31987L0343

zmena a doplnenie prvej smernice 73/239/EHS

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (1)
Vzťah
... další položky
xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o úverové poistenie a poistenie kaucie
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxs. 2,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxčatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia [4], naposledy zmenená a doplnená smernicou 76/580/EHS [5], odstránila množxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxrnice uvádza, že sa nevzťahuje "až do ďalšej koordinácie, ktorá sa vykoná do štyroch rokov od oznámenia tejto smernice" na "operácie poistenia vývoznéxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx sa operácie poistenia vývozného úveru vykonávajú na účet štátu alebo so zárukou štátu, takéto operácie by mali byť naďalej vylúčené z rozsahu uvedenej xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do štyroch rokov od oznámenia tejto smernice, je Spolková republika Nemecko oprávnená zachovať ustanovenia, podľa ktorých je na jej území zakázaná súxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxstnými odvetviami"; keďže z toho vyplýva, že existujú prekážky zriaďovania agentúr a pobočiek; keďže táto smernica je určená na nápravu tejto situácixx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mal zrušiť zákaz súčasného podnikania v oblasti poistenia kaucie a iných odvetví;
keďže poisťovne, ktorých činnosť v oblasti poistenia úveru predsxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxďže táto rezerva by sa mala vypočítať podľa metód stanovených v tejto smernici, ktoré sú uznané ako rovnocenné;
keďže z hľadiska cyklického výskytu šxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxnakom základe ako poistenie rizík pre prípad víchrice, krupobitia a mrazu;
keďže povaha rizika pri poistení úveru je taká, že poisťovne, ktoré vykonxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxé časové obdobie poisťovniam, od ktorých sa požaduje splnenie takejto povinnosti;
keďže xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxenia tejto smernice, pokiaľ ide o poistenie úveru, nie je už viac opodstatnené zachovanie zákazu súčasného podnikania v oblasti poistenia úveru a inýcx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xýmto mení a dopĺňa takto:
1. Článok 2 ods. 2 písm. d) znie:
"d) až do ďalšej koordinácie operácie poistenia vývozného úveru na účet alebo so zárukou štxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Dopĺňa sa tento článok:
"Článok 15a
1. Každý členský štát vyžaduje, aby poisťovne usadené na jeho území a poisťujúce riziká zahrnuté v odvetvx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj straty alebo nadpriemerného výskytu škôd, ktoré vzniknú v tomto odvetví za hospodársky rok.
2. Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxnocenné.
3. Až do výšky vypočítanej v súlade s metódami uvedenými v písmene D prílohy sa rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík nezohľadní na účexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxnnosti poistenia úveru, ak poistné alebo príspevky, ktoré dostávajú v rámci poistenia úveru, sú nižšie ako 4 % z celkového poistného alebo príspevkov, xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxacero úverových rizík, pre prípad víchrice, krupobitia, mrazu, pre priemernú výšku škôd sa zoberie ako referenčné obdobie posledných sedem hospodárxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxká zahrnuté do odvetvia uvedeného v písmene A prílohy v bode 14. Toto ustanovenie sa uplatní na každú poisťovňu, pre ktorú ročná výška poistného alebo prxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxspevkov splatných poisťovni;
— 400000 ECU v prípade, ak všetky alebo niektoré riziká zahrnuté do jedného z odvetví uvedených v písmene A prílohy v bodxxx xxx xxx xxx xx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxonávajúcej poistenie úveru požaduje zvýšenie fondu uvedeného v písmene a) prvej odrážke na 1400000 ECU, príslušný členský štát poskytne takejto poisxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxych rokov, počas ktorej fond zvýši na 1400000 ECU.
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxe úveru, poisťovňa sprístupní orgánu dohľadu účty preukazujúce technické výsledky, ako aj technické rezervy týkajúce sa tejto činnosti."
8. V prílxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx smernicou do 1. januára 1990. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Tieto opatrenia budú uplatňovať najneskôr od 1. júla 1990.
Článok 3
Po oznámexx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tejto smernice.
Článok 4
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Luxemburgu 22. júna 1987
Za Radu
predseda
L. Tindemans
[1] Ú. xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xx xx x xx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxx1973, s. 3.
[5] Ú. v. ES L 189, 13.7.1976, s. 13.
[6] Táto smernica bola oznámená členským štátom 25. júna 1987.
-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x. 1
1. Pokiaľ ide o riziká zahrnuté do odvetvia poistenia v písmene A bode 14 (ďalej len "poistenie úveru"), poisťovňa zriadi technickú rezervu na vyroxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxjto rezervy prevedie 75 % technického zisku, ktorý vznikne z činnosti poistenia úveru, najviac však 12 % z čistého poistného alebo príspevkov, pokiaľ rxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxv.
Metóda č. 2
1. Pokiaľ ide o riziká zahrnuté do odvetvia poistenia v písmene A bode 14 (ďalej len "poistenie úveru"), poisťovňa vytvorí technickú rxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxálna výška technickej rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík je 134 % z priemeru poistného alebo príspevkov prijatých ročne počas predchádzajúcxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xx x xaždom z nasledujúcich hospodárskych rokov prevedie 75 % akéhokoľvek technického zisku, ktorý vznikne v tomto odvetví, pokiaľ sa rezerva nerovná aspox xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xresahujúcej minimálne čiastky stanovené v tejto smernici.
xxxxxx xx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxvnania nadpriemerného výskytu škôd, ktoré vzniknú v tomto odvetví za hospodársky rok.
2. Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa vypočíta na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xýkajúci sa poistných plnení pre každý rozpočtový rok, sa prevedie do rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík, pokiaľ nedosiahne požadovanú výškux
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xeferenčné obdobie. Čiastka, pokiaľ ide o schodok poistných plnení, sa získa vynásobením rozdielu medzi týmito dvoma podielmi poistným prijatým za hoxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxlu poistných plnení, ktorý je vynásobený prijatým poistným za daný hospodársky rok.
Ak sú poistné plnenia za určitý hospodársky rok vyššie, rozdiel xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Čiastka, pokiaľ ide o vyššie poistné plnenia, sa získa vynásobením rozdielu medzi týmito dvoma podielmi poistným získaným za hospodársky rok.
Bez oxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxvedie najprv do tejto rezervy, pokiaľ nedosiahne požadovanú výšku.
Referenčné obdobie nesmie byť kratšie ako 15 rokov a dlhšie ako 30 rokov. Rezerva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxka rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík a čiastka, ktorá sa má z nej vziať, sa môže znížiť, ak podiel priemerných poistných plnení pre referenčné xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxík sa vytvorí pre odvetvie 14 v písmene A (ďalej len "poistenie úveru") na účely vyrovnania akéhokoľvek nadpriemerného podielu poistných plnení pre hoxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxčty sa týkajú príjmu a výdajov na vlastný účet poistiteľa.
Čiastka, pokiaľ ide o akýkoľvek schodok týkajúci sa poistných plnení pre každý rozpočtový xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxd, ak podiel poistných plnení za hospodársky rok je nižší ako podiel priemerných poistných plnení za referenčné obdobie. Čiastka, pokiaľ ide o schodok xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxťnásobku štandardnej odchýlky podielov poistných plnení v referenčnom období od priemerného podielu poistných plnení, ktorý je vynásobený prijatýx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx ak je podiel poistných plnení pre xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týmito dvoma podielmi poistným získaným za hospodársky rok.
Požadovaná čiastka sa rovná trojnásobku štandardnej odchýlky podielov poistných plnxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxie nesmie byť kratšie ako 15 rokov a dlhšie ako 30 rokov. Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa nemusí vytvárať, ak počas referenčného obdobia nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxsť, alebo čiastka, ktorá sa má z nej vziať, sa môžu znížiť, ak podiel priemerných poistných plnení za referenčné obdobie v súvislosti s podielom výdavkox xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxkomto prípade sa dané čiastky vynásobia podielom alebo jeden a pol násobkom štandardnej odchýlky a bezpečnostnej marže."
----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.