Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (419)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (9)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (65)
... dalšie položky

32004L0018 koordinácia postupov zadávania verejných zákaziek na práce

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru [2],
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [4], v zmysle spoločného texxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xoordinácii postupov verejného obstarávania služieb [5], 93/36/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania dodania tovaru [6x x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxernizáciu, ktoré verejní obstarávatelia a podobne aj hospodárske subjekty vykonali ako reakciu na Zelenú knihu prijatú Komisiou 27. novembra 1996, bx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xadanie zákazky, ktorá objasňuje možnosti verejných obstarávateľov tak, aby spĺňali potreby dotknutej verejnosti, vrátane environmentálnej a/alexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxru, sú výslovne uvedené a sú v súlade so základnými zásadami uvedenými v bode 2 odôvodnenia.
(2) Zadávanie zákaziek v členských štátoch v mene štátu, rxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxy, najmä rešpektovaniu zásady voľného pohybu tovaru, zásady slobody usadiť sa a zásady slobody poskytovať služby a zásad z nich vyplývajúcich, napríkxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx verejných zákazkách, ktoré presahujú určitú hodnotu, sa však odporúča vypracovať predpisy pre koordináciu vnútroštátnych postupov pri zadávaní taxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo koordinačné ustanovenia by sa preto mali vykladať tak v súlade s vyššie uvedenými pravidlami a zásadami, ako aj s ostatnými pravidlami zmluvy.
(3) Txxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxáty by mali zabezpečiť, aby účasť inštitúcie, ktorá sa spravuje verejným právom, ako uchádzača v konaní pre zadanie verejnej zákazky, nespôsobovala nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxť do definície a plnenia politík Spoločenstva a do činností uvedených v článku 3 uvedenej zmluvy, najmä s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj. Txxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxasnom zabezpečení možnosti získať čo najlepšiu hodnotu za peniaze xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxého poriadku, verejnej morálky, verejnej bezpečnosti, zdravia, života ľudí a zvierat alebo zachovanie rastlín, najmä s ohľadom na trvalo udržateľný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosťami v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovanx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xráv a povinností týkajúcich sa verejných zákaziek s cieľom dosiahnuť liberalizáciu a rozširovanie svetového obchodu.
Vzhľadom na medzinárodné prxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxidlá ustanovené v dohode. Táto dohoda nemá priamy účinok. Verejní obstarávatelia, na ktorých sa dohoda vzťahuje a ktorí spĺňajú požiadavky tejto smerxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxy uvedené koordinačné ustanovenia zaručovali hospodárskym subjektom Spoločenstva podmienky pre účasť na verejnom obstarávaní, ktoré sú rovnako prxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxzky môžu verejní obstarávatelia prostredníctvom technického dialógu požiadať o stanovisko alebo akceptovať stanovisko, ktoré môžu použiť pri prípxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxom na rozmanitosť verejných zákaziek na práce mali mať možnosť ustanoviť, aby zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie práce mohxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xadávať zákazky oddelene alebo spoločne, sa musí prijať na základe kvalitatívnych a ekonomických kritérií, ktoré môžu byť vymedzené vo vnútroštátnom xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxonca aj vtedy, ak zákazka zahŕňa aj poskytovanie iných služieb potrebných pre vykonanie týchto činností. Verejné zákazky na služby, najmä v oblasti slxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxkom alebo ju dopĺňajú, skutočnosť, že takéto práce sú súčasťou zákazky, neoprávňuje kvalifikovať zákazku ako verejnú zákazku na práce.
(11) Na úrovxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xejto smernice. Podľa týchto pravidiel môže verejný obstarávateľ, ak uzatvorí rámcovú dohodu v súlade s ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa týkajú xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxatnením podmienok uvedených v rámcovej dohode, alebo ak neboli všetky podmienky pevne stanovené vopred v rámcovej dohode, opätovným otvorením súťažx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeľom ktorých je zabezpečiť požadovanú flexibilitu a dodržiavanie všeobecných zásad, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xdôvodnených verejnými obstarávateľmi.
(12) Nepretržite sa vyvíjajú určité nové techniky elektronického obstarávania. Takéto techniky pomáhajx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxní obstarávatelia môžu používať techniky elektronického obstarávania za predpokladu, že takéto používanie je v súlade s pravidlami uvedenými v tejtx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx bola súťaž opätovne otvorená podľa rámovej dohody alebo ak sa používa dynamický obstarávací systém, podobu elektronického katalógu uchádzača, ak ucxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch obstarávacích systémov by sa teraz mali zaviesť vhodné pravidlá, ktoré by verejným obstarávateľom umožňovali v plnom rozsahu využívať možnosti, kxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pravidlá pre zriadenie a prevádzku takéhoto systému s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s každým hospodárskym subjektom, ktorý sa na nich chce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx sa do takéhoto systému zapojiť. Táto technika obstarávania verejnému obstarávateľovi umožňuje, aby prostredníctvom zostavenia zoznamu už vybranýxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxpečil optimálne využitie verejných zdrojov prostredníctvom širokej hospodárskej súťaže.
(14) Pretože používanie techniky elektronických aukcxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxť, aby sa používali úplne v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Na tento účel by sa malo prijať ustanovenxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xohol by to byť najmä prípad opakujúcich sa zákaziek na dodávky tovaru, prác a služieb. S rovnakým cieľom tiež musí byť možné určiť príslušné poradie ucháxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx predloženie nových cien upravených smerom nadol, a ak sa zákazka zadáva na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, aby zlepšili aj iné charakterisxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxtické parametre vhodné pre automatické vyhodnotenie elektronickým spôsobom bez akéhokoľvek zásahu a/alebo posudzovania verejným obstarávateľomx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx aspekty ponúk, ktoré si vyžadujú posudzovanie nekvantifikovateľných parametrov, by nemali byť predmetom elektronických aukcií. Z toho vyplýva, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prác, by nemali byť predmetom elektronických aukcií.
(15) V členských štátoch boli vyvinuté určité techniky centralizovaného obstarávania. Niekxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obstarávanie. Preto by sa mal v práve Spoločenstva vymedziť pojem centrálnych obstarávacích inštitúcií činných pre verejných obstarávateľov. Tiež xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xentrálnej obstarávacej inštitúcie, považovať v súlade so zásadami nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania zo strany verejných obstarávateľov, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx či môžu verejní obstarávatelia používať rámcové dohody, centrálne obstarávacie inštitúcie, dynamické obstarávacie systémy, elektronické aukcie xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxtanovení komplikuje prácu verejných obstarávateľov. Okrem toho by sa tieto prahové hodnoty mali v rámci menovej únie stanovovať v eurách. V dôsledku txxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxahovými hodnotami ustanovenými v dohode, ktoré sú vyjadrené v zvláštnych právach čerpania. V tejto súvislosti by sa malo prijať aj ustanovenie pre praxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xvláštnemu právu čerpania.
(18) Na účely uplatňovania procesných pravidiel tejto smernice a na monitorovacie účely sa oblasť služieb dá najlepšie vxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxrému podliehajú. Pokiaľ ide o služby, uvedené v prílohe II B, príslušnými ustanoveniami tejto smernice by nemalo dotknuté uplatňovanie pravidiel Spoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxobie obmedziť na zákazky, pri ktorých jej ustanovenia umožnia využitie úplného potenciálu pre nárast cezhraničného obchodu. Zákazky na ostatné služxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxé vymedziť mechanizmus takéhoto monitorovania. Tento mechanizmus by mal zároveň zainteresovaným stranám umožniť prístup k príslušným informáciámx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx do oblasti týchto činností, sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii obstarávacích postupov subjxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xo službami námornej, pobrežnej alebo riečnej dopravy však musia patriť do pôsobnosti tejto smernice.
(21) Vzhľadom na situáciu efektívnej trhovej xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxetvia, by verejné zákazky v tejto oblasti mali byť vylúčené z pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ sú určené najmä na to, aby verejným obstarávateľom umožxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xôsobnosti smernice 93/38/EHS podľa jej článku 8.
(22) Mala by sa ustanoviť možnosť upustiť v určitých prípadoch od uplatňovania opatrení pre koordxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxie zákaziek, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd týkajúcich sa umiestňovania vojsk, alebo ktoré sú špecifické pre medzinárodné organizácie.
(xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtva a liberalizácia verejných zákaziek na služby k tomu prispieva. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na spolufinancovanie výskumných a rozvojovýcx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx využiť ich pri plnení vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutá služba je v plnom rozsahu hradená verejným obstarávateľom.
(24) V súvislosti so xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrejného obstarávania.
(25) Zadávanie verejných zákaziek na určité audiovizuálne služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania by malo uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xýchto dôvodov sa musí prijať výnimka pre verejné zákazky na služby pri nákupe, vývoji, produkcii alebo koprodukcii hotových programov a ďalších príprxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxích časov. Táto výnimka by sa však nemala vzťahovať na dodávku technického vybavenia potrebného pre produkciu, koprodukciu a vysielanie takýchto proxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxcie služby zvyčajne poskytujú inštitúcie alebo jednotlivci určení alebo vybraní spôsobom, ktorý sa nemôže spravovať pravidlami obstarávania.
(2xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ani iné politiky zahŕňajúce transakcie s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi, najmä transakcie verejných obstarávateľov, ktorých cixxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xných finančných nástrojov. Nepatria sem ani služby centrálnej banky.
(28) Zamestnanie a povolanie sú kľúčovými prvkami pri zabezpečovaní rovnakýxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxektívne prispievajú k začleneniu alebo opätovnému začleneniu osôb so zdravotným postihnutím na trh práce. Takéto dielne by však nemuseli byť schopné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právo zúčastňovať sa konaní na zadávanie verejných zákaziek, alebo vyhradiť plnenie zákaziek v rámci programov chránených pracovných miest.
(29) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxť možné predložiť ponuky, ktoré odrážajú rozmanitosť možných technických riešení. xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xormu, alebo v prípade, ak takáto norma neexistuje, na vnútroštátnu normu, verejní obstarávatelia musia zvážiť ponuky vypracované na základe rovnocexxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxí uviesť dôvod prípadného rozhodnutia, že v danom prípade neexistuje rovnocennosť. Verejní obstarávatelia, ktorí chcú vymedziť environmentálne poxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxať účinky skupín výrobkov alebo služieb na životné prostredie. Môžu, ale nie sú povinní použiť príslušné špecifikácie, ktoré sú definované v environmxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxlne označenia, za predpokladu, že požiadavky označovania sú vypracované a prijaté na základe vedeckých informácií použitím postupu, ktorého sa môžu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xredpokladu, že označenie je prístupné a dostupné pre všetky zainteresované strany. Verejní obstarávatelia by mali vždy, keď je to možné, stanoviť tecxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxké špecifikácie by mali byť uvedené jasne tak, aby všetci uchádzači vedeli, na čo sa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom vzťahujú.
(30) Doxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxm rovnocennom dokumente.
(31) Pre verejných obstarávateľov, ktorí realizujú obzvlášť zložité projekty, by mohlo byť objektívne nemožné bez toho, xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxia a/alebo finančné/právne riešenia. Táto situácia môže vzniknúť najmä pri realizácii dôležitých projektov integrovanej dopravnej infraštruktúrxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xožné vymedziť vopred. Keďže na zadávanie takýchto zákaziek nie je možné použiť otvorené alebo užšie konanie, malo by sa stanoviť flexibilné konanie, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxiská zákazky s každým záujemcom. Toto konanie sa však nesmie používať takým spôsobom, ktorý by obmedzoval alebo narušoval hospodársku súťaž, najmä mexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxača, ako uchádzač, ktorého ponuka bola vybraná ako ekonomicky najvýhodnejšia.
(32) S cieľom podporovať účasť malých a stredných podnikov na trhu vexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxnicou za predpokladu, že nie sú priamo ani nepriamo diskriminačné a sú uvedené v oznámení o vyhlásení obstarávania alebo v zadávacích podkladoch. Môžu xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxsti, boja proti nezamestnanosti alebo ochrany životného prostredia. Okrem iného je možné sa zmieniť napríklad najmä o požiadavkách - platných počas pxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné vo vnútroštátnom práve, a na nábor vyššieho počtu osôb so zdravotným postihnutím, ako to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy.
(34) Zákony, prexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx práci, platia počas plnenia verejnej zákazky za predpokladu, že takéto pravidlá a ich uplatňovanie sú v súlade s právom Spoločenstva. Pre cezhraničné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [11] stanovuje minimálne podmienky, ktoré musí spĺňať hostiteľskej krxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtí sa môže považovať za závažné porušenie odborných povinností alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním hospodárskeho subjexxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxsti informačných a komunikačných technológií a vzhľadom na zjednodušenia, ktoré tieto technológie môžu priniesť, pokiaľ ide o uverejňovanie zadávaxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxičné komunikačné prostriedky a prostriedky slúžiace na výmenu informácií. Zvolené prostriedky a technológia musia byť v súlade s technológiami použxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxkaziek je potrebné, aby sa oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania vypracované verejnými obstarávateľmi z členských štátov, uverejňovali v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxy pre nich zaujímavé. Na tento účel je vhodné poskytnúť im adekvátne informácie o predmete zákazky a o podmienkach s ňou súvisiacich. Lepšia dostupnosť xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvacieho konania a Spoločný slovník obstarávania (CPV) ustanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 [12], ako referenčná noxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxť ich záujem o zákazky tým, že sa budú snažiť získať od verejných obstarávateľov výzvu na predloženie ponuky za požadovaných podmienok.
(37) Smernicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxdy 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode ("smernixx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na súťaže v oblasti služieb, si vyžadujú vyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, ako vyžadujú xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxplňujúce požiadavky. Na tento účel by sa podľa možnosti malo nabádať na používanie elektronických podpisov, najmä zaručených elektronických podpisxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
(38) Používanie elektronických prostriedkov vedie k úsporám času. Z toho dôvodu by sa malo ustanoviť skrátenie minimálnych lehôt, ak sa používajú elexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxsobilosti uchádzačov v otvorených konaniach a záujemcov v užších konaniach a rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho kxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoré verejní obstarávatelia môžu používať pri výbere účastníkov súťaže a prostriedkov, ktoré hospodárske subjekty môžu používať na preukázanie, že txxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxaže, kritériá výberu účastníkov, ktoré použije a úroveň osobitnej spôsobilosti, ktorú môže, ale nemusí vyžadovať od hospodárskych subjektov pred icx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a v súťažnom dialógu. Takéto zníženie počtu záujemcov by sa malo vykonať na základe objektívnych kritéxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxej spôsobilosti osôb zastupujúcich hospodárske subjekty by mohol postačovať všeobecný odkaz na prípady uvedené v článku 45 uvedený v oznámení o vyhláxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxľadom na flexibilitu, ktorú si tieto konania môžu vyžadovať, a vzhľadom na vysokú úroveň nákladov spojených s takýmito metódami obstarávania, mali byx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xredmetom ďalšej dialógu alebo rokovania, na základe vopred určených kritérií pre zadanie zákazky. Toto zníženie by malo zabezpečiť, nakoľko to počet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxomov, osvedčení alebo iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sa uplatnia v prípade, ak sa od účastníka obstarávacieho konania alebo súťaže návrhxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxčineckej organizácie alebo ktoré boli uznané vinnými z korupcie alebo podvodu poškodzujúceho finančné záujmy Európskych spoločenstiev alebo z pranxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx ak existujú pochybnosti o osobnej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača, môžu požiadať o spoluprácu príslušné orgány dotknutého členského štátu. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtných činoch vynesenom v súlade s vnútroštátnym právom. Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesúlad s právnymi predpismi o živxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdnutia s rovnocenným účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním hospodárskeho subjektu, alebo za závažxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxzania s pracovníkmi, ktoré bolo predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnakým účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skuxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxch, keď povaha prác a/alebo služieb opodstatňuje uplatnenie opatrení alebo systémov environmentálneho riadenia počas plnenia verejnej zákazky, môxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xrávnych nástrojov Spoločenstva, akým je nariadenie (ES) č. 761/2001 [17] (EMAS), môžu preukázať, že hospodársky subjekt je technicky schopný zákazkx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xorma dôkazu a alternatíva k registračným systémom environmentálneho riadenia.
(45) Táto smernica umožňuje členským štátom zostaviť úradné zoznaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxkéhoto zápisu alebo takejto certifikácie v zadávacom konaní v inom členskom štáte. Pokiaľ ide o úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx technickú spôsobilosť iných spoločností v skupine na podporu svojej žiadosti o zápis. V takom prípade je na hospodárskom subjekte, aby preukázal, že txxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxaviek, ktoré majú byť splnené, a najmä, ak sa subjekt odvoláva na finančnú situáciu inej spoločnosti v skupine, môže vyžadovať, aby bola táto spoločnosx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxpečia súlad so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania a ktoré zaručia, aby sa ponuky posudzovali v podmienkach efektxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xajvýhodnejšia ponuka".
Na zabezpečenie súladu so zásadou rovnakého zaobchádzania pri zadávaní zákaziek je potrebné stanoviť povinnosť - uznanú jxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx budú uplatňovať na zistenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Verejní obstarávatelia sú preto zodpovední za uvádzanie kritérií pre zadanie zákazkx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxjní obstarávatelia môžu upustiť od uvádzania váh pri kritériách pre zadanie zákazky v náležite opodstatnených prípadoch, ktoré musia vedieť odôvodnxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Keď sa verejní obstarávatelia rozhodnú zadať zákazku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, posúdia ponuky s cieľom určiť, ktorá z nich ponxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxť určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pre verejného obstarávateľa. Určenie týchto kritérií závisí od predmetu zákazky, pretože kritériá musix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxok za vynaložené peniaze pre každú ponuku.
S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie by kritériá pre zadanie zákazky mali umožňovať, aby sa ponuky pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxironmentálnych požiadaviek, môžu verejnému obstarávateľovi umožniť splnenie potrieb dotknutej verejnosti, ktoré sú uvedené v špecifikáciách zákxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xefinované v špecifikáciách zákazky - obzvlášť znevýhodnených skupín osôb, medzi ktoré patria osoby, ktoré sú príjemcami/používateľmi prác, dodávox xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xplatňovanie vnútroštátnych ustanovení o odmenách za určité služby, ako sú napríklad služby vykonávané architektmi, inžiniermi alebo právnikmi, a pxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxijať a v zmysle meniacich sa technických požiadaviek zmeniť a doplniť určité technické podmienky, najmä tie, ktoré sa týkajú oznámení a štatistických xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxarávateľov uvedené v prílohách. Preto je potrebné zaviesť na tento účel flexibilné a rýchle prijímacie konanie.
(49) Opatrenia potrebné na vykonanxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxcí prenesených na Komisiu [18].
(50) Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xámci ktorých sú členské štáty povinné transponovať a uplatňovať smernice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
OBSAH
Čláxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxácii
Článok 4
— Hospodárske subjekty
Článok 5
— Podmienky týkajúce sa dohôd uzatvorených v rámci Svetovej obchodnej organizácie
Článok 6
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo výške viac ako 50 %
Článok 9
— Metódy výpočtu odhadovanej hodnoty verejných zákaziek, rámcových dohôd a dynamických obstarávacích systémov
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxami
Článok 12
— Zákazky v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb
Článok 13
— Špecifické výnimky v oblasti txxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxrodných pravidiel
Článok 16
— Špecifické výnimky
Článok 17
— Koncesie na služby
Článok 18
— Zákazky na služby zadávané na základe výlučnýcx xxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x
xxxxxx xx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x
Článok 22
— Zmiešané zákazky na služby uvedené v prílohe II A a služby uvedené v prílohe II B
Článok 23
— Technické špecifikácie
Článok 24
— Varixxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení o ochrane zamestnanosti a pracovných podmienok
Článok 28
— Použitie otvoreného, užšieho a rokoxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxnia o vyhlásení zadávacieho konania
Článok 31
— Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho xxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx programy na podporu bytovej výstavby
Článok 35
— Oznámenia
Článok 36
— Forma a spôsob uverejňovania oznámení
Článok 37
— Nepovinné uverejxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxdy a informácie
xxxxxx xx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxanovenia o komunikácii
Článok 43
— Obsah zápisníc
Článok 44
— Overovanie spôsobilosti, výber účastníkov a zadávanie zákaziek
Článok 45
— xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Článok 48
— Technická a/alebo odborná spôsobilosť
Článok 49
— Normy zabezpečenia kvality
Článok 50
— Normy environmentálneho riadenia
Čxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podľa verejného práva alebo súkromného práva
Článok 53
— Kritériá pre zadanie zákazky
Článok 54
— Používanie elektronických aukcií
Článok xx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xerejných koncesiách na práce
Článok 59
— Lehota
Článok 60
— Uzatváranie subdodávateľských zmlúv
Článok 61
— Zadávanie dodatočných prác kxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxia
Článok 65
— Lehota na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk
Článok 66
— Všeobecné ustanovenia
Článok 67
— Rozsah pôsobnosti
xxxxxx xx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxačné prostriedky
Článok 72
— Výber súťažiacich
Článok 73
x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Článok 77
— Poradný výbor
Článok 78
— Revízia prahových hodnôt
Článok 79
— Zmeny a doplnenia
Článok 80
— Vykonanie
Článok 81
— Monitxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
x xxxxxxxx
xxxxxxx x
x xxxxxx xxnností uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b)
Príloha II
— Služby uvedené v článku 1 ods. 2 písm. d)
Príloha II A
Príloha II B
Príloha III
— Zoznam ixxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x
xxxxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnej správy
Príloha V
— Zoznam výrobkov uvedených v článku 7 v súvislosti so zákazkami zadávanými verejnými obstarávateľmi v oblasti obrany
Prílxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x
x xxxxxxácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o vyhlásení zadávacieho konania
Príloha VII B
— Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o verxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxrejnými obstarávateľmi
Príloha VII D
— Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o vyhlásení súťaže návrhov
Príloha VIII
— Základné cxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx
x xxxxxxxx
xxxxxxx xx x
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx x
x xxxxxxx xxxazky na dodávku tovaru
Príloha IX C
— Verejné zákazky na služby
Príloha X
— Požiadavky týkajúce sa zariadení na elektronické prijímanie ponúk, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxužijú pojmy vymedzené v odsekoch 2 až 15.
2. a) "Verejné zákazky" sú zmluvy s peňažným plnením, uzavreté písomne medzi jedným alebo viacerými hospodáxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxeb v zmysle tejto smernice.
b) "Verejné zákazky na práce" sú verejné zákazky, ktorých predmetom je buď vykonanie prác, alebo vypracovanie projektovxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxajúcim požiadavkám špecifikovaným verejným obstarávateľom. "Dielo" znamená výsledok stavebných prác alebo stavebnoinžinierskych prác ako celkux xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxazky uvedené v písmene b), ktorých predmetom je nákup, lízing, prenájom alebo kúpa výrobkov na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxnú zákazku na dodávku tovaru".
d) "Verejné zákazky na služby" sú iné verejné zákazky ako verejné zákazky na práce alebo na dodávku tovaru, ktorých prexxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxejnú zákazku na služby", ak hodnota príslušných služieb prevyšuje hodnotu výrobkov, na ktoré sa táto zákazka vzťahuje.
Verejná zákazka, ktorej prexxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxnú zákazku na služby.
3. "Verejná koncesia na práce" je zákazka rovnakého druhu ako verejná zákazka na práce s tým rozdielom, že protiplnením za prácex xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xovnakého druhu ako verejná zákazka na služby s tým rozdielom, že protiplnením za poskytovanie služieb je buď len právo na využívanie služby, alebo toto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxpodárskymi subjektmi, ktorej cieľom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a prxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxh charakteristiky, napr. bežná dostupnosť na trhu, spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa, ktorý má obmedzené trvanie a počas celej doby platnoxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxiami.
7. "Elektronická aukcia" je opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenie na predloženie nových cien upravených smerom nadol a/axxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxazky na práce, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako napríklad projektová dokumentácia stavebných prác, nesmú byť predmetom elektronickxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxt alebo skupinu takýchto osôb a/alebo inštitúcií, ktoré na trhu ponúkajú vykonanie prác a/alebo diela, výrobky alebo služby.
Výraz "hospodársky suxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrý predloží ponuku, sa označuje ako "uchádzač". Subjekt, ktorý sa snaží získať výzvu na účasť na užšom alebo rokovacom konaní alebo na súťažnom dialógux xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxom, združenia vytvorené jedným alebo niekoľkými takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným prxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter;
b) má právnu subjektivitu; a
c) je z väčšej časti financovaná štátnymi, regionálnymi alebo miestxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxadiaci alebo dozorný orgán, ktorého viac ako polovicu členov vymenúvajú štátne, regionálne alebo miestne orgány alebo iné inštitúcie, ktoré sa spravxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxenách a), b) a c) druhého pododseku, sú uvedené v prílohe III. Členské štáty pravidelne oznamujú Komisii akékoľvek zmeny vo svojich zoznamoch inštitúcxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určené pre verejných obstarávateľov, alebo
- zadáva verejné zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na práce, na dodávky tovarov alebo na služby určexx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ktorý o to má záujem.
b) "Užšie konanie" znamená také konanie, v ktorom môže požiadať o účasť každý hospodársky subjekt a v rámci ktorého môžu predložix xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxrsky subjekt požiadať o účasť a v rámci ktorého verejný obstarávateľ vedie dialóg so záujemcami pozvanými do tohto konania s cieľom vypracovať jedno alxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxy.
Na účely použitia konania uvedeného v prvom pododseku sa verejná zákazka považuje za "obzvlášť zložitú", ak verejní obstarávatelia:
- nie sú obxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx verejní obstarávatelia konzultujú s hospodárskymi subjektmi, ktoré si vybrali, a rokujú o podmienkach zákazky s jedným alebo viacerými z nich.
e) "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxektúry a inžinierstva alebo spracovania údajov, plán alebo projektovú dokumentáciu vybranú porotou po ich predložení do súťaže, s udelením alebo bez xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a následne oznámiť. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronicky.
13. "Elektronick" znamená postup, pri ktorom sa používajú elektronxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxení, rádiom, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
14. "Spoločný slovník obstarávania", ďalej len -"CPV" (Coxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx95/2002, pri súčasnom zabezpečení súladu s ostatnými existujúcimi nomenklatúrami.
V prípade rozličných výkladov pôsobnosti tejto smernice kvôlx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxené v prílohe II, má prednosť nomenklatúra NACE alebo CPC.
15. Na účely článku 13, článku 57 písm. a) a článku 68 písm. b) majú nasledujúce slovné spojenxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xrčenými koncovými bodmi siete prostredníctvom vedení, mikrovlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami;
bx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a je potrebný na prístup do danej verejnej siete a na efektívnu komunikáciu prostredníctvom tejto siete;
c) "verejné telekomunikačné služby" znamexxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
d) "telekomunikačné služby" znamenajú služby, ktorých poskytovanie spočíva úplne alebo čiastočne v prenose alebo smerovaní signálov vo verejnej txxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxnia zákaziek
Verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne.
Článok 3
Udeľxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxrejných služieb subjektu, ktorý nie je verejným obstarávateľom, akt, ktorým sa právo udeľuje, zabezpečí v súvislosti so zákazkami na dodávku tovaru, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xríslušnosti.
HLAVA II
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxrí sú podľa práva členského štátu, v ktorom sú usadení, oprávnení poskytovať príslušnú službu, nesmú byť vylúčení len z dôvodu, že podľa práva členskéhx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xerejných zákaziek na práce, ako aj verejných zákaziek na dodávku tovaru, ktoré navyše zahŕňajú aj služby a/alebo montáž a inštaláciu, sa však od právnixxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxnenie príslušnej zákazky.
2. Predložiť ponuky alebo sa prihlásiť ako záujemcovia sa môžu aj skupiny hospodárskych subjektov. Na účely predloženia xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxá, sa to však môže vyžadovať vtedy, ak jej bola zákazka zadaná, a ak je táto zmena nevyhnutná pre uspokojivé plnenie zákazky.
Článok 5
Podmienky týkaxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx svojich vzťahoch podmienky, ktoré sú rovnako priaznivé ako podmienky, ktoré poskytujú hospodárskym subjektom z tretích krajín pri vykonávaní Dohodx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xoradného výboru pre verejné obstarávanie uvedeného v článku 77navzájom poradia o opatreniach, ktoré majú byť na základe dohodyprijaté.
Článok 6
xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zadaných zákazkách a informácií pre záujemcov a uchádzačov uvedených v článku 35 ods. 4 a v článku 41, a v súlade s vnútroštátnym právom, ktorému verejnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxormácie zahŕňajú najmä technické alebo obchodné tajomstvo a dôverné hľadiská ponúk.
KAPITOLA II
Rozsah pôsobnosti
Oddiel 1
Prahové hodnoty
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xlánkoch 10 a 11 a v článkoch 12 až 18 a ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa rovná alebo je vyššia ako tieto prahové hodnoty:
xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xbstarávateľmi, ktorí sú uvedení v prílohe IV ako ústredné orgány štátnej správy; v prípade verejných zákaziek na dodávku tovaru zadávaných verejnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxx xxx
x xxx xxxxxxx xxxazky na dodávku tovaru a na služby zadávané inými verejnými obstarávateľmi, ako sú xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx IV a pôsobia v oblasti obrany, ak tieto zákazky zahŕňajú výrobky, na ktoré sa nevzťahuje príloha V,
- pre verejné zákazky na služby zadávané ktorýmkoľxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx zodpovedajú referenčným číslam CPC 7524, 7525 a 7526 a/alebo službám uvedeným v prílohe II B;
c) 6242000 EUR pre verejné zákazky na práce.
Článok 8
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obstarávatelia prispievajú priamo vo výške viac ako 50 % a ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako 6242000 EUR,
- ak tieto záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx
x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh na šport, rekreáciu a voľný čas, školských a univerzitných budovách a budovách, ktoré sa využívajú na administratívne účely;
b) zákazky na služby, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx a ktoré sú spojené so zákazkou na práce v zmysle písmena a).
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby verejní obstarávatelixx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxmotní verejní obstarávatelia, alebo súlad s touto smernicou, ak oni sami zadávajú takúto zákazku pre a v mene týchto iných subjektov.
Článok 9
Metóxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xerejnej zákazky vychádza z celkovej splatnej sumy bez DPH odhadnutej verejným obstarávateľom. Tento výpočet zohľadní celkovú predpokladanú sumu, vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xohľadní ich pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky.
2. Tento odhad musí byť platný v čase odoslania oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
3. Žiadny projekt na práce ani navrhovaný nákup určitého množstva tovaru a/alebo služieb sa nesmie rozdeliť s cieľom predísť tomu, aby patril do pôsobxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxladanú hodnotu tovaru potrebného na vykonanie prác, ktorý verejní obstarávatelia dajú zhotoviteľovi k dispozícii.
5. a) Ak navrhovaná práca alebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkýchto častí.
Ak sa súhrnná hodnota častí rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota stanovená v článku 7, táto smernica sa vzťahuje na zadávanie každex xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx prácach za predpokladu, že súhrnná hodnota týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.
b) Ak návrh na nadobudnutie podobného tovxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxota všetkých takýchto častí.
Ak sa súhrnná hodnota častí rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota stanovená v článku 7, táto smernica sa vzťahuje na zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xe nižšia ako 80000 EUR, pokiaľ súhrnná hodnota týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.
6. Pokiaľ ide o verejné zákazky na dodávxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x) v prípade verejných zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba kratšia alebo sa rovná 12 mesiacom, celková predpokladaná hodnota po dobu platnosti zmluvxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xez pevne stanovenej doby alebo s dobou, ktorá sa nedá vymedziť, mesačná hodnota vynásobená 48.
7. V prípade verejných zákaziek na dodávku tovaru alebx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx z celkovej skutočnej hodnoty po sebe nasledujúcich zákaziek rovnakého druhu zadaných v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov alebo v priebehu rozpoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxj zákazky;
b) alebo z celkovej predpokladanej hodnoty po sebe nasledujúcich zákaziek zadaných v priebehu 12 mesiacov po prvej dodávke alebo v priebexx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxť so zámerom vylúčiť túto zákazku z pôsobnosti tejto smernice.
8. Pokiaľ ide o verejné zákazky na služby, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
ii) bankové a ostatné finančné služby: poplatky, provízie, úroky a ostatné formy odmien;
iii) zákazky zahŕňajúce vypracovanie projektovej dokuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xobu určitú, ak je táto doba kratšia ako alebo sa rovná 48 mesiacom: celková hodnota počas celej doby trvania;
ii) v prípade zákaziek bez pevne stanovenxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxhádza z najvyššej predpokladanej hodnoty bez DPH všetkých zákaziek predpokladaných počas celej doby platnosti rámcovej dohody alebo dynamického obxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxasti obrany s výnimkou článku 296 zmluvy.
Článok 11
Verejné zákazky zadávané a rámcové dohody uzatvárané centrálnymi obstarávacími inštitúciamx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx inštitúcie alebo od nej.
2. Verejní obstarávatelia, ktorí v prípadoch uvedených v článku 1 ods. 10 nadobúdajú práce, tovar a/alebo služby prostrednxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxcou, pokiaľ centrálna obstarávacia inštitúcia koná v súlade s touto smernicou.
Oddiel 3
Zákazky vyňaté z pôsobnosti smernice
Článok 12
Zákazxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxe 2004/17/ES zadávajú verejní obstarávatelia vykonávajúci jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7 uvedenej smernice a ktoré sú zadávanx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxxx xxx xx x xxx
xáto smernica sa však aj naďalej vzťahuje na verejné zákazky zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxnku 71, ktorý odkladá jej uplatňovanie.
Článok 13
Osobitné výnimky v oblasti telekomunikácií
Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, kxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxosti jednu alebo viacero telekomunikačných služieb.
Článok 14
Tajné zákazky a zákazky, ktoré si vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia
Tátx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xákonmi, predpismi alebo administratívnymi opatreniami platnými v príslušnom členskom štáte, alebo ak si to vyžaduje ochrana základných záujmov danxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxujú inými procesnými pravidlami a ktoré sú zadávané:
a) na základe medzinárodnej dohody uzatvorenej medzi členským štátom a jednou alebo viacerými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxbo služieb určených na spoločné vykonanie alebo využívanie projektu signatárskymi štátmi; všetky dohody sa oznámia Komisii, ktorá ich môže prekonzuxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území členského štátu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxky
Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky na služby, ktorých predmetom je:
a) nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich staviex xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxorené v akejkoľvek podobe súčasne, pred alebo po zadaní zákazky na nadobudnutie alebo prenájom;
b) nadobudnutie, vývoj, produkcia alebo koprodukcxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) finančné služby v súvislosti s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, najmä transakcie verexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxo služby, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutú službu v plnox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxhuje na koncesie na služby v zmysle článku 1 ods. 4
Článok 18
Zákazky na služby zadávané na základe výlučných práv
Táto smernica sa nevzťahuje na vexxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxučného práva, ktoré im priznáva platný zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie, ktoré je v súlade so zmluvou.
Oddiel 4
Osobitná úprava
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xa takéto zákazky vykonávali v rámci programov chránených pracovných miest, kde väčšina zamestnancov, ktorých sa to týka, sú osoby so zdravotným postixxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxí zadávacieho konania musí obsahovať odkaz na toto ustanovenie.
KAPITOLA III
Úprava verejných zákaziek na služby
Článok 20
Zákazky na služby xxxxxxx x xxxxxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxžby uvedené v prílohe II B
Na zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené v prílohe II B, sa vzťahujú len článok 23 a článok 35 ods. 4
Článok 22
Zmiešxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxe II B, sa zadávajú v súlade s článkami 23 až 55, ak je hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxnkom 35 ods. 4
KAPITOLA IV
Osobitné ustanovenia o špecifikáciách a zadávacích podkladoch
Článok 23
Technické špecifikácie
1. Technické špxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxady alebo doplňujúce podklady. Vždy, keď je to možné, mali by byť tieto technické špecifikácie vymedzené tak, aby zohľadňovali kritériá dostupnosti pxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx uchádzačov a nemajú za následok vytváranie neopodstatnených prekážok pre otváranie verejného obstarávania hospodárskej súťaži.
3. Bez toho, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxvané:
a) buď odkazom na technické špecifikácie vymedzené v prílohe VI a podľa preferencie s odkazom na vnútroštátne normy, ktoré transponujú európsxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak takéto neexistujú tak na vnútroštátne normy, vnútroštátne technické osvedčenia alebo vnútroštátne technicxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxivalentné";
b) alebo pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek; funkčné požiadavky môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky. Takxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkazky;
c) alebo pomocou výkonnostných a funkčných požiadaviek podľa písmena b) s odkazom na špecifikácie uvedené v písmene a), ako prostriedku predxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxteristiky a s odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene b) pre ostatné charakteristiky.
4. Ak verejný obstarávateľ využíva xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xtoré sa odvolal, hneď ako uchádzač vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom preukáže k spokojnosti verejného obstarávateľa, že ním navrhované rixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.
5. Ak verejný obstarávateľ využíva možnosť stanovenú v odseku 3, a to stanoviť technické špecifixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxou, ktorá transponuje európsku normu, s európskym technickým osvedčením, spoločnou technickou špecifikáciou, medzinárodnou normou alebo technicxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ktoré stanovil.
Uchádzač musí vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom a k spokojnosti verejného obstarávateľa preukázať, že práca, výrobok xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol od uznávanej inštitúcie.
6. Ak verejní obstarávatelia stanovia environmentálne charakteristiky poxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx vymedzené v európskej alebo (viac)národnej environmentálnej značke alebo v akejkoľvek inej environmentálnej značke za predpokladu, že:
- tieto šxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxcované na základe vedeckých informácií,
- environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všetky zainteresované straxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xtrany.
Verejní obstarávatelia môžu uviesť, že výrobky a služby, ktoré sú označené environmentálnou značkou, sa považujú za výrobky a služby spĺňajxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xýrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.
7. "Uznávané inštitúcie" v zmysle tohto článku sú skúšobné a kalibračné laboratóriá a certixxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxom v iných členských štátoch.
8. Pokiaľ si to nevyžaduje predmet zákazky, technické špecifikácie sa nesmú odvolávať na konkrétnu značku alebo zdrojx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xlebo určité výrobky. Takýto odkaz sa povolí len výnimočne, ak nie je možný dostatočne presný a zrozumiteľný opis predmetu zákazky podľa odsekov 3 a 4; taxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxšia ponuka, verejní obstarávatelia môžu povoliť uchádzačom, aby predložili variantné riešenia.
2. Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ktorí povolia variantné riešenia, v zadávacích podkladoch uvedú minimálne požiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať a všetky osobitné požixxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľmi.
V konaniach na zadávanie verejných zákaziek na dodávky tovaru alebo na služby nesmú verejní obstarávatelia, ktorí povolili variantné riešenxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na dodávku tovaru, alebo zákazkou na dodávku tovaru, a nie verejnou zákazkou na služby.
Článok 25
Uzatváranie subdodávateľských zmlúv
V zadávaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxnutá zodpovednosť hlavného hospodárskeho subjektu.
Článok 26
Podmienky plnenia zákaziek
Verejní obstarávatelia môžu stanoviť osobitné podxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x špecifikáciách. Podmienky upravujúce plnenie zákazky sa môžu týkať najmä sociálnych a environmentálnych aspektov.
Článok 27
Povinnosti týkajxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxdkladoch uviesť, alebo členských štát mu môže uložiť povinnosť, aby uviedol inštitúciu alebo inštitúcie, od ktorých môže záujemca alebo uchádzač zísxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxienkach, ktoré sú platné v danom členskom štáte, regióne alebo na mieste, kde sa majú práce vykonať alebo služby poskytnúť, a ktoré sa majú uplatňovať na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdené v odseku 1, požiada uchádzačov alebo záujemcov o účasť v zadávacom konaní, aby uviedli, že pri vypracovávaní svojej ponuky zohľadnili povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Prvým pododsekom nie je dotknuté uplatňovanie ustanovení článku 55 o preskúmavaní ponúk s neobvykle nízkou cenou.
KAPITOLA V
Konania
Článok 2x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxroštátne postupy prispôsobené účelom tejto smernice.
Tieto verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom otvoreného alebo užšieho konania. Za osoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x osobitných prípadoch a za osobitných okolností, ktoré sú výslovne uvedené v článkoch 30 a 31, môžu uplatniť rokovacie konanie s uverejneniím oznámenix x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxť, že verejní obstarávatelia môžu použiť súťažný dialóg podľa tohto článku, ak sa domnievajú, že použitie otvoreného alebo užšieho konania neumožní zxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxní obstarávatelia uverejnia oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom uvedú svoje potreby a požiadavky, ktoré definujú v tomto oznámení a/xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x4 až 52, ktorého cieľom je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na účely uspokojenia ich potrieb. Počas tohto dialógu môžu s vybranými záujemcami predxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zvýhodniť niektorých uchádzačov pred inými.
Verejní obstarávatelia nesmú navrhnuté riešenia ani iné dôverné informácie, ktoré získajú od záujemxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prediskutovať v etape dialógu, pričom uplatní kritériá prx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxbo v informatívnom dokumente sa uvedie, že sa táto možnosť môže využiť.
5. Verejný obstarávateľ pokračuje v takomto dialógu dovtedy, kým nenájde riexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxmovaní účastníkov o ukončení dialógu verejní obstarávatelia požiadajú účastníkov, aby predložili svoje konečné ponuky na základe predloženého riexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxciu projektu.
Tieto ponuky môžu byť na žiadosť verejného obstarávateľa objasnené, špecifikované a upresnené. Takéto objasnenie, špecifikácia, uxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxých zmeny by mohli narušiť hospodársku súťaž alebo mať diskriminačný účinok.
7. Verejní obstarávatelia posúdia prijaté ponuky na základe kritérií xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xajvýhodnejšiu ponuku.
Na žiadosť verejného obstarávateľa, môže byť uchádzač, ktorý bol identifikovaný ako uchádzač, ktorý predložil ekonomicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtov ponuky alebo výzvy na predloženie ponuky a nepredstavuje riziko narušenia hospodárskej súťaže alebo riziko diskriminácie.
8. Verejní obstaráxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxámenia o vyhlásení zadávacieho konania
1. Verejní obstarávatelia môžu zadávať verejné zákazky rokovacím konaním po uverejnení oznámenia o vyhlásxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xonuky, ktoré nie sú prijateľné podľa vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v súlade s článkami 4, 24, 25, 27 a s kapitolou VII, pokiaľ sa pôvodné podmienky zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxú všetkých takých a len takých uchádzačov, ktorí spĺňajú kritériá článkov 45 až 52 a ktorí v rámci otvoreného alebo užšieho konania alebo súťažného dialxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xlužieb, alebo rizík s nimi súvisiacich neumožňuje stanovenie celkovej ceny vopred;
c) v prípade služieb, okrem iného služieb v rámci kategórie 6 príxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxú byť poskytnuté, taká, že špecifikácie zákazky sa nemôžu stanoviť dostatočne presne na to, aby umožnili zadanie zákazky výberom najlepšej ponuky podxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxely výskumu, testovania alebo vývoja a nie s cieľom zabezpečiť ziskovosť alebo na získanie náhrady nákladov vynaložených na výskum a vývoj.
2. V prípxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxovili v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, špecifikáciách a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch, a s cieľom získať najlepšiu ponuku poxxx xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxormácie diskriminačným spôsobom, ktorý by mohol niektorých uchádzačov zvýhodniť pred inými.
4. Verejní obstarávatelia môžu stanoviť, že sa rokovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zadanie zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách. V oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí zadávacieho konania
Verejní obstarávatelia môžu zadávať verejné zákazky rokovacím konaním bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho kxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xx xxxxxa predložená žiadna ponuka alebo žiadna vhodná ponuka alebo žiadna žiadosť ako odpoveď na otvorené konanie alebo užšie konanie za predpokladu, že pôvoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxdov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výlučných práv zákazka môže zadať len určitému hospodárskemu subjektu;
c) pokiaľ je to nevyhnutné, ak z dôxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxšie alebo rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, ktorá je uvedená v článku 30. Okolnosti použité na odôvodnenie čxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xú príslušné výrobky vyrábané výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobu vo veľkom xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastočná náhrada bežných dodávok tovaru alebo zariadení alebo ako rozšírenie existujúcich dodávok tovaru xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xy malo za následok nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti pri prevádzke alebo údržbe; takéto zákazky, ako aj opakujúce sa zákazky, nesmx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou končí so svojou obchodnou činnosťou, alebo od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xlužby, ak príslušná zákazka nasleduje po súťaži návrhov a musí sa podľa platných pravidiel zadať úspešnému záujemcovi alebo jednému z úspešných záujexxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xráce a verejných zákazkách na služby:
a) na dodatočné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodne plánovanom projekte alebo v pôvodnej zmluve, ktoré sa kxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxemu subjektu, ktorý tieto práce alebo služby vykonáva:
- ak takéto dodatočné práce alebo služby nie je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od pôxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xôvodnej zákazky, sú však bezpodmienečne nevyhnutné na jej dokončenie.
Súhrnná hodnota zákaziek zadaných na dodatočné práce alebo služby však nesmxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodárskemu subjektu, ktorému tí istí verejní obstarávatelia zadali pôvodnú zákazku za predpokladu, že takéto práce alebo služby sú v súlade so zákxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xznámiť, že sa môže použiť toto konanie a verejní obstarávatelia pri uplatňovaní ustanovení článku 7 zohľadnia celkové predpokladané náklady následnxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu uzatvárať rámcové dohody.
2. Na účely uzatvorenia rámcovej dohody sa verejní obstarávatelia spxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rámcovej dohody platia kritériá pre zadanie zákazky stanovené podľa článku 53.
Na základe rámcovej dohody sa zákazky zadávajú podľa postupu stanovxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxmi rámcovej dohody.
Pri zadávaní zákaziek na základe rámcovej dohody zmluvné strany nesmú za žiadnych okolností vykonať podstatné zmeny a doplnenix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxrem výnimočných prípadov náležite odôvodnených najmä predmetom rámcovej dohody.
Verejní obstarávatelia nesmú rámcové dohody zneužívať alebo poxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxovej dohode.
Zadávanie týchto zákaziek môžu verejní obstarávatelia písomne konzultovať so subjektom, ktorý je zmluvnou stranou rámcovej dohody, x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxie byť nižší ako tri, pokiaľ existuje dostatočný počet hospodárskych subjektov spĺňajúcich kritériá výberu účastníkov a/alebo prijateľných ponúk, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx buď:
- uplatnením podmienok stanovených v rámcovej dohode bez opätovného otvárania súťaže, alebo
- v prípade, že v rámcovej dohode nie sú stanovenx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxh podmienok uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody, podľa tohto postupu:
a) pri každej zákazke, ktorá sa má zadať, verejní obstarávatelia konzxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xa to, aby umožnila predloženie ponúk pre každú konkrétnu zákazku, berúc do úvahy faktory, ako je zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na zaslanie pxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx každú zákazku tomu uchádzačovi, ktorý predloží najlepšiu ponuku na základe kritérií pre zadanie zákazky uvedených v špecifikáciách rámcovej dohodyx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xystémy.
2. Pri zriaďovaní dynamického obstarávacieho systému sa verejní obstarávatelia spravujú pravidlami otvoreného konania vo všetkých jeho xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxli informatívnu ponuku, ktorá je v súlade so špecifikáciami a prípadnými doplňujúcimi podkladmi, sú do systému prijatí; informatívne ponuky sa môžu kxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxelia využívajú výhradne elektronické prostriedky podľa článku 42 ods. 2 až 5.
3. Na účely vytvorenia dynamického obstarávacieho systému verejní obxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxcifikáciách okrem iného uvedú povahu nákupov, predpokladaných v rámci systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa obstarávacieho systému, použxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ponúknu neobmedzený, priamy a plne elektronický prístup k špecifikáciám a k všetkým doplňujúcim podkladom a v oznámení uvedú internetovú adresu, na kxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xystému každému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x5 dní odo dňa predloženia informatívnej ponuky. Lehotu pre zadanie zákazky však môžu predĺžiť, ak zatiaľ nevydali žiadnu výzvu na predloženie ponuky.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxrijatí jeho informatívnej ponuky.
5. Na každú osobitnú zákazku sa musí vydať výzva na predloženie ponuky. Pred vydaním výzvy na predloženie ponuky vxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxili záujem, aby predložili informatívnu ponuku podľa odseku 4 v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania zjednodušeného oznámeniax xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxní obstarávatelia vyzvú všetkých uchádzačov prijatých do systému, aby predložili ponuku na každú zákazku, ktorá má byť zadaná v rámci systému, osobitxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxdanie zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania pre vytvorenie dynamického obstarávacieho systému. Tieto kritériá sa môžu v prípxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxu náležite odôvodnených prípadov.
Verejní obstarávatelia nesmú používať tento systém spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxazky na práce: osobitné pravidlá pre programy na podporu bytovej výstavby
V prípade verejných zákaziek týkajúcich sa vypracovania projektovej dokxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxy plánovanie bolo od začiatku založené na úzkej spolupráci s tímom pozostávajúcim zo zástupcov verejných obstarávateľov, odborníkov a zhotoviteľa, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.
Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania najmä uvedú podľa možnosti čo najpresnejší opis prác, ktoré sa majú vykonať, abx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvacieho konania uvedú podmienky osobnej, technickej, ekonomickej a finančnej spôsobilosti, ktoré majú záujemcovia spĺňať podľa kvalitatívnych krxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx, 36, 38, 39, 41, 42, 43 a 45 až 52.
KAPITOLA VI
Ustanovenia o uverejňovaní oznámení a o transparentnosti
Oddiel 1
Uverejňovanie oznámení
Článxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxojom "profile xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podľa skupín výrobkov, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak celková predpokladaná hodnota, berúc do úvahy články 7 a 9, sa rovnx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xelkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd v každej z kategórií služieb uvedených v prílohe II A, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mexxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxakteristiky zákaziek alebo rámcových dohôd, ktoré majú v úmysle zadať, ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota špexxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx možnosti čo najskôr na začiatku rozpočtového roku.
Oznámenie uvedené v písmene c) sa posiela Komisii alebo sa uverejní v profile kupujúceho podľa moxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxe zadať.
Verejní obstarávatelia, ktorí uverejnia predbežné informatívne oznámenie vo svojich profiloch kupujúcich, pošlú Komisii elektronicky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedených v bode 3 prílohy VIII.
Uverejňovanie oznámení uvedených v písmenách a), b) a c) je povinné len vtedy, ak verejní obstarávatelia využijú možnoxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa o vyhlásení zadávacieho konania.
2. Verejní obstarávatelia, ktorí chcú zadať verejnú zákazku alebo uzatvoriť rámcovú dohodu na základe otvorenéxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxo dialógu za podmienok ustanovených v článku 29, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.
3. Verejní obstaráxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxní obstarávatelia, ktorí chcú zadať zákazku na základe dynamického obstarávacieho systému, oznámia svoj zámer prostredníctvom zjednodušeného oznxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe o výsledkoch zadávacieho konania najneskôr do 48 dní po zadaní zákazky alebo po uzatvorení rámcovej dohody.
V prípade rámcových dohôd uzatvorenýcx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxo dohody.
Verejní obstarávatelia pošlú oznámenie o výsledku zadávania zákaziek v rámci dynamického obstarávacieho systému do 48 dní po zadaní každxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx štvrťroku.
V prípade verejných zákaziek na služby uvedené v prílohe II B verejní obstarávatelia x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxe takýchto oznámení a pre uverejňovanie týchto správ podľa postupu ustanoveného v článku 77 ods. 2
Určité informácie o zadaní zákaziek alebo o uzatvoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxm záujmom, škodilo oprávneným záujmom hospodárskych subjektov, či už verejných alebo súkromných, alebo by mohlo brániť čestnej hospodárskej súťaži xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ považuje za užitočné, vo formáte štandardných formulárov prijatých Komisiou v súlade s postupom uvedenýx x xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxdenými v bode 3 prílohy VIII, alebo iným spôsobom. V prípade použitia skráteného konania uvedeného v článku 38 ods. 8 sa oznámenia posielajú buď faxom alxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pre uverejňovanie oznámení, uvedenými v bode 1 písm. a) a b) prílohy VIII.
3. Oznámenia vypracované a prenášané elektronicky vo formáte a postupmi na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xormáte a postupmi na prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII sa uverejnia najneskôr do 12 dní odo dňa ich odoslania, alebo v prípade skráteného konania uvexxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xazyku Spoločenstva, ktorý si zvolí verejný obstarávateľ, pričom táto pôvodná jazyková verzia je jediným autentickým textom. Zhrnutie dôležitých prxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xznámenia a ich obsah sa nesmú uverejňovať na vnútroštátnej úrovni predo dňom ich odoslania Komisii.
Oznámenia uverejnené na vnútroštátnej úrovni nxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 35 ods. 1, ale uvedie sa v nich dátum odoslania oznámenia Komisii alebo jeho uverejnenia v profile kupujúceho.
Predbežné informatívne oznámenia sa nxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x. Obsah oznámení, ktoré sa neposielajú elektronicky vo formáte a postupmi pre prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII, je obmedzený na približne 650 slovx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnie o uverejnení zaslaných informácií, v ktorom uvedie dátum uverejnenia. Takéto potvrdenie je dôkazom o uverejnení.
Článok 37
Nepovinné uverejxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxnovovaní lehôt na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť verejní obstarávatelia zohľadnia najmä zložitosť zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk bxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.
3. V prípade užších konaní, rokovacích konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásenx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané;
b) v prípade užšieho konania je minimálna lehota na prijímanie ponúk 40 dní odo dňa, keď bolo výzva odoslxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xx xôže spravidla skrátiť na 36 dní, ale za žiadnych okolností nesmie byť kratšia ako 22 dní.
Lehota začína plynúť odo dňa, keď bolo odoslané oznámenie o vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxty uvedené v prvom pododseku sú povolené za predpokladu, že predbežné informatívne oznámenie obsahuje všetky informácie, ktoré sa vyžadujú pri oznámxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxormatívne oznámenie bolo odoslané na uverejnenie v rozpätí od 52 dní do 12 mesiacov predo dňom, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odosxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ponúk uvedené v odsekoch 2 a 4 pri otvorených konaniach a lehota na prijímanie žiadostí o účasť uvedená v odseku 3 písm. a) pri užších a rokovacích konaniaxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xbstarávateľ ponúka neobmedzený a plne elektronický priamy prístup k zadávacím podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom odo dňa uverejnenia oznáxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxočítať k skráteniu uvedenému v odseku 5.
7. Ak z akýchkoľvek dôvodov špecifikácie a sprievodná dokumentácia alebo doplňujúce informácie nie sú poskxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxke miesta, kde sa majú práce vykonať, alebo po nahliadnutí do dokumentov doplňujúcich zadávacie podklady priamo na mieste, lehoty na prijímanie ponúk xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x. V prípade užších konaní a rokovacích konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania uvedených v článku 30, keď časová tieseň znemožňxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxslané elektronicky vo formáte a postupmi posielania oznámení, uvedených v bode 3 prílohy VIII;
b) a v prípade užších konaní lehotu na prijímanie ponúxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxormácie
1. Ak verejní obstarávatelia neponúkajú v otvorených konaniach neobmedzený a plne elektronický priamy prístup k špecifikáciám a sprievodxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxti o účasť za predpokladu, že žiadosť bola podaná s dostatočným predstihom pred uplynutím lehoty stanovenej na predloženie ponúk.
2. Verejní obstarxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pred uplynutím lehoty stanovenej pre prijímanie ponúk, ak bola žiadosť o ne podaná s dostatočným predstihom.
Oddiel 3
Obsah informácií a spôsob icx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v zmysle článku 30 verejní obstarávatelia súčasne písomne vyzvú vybraných záujemcovx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxď:
- kópiu špecifikácií alebo informatívny dokument a všetku sprievodnú dokumentáciu, alebo
- odkaz na prístup k špecifikáciám a ostatným dokumexxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x
xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxúkoľvek sprievodnú dokumentáciu k dispozícii iný subjekt ako verejný obstarávateľ zodpovedný za zadávacie konanie, výzva musí obsahovať adresu, na xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xieto dokumenty požiadať, a výšku a spôsob zaplatenia úhrady za ich poskytnutie. Príslušný útvar pošle hospodárskemu subjektu dokumentáciu bez zbytoxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjný obstarávateľ alebo príslušný útvar najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie ponúk, ak boli vyžiadané s dostatočným predstxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx rokovaní obsahovať aspoň:
a) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania;
b) lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xre začiatok konzultácií, a použitý jazyk alebo jazyky;
d) uvedenie všetkých prípadných sprievodných dokumentov, ktoré sa majú predložiť, buď na poxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxe poradie dôležitosti takýchto kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, v špecifikáciách alebo informatívnom dokumenxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxalógu, ale vo výzve na predloženie ponuky.
Článok 41
Informovanie záujemcov a uchádzačov
1. Verejní obstarávatelia čo najskôr informujú záujexxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcieho systému, vrátane dôvodov každého rozhodnutia o neuzatvorení rámcovej dohody alebo nezadaní zákazky, v súvislosti s ktorou boli pozvaní do súťaxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxomne na požiadanie.
2. Na žiadosť dotknutej strany verejný obstarávateľ čo najskôr informuje:
- každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x x xx x xxxxxxxh svojho rozhodnutia o nerovnocennosti alebo svojho rozhodnutia o tom, že práce, dodávky tovaru alebo služby nespĺňajú výkonnostné alebo funkčné požxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxého uchádzača alebo zmluvných strán rámcovej dohody.
Lehota na odpoveď nesmie za žiadnych okolností prekročiť 15 dní od doručenia písomnej žiadostxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmcových dohôd alebo prijatia do dynamického obstarávacieho systému v prípadoch, ak by poskytnutie takýchto informácií bránilo vymožiteľnosti právxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xrániť čestnej hospodárskej súťaži medzi nimi.
Oddiel 4
Komunikácia
Článok 42
Ustanovenia o komunikácii
1. Každá komunikácia a výmena infoxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xdseku 6 alebo kombináciou týchto spôsobov podľa výberu verejného obstarávateľa.
2. Zvolený spôsob komunikácie musí byť všeobecne dostupný, a teda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xakým spôsobom, aby sa zabezpečila úplnosť údajov a ochrana dôverných údajov uvedených v ponukách a v žiadostiach o účasť a aby verejní obstarávatelia pxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxmunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky, nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a interoperabilné so všeobecne používanými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť, vrátanie kódovania, musia byť pre zainteresované strany dostupné. Zariadenia na elektronické prixxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxť, aby elektronické ponuky obsahovali zaručený elektronický podpis v súlade s jeho odsekom 1;
c) členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxažu, že pred uplynutím lehoty stanovenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť predložia dokumenty, certifikáty a vyhlásenia uvedené v článkocx xx xx xx x x xxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx v konaniach pre zadávanie verejných zákaziek sa môžu podávať písomne alebo telefonicky;
b) ak je žiadosť o účasť podaná telefonicky, musí sa pred uplxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxné faxom boli potvrdené poštou alebo elektronicky, ak je to potrebné na účely právneho dokazovania. Každú takúto požiadavku, spolu s lehotou na zaslanxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxok 43
Obsah zápisníc
Verejní obstarávatelia vypracujú pre každú zákazku, rámcovú dohodu a pre každé zriadenie dynamického obstarávacieho systéxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy alebo dynamického obstarávacieho systému;
b) mená úspešných záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich výberu;
c) mená vylúčených záujemcov alebx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhádzača a dôvody, prečo bola vybraná jeho ponuka, a ak je známy, aj podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnosti, ktoré sú ustanovené v článku 29 a ktoré opodstatňujú použitie tohto konania;
h) v prípade potreby dôvody, prečo sa verejný obstarávateľ rozhoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxatrenia na zdokumentovanie postupu zadávacích konaní vykonávaných elektronicky.
Zápisnica alebo jej hlavné body sa oznámia Komisii, ak o to Komisxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xvahy článok 24 potom, keď verejní obstarávatelia overia spôsobilosť hospodárskych subjektov nevylúčených podľa článkov 45 a 46 v súlade s kritériami xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxe s pravidlami a kritériami nediskriminácie uvedenými v odseku 3.
2. Verejní obstarávatelia môžu od záujemcov a uchádzačov vyžadovať, aby spĺňali mxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xrčitej zákazke musia súvisieť s predmetom zákazky a musia byť primerané tomuto predmetu.
Tieto minimálne úrovne sa uvedú v oznámení o vyhlásení zadáxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxógu môžu verejní obstarávatelia obmedziť počet vhodných záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na vedenie dialógu za prexxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxvne a nediskriminačné kritériá alebo pravidlá, ktoré majú v úmysle uplatniť, minimálny počet záujemcov, ktorých majú v úmysle pozvať, prípadne aj ich xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pri súťažnom dialógu je minimálny počet záujemcov tri. V každom prípade musí byť počet pozvaných záujemcov dostatočný na to, aby sa zabezpečila skutočxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxujemcov, ktorí spĺňajú kritériá výberu účastníkov a minimálnu úroveň spôsobilosti, nižší ako požadovaný minimálny počet, verejný obstarávateľ môžx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxcesu verejného obstarávania iné hospodárske subjekty, ktoré o účasť nepožiadali, ani záujemcov, ktorí nemajú požadované sposobilosti.
4. Ak verexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xlánku 29 ods. 4 a 30 ods. 4, uplatnia pritom kritériá pre zadanie zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, v špecifikáciách alebo v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxh záujemcov.
Oddiel 2
Kvalitatívne kritériá výberu účastníkov
Článok 45
Osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača
1. Z účasti v zadávacxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxých z týchto dôvodov:
a) z dôvodu účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/733/SVV [20];
b) korupcia v zmyslx xxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx záujmov Európskych spoločenstiev [23];
d) pranie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xeňazí [24].
Členské štáty bližšie určia vykonávacie podmienky pre tento odsek v súlade so svojím vnútroštátnym právom a s ohľadom na právo Spoločensxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx verejní obstarávatelia požiadajú záujemcov alebo uchádzačov, kde to prichádza do úvahy, aby predložili doklady uvedené v odseku 3, a ak majú pochybnoxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxdzačov, ktoré považujú za potrebné. Ak sa informácie týkajú záujemcu alebo uchádzača, ktorý má sídlo v inom štáte ako verejný obstarávateľ, tento verexxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xlebo uchádzači usadení, takéto žiadosti sa týkajú právnických a/alebo fyzických osôb, vrátane, kde to prichádza do úvahy, riaditeľov podnikov a každxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxekt môže byť z účasti v zadávacom konaní vylúčený, ak:
a) je v konkurze alebo v likvidácii, ak sú jeho záležitosti spravované súdom, ak voči nemu prebiexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxnych zákonov a iných právnych predpisov;
b) je voči nemu začaté konkurzné konanie, alebo mu bol vydaný príkaz na likvidáciu zo zákona, alebo podlieha xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxl konečným a právoplatným rozsudkom v súlade s právnymi predpismi krajiny uznaný vinným zo spáchania trestného činu, ktorého skutková podstata súvisx x xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtriedkami;
e) nesplnil povinnosti týkajúce sa odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie podľa ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny verejného obstarávateľa;
g) bol uznaný vinným zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácix xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxštátneho práva a s ohľadom na právo Spoločenstva.
3. Za dostatočný dôkaz toho, že sa na hospodársky subjekt nevzťahuje žiadny z prípadov vymedzených x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxu z registra trestov alebo, ak takýto neexistuje, rovnocenný dokument vydaný príslušným súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v krajinxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánom dotknutého členského štátu.
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxch 1 a 2 písm. a), b) a c), môžu sa nahradiť prísažným vyhlásením príslušnej osoby, alebo v členských štátoch, kde neexistujú ustanovenia pre prísažné vyxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxou v krajine pôvodu alebo v krajine, odkiaľ táto osoba pochádza.
4. Členské štáty určia orgány a inštitúcie, ktoré majú právomoc vydávať dokumenty, pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx 46
Spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť
Od každého hospodárskeho subjektu, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania, sa môže vyžadovaťx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxy predložil čestné vyhlásenie alebo potvrdenie, ktoré sú uvedené v prílohe IX A pri verejných zákazkách na práce, v prílohe IX B pri verejných zákazkách xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx môže od záujemcov a uchádzačov vyžadovať, aby v prípadoch, ak musia mať záujemcovia alebo uchádzači určité povolenie alebo musia byť členmi určitej orxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo v takejto organizácii.
Článok 47
Ekonomická a finančná situácia
1. Ekonomickú a finančnú situáciu hospodárskeho subjektu možno spravidla prxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdy škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika;
b) predložením súvah alebo výpisov zo súvah, ak sa zverejňovanie súvahy vyžaduje podľa právnych prxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sa zákazka týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré má takéto výkazy k dispozícii, v závislosti od dátumu, keď bol podnik zriadený alebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xvahy, a pri určitej zákazke, počítať s využitím kapacít iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má. V takom prípade musí verejnxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxupiny hospodárskych subjektov podľa článku 4 sa môžu spoliehať na využitie kapacít účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxôsoby uvedené v odseku 1 si zvolili a aké iné dokumenty im musia byť poskytnuté.
5. Ak z akýchkoľvek opodstatnených dôvodov hospodársky subjekt nie je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
Článok 48
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 a 3.
2. Podľa povahy, množstva alebo dôležitosti, ako aj využitia prác, dodávok tovaru alebo služieb možno technickú spôsobilosť hospodárskych suxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxivom vykonaní najdôležitejších prác. Tieto potvrdenia musia obsahovať hodnotu, dátum a miesto vykonania prác a uvedie sa v nich, či boli práce vykonanx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxam hlavných dodávok vykonaných alebo hlavných služieb poskytnutých za posledné tri roky s uvedením súm, dátumov a príslušných verejných alebo súkromxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxcom verejný obstarávateľ;
- potvrdením kupujúceho, alebo ak takéto potvrdenie nie je k dispozícii, jednoduchým vyhlásením hospodárskeho subjektxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxdniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality a v prípade verejných zákaziek na práce tých, na ktorých sa môže zhotxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxžieb na zabezpečenie kvality a študijných a výskumných zariadení podniku;
d) ak sú výrobky, ktoré sa majú dodať, alebo služby zložité alebo najmä ak sx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxarávateľmi alebo v ich mene príslušným oficiálnym orgánom krajiny, v ktorom je dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby usadený, so súhlasom takéhxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xoužívať;
e) vzdelanie a odborná kvalifikácia poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa a/alebo riadiacich pracovníkov podniku a najmä tej osoby alxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx v náležitých prípadoch, uvedením opatrení environmentálneho riadenia, ktoré bude môcť hospodársky subjekt použiť pri plnení zákazky;
g) uvedeníx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxx xástrojov, strojového alebo technického vybavenia, ktoré má poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ k dispozícii na vykonanie zákazky;
i) uvedením xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xpismi a/alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje;
ii) certifikátmi vydanými oficiálnymi ústavmx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx normy.
3. Hospodársky subjekt sa môže, ak to xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxkom prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na vykonanie zákazky, napríklad predložením prísľubx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxať na využitie kapacít účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.
5. Pri konaniach na zadávanie verejných zákaziek, ktorých xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeho subjektu poskytovať službu alebo vykonávať inštaláciu alebo prácu môže vyhodnotiť najmä s ohľadom na jeho schopnosti, efektívnosť, skúsenosti a xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx 49
Normy zabezpečenia kvality
Ak verejní obstarávatelia vyžadujú predloženie certifikátov vystavených nezávislými inštitúciami potvrdzujúxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sériách európskych noriem, vydaných certifikovaných orgánmi, ktoré spĺňajú série európskych noriem, týkajúcich sa certifikácie. Musia uznávať roxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxvnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality.
Článok 50
Normy environmentálneho riadenia
Ak verejní obstarávatelia v prípadoch uvedených x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxé normy environmentálneho riadenia, môžu využiť systém Spoločenstva pre environmentálne riadenie a audit (EMAS) alebo normy pre environmentálne rixxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxo príslušné európske alebo medzinárodné normy týkajúce sa certifikácie. Uznávajú rovnocenné certifikáty vydané orgánmi v iných členských štátoch. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxklady a informácie
Verejný obstarávateľ môže hospodárske subjekty vyzvať, aby doplnili alebo objasnili certifikáty a dokumenty predložené podľa xxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxkromného práva
1. Členské štáty môžu zaviesť buď úradné zoznamy schválených zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, alebo certixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxamov a pre vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi ustanoveniam článku 45 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až d) a g), článku 46, článku 47 ods. 1, 4 a 5, článkx xx xxxx xx xx x x xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxané hospodárskymi subjektmi, ktoré patria do skupiny a ktoré uvádzajú, že ostatné spoločnosti x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xispozícii počas doby platnosti certifikátu potvrdzujúceho ich zápis v úradnom zozname a že počas rovnakého obdobia budú tieto spoločnosti naďalej spxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxpodárske subjekty, ktoré sú zapísané v úradných zoznamoch alebo ktoré majú certifikát, môžu pri každej zákazke verejnému obstarávateľovi predložiť xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, na základe ktorých mohli byť zapísané do zoznamu, resp. získať certifikáciu a klasifikáciu uvedenú v takom zozname.
3. Certifikovaný zápis v úradnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtov domnienku spôsobilosti, s výnimkou prípadov článkov 45 ods. 1 a 2 písm. a) až d) a g), článku 46, článku 47 ods. 1 písm. b) a c), článku 48 ods. 2 písm. a) boxx xxx xxxxx xxx xxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx xx xx v prípade poskytovateľov služieb.
4. Informácie, ktoré vyplývajú zo zápisu v úradných zoznamoch alebo certifikácie, sa nesmú bezdôvodne spochybňxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtočné potvrdenie vždy, ak sa ponúka nová zákazka.
Verejní obstarávatelia iných členských štátov uplatnia odsek 3 a prvý pododsek tohto odseku len v pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátov do úradného zoznamu alebo na ich certifikáciu inštitúciami uvedenými v odseku 1 sa nemôže vyžadovať žiadny ďalší dôkaz alebo iné potvrdenie, ako xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxdne aj v článku 50.
Účasť hospodárskych subjektov z ostatných členských štátov na verejnom obstarávaní však nemožno podmieniť takýmto zápisom alebx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxeptujú iný rovnocenný spôsob dôkazu.
6. Hospodárske subjekty môžu kedykoľvek požiadať o zápis do úradného zoznamu alebo o vydanie certifikátu. O roxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxné orgány uvedené v odseku 1 sú orgány, ktoré spĺňajú európske certifikačné normy.
8. Členské štáty, ktoré majú úradné zoznamy alebo certifikačné orxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxkazky
Článok 53
Kritériá pre zadanie zákazky
1. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia o oxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxlade ekonomicky najvýhodnejšej ponuky z pohľadu verejného obstarávateľa, rozličné kritériá súvisiace s predmetom xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxiky, prevádzkové náklady, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, dátum dodania tovaru alebo termín dokončenia, alebo
b) len naxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xyhlásení zadávacieho konania alebo v zadávacích podkladoch, alebo v prípade súťažného dialógu v informatívnom dokumente presne určí relatívne váhyx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxušným maximálnym rozpätím.
Ak podľa názoru verejného obstarávateľa nie je možné z preukázateľných dôvodov stanoviť váhy, verejný obstarávateľ uvxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x klesajúcom poradí podľa významu.
Článok 54
Používanie elektronických aukcií
1. Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxrávatelia rozhodnúť, že pred zadaním verejnej zákazky sa uskutoční elektronická aukcia, v rámci ktorej sa môžu stanoviť presnejšie špecifikácie zákxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhej zarážky druhého pododseku článku 32 ods. 4 a pri otvorení súťaže pri zákazkách, ktoré majú byť zadávané v rámci dynamického obstarávacieho systxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxx xxxlebo hodnôt nových charakteristických parametrov ponúk uvedených v špecifikácii, ak sa má zákazka zadať ekonomicky najvýhodnejšej ponuke.
3. Verxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxcifikácia musí okrem iného obsahovať tieto údaje:
a) charakteristické parametre, hodnoty, ktoré budú predmetom elektronickej aukcie, ak sú takétx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxoré vyplynú zo špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;
c) informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxorých uchádzači budú môcť predkladať ponuky, a najmä minimálne rozdiely, ktoré sa prípadne budú pri prekladaní ponúk vyžadovať;
f) príslušné inforxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxie verejní obstarávatelia vykonajú úplné počiatočné vyhodnotenie ponúk podľa kritéria/kritérií pre zadanie zákazky a váh priradených jednotlivým xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxlivých pripojení k elektronickému zariadeniu, ktoré sa používa, a musí obsahovať dátum a čas začiatku elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa mxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx Ak sa má zákazka zadať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, k výzve sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušného uchádzača, urobexxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxomatického prehodnotenia poradí na základe predložených nových cien a/alebo nových hodnôt. Tento vzorec musí obsahovať váhy pre všetky kritériá staxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xčel sa však prípadné rozpätie vopred obmedzí na určitú hodnotu.
Ak sú povolené variantné riešenia, pre každé variantné riešenie sa stanoví osobitný xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxmihu umožnia posúdiť ich relatívne umiestnenie. Taktiež im môžu oznamovať informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt, ak je to uxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxronickej aukcie zverejniť totožnosť uchádzačov.
7. Verejní obstarávatelia ukončia elektronickú aukciu jedným alebo niekoľkými z týchto spôsoboxx
xx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxé spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. V takom prípade verejní obstarávatelia upresnia vo výzve na účasť v aukcii lehotu od prijatia xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
Ak sa verejní obstarávatelia rozhodnú ukončiť elektronickú aukciu v súlade s písmenom c), prípadne v kombinácii so spôsobmi ustanovenými v písmene bxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxkazku v súlade s článkom 53 na základe výsledkov elektronickej aukcie.
Verejní obstarávatelia nesmú elektronické aukcie zneužívať, ani ich nesmú pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxaže oznámením o vyhlásení zadávacieho konania a vymedzený v špecifikáciách.
Článok 55
Ponuky s neobvykle nízkou cenou
1. Ak sa pri určitej zákazxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxžiada o podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité.
Tieto podrobnosti sa môžu týkať najxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx priaznivých podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxdu s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platnými na mieste, kde sa má práca, služby alebo dodávka tovaru uskutoxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxadní predložené dôkazy.
3. Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka má neobvykle nízku cenu preto, lebo uchádzač získal štátnu pomoc, ponuka nemôže xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxateľom preukázať, že príslušná pomoc mu bola poskytnutá v súlade s právnymi predpismi. Ak verejný obstarávateľ zamietne ponuku za týchto okolností, ixxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxiách na práce
Článok 56
Rozsah pôsobnosti
Táto kapitola sa vzťahuje na všetky zmluvy o verejných koncesiách na práce uzavreté verejnými obstaráxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx článku 9.
Článok 57
Vyňatie z pôsobnosti
Táto hlava sa nevzťahuje na verejné koncesie na práce, ktoré sa zadávajú:
a) v prípadoch uvedených v člxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedených v článkoch 3 až 7 smernice 2004/17/ES, ak sú tieto koncesie zadávané na vykonávanie týchto činností.
Táto smernica sa však aj naďalej uplatxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx7/ES, ktoré sú zadávané na tieto činnosti, pokiaľ príslušný členský štát využije možnosť odložiť jej uplatňovanie ustanovenú v jej článku 71 ods. 1 druxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxejnú koncesiu na práce, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia.
2. Oznámenia o verejných koncesiách na práce obsahujú informácie uvedené v pxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2
3. Oznámenia sa uverejňujú v súlade s článkom 36 ods. 2 až 8.
4. Článok 37 o uverejňovaní oznámení sa vzťahujx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxe žiadostí o koncesiu nesmie byť kratšia ako 52 dní od dátumu odoslania oznámenia, okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 38 ods. 5
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xby zadal tretím osobám zákazky predstavujúce minimálne 30 % celkovej hodnoty práce, na ktoré sa má uzatvoriť koncesná zmluva, zároveň sa pre záujemcov xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxať záujemcov o koncesné zmluvy, aby vo svojich ponukách presne určili prípadný percentuálny podiel celkovej hodnoty prác, na ktoré sa má uzatvoriť konxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxtočné práce, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodne plánovanom koncesionárskom projekte alebo v pôvodnej zmluve, ktoré sa však kvôli nepredvídaným okolnostxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxkemu subjektu, ktorý takúto prácu vykonáva:
- ak takéto dodatočné práce nie je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od pôvodnej zmluvy bez toho, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx od plnenia pôvodnej zmluvy.
Súhrnná hodnota zákaziek zadaných na dodatočné práce však nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy na pxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxncesionár verejným obstarávateľom, ktorý je uvedený v článku 1 ods. 9, musí v prípade prác, ktoré majú vykonať tretie osoby, spĺňať ustanovenia o verejxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxvateľmi
Článok 63
Pravidlá uverejňovania: prahová hodnota a výnimky
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby verexxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xko 6242000 EUR, uplatňovali pravidlá uverejňovania definované v článku 64.
Uverejňovanie sa však nevyžaduje, ak zákazka na práce spĺňa podmienky uxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxnikov, ktoré boli vytvorené na účely získania koncesie, alebo podniky s nimi prepojené, sa za tretie osoby nepovažujú.
"Prepojený podnik" znamená kxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlyv na koncesionárov, alebo ktorý ako koncesionár podlieha rozhodujúcemu vplyvu iného podniku z dôvodu vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidixxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xpísaného základného xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku.
Úplný zoznam takýchto podnikov sa uvedie v žiadosti o koncesiu. Takýto zoznam sa aktualizuje po každxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xtorí chcú zadať tretej osobe zákazky na práce, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia.
2. Oznámenia obsahujú informácie uvedené v prílohe VIx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxtupom uvedeným v článku 77 ods. 2
3. Oznámenie sa uverejní v súlade s článkom 36 ods. 2 až 8.
4. Uplatňuje sa aj článok 37 o dobrovoľnom uverejňovaní oznxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xerejným obstarávateľom, koncesionár stanoví lehotu na prijímanie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 37 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxcieho konania alebo výzva na predloženie ponuky.
Uplatňuje sa článok 38 ods. 5, 6 a 7.
HLAVA IV
USTANOVENIA O SÚŤAŽIACH NÁVRHOV
Článok 66
Všeoxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxiť sa súťaže.
2. Prijímanie účastníkov do súťaží návrhov nesmie byť obmedzené:
a) na územie alebo časť územia niektorého členského štátu;
b) na zxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxobami.
Článok 67
Rozsah pôsobnosti
1. Súťaže návrhov podľa tejto hlavy organizujú:
a) verejní obstarávatelia, ktorí sú uvedení ako ústredné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xvedení v prílohe IV, počínajúc prahovou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 249000 EUR;
c) všetci verejní obstarávatelia, počínajúc prahovou hxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxch položky v CPV zodpovedajú referenčným číslam CPC 7524, 7525 a 7526 a/alebo služieb uvedených v prílohe II B.
2. Táto hlava sa vzťahuje na:
a) súťažx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxoch uvedených v písmene a) sa prahová hodnota týka predpokladanej hodnoty bez DPH verejnej zákazky na služby, vrátane xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xrátane predpokladanej hodnoty bez DPH verejnej zákazky na služby, ktorá by následne mohla byť zadaná podľa článku 31 ods. 3, ak verejný obstarávateľ taxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxrhov v zmysle smernice 2004/17/ES, ktoré organizujú verejní obstarávatelia vykonávajúci jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7 uvedenxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxce.
Táto smernica sa však aj naďalej vzťahuje na súťaže návrhov organizované verejnými obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxe ustanovenú v jej článku 71 ods. 1druhom pododseku;
b) súťaže návrhov, ktoré sa organizujú v rovnakých prípadoch, ako sú uvedené v článkoch 13, 14 a 15 xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxj zámer prostredníctvom oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov.
2. Verejní obstarávatelia, ktorí uskutočnili súťaž návrhov, zašlú oznámenie o výslxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xymožiteľnosti práva, bolo v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom určitého verejného alebo súkromného podniku alebo by mxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxerejňovania oznámení, sa vzťahuje aj na súťaže návrhov.
Článok 70
Forma a spôsob uverejňovania oznámení o súťažiach
1. Oznámenia uvedené v článxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxku 77 ods. 2
2. Oznámenia sa uverejnia v súlade s článkom 36 ods. 2 až 8.
Článok 71
Komunikačné prostriedky
1. Článok 42 ods. 1, 2 a 4 sa vzťahuje na všxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx všetkých informácií a ochrana všetkých dôverných informácií oznámených účastníkmi súťaže a aby sa porota sa neoboznámila s obsahom plánov a projektox xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxm stranám musia byť dostupné informácie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sú potrebné na predloženie plánov a projektov elektronicky, vrátane kódovanxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxer súťažiacich
Ak sú súťaže návrhov obmedzené len pre určitý počet účastníkov, verejní obstarávatelia stanovia jasné a nediskriminačné kritériá vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxaž.
Článok 73
Zloženie poroty
Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže návrhov. Ak sa od účastníkov súťaže vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xoroty
1. Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí a stanovísk nezávislá.
2. Plány a projekty predložené záujemcami vyhodnotí anonymne a výlučnx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podpísanej členmi poroty, spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodmi, ktoré si vyžadujú objasnenie.
4. Anonymita musí ostať zachovaná dovtedy, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxta zaznamenala v zápisnici, a aby objasnili akékoľvek hľadiská projektov.
6. Z komunikácie medzi členmi poroty a záujemcami sa vypracuje podrobná zxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxické údaje
S cieľom umožniť posúdenie výsledkov uplatňovania tejto smernice členské štáty predložia Komisii najneskôr do 31. októbra každého roku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxteľmi v priebehu predchádzajúceho roku.
Článok 76
Obsah štatistickej správy
1. Za každého verejného obstarávateľa uvedeného v prílohe IV musí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxkovej hodnote zákaziek zadaných podľa výnimiek z dohody,
Údaje uvedené v písmene a) prvého pododseku sa uvedú, pokiaľ je to možné, v členení podľa:
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí nomenklatúry CPV;
c) štátnej príslušnosti hospodárskych subjektov, ktorým boli zákazky zadané.
Ak boli tieto zákazky zadané na základe rokovaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxdaných zákaziek v členení podľa členských štátov a tretích krajín pôvodu úspešných hospodárskych subjektov.
2. Za každú kategóriu verejného obstaxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
b) počte a celkovej hodnote zákaziek zadaných podľa výnimiek z dohody.
3. Štatistická správa musí obsahovať všetky ďalšie štatistické informácixx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxx xxbor
1. Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený článkom 1 rozhodnutia 71/306/EHS [25] (ďalej len "výbor").
2. Ak sa odkazuxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxrava prahových hodnôt
1. Komisia preskúma prahové hodnoty stanovené v článku 7 každé dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice a v prípade poxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxrenej v ZPČ za 24 mesiacov, ktoré končia v posledný augustový deň, ktorý predchádza revízii, s účinnosťou od 1. januára. Takto upravená výška prahových xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxné v ZPČ budú dodržané.
2. Súčasne s úpravou podľa odseku 1 Komisia upraví v súlade s postupom podľa článku 77 ods. 2:
a) prahové hodnoty stanovené v člxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxkazky na práce;
b) prahové hodnoty stanovené v článku 8 v prvom pododseku písmene b) a v článku 67 ods. 1 písm. a) s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotux xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xds. 1 písm. b) a c) s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na služby zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí nie xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, sa spravidla upravuje každé dva roky začínajúc 1. januárom 2004. Výpočet výšky týchto prahových hodnôt vychádza z priemerných denných hodnôt týchto xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx prahové hodnoty uvedené v odseku 1 a ich zodpovedajúce hodnoty v národných menách uvedené v odseku 3 uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxniť a doplniť:
a) technické postupy pre metódy výpočtu uvedené v druhom pododseku článku 78 ods. 1 a v článku 78 ods. 3;
b) postupy pre vypracovávaniex xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxazov na konkrétne položky v nomenklatúre CPV v oznámeniach;
d) zoznamy inštitúcií a kategórií inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, uvedexx x xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxohe IV po úpravách potrebných na uvedenie dohody do účinnosti;
f) referenčné čísla v nomenklatúre uvedené v prílohe I, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnoxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxé v prílohe II, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v tejto nomenklatúre v rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxministratívnych dôvodov;
i) technické podrobnosti a charakteristiky zariadení na elektronické prijímanie súborov údajov, uvedené v písmenách axx xx x xx x xxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxladu s touto smernicou najneskôr do 31. januára 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alexx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xstanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Článok 81
Monitorovacie mechanizmy
V súlade xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxstupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác [26] členské štáty zabezpečia vykonanie tejto smernice pomocou účinných, dostupxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Smernica 92/50/EHS, s výnimkou jej článku 41, a smernice 93/36/EHS a 93/37/EHS sa zrušujú s účinnosťou od dátumu uvedeného v článku 80 bez toho, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx xrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe XII.
Článok 83
Nadobudnutie účinnosti
Táto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
V Štrasburgu 31. xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xxx xx xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xx x xx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx x. 210.
[2] Ú. v. ES C 193, 10.7.2001, s. 7.
[3] Ú. v. ES C 144, 16.5.2001, s. 23.
[4] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. januára 2002 (Ú. v. ES C 271 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxerejnená v úradnom vestníku). Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu z 29. januára 2004 a rozhodnutie Rady z 2. februára 2004.
[5] Ú. v. ES L 20xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/78/ES.
[7] Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxnica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/78/ES (Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1).
[11] Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
[12] Ú. v. ES L 3xxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16).
[16] Smernica Rady 76/207/EHS z xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 40). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizácií v systéme Spoločenstva pre environmentálne riadenie a audit (EMAS) (Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1).
[18] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
x23] Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.
[24] Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/97/xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxou 92/50/EHS.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I
ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 ODS. 2, PÍSMENO b) [1]
Nxxx x
xxx xxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx x x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxh budov a diel, reštaurovanie a bežné opravy | 45000000 |
45.1 | | Príprava staveniska | | 45100000 |
45.11 | Demolačné práce a búranie budov; zemné práxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxvenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstreľovacie práce, atď.príprava miesta pre ťažbu:odkrývka nadložia a ďalšia úprava a príprxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x
xxxxx | Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce | Táto trieda zahŕňa: prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z vrtného jadra na stavebné, gexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x5.25hĺbenie banských šácht, pozri 45.25prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20 | 45120000 |
45xx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxe | Táto trieda zahŕňa: výstavbu všetkých druhov budovvýstavbu inžinierskych stavieb:mosty, vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunexxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxvé práce v mestáchkompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií na miesteTáto trieda nezahŕňa: služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 1xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxa budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23stavebnoinštaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx0 | 45210000 |
45.22 | Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce | Táto trieda zahŕňa: montáž striechkladenie strešných krytínizolovanie prxxx xxxx x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxstných komunikácií a komunikácií pre chodcovvýstavbu železnícvýstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskáchstavebné práce, iné ako výstavbx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxavného značenia na cestách a parkoviskáchTáto trieda nezahŕňa: prípravné zemné práce, pozri 45.11 | 45230000 |
45.24 | Výstavba vodných diel | Táto txxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxbagrovanie xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxen aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú odborné schopnosti alebo špeciálne zariadenia:stavbu základov, vrátane pilotxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxnie kameňovmontáž a demontáž lešení a pracovných plošín, vrátane prenájmu lešení a pracovných plošínstavba komínov a priemyselných pecíTáto trieda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxčné práce | Táto trieda zahŕňa: inštalácia do budov alebo iných stavieb:elektrického vedeniatelekomunikačných systémovelektrických vykurovacícx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atď. | 45310000 |
45.32 | Izolačné práce | Táto trieda zahŕňa: inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxbo iných stavieb:kanalizácie a sanitárneho vybaveniamontáž plynovoduvykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxx x xstatné stavebnoinštalačné práce | Táto trieda zahŕňa: inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prísxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx400000 |
45.41 | Omietkárske práce | Táto trieda zahŕňa: nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo štukovaných omietok, vrátane pletivoxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxh kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výrobydokončovanix xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pozri 45.43 | 45420000 |
45.43 | Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín | Táto trieda zahŕňa: dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovaxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxdlahovej krytiny z drevakobercov a linolea, vrátane krytiny z gumy alebo z umelej hmotypodlahovej krytiny alebo obkladov stien z teraca, mramoru, graxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxe a natieranie budovmaľovanie a natieranie inžinierskych staviebinštaláciu skla, zrkadiel, atď.Táto trieda nezahŕňa: montáž okien, pozri 45.42 | 4xxxxxxx x
xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxobné činnosti na exteriéroch budoviné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedenéTáto trieda nezahŕňa: čistenie interiérov budov a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxnájom stavebných a demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32 | |
[1] V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a NACE sa použxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx------------------------------------------
PRÍLOHA III
ZOZNAM INŠTITÚCIÍ A KATEGÓRIÍ INŠTITÚCIÍ, KTORÉ SA SPRAVUJÚ VEREJNÝM PRÁVOM, UVEDExxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x
x x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoor Opvang van Asielzoekers
- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaireFederaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxécommunications
- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
- Aquafin
- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxx nationale de BelgiqueNationale Bank van België
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Berlaymont 200x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxstelijke Agentschap voor Netheid
- Bureau d'Intervention et de Restitution belgeBelgisch Interventie — en Restitutiebureau
- Bureau fédéral du xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxire d'Assurance Maladie-InvaliditéHulpkas voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekeringen
- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des MarinsHxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxn de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
- Caisse nationale des CalamitésNationale Kas voor Rampenschade
- Caisse spéciale de Compexxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart
- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveux xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxtimes")Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings — en Lossingsondernemingen en door de Stuwadxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxwesten")
- Centre d'Etude de l'Energie nucléaireStudiecentrum voor Kernenergie
- Centre de recherches agronomiques de Gembloux
- Centre hospxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxapitaleCentrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le RacismeCentrum voor Gelijkheid xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxwkundig Onderzoek te Gent
- Comité de Contrôle de l'Electricité et du GazControlecomité voor Elekticiteit en Gas
- Comité national de l'EnergieNaxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Bexxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxnal du TravailNationale Arbeidsraad
- Conseil supérieur de la JusticeHoge Raad voor de Justitie
- Conseil supérieur des Indépendants et des petitxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxération technique belgeBelgische technische Coöperatie
D
- Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderunx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
- Export Vlaanderen
F
- Financieringsfonds voor xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx Jeugdbijstand
- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
- Fonds culturele Infrastructuur
- Fonds de Participation
- Fonds dx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx de la Communauté française
- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de BelgacomPensioenfonds voor de Rustpensioenex xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxnds voor Beroepsziekten
- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'EntreprisesFonds tot Vergoeding van de in geval vxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
- Fonds Film in Vlaanderen
- Foxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxgâts houillersNationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade
- Fonds piscicole de Wallonie
- Fonds pour le Financement des Prets a des Etats éxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communalesBrussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën
- Foxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxraine
G
- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
- Grindfonds
H
- Herplaatsingfonds
- Het Gemeenschapsondexxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxt belge des Services postaux et des TélécommunicationsBelgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
- Institut bruxellois francophoxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x'Aéronomie spatialeInstituut voor Ruimte — aëronomie
- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entrexxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xeuring
- Institut du Patrimoine wallon
- Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
- Institut xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx de droit public relevant de la Communauté flamandeUniversitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
- Institutioxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxchap
- Institut national d'Assurance Maladie-InvaliditéRijksinstituut voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekering
- Institut national d'Assuxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxes extractivesNationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
- Institut national de Recherche sur les Conditions de TravailNationaal Onderzoekxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxt voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
- Institut national des RadioélémentsNationaal Instituut voor Radio-Elementen
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxration des Conditions de TravailInstituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
- Institut royal belge des Sciences naturellesKoninklijk Bxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx royal météorologique de BelgiqueKoninklijk meteorologisch Instituut van België
- Institut scientifique de Service public en Région wallonne
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxiging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
- Instituut voor het archeologisch Patrixxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
x xxxdin botanique national de BelgiqueNationale Plantentuin van België
K
- Kind en Gezin
- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
L
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xe l'Afrique centraleKoninklijk Museum voor Midden-Afrika
- Musées royaux d'Art et d'HistoireKoninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
- Musxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxht van België
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxsie
- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi
- Office de Contrôle des AssurancesControledienst voor de Vxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx Ziekenfondsen
- Office de la Naissance et de l'Enfance
- Office de Promotion du Tourisme
- Office de Sécurité sociale d'Outre-MerDienst voor de oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxjksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
- Office national de l'EmploiRijksdienst voor Arbeidsvoorziening
- Office national de Sécurité sxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxiale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
- Office national des PensionsRijksdienst voor Pensioenen
- Office nationxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxellois de l'EmploiBrusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxchiatrisch Ziekenhuis-Geel
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
- Orchesxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxor radioactief Afval en Splijtstoffen
P
- Palais des Beaux-ArtsPaleis voor schone Kunsten
- Participatiemaatschappij Vlaanderen
- Pool des xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxRegie der Gebouwen
- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
S
- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitalxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxsche Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden
- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
- Société publique d'Aide a la Qualité de l'Environnement
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
- publique d'Axxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxque d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liege
- Société publique dxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
- Sofibail
- Sofibru
- Sofico
T
- Théâtre national
- Théâtre royal de la MonnaieDe Koninklijke Muntschouwburg
- Toerisme Vlaanderen
- Txxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxoepsopleiding
- Vlaams Egalisatie Rente Fonds
- Vlaamse Hogescholenraad
- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxaamse Milieumaatschappij
- Vlaamse Onderwijsraad
- Vlaamse Opera
- Vlaamse Radio- en Televisieomroep
- Vlaamse Reguleringsinstantie voor xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
- Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
- Vlaams Infrastructuurfonxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxtrie
- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx
xxxxxxxxie
Danmarks xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxsselskabet I/S
Byfornyelsesselskabet Kobenhavn
Hovedstadsomradets Sygehusfaellesskab
Statens og Kommunernes Indkobsservice
Post Danxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxciálnej bytovej výstavby),
- (miestne cirkevné správy),
- (iné orgány verejnej správy).
III — NEMECKO
1. Kategórie
Orgány, štátne zariadexxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
- (univerzity a uznávané (štátom dotované) študentské inštitúcie),
- [odborné združenia zastupujúce právnikov, notárov, daňových poradcov, úxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxchodné a priemyselné komory, remeselnícke cechy, združenia živnostníkov],
- [inštitúcie sociálneho zabezpečenia: fondy nemocenského, úrazovéxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x nekomerčné zariadenia podliehajúce štátnej kontrole a vykonávajúce činnosti všeobecného záujmu, najmä v týchto oblastiach:
- (spolkové inštitúxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
2. Právnické osoby, ktoré sa spravujú súkromným právom
Nepriemyselné a nekomerčné zariadenia podliehajúce štátnej kontrole a vykonávajúce činnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx: nemocnice, zdravotnícke zariadenia, lekárske výskumné ústavy, skúšobné laboratóriá a kafilérie],
- [kultúra: verejné divadlá, orchestre, múzxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxovne, detské domovy, domovy mládeže, strediská voľného času, spoločenské strediská a kultúrne domy, domovy pre týrané ženy, starobince, ubytovne prx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na odbornú prípravu, ďalšie odborné vzdelávanie a rekvalifikáciu, večerné školy pre xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zneškodňovanie odpadov: zametanie ulíc, zneškodňovanie odpadov a čistenie odpadových vôd],
- [stavebníctvo, pozemné a vodné staviteľstvo a bytoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
- (hospodárstvo: organizácie na podporu hospodárskeho rozvoja),
- (cintoríny a pohrebné služby),
- [spolupráca s rozvojovými krajinami: finxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx Právnické osoby, ktoré sa spravujú súkromným právom, ktoré sú štátom vlastnené alebo ktoré pravidelne dostávajú aspoň 50 % svojho ročného rozpočtu v pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxomným právom, ktoré vlastnia právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo sú riadené miestnymi orgánmi na akejkoľvek úrovni, vrátane Grxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxmi podnikmi alebo subjektmi, alebo právnickými osobami, ktoré sú uvedené v písmene b) alebo ktoré previdelne dostávajú aspoň 50 % svojho ročného rozpoxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi, ktoré majú aspoň 51 %-nú kapitálovú účasť v takýchto právnických osobách, ktoré sa spravujú verejným právom.
V — ŠPANIELSKO
Kategórie
- Inštixxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxé sú súčasťou
(všeobecnej štátnej správy).
- Inštitúcie a subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom a na ktoré sa vzťahuje
iné ako tie, ktoré sú xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxťou —
(miestnych orgánov).
- (administratíbne subjekty a spoločné služby zdravotníckeho a sociálneho zabezpečenia).
VI — FRANCÚZSKO
Inštixxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut national de la santé et de xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
- Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxné verejné inštitúcie
- (vodárenské agentúry)
- (školy pre architektov)
- (univerzity)
- (inštitúty pre odbornú prípravu vysokoškolských uxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxrené úrady pre sociálnu bytovú výstavbu)
3. Zoskupenia územných orgánov
- (verejné zariadenia pre spoluprácu medzi miestnymi orgánmi)
- (inštxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xnterprise development]
Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]
Industrial Development Authoritx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxT [Training in hotel, catering and tourism industries]
Irish Sports Council
National Roads Authority
Údarás na Gaeltachta[Authority for Gaelxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxure industry promotion]
Irish Horseracing Authority
Bord na gcon[Greyhound racing support and development]
Marine Institute
Bord Iascaigx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxtals and similar institutions of a public character (Nemocnice a podobné inštitúcie verejného charakteru)
Vocational Education Committees (Výboxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxeru)
Central and Regional Fisheries Boards (Centrálne a regionálne rady pre rybolov)
Regional Tourism Organisations (Regionálne organizácie cxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx napríklad v oblasti telekomunikácií, energetiky, plánovania, atď.)
Agencies established to carry out particular functions or meet needs in varioxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, Nationax xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1(7) of this Directive (Iné verejné inštitúcie spadajúcx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xessina"
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Ente nazionale per l'assixxxxxx xx xxxx x xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx štátne univerzitné inštitúty, konzorciá pre univerzitné vývojové práce),
- (verejnoprospešné a charitatívne inštitúcie),
- (vyššie vedecké a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxrimentálnu prácu),
- (agentúry spravujúce programy povinného sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti),
- (konzorciá pre rekultivxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh),
- (organizácie poskytujúce služby vo verejnom záujme),
- (verejné inštitúcie, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti zábavy, športu, cestovnéxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pod dohľadom člena vlády),
- (verejné zariadenia pod dohľadom "communes") (miestne orgány),
- (združenia miestnych orgánov založené podľa zákoxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxt pre protipožiarny zbor a havarijné služby)
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxov)
- (Nadácia ICTU)
Ministerstvo hospodárstva
- (Syntens)
- (Laboratórium NMi van Swinden)
- (Inštitút Nmi pre metrológiu a technológiu)
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xolandska)
- (Gelderlandova spoločnosť pre rozvoj)
- (Spoločnosť OOM pre rozvoj medzinárodného obchodu)
- LIOF (Limburgská investičná rozvojxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
- (Ústredný štatistický úrad)
Ministerstvo financií
- (Holandská centrálna banka)
- (Holandský úrad pre finančné trhy)
- (Holandský úrad xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxVO, Asociácia manažérov v (skupinové) poručníctvo)
- (Opatrovnícke inštitúcie a inštitúcie skupinového opatrovníctva)
- (Holandská Halt (altxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xrestné činy)
- (Agentúra pre prijímanie žiadateľov o azyl)
- (Národná agentúra pre vymáhanie výživného)
- (Národné organizácie pre odškodnenix xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xoradenstva pre žiadateľov o azyl)
- (Agentúry právnej pomoci)
- (Národný úrad pre boj proti rasovej diskriminácii)
- (Inštitút Clary Wichmanovxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x (Národný lesnícky úrad)
- (Holandský úrad pre vzdelávanie v oblasti potravín a výživy)
- (Univerzita a výskumné centrum Wageningen)
- (Odbor poxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xlebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxjné alebo z verejných zdrojov finacované školy špeciálneho vzdelávania, špeciálne stredné školy alebo inštitúcie pre špeciálne a stredné vzdelávanxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxe stredoškolské vzdelávanie financované z verejných zdrojov v zmysle Wet op het Voortgezet Onderwijs (zákon o stredoškolskom vzdelávaní)
- verejnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxrave)
- verejné školy alebo súkromné školy financované z verejných zdrojov v zmysle Experimentenwet Onderwijs (zákon o experimentálnom vzdelávanxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxwijs en wetenschappelijk onderzoek (zákon o vysokoškolskom vzdelávaní a vedeckom výskume) a inštitúcie pre medzinárodné vzdelávanie, ak viac ako 50 x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xet op de expertisecentra (zákon o strediskách v oblasti špeciálnej pedagogiky)
- národné strediská pre učiteľov v zmysle Wet subsidiëring landelijxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxvého vysielania v zmysle Mediawet (zákon o médiách)
- fondy v zmysle Specifiek Cultuurbeleid (zákon o špecifickej kultúrnej politike)
- národné ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxb)
- ostatné múzea, ktoré dostávajú viac ako 50 % finančných prostriedkov od Ministerstva školstva, kultúrnych záležitostí a vedy
- ostatné organxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh záležitostí a vedy
B. Zoznam názvov
- Informatie Beheer Groep
- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
- Stichting Uitvoering Kindxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxe organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituux
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x College van Beroep voor het hoger Onderwijs
- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
- Koninklijke Bibliotheek
- Stichting Muziek Centrum vxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Culturele Omroepproducties
- Stichting Lezen
- Dienst Omroepbijdragen
- Centrum voor innovatie en opleidingen
- Bedrijfsfonds voor de Pers
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting
- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
- Stichxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxven
- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
- Combo Stichting Combxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx
- Stichting SoFoKles
- Europees Platform
- Stichting mobiliteitsfonds HBO
- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
- Stichting minderhxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xerscentrum
- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
- Bibliotheek voor varenden
- Christelijke bibliotheek voor blinden en sxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xlindenbelang
- Bibliotheek Le Sage Ten Broek
- Doe Maar Dicht Maar
- ElHizjra
- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
- Fund for Central xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxrad zamestnanosti)
- (Nadácia pre bývalých baníkov, ktorí trpia na silikózu)
- (Holandský úrad pre dohľad nad penzijnými fonadami a poisťovníctvxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxe programy poistenia zamestnancov)
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxravy)
- (Holandské združenie lodivodov)
- (Regionálne združenie lodivodov)
Ministerstvo bývania, územného plánovania a životného prostredxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxciálnej starostlivosti a športu
- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
- (Rada pre hodnotenie liečiv)
- Commissiex xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
(zákon o zdravotníckych pomôckach)
- (Certifikácia KEMA/TNO)
- (Národná rada pre nemocničné zariadenia)
- (Rada pre zdravotné poistenie)
x xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxg Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
- (Nadácia na podporu zdravia obyvateľov a životného prostredia)
- Stichting Fxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxráciu odborných zdravotníckych pracovísk)
- (Fondy zdravotného poistenia)
- (Holandská nadácia pre transplantácie)
- (Regionálne orgány prx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxyselnej alebo komerčnej povahy.
XII — PORTUGALSKO
Kategórie
- (Verejné inštitúcie, ktoré nemajú komerčnú alebo priemyselnú povahu),
- (Verxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx
Verejné alebo verejnosťou kontrolované inštitúcie a podniky s výnimkou tých, ktoré sú priemyselnej alebo komerčnej povahy.
XIV — ŠVÉDSKO
Všetxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxie
- Design Council
- Health and Safety Executive
- National Research Development xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx
x xxxxxnal Blood Authority
- National Rivers Authority
- Scottish Enterprise
- Scottish Homes
- Welsh Development Agency
Kategórie
- Maintainex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxy financované z väčšej časti inými verejnými obstarávateľmi)
- National Museums and Galleries (Štátne múzea a galérie)
- Research Councils (Výskxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvotníckych služieb)
- Police Authorities (Policajné orgány)
- New Town Development Corporations (Združenia pre rozvoj nových miest)
- Urban Dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxÁTNEJ SPRÁVY [1]
BELGICKO
—l'Etat | —de Staat | —štát |
—les communautés | —de gemeenschappen | —spoločenstvá |
—les commissions communautairxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
—les communes | —de gemeenten | —obce |
—les centres publics d'aide sociale | —de openbare centra voor maatschappelijk welzijn | —verejné strediská xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xnstellingen die belast zijn met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten | —cirkevné rady a organizácie zodpovedné za správu majetku osxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxgionálneho rozvoja |
—les polders et wateringues | —de polders en wateringen | —vodohospodárske rady |
—les comités de remembrement des biens ruraxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xlusieurs des pouvoirs adjudicateurs ci-dessus. | —de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven. | —združenia vytxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
2.Statsministeriet — Úrad predsedu vlády | |
3.Udenrigsministeriet — Ministerstvo zahraničných vecí | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x
6.Finansministeriet — Ministerstvo financií | 5 styrelser og institutioner — 5 agentúr a inštitúcií |
7.Forsvarsministeriet — Ministerstvo obrxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxyrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — niekoľko agentúr a inštitúcií, vrátane Štátneho ústavu pre očkovacie látky |
9.Justitxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx rad agentúr |
10.Kirkeministeriet — Ministerstvo cirkevných vecí | 10 stiftsovrigheder — 10 diecéznych orgánov |
11.Kulturministeriet — Ministxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo prostredia | 6 styrelser — 6 agentúr |
13.Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministerstvo pre utečencov, prisťahovalectvo a xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxektorater og institutioner — 9 riaditeľstiev a inštitúcií |
15.Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling — Ministerstvo pre vedux xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxií, vrátane Národného laboratória Risoe a dánskych štátnych výskumných a vzdelávaciích zariadenií |
16.Skatteministeriet — Ministerstvo daňovýxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxutioner — 3 agentúry a niekoľko inštitúcií |
18.Trafikministeriet — Ministerstvo dopravy | 12 styrelser og institutioner, herunder Oresundsbrokoxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agentúry, 4 vzdelávacie zariadenia, 5 iných inštitúcií |
20.Okonomi- og Erhvervsministeriet — Mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx x xpolkové ministerstvo zahraničných vecí |
Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) | Spolkové ministerstvo vnútra (len občianske záležitoxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Spolkové ministerstvo hospodárstva a práce |
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xkeine militärischen Güter) | Spolkové ministerstvo obrany (žiadne vojenské záležitosti) |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx für Gesundheit und Soziale Sicherheit | Spolkové ministerstvo zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia |
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Spolkové ministerstvx xxxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xozvoja |
GRÉCKO
1. | Ipoirgeio Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis | Ministerstvo vnútra, verejnej správy a decentralizácie |
2. | xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xx x xpoirgeio Anaptixis | Ministerstvo rozvoja |
5. | Ipoirgeio Dikaiosinis | Ministerstvo spravodlivosti |
6. | Ipoirgeio Ethnikis Paideias kai THrixxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxvo zdravotníctva a sociálnych vecí |
9. | Ipoirgeio Periballontos, CHorotaxias kai Dimosion Ergon | Ministerstvo životného prostredia, územného pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xetaforon kai Epikoinonion | Ministerstvo dopravy a komunikácií |
12. | Ipoirgeio Georgias | Ministerstvo poľnohospodárstva |
13. | Ipoirgeio Empxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x
xxx x xxxxxxeio Aigaioi | Ministerstvo pre Egejské more |
16. | Ipoirgeio Tipoi kai Meson Mazikis Enimerosis | Ministerstvo tlače |
17. | Geniki Grammateia Neas xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxateia Koinonikon Asfaliseon | Generálny sekretariát pre sociálne zabezpečenie |
20. | Geniki Grammateia Apodimoi Ellinismoi | Generálny sekretarxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kai Technologias | Generálny sekretariát pre výskum a techniku |
23. | Geniki Grammateia Athlitismoi | Generálny sekretariát pre šport |
24. | Genixx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xtatistický úrad |
26. | Ethnikos Organismos Koinonikis Frontidas | Národná organizácia pre xxxxxxxx xxxx x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
29. | Geniko CHimeio toi Kratois | Hlavné štátne laboratórium |
30. | Tameio Ethnikis Odopoiias | Grécky fond pre správu ciest |
31. | Ethniko Kapodixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxx xanepistimio THrakis | Tracejská univerzita |
34. | Panepistimio Aigaioi | Egejská univerzita |
35. | Panepistimio Ioanninon | Univezita Ioannina x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxcká škola Kréta |
39. | Sibitanideios Dimosia Scholi Technon kai Epaggelmaton | Technická škola Sivitanidios |
40. | Aiginiteio Nosokomeio | Nemocxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxx x Organismos Diacheirisis Dimosioi Ilikoi A.E. | Organizácia pre štátnu správu hmotných rezerv |
44. | Organismos Georgikon Asfaliseon | Organizácix xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xozemných vojsk |
47. | Geniko Epiteleio Naitikoi | Generálny štáb vojnského námorníctva |
48. | Geniko Epiteleio Aeroporias | Generálny štáb vojenxxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xenerálny sekretariát pre ďalšie vzdelávanie |
Presidencia del Gobiern | Úrad predsedu vlády |
Ministerio de Asuntos Exteriores | Ministerstvo zaxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx | Ministerstvo financií |
Ministerio de Interior | Ministerstvo vnútra |
Ministerio de Fomento | Ministerstvo vnútorného rozvoja |
Ministerio xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxych vecí |
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a výživy |
Ministerio de la Presidencia | Mxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxvo zdravotníctva a ochrany spotrebiteľov |
Ministerio de Economía | Ministerstvo hospodárstva |
Ministerio xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxxterstvá
—Services du Premier minister | —Úrad predsedu vlády |
—Ministere des affaires étrangeres | —Ministerstvo zahraničných vecí |
—Ministxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxximentation, de la peche et des affaires rurales | —Ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a vidieka |
—Ministere de la culture et de la communicatxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe | —Ministerstvo ekológie a trvalo udržateľného rozvoja |
—Ministere de l'économie, des finances et de l'industrie | —Ministerstvo hospodárskych xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxavy, bývania, cestovného ruchu a mora |
—Ministere de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire | —Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxerstvo vnútra, vnútornej bezpečnosti a lokálnych slobôd |
—Ministere de la justice | —Ministerstvo spravodlivosti |
—Ministere de la jeunesse, dx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
—Ministere de la santé, de la famille et des personnes handicapées | —Ministerstvo zdravotníctva, rodiny a osôb so zdravotným postihnutím |
—Minxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxorníctva |
—Académie des sciences d'outre-mer | —Zámorská akadémia vied |
—Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | —Ústrednx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xre zlepšenie pracovných podmienok |
—Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) | —Národná agentúra pre zlepšenie kvality bývania |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxov zámorských území |
—Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) | —Stále zhromaždenie regionálnych poľnohospodárskych komôr |
—xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxá knižnica Štrasburg |
—Bibliotheque publique d'information | —Verejná informačná knižnica |
—Caisse des dépôts et consignations x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociale (CNMSS) | —Národný fond sociálneho zabezpečenia pre ozbrojené sily |
—Centre des monuments nationaux (CMN) | —Národné pamiatkové centrum |
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxenseignement zootechnique | —Centrum zootechnických štúdií |
—Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministere de l'agriculture | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx | —Centrum pre vysokoškolské štúdium sociálneho zabezpečenia |
—Centres de formation professionnelle agricole | —Centrá pre odbronú prípravu poľxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx cinématographie | —Národné kinematografické centrum |
—Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée | —Národné centrum vzdexxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxricole, du génie rural, des eaux et des forets (CEMAGREF) | —Národný ústav pre poľnohospodárske a environmentálne inžinierstvo |
—Centre national dxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
—Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) | —Národné centrum pomoci pre žiakov a univerzitných študentov |
—Centre hospitxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxhat |
—Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) | —Ventrá pre vzdelávanie dospelých a šport |
—Centres régionaux des oeuvres universitaixxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xospodárstva |
—Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants | —Centrá sociálneho zabezpečenia pre migrujúcich pracovníkov |
—Commissixx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxal et des rivages lacustres | —Agentúra na ochranu morského pobrežia a brehov jazier |
—Conservatoire national supérieur de musique de Paris | —Národxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x
—Conservatoire national supérieur d'art dramatique | —Národná škola dramatických umení |
—École centrale — Lyon | —Národná technická škola, Lyox x
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxs | —Francúzsky archeologický inštitút v Aténach |
—École française d'Extreme-Orient | —Francúzsky inštitút pre štúdium Ďalekého východu |
—Écoxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxadministration | —Národná škola verejnej správy |
—École nationale de l'aviation civile (ENAC) | —Národná škola civilného letectva |
—École natixxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxux et des forets (ENGREF) | —Národná škola poľnohospodárska, vodného hospodárstva a lesného hospodárstva |
—Écoles nationales d'ingénieurs | —Nárxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xÉcoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles | —Národná poľnohospodárska škola |
—Ecole nationale du ginie de l'eau et de l'environnement xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xre sudcov |
—Écoles nationales de la marine marchande | —Národné akadémie obchodného námorníctva |
—École nationale de la santé publique (ENSP) | —xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxomique — Montpellier | —Národná vysoká škola agronomická, Montpellier |
—École nationale supérieure agronomique — Rennes | —Národná vysoká škola axxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xes arts et industries — Strasbourg | —Národná vysoká škola umeleckotechnická, Štrasburg |
—École nationale supérieure des arts et industries textixxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxké |
—École nationale supérieure des beaux-arts | —Národná vysoká škola výtvarných umení |
—École nationale supérieure des bibliothicaires | —Náxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) | —Národná vysoká škola elektrotechnická |
—École nationale supérieure des ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánovania |
—Écoles nationales vétérinaires | —Národné veterinárne školy |
—École nationale xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx | —Národné vysoké školy pedagogické |
—École polytechnique | —Vysoká škola polytechnická |
—École technique professionnelle agricole et forestxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Crogny (Aube) |
—École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) | —Vinohradnícka a vinárska škola, Tour Blanche (Gironde) |
—Écxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
—Établissement national des invalides de la marine (ENIM) | —Národný ústav pre invalidných pracovníkov obchodného loďstva |
—Établissement naxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxurels (EMOC) | —Spoločnosť pre dohľad nad prácou na štátom vlastnených budovách kultúrno-vzdelávacieho významu |
—Établissement public du musée ex xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxtion Singer-Polignac | —Nadácia Singer-Polignac |
—Fonds d'action et de soutien pour l'intigration et la lutte contre les discriminations | —Fond nx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxitút pre chov dobytka a veterinárnu medicínu v tropických krajinách |
—Institut français d'archéologie orientale du Caire | —Franzúzsky inštitút pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxue national | —Národný geografický inštitút |
—Institut industriel du Nord | —Priemyselný inštitút sevreného regiónu |
—Institut national agronxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxnačovanie pôvodu |
—Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG) | —Národný astronomický a geofyzikálny ústav |
—Institut national dx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xospelých |
—Institut national d'études démographiques (INED) | —Národný ústav demografických štúdií |
—Institut national des jeunes aveugles — xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrdeaux |
—Institut national des jeunes sourds — Chambéry | —Národný ústav pre mladých nepočujúcich, Chambéry |
—Institut national des jeunes sourxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xu patrimoine | —Národný ústav kultúrneho dedičstva |
—Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3) | —Národný úsxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxl de recherches archéologiques préventives | —Národný ústav preventívneho archeologického výskumu |
—Institut national de recherche pédagogiqux xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxvu |
—Instituts nationaux polytechniques | —Národné polytechncké ústavy |
—Instituts nationaux des sciences appliquées | —Národné ústavy aplikxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxal de recherche en informatique et en automatique (INRIA) | —Národný výskumný ústav pre informatiku a automatizáciu |
—Institut national de rechercxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xRegionálne inštitúty verejnej správy |
—Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen | —Vyšší ústav materiálov a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | —Múzeum Gustava Moreaua |
—Musée du Louvre | —Múzeum v Louvre |
—Musée du quai Branly | —Múzeum Quai Branly |
—Musée national de la marine | —Národnx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxnej légie |
—Muséum national d'histoire naturelle | —Národné prírodovedecké múzeum |
—Office de coopération et d'accueil universitaire | —Úrad pxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxncov a osôb bez štátnej príslušnosti |
—Office national de la chasse et de la faune sauvage | —Národnú úrad pre poľovníctvo a voľne žijúce živočíchy |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx povolania |
—Office des migrations internationales (OMI) | —Úrad pre medzinárodnú migráciu |
—Office universitaire et culturel français pour l'xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
xSyndicat des transports parisiens d'Ile-de-France | —Syndikát parížskych dopravných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxé národné verejné inštitúcie
—Union des groupements d'achats publics (UGAP) | —Zväz združovania pri verejnom obstarávaní |
ÍRSKO
President's xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxpartment of the Taoiseach/[Prime Minister] (Úrad predsedu vlády (Taoiseach))
Central Statistics Office (Ústredný štatistický úrad)
Departmexx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxxxue Commissioners [Úrad finančnej správy (Berný úrad)]
Office of Public Works (Úrad verejných prác)
State Laboratory (Štátne laboratórium)
Ofxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxuation Office (Hodnotiaci úrad)
Civil Service Commission (Komisia pre štátnu službu)
Office of the Ombudsman (Úrad ombudsmana)
Chief State Soxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a reformy práva)
Courts Service (Služby súdov)
Prisons Service (Väzenské služby)
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa a miestnej samosprávy)
Department of Education and Science (Ministerstvo školstva a vedy)
Department of Communications, Marine and Natural Rexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxivy)
Department of Transport (Ministerstvo dopravy)
Department of Health and Children (Ministerstvo zdravotníctva a detí)
Department of Entxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xportu a cestovného ruchu)
Department of Defence (Ministerstvo obrany)
Department of Foreign Affairs (Ministerstvo zahraničných vecí)
Deparxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Ministerstvo záležitostí spoločnstva, vidieka a gaelsky hovoriaceho obyvateľstva)
Arts Council (Umelecká rada)
National Gallery (Národná gxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxisterstvo zahraničných vecí |
3. | Ministero dell'Interno | Ministerstvo vnútra |
4. | Ministero della Giustizia | Ministerstvo spravodlivosti |
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxnisterstvo štátnej pokladnice a Ministerstvo financií) |
7. | Ministero delle Attivita Produttive | Ministerstvo výrobných činností (bývalé Minixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxo komunikácií (bývalé Ministerstvo pôšt a telekomunikácií) |
9. | Ministero delle Politiche agricole e forestali | Ministerstvo poľnohospodárskex x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxvotného prostredia a obrany územia (bývalé Ministerstvo životného prostredia) |
11. | Ministero delle Infrastrutture e Transporti | Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxterstvo práce a sociálnej politiky (bývalé Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia) |
13. | Ministero della Salute | Ministerstvo zdravotnícxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx x xx xxtivita culturali | Ministerstvo kultúrneho dedičstva a kultúrnych činností |
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) | CONSIP (ÚRAx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxices techniques de l'agriculture. | 1. | Ministerstvo poľnohospodárstva, vinohradníctva a rozvoja vidieka: správa poľnohospodárskych technickýcx xxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xecí, zahraničného obchodu, spolupráce a obrany: armáda |
3. | Ministere de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lyxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxredné odborné školy |
4. | Ministere de l'Environnement: Administration de l'environnement. | 4. | Ministerstvo životného prostredia: správa živoxxxxx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx komunikácií: poštové služby a telekomunikácie (len poštová divízia) |
6. | Ministere de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisoxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx x xinistere de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxisko pre informatiku, Ústredný úrad pre štátne tlačivá a kancelárske potreby |
8. | Ministere de la Justice: Etablissements pénitentiaires. | 8. | Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx civile. | 9. | Ministerstvo vnútra: Národné policajné služby, Národný úrad civilnej obrany |
10. | Ministere des Travaux publics: Administration dex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x
xxxANDSKO
(Ministerstvo všeobecných vecí)
- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)
- (Poradná rada pre vládnu politiku)
- (Informačná sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxncoch)
- (Útredná služba pre výber archívov)
- (Všeobecná spravodajská a bezpečnostná služba)
- (Agentúra pre osobné spisy a cestovné doklady)
x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku a konzulárne veci)
- (Generálne riaditeľstvo pre politické veci)
- (Generálne riaditeľstvo pre medzixxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxy patriace pod generálneho tajomníka a zástupcu generálneho tajomníka)
- (rozličné zahraničné misie)
(Ministerstvo obrany)
- (Útvar ústrednxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxfraštruktúru v oblasti dopravy, Ústredné riaditeľstvo)
- (Agentúra pre infraštruktúru v oblasti dopravy, regionálne riaditeľstvá)
- (Správa mxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo letectva)
- (Národná zásobovacia agentúra Kráľovského holandského letectva)
- (Organizácia Ministerstva obrany pre diaľkové vedenie)
- (Lxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)
- (Ústredný plánovací úrad)
- (Úrad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo obchodu)
- (Agentúra pre energetiku a životné prostredie)
- (Agentúra Telecom)
(Ministerstvo financií)
- (Útvar ústrednej politiky a persxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
- (Fiškálna informačná a vyšetrovacia služba (vrátane služieb hospodárskeho vyšetrovania))
- (Daňové a colné školiace stredisko)
- (Správa štáxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxtúra pre starostlivosť o dieťa a ochranu dieťaťa)
- (Centrálna agentúra pre výber pokút)
- (Prokuratúra)
- (Imigračný a naturalizačný úrad)
- xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx ústrednej politiky a personálny útvar)
- [Národná služba pre vykonávanie predpisov (agentúra)]
- [Služba na ochranu rastlín (Agentúra)]
- (Všxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxoj vidieka)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties
(Ministerstvo školstva, kultúry a vedy)
- (Útvar ústrednej politiky a personálny úxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx
- (Štátny inšpektorát pre archeológiu)
- (Inšpektorát štátnych archívov)
- (Poradný výbor pre vedecko-technickú politiku)
- (Školská radax
x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xamiatok)
- (Národný úrad pre archeologické dedičstvo)
(Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti)
- (Útvar ústrednej politiky a personálxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
- (Generalne riaditeľstvo verejných prác a vodného hospodárstva)
- (Ústredie generálneho riaditeľstvo verejných prác a vodného hospodárstva)
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx generálneho riaditeľstva verejných prác a vodného hospodárstva)
- (Generálne riaditeľstvo pre vodné záležitosti)
- (Generálny inšpector, Inšxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxopravný inšpektorát generálneho inšpektora, Inšpektorát dopravy a vodného hospodárstva)
- (Inšpektorát lodnej dopravy generálneho inšpektorax xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmného plánovania a životného prostredia)
- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)
- (Generálne riaditeľstvo pre bytovú výstavbu)
- (Gexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxektorát)
(zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu)
- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)
- (Inšpektorát na ochranu zdravxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xbyvateľstva a životného prostredia)
- (Úrad sociálneho a kultúrneho plánovania)
- (Rada pre hodnotenie liečív)
Generaal (Druhá komora parlamxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xádu)
(Kabinet kráľovnej)
RAKÚSKO
1. | Bundeskanzleramt | Spolkový kancelár |
2. | Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten | Spolkxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx |
4. | Bundesministerium für Finanzen | Spolkové ministerstvo financií |
5. | Bundesministerium für Gesundheit und Frauen | Spolkové ministerstvx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x
xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxstvo spravodlivosti |
xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Wasserwirtschaft | Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva |
10. | Bundesministerium xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
11. | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a techniky |
12. | Bundesministerium fxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pre kalibráciu a meranie |
14. | Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H | Rakúske výskumné a skúšobné stretisko s.xxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxnie s.r.o. |
17. | Bundesrechenzentrum G.m.b.H | Spolkové výpočtové stredisko s.r.o. |
PORTUGALSKO
—Presidkncia do Conselho de Ministros; | Prxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxistirio dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas; | Ministerstvo zahraničných vecí a portugalských spoločenstiev |
—Ministério dx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxvo hospodárstva |
—Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas; | Ministerstvo poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a rybolovu |
—xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
—Ministério da Cultura; | Ministerstvo kultúry |
—Ministério da Saúde; | Ministerstvo zdravotníctva |
—Ministério da Segurança Social e do Trxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xopravy a bývania |
—Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. | Ministerstvo miest, pôdneho hospodárstva a životného prostredxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxRIMINISTERIET | MINISTERSVO OBCHODU A PRIEMYSLU |
Kuluttajavirasto - Konsumentverket | Fínska agentúra na ochranu spotrebiteľov |
Kilpailuvirxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxti spotrebiteľov |
Patentti- ja rekisterihallitus - Patent- och registerstyrelsen | Národná patentový a registračný úrad |
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxt | Fínsky regulačný orgán pre komunikácie |
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ - JORD- OCHSKOGSBRUKSMINISTERIET | MINISTERSTVO POĽNOHOSPODÁRSTVA A Lxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Fínska |
OIKEUSMINISTERIÖ - JUSTITIEMINISTERIET | MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI |
Tietosuojavaltuutetun toimisto - Dataombudsmannens byra | Úxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxs - Högsta förvaltningsdomstolen | Najvyšší správny súd |
Hovioikeudet - hovrätter | Odvolacie súdy |
Käräjäoikeudet - tingsrätter | Okresné súdy x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxmstolen | Pracovný súd |
Vakuutusoikeus - Försäkringsdomstolen | Poisťovací súd |
Vankeinhoitolaitos - Fangvardsväsendet | Väzenské služby |
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxn elokuvatarkastamo - Statens filmgranskningsbyra | Fínska rada pre klasifikáciu filmov |
PUOLUSTUSMINISTERIÖ - FÖRSVARSMINISTERIET | MINISTERxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
Väestörekisterikeskus - Befolkningsregistercentralen | Centrálny register obyvateľstva |
Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen | Nárxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxničná stráž |
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ | MINISTERSTVO SOCIÁLNYCH VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVA |
Työttömyysturvalautakunta - Arbetslöshetsnämnxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxrodná agentúra pre liečivá |
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus - Rdttsskyddscentralen för hälsoverden | Národný úrad súdneho lekárstva |
Tapxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxen | Úrad pre ochranu pred žiarením a jadrovú bezpečnosť |
TYÖMINISTERIÖ - ARBETSMINISTERIET | MINISTERSTVO PRÁCE |
Valtakunnansovittelijain toxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x UTRIKESMINISTERIET | MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ |
VALTIOVARAINMINISTERIÖ - FINANSMINISTERIET | MINISTERSTVO FINANCÍ |
Valtiontalouden xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxitos - Statens arbetsmarknadsverk | Štátny úrad práce |
Verohallinto - Skatteförvaltningen | Daňová správa |
Tullilaitos - Tullverket | Colná sprxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxSTREDIA |
Akademien för de fria konsterna | Kráľovská akadémia výtvarného umenia |
Alkoholinspektionen | Národný úrad pre dohľad nad alkoholom |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxd |
Allmänna reklamationsnämnd | Národná rada pre sťažnosti spotrebiteľov |
Ambassader | Ambasády |
Arbetsdomstolen | Pracovný súd |
Arbetsgxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxe |
Arbetsmarknadsstyrelsen | Národná rada pracovného trhu |
Arbetsmiljöfonden | Fond pracovného prostredia |
Arbetsmiljöinstitutet | Národxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
Arbetsmiljöverket | Švédsky úrad pracovného prostredia |
Arkitekturmuseet | Švédske múzeum architekútúry |
Arrendenämnder (12) | Regionálne xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x
xxxxxxxxx xör utvärdering av medicinsk metodik, statens | Švédska rada pre hodnotenie techniky v zdravotníctve |
Besvärsnämnden för rättshjälp | Odvolacia koxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxafie |
Birgittaskolan | Škola Brigitta |
Blekinge tekniska högskola | Technologický inštitút Blekinge |
Bokföringsnämnden | Švédska rada pre úxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxstavbu, stavebníctvo a plánovanie |
Brottsförebyggande radet | Národná rada pre prevenciu tresnej činnosti |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxôsobené trestnými činmi |
Byggforskningsradet | Rada pre výskum v stavebníctve |
C
Centrala försöksdjursnämnden | Centrálny výbor pre laboratxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxd |
D
Danshögskolan | Vysoká škola tanca |
Datainspektionen | Rada pre ochranu údajov |
Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx institutet | Vysoká škola pre film, rádio, televíziu a divadlo |
E
Ekeskolan | Škola Eke |
Ekobrottsmyndigheten | Úrad pre hospodársku kriminalixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx bezpečnosť |
Energimyndigheten, statens | Švédska národná správa energetiky |
EU/FoU-radet | Švédska rada pre V a T EÚ |
Exportkreditnämnden | Rxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxľad nad realitnými agentúrami |
Fastighetsverk, statens | Rada národného majetku |
Fideikommissnämnden | Rada pre fideikomis (dedičstvo) |
Fixxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxygtekniska försöksanstalten | Výskumný ústav pre aeronautiku |
Folkhälsoinstitut,statens | Ústav pre zdravie obyvateľstva |
Fonden för fukt- oxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxande, Formas | Švédska výskumná rada pre živitné prostredie, poľnohopodárske vedy a územné plánovanie |
Fortifikationsverket National | Správa opxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxrsvarets materielverk | Správa výzbroje a vojenskej techniky |
Försvarets radioanstalt | Radiokomunikačný úrad národnej obrany |
Försvarshistxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxbrojené sily |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxrsökning, Sveriges | Geologický prieskum Švédska |
Geotekniska institut, statens | Švédsky geotechnický inštitút |
Giftinformationscentralex x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxmunikation- och reklamutbildning | Inštitút grafiky a Vysoká škola komunikácií |
Granskningsnämnden för radio och TV | Švédska komisia pre rozhlasxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxarostlivosti o námorníkov |
Handelsflottans pensionsanstalt | Dôchodkový inštitút pre námorníkov |
Handikappombudsmannen | Úrad ombudsmana pxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx statens | Rada pre vyšetrovanie havárií |
Historiska museer, statens | Národné historické múzeá |
Hjälpmedelsinstitutet | Švédsky ústav pre telexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xx0) | Väznice (30) |
Hälso- och sjukvardens ansvarsnämnd | Výbor pre lekársku zodpovednosť |
Högskolan Dalarna | Vysoká škola Dalarna |
Högskolan x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxla Kalmar |
Högskolan i Karlskrona/Ronneby | Vysoká škola Karlskrona/Ronneby |
Högskolan i Kristianstad | Vysoká škola Kristianstad |
Högskolxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xotland |
Högskoleverket | Národná agentúra pre vysokoškolské vzdelávanie |
Högsta domstolen | Najvyšší súd |
I
Idrottshögskolan i Stockholm x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxtut för byggnadsforskning, statens | Rada pre výskum v stavebníctve |
Institut för ekologisk hallbarhet, statens | Švédsky ústav ekologickej udržaxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxicin, statens | Národný ústav psycho-sociálnych faktorov a zdravia |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxd pre hodnotenie politiky trhu práce |
Institutet för rymdfysik | Švédsky astronomický ústav |
Institutionsstyrelse, Statens | Národná rada ústaxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xdoptionsfragor, Statens nämnd för | Národná rada pre adopcie medzi krajinami |
Internationella programkontoret för utbildningsomradet Internatxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
xustitiekanslern | Úrad predsedu najvyššieho súdu |
Jämställdhetsombudsmannen | Úrad ombudsmana pre rovnosť príležitostí |
K
Kammarkollegiex x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Karlstad |
Karolinska Institutet | Inštitút Karolinska |
Kemikalieinspektionen | Národný inšpektorát pre chemikálie |
Kommerskollegium | Náxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxurinstitutet | Národný ústav hospodárskeho výskumu |
Konkurrensverket | Švédsky orgán pre hospodársku súťaž |
Konstfack | Vysoká škola umeleckáx xxxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxr na podporu umelcov |
Konstrad, statens | Národná umelecká rada |
Konsulat | Konzuláty |
Konsumentverket | Švédska agentúra na ochranu spotrebixxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxpravné zariadenia (4) |
Kriminalvardsanstalterna (35) | Národné/miestne nápravné zariadenia (35) |
Kriminalvardsstyrelsen | Národná správa vxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxrad, statens | Národná rada pre kultúrne záležitosti |
Kungl. Biblioteket | Kráľovská knižnica |
Kungl. Konsthögskolan | Kráľovská vysoká škola vxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxút |
Kustbevakningen | Švédska pobrežná stráž |
Kvalitets- och kompetensrad, statens x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x
xantbruksuniveritet, Sveriges | Švédska univerzita poľnohospodárskych vied |
Lantmäteriverket | Národný zememeračský úrad |
Linköpings univexxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxodná správa potravín |
Ljud- och bildarkiv, statens | Národný archív zvukových a pohyblivých obrazových záznamov |
Lotteriinspektionen | Národnx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
Lunds universitet | Univerzita Lund |
Läkemedelsverket | Agentúra pre lekárske výrobky |
Länsarbetsnämnderna (20) | Provinčné úrady práce (20) x
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxký inštitút vzdelávania |
M
Malmö högskola | Univerzita Malmö |
Manillaskolan | Škola v Manille, špciálna škola pre nepočujúce a slabopočujúce dxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxiges | Švédsky meteorologický a hydrologický ústav |
Migrationsverket | Švédska migračná rada |
Militärhögskolor | Vojenské akadémie |
Mitthöxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxúry |
Musiksamlingar, statens | Švédska hudobná knižnica |
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning | Švédska agentúra pre vyššie odborné vxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxalen |
N
Nationalmuseum | Národné múzeum výtvarných umení |
Nationellt centrum för flexibelt lärande | Národná agentúra flexibilného vzdelávaxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxa Afrikainstitutet | Severoafrický inštitút |
Notarienämnden | Výbor notárov |
Nämnden för offentlig upphandling | Národná rada pre verejné obstxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtácie x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxla, Štokholm |
P
Patent- och registreringsverket | Patentový a registračný úrad |
Patentbesvärsrätten | Odvolací patentový súd |
Pensionsvexxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x
Pliktverk, Totalförsvarets | Národná správa vojenskej služby |
Polarforskningssekretariatet | Švédsky sekretariát polárneho výskumu |
Polisxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xrgán pre prémiové dôchodky |
Presstödsnämnden | Rada pre dotácie tlače |
R
Radio- och TV-verket | Úrad pre rozhlasové a televízne vysielanie |
Rxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxieämbetet | Ústredná rada národných starožitností |
Riksarkivet | Národné archívy |
Riksbanken | Švédska banka |
Riksdagens förvaltningskontxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxrsäkringsverket | Národná rada sociálneho poistenia |
Riksgäldskontoret | Úrad správy národného dlhu |
Rikspolisstyrelsen | Národná policajná xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dopravu |
Riksutställningar, Stiftelsen | Služba pre putovné výstavy |
Riksaklagaren | Úrad generálneho prokurátora |
Rymdstyrelsen | Národnx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Rada pre obnovu bakalárskeho vzdelávania |
Räddningsverk, statens | Švédska agentúra pre záchranné služby |
Rättshjälpsmyndigheten | Národný oxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxmi |
Sametinget | Parlament Sami |
Sjöfartsverket | Švédska správa námornej dopravy |
Sjöhistoriska museer, statens | Národné múzeum námorníctxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx infekčných chorôb |
Socialstyrelsen | Národná rada pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť |
Specialpedagogiska institutet | Švédsky ústav xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxch |
Sprak- och folkminnesinstitutet | Ústav pre dialketológiu, onomastiku a folkloristiku |
Sprängämnesinspektionen | Národmý inšpektorát prx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxn | Švédsky štatistický úrad |
Statskontoret | Švédska agentúra pre verejnú správu |
Stockholms universitet | Univerzita Stockholm |
Stralskydxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxsudzovanie zhody |
Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA | Švédsky orgán pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti rozvoja |
Stxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxzpečnostná služba |
Södertörns högskola | Vysoká škola južného Štokholmu |
T
Talboks- och punktskriftsbiblioteket | Knižnica audiokníh a Braixxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxx | Okresné a mestské súdy (72) |
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet | Výbor pre nomináciu sudcov |
Totalförsvarets forskningsinstitut x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxtorát |
Tullverket | Colná správa |
Turistdelegationen | Švédska správa cestovného ruchu |
U
Umea universitet | Univerzita Umea |
Ungdomsstxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxroll, statens | Švédsky ústav pre testovanie a certifikáciu semien |
V
Valmyndigheten | Volebný orgán |
Vatten- och avloppsnämnd, statens | Nároxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxoleservice (VHS) | Národná agentúra pre vysokoškolské vzdelávanie |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozvoj podnikania |
Vetenskapsradet | Švédska rada pre výskum |
Veterinärmedicinska anstalt, statens | Národny veterinárny ústav |
Vägverket xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxody rastlín |
A
Aklagarmyndigheterna | Regionálne úrady štátneho zastupiteľstva (prokuratúry) (6) |
Asbackaskolan | Škola Asbacka |
Ö
Örexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxen för civil beredskap | Švédska agentúra pre plánovanie v prípade núdzového stavu |
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
- Cabinet Office
Civil Service College
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxioners (Vote Expenditure Only)
- HM Customs and Excise
- Department for Culture, Media and Sport
British Library
British Museum
Historic Buxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxional Maritime Museum
National Portrait Gallery
Natural History Museum
Royal Commission on Historical Manuscripts
Royal Commission on Hisxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxon
- Department for Education and Skills
Higher Education Funding Council for England
- Department for Environment, Food and Rural Affairs
Agxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Countryside Agency
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew
Royal Commission on Environmental Pollution
- Department of Heaxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe Strategic Health Authorities and Trusts
Prescription Pricing Authority
Public Health Service Laboratory Board
UK Central Council for Nursixxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xaritime and Coastguard Agency
- Department for Work and Pensions
Disability Living Allowance Advisory Board
Independent Tribunal Service
Mxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxurity Advisory Committee
- Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
Legal Secretariat to the Law Officers
- Department of Trxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Employment Tribunals
Gas Consumers' Council
National Weights and Measures Laboratory
Office of Manpower Economics
Patent Office
- Exporx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxent Communications Headquarters
- Home Office
Boundary Commission for England
Gaming Board for Great Britain
Inspectors of Constabulary
xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxt Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
Combined Tax Tribunal
Council on Tribunals
Court of Appeal - Criminal
Immixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxland and Wales)
Office of the Social Security Commissioners
Pensions Appeal Tribunals
Public Trust Office
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxional Assembly for Wales
Higher Education Funding Council for Wales
Local Government Boundary Commission for Wales
Royal Commission for Anciexx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xanels
Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting
- National Audit Office
- National Investment and Loans Office
- Northexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxthern Ireland
Crown Court
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates Courts
Pensions Appeals Tribunals
- Northern Irexxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Development
- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx the Environment
- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
- Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xeputy First Minister
- Northern Ireland Office
Crown Solicitor's Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Irelanx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service
- Office of Fair Trading
- Office for National Statistics
National Health Service xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxster
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxl Commission on Historical Manuscripts
- Royal Hospital, Chelsea
- Royal Mint
- Rural Payments Agency
- Scotland, Auditor-General
- Scotlaxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxtland, Registers of Scotland
- The Scotland Office
- The Scottish Executive Corporate Services
- The Scottish Executive Education Department
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx xcottish Executive Development Department
- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department
- The Scottish Executive Financx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxottish Council for Postgraduate Medical Education
Scottish National Health Service Authorities and Trusts
- The Scottish Executive Justice Depxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxd
Parole Board for Scotland and Local Review Committees
Pensions Appeal Tribunals
Scottish Land Court
Scottish Law Commission
Sheriff Couxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxmmissioners' Office
- The Scottish Executive Rural Affairs Department
Crofters Commission
Red Deer Commission
Rent Assessment Panel and Coxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxotland
- The Scottish Executive Secretariat
- The Scottish Parliamentary Body Corporate
- Scottish Record Office
- HM Treasury
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxj správy" znamenajú orgány, ktoré sú výslovne uvedené v tejto prílohe a pokiaľ došlo k úpravám, zmenám alebo doplneniam na vnútroštátnej úrovni, tak icx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xO ZÁKAZKAMI ZADÁVANÝMI VEREJNÝMI OBSTARÁVATEĽMI V OBLASTI OBRANY [1]
Kapitola 25: | Soľ, síra, zemina a kamene, sadrové materiály, vápno a cement |
xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vosky okrem: ex 27.10: špeciálne motorové palivá |
Kapitola 28: | Anorganické chemikálie, organické a anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: výbušninyex 28.39: výbušninyex 28.50: toxické výrobkyex 28.51: toxické výrobkyex 28.54: výbušniny |
Kapitola 29: | Organické chemikálie okrem: xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.14: toxické výrobkyex 29.15: toxické výrobkyex 29.21: toxické výrobkyex 29.22: toxické výrobkyex 29.23: toxické výrobkyex 29.26: výbušninyex 29.xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxke výťažky, taníny a ich deriváty, farbivá, pigmenty, náterové farby a laky, náplne a tmely, atramenty |
Kapitola 33: | Silice a rezinoidy (syntetickx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prípravky, umelé vosky, spracované vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie hmoty a "zubné vosky" |
Kapitola 3xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx19: toxické výrobky |
Kapitola 39: | Umelé živice a plastické materiály, estery a étery celulózy, výrobky z nich, okrem: ex 39,03: výbušniny |
Kapitxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxušiny) a usne |
Kapitola 42: | Výrobky z usní, sedlárske a remenáske výrobky, cestovné potreby, tašky a podobné obaly, výrobky z čriev zvierat (iné ako xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxk a výrobky z korku |
Kapitola 46: | Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu, košikárske výrobky a prútený tovar |
Kapitola 47: | xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxého priemyslu, rukopisy, strojopisy a plány |
Kapitola 65: | Pokrývky hlavy a ich časti |
Kapitola 66: | Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, bxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xlasov |
Kapitola 68: | Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy a podobných materiálov |
Kapitola 69: | Keramické výrobky |
Kapitola 70: | xxxx x xxxxxxx xx xxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxa |
Kapitola 73: | Železo a oceľ a výrobky z nich |
Kapitola 74: | Meď a výrobky z medi |
Kapitola 75: | Nikel a výrobky z niklu |
Kapitola 76: | Hliník a vxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxu |
Kapitola 80: | Cín a výrobky z cínu |
Kapitola 81: | Ostatné základné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich |
Kapitola 82: | Nástroje, náradxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx xxx x Rôzne výrobky zo základných kovov |
Kapitola 84: | Kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia, ich časti a súčasti okrem: ex 84.06: motoryex 84xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxložke 84.53ex 84.59: jadrové reaktory |
Kapitola 85: | Elektrické stroje, prístroje a zariadenia, ich časti a súčasti okrem: ex 85.13: telekomunikaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxý upevňovací materiál pre vlaky a električky, dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov (nie elektrické), okrem: ex 86.02: pancierové lokomxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxx | Vozidlá iné ako koľajové vozidlá a ich časti a súčasti okrem: ex 87.08: tanky a ostatné pancierové vozidláex 87.01: ťahačeex 87.02: vojenské vozidláex xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx lode |
Kapitola 90: | Optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické nástroje a prístroje, ich častx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxktronické meracie prístrojeex 90.11: mikroskopyex 90.17: lekárske prístrojeex 90.18: mechanoterapeutické prístroje a zariadeniaex 90.19: ortopxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxi a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom |
Kapitola 94: | Nábytok a jeho časti, posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vybxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x6: | Metly, štetce a kefy, oprašovače z peria a sitá |
Kapitola 98: | Rozličné priemyselné výrobky |
[1] Jediný text uplatniteľný na účely tejto smernxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxIKÁCIÍ
Na účely tejto smernice:
1. a) "technické špecifikácie" v prípade verejných zákaziek na práce znamenajú súhrn technických predpisov, uvexxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxujú, aby bol materiál, výrobok alebo dodávka opísané tak, aby spĺňali účel použitia, plánovaný verejným obstarávateľom. Tieto charakteristiky zahrxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxdnosti na použitie, bezpečnosti alebo rozmerov, vrátane postupov týkajúcich sa zabezpečenia kvality, terminológie, symbolov, skúšania a skúšobnýxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxúšania, kontroly a podmienok prevzatia prác, ako aj metód alebo techník výstavby a všetkých ostatných technických podmienok, ktoré môže verejný obstxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxajú.
b) "technické špecifikácie" v prípade verejných zákaziek na dodávku tovaru alebo verejných zákaziek na služby znamenajú špecifikácie v dokumxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxilu, návrh všetkých požiadaviek (vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím) a posúdenia zhody, výkonu, vhodnosti na použitie výrobkux xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxúšania a skúšobných metód, balenia, označovania a etiketovania, návodu na použitie, výrobných postupov a metód a postupov posudzovania zhody.
2. mxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx európskou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti;
vnútroštátna norma : norma prijatá vnútroštátnou organizáciou pre nxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xonkrétny účel, založené na splnení základných požiadaviek pre stavebné práce pomocou základných charakteristík výrobku a podmienok určených na ich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxifikácia" znamená technickú špecifikáciu, vypracovanú v súlade s postupom uznaným členskými štátmi, ktorá bola uverejnená v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx normy, podľa postupov prispôsobených vývoju potrieb na trhu.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA VII
INFORMÁCIxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxJÚCE SA UVERJŇOVANIA OZNAMOV
1. Uverejňovanie oznamov
a) Oznámenia uvedené v článkoch 35, 58, 64 a 69 posielajú verejní obstarávatelia Úradu pre úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxulárov pri uverejňovaní oznámení o verejnom obstarávaní [1]. Predbežné informatívne oznámenia uvedené v článku 35 ods. 1, prvý pododsek, uverejnené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxené v článkoch 35, 58, 64 a 69 uverejní Úrad pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev alebo verejní obstarávatelia v prípade predbežného inforxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxcie zverejniť na internete v "profile kupujúceho", ktorý je uvedený v bode 2 písm. b).
c) Úrad pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev vydá vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxvatelia sú nabádaní, aby špecifikácie a doplňujúce podklady zverejňovali v plnom znení na internete.
b) Profil kupujúceho môže obsahovať predbežnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxupoch, uzatvorených zmluvách, zrušených konaniach a akékoľvek ďalšie užitočné všeobecné informácie, ako sú napríklad kontaktné miesto, telefónne x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxlania oznámení sú dostupné na internetovej adrese "http://simap.eu.int".
[1] Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1
-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxADENÍ NA ELEKTRONICKÉ PRIJÍMANIE PONÚK, ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ, AKO AJ PLÁNOV A PROJEKTOV DO SÚŤAŽÍ
Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk, žiadostx x xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
a) elektronické podpisy týkajúce sa ponúk, žiadostí o účasť, ako aj predkladania plánov a projektov boli v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xýchto požiadaviek;
d) v prípade porušenia tohto zákazu prístupu bolo možné primerane zabezpečiť presné zistenie tohto porušenia;
e) len oprávnexx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx súťaže je prístup k všetkým predloženým súborom údajov alebo k ich časti možný len spoločne oprávnenými osobami;
g) oprávnené osoby môžu spoločne spxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxobám, ktoré sú oprávnené oboznámiť sa s nimi.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA XI
TERMÍNY PRE TRANSPOZÍCIU A UPxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x. júla 1993 1. januára 1995 |
93/36/EHS (Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 1) Rakúsko, Fínsko, Švédsko | 13. júna 1994 1. januára 1995 |
93/37/EHS (Ú. v. ES L 19xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x x
xxx x x xxx xxxx xxxx x
xxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxx x
xGrécko | 1. januára 1981 |
—Španielsko, Portugalsko | 1. januára 1986 |
—Rakúsko, Fínsko, Švédsko | 1. januára 1995 |
—89/440/EHS (Ú. v. ES L 210, 21xxxxxxxx xx xx x x
xxx x x xxx xxxx xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxx (Ú. v. ES L 328, 28.11.1997, s. 1) | 13. októbra 1998 |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA XII
KORELAČNÁ TABUĽKA [1]
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x x
xxx x xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xiadok, upravený | Čl. 1, prvý riadok, upravený | | |
Čl. 1 ods. 2 písm. a) | Čl. 1 písm. a), prvá časť vety | Čl. 1 písm. a), prvá a posledná časť prvej vety | Čl. x xxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x x x x x x
xxx x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x x xxx x xxxxx xxx xruhá časť prvej a druhej vety, upravené | — | | |
Čl. 1 ods. 2 písm. c), druhý pododsek | — | Čl. 1 písm. a), upravené | — | | |
Čl. 1 ods. 2 písm. d), prvý pododsex x x x x x x x x xxxx x
xxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x x x x xxx xx xxxxxxxx x x x
xxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x x x x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x
xxx x xxxx x x xxx x xxxxx xx x x x x x x x
xxx x xxxx x x x x x x x x x xxxx x
xxx x xxxx x x x x x x x x x xxxx x
xxx x xxx. 6 | — | — | — | | nový |
Čl. 1 ods. 7 | — | — | — | | nový |
Čl. 1 ods. 8, prvý pododsek | — | — | Čl. 1 písm. c), prvá veta upravená | | |
Čl. 1 ods. 8, druhý pododsek | — | — x x x x xxxx x
xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxx x x xxx x xxxxx xxx xxxxxený | Čl. 1 písm. b), upravený | Čl. 1 písm. b), upravený | | |
Čl. 1 ods. 10 | — | — | — | | nový |
Čl. 1 ods. 11, prvý pododsek | Čl. 1 písm. e), upravený | Čl. 1 písmx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x x
xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x x
Čl. 1 ods. 11, tretí pododsek | — | — | — | | nový |
Čl. 1 ods. 11, štvrtý pododsek | Čl. 1 písm. g), upravený | Čl. 1 písm. f), upravený | Čl. 1 písm. f), upravenx x x x
xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x x x x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x x
xxx x xxxx xx x x x x x x x x xxxx x
xxx x xxxx xx x x x x x x x x xxxx x
xxx x xxxx xx x x x x x x x x nový |
Čl. 1 ods. 15 | — | — | — | | nový |
Čl. 2 | Čl. 6 ods. 6 | Čl. 5 ods. 7 | Čl. 3 ods. 2 | | zmenený a doplnený |
Čl. 3 | — | Čl. 2 ods. 2 | — | | |
Čl. 4 ods. 1 | nový | novx x xxx xx xxxx x x xx xxxxxxxx x x x
xxx x xxxx x x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x
xxx x x xxx xxx xxxxxxxx x xxx 28 zmenený a doplnený | Čl. 38a upravený | | |
Čl. 6 | — | Čl. 15 ods. 2 | — | | zmenený a doplnený |
Čl. 7 písm. a) a b) | — | Čl. 5 ods. 1 písm. a), upravený | Čl. 7 odsx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x x
xxx x xxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x x x x x x
xxx x x xxx x x xxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxx x xxxx x x xxx x xxxx x xxsm. a), upravený | | |
Čl. 9 ods. 1, prvý pododsek | — | Čl. 5 ods. 5 | Čl. 7 ods. 2 a 7 | | zmenený a doplnený |
Čl. 9 ods. 1, druhý pododsek | — | — | — | | nový |
Čl. 9 xxxx x x x x xxx x xxxx x xxxxx xx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxx x x xxx x xxxx x x xxx x xxxx x x xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x x
xxx x xxxx x x xxx x xxxx xx xxxavený | | | | |
Čl.9 ods. 5 písm. a) | Čl. 6 ods. 3, upravený | — | Čl. 7 ods. 4, tretí pododsek, upravený | | |
Čl. 9 ods. 5 písm. b) | — | Čl. 5 ods. 4 | — | | zmenený a dxxxxxxx x
xxx x xxxx x x x x xxx x xxxx x x x x x x
xxx x xxxx x x x x xxx x xxxx x x xxx x xxxx x x x x
xxx x xxxx x xxxxx xx x x x x x xxx x xxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxx x xxxxx xx x x x x x xxx x xxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx x xxxx x x x x x x x x x xxxx x
xxx xx x xxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x x x
xxx xx | — | — | — | | nový |
Čl. 12 | Čl. 4 písm. a) | Čl. 2 písm. a) | Čl. 1 písm. a) (ii) | | zmenený a doplnený |
Čl. 13 | — | — | — | | nový |
Čl. 14 | Čl. 4 písm. b) | Čl. 2 ods. 1 xxxxx xx x xxx x xxxx x x x x
xxx xx xxxxx xx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x x x
xxx xx xxxxx xx x xx x xxx x xxxxx xx x x) | Čl. 4 písm. b) a c) | Čl. 5 písm. b) a c) | | |
Čl. 16 | — | — | Čl. 1 písm. a), (iii) až (ix), upravený | | |
Čl. 17 | — | — | — | | nový |
Čl. 18 | — | — | Čl. 6 | | zmenený a dxxxxxxx x
xxx xx x x x x x x x x xxxx x
xxx xx x x x x x xxx x x x x
xxx xx x x x xxx x x x x
xxx xx x x x x x xxx xx x x x
xxx xx x xxx xx x xxx x x xxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
Čl. 24 ods. 1 až 4, prvý pododsek | Čl. 19 | Čl. 16 ods. 1, | Čl. 24 ods. 1 | | zmenený a doplnený |
Čl. 24 ods. 4, druhý pododsek | — | Čl. 16 ods. 2, upravený | Čl. 2x xxxx xx xxxxxxxx x x x
xxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xruhý odsek | Čl. 17, druhý odsek | Čl. 25, druhý odsek | | |
Čl. 26 | — | — | — | | nový |
Čl. 27, prvý odsek | Čl. 23 ods. 1 | — | Čl. 28 ods. 1 | | zmenený a doplnený |
xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxx x x x x xxx xx xxxx x x x x
xxx xxx xxxx xxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x x x
xx. 28, druhý odsek | Čl. 7 ods. 4 | Čl. 6 ods. 4 | Čl. 11 ods. 4 | | zmenený a doplnený |
Čl. 29 | — | — | — | | nový |
Čl. 30 ods. 1 písm. a) | Čl. 7 ods. 2 písm. a) | Čl. 6 odsx x x xxx xx xxxx x xxxxx xx x x x
xxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx x x x
xxx xx xxxx x xxxxx xx x x x x xxx xx xxxx x xxxxx xx x x |
Čl. 30 ods. 1 písm. d) | Čl. 7 ods. 2 písm. b) | — | — | | |
Čl. 30, odseky 2, 3 a 4 | — | — | — | | nový |
Čl. 31, bod (1) písm. a) | Čl. 7 ods. 3 písm. a) | Čl. 6 ods. 3 písmx xx x xxx xx xxxx x xxxxx xx x x x
xxx xxx xxx xxx xxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxx x xxxxx xx x x x
xxx xxx xxx xxx xxxxx xx x xxx x xxs. 3 písm. c) | Čl. 6 ods. 3 písm. d) | Čl. 11 ods. 3 písm. d) | | |
Čl. 31, bod (2) písm. a) | — | Čl. 6 ods. 3 písm. b) | — | | |
Čl. 31, bod (2) písm. b) | — | Čl. 6 ods. 3 píxxx xx x x x x x
xxx xxx xxx xxx xxxxx xx x x x xxxx x x x x x
xxx xxx xxx xxx xxxxx xx x x x xxxx x x x x x
xxx xxx xxx xxx x x x x x xxx xx xxxx x xxxxx xx x x x
xxx xxx xxx xxx xxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxx xx x x x xxx xx xxxx x xxxxx xx x x x
xxx xxx xxx xxx xxxxx xx x xxx x xxxx 3 písm. e) | — | Čl. 11 ods. 3 písm. f) | | |
Čl. 32 | — | — | — | | nový |
Čl. 33 | — | — | — | | nový |
Čl. 34, prvý a druhý odsek | Čl. 9, prvý a druhý odsek | — | — | | |
Čl. 3xx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x x xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x x x x x
xx. 35 ods. 1, prvý pododsek písm. a), druhý pododsek | — | čl. 9 ods. 1, druhý pododsek, prvá veta | — | | zmenený a doplnený |
Čl. 35 ods. 1, prvý pododsek písm. xx x x x x x xxx xx xxxx x x x x
xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxx x x x x x x x x
xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x x xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx ods. 2, druhý pododsek | | zmenený a doplnený |
Čl. 35 ods. 1, tretí pododsek | Čl. 11 ods. 7, druhý pododsek | — | — | | zmenený a doplnený |
Čl. 35 ods. 1, štvxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x x x x x x x xxxx x
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x xxx x xxxx x x xxx xx xxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx xxxx x x x x x x x x x xxxx x
xl. 35 ods. 4, prvý pododsek | Čl. 11 ods. 5, prvá veta | Čl. 9 ods. 3, prvá veta | Čl. 16 ods. 1 | | zmenený a doplnený |
Čl. 35 ods. 4, druhý a tretí pododsek | — | — | x x x xxxx x
xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxx xx xxxx x x x x x x
xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxx xxxx x xxx x xxxx xx xxxxx xxxx x xxx xx xxs. 5 | | zmenený a doplnený |
Čl. 36 ods. 1 | Čl. 11 ods. 6, prvý pododsek, upravený | Čl. 9 ods. 4, prvá veta, upravená | Čl. 17 ods. 1, prvá veta, upravená | | |
xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxx xxxx x xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx xxxx xx xxxxx pododsek | — | — | — | | nový |
Čl. 36 ods. 3 | Čl. 11 ods. 10 | Čl. 9 ods. 8 | Čl. 17 ods. 5 | | zmenený a doplnený |
Čl. 36 ods. 4 | Čl. 11 ods. 8 a 13 | Čl. 9 ods. 6 a 11 | Čl. xx xxxx x x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x x x
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx xxx druhá veta | Čl. 9 ods. 11, druhá veta | Čl. 17 ods. 8, druhá veta | | zmenený a doplnený |
Čl. 36 ods. 7, prvý pododsek | Čl. 11 ods. 12 | Čl. 9 ods. 10 | Čl. 17 ods. x x x x
xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x x x x x x x xxxx x
xxx xx x xxx xx x xxx xx x xxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx xxxx x x x x x x x x x xxxx x
xxx xx xxxx x x xxx 12 ods. 2, upravený | Čl. 10 ods. 1, upravený | Čl. 18 ods. 1, upravený | | |
Čl. 38 ods. 3 | Čl. 13 ods. 1 a 3, upravený | Čl. 11 ods. 1 a 3, upravený | Čl. 19 ods. 1 a 3x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x x x
xxx xx xxxx x x x x x x x x x x x xxxx x
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x Čl. 10 ods. 4 | Čl. 18 ods. 5 | | zmenený a doplnený |
Čl. 38 ods. 8 | Čl. 14 ods. 1 | Čl. 12 ods. 1 | Čl. 20 ods. 1 | | zmenený a doplnený |
Čl. 39 | Čl. 12 ods. 3 a 4, čl. xx xxxx xx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x x xx xxx xx xxxx xx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x x xx xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x x x
xxx xx x xxx 13 ods. 2, a čl. 14 ods. 3 | Čl. 11 ods. 2, a čl. 12 ods. 3 | Čl. 19 ods. 2, a čl. 20 ods. 3 | | zmenený a doplnený |
Čl. 41 ods. 1 | Čl. 8 ods. 2, prvá veta, upravená | Čl. x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x
xxx xx xxxx x x xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxvený | Čl. 12 ods. 1, prvý pododsek, upravený | | |
Čl. 41 ods. 3 | Čl. 8 ods. 1, druhý pododsek, upravený | Čl. 7 ods. 1, druhý pododsek, upravený | Čl. 12 ods. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x
xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x
xxx xx xxxx xx x x x x xxx 13 ods. 5, a čl. 18 ods. 2 | Čl. 11 ods. 4, a čl. 15 ods. 3 | Čl. 19 ods. 5, a čl. 23 ods. 2 | | zmenený a doplnený |
Čl. 42 ods. 2, 4 a 5 | — | — | — | | nový |
Čl. 43 | Čl. 8 odsx x x xxx x xxxxx x xxxxx xxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxý |
Čl. 44 ods. 2 | — | — | — | | nový |
Čl. 44 ods. 3 | Čl. 22 | Čl. 23 ods. 3 | Čl. 32 ods. 4 | | zmenený a doplnený |
Čl. 44 ods. 4 | — | — | — | | nový |
Čl. 45 ods. 1 | — | — | x x x xxxx x
xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x
xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxdsek | — | — | — | | nový |
Čl. 45 ods. 3 | Čl. 24, druhý a tretí odsek, upravený | Čl. 20 ods. 2 a 3 upravený | Čl. 29, druhý a tretí odsek, upravený | | |
Čl. 45 ods. x x xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx x x xxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x x xds. 2, prvá veta, upravená | Čl. 30 ods. 1 a 3, prvá veta, upravená | | |
Čl. 46, druhý odsek | — | — | Čl. 30 ods. 2 | | |
Čl. 47 ods. 1 písm. a) a b) | Čl. 26 ods. 1 písxx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxx x x x
xxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxx x xísm. c) | Čl. 31 ods. 1 písm. c) | | zmenený a doplnený |
Čl. 47 ods. 2 a 3 | — | — | — | | nový |
Čl. 47 ods. 4 a 5 | Čl.26 ods. 2 a 3, upravené | Čl. 22 ods. 2 a 3, upravené x xxx xx xxxx x x xx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx xxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xx x xx xx xx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x, upravený | | |
Čl. 48 ods. 2 písm. f) | — | | — | | nový x
xxx xx xxxx x x x x x x x x x x x xxxx x
xxx xx xxxx x x xxxx x xxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x x x
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x x x
xxx xx | nový | nový | Čl. 33 | | zmenený a doplnený |
Čl. 50 | — | — | — | | nový |
Čl. 51 | Čl. 28 | Čl. 24 | Čl. 34 | | |
Čl. 52 | Čl. 29 | Čl. 25 | Čl. 35 | | zmenený a doplnený |
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x x x
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x x xxxxxxx x xxplnený |
Čl. 30 ods. 3 | — | — | | zrušený |
Čl. 54 | — | — | — | | nový |
Čl. 55 | Čl. 30 ods. 4, prvý a druhý pododsek | Čl. 27, prvý a druhý odsek | Čl. 37, prvý a druhx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
x x xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx x
x x xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x | — | | zrušený |
— | Čl. 31 | — | — | | zrušený |
— | Čl. 32 | — | — | | zrušený |
Čl. 56 | Čl. 3 ods. 1, upravený | | | | |
Čl. 57 | — | | | | nový |
Čl. 58 | Čl. 11 ods. 3 odsx x xx xx x xxxx xx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx x xxx xx x x x x x x x
xxx xx x xxx x xxxx x x x x x x x x
xxx xx x xxxx x x x x x x x
xxx xx x xxx x xxxx x x x x x x
xxx xx x xl. 3 ods. 4 | | | | zmenený a doplnený |
Čl. 64 | Čl. 11 ods. 4 ods. 6, prvý pododsek ods. 7, prvý pododsek, a ods. 9 | — | — | | zmenený a doplnený |
Čl. 65 | Čl. 16 | | x x x
xxx xx x x x x x xxx xx xxxx x x x x x x
xxx xx xxxxx x x x x x xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x x x
xxx xx xxxxx x x x xxx xx xxxx xx xxxxxxx x xx 3 a ods. 2, zarážky 1 až 3 | | zmenený a doplnený |
Čl. 68 | — | — | nový | | |
Čl. 69 ods. 1 | — | — | Čl. 15 ods. 3 | | |
Čl. 69 ods. 2, prvý pododsek | — | — | Čl. 16 ods. 1 a xxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x x x x x x xxxx x x x
xxx xx x x x x x xxx xx xxxx x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xds. 3 až 6 a ods. 8 | | zmenený a doplnený |
Čl. 71 | — | — | nový | | |
Čl. 72 | — | — | Čl. 13 ods. 5 | | |
Čl. 73 | — | — | Čl. 13 ods. 6, prvý pododsek | | |
Čl. 74 | — | — | člx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxx xx x xxx xx x xxx xx x x xxxxxxx x
xxx xx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx 1, upravený | | |
Čl. 76 | Čl. 34 ods. 2 | Čl. 31 ods. 2 | Čl. 39 ods. 2 | | zmenený a doplnený |
| | | Čl. 39 ods. 2 písm. d), druhý pododsek | | zrušený |
xxx xx xxxx x x x x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x x x
xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
x x x x xxx xx xxxx x x x xxxxxxx x
Čl. 77 ods. 3 | — | Čl. 32 ods. 3 | Čl. 40 ods. 4 | | zmenený a doplnený |
Čl. 78 ods. 1 a 2 | | | | | nový |
Čl. 78 ods. 3 a 4 | Čl. 6 ods. 2 písm. a), | Čl. 5 ods. 1 písm. d) | xxx x xxxx x xxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xx xxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxm. b), druhý pododsek, upravený | | |
Čl. 79 písm. b) | Čl. 35 ods. 2 | — | Čl. 16 ods. 4 | | zmenený a doplnený |
Čl. 79 písm. c) | — | — | — | | nový |
Čl. 79 písm. d) x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x x x x x x x
xxx xx xxxxx xx x x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx x x x x x
xxx xx xxxxx xx x xxx xx xxxx x xxxxxxxx x x x x x x xxxx x
xxx xx xxxxx xx x x x — | — | | |
Čl. 79 písm. h) a i) | — | — | — | | nový |
Čl. 80 | | | | | |
Čl. 81 | | | | | |
Čl. 82 | | | | | |
Čl. 83 | | | | | |
Čl. 84 | | | | | |
Príloha I | Príloha II | | | | zmexxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx xx x x xx x x x x x x xxxxxxx xx x xx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x x x x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxa | upravená |
Príloha IV | — | Príloha I | — | Akty o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | upravená |
Príloha V | — | Príloha II | — | | zmenená a doplnená |
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx xxx xx xx x x x x xxxxxxx xxx x x xx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx x xx x x xxxxxxx x doplnené |
Príloha VIII | — | — | — | | nová |
Príloha IX | | | | | upravená |
Príloha IX A | — | Čl. 21 ods. 2 | — | Akty o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | upxxxxxx x
xxxxxxx xx x x x x x x xxx xx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx xx x x xxx xxx xxxxxxxx x x x x x xxxx x xxxxxxxxxí Rakúska, Fínska a Švédska | upravená |
Príloha X | | | | | nová |
Príloha XI | | | | | nová |
Príloha XII | | | | | nová |
[1] "Upravený" znamená, že sa zmenix xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxé" Tento výraz je uvedený v poslednom stĺpci, ak sa zmena alebo doplnenie týkajú ustanovení všetkých troch zrušených smerníc. Ak sa zmena alebo doplnenxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2004/18/ES
CELEX: 32004L0018
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:verejná zákazka; pridelenie zákazky; zmluva na dodávku tovarov; zmluva na práce; zmluva na dodávku služieb;
 
Zo dňa: 31.03.2004
Rozoslané: 30.04.2004
Účinnosť od: 30.04.2004
Zrušené: 17.04.2016
Transpozícia do: 31.01.2006
Vzťah k:25/2006 Z.z.; 35/2006 Z.z.; 515/2009 Z.z.; 530/2009 Z.z.; 91/2012 Z.z.;

Uverejnené v č. 134/2004 Úradný vestník L na strane 114