31987R3976

uplatňovanie čl. 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (14)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxvetví leteckej dopravy
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a na jej článok 87,
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxboru [3],
keďže nariadenie Rady (EHS) č. 3975/87 [4] upravuje postup uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže pre podniky leteckej dopravy; kexxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxťahujú na podmienky leteckej dopravy;
keďže článok 85 ods. 1 zmluvy môže byť vyhlásený za neuplatniteľný na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxx prijaté formou nariadenia podľa článku 87; keďže podľa článku 87 ods. 2 písm. b) také nariadenie musí stanoviť podrobné pravidlá uplatňovania článku 8x xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxane druhej; keďže podľa článku 87 ods. 2 písm. d), je takéto nariadenie potrebné na definovanie príslušných funkcií Komisie a Súdneho dvora;
keďže sexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xedzi leteckými dopravcami; keďže zmeny požadované v tomto medzinárodnom regulačnom systéme potrebné k zabezpečeniu zvyšujúcej sa hospodárskej súťxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvom nariadenia, že ustanovenia článku 85 ods. 1 sa nebudú uplatňovať na niektoré kategórie dohôd medzi podnikmi, rozhodnutí združení podnikov a zosúxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxi v úzkom a stálom styku s príslušnými orgánmi členských štátov,
keďže je predovšetkým žiaduce, aby na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúlaxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxispôsobia konkurenčnejšiemu prostredie; keďže Komisia v úzkom spojení s členskými štátmi by mala byť schopná presne definovať rozsah týchto výnimiex x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx právomoc prijímať vhodné opatrenia v prípade, že dohoda má účinky nezlučiteľné s článkom 85 ods. 3; keďže Komisia by mala následne adresovať ako prvé odxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxretnutí v júni 1986 súhlasili s tým, aby bol vnútorný trh v oblasti leteckej dopravy ukončený do roku 1992, pri realizácii činností spoločenstva vedúcixx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxlnej leteckej doprave medzi členskými štátmi a rozhodnutia Rady 87/602/EHS zo 14. decembra 1987 [6] o deľbe kapacít pre prepravu cestujúcich medzi letxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxi členskými štátmi sú prvým krokom v tomto smere a Rada s cieľom splniť ciele stanovené hlavami štátov a vlád prijala ďalšie opatrenia na liberalizáciu nx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxiskami spoločenstva.
Článok 2
1. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EHS) č. 3975/87 a v súlade s článkom 85 ods. 3 zmluvy môže Komisia nariadenxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxisia môže, pokiaľ ide o dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, prijať hlavne také nariadenia, ktorých predmetom je:
- spoločné plánovanie a koorxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxých období či na menej vyťažených linkách, pokiaľ každý partner môže od takýchto dohôd, rozhodnutí či zosúladených postupov odstúpiť bez pokuty a nie jx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxácii,
- delenie výnosu z pravidelnej leteckej dopravy, pokiaľ transfer nepresahuje 1 % z poolového výnosu získaného na určitej linke prevádzajúcim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcim partnerom stanovením pravidelných letov v menej vyťažených denných časoch alebo počas menej vyťažených období,
- konzultácia s cieľom spoločnxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x tejto otázke sú dobrovoľné, že leteckí dopravcovia nebudú viazaní výsledkami konzultácií a že Komisia a členské štáty, ktorých leteckí dopravcovia sx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxové plánovanie pod podmienkou, že príslušní leteckí dopravcovia budú oprávnení participovať na takýchto opatreniach, že vnútroštátne a multilaterxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxárodnými orgánmi a všetky práva, ktoré získali leteckí dopravcovia v minulosti,
- spoločný nákup, vývoj a prevádzka počítačových rezervačných sysxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátov majú prístup k takýmto systémom za rovnakých podmienok, že participujúci dopravcovia uviedli svoje služby nediskriminujúcim spôsobom a tiež, žx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxhovanie lietadiel, dopĺňanie paliva, čistenie a bezpečnosť,
- obsluha cestujúcich, pošty, nákladu a batožiny na letiskách,
- služby pre zabezpexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na ktoré sa vzťahujú a špecifikujú predovšetkým:
a) obmedzenia alebo doložky, ktoré sa môžu alebo nemôžu vyskytovať v dohodách, rozhodnutiach a zoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xtoré musia byť splnené.
Článok 3
Každé nariadenie prijaté Komisiou podľa článku 2 stratí účinnosť 31. januára 1991.
Článok 4
Nariadenia prijaxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxtumu účinnosti takýchto nariadení.
Článok 5
Pred prijatím nariadenia, Komisia uverejní jeho návrh a vyzve všetky zainteresované osoby a organizxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxx s Poradným výborom pre dohody a dominantné postavenie v leteckej doprave zriadeným podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3975/87 pred zverejnením xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrijatým podľa článku 2, môže Komisia s cieľom ukončenia takéhoto porušovania:
- adresovať odporúčania dotknutým osobám a
- v prípade, že takéto osxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxnať, alebo ktoré ich zaviaže, aby vykonali určité opatrenia alebo, kým sa odníme výhoda skupinovej výnimky, ktorú užívajú, udelí sa im individuálna výxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxj iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu či fyzických alebo právnických osôb, ktoré preukážu oprávnený záujem, zistí, že v ktoromkoľvek konkréxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xá účinky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 85 ods. 3 alebo sú zakázané podľa článku 86, môže odňať výhodu skupinovej výnimky v súvislosti s takýmito dohodxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxhoto porušovania.
3. Pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 2 môže Komisia adresovať dotknutým osobám odporúčania na ukončenie porušovania.
Člxxxx x
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxto nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 1988.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štáxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xxx, 21.12.1987.
[3] Ú. v. ES C 303, 25.11.1985, s. 31 a Ú. v. ES C 333, 29.12.1986, s. 27.
[4] Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 1.
[5] Úř. věst. 13, 21.2.1962, xx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.