31987R3975

postup pri uplat. pravidiel hosp. súťaže týk. sa leteckej dopravy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (15)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xopravy
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a predovšetkým na článok 87 tejto xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxlneho výboru [3],
keďže pravidlá hospodárskej súťaže tvoria súčasť všeobecných ustanovení zmluvy, ktoré sa rovnako vzťahujú na leteckú dopravu; kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
keďže podľa nariadenia Rady č. 141 [4] sa nariadenie Rady č. 17 [5] nevzťahuje na dopravu; keďže nariadenie Rady (EHS) č. 1017/68 [6] sa vzťahuje len na vxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtrovanie prípadov predpokladaného porušovania článku 85 a 86 zmluvy v leteckej doprave; keďže navyše Komisia nemá dostatok právomocí k rozhodovaniu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pre túto oblasť; keďže okrem toho medzinárodná letecká doprava je regulovaná sieťou bilaterálnych dohôd medzi štátmi, ktoré definujú podmienky, za kxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxž v leteckej doprave medzi členskými štátmi, môžu mať podstatný vplyv na obchod medzi členskými štátmi; keďže je preto žiaduce, aby boli prijaté pravidxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x 86 zmluvy o medzinárodnej leteckej doprave medzi letiskami spoločenstva;
keďže takéto nariadenie by malo stanoviť vhodné postupy, rozhodovacie pxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxe ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1017/68, uplatňovateľné na vnútrozemskú dopravu, ktoré berie do úvahy určité zvláštne rysy dopravy ako celku;
kexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxť možnosť vznesenia svojich námietok a prijatým rozhodnutiam musí byť zabezpečená široká publicita;
keďže všetky rozhodnutia Komisie na základe txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxať Súdnemu dvoru neobmedzenú právomoc, týkajúcu sa rozhodnutí, podľa ktorých Komisia ukladá pokuty alebo perodické sankcie;
keďže je vhodné vyňať xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxchnických zlepšení alebo spolupráce;
keďže pri daných špecifických rysoch leteckej dopravy je prvoradým záujmom podnikov zistiť, či sú ich dohodyx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxmisiu v určitých prípadoch o potvrdenie, či ich dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy sú zlučiteľné s platnými ustanoveniami a pre také prípady by mxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxbnosť
1. Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá na uplatnenie článkov 85 a 86 zmluvy v oblasti služieb v leteckej doprave.
2. Toto nariadenie xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xlánku 85 ods. 1 zmluvy sa nevzťahuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v prílohe, pokiaľ ich jediným cieľom a účinkom je zabezpečenie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxmu v prílohe.
Článok 3
Konanie na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu Komisie
1. Komisia na základe prijatej sťažnosti alebo z vlastného xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxt;
b) fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem.
2. Na žiadosť dotknutého podniku alebo združenia podnikov môže Komisia potxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxti s dohodou, rozhodnutím alebo zosúladeným postupom.
Článok 4
Výsledok konania na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu Komisie
1. Ak Koxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe konanie ukončili.
Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto nariadenia, Komisia môže pred prijatím rozhodnutia podľa predchádzajúcxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xáklade sťažnosti dospeje k záveru, že na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii, neexistujú dôvody pre zásah podľa článku 85 ods. 1 alebo 86 zmluvy, pokixx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxnajúca na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu dôjde k záveru, že dohoda, rozhodnutie alebo zosúladený postup spĺňa podmienky článkov 85 ods. 1 x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxe predchádzať dátumu rozhodnutia.
Článok 5
Použitie článku 85 ods. 3 zmluvyKonanie o námietkách
1. Podniky a združenia podnikov, ktoré zamýšlaxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxnie odseku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxté žiadne konanie podľa článku 3 v súvislosti s dohodou, rozhodnutím alebo zosúladeným postupom, potom čo najskôr uverejní zhrnutie žiadosti v Úradnox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxjnenie musí zohľadniť oprávnený záujem podnikov na ochranu ich obchodných tajomstiev.
3. Pokiaľ Komisia neoznámi žiadateľom do 90 dní odo dňa uverexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxadené postupy sa považujú za vyňaté zo zákazu, a to na dobu, ktorá už uplynula a na maximálne šesť rokov odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxuvy nie sú splnené, prijme rozhodnutie o uplatnení zákazu uvedeného v článku 85 ods. 1. Takéto rozhodnutie môže mať spätnú pôsobnosť v prípade, ak dotknxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xiadateľov, ako je uvedené v prvom pododseku odseku 3; urobí to, ak je o to požiadaná členským štátom do 45 dní od odoslania žiadosti členskému štátu v súlaxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxí, že podmienky článku 85 ods. 1 a 3 zmluvy sú splnené, prijme Komisia rozhodnutie o použití článok 85 ods. 3. V rozhodnutí musí byť uvedený deň nadobudnutxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxie o použití článku 85 ods. 3 zmluvy, prijaté podľa článkov 4 a 5 tohto nariadenia, stanoví dobu platnosti, spravidla najmenej 6 rokov. Podmienky a povinxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xomisia môže zrušiť alebo zmeniť svoje rozhodnutie, alebo zakázať určité konanie strán v prípade, ak:
a) nastala zmena akejkoľvek skutočnosti, ktorx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxené na nesprávnych informáciách, alebo bolo dosiahnuté podvodom; alebo
d) strany zneužijú výnimku z ustanovenia článku 85 ods. 1 zmluvy, ktorá im boxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xomisia má výlučnú právomoc prijímať rozhodnutia podľa článku 85 ods. 3 zmluvy, ktoré sú preskúmateľné Súdnym dvorom.
Orgány členských štátov si naďxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxne konať s cieľom prijať rozhodnutie v danej veci alebo nepošle oznámenie podľa prvého pododseku článku 5 ods. 3 tohto nariadenia.
Článok 8
Súčinnoxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vyjadriť sa k tomuto konaniu.
2. Komisia bezodkladne zašle príslušným orgánom členských štátov kópie sťažností, žiadostí a najdôležitejších dokuxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxbo pred prijatím rozhodnutia podľa druhého pododseku článku 5 ods. 3, alebo druhého pododseku odseku 4 toho istého článku sa poradí s Poradným výborom pxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxý výbor pozostáva z úradníkov príslušných pre oblasť leteckej dopravy, dohôd a dominantných postavení. Každý členský štát menuje dvoch úradníkov, abx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komisiou, takéto zasadnutie sa koná najskôr 14 dní po odoslaní oznámenia o jeho zvolaní. K tomuto oznámeniu sa pripojí s ohľadom na každú prerokovávanú xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tomu, že niektorí z jeho členov alebo náhradníkov nie sú prítomní. Správa o výsledku porád musí byť priložená k návrhu rozhodnutia. Správa sa nezverejňxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xlád a príslušných orgánov členských štátov a od podnikov a združení podnikov.
2. Pri zaslaní žiadosti o informácie podniku alebo združeniu podnikov xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xiadosti Komisia uvedie právny základ a účel žiadosti a tiež sankcie podľa článku 12 ods. 1 písm. b) za poskytnutie nesprávnych informácií.
4. Vlastníxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxstupovať ich zo zákona alebo na základe ich stanov sú povinné poskytovať požadované informácie.
5. Pokiaľ podnik alebo združenie neposkytne požadoxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí musí byť uvedené, aké informácie sa požadujú, stanovená primeraná lehota, v rámci ktorej majú byť tieto informácie poskytnuté a uvedené sankcie podľx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxpiu svojho rozhodnutia príslušnému orgánu členského štátu, na území ktorého má podnik alebo združenie podnikov sídlo.
Článok 10
Šetrenia orgánox xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x1 ods. 1, alebo ktoré nariadila rozhodnutím prijatým podľa článku 11 ods. 3. Úradníci príslušných orgánov členských štátov poverení vedením týchto šexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxkonáva. Takéto poverenie uvádza predmet a účel šetrenia.
xx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohto orgánu pri výkone ich povinností.
Článok 11
Vyšetrovacia právomoc Komisie
1. Pri výkone povinností uložených týmto nariadením môže Komixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xčtovné knihy a iné obchodné záznamy;
b) robiť kópie alebo výpisy z účtovných kníh a obchodných záznamov;
c) požadovať ústne vysvetlenie na mieste;
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxci Komisie vykonávajú svoju právomoc po predložení písomného poverenia, v ktorom sa uvádza predmet, účel šetrenia a sankcie podľa článku 12 ods. 1 písmx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxslušný orgán členského štátu, na ktorého území sa šetrenie má vykonať, o účele šetrenia a o totožnosti poverených úradníkov.
3. Podniky a združenia pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x uvedené sankcie podľa článku 12 ods. 1 písm. c) a 13 ods. 1 písm. d), ako aj právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdny dvor.
4. Komisia prijme rozhoxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnského štátu, na území ktorého sa má šetrenie vykonať, môžu na žiadosť tohto orgánu alebo Komisie pomáhať úradníkom Komisie pri vykonávaní ich povinnoxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxou, aby im umožnil vykonať ich šetrenie. Členské štáty po porade s Komisiou prijmú v tomto smere do 31. júla 1989 potrebné opatrenia.
Článok 12
Pokutx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xesprávne alebo zavádzajúce informácie v žiadosti podľa článku 3 ods. 2 alebo článku 5; alebo
b) poskytli nesprávne informácie ako odpoveď na žiadosť xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxnia podľa článku 10 alebo 11 predložili požadované účtovné knihy alebo iné obchodné záznamy v neúplnej forme, alebo sa odmietli podriadiť šetreniu narxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxU alebo sumu presahujúcu túto hranicu, ktorá však nepresahuje 10 % obratu za predchádzajúci účtovný rok podniku, ktorý sa zúčastňuje na porušovaní, v pxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxku 6 ods. 1 tohto nariadenia.
Pri stanovení výšky pokuty treba prihliadať na závažnosť i trvanie porušenia.
3. Použije xx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtí uskutočnených po oznámení Komisii a pred jej rozhodnutím o použití článku 85 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že spadajú pod činnosti uvedené v oznámeníx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxru, že platí článok 85 ods. 1 zmluvy a že použitie článku 85 ods. 3 nie je opodstatnené.
Článok 13
Periodické sankcie
1. Komisia môže svojim rozhodnxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xrinútila:
a) ukončiť porušovanie článku 85 ods. 1 alebo článku 86 zmluvy, ktorého ukončenie bolo nariadené podľa článku 4 tohto nariadenia;
b) zdrxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx 5;
d) podriadiť sa šetreniu nariadeného rozhodnutím podľa článku 11 ods. 3.
2. Keď podniky alebo združenia podnikov splnia povinnosť, ktorej splnxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x. Použije sa článok 8.
Článok 14
Preskúmanie Súdnym dvorom
Súdny dvor má neobmedzenú právomoc podľa článku 172 zmluvy na preskúmavanie rozhodnuxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxbo zvýšiť.
Článok 15
Zúčtovacia jednotka
Na účely článku 12 až 14 sa použije ECU prijatý pre tvorbu rozpočtu spoločenstva v súlade s článkom 207 a 2xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdľa článku 4, 5 ods. 3 druhého pododseku a 5 ods. 4, 6 ods. 3, 12 a 13 umožní Komisia dotknutým podnikom alebo združeniam podnikov, aby sa vyjadrili k výhradxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkiaľ takéto osoby preukážu dostatočný záujem.
3. Pokiaľ Komisia zamýšľa rozhodnúť podľa článku 85 ods. 3 zmluvy, musí uverejniť zhrnutie príslušnex xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxili svoje stanoviská v stanovenej lehote, ktorú nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Toto uverejnenie musí zohľadňovať oprávnené záujmy podnikov na oxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxej žiadosti alebo šetrenia.
2. Bez toho, aby boli dotknuté články 16 a 18, Komisia a príslušné orgány členských štátov, ich úradníci a ostatní úradnícx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxujú informácie vzťahujúce sa na konkrétne podniky alebo združenia podnikov.
Článok 18
Uverejnenie rozhodnutia
1. Komisia uverejní rozhodnutxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x x xxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxdnia oprávnené záujmy podnikov na ochranu ich obchodného tajomstva.
Článok 19
Vykonávacie ustanovenia
Komisia je oprávnená prijať vykonávacxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x x 2.
Článok 20
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1988.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatnixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
[2] Ú. v. ES C 182, 19.7.1982, s. 120a Ú. v. ES C 345, 21.12.1987.
[3] Ú. v. ES C 77, 21.3.1983, s. 20.
[4] Ú. v. ES 124, 28.11.1962, s. 2751/62.
[5] Ú. v. Ex xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------
PRÍLOHA
ZOZNAM UVEDENÝ V ČLÁNKU 2
a) Úvodné alebo jednotné použitie povinných alebo odporúčaných technických noriem pre lietadlá, lexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxl alebo zariadení;
b) úvodná alebo jednotná aplikácia technických štandardov pre fixné zariadenia lietadiel, kde sú takéto štandardy stanovené mexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí na účely vykonávania leteckých služieb a spoločný nákup leteckých súčiastok za predpokladu, že takéto dohovory sú urobené na nediskriminačnom záklxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxmena, pooling alebo vyškoľovanie zamestnancov na technické a prevádzkové účely;
f) organizovanie a vykonávanie náhradných dopravných operácií pxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxaktačných dohovorov;
g) organizovanie a výkon postupných alebo doplnkových leteckých dopravných operácií, stanovenie a aplikácia celkových sadxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xepriamo cestovné a podmienky;
j) dohovory v oblasti predaja, potvrdenia a prijatia leteniek medzi leteckými dopravcami, rovnako ako refundácia, pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxaringovej banky, vrátane takých služieb, ktoré sú nutné alebo príslušné; zúčtovanie a vysporiadanie účtov medzi leteckými dopravcami a ich agentmi pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.