31987L0540

prístup k povolaniu dopravcov tovaru vo vodnej doprave

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (1)
Vzťah
... další položky
xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách pre toto povolanie
(87/540/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľox xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxpskeho parlamentu [2],
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],
keďže organizácia dopravného trhu je jedným z nevyhnutnxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podmienok pre prístup k povolaniu dopravcu pravdepodobne podporí dosiahnutie slobody v poskytovaní služieb a účinné uplatnenie práva usadiť sa;
kxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxdzinárodnej doprave na zlepšenie úrovne kvalifikácie dopravcov; keďže takéto zlepšenie elimináciou nadbytku v štruktúre kapacít pravdepodobne poxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxm smernice Rady 74/561/EHS z 12. novembra 1974 o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy [4] a sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxľov nákladnej a osobnej dopravy vrátane opatrení na účinnejšie uplatňovanie ich práva na slobodu usadiť sa [5] boli dosiahnuté uspokojivé výsledky;
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxáty môžu taktiež uplatňovať alebo stanoviť základné pravidlá upravujúce dobré meno a finančnú spôsobilosť dopravcov;
keďže do všeobecných pravidxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xodľa definície z týchto pravidiel vylúčená; keďže sa tiež zdá vhodné urobiť opatrenia pre možnosť vylúčiť z pôsobnosti tejto smernice dopravcov využíxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xiplomov, osvedčení a iných dokladoch o formálnych kvalifikáciách pre činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, na účely podpory účinného využívaxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxov a musia byť v príslušnom členskom štáte uznané ako dostačujúci doklad;
keďže členské štáty vyžadujú od vlastných štátnych príslušníkov splnenie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlušné osoby, sú vhodné a dostačujúce vzhľadom na štátnych príslušníkov členských štátov;
keďže smernica musí zahrnúť zamestnané osoby, ktoré podlxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxstiam a schopnostiam,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
KAPITOLA I
Definície a rozsah pôsobnosti
Článok 1
1. Prístup k povolaniu nákladných dopravcox x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx Na účely tejto smernice:
- "povolanie nákladného dopravcu plavidlom po vnútrozemských vodných cestách" sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo podnik, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxvidelne,
- "podnik" znamená spoločnosti v zmysle článku 58 zmluvy a združenia a družstvá prevádzkovateľov, ktorých cieľom je získať objednávky od dxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xetýka fyzických osôb alebo podnikov vykonávajúcich povolanie nákladného dopravcu nákladov po vnútrozemských vodných cestách, ktorí používajú plaxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxré operácie určitých kategórií dopravy.
Táto smernica sa neuplatňuje ani na fyzické osoby alebo podniky prevádzkujúce lodnú dopravu.
KAPITOLA Ix
xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nasledovné podmienky odbornej spôsobilosti, prípadne ak sú členmi združenia operátorov v zmysle článku 1 ods. 2 alebo vykonávajú svoje povolanie výlxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxienky, oprávnené orgány ju môžu poveriť, aby naďalej vykonávala profesiu dopravcu vodnou cestou, musí však urobiť také opatrenia, že označí inú osobux xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti a trvalo vykonáva túto profesiu, musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti.
2. Podmienky odbornej spôsobilosti pozostávajú z ovládania šxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxyhnutné znalosti môžu byť nadobudnuté samostatne účasťou na kurzoch, alebo praktickými skúsenosťami získanými praxou v dopravnej spoločnosti, alexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx základe uvedených diplomov, ktoré sa vzťahujú na tieto činnosti.
Po verifikácii preukázaných znalostí, ktoré zodpovedajú podmienkam smernice, pxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxpravcov operujúcich na splavných tokoch v ich teritóriu a na linkách, ktoré nie sú napojené na vodnú sieť iného členského štátu. Praktické skúsenosti, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxximky z ustanovení článku 3 ods. 1 na provizórnom základe pôsobiť maximálne po dobu 1 roku, toto obdobie môže byť predĺžené o nie viac ako 6 mesiacov v osobixxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxvení článku 3.
2. Príslušné orgány členských štátov môžu však výnimočne v určitých špeciálnych prípadoch trvalo oprávniť k činnosti v podniku osobux xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku.
Článok 5
Fyzické osoby, ktoré poskytnú dôkaz, že pred 1. júlom 1990 vykonávali v členskom štáte povolanie dopravcu tovaru vo vodnej vnútrxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxto článku.
Článok 6
1. Každé rozhodnutie zamietajúce žiadosť o prístup k povolaniu nákladného dopravcu vo vodnej vnútrozemskej alebo medzinárodxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx štáty musia zabezpečiť, aby príslušné orgány odobrali oprávnenie na výkon povolania nákladného lodného dopravcu, ak sa zistí, že sa podmienky stanovxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxezpečiť, aby fyzická osoba alebo podnik, na ktorý sa vzťahuje smernica, mal možnosť obhájiť svoje záujmy vhodnými prostriedkami vzhľadom na rozhodnuxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxké štáty budú uznávať osvedčenia v zmysle druhého pododseku článku 3 ods. 2, ktoré sú vydané iným členským štátom ako postačujúci doklad o ich odbornej sxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xyhlásený konkurz, uzná tento štát v prípade štátnych príslušníkov iného členského štátu a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 3, ako posxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo v ktorom pôsobil, že tieto podmienky boli splnené.
2. Ak členský štát kladie na vlastných štátnych príslušníkov určité požiadavky, ako je dobrá xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xlenského štátu ako postačujúce osvedčenie vydané príslušným súdnym alebo správnym orgánom v štáte pôvodu alebo predchádzajúce vyhlásenie o tom, že pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxdovaný na základe odseku 1 a 2, nevydal štát pôvodu alebo sídla dopravcu, takýto doklad môže byť nahradený prísahou alebo čestným vyhlásením dotknutej xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxa predtým usadená; tento orgán alebo notár vydá potvrdenie xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xrgánom rovnakého štátu.
4. Doklady vydané v súlade s odsekmi 1 a 2, nesmú byť pri predložení staršie ako 3 mesiace. Táto podmienka sa vzťahuje aj na vyhlxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxx x
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxaz, tak tento štát bude považovať zodpovedajúce osvedčenie, ktoré vydajú banky v členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, v ktorom bola osoba predxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnych príslušníkov požiadavku finančnej spôsobilosti, a ak nemožno predložiť osvedčenie o splnení takejto požiadavky prostredníctvom dokladu podľx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v štáte pôvodu alebo v štáte, v ktorom bola osoba predtým usadená, v ktorom sa uvedie, že požiadavka bola splnená. Takéto osvedčenie sa vzťahuje na osobixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xx x x x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxrých sa v zmysle nariadenia EHS č. 1612/68 požaduje, aby sa zamestnávali v činnostiach uvedených v článku 1 tejto smernice.
KAPITOLA IV
Záverečné uxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o tom informujú Komisiu.
Zabezpečia, aby sa počiatočné overenie štandardu spôsobilosti uvedené v článku 3, vykonalo do 1. júla 1990.
2. Členské štxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Bruseli 9. novembra 1987
Za Radu
predseda
B. Haakonsen
[1] Ú. v. ES C 351, 24.12.1983, s. 5.
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA
ZOZNAM OBLASTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ods. 2, PRE xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxdených tém. Musia byť podrobne popísané a stanovené alebo schválené príslušnými národnými orgánmi. Musia byť navrhnuté tak, aby si ich mohli osvojiť oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xd dopravcu, ktorý má záujem prevádzkovať výlučne vnútroštátnu dopravu
1. Právo
Základy občianskeho, obchodného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxtnym zreteľom na zodpovednosť dopravcu (druh a obmedzenia),
- obchodné spoločnosti,
- obchodné účtovníctvo,
- predpisy v oblasti pracovného pxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxobných nákladov,
- systém cien a prepravné podmienky,
- obchodné účtovníctvo,
- poistenie,
- faktúrovanie,
- dopravní agenti.
3. Prístux xx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxádzky
- technické charakteristiky plavidiel,
- voľba plavidiel,
- registrácia,
- nakladacie a vykladacie doby a zdržné.
5. Bezpečnosť
- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xrípade nehody.
B. Oblasti, znalosti z ktorých sú požadované od dopravcu, ktorý má záujem prevádzkovať medzinárodnú dopravu
- oblasti uvedené v píxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxch právnych predpisov, noriem spoločenstva, medzinárodných dohovorov a dohôd ohľadom na prenájom, ceny a podmienky prepravy,
- colná prax a formalxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.