Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

32005R1564 ustanovenie štandardných formulárov na zverejňovanie oznámení

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxov verejného obstarávania podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx 2004, ktorou sa koordinujú postupy obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxinujú postupy pri uzavieraní verejných zmlúv na uskutočnenie prác, dodanie tovaru a poskytnutie služieb [2], a najmä na jej článok 36 ods. 1, článok 58 oxxx xx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx zákazky, na ktoré sa vzťahuje, zverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie. Oznámenia, ktoré majú byť zverejnené na tento účel, musia obsahovať infoxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sa zákazky, na ktoré sa vzťahuje, zverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie. Oznámenia, ktoré majú byť zverejnené na tento účel, musia obsahovať inxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávania služieb [3], 93/36/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania dodania tovaru [4], 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordináxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore [6], zmenené a doplnené smernicou Komisie 2001/78/ES [7], ustanovujú štandardné formuláxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx38/EHS bola nahradená smernicou 2004/17/ES, je potrebné ustanoviť jednotný súbor aktualizovaných štandardných formulárov, ktoré zohľadňujú infxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx/ES a 2004/18/ES do vnútroštátneho práva najneskôr do 31. januára 2006. Niektoré členské štáty však môžu transponovať tieto smernice pred uplynutíx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxch 2004/17/ES a 2004/18/ES, uplatňovali štandardné formuláre zavedené týmto nariadením od dátumu vstupu vnútroštátnych transpozičných opatrení xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x x xxxxxx xx xxxrnice 2004/17/ES v Úradnom vestníku Európskej únie odo dňa vstupu do účinnosti vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu a najneskôr ox xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zverejňovanie oznámení uvedených v v článkoch 35, 36, 58, 64 a 70 smernice 2004/18/ES v Úradnom vestníku Európskej únie odo dňa vstupu do účinnosti vnúxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxx xx xxII k tomuto nariadeniu.
Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxeevy
člen Komisie
[1] Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1874/2004 (Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, sx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxosledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.
[4] Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z rxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xmernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.
[7] Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1.
-------------------------------------xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xerejného obstarávania
Príloha III: Štandardný formulár 3: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Príloha IV: Štandardný formulár 4: Pravxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxia
Príloha VI: Štandardný formulár 6: Oznámenie o vyhlásení výsledkov verejného obstarávania - vybrané odvetvia
Príloha VII: Štandardný formulxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom
Príloha X: Štandardný formulár 10: Oznámenie o koncesii na práce
Príloha XI: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxloha XII: Štandardný formulár 12: Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov
Príloha XIII: Štandardný formulár 13: Oznámenie o výsledku súťaže návrhov
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xx------------------------------------------------
PRÍLOHA III
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IV
---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxx--------------------------------------------
PRÍLOHA VII
--------------------------------------------------
PRÍLOHA VIII
-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxx------------------------------------------
PRÍLOHA XI
--------------------------------------------------
PRÍLOHA XII
---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:1564/2005/ES
CELEX: 32005R1564
Druh predpisu:Nariadenie
 
Názov:, ktorým sa ustanovujú štandardné formuláre na zverejňovanie oznámení v rámci postupov verejného obstarávania podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES
Autor:Komisia

Eurovoc:verejná zákazka; pridelenie zákazky; formulár;
 
Zo dňa: 07.09.2005
Rozoslané: 01.10.2005
Účinnosť od: 21.10.2005
Zrušené: 16.09.2011
Vzťah k:35/2006 Z.z.;

Uverejnené v č. 257/2005 Úradný vestník L na strane 1