32005L0075

oprava smernice 2004/18/ES

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx x x xx xxx xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],
po porade s Výborom regiónov,
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 25x xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxlej upravovať podľa prahovej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na zákazky na služby zadané verejnými obstarávateľmi, ktorí nie sú ústrednými orgánmi štátnex xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby [3].
(2) Táto úprava by sa mala zabezpečiť aj v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxej chyby nezabezpečuje želanú úpravu. Písmená b) a c) článku 78 ods. 2 by sa preto mali opraviť tak, že odkaz na písmeno b) prvého odseku článku 8 sa presunix x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxádzajú takto:
"b) prahovú hodnotu stanovenú v článku 67 ods. 1 písm. a), s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxx xx xxx. 1 písm. b) a c), s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na služby zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí nie sx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxicou do 31. januára 2006.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o oxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxx xmernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 16. novembra 2005
Za Európsky parlament
predseda
J. Borrell Fontelles
Za Radu
predsedx
xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx x. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1874/2004 (Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s. 17).
-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.