý pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxyvňuje právo pobytu jeho rodinných príslušníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu.
Pred získaním práva trvalého pobytu musia dané oxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx x
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa alebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, ak:
a) pred začatím rozvodového konania alebo konania zrušujúceho manželstvo alebo ukončenia regisxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxkom členskom štáte; alebo
b) dohodou medzi manželmi alebo registrovanými partnermi uvedenými v bode 2b článku 2 alebo súdnym príkazom má manželský pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx ximoriadne ťažkými okolnosťami, ako napríklad obeť domáceho násilia v čase, keď manželstvo alebo registrované partnerstvo trvalo; alebo
d) dohodox xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ktorý nie je štátnym príslušníkom členského štátu, právo prístupu k maloletému dieťaťu, ak súd rozhodol, že takýto prístup musí byť v hostiteľskom člxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx byť schopné dokázať, že sú pracovníkmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, alebo že majú dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnského poistenia v hostiteľskom členskom štáte, alebo že sú príslušníkmi rodiny, už založenej v hostiteľskom členskom štáte, osoby spĺňajúcej tieto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxde.
Článok 14
Zachovanie práva pobytu
1. Občania Únie a ich rodinní príslušníci majú právo pobytu určené v článku 6, pokiaľ sa nestávajú neprimerxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxch 7, 12 a 13, pokiaľ spĺňajú podmienky v nich stanovené.
V konkrétnych prípadoch, ak existuje opodstatnená pochybnosť, či občan Únie alebo jeho rodixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxa systematicky.
3. Opatrenie vyhostenia nie je automatickým dôsledkom využívania systému sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu občanox xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x x x x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmie v žiadnom prípade prijať proti občanom Únie alebo ich rodinným príslušníkom, ak:
a) občania Únie sú pracovníkmi alebo samostatne zárobkovo čxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx rodinní príslušníci nesmú byť vyhostení, pokiaľ občania Únie sú schopní predložiť dôkaz, že si sústavne hľadajú zamestnanie a že majú skutočnú šancu zxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxľný pohyb občanov xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxazu totožnosti alebo pasu, na základe ktorého daná osoba vstúpila do hostiteľského členského štátu a bolo jej vydané registračné potvrdenie alebo pobxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxlosti s rozhodnutím o vyhostení, na ktoré sa uplatňuje odsek 1
KAPITOLA IV
Právo trvalého pobytu
Časť I
Oprávnenosť
Článok 16
Všeobecné prxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxteľskom členskom štáte, majú právo trvalého pobytu v tomto členskom štáte. Toto právo nepodlieha podmienkami uvedeným v kapitole III.
2. Odsek1 sa uxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxnskom štáte počas nepretržitého obdobia piatich rokov.
3. Nepretržitosť pobytu nie je ovplyvnená dočasnou neprítomnosťou nepresahujúcou spolu šxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxbou nasledujúcich mesiacov v dôsledku vážnych dôvodov, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážna choroba, štúdium alebo odborné vzdelávanie alebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxeľskej krajine počas obdobia dlhšieho ako dva za sebou idúce roky.
Článok 17
Výnimky pre osoby, ktoré už viac nepracujú v hostiteľskom členskom štáxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxa piatich rokov pobytu využívajú:
a) pracovníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v čase, keď prestali pracovať, dosiahli vek stanovenx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxsný dôchodok, ak v tomto členskom štáte pracovali aspoň počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov a zdržiavali sa tam nepretržite dlhšie ako tri rokxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnka sa považuje za splnenú, keď daná osoba dosiahla vek 60 rokov.
b) pracovníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa nepretržite zdržiavxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxdkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania oprávňujúcej danú osobu na príspevok splatný plne alebo čiastočne inštitúciou v hostiteľskom členskxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtého zamestnania a pobytu v hostiteľskom členskom štáte pracujú ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba v inom členskom štáte, pričom xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxvažujú za obdobia strávené v hostiteľskom členskom štáte.
Obdobia nedobrovoľnej nezamestnanosti riadne zaevidované príslušným úradom práce, obxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxažujú za obdobia zamestnania.
2. Podmienky týkajúce sa dĺžky pobytu a zamestnania, stanovené v bode a) odseku 1 a podmienka týkajúca sa dĺžky pobytu, xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvo činnej osoby je štátnym príslušníkom hostiteľského členského štátu, alebo stratil svoju štátnu príslušnosť tohto členského štátu v dôsledku manžxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxmostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí sa s ňou zdržiavajú na území hostiteľského členského štátu, majú právo trvalého pobytu v tomto členskom štáte, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx
xx xx xxxx pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba umrie počas pracovného pomeru, ale pred získaním štatútu trvalého pobytu v hostiteľskom členskom šxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxenok, že:
a) pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba sa v čase úmrtia zdržiavala nepretržite na území tohto členského štátu aspoň dva roky; xxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxť tohto členského štátu po sobáši s pracovníkom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou.
Článok 18
Získanie práva trvalého pobytu niektorých roxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxhajúceho článkom 12 ods. 2 a 13 ods. 2, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v týchto článkoch, získajú právo trvalého pobytu potom čo sa legálne zdržiavalx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxci trvalý pobyt pre občanov Únie
1. Členské štáty na základe žiadosti a po overení doby pobytu vydajú občanom Únie, ktorí majú nárok na trvalý pobyt, doxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxlušníkov, ktorí nie sú štátni príslušníci členského štátu
1. Členské štáty do šiestich mesiacov po predložení žiadosti vydajú rodinným príslušníkxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxcky obnoví každých desať rokov.
2. Žiadosť o preukaz o trvalom pobyte sa prekladá skôr, ako skončí platnosť pobytového preukazu. Nesplnenie tejto poxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxyvňuje platnosť preukazu o trvalom pobyte.
Článok 21
Nepretržitosť pobytu
Na účely tejto smernice sa nepretržitosť pobytu môže dosvedčiť akýmxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xsobe.
KAPITOLA V
Ustanovenia spoločné pre právo pobytu a právo trvalého pobytu
Článok 22
Územná pôsobnosť
Právo pobytu a právo trvalého pobxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxedy, ak sa rovnaké obmedzenia vzťahujú aj na jeho vlastných štátnych príslušníkov.
Článok 23
Príbuzné práva
Bez ohľadu na štátnu príslušnosť maxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxli samostatne zárobkovú činnosť.
Článok 24
Rovnaké zaobchádzanie
1. S výhradou takých osobitných ustanovení, ako sú výslovne uvedené v zmluve x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xaobchádzanie ako so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu v rámci pôsobnosti zmluvy. Výhoda tohto práva sa rozširuje na rodinných príslušníkoxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnský štát nie je povinný udeliť nárok na sociálnu pomoc počas prvých troch mesiacov pobytu ani prípadne počas dlhšieho obdobia stanoveného v článku 14 oxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxelávania, pozostávajúcu zo študentských štipendií alebo študentských pôžičiek osobám iným, ako sú pracovníci, samostatne zárobkovo činné osoby, oxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxe registračného potvrdenia uvedeného v článku 8, dokladu potvrdzujúceho trvalý pobyt, potvrdenia osvedčujúceho podanie žiadosti o pobytový preukax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe práva alebo dokončenie administratívnej formality, pretože nárok na práva sa môže dosvedčiť akýmkoľvek iným prostriedkom dôkazu.
2. Všetky doklxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxobných dokladov.
Článok 26
Kontroly
Členské štáty môžu vykonávať kontroly súladu s ľubovoľnou požiadavkou odvodenou od ich vnútroštátnej legxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxka uplatňuje na vlastných štátnych príslušníkov, pokiaľ ide o ich preukaz totožnosti. V prípade nesplnenia tejto požiadavky môžu členské štáty zaviexx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxzenia práva vstupu a práva pobytu z dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia
Článok 27
Všeobecné zásady
1. S výhxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx príslušnosť na základe dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Tieto dôvody sa nesmú využívať pre ekonomické účelxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxbného správania daného jednotlivca. Trestné činy, ku ktorým došlo v minulosti, sa samé o sebe nepovažujú za dôvody na prijatie takýchto opatrení.
Osxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčnosti. Zdôvodnenia, ktoré sú oddelené od podrobností prípadu, alebo ktoré sa spoliehajú na aspekty všeobecnej prevencie, sú neprijateľné.
3. Aby xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx neexistencie registračného systému, najneskôr tri mesiace od dátumu príchodu danej osoby na územie hostiteľského členského štátu, alebo od dátumu oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxvažuje za podstatné, môže požadovať, aby členský štát pôvodu a prípadne iné členské štáty, aby poskytli informácie týkajúce sa akýchkoľvek predchádzxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovie do dvoch mesiacov.
4. Členský štát, ktorý vydal pas alebo preukaz totožnosti, umožní držiteľovi takéhoto dokladu, ktorý bol vyhostený z dôvxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxrmalít, a to aj v prípade, že daný doklad už nie je viac platný alebo štátna príslušnosť držiteľa je spochybnená.
Článok 28
Ochrana proti vypovedanix
xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxekty, ako je napríklad dĺžka pobytu daného jednotlivca na jeho území, vek, zdravotný stav, rodinná a ekonomická situácia, sociálna a kultúrna integráxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxm Únie alebo ich rodinným príslušníkom bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorí majú právo trvalého pobytu na jeho území, s výnimkou vážnych dôvodov verxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxe zakladá na zásadne dôležitých dôvodoch verejnej bezpečnosti, ako sú definované členskými štátmi, ak:
a) dané osoby sa zdržiavali v hostiteľskom čxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxjme dieťaťa, ako ho stanovuje dohovor Organizácie spojených národov o právach dieťaťa z 20. novembra xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxálom, ako je definované v príslušných nástrojoch Svetovej zdravotníckej organizácie a iné infekčné choroby alebo nákazlivé parazitické ochorenia, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxjmesačnom období od dátumu príchodu, nepredstavujú dôvody na vyhostenie z územia.
3. V prípade vážnych náznakov potreby, členský štát môže do troch xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxlo, že netrpia žiadnymi chorobami uvedenými v odseku 1. Takéto lekárske vyšetrenia nie je možné vyžadovať na všeobecnom základe.
Článok 30
Oznámexxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxumieť ich obsahu a dôsledkom pre nich.
2. Dané osoby budú presne a úplne informované o dôvodoch verejnej bezpečnosti, verejnej politiky alebo verejnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx uvádza súd alebo správny úrad, na ktorom môže daná osoba podať odvolanie, časový limit na podanie odvolania a prípadne čas, do kedy musí daná osoba opustxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xlánok 31
Procedurálna ochrana
1. Dané osoby majú prístup k súdnym a prípadne administratívnym postupom náhrady škody v hostiteľskom členskom štáxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpečnosti alebo verejného zdravia.
2. Ak žiadosť o odvolanie sa proti rozhodnutiu o vyhostení alebo žiadosť o preskúmanie takéhoto rozhodnutia je doxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxe rozhodnutie o dočasnom príkaze, okrem prípadov, keď:
- rozhodnutie o vyhostení je založené na predchádzajúcom súdnom rozhodnutí; alebo
- dané oxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti podľa článku 28 ods. 3
3. Postupy náhrady škody umožňujú preskúmanie legálnosti rozhodnutia a tiež skutočností a okolností, z ktorých navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxčiť daného jednotlivca z ich územia pred ukončením postupu náhrady škody, ale nesmú zabrániť, aby sa daný jednotlivec dostavil osobne na obhajobu, s výxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxskúmanie sa týka odmietnutia vstupu na územie.
Článok 32
Trvanie príkazov vypovedania
1. Osoby vylúčené na základe dôvodov verejnej politiky axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkazu vylúčenia, ktorý bol právoplatne prijatý v súlade s právom Spoločenstva, a predložiť dôkazy potvrdzujúce, že došlo k podstatnej zmene v okolnostxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxj predložení.
2. Osoby uvedené v odseku 1 nemajú právo vstupu na územie daného členského štátu v čase, keď sa ich žiadosť skúma.
Článok 33
Vyhostenxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy, pokiaľ nespĺňajú požiadavky článkov 27, 28 a 29.
2. Ak príkaz vyhostenia, ako je stanovený v odseku 1, sa vymáha viac ako dva roky po jeho vydaní, členxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxne v okolnostiach od času vydania príkazu vyhostenia.
KAPITOLA VII
Záverečné ustanovenia
Článok 34
Zverejňovanie
Členské štáty rozšíria xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxm kampaní zvyšovania povedomia, ktoré prebiehajú prostredníctvom vnútroštátnych a miestnych médií a inými komunikačnými prostriedkami.
Článok xx
xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xejto smernice v prípade zneužívania práv alebo podvodu, ako napríklad manželstvá z rozumu. Všetky takéto opatrenia musia byť primerané a podliehať prxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vnútroštátnych pravidiel prijatých na vykonanie tejto smernice a prijmú opatrenia požadované na ich uplatnenie. Stanovené sankcie musia byť účinné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxnok 37
Priaznivejšie vnútroštátne ustanovenia
Ustanovenia tejto smernice neovplyvňujú žiadne zákony, nariadenia ani administratívne ustanoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xx nariadenia (EHS) 1612/68 sa rušia s účinnosťou od 30. apríla 2006.
2. Smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xúto smernicu.
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxmi potrebnými návrhmi, najmä o možnosti predĺžiť časové obdobie, počas ktorého občania Únie a ich rodinní príslušníci sa môžu zdržiavať na území hostixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xlánok 40
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxtanoveniach doplnia pri ich oficiálnom uverejnení. Spôsoby uvedenia takéhoto odkazu stanovia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii texx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zodpovedajú prijatým vnútroštátnym ustanoveniam.
Článok 41
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxky parlament
predseda
P. Cox
Za Radu
predseda
M. McDowell
[1] Ú. v. ES C 270 E, 25.9.2001, s. 150.
[2] Ú. v. ES C 149, 21.6.2002, s. 46.
[3] Úx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x. decembra 2003 (Ú. v. EÚ C 54 E, 2.3.2004, s. 12) a Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).
[5] Ú. vx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxa v znení aktu o pristúpení z roku 2003.
[7] Ú. v. ES L 172, 28.6.1973, s. 14.
[8] Ú. v. ES L 180, 13.7.1990, s. 26.
[9] Ú. v. ES L 180, 13.7.1990, s. 28.
[xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x12] Ú. v. ES L 142, 30.6.1970, s. 24.
[13] Ú. v. ES L 14, 20.1.1975, s. 10.
[14] Ú. v. ES L 56, 4.4.1964, s. 850. Smernica v znení smernice 75/35/EHS (Ú. v. xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.