Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (219)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (22)
... dalšie položky

32004L0017 koordinácia postupov obstarávania subjektov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskehx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxiálneho výboru [2],
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [4], v zmysle spoločxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore [5]x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxcii na Zelenú knihu prijatú Komisiou 27. novembra 1996, by sa mala uvedená smernica v záujme zrozumiteľnosti prepracovať. Táto smernica vychádza z judxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtej verejnosti, vrátane environmentálnej a/alebo sociálnej oblasti, za predpokladu, že takéto kritériá súvisia s predmetom zákazky, nedávajú obstxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xôvodov zavedenia pravidiel pre koordináciu postupov zadávania zákaziek v týchto odvetviach je rôznorodosť spôsobov, akými môžu vnútroštátne orgánx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxov.
(3) Ďalším hlavným dôvodom, prečo je potrebné koordinovať konania na zadávanie zákaziek uplatňované subjektmi podnikajúcimi v týchto odvetvixxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xásobovania sietí, poskytovania prístupu do sietí alebo prevádzkovania sietí na účely poskytovania príslušných služieb.
(4) Cieľom právnych predxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxže na podniky leteckej dopravy [6] a nariadenia (EHS) č. 3976/87 zo 14. decembra 1987 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zoxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxej dopravy. Preto nie je vhodné zahrnúť tieto subjekty do pôsobnosti tejto smernice. Vzhľadom na konkurenčné postavenie lodnej dopravy Spoločenstva xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxS v súčasnosti patria určité zákazky zadávané obstarávateľmi pôsobiacimi v odvetví telekomunikácií. Ako bolo spomenuté v štvrtej správe o vykonaní txxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxčné účely a vzhľadom na túto situáciu Komisia uverejnila zoznam telekomunikačných služieb [8], ktoré sa môžu vylúčiť z pôsobnosti uvedenej smernice nx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xaďalej upravovať nákupy subjektov pôsobiacich v tomto odvetví.
(6) Preto už nie je potrebné naďalej zachovať Poradný výbor pre obstarávanie v oblasxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxspodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií [9].
(7) Aj napriek tomu je vhodné pokračovať v monitorovaní vývoja v oblasti telekomunikácií a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčuje zo svojej pôsobnosti nákup telefonických hlasových a telexových služieb, služieb mobilných telefónov, pagingových a satelitných služieb. Tiexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxé len jedným poskytovateľom služieb z dôvodu neexistencie efektívnej hospodárskej súťaže a existencie osobitných a výlučných práv. Zavedenie efektxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvanie takýchto telekomunikačných služieb do pôsobnosti tejto smernice.
(9) S cieľom zaručiť liberalizáciu pri zákazkách verejného obstarávania xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí Spoločenstva pre koordináciu zákaziek, ktoré presahujú určitú hodnotu. Takáto koordinácia vychádza z požiadaviek vyplývajúcich z článkov 14, 28 a xx xxxxxx x xx x x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xýraz pre túto zásadu, ďalej zo zásady vzájomného uznávania, zásady primeranosti, ako aj zásady transparentnosti. Vzhľadom na povahu odvetví, na ktorx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxximálnu pružnosť.
Pri verejných zákazkách, ktorých hodnota je nižšia ako hodnota, pri ktorej sa už musia začať uplatňovať ustanovenia o koordinácii x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx) Na zabezpečenie skutočného otvorenia trhu a primeranej rovnováhy pri uplatňovaní pravidiel obstarávania v odvetviach vodného hospodárstva, enerxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xy bolo potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k porušovaniu rovnakého zaobchádzania s obstarávateľmi pôsobiacimi vo verejnom sektore a tými, ktorí pxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtém vlastníctva majetku v členských štátoch.
(11) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby účasť inštitúcie, ktorá sa spravuje verejným právom, ako ucxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xožiadavky na ochranu životného prostredia majú zahrnúť do tvorby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxsňuje, ako môžu obstarávatelia prispieť k ochrane životného prostredia a podporovať trvalo udržateľný rozvoj pri súčasnom zabezpečení možnosti zísxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxení potrebných na ochranu verejnej morálky, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, zdravia, života ľudí a zvierat alebo na zachovanie rastlín, nxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxa 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxť multilaterálny rámec vyvážených práv a povinností týkajúcich sa verejných zákaziek, s cieľom dosiahnuť liberalizáciu a rozširovanie svetového obxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx tretích krajín majú uplatňovať pravidlá ustanovené v dohode. Dohoda nemá priamy účinok. Obstarávatelia, na ktorých sa táto dohoda vzťahuje a ktorí spxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxhodou. Je taktiež vhodné, aby táto smernica zaručovala hospodárskym subjektom zo Spoločenstva také podmienky účasti na verejnom obstarávaní, ktoré xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho konania môžu obstarávatelia prostredníctvom technického dialógu požiadať o stanovisko alebo prijať stanovisko, ktoré môžu použiť pri príprave šxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxk na práce mali mať možnosť ustanoviť, aby zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie práce mohli zadávať buď oddelene alebo spoločxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx prijať na základe kvalitatívnych a ekonomických kritérií, ktoré môžu byť vymedzené vo vnútroštátnom práve.
Zákazka sa môže považovať za zákazku na xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xlužieb potrebných pre vykonanie týchto činností. Zákazky na služby, najmä v oblasti služieb pri správe majetku, môžu za určitých okolností zahŕňať prxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xákazky, neoprávňuje kvalifikovať zákazku ako zákazku na práce.
Na účely výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky na práce je vhodné brať za základ hoxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxľ sú tieto služby alebo dodávky tovaru nevyhnutné na vykonanie daných prác. Na účely tohto odseku sa takéto služby považujú za služby poskytnuté obstarxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxviteľovi na následné vykonanie prác alebo nie, sa spravuje pravidlami, ktoré sa uplatňujú na zákazky na služby.
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxórií zodpovedajúcich jednotlivým položkám spoločnej klasifikácie a ich uvedením v prílohách XVII A a XVII B, podľa režimu, ktorému podliehajú. Pokiax xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xre príslušné služby.
(18) Pokiaľ ide o zákazky na služby, úplné uplatňovanie tejto smernice sa musí na prechodné obdobie obmedziť na zákazky, pri ktoxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxobia musia monitorovať až do prijatia rozhodnutia o úplnom uplatňovaní tejto smernice. V tejto súvislosti je potrebné vymedziť mechanizmus takéhoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxrániť prekážky voľného poskytovania služieb. Preto môžu byť poskytovateľmi služieb tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Touto smernicou by všax xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxpokladu, že sú zlučiteľné s právom Spoločenstva.
(20) Nepretržite sa vyvíjajú určité nové techniky elektronického obstarávania. Takéto techniky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Obstarávatelia môžu používať techniky elektronického obstarávania za predpokladu, že takéto používanie je v súlade s pravidlami tejto smernice a so xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxvej dohody alebo ak sa používa dynamický obstarávací systém, podobu elektronického katalógu uchádzača, ak uchádzač používa komunikačný prostriedox xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxť vhodné pravidlá, ktoré by obstarávateľom umožňovali v plnom rozsahu využívať možnosti, ktoré tieto systémy poskytujú. Z toho dôvodu je potrebné vymxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s každým hospodárskym subjektom, ktorý sa do nich chce zapojiť. Každý hospodársky subjekt, ktorý predloží infoxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľovi umožňuje, aby prostredníctvom zostavenia zoznamu už vybraných uchádzačov a umožnenia účasti novým uchádzačom získal mimoriadne veľký počet pxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdárskej súťaže.
(22) Vzhľadom na to, že používanie techniky elektronických aukcií sa pravdepodobne zvýši, takéto aukcie by mali by byť definované v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzania, nediskriminácie a transparentnosti. Na tento účel by sa malo prijať ustanovenie, aby sa takéto elektronické aukcie týkali len zákaziek na prácxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx tovaru, prác a služieb. S rovnakým cieľom by tiež malo byť možné stanoviť príslušné poradie uchádzačov v ktorejkoľvek etape elektronickej aukcie. Pouxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx aj iné charakteristické parametre ponúk, nielen ceny. S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou transparentnosti môžu byť predmetom elektronických aukcxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxarávateľom, to znamená len charakteristické parametre, ktoré sú kvantifikovateľné tak, že je možné ich vyjadriť v číslach alebo percentách. Na druhex xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxýva, že určité zákazky na práce a určité zákazky na služby, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako sú napríklad projektová dokumentácia stavxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa. Niekoľko verejných obstarávateľov je zodpovedných za nakupovanie alebo zadávanie zákaziek/uzatváranie rámcových dohôd pre obstarávateľov. Vzxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxa vymedziť pojem centrálnych obstarávacích inštitúcií používaných obstarávateľmi. Tiež by sa mali vymedziť podmienky, za ktorých sa môžu obstarávaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania za obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou.
(24) S cieľom zohľadniť rozdielne okolnostx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtarávacie systémy alebo elektronické aukcie, ako sú vymedzené a upravené v tejto smernici.
(25) Musí sa vhodne vymedziť pojem osobitné a výlučné práxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxstup na vyvlastnenie alebo používanie majetku, alebo môže umiestniť vybavenie siete na verejnú diaľnicu, pod ňu, alebo na ňu, sama o sebe nepredstavujx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnu alebo tepla do siete prevádzkovanej subjektom, ktorý má osobitné alebo výlučné práva, ktoré mu udelil príslušný orgán príslušného členského štátux xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxátane práv udelených na základe koncesie, obmedzenému počtu podnikov na základe objektívnych, primeraných a nediskriminačných kritérií, ktoré umoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxo by vhodné, aby obstarávatelia uplatňovali spoločné postupy obstarávania v súvislosti s činnosťami, ktoré sa týkajú vody, a aby tieto pravidlá uplatxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxa vodohospodárskych stavieb, zavlažovania, odvodňovania pôdy alebo čistenia a odvádzania odpadových vôd. Pravidlá obstarávania, ktoré sú navrhovxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx sa bude používať.
(27) Určité subjekty poskytujúce služby pre verejnosť v oblasti autobusovej dopravy boli už z pôsobnosti smernice 93/38/EHS vylxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxý umožňuje, aby sa zobrali do úvahy účinky liberalizácie, uplatňovať aj na všetky subjekty poskytujúce služby autobusovej dopravy, ktoré nie sú vylúčxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx x
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že takéto služby poskytujú v rámci siete verejní obstarávatelia, verejné podniky a iné podniky, zákazky zadávané obstarávateľmi poskytujúcimi pošxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh v odôvodnení 9 vytvárajú rámec pre zdravú obchodnú prax a umožňujú väčšiu flexibilitu, než akú ponúka smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/xx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx [11]. Pre vymeddzenie príslušných činností je potrebné zobrať do úvahy definície smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtové služby, bez ohľadu na ich právne postavenie, v súčasnosti nepodliehajú pravidlám uvedeným v smernici 93/38/EHS. Prispôsobenie postupov zadávaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx postupy prispôsobiť len zmenám a doplneniam vykonaným touto smernicou. Preto by malo povoliť odloženie uplatňovania tejto smernice s cieľom zohľadnxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávateľom pôsobiacim v odvetví poštových služieb prechodné obdobie na uplatňovanie tejto smernice.
(29) Zákazky sa môžu zadávať na účely splnenia pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxkazku, ktorej účelom je zahrnúť niekoľko činností, by mal podliehať pravidlám vzťahujúcim sa na činnosť, na ktorú je zákazka predovšetkým určená. Určxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrávateľom na účely odhadu hodnoty zákazky a vypracovania zadávacích podkladov. V určitých prípadoch, napríklad pri nákupe jedného kusu zariadenia nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxčiť, na ktorú činnosť je zákazka predovšetkým určená. Mali by sa určiť pravidlá, ktoré sa v takýchto prípadoch použijú.
(30) Bez toho, aby boli dotknuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xby sa vzťahovali na všetkých obstarávateľov, bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobia, prijatím ustanovení týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú poxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxci menovej únie mali byť takéto prahové hodnoty stanovené v eurách takým spôsobom, ktorý by zjednodušil uplatňovanie týchto ustanovení a zároveň zabexxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx aj ustanovenie pre pravidelné prehodnocovanie xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xodnoty vzťahujúce sa na súťaže návrhov mali byť rovnaké ako tie, ktoré sa vzťahujú na zákazky na služby.
(31) Malo by sa ustanoviť, kedy je možné upustix xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxa osobitných pravidiel pre zadávanie zákaziek, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd týkajúcich sa umiestňovania vojsk alebo ktoré sú špecifické pxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxho hlavnou činnosťou je poskytovanie takýchto služieb, dodávanie tovaru alebo vykonávanie prác pre skupinu, ktorej je členom, a nie ich ponúkanie na txxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxilo niekoľko obstarávateľov na účely vykonávania činností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktorého členom je aj tento subjekt. Bolo by však vhodné xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxstarávateľmi; bolo by vhodné stanoviť vhodný súbor pravidiel, najmä pokiaľ ide o maximálne limity, v rámci ktorých podniky môžu získavať časť svojho oxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxilitu väzieb medzi týmito spoločnými podnikmi a obstarávateľmi, ktorí ich tvoria.
(33) V súvislosti so službami majú zákazky na nadobúdanie alebo pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxe služby zvyčajne poskytujú inštitúcie alebo jednotlivci určení alebo vybraní spôsobom, ktorý sa nemôže spravovať pravidlami obstarávania.
(35) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxch papierov alebo iných finančných nástrojov; nepatria sem najmä transakcie obstarávateľov na účely získania peňazí alebo kapitálu.
(36) Táto smexxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxického rozvoja prostriedkom na posilňovanie vedecko-technickej základne priemyslu Spoločenstva a liberalizácia zákaziek na služby k tomu prispiexxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxvojové zákazky, iné ako tie, z ktorých má prospech výhradne obstarávateľ, s cieľom využiť ich pri plnení svojich vlastných úloh pod podmienkou, že poskxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxodné nahradiť súčasné osobitné dojednania, ktoré boli zavedené článkom 3 smernice 93/38/EHS a článkom 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/2xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx využívajúce určitú zemepisnú oblasť na účely prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo iných tuhých palív, všeobecným postupom umožňujúcim udexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxe v Holandsku činnosť definovanú v článku 2 ods. 2 písm. b) bod i) smernice Rady 90/531/EHS a že subjekty vykonávajúce takúto činnosť sa v Holandsku nemajx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxmisie 97/367/ES z 30. mája 1997, ktoré stanovuje, že využívanie zemepisných oblastí na účely prieskumu a ťažby ropy alebo plynu nepredstavuje v Spojenxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxvstve nepovažujú za subjekty pôsobiace na základe osobitných alebo výlučných práv v zmysle článku 2 ods. 3 písm. b) uvedenej smernice [15], na rozhodnuxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxhodnutie Komisie 2004/73/ES o žiadosti Nemecka o uplatnenie osobitného postupu ustanoveného v článku 3 smernice 93/38/EHS [17].
(39) Zamestnanix x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxti chránené dielne a programy chránených pracovných miest efektívne prispievajú k začleneniu alebo opätovnému začleneniu osôb so zdravotným postihxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxviť, aby členské štáty takýmto dielňam mohli vyhradiť právo zúčastňovať sa konaní pre zadávanie zákaziek alebo vyhradiť plnenie zákaziek v rámci progxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxh 3 až 7, ani na súťaže návrhov organizované na vykonávanie takejto činnosti, ak sú v členskom štáte, v ktorom sa má činnosť vykonávať, priamo vystavené hxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxhuje táto smernica, ktorý umožní zohľadnenie dôsledkov súčasnej alebo budúcej liberalizácie. Takýto postup by mal príslušným subjektom poskytovať xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx Priame vystavenie hospodárskej súťaži by sa malo posudzovať na základe objektívnych kritérií, so zreteľom na osobitné charakteristiky príslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxať za dostatočný základ na to, aby sa predpokladalo, že k príslušnému trhu je voľný prístup. Takéto príslušné právne predpisy by mali byť uvedené v príloxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxiu odvetví iných ako tých, pre ktoré sú už v prílohe XI uvedené právne predpisy, ako je napríklad právny predpis o železničnej doprave. Ak voľný prístup k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxnto účel uplatňovanie niektorej smernice členským štátom, ako napríklad smernice 94/22/ES, ktorá liberalizuje dané odvetvie, na iné odvetvie, ako jx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxmi by mali umožňovať, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí. Na základe toho by malo byť možné vypracovať technické špecifikácie z hľadiska funkčných a výkonnostných požiadaviek, a ak je uvedený odkaz na európxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxocenných podkladov, ktoré spĺňajú požiadavky obstarávateľov a sú rovnocenné, pokiaľ ide o bezpečnosť. Na preukázanie rovnocennosti by mali mať ucháxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocennosť. Obstarávatelia, ktorí chcú definovať environmentálne požiadavky pre technické špecifikácie danej zákazky, môžu stanoviť environmxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxe nie sú povinní, použiť príslušné špecifikácie, ktoré sú definované v environmentálnych označeniach, ako napríklad európska environmentálna značxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxvané a prijaté na základe vedeckých informácií použitím postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všetci zainteresovaní, napr. orgány štátnej správy, spotxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxvané strany. Obstarávatelia by mali vždy, keď je to možné, stanoviť technické špecifikácie tak, aby zohľadňovali kritéria dostupnosti pre osoby so zdxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx sa požiadavky stanovené obstarávateľom vzťahujú.
(43) S cieľom podporovať účasť malých a stredných podnikov na trhu verejného obstarávania sa odpxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx ani nepriamo diskriminačné a sú uvedené v oznámení, ktoré sa používa ako výzva na účasť v súťaži, alebo v špecifikáciách. Môžu byť určené najmä v prospecx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxti alebo ochrany životného prostredia. Okrem iného je možné uviesť napríklad najmä požiadavky - platné počas plnenia zákazky - na nábor dlhodobo nezamxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdzinárodnej organizácie práce (ILO) predpokladajúc, že takéto ustanovenia neboli implementované vo vnútroštátnom práve, a na prijímanie vyššieho xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, ktoré sú platné v oblasti pracovných podmienok a bezpečnosti pri práci, platia počas plnenia zákaxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxenského štátu poskytujú služby v inom členskom štáte na účely plnenia zákazky, smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxo vyslanými pracovníkmi. Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesplnenie týchto povinností sa môže považovať za závažné porušxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxných technológií a vzhľadom na zjednodušenia, ktoré tieto technológie môžu priniesť, pokiaľ ide o zverejňovanie zákaziek a efektívnosť a transparenxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxenu informácií. Zvolené prostriedky a technológia musia byť, pokiaľ je to možné, v súlade s technológiami, ktoré sa používajú v ostatných členských štxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxt, ak sa používajú elektronické prostriedky, avšak pod podmienkou, že budú v súlade s osobitným spôsobom prenosu plánovaným na úrovni Spoločenstva. Jx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxdy 1999/93/ES z 19. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy [19] a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) [20] by sa mali v súvislosti s touto smernicou uplatňovať na elektronický prenos informácií. Postupy verejného obstarávania a pravidlá, ktoré sa vzťxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxe toho by zariadenia určené na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť a plánov a projektov mali spĺňať dodatočné osobitné požiadavky. Na tentx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditačných systémov by navyše mohla vytvoriť priaznivý rámec na zvyšovanie úrovne certifikačných služieb pre tieto zariadenia.
(49) Bolo by vhxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xrušení konania v dostatočne krátkych lehotách na to, aby neznemožňovali podávanie žiadostí o preskúmanie; takéto informácie by sa preto mali poskytoxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxberových kritérií pri otvorenom konaní dodržiavať objektívne pravidlá a kritériá, a že objektívne by mali byť aj výberové kritéria v užších konaniach x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx zohľadniť judikatúru Súdneho dvora v prípadoch, keď sa hospodársky subjekt odvoláva na ekonomické, finančné alebo technické spôsobilosti iných subxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxporu svojej žiadosti o kvalifikáciu. V takom prípade je na hospodárskom subjekte, aby preukázal, že tieto zdroje bude mať skutočne k dispozícii počas cxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx x prípadoch, keď sa napríklad subjekt odvoláva na finančnú situáciu iného subjektu, môže požadovať, aby bol tento subjekt považovaný za zodpovedného, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxtarávateľov môžu týkať schopností hospodárskych subjektov a/alebo charakteristík prác, dodávok tovaru alebo služieb, na ktoré sa daný systém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxu alebo služieb, najmä čo sa týka ich kompatibility a bezpečnosti.
(52) Príslušné predpisy Spoločenstva o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení axxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxz o určitej kvalifikácii.
(53) V vhodných prípadoch, keď povaha prác a/alebo služieb opodstatňuje uplatnenie opatrení alebo systémov environmentxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xhľadu na to, či sú registrované na základe právnych nástrojov Spoločenstva, akými sú nariadenie (ES) č. 761/2001 (EMAS) [21], môžu preukázať, že hospoxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxny životného prostredia by sa mal uznať ako forma dôkazu a alternatíva k registračným systémom environmentálneho riadenia.
(54) Malo by sa predchádxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxo podvodu poškodzujúceho finančné záujmy Európskych spoločenstiev alebo z prania špinavých peňazí. Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávatelia, ktoxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxia pre vylúčenie uvedené v článku 45 ods. 1 smernice 2004/18/ES, na týchto obstarávateľov. Povinnosť uplatňovať článok 45 ods. 1 by preto mala byť obmedxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo uchádzačov, aby predložili príslušné dokumenty, a v prípade, ak majú pochybnosti o spôsobilosti osôb zastupujúcich tieto hospodárske subjekty, môxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx verejný obstarávateľ dozvie o konečnom a právoplatnom rozsudku o takýchto trestných činoch vynesenom v súlade s vnútroštátnym právom.
Ak vnútroštxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh pri zákazkách, ktorý je predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnocenným účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutkoxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxisov, ktorými sa vykonávajú smernice Rady 2000/78/ES [22] a 76/207/EHS [23] a ktoré sa týkajú rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi, ktoré bolo predxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xospodárskeho subjektu, alebo za závažné porušenie predpisov.
(55) Zákazky sa musia zadávať na základe objektívnych kritérií, ktoré zabezpečia súxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxspodárskej súťaže. Z toho dôvodu by bolo vhodné umožniť, aby sa pri zadávaní zákazky použili iba dve kritériá: "najnižšia cena" a "ekonomicky najvýhodxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxrou - zabezpečiť potrebnú transparentnosť, ktorá umožní, aby všetci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtelia sú preto zodpovední za uvádzanie kritérií pre zadanie zákazky a relatívnych váh priradených každému z týchto kritérií v dostatočnom časovom prexxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxite opodstatnených prípadoch, ktoré musia vedieť odôvodniť, keď váhy nie je možné stanoviť vopred, najmä z dôvodu zložitosti zákazky. V takých prípadxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxuky, mali by posúdiť ponuky s cieľom určiť, ktorá z nich ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Na účely tohto posúdenia by mali určiť ekonomicxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxsí od predmetu zákazky, pretože kritéria musia umožňovať posúdenie úrovne plnenia ponúkanej každým z uchádzačov z hľadiska predmetu zákazky, ktorý jx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx kritéria pre zadanie zákazky umožňovať, aby sa ponuky porovnávali a posudzovali objektívne. Ak sú tieto podmienky splnené, ekonomické a kvalitatívnx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrejnosti, ktoré sú uvedené v špecifikáciách zákazky. Za rovnakých podmienok môže obstarávateľ použiť kritéria zamerané na splnenie sociálnych požixxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xríjemcami/používateľmi prác, dodávok tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky.
(56) Kritériami pre zadanie zákazky nesmie byť dotknuté uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
(57) Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny [24], by sa malo uplatňovať na vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh štátov ani uplatňovanie ustanovení zmluvy, najmä jej článkov 81 a 86.
(59) Touto smernicou by nemali byť dotknuté lehoty stanovené v prílohe XXV, v rxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx x
xxxxxx x
xxxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxx x
xxxxxx x
xxxxxx x
xxxxxx x
xxxxxx x
Článok 6
Článok 7
Článok 8
Článok 9
Kapitola III
xxxxxx xx
xxxxx xx
xxxxxxxx x
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx x
Pododdiel 1
Článok 18
Pododdiel 2
Článok 19
Článok 20
Článok 21
Článok 22
Článok 23
Pododdiel 3
Článok 24
Článok 25
Pododdiel 4
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
Článok 35
Článok 36
Článok 37
Článok 38
Článok 39
Kapitola V
Článok 40
Kapitola VI
Oddiel 1
Článok 41
Článok 42
Článok 43
Článox xx
xxxxxx x
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxx xx
xxxnok 53
Článok 54
Oddiel 2
Článok 55
Článok 56
Článok 57
Oddiel 3
Článok 58
Článok 59
HLAVA III
Článok 60
Článok 61
Článok 62
Čláxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx x
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx x
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx
xxxxoha IX
Príloha X
Príloha XI
Príloha XII
Príloha XIII
A. otvoreného konania
B. užšieho konania
C. rokovacieho konania
D. Zjednodušené xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxx
xxxxxxa XVII A
Príloha XVII B
Príloha XVIII
Príloha XIX
Príloha XX
Príloha XXI
Príloha XXII
Príloha XXIII
Príloha XXIV
Príloha XXV
Príloxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xejto smernice sa použijú pojmy vymedzené v tomto článku.
2. a) "Zákazky na dodávky tovaru, na práce a na služby" sa uskutočňujú na základe zmlúv s peňažxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvateľmi alebo poskytovateľmi služieb.
b) "Zákazky na práce" sú zákazky, ktorých predmetom je buď vykonanie prác alebo vypracovanie projektovej doxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxúcim požiadavkám špecifikovaným obstarávateľom. "Dielo" znamená výsledok stavebných prác alebo stavebnoinžinierskych prác ako celku, ktorý sám o xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xtorých predmetom je nákup, lízing, prenájom alebo kúpa výrobkov na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti.
Zákazka, ktorej predxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxy na služby" sú iné zákazky ako zákazky na práce alebo na dodávku tovaru, ktorých predmetom je poskytnutie služieb uvedených v prílohe XVII.
Zákazka, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxbkov, na ktoré sa táto zákazka vzťahuje.
Zákazka, ktorej predmetom sú služby v zmysle xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xx "Koncesia na práce" je zákazka rovnakého druhu ako zákazka na práce s tým rozdielom, že protiplnením za práce, ktoré sa majú vykonať, je buď len právo na vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxm, že protiplnením za poskytovanie služieb je buď len právo na využívanie služby, alebo toto právo spojené s peňažným plnením.
4. "Rámcová dohoda" je xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxnoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu, a prípadne aj o predpokladané množstvo.
5. "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxť na trhu, spĺňajú požiadavky obstarávateľa, ktorý má obmedzené trvanie a počas celej doby platnosti je otvorený pre každý hospodársky subjekt, ktorý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxs využívajúci elektronické zariadenie na predloženie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých charakterisxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhodnocovania. Z toho vyplýva, že určité zákazky na služby a určité zákazky na práce, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, napríklad projektxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znamenajú buď fyzickú alebo právnickú osobu, alebo obstarávateľa v zmysle článku 2 ods. 2 písm. a) alebo b), alebo skupinu takýchto osôb a/alebo obstarxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxoviteľ, dodávateľ a poskytovateľ služieb. Používa sa iba v záujme zjednodušenia.
"Uchádzač" je hospodársky subjekt, ktorý predloží ponuku, a "záuxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxjný obstarávateľ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) alebo verejný obstarávateľ v zmysle článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES, ktorý:
- získava dodávky toxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xlužby určené pre obstarávateľov.
9. "Otvorené, užšie a rokovacie konanie" sú obstarávacie postupy uplatňované obstarávateľmi, pri ktorých:
a) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxsky subjekt požiadať o účasť a len pozvaní záujemcovia, ktorých obstarávateľ vyzve, môžu predložiť ponuku;
c) v prípade rokovacieho konania obstarxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xonanie, ktoré obstarávateľovi umožní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxmentáciu vybranú porotou po ich predložení do súťaže, s udelením alebo bez udelenia cien.
11. "Písomný" alebo "písomne" znamená akékoľvek vyjadrenxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uložené elektronicky.
12. "Elektronicky" znamená postup, pri ktorom sa použijú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej komxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxckými prostriedkami.
13. "Spoločný slovník obstarávania" (Common Procurement Vocabulary, CPV) označuje referenčnú nomenklatúru, ktorá sa použxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtarávania (CPV) [26], pri súčasnom zabezpečení súladu s ostatnými existujúcimi nomenklatúrami.
V prípade rozličných výkladov pôsobnosti tejto sxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), ktoré sú uvedené v prílohe XVII, má prednosť nomenklatúra NACE alebo CPC.
KAPITOLA II
Vymedzenie činností a subjektov, na ktoré sa smernica vzťaxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xotrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter,
- má právnu subjektivitu a
- je z väčšej časti financovaná štátnymxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxtitúcií; alebo má správny, riadiaci alebo dozorný orgán, ktorého viac ako polovicu členov vymenúvajú štátne, regionálne alebo miestne orgány alebo ixx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxnú väčšinu hlasov súvisiacich s akciami vydanými podnikom, alebo
- môžu vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného oxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jednu z činností uvedených v článkoch 3 až 7;
b) ktorí, ak nie sú verejnými obstarávateľmi alebo verejnými podnikmi, vykonávajú jednu alebo viacero čxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx tejto smernice "osobitné alebo výlučné práva" znamenajú také práva udelené príslušným orgánom členského štátu na základe ktoréhokoľvek právneho prxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxré významným spôsobom ovplyvňujú schopnosť iných podnikov vykonávať takúto činnosť.
Oddiel 2
Činnosti
xxxxxx x
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou plynu alebo teplax xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxarávateľom, poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažujú za činnosť v zmysle odseku 1, ak:
a) výroba plynu alebo tepla dotknutým obstarávateľom jx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xx x
xx xxxxxxxxxxx xerejnej siete je určené len na ekonomické využitie takejto výroby a nepredstavuje viac ako 20 % obratu obstarávateľa s ohľadom na priemer za predchádzaxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou elektrickej energxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxjným obstarávateľom, poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za príslušnú činnosť v zmysle odseku 3, ak:
a) obstarávateľ vyrába elektrickú xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 4 až 7; a
b) zásobovanie verejnej siete závisí len od vlastnej spotreby subjektu a neprevyšuje 30 % celkovej výroby energie s ohľadom na priemer za predxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxe prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou pitnej vody; alebo
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľmi, ktorí vykonávajú činnosť uvedenú v odseku 1, ktoré:
a) súvisia s projektmi vodného staviteľstva, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy za predxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx projektmi alebo zavlažovacími alebo odvodňovacími zariadeniami, alebo
b) súvisia so zneškodňovaním alebo čistením odpadových vôd.
3. Zásobovxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxosť v zmysle odseku 1, ak:
a) obstarávateľ vyrába pitnú vodu preto, lebo jej spotreba je nevyhnutná pre vykonávanie inej činnosti, ako sú činnosti uvexxxx x xxxxxxxx x xx xx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxom, so zreteľom na priemer za predchádzajúce tri roky, vrátane bežného xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx verejnosti v oblasti železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej, trolejbusovej, autobusovej alebo lanovej dopravy.
V oblaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xtátu, ako sú napríklad podmienky trás, na ktorých sa majú služby poskytovať, prepravná kapacita, ktorá má byť k dispozícii, alebo frekvencia služieb.
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxEHS podľa jej článku 2 ods. 4
Článok 6
Poštové služby
1. Táto smernica sa vzťahuje na činnosti týkajúce sa poskytovania poštových služieb alebo zx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxová zásielka" : je zásielka adresovaná a upravená do konečnej podoby, v akej sa má prepraviť, bez ohľadu na jej hmotnosť. Medzi takéto zásielky popri korxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxz ohľadu na ich hmotnosť;
"poštové služby" - "vyhradené poštové služby": poštové služby, ktoré sú alebo môžu byť vyhradené na základe článku 7 smernixx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxo poštové služby" - služby súvisiace s riadením zásielkových služieb (služby, ktoré predchádzajú alebo nasledujú po odoslaní, napríklad služby riadxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxnicky (vrátane zabezpečeného elektronického prenosu zakódovaných dokumentov, služby správy adries a prenos doporučenej elektronickej pošty),
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v kategórii 6 prílohy XVII A a v článku 24 písm. c) a zahŕňajúce najmä poštové poukážky a poštové žírové (bezhotovostné) prevody finančných prostriedkoxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xunkciami),
pod podmienkou, že takéto služby poskytuje subjekt, ktorý poskytuje aj poštové služby v zmysle prvej alebo druhej zarážky písmena b), x xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx x
xxxxxxum alebo ťažba ropy, plynu, uhlia alebo ostatných tuhých palív, ako aj prístavy a letiská
Táto smernica sa uplatňuje na činnosti týkajúce sa využívanxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxnálových zariadení dopravcom v leteckej, námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave.
Článok 8
Zoznamy obstarávateľov
Neúplné zoznamy obstxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
Zákazky zahŕňajúce viacero činností
1. Pre zákazku, ktorej účelom je zahrnúť viacero činností, platia pravidlá vzťahujúce sa na činnosť, na ktorú xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ju z pôsobnosti tejto smernice alebo prípadne smernice 2004/18/ES.
2. Ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxu 2004/18/ES.
3. Ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a na ostatné činnosti sa nevzťahuje ani táto smernica, anx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxA III
Všeobecné zásady
Článok 10
Zásady zadávania zákaziek
Obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxmcovia alebo uchádzači, ktorí sú podľa práva členského štátu, v ktorom sú usadení, oprávnení poskytovať príslušnú službu, nesmú byť vylúčení len z dôvxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxaziek na služby a zákaziek na práce, ako aj zákaziek na dodávku tovaru, ktoré navyše zahŕňajú aj služby a/alebo montáž a inštaláciu, sa však od právnickýxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxie príslušnej zákazky.
2. Predložiť ponuky alebo sa prihlásiť ako záujemcovia môžu aj skupiny hospodárskych subjektov. Na účely predloženia ponukx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxže vyžadovať vtedy, ak jej bola zákazka zadaná, a ak je táto zmena nevyhnutná pre uspokojivé plnenie zákazky.
Článok 12
Podmienky týkajúce sa dohôd xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenky, ktoré sú rovnako priaznivé, ako podmienky, ktoré poskytujú hospodárskym xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xpatreniach, ktoré sa majú prijať na základe dohody.
Článok 13
Dôvernosť
1. V súvislosti s poskytovaním technických špecifikácií hospodárskym xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxčité požiadavky s cieľom chrániť dôvernú povahu informácií, ktoré sprístupňujú.
2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, najmä txxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxoch 43 a 49, a v súlade s vnútroštátnym právom, ktorému obstarávateľ podlieha, verejný obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré mu poskytnú hospodáxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxok 14
Rámcové dohody
1. Obstarávatelia môžu považovať rámcovú dohodu za zákazku v zmysle článku 1 ods. 2 a zadať ju v súlade s touto smernicou.
2. Ak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx i).
3. Ak rámcová dohoda nebola zadaná v súlade s touto smernicou, obstarávatelia nemôžu využiť článok 40 ods. 3 písm. i).
4. Obstarávatelia nesmú zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxenské štáty môžu stanoviť, že obstarávatelia môžu používať dynamické obstarávacie systémy.
2. Pri zriaďovaní dynamického obstarávacieho systémx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Všetci uchádzači, ktorí spĺňajú výberové kritériá účasti a ktorí predložili informatívnu ponuku, ktorá je v súlade so špecifikáciami a prípadnými doxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxdenia systému a zadávania zákaziek v rámci tohto systému obstarávatelia využívajú výhradne elektronické prostriedky v súlade s článkom 48 ods. 2 až 5.
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxsne uvedú, že sa použije dynamický obstarávací systém;
b) v špecifikáciách okrem iného uvedú povahu nákupov predpokladaných v rámci systému, ako aj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
c) od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania systému ponúknu neobmedzený, priamy a plne elektronický prístup k špecifikáciám a k všetkým doxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxlého obdobia používania dynamického obstarávacieho systému každému hospodárskemu subjektu predloženie informatívnej ponuky a prijatie do systémx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x jeho prijatí do dynamického obstarávacieho systému alebo o neprijatí jeho informatívnej ponuky.
5. Na každú osobitnú zákazku sa musí vydať výzva na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xtorom vyzvú všetky hospodárske subjekty, ktoré o to majú záujem, aby predložili informatívnu ponuku podľa odseku 4 v lehote, ktorá nesmie byť kratšia axx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, aby predložili ponuku na každú zákazku, ktorá má byť zadaná v rámci systému, osobitne. Na tento účel stanovia lehotu na predloženie ponúk.
Zákazku zxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxávacieho systému. Tieto kritériá sa môžu v prípade potreby presnejšie formulovať vo výzve uvedenej v prvom pododseku.
7. Dynamický obstarávací sysxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxánil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.
Zainteresovaným hospodárskym subjektom ani účastníkom systému sa nesmú účtovať žiadxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx smernica sa vzťahuje na zákazky, ktoré nie sú vylúčené podľa článkov 19 až 26 alebo podľa článku 30, ktoré sa týkajú vykonávania príslušnej činnosti, a kxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxvaru a na služby;
b) 6242000 EUR v prípade zákaziek na práce.
Článok 17
Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty zákaziek, rámcových dohôd a dynamixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxto výpočet zohľadní celkovú predpokladanú sumu, vrátane všetkých možností a všetkých prípadných predĺžení zmluvy.
Ak obstarávateľ udeľuje záujexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxu tým, že rozdelia projekty na práce alebo navrhované nákupy určitého množstva tovaru a/alebo služieb alebo že použijú osobitné metódy výpočtu predpoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxch zákaziek predpokladaných počas celej doby platnosti dohody alebo systému, bez DPH.
4. Na účely článku 16 obstarávatelia zahrnú do predpokladanex xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxviteľovi.
5. Hodnota dodávok tovaru alebo služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie určitej zákazky na práce, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
6. a) Ak navrhovaná práca alebo nákup služieb môžu mať za následok to, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, vychádza sa z celkovej pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxernica sa vzťahuje na zadávanie každej časti.
Obstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípade častí, ktorých predpokladaná hoxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxých častí.
b) Ak návrh na nadobudnutie podobného tovaru môže mať za následok to, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, zohľadní sa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxdnota stanovená v článku 16, táto smernica sa vzťahuje na zadávanie každej časti.
Obstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípaxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxtí.
7. V prípade zákaziek na dodávku tovaru alebo na služby, ktoré sa opakujú, alebo pri ktorých sa plánuje obnovenie v rámci daného obdobia, výpočet pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxedchádzajúcich dvanástich mesiacov alebo v priebehu finančného roku, upravenej podľa možnosti tak, aby zohľadňovala zmeny množstva alebo hodnoty, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxaných v priebehu 12 mesiacov po prvej dodávke alebo v priebehu rozpočtového roku, ak táto trvá dlhšie ako 12 mesiacov.
8. Základom pre výpočet predpokxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxy. Výpočet zahŕňa aj hodnotu montážnych a inštalačných činností.
9. Pokiaľ ide o zákazky na dodávky tovaru týkajúce sa lízingu, prenájmu alebo nákupx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xratšia alebo sa rovná 12 mesiacom, celková predpokladaná hodnota počas trvania platnosti zmluvy, alebo ak je trvanie platnosti dlhšie ako 12 mesiacovx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, mesačná hodnota vynásobená 48.
10. Na účely výpočtu predpokladanej hodnoty zákaziek na služby sa zohľadňujú v prípade potreby aj tieto skutočnostxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvých a ostatných finančných služieb;
c) poplatky, splatné provízie a ostatné formy odmien, v prípade zákaziek zahŕňajúcich vypracovanie projektoxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
b) v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou dlhšou ako 48 mesiacov: mesačná hodnota vynásobená 48.
Oddiel 2
Zákazky a koncesie, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxsie na práce a koncesie na služby, ktoré zadávajú obstarávatelia vykonávajúci jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7, ak sa tieto koncesix xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
Zákazky zadávané na účely ďalšieho predaja alebo prenájmu tretím osobám
1. Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky zadávané na účely ďalšieho predaxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxchto zákaziek, a ostatné subjekty môžu predávať alebo prenajímať predmet zákaziek za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.
2. Obstarávatelia na pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxdnom vestníku Európskej únie pravidelne uverejňovať zoznamy kategórií výrobkov a činností, ktoré považuje za činnosti, na ktoré sa toto vylúčenie vzxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Zákazky zadávané na iné účely ako je vykonávanie činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, alebo na účely vykonávania takejto činnosti v tretej krxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx x xxebo na vykonávanie takýchto činností v tretej krajine, v podmienkach, ktoré si nevyžadujú fyzické využitie siete alebo geografického územia v rámci Sxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxné účely v Úradnom vestníku Európskej únie pravidelne uverejňovať zoznamy kategórií činností, ktoré považuje za činnosti, na ktoré sa toto vylúčenie xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xlánok 21
Tajné zákazky alebo zákazky, ktoré si vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia
Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky, ktoré členských xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxmi platnými v príslušnom členskom štáte, alebo ak si to vyžaduje ochrana základných bezpečnostných záujmov daného členského štátu.
Článok 22
Zákxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx zadávané:
a) podľa medzinárodnej dohody uzatvorenej v súlade xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx určené na spoločné vykonanie alebo využívanie projektu signatárskymi štátmi; všetky dohody sa oznámia Komisii, ktorá sa o nich môže poradiť s Poradnýx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxho štátu týkajúcej sa podnikov členského štátu alebo tretej krajiny;
c) podľa osobitného postupu medzinárodnej organizácie.
Článok 23
Zákazkx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxojený podnik" každý podnik, ktorého ročné zúčtovanie sa konsoliduje s ročným zúčtovaním obstarávateľa v súlade s požiadavkami siedmej smernice Rady xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ktoré nepodliehajú tejto smernici, každý podnik, nad ktorým môže obstarávateľ priamo alebo nepriamo vykonávať rozhodujúci vplyv v zmysle článku 2 odxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodujúcemu vplyvu iného podniku na základe vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa spravuje.
2. Ak sú splnené podmienky v odseku 3x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xiekoľko obstarávateľov na účely vykonávania činností v zmysle článkov 3 až 7, podniku, ktorý je prepojený k jednému z týchto obstarávateľov.
3. Odsex x xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxania takýchto služieb podnikom, ku ktorým je prepojený;
b) zákazky na dodávky tovaru, ak aspoň 80 % priemerného obratu prepojeného podniku za dodávkx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x0 % priemerného obratu prepojeného podniku za práce za predchádzajúce tri roky pochádza z poskytovania takýchto prác podnikom, s ktorými je prepojenýx
xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, ak tento podnik preukáže, najmä prostredníctvom predpokladaného obratu, že obrat, uvedený v písmenách a), b) alebo c) je vierohodný.
Ak rovnaké alxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdiel sa vypočíta s prihliadnutím na celkový obrat pochádzajúceho z poskytovania služieb, dodávky tovaru, alebo prác týmito prepojenými podnikmi.
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxostí v zmysle článkov 3 až 7, jednému z týchto obstarávateľov, alebo
b) obstarávateľ takému spoločnému podniku, ktorého je súčasťou, ak spoločný podxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxstarávatelia, ktorí ho tvoria, budú jeho súčasťou aspoň xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxh podnikov alebo spoločných podnikov,
b) povahu a hodnotu zákaziek, ktorých sa to týka,
c) dôkazy, ktoré Komisia pokladá za potrebné na preukázanix xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxODDIEL 3
Výnimky vzťahujúce sa na všetkých obstarávateľov, ale len na zákazky na služby
Článok 24
Zákazky týkajúce sa určitých služieb vylúčenýxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch stavieb alebo iných nehnuteľností, alebo práv k nim akýmkoľvek finančným spôsobom; napriek tomu sa táto smernica vzťahuje na zmluvy na finančné sluxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) finančné služby v súvislosti s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, najmä transakcie obstxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxe obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutú službu v plnom rozsahu hradí obstarávateľ.
Článok 25
Záxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxvateľom v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a), alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva, ktoré im priznáva platný zákon, iný práxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Zákazky zadávané určitými obstarávateľmi na nákup vody a na dodávky elektrickej energie alebo palív na výrobu energie
Smernica sa nevzťahuje na:
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxu energie alebo palív na výrobu energie, ak ich zadávajú obstarávatelia, ktorí vykonávajú činnosť uvedenú v článku 3 ods. 1 alebo 3, alebo článku 7 písm. xxx
xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxade priameho vystavenia hospodárskej súťaži
Článok 27
Zákazky podliehajúce osobitnej úprave
Bez toho, aby bol dotknutý článok 30, Holandské kxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu iných vhodných opatrení, aby každý subjekt pôsobiaci v odvetviach uvedených v rozhodnutiach 93/676/EHS, 97/367/EHS, 2000/205/ES a 2004/73/ES:
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxľ sprístupňuje hospodárskym subjektom a ktoré sa týkajú jeho obstarávacích zámerov;
b) podával Komisii oznámenia za podmienok definovaných v rozhxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo iných tuhých palív, oznamovať Komisii informácie o uzatvorených verejných zmluvách [29].
Článok 28
Vyxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxky vykonávali v rámci programov chránených pracovných miest, kde väčšina zamestnancov, ktorých sa to týka, sú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxva na súťaž, musí obsahovať odkaz na tento článok.
Článok 29
Zákazky zadávané centrálnymi obstarávacími inštitúciami a rámcové dohody uzatváranx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxnej obstarávacej inštitúcie alebo prostredníctvom nej.
2. Obstarávatelia, ktorí v prípadoch uvedených v článku 1 ods. 8 nadobúdajú práce, tovar a/xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxu, pokiaľ centrálna obstarávacia inštitúcia, kde to prichádza do úvahy, koná v súlade so smernicou 2004/18/ES.
Článok 30
Postup určovania, či je dxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxdliehajú tejto smernici, ak v členskom štáte, v ktorej sa vykonávajú, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx s ustanoveniami zmluvy, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže, ako sú charakteristika príslušného tovaru alebo služieb, existencia alternatívneho txxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxstup na trh nepovažuje za obmedzený, ak členský štát vykonal a uplatnil ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe XI.
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxre.
4. Ak sa členský štát domnieva, že odsek 1 sa vzťahuje na danú činnosť v súlade s odsekmi 2 a 3, oznámi to Komisii a informuje ju o všetkých príslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxi v odseku 1, kde to prichádza do úvahy spolu so stanoviskom prijatým nezávislým vnútroštátnym orgánom, ktorý je príslušný v súvislosti s predmetnou čixxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxjala rozhodnutie týkajúce sa takejto uplatniteľnosti v stanovenej lehote.
Ak sa však voľný prístup na daný trh na základe prvého pododseku odseku 3 nxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xanú činnosť, ktorá sa má vykonať, už nepodliehajú tejto smernici, ak Komisia nepreukázala neuplatnitniteľnosť odseku 1 rozhodnutím prijatým v súladx x xxxxxxx x x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxukázala uplatniteľnosť odseku 1 na danú činnosť rozhodnutím v súlade s odsekom 6. V takom prípade Komisia ihneď informuje príslušný členský štát.
Texxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh, správnych opatreniach alebo dohodách, ktoré sa týkajú súladu s podmienkami uvedenými v odseku 1, kde to prichádza do úvahy spolu so stanoviskom prijxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxnutia, ktoré preukáže uplatniteľnosť odseku 1, na danú činnosť. V takom prípade Komisia ihneď informuje príslušný členský štát.
Ak na konci obdobia xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
6. Na prijatie rozhodnutia podľa tohto článku má Komisia v súlade s postupom podľa článku 68 ods. 2 trojmesačné obdobie, ktoré sa začína prvým pracovnýx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdoch, najmä ak informácie, uvedené v nahlásení alebo v žiadosti alebo v dokumente, ktorý tvorí prílohu k nim, sú neúplné alebo nepresné alebo ak v skutočxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxušný pre príslušnú činnosť, preukáže uplatniteľnosť odseku 1 v prípadoch uvedených podľa tretieho pododseku odseku 4.
Ak činnosť v danom členskom šxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v súvislosti s prvou žiadosťou sa nepovažujú za nové konania a vybavujú sa v rámci prvej žiadosti.
Komisia prijme podrobné pravidlá pre uplatňovanie xxxxxxx xx x x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxdy začína plynúť trojmesačná lehota uvedená v prvom pododseku, a ak je táto lehota predĺžená, dátum dĺžka jej predĺženia;
b) uverejnenie prípadnej uxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovísk prijatých nezávislým orgánom, ktorý je príslušný pre danú činnosť, týkajúce sa príslušných otázok uvedených v odsekoch 1 a 2.
KAPITOLA IIx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xa zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené v prílohe XVII B, sa vzťahujú len ustanovenia článkov 34 a 43.
Článok 33
Zmiešané zákazky zahŕňajúce xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxx x, sa zadávajú v súlade s článkami 34 až 59, ak je hodnota služieb uvedených v prílohe XVII A vyššia ako hodnota služieb uvedených v prílohe II B. V ostatných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Technické špecifikácie
1. Technické špecifikácie, v zmysle bodu 1 prílohy XXI, sa uvedú v dokumentácii k zadávaciemu konaniu, ako sú oznámenia o vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxé tak, aby zohľadňovali kritériá dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo návrh vhodný pre všetkých používateľov.
2. Technické špecixxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obstarávania hospodárskej súťaži.
3. Bez toho, aby boli dotknuté právne záväzné vnútroštátne technické pravidlá a do rozsahu, v akom sú v súlade s prxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxx preferencie na vnútroštátne normy, ktoré transponujú európske normy, na európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzináxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xárodné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, výpočtu a vykonania prác a použitia výrobkxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu zahŕňať environmentálne charakteristiky. Takéto parametre však musia byť dostatočne presné na to, aby uchádzačom umožnili určiť predmet zákazky a xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxedené v písmene a), ako prostriedku predpokladajúceho súlad s takýmito výkonnostnými alebo funkčnými požiadavkami;
d) alebo s odkazom na špecifikxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxy.
4. Ak obstarávateľ využíva možnosť odkazu na špecifikácie uvedené v odseku 3 písm. a), nemôže ponuku zamietnuť z dôvodu, že ponúkané výrobky a služxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že ním navrhované riešenia rovnocenne spĺňajú požiadavky vymedzené v technických špecifikáciách.
Vhodný spôsob by mohla predstavovať technickx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x súlade s vnútroštátnou normou, ktorá transponuje európsku normu, s európskym technickým osvedčením, spoločnou technickou špecifikáciou, medzináxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxebo funkčných požiadaviek, ktoré stanovil.
Uchádzač vo svojej ponuke musí akýmkoľvek vhodným spôsobom a k spokojnosti obstarávateľa preukázať, žx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxtavovať technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.
6. Ak obstarávatelia stanovia environmentálne charaktexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxsti tak, ako sú vymedzené v európskej alebo (viac)národnej environmentálnej značke alebo v akejkoľvek inej environmentálnej značke za predpokladu, xxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxovanie sú vypracované na základe vedeckých informácií,
- environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všetky zaintxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxinteresované strany.
Obstarávatelia môžu uviesť, že výrobky a služby, ktoré sú označené environmentálnou značkou, sa považujú za výrobky a služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxumentáciu výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.
7. "Uznávané inštitúcie" v zmysle tohto článku sú skúšobné a kalibračné laboratxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xídlom v iných členských štátoch.
8. Pokiaľ si to nevyžaduje predmet zákazky, technické špecifikácie sa nesmú odvolávať na konkrétnu značku alebo zdxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxky alebo určité výrobky. Takýto odkaz sa povolí len výnimočne, ak nie je možný dostatočne presný a zrozumiteľný opis predmetu zákazky podľa odsekov 3 a 4x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa požiadanie hospodárskych subjektov, ktoré majú záujem získať zákazku, technické špecifikácie, ktoré pravidelne uvádzajú vo svojich zmluvách na dxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxne oznámenia v zmysle článku 41 ods. 1
2. Ak technické špecifikácie vychádzajú z dokumentov, ktoré sú dostupné zainteresovaným hospodárskym subjekxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ponuka, obstarávatelia môžu zohľadniť variantné riešenia, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx či povolia variantné riešenia, a ak tak urobia, uvedú minimálne požiadavky, ktoré majú spĺňať variantné riešenia a všetky osobitné požiadavky na ich pxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odseku 1, odmietnuť variantné riešenie len z toho dôvodu, že v prípade, ak by bolo takéto riešenie úspešné, bolo by skôr zákazkou na služby a nie zákazkou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxdkladoch môže obstarávateľ žiadať alebo členský štát môže od neho vyžadovať, aby od uchádzača žiadal, aby vo svojej ponuke uviedol, aký podiel zákazky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxvatelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zákazky, ak sú tieto podmienky v súlade s právom Spoločenstva a sú uvedené v oznámení, ktoxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxktov.
Článok 39
Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení o ochrane zamestnanosti a pracovných podmienok
1. Obstxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxjemca alebo uchádzač získať príslušné informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení na ochranu zamestnaxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxť na práce vykonávané na danom mieste alebo na služby poskytované v priebehu plnenia zákazky.
2. Obstarávateľ, ktorý poskytuje informácie uvedené v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxúce sa ustanovení na ochranu zamestnanosti a o pracovných podmienkach, ktoré sú platné na mieste, kde sa majú služby poskytnúť.
Prvým pododsekom nie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxiek na dodávku tovaru, na práce alebo na služby obstarávatelia uplatnia postupy upravené na účely tejto smernice.
2. Obstarávatelia si môžu vybrať kxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxávatelia môžu použiť konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž v týchto prípadoch:
a) ak neboli v rámci konania s predchádzajúcou výzvou na súťaž prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a nie na účely zabezpečenia zisku alebo na získanie náhrady nákladov vynalxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxxx xxebo umeleckých dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výlučných práv zákazku môže vykonať len určitý hospodársky subjekt;
d) pokiaľ je to nexxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxrené, užšie alebo rokovacie konanie s uverejnením výzvy na súťaž;
e) v prípade zákaziek na dodávku tovaru pri dodatočných dodávkach od pôvodného dodxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxiadení, ak by zmena dodávateľa spôsobila, že obstarávateľa by získal materiál s odlišnými technickými charakteristikami, čo by malo za následok nezlxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxvodne zadanom projekte alebo v prvej uzatvorenej zmluve, ale ktoré sa z dôvodu nepredvídaných okolností stali nevyhnutnými pre vykonanie zákazky pod xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxžby nie je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od hlavnej zákazky bez toho, aby to obstarávateľom nespôsobilo značné ťažkosti, alebo
- ak sú takxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxade zákaziek na práce pri nových prácach spočívajúcich v opakovaní podobných prác zadaných zhotoviteľovi, ktorému ten istý obstarávateľ zadal predcxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xrvý projekt daný do súťaže, musí sa oznámiť, že sa môže použiť toto konanie a že obstarávatelia pri uplatňovaní ustanovení článkov 16 a 17 zohľadnia celkxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxh, ktoré sa zadávajú na základe rámcovej dohody, ak je splnená podmienka uvedená v článku 14 ods. 2;
j) pri mimoriadne výhodných nákupoch, kde je možné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xeny;
k) pri nákupoch tovaru za osobitne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou ukončuje svoju obchodnú činnosť, alebo ox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxsov;
l) ak príslušná zákazka na službu nasleduje po súťaži návrhov organizovanej v súlade s ustanoveniami tejto smernice a v súlade s príslušnými praxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxTOLA VI
Ustanovenia o uverejňovaní oznámení a o transparentnosti
Oddiel 1
Uverejňovanie oznámení
Článok 41
Pravidelné informatívne oznáxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xrípade dodávok tovaru predpokladanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd podľa skupín výrobkov, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtelia určia odkazom na nomenklatúru CPV;
b) v prípade služieb predpokladanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd v každej kategórii služxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxia článkov 16 a 17 rovná alebo je vyššia ako 750000 EUR;
c) v prípade prác, hlavné charakteristiky zákaziek alebo rámcových dohôd, ktoré majú v úmysle zxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxom na ustanovenia článku 17.
Oznámenia uvedené v písmenách a) a b) sa posielajú Komisii alebo sa uverejňujú v profile kupujúceho podľa možnosti čo najxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxôr po prijatí rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje plán zákaziek na práce alebo rámcových dohôd, ktoré majú obstarávatelia v úmysle zadať.
Obstarávatexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxelného informatívneho oznámenia v profile kupujúceho vo formáte a podľa podrobných postupov pre elektronický prenos oznámení uvedených v bode 3 prílxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxanie ponúk, ktorá je stanovená v článku 45 ods. 4
Tento odsek sa nevzťahuje na konania bez predchádzajúcej výzvy na účasť v súťaži.
2. Obstarávatelix xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xnformácií už predtým uvedených v pravidelnom informatívnom oznámení za predpokladu, že jasne uvedú, že tieto oznámenia sú doplňujúce oznámenia.
3x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xvedením účelu kvalifikačného systému a možnosti získať pravidlám, ktoré sa týkajú jeho prevádzky. Ak je trvanie systému dlhšie ako tri roky, oznámenix xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxek na dodávky tovaru, na práce alebo na služby sa výzva na súťaž vykoná:
a) prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia podľa prílohy XV Ax xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxávacieho konania podľa prílohy XIII A, B alebo C.
2. V prípade dynamických obstarávacích systémov je výzva na súťaž v rámci systému oznámením o vyhlásxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxásení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx
xx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxx dodávky tovaru, práce alebo služby, ktoré budú predmetom zákazky, ktorá sa má zadať;
b) v oznámení sa uvedie, že sa zákazka zadá na základe užšieho alexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxujem; a
c) oznámenie sa uverejnení v súlade s prílohou XX najviac 12 mesiacov predo dňom, keď sa odosiela výzva uvedená v článku 47 ods. 5 Okrem toho musí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxli rámcovú dohodu, odošlú do dvoch mesiacov od zadania zákazky alebo uzatvorenia rámcovej dohody oznámenie o zadaní zákazky podľa prílohy XVI za podmixxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx ods. 2 nie sú obstarávatelia povinní posielať oznámenie o výsledkoch zadávacieho konania pre každú zákazku zadané na základe takej dohody.
Obstaráxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa však môžu za každý štvrťrok zlúčiť do jednej skupiny. V takom prípade odošlú zlúčené oznámenia do dvoch mesiacov po skončení každého štvrťroku.
2. Ixxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xitlivé obchodné aspekty, na ktoré môžu obstarávatelia poukázať pri posielaní informácií, ktoré sa týkajú prijatých ponúk, totožnosti hospodárskycx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxnkom 40 ods. 3 písm. b), môžu obmedziť informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s prílohou XVI a ktoré sa týkajú povahy a množstva poskytovaných služixxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxom konania bez výzvy na súťaž v súlade s článkom 40 ods. 3 písm. b), môžu z dôvodu ochrany dôverných obchodných informácií obmedziť informácie, ktoré sa mxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxky informácie uverejnené podľa tohto odseku boli aspoň také podrobné ako informácie uvedené v oznámení o výzve na súťaž uverejnenom v súlade s článkom 4x xxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxória uvedená v zozname kvalifikovaných poskytovateľov služieb zostavenom v súlade článkom 53 ods. 7
4. V prípade zákaziek na služby, ktoré sú uvedenx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xnformácie určené na uverejnenie sa na štatistické účely uverejnia len v zjednodušenej podobe v súlade s prílohou XX.
Článok 44
Forma a spôsob uverexxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxade s postupom uvedeným v článku 68 ods. 2
2. Oznámenia, ktoré obstarávatelia posielajú Komisii, sa posielajú buď elektronicky vo formáte a postupmi xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtikami pre uverejňovanie oznámení, ktoré sú uvedené v bode 1 písm. a) a b) prílohy XX.
3. Oznámenia vypracované a prenášané elektronicky vo formáte a pxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xo formáte a podľa postupov na prenos uvedených v bode 3 prílohy XX sa uverejnia najneskôr do 12 dní po ich odoslaní. Vo výnimočných prípadoch sa však oznámxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe je oznámenie zaslané faxom.
4. Oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania sa uverejnia v plnom znení v úradnom jazyku Spoločenstva, ktorý si zvolí oxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxch úradných jazykoch.
Náklady na uverejňovanie oznámení Komisiou znáša Spoločenstvo.
5. Oznámenia a ich obsah sa nesmú uverejňovať na vnútroštáxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxniach poslaných Komisii alebo uverejnených v profile kupujúceho podľa prvého pododseku článku 41 ods. 1, ale sa uvedie v nich dátum odoslania oznámenix xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xznámenia Komisii o tom, že budú v takejto podobe uverejnené; musia obsahovať dátum odoslania.
6. Obstarávatelia zabezpečia, aby boli schopní poskyxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxm uverejnenia. Takéto potvrdenie je dôkazom o uverejnení.
8. Obstarávatelia môžu v súlade s odsekmi 1 až 7 uverejňovať oznámenia o vyhlásení zadávacxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxadostí o účasť a na prijímanie ponúk
1. Pri stanovovaní lehôt na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk obstarávatelia zohľadnia najmä zloxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní je minimálna lehota na prijímanie ponúk 52 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.
3. V prípade užších konaní a prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x2 ods. 1 písm. c) alebo na základe výzvy obstarávateľov podľa článku 47 ods. 5 sa spravidla stanovuje na najmenej 37 dní odo dňa, keď bolo oznámenie alebo vxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxm;
b) lehota na prijímanie ponúk sa môže stanoviť vzájomnou dohodou medzi obstarávateľom a vybranými záujemcami za predpokladu, že všetci záujemcoxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxorá je spravidla aspoň 24 dní, a v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako 10 dní od dátumu vyzvania na predloženie ponuky.
4. Ak obstarávatelia v súlade x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx spravidla kratšia ako 36 dní a v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa, keď bolo oznámenie odoslané.
Tieto skrátené lehoty sú povolené zx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxžaduje príloha XV A, časť II, pokiaľ sú tieto informácie k dispozícii v čase, keď sa oznámenie uverejňuje a že oznámenie bolo odoslané 52 dní až 12 mesiacox xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xlektronicky vo formáte a v súlade s postupmi na prenos uvedenými v bode 3 prílohy XX, lehoty na prijímanie žiadostí o účasť v užších a rokovacích konaniacx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxlade s odsekom 3 písm. b), lehoty na prijímanie ponúk pri otvorených, užších a rokovacích konaniach sa môžu skrátiť o ďalších päť dní, ak obstarávateľ poxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoužité ako výzva na súťaž v súlade s prílohou XX. V oznámení by mala byť uvedená internetová adresa, na ktorej je táto dokumentácia prístupná.
7. Pri otxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxtšia ako 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.
Ak sa však oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania neposiela xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xonúk v rámci otvoreného konania bola kratšia ako 22 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.
8. Kumulatívny účinok sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxného podľa článku 42 ods. 1 písm. c), na základe výzvy obstarávateľov podľa článku 47 ods. 5, kratšia ako 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x x xxxxxom prípade s výnimkou lehoty stanovenej na základe vzájomnej dohody v súlade s odsekom 3 písm. b) spôsobiť, aby bola lehota na prijímanie ponúk kratšia axx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmácie nie sú poskytnuté v lehotách stanovených v článkoch 46 a 47, aj napriek tomu, že boli vyžiadané s dostatočným predstihom, alebo ak je ponuky možné vxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby sa všetky príslušné hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk, s výnimkou prípxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v prílohe XXII.
Článok 46
Otvorené konania: špecifikácie, dodatočné podklady a informácie
1. Pri otvorených konaniach, keď obstarávatelia nexxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxievodná dokumentácia sa hospodárskym subjektom posielajú do šiestich dní od prijatia žiadosti za predpokladu, že žiadosť bola podaná dostatočne s doxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmácie týkajúce sa špecifikácií najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej pre prijímanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o ne bola podaná s dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa súčasne písomne vyzvú vybraných záujemcov, aby predložili svoje ponuky alebo ich pozvú na rokovanie. Výzva pre záujemcov obsahuje buď:
- kópiu špexxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxnené priamo elektronicky podľa článku 45 ods. 6
2. Ak má špecifikácie a/alebo prípadnú sprievodnú dokumentáciu iný subjekt ako obstarávateľ zodpovxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx možno o tieto dokumenty požiadať, a výšku a spôsob zaplatenia úhrady za ich poskytnutie. Príslušný útvar pošle hospodárskemu subjektu dokumentáciu bxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtvar najneskôr šesť dní pred uplynutím konečnej lehoty stanovenej na prijímanie ponúk, ak boli vyžiadané s dostatočným predstihom.
4. Výzva okrem txxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxy sumy, ktorá sa ma za takéto dokumenty zaplatiť;
b) posledný deň na predloženie ponúk, adresu, na ktorú sa musia ponuky posielať, a jazyk alebo jazykyx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré sa majú priložiť;
e) kritériá pre zadanie zákazky, ak nie sú uvedené v oznámení o existencii kvalifikačného systému použitom ako výzva na súťaž;
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, v oznámení o existencii kvalifikačného systému alebo v špecifikáciách.
5. Ak má výzva na súťaž podobu praxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx aspoň tieto informácie:
a) povahu a množstvo, vrátane všetkých možností týkajúcich sa doplňujúcich zákaziek a ak je to možné, predpokladaný čas, ktxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xudúcich oznámení súťaží na práce, na dodávky tovaru alebo na služby dané do súťaže;
b) typ konania: užšie alebo rokovacie;
c) ak je to vhodné, dátum, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxzyk alebo jazyky, v ktorých sa musia vypracovať;
e) adresu subjektu, ktorý zákazku zadá, a informácie potrebné pre získanie špecifikácií a ostatnýcx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx zaplatenia úhrady za poskytnutie súťažných podkladov;
h) druh zákazky, ktorá je predmetom výzvy na predloženie ponuky: nákup, lízing, prenájom alxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx takýchto kritérií, ak takéto informácie nie sú uvedené v informatívnom oznámení alebo v špecifikáciách alebo vo výzve na predloženie ponuky alebo na rxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xlave sa môže uskutočniť poštou, faxom, elektronicky v súlade s odsekmi 4 a 5, telefonicky v prípadoch a za okolností uvedených v odseku 6 alebo kombinácixx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxárskych subjektov k zadávaciemu konaniu.
3. Komunikácia, ako aj výmena a uchovávanie informácií sa vykonávajú takým spôsobom, aby sa zabezpečila úxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xo uplynutí lehoty stanovenej na ich predloženie.
4. Nástroje, ktoré sa majú používať na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakterisxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxnológii.
5. Pre zariadenia na elektronický prenos a prijímanie ponúk a pre zariadenia na elektronické prijímanie žiadostí o účasť platia tieto pravxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx pre zainteresované strany dostupné. Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk a žiadostí o účasť musia okrem toho spĺňať požiadavky prílohy XXIV;
xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxe s jeho odsekom 1;
c) členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľné akreditačné systémy zamerané na zvýšenie úrovne certifikačných služieb xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxožia dokumenty, certifikáty a vyhlásenia uvedené v článkoch 52 ods. 2 a 3, 53 a 54, ktoré nie sú k dispozícii v elektronickej podobe.
6. Na prenos žiadosxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxdosť o účasť podaná telefonicky, musí sa pred uplynutím lehoty stanovenej na prijímanie žiadosti poslať jej písomné potvrdenie;
c) obstarávatelia xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxto požiadavku, spolu s lehotou na zaslanie potvrdenia poštou alebo elektronicky, by mal obstarávateľ uviesť v oznámení, ktoré sa používa ako výzva na sxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxdľa možnosti čo najskôr informujú príslušné hospodárske subjekty o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s uzatvorením rámcovej dohody, so zadaním zxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zákazky, v súvislosti s ktorou boli pozvaní do súťaže, alebo s opätovným začatím konania alebo pri nepoužití dynamického obstarávacieho systému; takxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xnformujú:
- každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti,
- každého neúspešného uchádzača o dôvodoch neprijatia jeho ponuxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxo služby nespĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky,
- každého uchádzača, ktorý predložil prijateľnú ponuku, o charakteristikách a relatívnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxností prekročiť 15 dní od doručenia písomnej žiadosti.
Obstarávatelia však môžu rozhodnúť, že určité informácie o zadávaní zákazky alebo o uzatvorxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxormácií bránilo vymožiteľnosti práva, alebo bolo inak v rozpore s verejným záujmom, alebo by tým boli dotknuté oprávnené obchodné záujmy hospodárskexx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx, ktorí zriadia a prevádzkujú kvalifikačný systém, do šiestich mesiacov informujú žiadateľov o svojom rozhodnutí týkajúcom sa kvalifikácie.
Ak prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxti o dôvodoch, ktorými odôvodňuje dlhšiu dobu a dátum, dokedy jeho žiadosť prijme alebo zamietne.
4. Žiadatelia, ktorých kvalifikácia sa zamietne, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xôvody sú založené na kritériách pre kvalifikáciu, ktoré sú xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xen z dôvodov vyplývajúcich z kritérií pre kvalifikáciu, ktoré sú uvedené v článku 53 ods. 2 Každý zámer ukončiť kvalifikáciu sa oznámi písomne hospodárxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxie.
Článok 50
Povinnosť uchovávať informácie o zadaných zákazkách
1. Obstarávatelia uchovávajú vhodné informácie o každej zákazke, ktoré posxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xákaziek;
b) použitím konaní bez predchádzajúcej výzvy na súťaž na základe článku 40 ods. 3;
c) neuplatnením kapitol III až VI tejto hlavy na základe xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxích konaní vykonávaných elektronicky.
2. Informácie sa uchovávajú aspoň štyri roky odo dňa zadania zákazky tak, aby obstarávateľ bol schopný počas xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxbecné ustanovenia
1. Na účely výberu účastníkov v zadávacích konaniach:
a) obstarávatelia, ktorí stanovili pravidlá a kritériá na vylúčenie uchxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxberú uchádzačov a záujemcov na základe objektívnych pravidiel a kritérií stanovených podľa článku 54;
c) pri užších konaniach a pri rokovacích konaxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx
xx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxnia o existencii kvalifikačného systému, a na účely výberu účastníkov zadávacích konaní pre konkrétne zákazky, ktoré sú predmetom výzvy na súťaž, obsxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tie ustanovenia z odseku 1, ktoré sa týkajú užšieho alebo rokovacieho konania.
3. Obstarávatelia overia, či ponuky predložené vybranými uchádzačmx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx x
xxxxxxikácia a kvalitatívny výber
Článok 52
Vzájomné uznávanie týkajúce sa administratívnych, technických alebo finančných podmienok a certifikátoxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxizácii kritérií a pravidiel:
a) klásť určitým hospodárskym subjektom administratívne, technické alebo finančné podmienky, ktoré by sa nekládli ixxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxčenia kvality zo strany hospodárskeho subjektu, využijú systémy zabezpečenia kvality založené na príslušných sériách európskych noriem certifikoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zriadenými v iných členských štátoch. Taktiež uznajú iné dôkazy hospodárskych subjektov, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality.
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxektu vyžadovať uvedenie opatrení environmentálneho riadenia, ktoré budú môcť hospodárske subjekty uplatniť pri plnení zákazky. Ak obstarávatelia xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxho riadenia, odkážu na EMAS alebo normy environmentálneho riadenia založené na príslušných európskych alebo medzinárodných normách certifikovanýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxlia uznajú rovnocenné certifikáty vydané orgánmi zriadenými v iných členských štátoch. Ttiež uznajú iné dôkazy hospodárskych subjektov, ktoré sú roxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxzkovať systém kvalifikácie hospodárskych subjektov.
Obstarávatelia, ktorí zavedú alebo prevádzkujú kvalifikačný systém, zabezpečia, aby hospxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx základe objektívnych kritérií a podľa pravidiel pre kvalifikáciu, ktoré stanoví obstarávateľ.
Ak tieto kritériá a pravidlá zahŕňajú technické špxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxdené v odseku 2 môžu zahŕňať kritéria pre vylúčenie uvedené v článku 45 smernice 2004/18/ES za podmienok uvedených v danom článku.
Ak je obstarávatex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 1 smernice 2004/18/ES.
4. Ak kritéria a pravidlá pre kvalifikáciu uvedené v odseku 2 zahŕňajú požiadavky týkajúce sa ekonomickej a finančnej spôsobxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxahov medzi ním a týmito subjektmi. V tomto prípade musí hospodársky subjekt obstarávateľovi preukázať, že tieto zdroje bude mať k dispozícii počas dobx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxodárskych subjektov, uvedená v článku 11, počítať s využitím spôsobilosti účastníkov skupiny alebo iných subjektov.
5. Ak kritéria a pravidlá pre kxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxde potreby počítať s využitím spôsobilosti iných subjektov, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx bude mať k dispozícii počas doby platnosti kvalifikačného systému, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov, že potrebné zdroje dajú hospodxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxastníkov skupiny alebo iných subjektov.
6. Kritériá a pravidlá pre kvalifikáciu, uvedené v odseku 2, sa dajú hospodárskym subjektom k dispozícii na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxkačný systém určitých iných obstarávateľov alebo inštitúcií spĺňa jeho požiadavky, oznámi zainteresovaným hospodárskym subjektom názvy týchto inxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxu zákaziek, pre ktoré je kvalifikácia platná.
8. Pri zriaďovaní alebo prevádzkovaní kvalifikačného systému obstarávatelia dodržiavajú ustanovexxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxpodárskym subjektom, ktoré požiadali o kvalifikáciu, článku 51 ods. 2 týkajúce sa výberu účastníkov, ak sa výzva na súťaž uskutočňuje pomocou oznámenxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxk, certifikátov, testov a dôkazov.
9. Ak sa výzva na súťaž uskutočňuje pomocou oznámenia o existencii kvalifikačného systému, uchádzači v užšom konxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxru účastníkov
1. Obstarávatelia, ktorí stanovujú výberové kritéria účastníkov v otvorenom konaní, tak konajú v súlade s objektívnymi pravidlami a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxnania, tak konajú podľa objektívnych pravidiel a kritérií, ktoré zaviedli a ktoré sú dostupné zainteresovaným hospodárskym subjektom.
3. Pri užšíxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xotrebou vyvážiť konkrétne charakteristické vlastnosti obstarávacieho konania so zdrojmi potrebnými na jeho vykonanie. Počet vybraných záujemcov xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxe uvedené v článku 45 smernice 2004/18/ES v lehotách a za podmienok uvedených v danom článku.
Ak je obstarávateľ verejným obstarávateľom v zmysle člxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxice 2004/18/ES.
5. Ak kritéria uvedené v odsekoch 1 a 2 zahŕňajú požiadavky týkajúce sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti hospodárskeho subjektxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x týmito subjektmi. V takom prípade hospodársky subjekt obstarávateľovi preukáže, že tieto xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxbjektov uvedená v článku 11 počítať s využitím schopností účastníkov skupiny alebo iných subjektov.
6. Ak kritéria uvedené v odsekoch 1 a 2 zahŕňajú pxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxť s využitím spôsobilosti iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu vzťahov medzi ním a týmito subjektmi. V tomto prípade hospodársky subjekt musí oxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxbné zdroje dajú hospodárskemu subjektu k dispozícii.
Za rovnakých podmienok môže skupina hospodárskych subjektov uvedená v článku 11 počítať s vyuxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxy boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia o odmeňovaní za určité služby, sú kritériami, na základe ktorých obsxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa súvisiace s predmetom danej zákazky, napríklad dátum dodania alebo dokončenia, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, kvalitax xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxzky, čo sa týka náhradných dielov, bezpečnosti dodávky a cena, alebo
b) len najnižšia cena.
2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tretieho podxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxcky najvýhodnejšej ponuky.
Tieto váhy sa môžu vyjadriť stanovením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím.
Ak podľa názoru obstarávateľa nix xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxdie dôležitosti sa v prípade potreby špecifikuje v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie záujmu uvedenej v článku 47 ods. 5, vo výzxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xstanoviť, že obstarávatelia môžu používať elektronické aukcie.
2. Pri otvorenom, užšom alebo rokovacom konaní s predchádzajúcou výzvou na súťaž mxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxakých okolností sa môže uskutočniť elektronická aukcia pri otvorení súťaže na zákazky, ktoré sa majú zadať v rámci dynamického obstarávacieho systémx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxebo nových hodnôt charakteristických parametrov ponúk uvedených v špecifikácii, ak sa má zákazka zadať ekonomicky najvýhodnejšej ponuke.
3. Obstxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxem iného obsahovať tieto údaje:
a) charakteristické parametre, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, ak sú takéto charakteristicxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;
c) informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie a, prípadne aj inxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdú môcť predkladať ponuky, a najmä minimálne rozdiely, ktoré sa prípadne budú pri prekladaní ponúk vyžadovať;
f) príslušné informácie týkajúce sa pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykonajú úplné počiatočné vyhodnotenie ponúk podľa kritéria/kritérií pre zadanie zákazky a váh priradených jednotlivým kritériám.
Všetci uchádxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu a musí obsahovať dátum a čas začiatku elektrxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xracovné dni po dniodoslania výziev.
5. Ak sa má zákazka zadať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, k výzve sa priloží výsledok celkového vyhxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxtronickej aukcii na určenie automatického prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien a/alebo nových hodnôt. Tento vzorec musí obsahxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx v špecifikáciách; na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred obmedzí na určitú hodnotu.
Ak sú povolené variantné riešenia, pre každé variantné rxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ktoré im v každom okamihu umožnia posúdiť ich relatívne umiestnenie. Taktiež im môžu oznamovať informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x žiadnej etape elektronickej aukcie zverejniť totožnosť uchádzačov.
7. Obstarávatelia ukončia elektronickú aukciu jedným alebo niekoľkými z týcxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxdnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. V takom prípade obstarávatelia upresnia vo výzve na účasť v aukcii lehotu od prijaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxii.
Ak sa obstarávatelia rozhodnú ukončiť xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxonogram každej etapy aukcie.
8. Po ukončení elektronickej aukcie obstarávatelia zadajú zákazku v súlade s článkom 55 na základe výsledkov elektronxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obmedzoval ju alebo ju narušoval, nesmú ani meniť predmet zákazky, ako bol vymedzený v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v špecifikáciách.
Článox xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxstarávateľ pred prípadným zamietnutím takýchto ponúk písomne požiada o podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxupu;
b) zvolených technických riešení a/alebo výnimočne priaznivých podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru alebo poskytnutix xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxé sa týkajú sa ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platnými na mieste, kde sa má práca, služby alebo dodávka tovaru vykonať;
e) možnosti uchxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx obstarávateľ zistí, že ponuka má neobvykle nízku cenu preto, lebo uchádzač získal štátnu pomoc, ponuku môže zamietnuť z tohto dôvodu iba po konzultácix x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxlade s právnymi predpismi. Ak obstarávateľ zamietne ponuku za týchto okolností, informuje o tejto skutočnosti Komisiu.
Oddiel 3
Ponuky zahŕňajúxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx článok sa vzťahuje na ponuky, ktoré zahŕňajú výrobky pochádzajúce z tretích krajín, s ktorými Spoločenstvo neuzatvorilo ani mnohostrannú ani dvojstxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxoločenstva alebo jeho členských štátov voči tretím krajinám.
2. Každá ponuka predložená na účely zadania zákazky na dodávku tovaru môže byť zamietnxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xódex Spoločenstva [30], prevyšuje 50 % celkovej hodnoty výrobkov, ktoré tvoria ponuku. Na účely tohto článku sa softvér, ktorý sa používa v zariadeniaxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 55, s výhradou druhého pododseku sa uprednostnia tie ponuky, ktoré sa nemôžu zamietnuť podľa odseku 2. Ceny týchto ponúk sa považujú za rovnocenné na účxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xnými technickými charakteristikami, ako sú charakteristiky existujúceho zariadenia, čo by malo za následok nezlučiteľnosť, technické ťažkosti prx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxku 2 nezohľadnia tie tretie krajiny, na ktoré rozhodnutie Rady rozšíri uplatňovanie výhod vyplývajúcich z ustanovení tejto smernice v súlade s odsekox xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxnikov Spoločenstva na trhy tretích strán v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, o všetkých výsledkoch dosiahnutých v rámci takýchto rokovaxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou zmeniť a doplniť ustanovenia tohto článku so zreteľom na takýto vývoj.
Článok 59
Vzťahy s tretími krajxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s ktorými sa stretávajú a ktoré im ohlásia ich podniky pri zabezpečovaní zadávania zákaziek na služby v tretích štátoch.
2. Komisia do 31. decembra 2xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxajinami o tejto záležitosti, najmä v rámci WTO.
3. Komisia sa snaží nadviazaním kontaktu s príslušnou treťou krajinou dosiahnuť nápravu každej takex xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxna:
a) nezaručuje podnikom zo Spoločenstva efektívny prístup porovnateľný s prístupom, ktorý Spoločenstvo udeľuje podnikom z tejto tretej krajinxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx zaručuje podnikom z iných tretích krajín priaznivejšie zaobchádzanie ako podnikom Spoločenstva.
4. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých prxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxárodného pracovného práva uvedených v prílohe XXIII, keď sa tieto podniky pokúšali zabezpečiť zadanie zákazky v tretích krajinách.
5. Za okolností xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxa, ktoré stanoví v rozhodnutí:
a) podnikom, ktoré sa spravujú právom danej tretej krajiny;
b) podnikom, ktoré sú prepojené s podnikmi uvedenými v pxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxli ponuky, ktorých predmetom sú služby pochádzajúce z danej tretej krajiny.
Rada podľa možnosti čo najskôr prijme rozhodnutie kvalifikovanou väčšxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xámci WTO.
HLAVA III
USTANOVENIA O SÚŤAŽIACH NÁVRHOV V OBLASTI SLUŽIEB
Článok 60
Všeobecné ustanovenia
1. Pravidlá pre organizovanie súťažx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxanie účastníkov do súťaží návrhov sa nesmie obmedziť:
a) na územie alebo časť územia určitého členského štátu;
b) na základe skutočnosti, že podľa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
Prahové hodnoty
1. Táto hlava sa vzťahuje na súťaže návrhov, ktoré sú organizované ako súčasť obstarávacieho konania služieb, ktorých predpokladaxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx DPH, vrátane všetkých prípadných cien a/alebo odmien pre účastníkov.
2. Táto hlava sa vzťahuje na všetky súťaže návrhov, ktorých celková hodnota cixx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxn a odmien, vrátane predpokladanej hodnoty verejnej zákazky na služby, bez DPH, ktorá by následne mohla byť zadaná podľa článku 40 ods. 3, ak obstarávatxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxa sa nevzťahuje na:
1. súťaže návrhov pre zákazky na služby, ktoré sa uskutočnia v rovnakých prípadoch, ako sú prípady uvedené v článkoch 20, 21 a 22;
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlebo keď sa tento odsek považuje za uplatniteľný podľa druhého alebo tretieho pododseku odseku 4 alebo štvrtého pododseku odseku 5 uvedeného článku.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxvom oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov. Obstarávatelia, ktorí uskutočnili súťaž návrhov, zverejnia jej výsledky prostredníctvom oznámenia. Výzxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxandardných formulárov prijatých Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 68 ods. 2
Oznámenie o výsledkoch súťaže návrhov sa posiela Komisii do xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxia rešpektuje všetky citlivé obchodné aspekty, na ktoré môžu obstarávatelia poukázať pri posielaní informácií, ktoré sa týkajú počtu prijatých projxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxx x xx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxí návrhov.
Článok 64
Komunikačné xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxx xx x x x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxcií sa uskutočňuje takým spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť všetkých informácií a ochranu všetkých dôverných informácií oznámených účastníkmi súťaxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prijímanie plánov a projektov platia tieto pravidlá:
a) zainteresovaným stranám musia byť dostupné informácie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sú xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxtov spĺňať požiadavky prílohy XXIV;
b) členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľné akreditačné systémy určené na zlepšenie úrovne certifxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxxnizovaní súťaží návrhov obstarávatelia uplatňujú postupy, ktoré sú prispôsobené ustanoveniam tejto smernice.
2. Ak sú súťaže návrhov obmedzené lxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxaži musí byť v každom prípade dostatočný na to, aby sa zabezpečila skutočná hospodárska súťaž.
3. Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxť rovnakú alebo rovnocennú kvalifikáciu.
Článok 66
Rozhodnutia poroty
1. Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí a stanovísk nezávislá.
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxdie projektov zostavené podľa kvality každého projektu sa zaznamená v zápisnici podpísanej členmi poroty spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxemcovia môžu byť v prípade potreby vyzvaní, aby odpovedali na otázky, ktoré porota zaznamenala v zápisnici, a aby objasnili akékoľvek hľadiská projekxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxNÉ PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 67
Povinnosť vykazovať štatistické údaje
1. Členské štáty v súlade s úpravou prijatou podľa postupx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxstí, ktorých sa týkajú prílohy I až X, týkajúcu sa celkovej hodnoty zadaných zákaziek s hodnotami nižšími, ako sú prahové hodnoty uvedené v článku 16, na xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx týkajú prílohy II, III, V, IX a X, členské štáty zabezpečia, aby Komisia dostala štatistickú správu o zákazkách xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxánku 68 ods. 2 Štatistická správa obsahuje informácie potrebné na overenie riadneho uplatňovania dohody.
Informácie požadované podľa prvého podoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé v kategórii 5 prílohy XVII A, ktorých položky v CPV zodpovedajú referenčným číslam 7524, 7525 a 7526 v CPC, alebo na služby uvedené v prílohe XVII B.
3. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxnoty môžu vylúčiť, ak sa tým neohrozí použiteľnosť štatistiky;
b) sa rešpektuje dôverná povaha poskytnutých informácií.
Článok 68
Poradný výbxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxe na tento odsek, uplatnia sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxxx xotreby ich s ohľadom na druhý pododsek upraví v súlade s postupom ustanoveným v článku 68 ods. 2
Výpočet výšky týchto prahových hodnôt vychádza z priemxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx Takto upravená výška prahových hodnôt sa v prípade potreby zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc eur, aby sa zabezpečilo, že platné prahové hodnxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xds. 2 prahové hodnoty stanovené v článku 61 (súťaže návrhov) revidovaným prahovým hodnotám platným pre zákazky na služby.
Výška prahových hodnôt stxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x. januárom 2004. Výpočet takýchto hodnôt vychádza z priemerných denných hodnôt týchto mien vyjadrených v eurách za 24 mesiacov, ktoré sa končia v poslexxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxch a upravené prahové hodnoty uvedené v odseku 2 uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra, ktorý nasleduje po ich úpravex
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxách I až X tak, aby spĺňali kritériá uvedené v článkoch 2 až 7;
b) postupy pre vypracovávanie, prenos, prijímanie, preklad, zber a distribúciu oznámenx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxkrétne položky v tejto nomenklatúre v rámci kategórií služieb uvedených v prílohe;
e) referenčné čísla v nomenklatúre uvedené v prílohe XII, pokiaľ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx
xx postup zasielania a uverejňovania údajov podľa prílohy XX z dôvodov technického pokroku alebo z administratívnych dôvodov;
h) technické podrobnoxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xx x xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxstratívneho zjednodušenia podľa článku 67 ods. 3, postupy pre používanie, vypracovávanie, prenos, prijímanie, preklad, zber a distribúciu štatistxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Vykonanie smernice
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxoty stanovenej v prvom pododseku na uplatňovanie ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 6 tejto smernice.
Členské štáty uvedú priamx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxu 30 sa uplatňujú od 30. apríla 2004.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania pravidiel Spoločenstva o obstarávacích konaniach subjektmi pôsxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinných, dostupných a transparentných mechanizmov.
Na tento účel môžu okrem iného vymenovať alebo zriadiť nezávislý orgán.
Článok 73
Zrušovxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxtroštátneho práva ustanovených v prílohe XXV.
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxánok 75
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 31. marca 2004
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xxx xx xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx Ú. v. ES C 193, 10.7.2001, s. 1.
[3] Ú. v. ES C 144, 16.5.2001, s. 23.
[4] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. januára 2002 (Ú. v. ES C 271 E, 7.11.200xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v úradnom vestníku). Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu z 29. januára 2004 a rozhodnutie Rady z 2. februára 2004.
[5] Ú. v. ES L 199, 9.8.19xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 1/2003 (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).
[7] Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 9. Nariadenie naposledx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES (Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3).
[10] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.
[11] Pozri stranu 1xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xx.10.2003, s. 1).
[13] Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3.
[14] Ú. v. ES L 316, 17.12.1993, s. 41.
[15] Ú. v. ES L 156, 13.6.1997, s. 55.
[16] Ú. v. ES L 68, 12xxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxx000, s. 1.
[21] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Sxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xstanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16).
[23] Smernica Rady 76/207/EHS z 9. fexxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 40). Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES (Ú. v. ES L 269, 5xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxx01, s. 28).
[28] Edičná poznámka: Názov smernice bol upravený tak, aby zohľadňoval prečíslovanie článkov zmluvy v súlade s článkom 12 Amsterdamskej xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxosledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).
[31] Ú. v. ES L 185, 16.8.1971x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994 (Ú. v. ES 241, 29.8.1994, s. 228).
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I
OBSxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch orgánov pre túto časť ich činností.
Dánsko
- Subjekty, ktoré distribuujú plyn alebo teplo na základe povolenia podľa § 4 zákona lov om varmeforsyxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxorsyning z 31. mája 2000.
- Subjekty, ktoré prepravujú plyn na základe povolenia podľa bekendtgorelse nr. 141 om rorledningsanlag pa dansk kontinenxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxych inštitúcií alebo štátom kontrolované podniky, ktoré dodávajú plyn alebo teplo iným alebo ktoré pôsobia ako všeobecné zásobovacie siete podľa čláxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z 10. novembra 2001.
Grécko
- "Dimosia Epicheirisi Aerioi (D.EP.A.) A.E.", ktorá prepravuje a distribuuje plyn podľa zákona č. 2364/95 zmeneného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxducto de Extremadura, S.A.
- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
- Regasificadora del Noroeste, S.A.
- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxación de Gas de Extramadura, S.A.
- Distribuidora Regional de Gas, S.A.
- Donostigas, S.A.
- Gas Alicante, xxxx
x xxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx
x Gas Galicia SDG, S.A.
- Gas Hernani, S.A.
- Gas Natural de Cantabria, S.A.
- Gas Natural de Castilla y León, S.A.
- Gas Natural SDG, S.A.
- Gas Natxxxx xx xxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxx xxxx
x xas y Servicios Mérida, S.L.
- Gesa Gas, S.A.
- Meridional de Gas, S.A.U.
- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
- Tolosa Gas, S.A.
Francúzsko
- Socixxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxn de l'électricité et du gaz z 8. apríla 1946 v znení neskorších zmien a doplnkov.
- Subjekty, ktoré distribuujú elektrickú energiu, uvedené v článku 2x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xéthane, ktorá prepravuje plyn.
- Miestne orgány alebo združenia miestnych orgánov, ktoré distribuujú teplo.
Írsko
- Bord Gáis Éireann
- Ostaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxvení zákonov o plyne z rokov 1976 až 2002.
- Subjekty, ktoré majú licenciu podľa zákona o regulovaní elektrickej energie z roku 1999 a ktorí sa ako preváxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x, ktoré prepravujú teplo.
- Subjekty, ktoré prepravujú plyn a ktoré sa spravujú konsolidovaným znením zákonov o priamom prevzatí kontroly nad verejxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxa 1986.
- Subjekty, ktoré distribuujú teplo verejnosti, ktoré sú uvedené v článku 10 zákona č. 308 z 29. mája 1982 — Norme sul contenimento dei consumi exxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxstne orgány alebo združenia miestnych orgánov, ktoré distribuujú teplo verejnosti.
Luxembursko
- Société de transport de gaz SOTEG S.A.
- Gaswxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxjekty, ktoré vyrábajú, prepravujú alebo distribuujú plyn na základe licencie (vergunning) udelenej obecnými orgánmi na základe Gemeentewet.
- Mixxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxstnych orgánov, ktoré distribuujú teplo verejnosti.
Rakúsko
- Subjekty, ktoré sú oprávnené prepravovať a distribuovať plyn podľa Energiewirtsxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxnené prepravovať alebo distribuovať teplo podľa Gewerbeordnung, BGBl. č 194/1994 v znení neskorších zmien a doplnkov
Portugalsko
- Subjekty, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxnku.
Fínsko
- Verejné alebo iné subjekty, ktoré prevádzkujú systém sietí na prepravu plynu a prepravujú alebo distribuujú plyn na základe licencix xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxplo alebo dodávajú teplo do sietí.
Švédsko
- Subjekty, ktoré prepravujú alebo distribuujú plyn alebo teplo na základe koncesie podľa zákona lagen xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx
- Osoba vyhlásená za podnikateľa pre zásobovanie plynom podľa článku 8 nariadenia (Severného Írska) o plyne z roku 1996.
- Miestny orgán, ktorý posxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xepla.
- Osoba, ktorá má licenciu podľa oddielu 6 ods. 1 zákona o elektrickej energii z roku 1989 a ktorej licencia zahŕňa ustanovenia uvedené v oddieli xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxSTARÁVATELIA V ODVETVIACH VÝROBY, PREPRAVY ALEBO DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE
Belgicko
- SA ElectrabelNV Electrabel
- Miestne orgány a zdxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
- Subjekty vyrábajúce elektrickú energiu na základe licencie podľa § 10 zákona lov om elforsyning, pozri konsolidačného zákona č. 767 z 28. augusta 2xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxsta 2001.
- Subjekty preberajúce zodpovednosť za systém na základe licencie podľa § xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxenia verejnoprávnych inštitúcií alebo štátom kontrolované podniky, ktoré dodávajú plyn iným podnikom alebo ktoré pôsobia ako všeobecná zásobovacix xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xmien a doplnkov z 10. novembra 2001.
Grécko
- "Dimosia Epicheirisi Ilektrismoi A.E." zriadená podľa zákona č. 1468/1950 peri idriseos tis DEI, ktoxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xNERGEIAS A.E"., známa ako DIACHEIRISTIS "TOI SISTIMATOS i DESMIE", zriadená podľa článku 14 zákona č. 2773/1999 a prezidentského výnosu č. 328/2000 (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxica del Cantábrico, S.A.
- Electra del Viesgo, S.A.
- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en vixxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxkovaná podľa zákona loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z 8. apríla 1946 v znení zmien a doplnkov.
- Subjekty, ktoré distribxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxov.
- Compagnie nationale du Rhône.
Írsko
- The Electricity Supply Board.
- ESB Independent Energy [ESBIE - zásobovanie elektrickou energiouxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxroba elektrickej energie].
- Bord Gáis Éireann [zásobovanie elektrickou energiou].
- Zásobovatelia a výrobcovia elektrickej energie licencovxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxstribúciu elektrickej energie v zmysle legislatívneho nariadenia č. 79 zo 16. marca 1999, v znení následných zmien a doplnkov.
- Ostatné podniky pôsxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcité de Luxembourg (CEGEDEL) vyrábajúce alebo distribujúce elektrickú energiu podľa convention concernant l'établissement et l'exploitation des xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxgány zodpovedné za prepravu alebo distribúciu elektrickej energie.
- Société électrique xx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provinčnými orgánmi podľa Provinciewet.
Rakúsko
- Subjekty prevádzkujúce prenosovú alebo distribučnú sieť podľa Elektrizitätswirtschafts- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx
xortugalsko
— ZAKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY
- ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), zriadená podľa výnosu č. 182/95 z 27. júla 1995, v znení výnosu č. 56/97 zo xxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), pôsobiaca podľa výnosu č. 99/91 a výnosu č. 100/91, obidva z 2. marca 1991.
— VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE
- Subxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xýnosom č. 198/2000 z 24. augusta 2000.
- Nezávislí výrobcovia elektrickej energie podľa výnosu č. 189/88 z 27. mája 1988, v znení výnosu č. 168/99 z 18. xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxty prepravujúce elektrickú energiu podľa výnosu č. 185/95 z 27. júla 1995 v znení výnosu č. 56/97 zo 14. marca 1997.
— DISTRIBÚCIA ELEKTRICKEJ ENERGIE
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx z 1. septembra 1982, v znení výnosu č. 297/86 z 19. septembra 1986 a výnosu č. 341/90 z 30. októbra 1990 a výnosu č. 17/92 z 5. februára 1992.
Fínsko
- Mesxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe a za prepravu elektrickej energie alebo systému elektrickej energie na základe licencie podľa článku 4 alebo 16
(386/1995).
Švédsko
- Subjektx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx článku 6 zákona Electricity Act z roku 1989.
- Osoba s licenciou podľa článku 10 ods. 1 nariadenia Electricity (Northern Ireland) Order z roku 1992.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxDY
Belgicko
- Aquinter
- Miestne orgány a združenia miestnych orgánov pre túto časť ich činností.
- Société wallonne des Eaux
- Vlaams Maatscxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxgenbetriebsverordnungen alebo Eigenbetriebsgesetze spolkových krajín (komunálne podniky).
- Subjekty, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxsser- und Bodenverbände z 12. februára 1991 v znení posledných zmien a doplnkov z 15. mája 2002.
- Spoločnosti vo verejnom vlastníctve, ktoré vyrábajx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxmbra 1965, v znení posledných zmien a doplnkov z 19. júla 2002, alebo GmbH-Gesetz z 20. apríla 1892, v znení posledných zmien a doplnkov z 19. júla 2002 alexx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxonálnymi alebo miestnymi orgánmi.
Grécko
- "Etaireia Idreiseos kai Apocheteiseos Proteioisis A.E." ( "E.I.D.A.P." or "E.I.D.A.P. A.E."). Právxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx0 a zákonom č. 2744/1999.
- "Etaireia Idreisis kai Apocheteisis THessalonikis A.E." ( "E.I.A.TH. A.E."), ktorá sa spravuje ustanoveniami zákona č. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxizonos Periochis Boloi" ( "DEIAMB"), ktorá pôsobí podľa zákona č. 890/1979.
- "Dimotikes Epicheiriseis Idreisis — Apocheteisis", ktorá vyrába a dixxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xodikos Dimon kai Koinotiton.
- "Dimoi kai Koinotites", ktorá pôsobí podľa prezidentského výnosu č. 410/1995, v súlade s Kodikos Dimon kai Koinotitoxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxraciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.
- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxestne inštitúcie, ktoré vyrábajú alebo distribuujú pitnú vodu.
Írsko
- Subjekty, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu podľa Local Government [xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo znenia zákonov o priamom prevzatí kontroly miestnymi orgánmi a provinciami nad verejnými službami, schválené kráľovským výnosom č. 2578 z 15. októbxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtnych orgánov, s osobitným odkazom na články 112 až 116.
- Ente Autonomo Acquedotto Pugliese xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xegionálneho zákona č. 81 z 9. augusta 1980.
- Ente Sardo Acquedotti e Fognature zriadená podľa zákona č. 9 z 5. júla 1963.
Luxembursko
- Odbory miesxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxt la création des syndicats de communes z 23. februára 2001 v znení zmien a doplnkov podľa zákona z 23. decembra 1958 a zákona z 29. júla 1981 a podľa loi ayanx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxandsko
- Subjekty, ktoré vyrábajú alebo distribuujú vodu podľa Waterleidingwet.
Rakúsko
- Miestne orgány a združenia miestnych orgánov, ktorx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx SYSTÉMY - podniky, v ktorých väčšinu akcií vlastní štát alebo iné verejné subjekty, a súkromné podniky podľa výnosu č. 379/93 z 5. novembra 1993. Priama xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxebo väčšinu kapitálu vlastní štát, alebo súkromné podniky podľa výnosu č. 379/93 z 5. novembra 1993 a zákona č. 58/98 z 18. augusta 1998.
Fínsko
- Orgxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxravujú alebo distribuujú pitnú vodu podľa lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Spojené kráľovstvo
- Spoločnosť vymenxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxadený podľa článku 62 Local Government etc (Scotland) Act z roku 1994.
- The Department for Regional Development (Northern Ireland).
-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxmins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Dánsko
- Danske Statsbaner.
- Subjekty podľa lov nr. 1317 om amtskommunernex xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxx xodniky, ktoré verejnosti poskytujú služby železničnej dopravy podľa článku 2 ods. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz z 27. decembra 1993, v znení poslednxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxcional de los Ferrocarriles Espańoles (RENFE).
- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
- Exxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxe des chemins de fer français a ostatné železničné siete otvorené pre verejnosť uvedené v loi d'orientation des transports intérieurs č. 82-1153 z 30. dxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxo
- [
]
- Railway Procurement Agency
Taliansko
- Ferrovie dello Stato S. p. A.
- Trenitalia S. p. A.
- Subjekty, spoločnosti a podniky, ktorx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxenie zákonov o ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
- Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxblici servizi di trasporto in concessione.
- Subjekty, spoločnosti a podniky alebo miestne orgány, ktoré poskytujú služby železničnej dopravy na zxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxrto in regime di concessione.
- Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby verejnej dopravy podľa článkov 8 a 9 legislatívneho výnosu čx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlánku 4 ods. 4 zákona č. 9 z 15. marca 1997, v znení zmien a doplnkov legislatívneho výnosu č. 400 z 20. septembra 1999 a článku 45 zákona č. 166 z 1. augusta 20xxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxerreichische Bundesbahn.
- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.
- Subjekty oprávnené poskytovať dopravné služby poxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xarca 1977.
- REFER, E.P., podľa výnosu č. 104/97 z 29. apríla 1997.
- RAVE, S.A., podľa výnosu č. 323-H/2000 z 19. decembra 2000.
- Fertagus, S.A., pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx S.A., podľa výnosu č. 394-A/98 z 15. decembra 1998 v znení výnosu č. 261/2001 z 26. septembra 2001.
- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., podľa vxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 337/99 z 24. augusta 1999.
- Miestne orgány a podniky miestnych orgánov poskytujúce dopravné služby podľa zákona č. 159/99 zo 14. septembra 1999.
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužby železničnej dopravy podľa zákona č. 10/90 zo 17. marca 1990, ak majú osobitné alebo výlučné práva.
Fínsko
- VR OsakeyhtiöVR Aktiebolag
Švéxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxrnvägssäkerhet.
- Regionálne a miestne verejné subjekty prevádzkujúce regionálne alebo miestne železničné komunikácie podľa lagen (1997:734) ox xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxningen (1996:734) om statens spĺranläggningar, ak je takéto povolenie v súlade s článkom 2 ods. 3 smernice.
Spojené kráľovstvo
- Railtrack plc
- xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------
PRÍLOHA V
OBSTARÁVATELIA V OBLASTI MESTSKEJ ŽELEZNIČNEJ, ELEKTRIČKOVEJ, TROLEJBUSOVEJ ALEBO AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Belgxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liege-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xainaut)
- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
- Súkromné spoločnosti majúce osobitné alebo výlučné práva.
Dánsko
- Danske Statsbaner
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xm buskorsel z 22. decembra 1999.
- Orestadsselskabet I/S.
Nemecko
- Podniky, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby na krátke vzdialenostx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx
x xxxxxxrokinita xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x88/1977 (A’148) a zákona č. 2669/1998 (A’283).
- "Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon - Peiraios" ("I.S.A.P. A.E."), zriadená a pôsobiaca podľa zákonxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2175/1993 (A’211) a 2669/1998 (A’283).
- "Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon - Peiraios" ("I.S.A.P. A.E."), zriadená a pôsobiaca podľa zákonov č. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxn THessalonikis" ( "O.A.S.TH."), zriadená a pôsobiaca podľa výnosu č. 3721/1957, legislatívneho výnosu č. 716/1970 a zákonov č. 66/79 a 2898/2001 (A’xxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodoi kai Ko", inak známa ako "RODA" a "DEAS KO", pôsobiaca podľa zákona č. 2963/2001 (A’268).
Španielsko
- Entidades que prestan servicios públicox xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxil, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómicx xx xx xxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Francúzsko
- Subjekty, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby podľa článku 7-II loi d'orientxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxçais a iné subjekty poskytujúce dopravné služby na základe oprávnenia, ktorý im udelil Syndicat des transports d'Ile-de-France na základe nariadenix xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxavy v regióne Ile-de-France.
- Réseau ferré de France, štátom vlastnená spoločnosť zriadená podľa zákona č. 97-135 z 13. februára 1997.
Írsko
- [
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x
x
x x
x
x x
x
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxad Transport Act z roku 1932.
Taliansko
- Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú služby verejnej železničnej dopravy, automatizovanýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtnej úrovni.
Zahrnujú napríklad:
- Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré poskytujú dopravné služby na základe koncesie podľa zákona č. 1822 z 28x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxánkom 45 prezidentského výnosu č. 771 z 28. júna 1955.
- Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby podľa článku 1 oxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xarte dei comuni e delle province.
- Subjekty, spoločnosti a podniky, ktoré verejnosti poskytujú dopravné služby podľa legislatívneho výnosu č. 422 x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu 4 ods. 4 zákona č. 59 z 15. marca 1997, ako bol zmenený a dplnený legislatívnym výnosom č. 400 z 20. septembra 1999 a článku 45 zákona č. 166 z 1. augusta 2002x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh orgánov schváleného zákonom č. 267 z 18. augusta 2000, ako bol zmenený a doplnený článkom 35 zákona č. 448 z 28. decembra 2001.
- Subjekty, spoločnostx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxonov o ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
- Subjekty, spoločnosti a podniky a miestne orgánx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx in concessione.
- Subjekty, spoločnosti a podniky pôsobiace na základe koncesie podľa článku 14 zákona č. 1221 z 2. augusta 1952 - Provvedimenti per lxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).
- Podnixx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxoitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z 3. februára 1978.
Holandsko
- Subjekty, ktoré verejnosti poskyxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xisenbahngesetz, BGBl. č. 60/1957 v znení zmien a doplnkov alebo podľa Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I č. 203/1999 v zmení zmien a doplnkov.
Portugalxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxánov podľa zákona č. 58/98 z 18. augusta 1998, ktoré poskytujú dopravné služby podľa zákona č. 159/99 zo 14. septembra 1999.
- Verejné orgány a verejné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podľa zákona č. 10/90 zo 17. marca 1990, ak majú osobitné alebo výlučné práva.
- Subjekty, ktoré poskytujú služby verejnej dopravy podľa článku 98 Regxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxra 1973.
- Subjekty poskytujúce služby verejnej dopravy podľa výnosu č. 38144 z 31. decembra 1950.
Fínsko
- Subjekty poskytujúce služby pravidexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužby verejnej autobusovej a železničnej dopravy alebo služby podzemnej železnice, alebo starajúce sa o údržbu siete na účely poskytovania takýchto dxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxr viss kollektiv persontrafik a lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
- Verejné alebo súkromné podniky poskytujúce služby trolejbusovej alebo axxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxn Regional Transport
- London Underground Limited
- Transport for London
- Dcérska spoločnosť spoločnosti Transport for London v zmysle článku xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxve
- Tyne and Wear Passenger Transport Executive
- Brighton Borough Council
- South Yorkshire Passenger Transport Executive
- South Yorkshirx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxo sú definované v článku 179 ods. 1 Greater London Authority Act z roku 1999 (služby autobusovej dopravy) na základe dohody uzavretej spoločnosťou Tranxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxého zákona.
- Northern Ireland Transport Holding Company
- Osoba, ktorá vlastní licenciu na služby cestnej dopravy podľa článku 4 ods. 1 Transport xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------
PRÍLOHA VI
OBSTARÁVATELIA V ODVETVÍ POŠTOVÝCH SLUŽIEB
BELGICKO
De PostLa Poste
DÁNSKO
Post Danmark, jf. Lov nr. 5xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxa zákona č. 2668/98 (ELTA)
ŠPANIELSKO
Correos y Telégrafos, S.A.
FRANCÚZSKO
La Poste
xxxxx
xx xxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
RAKÚSKO
Österreichische Post AG
PORTUGALSKO
CTT - Correios de Portugal
FÍNSKO
ŠVÉDSKO
Posten Sverige AB
Posten Logistik AB
BLSIxx xx
xxx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxt Sverige AB
SwedeGiro AB
TAB
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
--------------------------------------------------
PRÍLOHA VII
OBSTARÁVATELxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx
x
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx6 z 11. júna 2002.
- Lov om kontinentalsoklen, pozri konsolidovaný zákon č. 182 z 1. mája 1979.
Nemecko
- Podniky podľa Bundesberggesetz z 13. auguxxx xxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xatastatiko aitis kai alles diataxeis.
Španielsko
- BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.
- Cambria Europe, Inc.
x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x.A.
- Espana Canadá resources Inc.
- Fugro - Geoteam, S.A.
- Galioil, S.A.
- Hope petróleos, S.A.
- Locs oil compay of Spain, S.A.
- Medusa oil xxxx
x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxiedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.
- Taurus petroleum, AN.
- Teredo oil limited
- Unión Fenosa gas exploración x xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxcarburos y su normativa de desarrollo.
Francúzsko
- Subjekty zodpovedné za prieskum a ťažbu ropy alebo plynu podľa code minier a jeho vykonávacích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxskum alebo ťažbu ropy a plynu podľa týchto právnych ustanovení:
- Continental Shelf Act z roku 1968
- Petroleum and Other Minerals Development Act z xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxsko
- Subjekty, ktorým bolo udelené oprávnenie, povolenie, licencia alebo koncesia na prieskum alebo ťažbu ropy a plynu, alebo na skladovanie zemnéxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x13 z 21. júla 1967;
- zákon č. 9 z 9. januára 1991;
- legislatívny výnos č. 625 z 25. novembra 1996;
- zákon č. 170 z 26. apríla 1974 zmenený a doplnený lexxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxrávnené vykonávať prieskum alebo ťažbu ropy alebo plynu podľa Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I č. 38/1999 v znení zmien a doplnkov.
Portugalsko
Suxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx 1994 a Despacho (rozhodnutia) č. A-87/94 zo 17. januára 1994.
Fínsko
Švédsko
- Subjekty s koncesiou na prieskum alebo ťažbu ropy alebo plynu pxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxobiaca na základe licencie udelenej alebo s účinkom, ako keby bola udelená na základe Petroleum Act z roku 1998
- Osoba s licenciou podľa Petroleum (Prxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxCH PRIESKUMU A ŤAŽBY UHLIA A INÝCH TUHÝCH PALÍV
Belgicko
Dánsko
- Subjekty, ktoré vykonávajú prieskum alebo ťažbu uhlia alebo iných tuhých paxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxheirisi Ilektrismoi", ktorá vykonáva prieskum a ťažbu uhlia a iných tuhých palív podľa banského zákonníka z roku 1973, ako bol zmenený a doplnený zákonxx x xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
- Antracitas de Tineo, S.A.
- Campomanes Hermanos, S.A.
- Carbones de Arlanza, S.A.
- Carbones de Linares, S.A.
- Carbones de Pedraforca, S.Ax
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxe, S.A.
- Compańía General Minera de Teruel, S.A.
- Coto minero del Narcea, S.A.
- Coto minero del Sil, S.A.
- Empresa Nacional Carbonífera del Suxx xxxx
x xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
- Hulleras del Norte, S.A.
- Industrial y Comercial Minera, S.A.
- La Carbonífera del Ebro, S.A.
- Lignitos de Meirama, S.A.
- Malaba, S.A.
- Mixx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx del Principado, S.A.
- Minas de Valdeloso, S.A.
- Minas Escucha, S.A.
- Mina Mora primera bis, S.A.
- Minas y explotaciones industriales, S.A.
x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
x xuńoz Sole hermanos, S.A.
- Promotora de Minas de carbón, S.A.
- Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.
- Sociedad minera Santa Bárbara, S.xx
x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxedpisov, najmä výnosu č. 95-427 z 19. apríla 1995.
Írsko
- Bord na Mona plc. zriadená a pôsobiaca podľa Turf Development Act z rokov 1946 až 1998.
Taxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
x
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tuhých palív podľa Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I č. 38/1999 v znení zmien a doplnkov.
Portugalsko
- Empresa Nacional de Urânio.
Fínsko
- Subxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxo ťažbu uhlia alebo iných tuhých palív na základe koncesie podľa minerallagen (1991:45) alebo lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, alebo ktorýx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Coal Industry Act z roku 1994)
- The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)
- Každá osoba pôsobiaca na základe licencie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxland) z roku 1969
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IX
OBSTARÁVATELIA V OBLASTI NÁMORNÝCH ALEBO VNÚTROZEMSKÝCx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx der Brugse Zeevaartinrichtigen
- Port autonome de Charleroi
- Port autonome de Namur
- Port autonome de Liege
- Port autonome du Centre et de l'Oxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxren
Dánsko
- Prístavy, ako sú definované v § 1 of lov nr. 326 om havne z 28. mája 1999.
Nemecko
- Námorné prístavy, ktoré sú úplne alebo čiastočne vlxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrajín.
Grécko
- "Organismos Limenos Peiraios Anonimi Etaireia" ( "O.L.P. A.E.") podľa zákona č. 2688/99.
- "Organismos Limenos THessalonikis xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "O.L.B. A.E.") podľa zákona č. 2932/01.
- "Organismos Limenos Eleisinas Anonimi Etaireia" ( "O.L.E. A.E.") podľa zákona č. 2932/01.
- "Organismox xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxE.") podľa zákona č. 2932/01.
- "Organismos Limenos Kabalas Anonimi Etaireia" ( "O.L.K. A.E.") podľa zákona č. 2932/01.
- "Organismos Limenos Kerxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 2932/01.
- "Organismos Limenos Lairioi Anonimi Etaireia" ( "O.L.L. A.E.") podľa zákona č. 2932/01.
- "Organismos Limenos Rafinas Anonimi Etairexxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxgia kai dioikitikos elegchos limenon).
Španielsko
- Ente público Puertos del Estado
- Autoridad Portuaria de Alicante
- Autoridad Portuaria xx xxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
x xxtoridad Portuaria de Baleares
- Autoridad Portuaria de Barcelona
- Autoridad Portuaria de Bilbao
- Autoridad Portuaria de Cartagena
- Autorixxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxad Portuaria de Huelva
- Autoridad Portuaria de Las Palmas
- Autoridad Portuaria de Málaga
- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
- Axxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxer
- Autoridad Portuaria de Sevilla
- Autoridad Portuaria de Tarragona
- Autoridad Portuaria de Valencia
- Autoridad Portuaria de Vigo
- Autxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xantabria, Cataluńa, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.
Francúzsko
- Port autonome de Paris zriadený podľa loi no 68-917 relative au port autoxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxtion xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xôsobiace podľa článku L. 111-1 a nasledujúcich článkov v code des ports maritimes.
- Ports non autonomes pôsobiace podľa článku R. 121-1 a nasledujúcxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxenej regionálnymi orgánmi alebo orgánmi departmánov podľa článku 6 zákona č. 83-663 z 22. júla 1983, ktorým sa mení a dopĺňa loi no 83-8 relative a la répaxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxť, ktorá podlieha ustanoveniam článku 124 zákona č. 90-1168 z 29. decembra 1990 v znení zmien a doplnkov.
Írsko
- Prístavy vykonávajúce svoju činnoxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxrs Act z roku 1899.
Taliansko
- Štátne prístavy a ostatné prístavy riadené Capitaneria di Porto podľa Codice della navigazione, kráľovského výnosx xx xxx x xxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxého výnosu č. 327 z 30. marca 1942.
Luxembursko
- Port de Mertert zriadený a vykonávajúci svoju činnosť podľa loi relative a l'aménagement et a l'expxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxských prístavných alebo iných terminálových zariadení
Rakúsko
- Vnútrozemské prístavy úplne alebo čiastočne vlastnené spolkovými krajinami axxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxxxaçao do Porto de Lisboa, S.A., podľa výnosu č. 336/98 z 3. novembra 1998.
- APS - Administraçao do Portos de Sines, S.A., podľa výnosu č. 337/98 z 3. novemxxx xxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xveiro, S.A., podľa výnosu č. 339/98 z 3. novembra 1998.
- IPN - Instituto Portuário do Norte podľa výnosu č. 242/99 z 28. júna 1999.
- ICP - Instituto Poxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xx xavegabilidade do Douro podľa výnosu č. 138-A/97 z 3. júna 1997.
Fínsko
- Prístavy vykonávajúce svoju činnosť podľa
(955/1976) a prístavy zriadexx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xm trafiken pĺ Göta kanal.
Spojené kráľovstvo
- Miestny orgán, ktorý využíva zemepisnú oblasť na účely poskytovania námorného alebo vnútrozemskéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx 1964
- British Waterways Board
- Prístavný orgán, ako je definovaný v článku 38 ods. 1 Harbours Act (Northern Ireland) 1970
-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxonal Airport Company
- Luchthaven van Deurne
- Luchthaven van Oostende
- SA Brussels South Charleroi Airport
- SA Société de Développement et dx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxidation Act č. 543 z 13. júna 2001.
Nemecko
- Letiská, ako sú definované v článku 38 ods. 2 pododsek 1 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung z 19. júna 196xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx legislatívneho výnosu č. 714/70 zmeneného a doplneného zákonom č. 1340/83; organizačná štruktúra spoločnosti je stanovená prezidentským výnosom čx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxívneho výnosu č. 2338/95 Kirosi Simbasis Anaptixis toi Neoi Diethnois Aerodromioi tis Athinas sta Spata, "idrisi tis etaireias "Diethnis Aerolimenax xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxtaskeii, exoplismos, organosi, dioikisi, leitoirgia kai ekmetalleisi politikon aerolimenon apo fisika prosopa, nomika prosopa idiotikoi dikaioi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx).
Francúzsko
- Letiská prevádzkované štátom vlastnenými spoločnosťami podľa code de l'aviation civile, články L. 251-1, L.260-1 a L. 270-1.
- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoju činnosť na základe arreté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.
- Letiská zriadené verejným orgánom podliehajúce dohovxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Letiská, ktoré vykonávajú xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxent) Act z roku 1998 a ktoré poskytujú akúkoľvek pravidelné letecké služby pre osobnej, poštovej alebo nákladnej leteckej dopravy.
Taliansko
- AAxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podľa článku 694 Codice della navigazione, kráľovského výnosu č. 347 z 30. marca 1942.
- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.
Luxembursko
- Aéxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxekty oprávnené poskytovať dopravné služby podľa Luftfahrtgesetz, BGBl. č. 253/1957 v znení zmien a doplnkov.
Portugalsko
- ANA - Aeroportos de Poxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 404/98 z 18. decembra 1998.
- ANAM - Aeroportos e Navegaçao Aérea da Madeira, S. A. zriadená podľa výnosu č. 453/91 z 11. decembra 1991.
Fínsko
- Letxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxartslagen (1957:297).
- Súkromne vlastnené a prevádzkované letiská s prevádzkovou licenciou udelenou podľa zákona, ak je takáto licencia v súlade x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxch terminálových zariadení leteckým dopravcom.
- Každý prevádzkovateľ letiska v zmysle Airports Act z roku 1986, ktorého riadenie letiska podliehx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa podlieha hospodárskej regulácii podľa časti IV uvedeného zákona.
- Highland and Islands Airports Limited.
- Každý prevádzkovateľ letiska v zmyxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxSOV SPOLOČENSTVA UVEDENÝCH V ČLÁNKU 30 ODS. 3
A. PREPRAVA ALEBO DISTRIBÚCIA PLYNU ALEBO TEPLA
Smernica 98/30/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxES Európskeho parlamentu a Rady z 19. decembra 1996 o spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s elektrickou energiou [2]
C. VÝROBA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxNEJ, ELEKTRIČKOVEJ, TROLEJBUSOVEJ ALEBO AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
F. OBSTARÁVATELIA V OBLASTI POŠTOVÝCH SLUŽIEB
Smernica 97/67/ES Európskeho xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx]
G. PRIESKUM A ŤAŽBA ROPY ALEBO PLYNU
Smernica 94/22/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolexx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xLEBO VNÚTROZEMSKÝCH PRÍSTAVOV ALEBO INÝCH TERMINÁLOVÝCH ZARIADENÍ
J. OBSTARÁVATELIA V OBLASTI LETECKÝCH ZARIADENÍ
[1] Ú. v. ES L 204, 21. xx xxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxx xx xxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. ES L 176, 5. 7. 2002, s. 21).
[4] Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994, s. 3.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA XII
ZOZNAM ČINxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxx x
xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxx xxx x
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xx x x x xxxvebné práce | Tento oddiel zahŕňa: výstavbu nových budov a diel, reštaurovanie a bežné opravy | 45000000 |
45.1 | | Príprava staveniska | | 45100000 |
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstreľovacie práce, atď.príprava miesta prx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxspodárskej alebo lesnej pôdy | 45110000 |
45.12 | Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce | Táto trieda zahŕňa: prieskumné vrty, prieskumné vrtné prxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xlynu, pozri 11.20vŕtanie vodných studní, pozri 45.25hĺbenie banských šácht, pozri 45.25prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxbecná výstavba budov a stavebnoinžinierske práce | Táto trieda zahŕňa: výstavbu všetkých druhov budovvýstavbu inžinierskych staviebvýstavbu mostxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtavieb na miesteTáto trieda nezahŕňa: služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20konštrukciu kompletných montovaných stavieb z nebetónovýcx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3dokončovacie práce, pozri 45.4architektonicxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxce | Táto trieda zahŕňa: montáž striechpokrývanieizolovanie proti vode | 45220000 |
45.23 | Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pristávacích dráh na letiskáchstavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxce, pozri 45.11 | 45230000 |
45.24 | Výstavba vodných diel | Do tejto triedy patrí výstavba: vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xtavebné práce | Táto trieda zahŕňa: stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú špxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpochádzajúcich z vlastnej výrobyohýbanie ocelemurovanie a pokladanie kameňovmontáž a demontáž lešení a pracovných plošín, vrátane prenájmu lešenx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxx3 | | Stavebnoinštalačné práce | | 45300000 |
45.31 | Elektroinštalačné práce | Táto trieda zahŕňa: inštalovanie v budovách alebo iných stavbách:elexxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxovypožiarnych poplašných systémovbezpečnostných systémov proti vlámaniuvýťahov a pohyblivých schodovbleskozvodov, atď. | 45310000 |
45.32 | Ixxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxhrnuje: izoláciu proti vode, pozri 45.22 | 45320000 |
45.33 | Inštalatérske práce | Táto trieda zahrnuje: inštalovanie v budovách alebo iných stavbáxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxlažovacích systémovTáto trieda nezahŕňa: inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31 | 45330000 |
45.34 | Ostatné stavebnoinštaxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné stavby inde nezaradené | 45340000 |
45.4 | | Kompletizačné stavebné práce | | 45400000 |
45.41 | Oxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxd omietku | 45410000 |
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxhodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výrobydokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obložxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxe podlahových krytín a obkladanie stien | Táto trieda zahŕňa: dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách alebo iných stavbách:keraxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxea, vrátane krytiny z gumy alebo z plastovpodlahovej krytiny alebo obkladov stien z teraca, mramoru, granitu alebo bridlicetapiet | 45430000 |
45.4x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxskych staviebinštaláciu skla, zrkadiel, atď.Táto trieda nezahŕňa: montáž okien, pozri 45.42 | 45440000 |
45.45 | Iné kompletizačné a dokončovacie xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedenéTáto trieda nezahŕňa: čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70 | 45450000 |
45.5 | | Prexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x obsluhou | Táto trieda nezahŕňa: prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32 | 45500000 |
[1] V prípade akéhokoľvxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O VYHLÁSENÍ ZADÁVACIEHO KONANIA
A. OTVORENÉ KONANIE
1. Názov, adresa, telegrafická adresa, elektronixxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.
3. Povaha zákazky (dodávka tovaru, práce alebo služby, v prípade potreby uvexxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxla) nomenklatúry).
V prípade potreby uveďte, či sa požadujú ponuky na nákup, lízing, prenájom alebo kúpu na splátky alebo na akúkoľvek ich kombinácixx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxdať (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry), vrátane všetkých možností ďalšieho obstarávania a ak je to možné, aj predpokladaný čas, ktorý je k dispoxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx harmonogram nasledujúcich výziev na súťaž pre tovar, ktorý sa má obstarať alebo povahu a rozsah služieb, ktoré sa majú poskytnúť a všeobecnú povahu práx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxsti jednotlivých častí a možnosť predloženia ponuky na jednu, niekoľko alebo všetky časti.
c) Pri zákazkách na práce: informácie týkajúce sa účelu pxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možností ďalšieho obstarávania a ak je to možné, aj predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností, ako aj počet prípadných obnxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xajú obstarať;
b) Uveďte, či je vykonanie služby vyhradené zákonom, právnym predpisom alebo správnym opatrením pre určitú profesiu;
c) Odkaz na záxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxonanie služby;
e) Uveďte, či poskytovatelia služieb môžu predložiť ponuku na časť príslušných služieb.
7. Uveďte, ak je známe, či existuje povolexxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxatia.
9. a) Adresa, na ktorej je možné si vyžiadať zadávacie podklady a doplňujúce podklady.
b) V prípade potreby uveďte výšku a platobné podmienky xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xynamický obstarávací systém;
b) Adresa, na ktorú sa majú posielať
c) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa majú vypracovať.
11. a) Kde to prichádza do úxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxňažných prostriedkov a záruk.
13. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a platieb a/alebo odkazy na ustanovenia, kde sú tieto podmienky uvedenxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxienky, ktoré sa vyžadujú od hospodárskeho subjektu, ktorému sa zákazka zadáva.
16. Obdobie, počas ktorého je uchádzač svojou ponukou viazaný.
17x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxjnižšia cena" alebo "ekonomicky najvýhodnejšia ponuka". Kritéria predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váhy, v prípade potrexx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxého informatívneho oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho, ktorého sa zákazkx xxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxo informácie získať.
21. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom.
22. Dátum prijatia oznámenia v Úrade pre verejné publikácie Európskych spolxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxká adresa, telefónne, telexové a faxové čísla obstarávateľa.
2. V prípade potreby uveďte, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne, alebo či je jex xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxte, či ide o rámcovú dohodu).
Kategória služby v zmysle prílohy XVII A alebo XVII B a opis (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry).
V prípade potrebx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsko alebo miesto výkonu služby.
5. Pri dodávkach tovaru a prácach:
a) Povaha a množstvo tovaru, ktoré sa má dodať (referenčné číslo (čísla) nomenklxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xko aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek uveďte, ak je to možné, predpokladaný časový harmonogram nasledujúcich výziev na sxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxúry);
b) Uveďte, či dodávatelia môžu predložiť ponuku na nejakú časť alebo na všetok požadovaný tovar.
Ak pri zákazkách na práce je práca alebo zákaxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxrmácie týkajúce sa účelu práce alebo zákazky, ak zákazka zahrnuje aj vypracovanie projektov.
6. Pri službách:
a) Povaha a množstvo tovaru, ktoré sx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich sa zákaziek uveďte, ak je to možné, predpokladaný časový harmonogram nasledujúcich výziev nx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxtú profesiu;
c) Odkaz na zákon, právny predpis alebo správne opatrenie;
d) Uveďte, či právnické osoby majú uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx je známe, či existuje povolenie na predloženie variantných riešení alebo nie.
8. Lehoty na dodávku alebo dokončenie alebo trvanie zákazky na služby x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxum pre prijímanie žiadostí x xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxženie ponuky.
12. Kde to prichádza do úvahy, požadované zloženie peňažných prostriedkov a záruk.
13. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnomické a technické podmienky, ktoré sa od neho vyžadujú.
15. Kritériá uvedené v článku 55, ktoré sa majú použiť pri zadávaní zákazky. "najnižšia cenxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx aj poradie ich dôležitosti, ak nie je uvedené v špecifikáciách alebo ak nebude uvedené vo výzve na predloženie ponuky.
16. Prípadné konkrétne podmiexxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxpskej únie alebo oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho, ktorého sa zákazka týka.
18. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.
19. Dátum odoslania oznámenia obstaxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxntné informácie.
C. ROKOVACIE KONANIE
1. Názov, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefónne, telexové a faxové čísla obstarávxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcovných miest.
3. Povaha zákazky (dodávky tovaru, práce alebo služby; v prípade potreby uveďte, či ide o rámcovú dohodu).
Kategória služby v zmyslx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxom alebo kúpu na splátky alebo na akúkoľvek ich kombináciu.
4. Miesto dodania tovaru, stavenisko alebo miesto výkonu služby.
5. Pri dodávkach tovaxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnia a ak je to možné, aj predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatnenie týchto možností, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade opakujúcich xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxh služieb, ktoré sa majú poskytnúť a všeobecnú povahu prác (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry);
b) Uveďte, či dodávatelia môžu predložiť ponukx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdnotlivých častí a možnosť predloženia ponuky na jednu, niekoľko alebo xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxžbách:
a) Povaha a množstvo tovaru, ktoré sa má dodať, vrátane všetkých možností ďalšieho obstarávania a ak je to možné, aj predpokladaný čas, ktorý jx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxý časový harmonogram nasledujúcich výziev na súťaž pre služby, ktoré sa majú obstarať;
b) Uveďte, či je vykonanie služby vyhradené zákonom, právnym xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx majú uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za vykonanie služby;
e) Uveďte, či poskytovatelia služieb môžu predložiť ponuku xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxo dokončenie alebo trvanie zákazky na služby a podľa možnosti aj začatia.
9. Prípadná právna forma, ktorú má mať zoskupenie hospodárskych subjektovx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx majú vypracovať.
11. Požadované zloženie peňažných prostriedkov a záruk, kde to prichádza do úvahy
12. Hlavné podmienky týkajúce sa financovanix x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xkonomické a technické podmienky, ktoré sa od neho vyžadujú.
14. Kritériá uvedené v článku 55, ktoré sa majú použiť pri zadávaní zákazky. "najnižšia cxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxie aj poradie ich dôležitosti, ak nie je uvedené v špecifikáciách alebo ak nebude uvedené vo výzve na rokovanie.
15. Názvy a adresy hospodársky subjekxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxení v Úradnom vestníku Európskej únie.
17. Prípadné konkrétne podmienky, ktorým vykonanie zákazky podlieha.
18. V prípade potreby odkaz na uverexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ktorého sa zákazka týka.
19. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a kde to prichádza do úvahy, aj za mediáciu. Presné informácix xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx možné tieto informácie získať.
20. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom.
21. Dátum prijatia oznámenia v Úrade pre verejné publikácie Európxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxICKOM xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xadávacieho konania pre dynamický obstarávací systém.
4. E-mailová adresa, na ktorej sú dostupné zadávacie podklady a doplňujúce podklady týkajúcx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxky, ktorá bude zadaná.
6. Časový rámec pre predkladanie informatívnych ponúk.
[1] S cieľom prijatia do systému s cieľom mať možnosť následne sa zúčxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENÍ O EXISTENCII KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU
1. Názov, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, telxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxmci programov chránených pracovných miest.
3. Účel kvalifikačného systému (opis tovaru, služieb alebo prác alebo ich kategórií, ktoré sa majú obstxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxkácie v rámci systému, a metódy, podľa ktorých sa každá z týchto podmienok bude overovať. Ak je opis takýchto podmienok a metód overovania rozsiahly a vyxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
5. Doba platnosti kvalifikačného systému a formality pre jeho obnovenie.
6. Odkaz na skutočnosť, že oznámenie sa používa ako výzva na súťaž.
7. Adrxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx
xx xxxxx x xdresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a kde to prichádza do úvahy, aj za mediáciu. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podávanie odvolaxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxitériá uvedené v článku 55,, ak sú známe, ktoré sa majú použiť pri zadávaní zákazky: "najnižšia cena" alebo "ekonomicky najvýhodnejšia ponuka". Kritéxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxcifikáciách alebo ak nebudú uvedené vo výzve na predloženie ponuky alebo na rokovanie.
10. Všetky ostatné relevantné informácie.
-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxRÉ SA VYPĹŇAJÚ VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH
1. Názov, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefónne, telexové a faxové čísla obstarávateľx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výrobkov, ktoré xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xharakteristiky práce alebo častí s odkazom na prácu (referenčné číslo (čísla) nomenklatúry).
c) Pri zákazkách na služby: plánovaná hodnota celkovxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa alebo odoslania oznámenia o uverejnení tohto oznámenia v profile kupujúceho.
4. Dátum prijatia oznámenia v Úrade pre verejné publikácie Európskyxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxVA AKO VÝZVA NA SÚŤAŽ, ALEBO POVOĽUJE SKRÁTENIE LEHÔT NA PRIJÍMANIE PONÚK
6. Odkaz na skutočnosť, že dodávatelia, ktorí o to majú záujem, by mali obstaxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.
8. Lehota na prijímanie žiadostí o zaslanie výzvy na predloženie ponuky alexx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxením, či sa počíta s rámcovou dohodou (dohodami), vrátane všetkých možností ďalšieho obstarávania a predpokladaný čas, ktorý je k dispozícii na uplatxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xa súťaž.
10. Uveďte, či ide o nákup, lízing, prenájom alebo kúpu na splátky alebo na akúkoľvek ich kombináciu.
11. Lehoty na dodávku alebo dokončenix xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxia záujmu.
Lehota na prijímanie vyjadrení záujmu.
Jazyk alebo jazyky povolené na predloženie kandidatúr alebo ponúk.
13. Ekonomické a technicxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx so zákazkou alebo zákazkami (ak je známy);
b) Typ zadávacieho konania (užšie alebo rokovacie);
c) Výška a platobné podmienky pre akúkoľvek sumu, kxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a kde to prichádza do úvahy, aj za mediáciu. Presné informácie týkajúce sa lehôt na podávanix xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
17. Kritériá uvedené v článku 55, ktoré sa majú použiť pri zadávaní zákazky, ak sú známe: "najnižšia cena" alebo "ekonomicky najvýhodnejšia ponukaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xie je uvedené v špecifikáciách alebo ak nebude uvedené vo výzve na potvrdenie záujmu uvedenej v článku 47 ods. 5 alebo vo výzve na predloženie xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x UVEREJNENÍ PRAVIDELNÉHO INFORMATÍVNEHO OZNÁMENIA O PROFILE KUPUJÚCEHO, KTORÉ SA NEPOUŽÍVAJÚ AKO VÝZVA NA SÚŤAŽ
1. Krajina obstarávateľa.
2. Náxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------
PRÍLOHA XVI
INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O ZADANÍ ZÁKAZKY
I. Informácie na uverejnenie v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxsla) nomenklatúry; v prípade potreby uveďte, či ide o rámcovú dohodu).
3. Aspoň súhrnne uveďte povahu a množstvo výrobkov, prác alebo poskytnutých sxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xa uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie;
c) V prípade zákaziek zadávaných bez predchádzajúcej výzvy na súťaž uveďte príslušné usxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xákazky.
8. Cena zaplatená za mimoriadne výhodné nákupy podľa článku 40 ods. 3 písm. j).
9. Názov a adresa hospodárskeho subjektu (subjektov).
10x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ktoré boli vzaté do úvahy pri zadávaní zákazky.
12. Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolacie konanie a v prípade potreby, aj za mediáciu. Prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, od ktorého je možné tieto informácie získať.
13. Nepovinné informácie:
- hodnota a podiel zákazky, ktorá bola alebo môže byť zadaná tretím osobámx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxkých dodávateľov).
15. Hodnota každej zadanej zákazky.
16. Krajina pôvodu výrobku alebo služby (pôvod zo Spoločenstva alebo pôvod mimo Spoločenxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxžšia cena)?
18. Bola zákazka zadaná uchádzačovi, ktorý predložil variantné riešenie v súlade s článkom 36 ods. 1?
19. Boli nejaké ponuky vylúčené z xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx
xxx xxformácie v bodoch 6, 9 a 11 sa považujú za informácie, ktoré nie sú určené na uverejnenie, ak sa obstarávateľ domnieva, že ich uverejnenie by mohlo ohrozix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx | Predmet | Referenčné číslo CPC | Referenčné číslo CPV |
1 | Údržbárske a opravárenské služby | 6112, 6122, 633, 886 | Od 50100000 do 50982000 (okrem 503xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx služieb s výnimkou prepravy poštových zásielok | 712 (okrem 71235), 7512, 87304 | Od 60112000-6 do 60129300-1 (okrem 60121000 až 60121600, 60122200-1x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx) | Od 62100000-3 do 62300000-5 (okrem 62121000-6, 62221000-7) |
4 | Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou a letecky | 71235, 7321 | 60122200xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
6 | Finančné služby: a)poisťovacie službyb)bankové a investičné služby | ex 81, 812, 814 | Od 66100000-1 do 66430000-3 a od 67110000-1 do 67262000-1 |
x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx-9 do 72532000-3) |
8 | Výskumné a vývojové služby | 85 | Od 73000000-2 do 73300000-5 (okrem 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) |
9 | Účtovníctvo, auxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx3100-1, 74423110-4 |
11 | Poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby | 865, 866 | Od 73200000-4 do 73220000-0, od 74140000-2 do 7415xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra, súvisiace odborné a technické poradenské služby; txxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xx xx422000-3 (okrem 74420000-9 a 74421000-6) |
14 | Upratovanie budov a správa nehnuteľností | 874, 82201 do 82206 | Od 70300000-4 do 70340000-6 a od 74710xxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxizačné služby a zber a likvidácia odpadu sanitárne a podobné služby | 94 | Od 90100000-8 do 90320000-6 a 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 |
[1] V príxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x
xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x4 | Od 55000000-0 do 55524000-9 a od 93400000-2 do 93411000-2 |
18 | Služby železničnej dopravy | 711 | 60111000-9 a od 60121000-2 do 60121600-8 |
19 | Sxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx00-8, 62441000-5, 62450000-1, od 63000000-9 do 63600000-5 (okrem 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), a 74322000-2, 93610000-7 |
21 | Právne sluxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xd 95000000-2 do 95140000-5 |
23 | Pátracie a bezpečnostné služby s výnimkou služieb obrnených vozov | 873 (okrem 87304) | Od 74600000-5 do 74620000-1 |
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx000-9 do 85323000-9 (okrem 85321000-5 a 85322000-2) |
26 | Služby rekreačných, kultúrnych a športových zariadení | 96 | Od 74875000-3 do 74875200-5 a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxI
INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O SÚŤAŽIACH NÁVRHOV
1. Názov, adresa, elektronická adresa, telefónne, telexové a faxové čísla verexxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxa súťaže: otvorená alebo užšia.
4. V prípade otvorených súťaží: konečný termín pre zaslanie projektov.
5. V prípade užších súťaží:
a) predpoklaxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xiadostí o účasť.
6. V prípade potreby uveďte, či je účasť vyhradená pre určitú profesiu.
7. Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektoxx
xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxe počet a hodnotu cien.
11. V prípade potreby uveďte podrobnosti o platbách, ktoré majú byť vyplatené všetkým účastníkom.
12. Uveďte, či výhercovix xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmácie týkajúce sa lehoty na podanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktoréhx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------
PRÍLOHA XIX
INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O VÝSLEDKOCH SÚŤAŽÍ NÁVRHOV
1. Názov, adresa, telegxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxový počet účastníkov.
4. Počet zahraničných účastníkov.
5. Víťaz (víťazi) súťaže.
6. Prípadná cena (ceny).
7. Ďalšie informácie.
8. Odkaz xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxformácie týkajúce sa lehoty na podanie odvolaní alebo v prípade potreby názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktoxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxločenstiev.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA XX
DÔLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY TÝKAJÚCE SA UVERJŇOVANIA INFORMÁxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh spoločenstiev vo formáte, ktorý vyžaduje smernica Komisie 2001/78/ES z 13. septembra 2003, ktorá mení a dopĺňa prílohu IV smernice Rady 93/36/EHS, xxxxxxx xxx x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxx x XVIII smernice Rady 93/38/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 98/4/ES (smernica o používaní štandardných formulárov pri uverejňovaní oznámení o vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxeku 2 písm. b), musia tiež používať tento formát rovnako ako aj oznámenie o ich uverejnení;
b) Oznámenia uvedené v článkoch 41, 42, 43 a 63 musí uverejnix xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxle kupujúceho podľa článku 41 ods. 1
Obstarávatelia môžu okrem toho tieto informácie zverejniť na internete v "profile kupujúceho", ako je uvedené v xxxx x xxxxx xxx
xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxxxxxxxnie doplňujúcich alebo dodatočných informácií
a) Obstarávatelia sú nabádaní, aby špecifikácie a doplňujúce podklady zverejňovali v plnom znení nx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxbecné informácie, ako sú napríklad kontaktné miesto, telefónne a faxové číslo, poštová adresa a e-mailová adresa.
3. Formát a postupy pre elektronixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1 a Ú. v. ES L 214, 9.8.2002, s. 1.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA XXI
DEFINÍCIA URČITxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy znamenajú špecifikácie v dokumente, ktorý definuje požadované charakteristické vlastnosti výrobku alebo služby, ako sú napríklad úrovne kvalityx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xhody, výkon, použitie výrobku, bezpečnosť alebo rozmery, vrátane požiadaviek súvisiacich s výrobkom čo sa týka názvu, pod ktorým sa výrobok predáva, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxv posudzovania zhody;
b) "technické špecifikácie" v prípade zákaziek na práce znamenajú súhrn technických predpisov uvedených najmä v zadávacích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxobok alebo dodávka opísané tak, aby spĺňali účel použitia verejným obstarávateľom. Tieto charakteristiky zahŕňajú úrovne environmentálneho profixxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxmery, vrátane postupov týkajúcich sa zabezpečenia kvality, terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania a etiketovaxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxác, ako aj metód alebo techník výstavby a všetkých ostatných technických podmienok, ktoré môže obstarávateľ stanoviť podľa všeobecných alebo osobitxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxzinárodnou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti;
"európska norma" : norma prijatá európskou organizáciou pre normalxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxrejnosti;
3. "európske technické osvedčenie" znamená priaznivé technické posúdenie vhodnosti na použitie výrobku, založené na splnení základnýxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxchnické osvedčenie vydáva schvaľovací orgán určený na tento účel členským štátom;
4. "spoločná technická špecifikácia" znamená technickú špecifxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxý odkaz": každý produkt vytvorený európskymi orgánmi pre normalizáciu, iný ako úradné normy, podľa postupov prispôsobených vývoju potrieb na trhu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxty na prijímanie ponúk - bez uverejnenia pravidelného informatívneho oznámenia
Lehota | Elektronický prenos oznámenia | Zadávacie podklady dostuxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x
x2 | 45 | 47 | 40 | žiadny | žiadny |
s uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia
A: Lehota všeobecne | Elektronický prenos oznámenia | Zadávaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxodsek odseku 7 |
36 | 29 | 31 | 24 | žiadny | žiadny |
B: Minimálna lehota | Elektronický prenos oznámenia | Zadávacie podklady dostupné elektronicky | Exxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x
xx x xx x xx x xx x xxxxxxvá lehota sa predlžuje na 15 dní | 17-dňová lehota sa predlžuje na 22 dní |
Užšie a rokovacie konania
Lehota na prijímanie žiadostí o účasť:
Všeobecxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx | Vplyv na prvý pododsek odseku 8 | Vplyv na druhý pododsek odseku 8 |
37 | 30 | neuplatňuje sa (n.a.) | n.a. | žiadny | n.a. |
Minimálna lehota | Elektronixxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxek odseku 8 | Vplyv na druhý pododsek odseku 8 |
22 | 15 | n.a. | n.a. | žiadny | n.a. |
Minimálna lehota | Elektronický prenos oznámenia | Zadávacie podklxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxeku 8 |
15 | 8 | n.a. | n.a. | 8-dňová lehota sa predlžuje na 15 dní | n.a. |
Lehota na prijímanie ponúk
A: Lehota všeobecne | Elektronický prenos oznámexxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx na druhý pododsek odseku 8 |
24 | n.a. | 19 | n.a. | n.a. | žiadny |
B. Minimálna lehota | Elektronický prenos oznámenia | Zadávacie podklady dostupné elxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x
xx x xxx. | 5 | n.a. | n.a. | 5-dňová lehota sa predlžuje na 10 dní |
C: Lehota stanovená dohodou | Elektronický prenos oznámenia | Zadávacie podklady dostupné elxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x
x xxxx | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA XXIII
USTANOVENIA MEDZINÁRODNÉHO xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x
x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxlektívne vyjednávať;
- Dohovor 29 o nútenej práci;
- Dohovor 105 o zrušení nútenej práce;
- Dohovor 138 o minimálnom veku;
- Dohovor 111 o diskrixxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------
PRÍLOHA XXIV
POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ZARIADENÍ NA ELEKTRONICKÉ PRIJÍMANIE PONÚK, ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ, ŽIADOSTÍ x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ako aj plánov a projektov do súťaží návrhov musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať prinajmenšom, aby:
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxtnymi ustanoveniami prijatými podľa smernice 1999/93/ES [1];
b) bolo možné presne určiť presný čas a dátum prijatia ponúk, žiadostí o účasť, žiadosxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxom prenášaným podľa týchto požiadaviek;
d) v prípade porušenia tohto zákazu prístupu bolo možné primerane zabezpečiť presné zistenie tohto porušexxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxčného konania, zadávacieho konania alebo súťaže návrhov bol prístup ku všetkým predloženým súborom údajov alebo k ich časti možný len spoločne oprávnxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxté a otvorené v súlade s týmito požiadavkami boli sprístupnené len osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznámiť.
[1] Smernica 1999/93/ES Európskehx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxx xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----
PRÍLOHA XXV
LEHOTY NA TRANSPOZÍCIU A VYKONANIE
Smernica | Lehoty na transpozíciu | Lehoty na vykonanie |
93/38/EHS (Ú. v. ES L 199, 9. 8. 19xxx xx xxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x
xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxo: 16. 2. 2000 |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA XXVI
KORELAČNÁ TABUĽKA [1]
Táto smernica | Smernica 93/38/Exx x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxá veta | upravená |
článok 1 ods. 2 písm. c), prvý pododsek | článok 1 ods. 4 písm. a) | upravený |
článok 1 ods. 2 písm. c), druhý pododsek | | nový |
článox x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx | upravený |
článok 1 ods. 2 písm. d), tretí pododsek | | nový |
článok 1 ods. 3 písm. a) | | nové |
článok 1 ods. 3 písm. b) | | nové |
článok 1 ods. 4 | článox x xxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x x x xxxx x
xxxxxx x xxxx x x x xxxx x
xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxánok 1 ods. 7, druhý pododsek | | nový |
článok 1 ods. 7, tretí pododsek | článok 1 ods. 6, prvá veta | upravený |
článok 1 ods. 8 | | nový |
článok 1 ods. 9 píxxx xx xx xx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx xx x x xxxx x
xxxxxx x xxxx xx x x xxxx x
xxxxok 1 ods. 13 | | nový |
| článok 1 ods. 14 a 15 | zrušené |
článok 2 ods. 1 písm. a) | článok 1 ods. 1 | |
článok 2 ods. 1 písm. b) | článok 1 ods. 2 | |
článok 2 odsx x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx x
xxxxok 3 ods. 2 | článok 2 ods. 5 písm. b) | upravený |
článok 3 ods. 3 | článok 2 ods. 2 písm. a) bod (ii) | upravený |
článok 3 ods. 4 | článok 2 ods. 5 písm. a) | upraxxxx x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xpravený |
článok 5 ods. 1 | článok 2 ods. 2 písm. c) | zmenený a doplnený |
článok 5 ods. 2 | článok 2 ods. 4 | zmenený a doplnený |
článok 6 | | nový |
článox x x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x x
x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x
xxxxxx x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx x x x xxxx x
xxxxxx xx x xxxxxx 4 ods. 2 | zmenený a doplnený |
článok 11 ods. 1, prvý pododsek | článok 33 ods. 2 | |
článok 11 ods. 1, druhý pododsek | článok 33 ods. 3 | zmenený a doplnený x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx x xxxxxx xxx x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx x xxxx x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx x xxxxxx x x x
xxxxxx xx x x xxxx x
xxxxxx xx | článok 14 ods. 1 | zmenený a doplnený |
článok 17 ods. 1 | článok 14 ods. 2 a 6 | zmenený a doplnený |
článok 17 ods. 2 | článok 14 ods. 13 | upravený |
článox xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx x
xxxxxx 17 ods. 6 písm. a), prvý pododsek | článok 14 ods. 10, tretia veta | zmenený a doplnený |
článok 17 ods. 6 písm. a), druhý pododsek | článok 14 ods. 10, druhý xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxok 17 ods. 6 písm. b), prvý pododsek | článok 14 ods. 10, druhý pododsek, prvá veta | zmenený a doplnený |
článok 17 ods. 6 písm. b), druhý pododsek | článok xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxený |
článok 17 ods. 8 | článok 14 ods. 8 | |
článok 17 ods. 9 | článok 14 ods. 4 | zmenený a doplnený |
článok 17 ods. 10 | článok 14 ods. 3 | zmenený a doplnenx x
xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x x
xxxxxx xx x x xxxx x
xxxxxx xx x xxxxxx x x x
xxxxxx xx x xxxxxx x xxxx x x x x xxxxxxxx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x
článok 22 písm. a) | článok 12, ods. 1 | zmenený a doplnený |
článok 22 písm. b) | článok 12, ods. 2 | |
článok 22 písm. c) | článok 12, ods. 3 | |
článok 23 oxxx x x xxxxxx x xxxx x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xlánok 13 ods. 1, prvý pododsek na konci | zmenené a doplnené |
článok 23 ods. 1, prvý pododsek, písm. b) a c) | | nové |
článok 23 ods. 3, druhý pododsek | | nxxx x
xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, písm. b) | zmenený a doplnený |
článok 23 ods. 4 písm. b) | | nové |
článok 23 ods. 4 na konci | | nový |
článok 23 ods. 5 | článok 13 ods. 2 | zmenený a doplnexx x
xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx x x x
xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xxx x x
xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx bod iv | zmenené a doplnené |
článok 24 písm. d). | článok 1 xxxx x xxxxx xx xxx x x x
xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xx x x
x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xxx x x xxxxxné |
článok 25 | článok 11 | zmenený a doplnený |
článok 26 písm. a) | článok 9 ods. 1 písm. a) | upravené |
článok 26 písm. b) | článok 9 ods. 1 písm. b) | uprxxxxx x
x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxx x
xxxxxx xx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxx x xx x x xxxxxxx x
xxxxok 28 | | nový |
článok 29 | | nový |
článok 30 | | nový |
| článok 8 | zrušený |
článok 31 | článok 15 | upravený |
článok 32 | článok 16 | |
článok 33 | čláxxx xx x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxlnený |
článok 36 ods. 2 | | nový |
článok 37 | článok 27 | zmenený a doplnený |
článok 38 | | nový |
článok 39 ods. 1 | článok 29 ods. 1 | zmenený a doplnený x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx x xxxx x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx x x x x x
xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxánok 22 ods. 1 | zmenený a doplnený |
článok 41 ods. 1, druhý až šiesty pododsek | | nový |
článok 41 ods. 2 | článok 22 ods. 4 | |
článok 41 ods. 3 | článok 30 xxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx x
článok 42 ods. 2 písm. c), prvá veta | článok 22 ods. 3, prvá veta | |
článok 42 ods. 2 písm. c), druhá veta | článok 22 ods. 3, druhá veta | |
článok 43 ods. 1 x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x
článok 43 ods. 4 | článok 24 ods. 3, štvrtá veta | upravený |
článok 43 ods. 5 | článok 24 ods. 4 | upravený |
článok 44 ods. 1 | | nový |
článok 44 ods. 2 | | nxxx x
xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx ods. 3, druhý pododsek, druhá veta | článok 25 ods. 3, druhá veta | upravená |
článok 44 ods. 4, prvý pododsek | článok 25 ods. 2 | zmenený a doplnený |
čláxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x
xxxxxx xx xxxx x x x xxvý |
článok 44 ods. 8 | | nový |
| článok 25 ods. 3, tretia veta | zrušený |
článok 45 ods. 1 | | nový |
článok 45 ods. 2 | článok 26 ods. 1, prvý pododsek, prxx xxxx x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x xx x x x xxxx x
článok 45 ods. 9 | článok 28 ods. 3 | zmenený a doplnený |
článok 45 ods. 10 | | nový |
článok 46 ods. 1 | článok 28 ods. 1 | zmenený a doplnený |
článok 46 oxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx x x
xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx |
článok 47 ods. 1, druhá veta, druhá zarážka | článok 28 ods. 4, druhá veta | zmenená a doplnená |
článok 47 ods. 2 | | nový |
článok 47 ods. 3 | článok 28 oxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xx x xx x xxxxxxxx x
x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x
xxxxxx xx ods. 4 písm. e) | článok 28 ods. 4 písm. e) | zmenené a doplnené |
článok 47 ods. 4 písm. f) | | nové |
článok 47 ods. 5 písm. a) až h) | článok 21 ods. 2 písm. c) | xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x | nový |
článok 48 ods. 3 | článok 28 ods. 6, druhá a štvrtá zarážka | zmenený a doplnený |
článok 48 ods. 4 | | nový |
článok 48 ods. 5 | | nový |
článok 48 oxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxvý pododsek | zmenený a doplnený |
článok 49 ods. 2, druhý pododsek | článok 41 ods. 2, druhý pododsek | upravený |
článok 49 ods. 3 | článok 30 ods. 4 | |
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxý a doplnený |
článok 50 ods. 2 | článok 41 ods. 2 | |
článok 51 | | nový |
článok 52 ods. 1 | článok 30 ods. 5 | zmenený a doplnený |
článok 52 ods. 2 | článok xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xlánok 30 ods. 3 | |
článok 53 ods. 7 | článok 30 ods. 7 | |
článok 53 ods. 8 | | nový |
článok 53 ods. 9 | článok 21 ods. 3 | |
| článok 21 ods. 5 | zrušený |
čláxxx xx xxxx x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 2 | upravený |
článok 54 ods. 4, druhý pododsek | | nový |
článok 54 ods. 5 | | nový |
článok 54 ods. 6 | | |
článok 55 ods. 1 | článok 34 ods. 1 | |
článok 55 xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxxx x
xxxxxx xx x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxsek | zmenený a doplnený |
článok 57 ods. 3 | článok 34 ods. 5, tretí pododsek | zmenený a doplnený |
článok 58 ods. 1 a 2 | článok 36 ods. 1 a 2 | |
článok 58 oxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx x x x x x
xxxxxx xx xxxx xx xx xx x x x x xxxxxx xx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxx |
článok 60 ods. 1 | článok 23 ods. 3 | |
článok 60 ods. 2 | článok 23 ods. 4 | |
článok 61 ods. 1 a 2 | článok 23 ods. 1 a 2 | zmenené a doplnené |
článok 62 ods. x x xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxnok 63 ods. 1, druhý pododsek | článok 24 ods. 1 a 2, druhá veta | upravený |
článok 63 ods. 2 | článok 25 | zmenený a doplnený |
článok 64 | | nový |
článok 6x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x, druhý pododsek | zmenený a doplnený |
článok 67 | článok 42 | zmenený a doplnený |
| článok 39 | zrušený |
článok 68 ods. 1 | článok 40 ods. 5 | zmenený a dxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxok 69 ods. 1, druhý pododsek | článok 14 ods. 15, druhá veta | zmenený a doplnený |
článok 69 ods. 2, prvý pododsek | | nový |
xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx tretia veta | upravený |
článok 70 ods. 1 písm. a) | článok 40 ods. 1 | zmenené a doplnené |
článok 70 ods. 1 písm. b) | článok 40 ods. 2 | upravené |
článok xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x x xxxx |
článok 70 ods. 1 písm. f), g) a h) | | nové |
článok 70 ods. 1 písm. c) | článok 40 ods. 2 a článok 42 ods. 2 | upravené |
článok 70 ods. 1 písm. j) | článok 14 oxxx xx x xxxxxxxx x
x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x
x xxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxx x
xxxxxx xx x x xxxx x
xxxxxx xx x x xxxx x
xxxxxxx x x xxxxxxx xxx x xxxavená |
Príloha II | Príloha II | upravená |
Príloha III | Príloha I | upravená |
Príloha IV | Príloha VI | upravená |
Príloha V | Príloha VII | upravenx x
xxxxxxx xx x x xxxx x
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx x
xxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x
xxxxxxx x x xxíloha VIII | upravená |
Príloha XI | | nová |
Príloha XII | Príloha XI | upravená |
Príloha XIII A až C | Príloha XII | zmenená a doplnená |
Príloha XIII x x x xxxx x
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx xx x x x xxxx x
xxxxxxx xxx x xxxxxha XV | zmenená a doplnená |
Príloha XVII A | Príloha XVI A | zmenená a doplnená |
Príloha XVII B | Príloha XVI B | upravená |
Prílohy XVIII a XIX | Prílohy xxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx x x xxxx x
xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx xx xxx x xxsm. c) | | nové |
Príloha XX, body 2 a 3 | | nové |
Príloha XXI bod 1 | článok 1 ods. 8 | zmenený a doplnený |
Príloha XXI bod 2, prvá veta | článok 1 ods. 9 | upraxxxx x
xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx x x xxxx x
xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx | | nová |
Príloha XXI bod 3 | článok 1 ods. 12 | zmenený a doplnený |
Príloha XXI bod 4 | článok 1 ods. 11 | |
| článok 1 ods. 13 | zrušený |
Príloha XXII | | nxxx x
xxxxxxx xxxxx x x x
xxxxxxx xxxx x x xxxx x
xxxxxxx xxx x x xxxx x
xxxxxxx xxxx x x xxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zmeny pôsobnosti textu zrušenej smernice. Zmeny pôsobnosti ustanovení zrušenej smernice sú označené slovom "zmenené a doplnené".
-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2004/17/ES
CELEX: 32004L0017
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:pridelenie zákazky; poštová služba; dopravná politika; dopravná politika; voda;
 
Zo dňa: 31.03.2004
Rozoslané: 30.04.2004
Účinnosť od: 30.04.2004
Zrušené: 17.04.2016
Transpozícia do: 31.01.2006
Vzťah k:25/2006 Z.z.; 35/2006 Z.z.; 232/2008 Z.z.; 515/2009 Z.z.; 530/2009 Z.z.; 91/2012 Z.z.;

Uverejnené v č. 134/2004 Úradný vestník L na strane 1