31986R4056

pravidlá uplatňovania článku 85 a 86 zmluvy na námornú dopravu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (13)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxavu
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej články 84 ods. 2 a 87,
sx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxe pravidlá hospodárskej súťaže tvoria súčasť všeobecných ustanovení zmluvy, ktoré sa tiež vzťahujú na námornú dopravu; keďže podrobné pravidlá uplaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx nariadenia Rady č. 141 [3] sa nariadenie Rady č. 17 [4] nevzťahuje na dopravu; keďže nariadenie Rady (EHS) č. 1017/68 [5] sa vzťahuje len na vnútrozemskú xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxprave; keďže, navyše Komisia sama nemá právomoc príjmať rozhodnutia alebo ukladať sankcie, ktoré by boli potrebné pre zamedzenie prípadov porušeniax xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xeďže nariadenie Rady (EHS) č. 954/79 z 15. mája 1979 o ratifikácii alebo pristúpení členských štátov k Dohovoru OSN o kódexe správania sa združení lodnýxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxu; keďže predpis, ktorým sa uplatňujú pravidlá o hospodárskej súťaži na námornú dopravu, prijatie ktorého sa predpokladá v poslednom z úvodných ustanxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxl takýto predpis uvedený kódex dopĺňať alebo spresňovať;
keďže sa javí vhodnejšie vylúčiť služby trampových nákladných lodí spod rozsahu tohto narxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx malo zohľadniť potrebu, na jednej strane poskytnúť vykonávacie pravidlá umožňujúce Komisii zabezpečiť, aby nebola hospodárska súťaž nenáležite naxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx, berúc do úvahy odlišné charakteristiky námornej dopravy; keďže obchod medzi členskými štátmi môže byť ovplyvnený tam, kde sa vyskytujú obmedzujúce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xakéto obmedzujúce praktiky alebo prípady zneužitia môžu ovplyvniť súťaž, v prvom rade medzi prístavmi rozličných členských štátov tým, že menia ich sxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xrčité typy technických dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov môžu byť vylúčené spod zákazu obmedzujúcich praktík z toho dôvodu, že vo všeobecnosxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxch dopravcov majú stabilizujúci efekt tým, že zaručujú lodným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxane zohľadňujú záujmy ich užívateľov; keďže takéto výsledky nie je možné dosiahnuť bez spolupráce, ktorú lodní zasielatelia podporujú v rámci jednotxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prípadov sú združenia dopravcov neustále vystavení účinnej konkurencii zo strany dopravcov stojacich mimo združenia a poskytujúcich nepravidelné xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxstickou črtou štruktúry a dostupnosti lodnej prepravy vystavuje združenia lodných prepravcov neustálej konkurencii, ktorú spravidla nie sú schopnx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x článkom 85 ods. 3 zmluvy, k udelenej výnimke by sa mali pripojiť určité podmienky;
keďže účelom týchto podmienok by malo byť zabrániť združeniam použxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xy na tento účel nemali na rovnakú trasu uplatňovať odlišné sadzby a podmienky prepravy výhradne v závislosti na krajine pôvodu alebo určenia prepravovxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovateľom doplnkových služieb k lodnej doprave; keďže dojednania o loajalite by mali byť povolené len v súlade s pravidlami, ktoré jednostranne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxonovať užívateľov, ktorí sa snažia pomocou nevhodných prostriedkov porušiť záväzok loajality vyžadovaný výmenou za rabaty, redukované sadzby alebx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxné služby nespadajúce do prepravného alebo iných poplatkov dohodnutých s lodným dopravcom;
keďže výnimka by mala byť udelená len za určitých podmiexxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xeďže v prípade vnútrozemskej dopravy organizovanej zasielateľmi táto podlieha nariadeniu (EHS) č. 1017/68; keďže by malo byť prijaté ustanovenie, pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxť Komisii, aby Komisia mohla preveriť, či združenia nie sú takýmto rozhodnutím vyňaté spod podmienok uvedených v tomto nariadení a tým neporušujú ustaxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxektívnejšie prevádzkovanie námorných dopravných služieb, ktoré lepšie zohľadňuje požiadavky užívateľov; keďže súčasne určité obmedzujúce praktxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 85 ods. 3; keďže Komisia musí mať z tohto dôvodu právomoc prijať príslušné opatrenia v prípadoch, keď sa ukáže, že dohoda alebo zosúladené postupx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxpravcov plnia v sektore pravidelnej námornej dopravy, by reakcia Komisie mala byť postupná a úmerná; keďže Komisia by mala mať následne právomoc najprx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xiskriminačnému alebo inému charakteru, sa vzťahuje len na tie časti dohody, ktoré sú zakázané v článku 85 ods. 1, pričom na dohodu ako celok sa vzťahuje lxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx ktoré časti dohody sú účinkom zákazu, a teda automaticky neplatné, alebo uviesť dôvody, prečo sú takéto časti neoddeliteľné od zvyšku dohody a prečo jex xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxnenie tohto nariadenia na určité obmedzujúce praktiky alebo prípady zneužitia môže mať za následok konflikt s právnym poriadkom určitých tretích kraxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxa schválene Radou, s takýmito krajinami v záujme realizácie politiky spoločenstva v oblasti námornej dopravy;
keďže toto nariadenie by malo určovax xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxenkami, za ktorých sa uplatňuje článok 85 ods. 3;
keďže v tomto ohľade by sa mali brať do úvahy procesné ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1017/68 vzťahuxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxáštne charakteristiky námornej dopravy, primárnou zodpovednosťou podnikov je postarať sa o to, aby boli ich dohody, rozhodnutia a zosúladené postupx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx chcieť obracať na Komisiu so žiadosťou a potvrdenie toho, či sú ich dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy v súlade s platnými ustanoveniami a vzhľadxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxenia
1. Toto nariadenie stanovuje detailné pravidlá uplatnenia článkov 85 a 86 Zmluvy na služby námornej dopravy.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje lxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí.
3. Na účely tohto nariadenia:
a) "služby trampových lodí" znamenajú dopravu voľne loženého alebo sypaného tovaru loďou, ktorá je prenajatá celxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxy zmluvy o využití nepravidelných alebo vopred neoznamovaných plavieb, tam, kde je dopravné voľne dojednané z prípadu na prípad, podľa situácie na strxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnú dopravu tovaru na určitej trase alebo trasách, v rámci špeficikovaných geografických limitov, a ktorí majú medzi sebou navzájom uzatvorenú dohodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxnutých podmienok týkajúcich sa poskytovania prepravných služieb;
c) "užívateľ prepravy" znamená podnikateľa (napr. lodného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxdných dopravcov, účelom ktorého je preprava tovaru, prípadne združenie takýchto lodných zasielateľov.
Článok 2
Technické dohody
1. Zákaz uvexxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlepšení alebo spolupráce prostredníctvom:
a) zavedenia alebo jednotného uplatňovania noriem týkajúcich sa lodí a iných dopravných prostriedkovx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxostriedkoch, výmeny a združovanie pracovníkov, zariadení alebo pevne inštalovaných zariadení na účel poskytovania dopravných služieb;
c) organxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
d) koordinácie dopravných harmonogramov pre prípojové trasy;
e) spájania jednotlivých zásielok;
f) zavedenia alebo používania jednotných praxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxlnenie zoznamu uvedeného v odseku 1.
Článok 3
Výnimky pre dohody medzi dopravcami poskytujúcimi pravidelné námorné dopravné služby
Dohody, roxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxeného v článku 85 ods. 1 zmluvy, pri splnení podmienok stanovených v článku 4 tohto nariadenia, ak je ich účelom stanovovanie sadzieb a podmienok prepraxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx určenie frekvencie plavieb alebo zastávok;
c) koordinácia alebo rozdelenie plavieb alebo zastávok medzi členmi združenia;
d) regulácia prepraxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxnimky
Výnimka uvedená v článkoch 3 a 6 sa udeľuje pri splnení podmienky, že dohoda, rozhodnutie alebo zosúladené postupy nie sú, v rámci spoločného trxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnutie, alebo zosúladené postupy týkajú, sa použijú sadzby a podmienky, ktoré sa líšia v závislosti na krajine pôvodu alebo určenia, prípadne prístavu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx takýchto dohôd alebo rozhodnutí, ak sú oddeliteľné, ktoré nie sú v súlade s predchádzajúcim odsekom, sú automaticky neplatné v zmysle článku 85 ods. 2 zxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xx xxxnostné dojednania
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx voľbu medzi takýmto systémom a systémom odložených rabatov:
- podľa systému okamžitých rabatov má každá strana právo vypovedať vernostné dojednanxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xredmetom sporu,
- podľa systému odložených rabatov, nesmie ani obdobie lojality, na základe ktorého je rabat vypočítaný, ani následné obdobie lojaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxoru.
b) Združenie lodných dopravcov, po konzultáciách s dotknutými užívateľmi prepravy, stanoví:
i) zoznam nákladu alebo časti nákladu dohodnuxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxtranne vynucované;
ii) zoznam okolností, za ktorých sú užívatelia zbavení záväzku lojality; medzi takéto okolnosti patria:
- okolnosti, za ktorxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxu na odstúpenie od lojality opodstatniť a
- okolnosti, za ktorých čakacia doba v prístavoch presiahne obdobie dohodnuté pre každý prístav a každú komxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxvy však musí vopred informovať združenie lodných dopravcov, v rámci stanoveného obdobia, o svojom úmysle odoslať zásielku z prístavu, ktorý združenix xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu, že maximálna čakacia doba bude prekročená.
3. Služby nezahrnuté v poplatkoch za dopravu
4. Dostupnosť sadzieb
5. Oznámenie Komisii o rozhodnxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh dopravných služieb
Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medzi užívateľmi, na strane jednej, a združeniami, na strane druhej, ako aj dohody mexxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x x xxxx x xú týmto vyňaté spod zákazu stanovenom v článku 85 ods. 1 zmluvy.
Článok 7
Monitorovanie vyňatých dohôd
1. Porušenie záväzku
V prípade, že dotknxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxušenia a v súlade s podmienkami časti II:
- adresovať dotknutým osobám odporúčania,
- ak takéto osoby nedodržia uvedené odporúčania, Komisia prijxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pri odnímaní výhody skupinovej výnimky, im udelí individuálnu výnimku podľa článku 11 ods. 4, alebo im odníme výhodu skupinovej výnimky, ktorú doposixx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x
xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxtie podľa článkov 3 a 6, účinky, ktoré sú nezlučiteľné s podmienkami článku 85 ods. 3 zmluvy, prijme Komisia po získaní sťažnosti alebo z vlastného podnexxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxsti sú inter alia vyvolané:
i) konaním združenia alebo zmenou trhových podmienok v danom odvetví, ktoré má za následok absenciu alebo elimináciu skuxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé môže zabraňovať technickému alebo ekonomickému pokroku a prenosu jeho úžitkov na spotrebiteľa;
iii) konaním tretích krajín, ktoré:
- zabraňujx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ekonomickému pokroku (vyberanie podielu na príjme z dopravného alebo obmedzenie typov plavidiel).
c) i) Ak neexistuje skutočná alebo potenciálna xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxorých v prípade potreby nasledujú jednania, vedené podľa smerníc daných Radou, ktorých cieľom je situáciu napraviť.
Ak zvláštne okolnosti vyústia xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxj výnimky. Zároveň rozhodne o tom či, a ak áno, na základe akých dodatočných podmienok a záväzkov je možné udeliť individuálnu výnimku príslušnej dohodx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sú uvedené pod písm. b), nastanú účinky iné než tie, ktoré sú uvedené v bode i) tohto písmena, Komisia prijme jedno alebo viacero opatrení uvedených v odsxxx xx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxdchádzajúce rozhodnutie v tomto smere sa nevyžaduje.
2. Ak Komisia buď z vlastného podnetu, alebo na základe požiadavky členského štátu, prípadne pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxximky uvedenej v článku 3, má účinky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 86 zmluvy, môže mu odňať výhodu skupinovej výnimky a prijať, v zmysle článku 10, všetxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxtému združeniu odporučenie na ukončenie porušovania.
Článok 9
Rozpor s medzinárodným právom
1. Tam, kde sa uplatnenie tohto nariadenia na určixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tretích krajín, ktoré by ohrozili dôležité obchodné alebo lodiarske záujmy spoločenstva, začne Komisia pri najbližšej možnej príležitosti konzultxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxmi vyjednať, Komisia predloží odporúčania Rade a Rada splnomocní Komisiu na začatie potrebných jednaní.
Komisia vedie takéto jednania po porade s pxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx s rozhodovacími postupmi stanovenými v článku 84 ods. 2 zmluvy.
ČASŤ II
Pravidlá konania
Článok 10
Konanie na základe sťažnosti alebo z vlastnxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení článkov 85 ods. 1 alebo 86 zmluvy, alebo použitia článku 7 tohto nariadenia.
Sťažnosti môžu predkladať:
a) členské štáty;
b) fyzické alebo pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxia zistí, že došlo k porušeniu článkov 85 ods. 1 alebo 86 zmluvy, môže svojim rozhodnutím požadovať, aby podniky alebo združenia podnikov takéto protipxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxajúceho odseku adresovať dotknutým podnikom alebo ich združeniam odporúčanie na ukončenie takéhoto protiprávneho konania.
2. Odsek 1 sa použije ax xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxh dôkazov neexistuje žiaden dôvod pre zásah podľa článkov 85 ods. 1 alebo 86 zmluvy, alebo článku 7 tohto nariadenia, v súvislosti s akoukoľvek dohodou, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxjatej sťažnosti alebo z vlastného podnetu, dospeje k záveru, že určitá dohoda, rozhodnutie alebo zosúladený postup spĺňa podmienky článkov 85 ods. 1 a xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxádzať dátumu rozhodnutia.
Článok 12
Použitie článku 85 ods. 3 zmluvy — konanie o námietkach
1. Podniky a združenia podnikov, ktoré zamýšľajú pouxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žiadosť Komisii.
2. 2. Ak Komisia posúdi žiadosť ako prípustnú a má k dispozícii všetky dostupné dôkazy a ak nebolo začaté konanie voči danej dohode, rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrnutie žiadosti a vyzvať všetky zainteresované tretie strany a členské štáty, aby predložili Komisii svoje pripomienky do 30 dní. Takéto uverejnenie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxíku Európskych spoločenstiev nevyrozumie žiadateľov o tom, že existujú vážne pochybnosti o použiteľnosti článku 85 ods. x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu, ktorá už uplynula a na maximálne šesť rokov odo dňa uverejnenia žiadosti v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Ak Komisia zistí po uplyxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o uplatnení zákazu uvedeného v článku 85 ods. 1 Takéto rozhodnutie môže mať spätnú pôsobnosť v prípade, ak dotknuté strany poskytli nepresné informácixx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx x xx požiada členský štát do 45 dní od odoslania žiadosti členskému štátu v súlade s článkom 15 ods. 2 Takáto požiadavka musí byť opodstatnená vzhľadom na praxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o použití článku 85 ods. 3. V rozhodnutí musí byť uvedený dátum nadobudnutia účinnosti. Tento deň môže predchádzať dátumu žiadosti.
Článok 13
Platxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxbo podľa druhého pododseku článku 12 ods. 4, stanoví dobu platnosti; spravidla najmenej šesť rokov. Podmienky a povinnosti môžu byť pripojené k rozhodxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxe rozhodnutie, prípadne stranám zakázať určité konanie, ak:
a) nastala zmena akejkoľvek skutočnosti, ktorá bola podstatná pre prijatie rozhodnutxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxadne bolo dosiahnuté podvodom, alebo
d) strany zneužijú výnimku z ustanovení článku 85 ods. 1 zmluvy, ktorá im bola priznaná rozhodnutím.
V prípadxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxu Súdnym dvorom, avšak Komisia má výlučnú právomoc:
- ukladať povinnosti v zmysle článku 7,
- prijímať rozhodnutia podľa článku 85 ods. 3.
Orgány xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxkiaľ Komisia nezačne konať s cieľom prijatia rozhodnutia v danej veci alebo nepošle oznámenie uvedené v prvom pododseku článku 12 ods. 3.
Článok 15
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx členských štátov; tieto orgány majú právo vyjadriť sa k tomuto konania.
2. Komisia bezodkladne zašle príslušným orgánom členských štátov kópie sťaxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxm akéhokoľvek rozhodnutia v rámci konania podľa článku 10 alebo pred xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxhody a dominantné postavenia v námornej doprave. Rovnako sa s ním poradí pred prijatím vykonávacích ustanovení uvedených v článku 26.
4. Poradný výbxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xradníkov, aby ho zastupovali, pričom každý z nich, ak sa nemôže zúčasniť, môže byť nahradený iným úradníkom.
5. Porady sa konajú na spoločnom zasadnuxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxždú prerokovávanú vec, jej zhrnutie spolu s uvedením najdôležitejších dokumentov a predbežným návrhom rozhodnutia.
6. Poradný výbor môže zaujať sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxáva sa neuverejňuje.
Článok 16
Vyžiadanie informácií
1. Pri plnení povinností uložených týmto nariadením, Komisia môže získavať všetky potrexxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xdruženiu podnikov, Komisia zároveň odošle kópiu žiadosti príslušnému orgánu členského štátu, na území ktorého má podnik alebo združenie podnikov síxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xísm. b).
4. Vlastníci podnikov alebo ich zástupcovia a, v prípade právnických osôb alebo podnikov, alebo združení bez právnej subjektivity, osoby sxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou alebo poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodnutím požiada o poskytnutie informáxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxené sankcie podľa článku 19 ods. 1 písm. b) a článku 20 ods. 1 písm. c), ako aj poučenie o práve požiadať Súdny dvor o preskúmanie rozhodnutia.
6. Komisia xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
Šetrenia orgánov členských štátov
1. Na požiadanie Komisie, príslušné orgány členských štátov vykonajú šetrenia, ktoré Komisia považuje za potrexxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týchto šetrením, vykonávajú svoju právomoc po preukázaní písomného poverenia vyhotoveného príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxho sa vykonáva šetrenie, potom úradníci Komisie môžu pomáhať úradníkom tohto orgánu pri vykone ich povinností.
Článok 18
Vyšetrovacia právomoc Kxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxovných kníh a iných obchodných záznamov;
c) požadovať ústne vysvetlenia na mieste;
d) vstupovať do všetkých priestorov, na pozemky a do dopravnýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ktorom je uvedený predmet a účel šetrenia, ako aj sankcie v zmysle článku 19 ods. 1 písm. c) pre prípad, že by požadované účtovné knihy alebo iné obchodné zxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxnať, o účele šetrenia a o totožnosti poverených úradníkov.
3. Podniky a združenia podnikov sú povinné podriadiť sa šetreniu, ktoré svojim rozhodnutxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx c) a článku 20 ods. 1 písm. d), ako aj právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdny dvor.
4. Komisia prijme rozhodnutie uvedené v odseku 3 po porade s pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xetrenie vykonať, môžu na požiadanie tohto orgánu alebo Komisie pomáhať úradníkom Komisie pri vykonávaní ich povinností.
6. Ak sa podnik nepodriadi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxrenie. Členské štáty po porade s Komisiou prijmú v tomto smere do 1. januára 1989 potrebné opatrenia.
Článok 19
Pokuty
1. Komisia môže rozhodnutíx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxformácie v žiadosti podľa článku 12 alebo v oznámení podľa článku 5 ods. 5 alebo
b) poskytli nesprávne informácie v odpovedi na žiadosť podľa článku 16 xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxchodné záznamy v neúplnej forme počas šetrenia, podľa článku 17 alebo článku 18, alebo sa odmietli podrobiť šetreniu, ktoré bolo nariadené rozhodnutíx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxúcu túto hranicu, avšak nie vyššiu ako je 10 % z obratu za prechádzajúci účtovný rok každého z podnikov, ktorý sa zúčastnili na porušení či úmyselne, alebx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x) porušili povinnosť uloženú podľa článku 5 alebo článku 13 ods. 1.
Pri stanovení výšky pokuty treba prihliadať na závažnosť a trvanie porušenia.
3x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x x xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx byť uložené za úkony, ktoré sa uskutočnili po oznámení Komisii a pred jej rozhodnutím o použití článku 85 ods. 3 zmluvy za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotknuté podniky alebo združenia podnikov, že po predbežnom preskúmaní je názoru, že sa uplatňuje článok 85 ods. 1 zmluvy a že použitie článku 85 ods. 3 nxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkcie vo výške od 50 do 1000 ECU denne, počítané od dátumu uvedeného v rozhodnutí, aby ich prinútila:
a) ukončiť porušovanie článku 85 ods. 1 alebo článkx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxo podľa článku 13 ods. 3;
c) poskytnúť úplné a pravdivé informácie, ktoré sú požadované v rozhodnutí prijatom v zmysle článku 16 ods. 5;
d) podriadiť xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xplnenie bolo účelom periodickej sankcie, môže Komisia stanoviť celkovú výšku periodickej sankcie nižšie, než by vyplynula z pôvodného rozhodnutia.
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x x xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxnie rozhodnutí, ktorými Komisia uložila pokutu alebo periodickú sankciu, pričom Súdny dvor môže takto uvalenú pokutu alebo periodickú sankciu zrušixx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x09 zmluvy bude ECU.
Článok 23
Vypočutie strán a tretích osôb
1. Pred prijatím rozhodnutia tak, ako je to stanovené v článku 11, v druhom pododseku čxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Ak to Komisia alebo príslušné orgány členských štátov považujú za potrebné, môžu tiež vypočuť iné fyzické alebo právnické osoby. Pokiaľ takéto oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxvy, uverejní zhrnutie príslušnej dohody, rozhodnutia alebo zosúladeného postupu a požiada všetky dotknuté tretie osoby, aby predložili svoje pripoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xbchodného tajomstva.
Článok 24
Služobné tajomstvo
1. Informácie získané následkom uplatnenia článkov 17 a 18 sa použijú výhradne na účely prísxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxi a iní pracovníci nesmú vyzradiť informácie, ktoré získali v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia, ani informácie, ktoré sú predmetom služobného xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxysle článku 11, druhého odseku článku 12 ods. 3, 12 ods. 4 a 13 ods. 3.
2. Uverejnia sa mená strán a hlavná časť rozhodnutia; pričom sa zohľadnia oprávnenx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa týkajúce sa rozsahu povinnosti podať informáciu podľa článku 5 ods. 5, ako aj formy, obsahu a ostatných náležitostí sťažností v zmysle článku 10, žiadxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x x xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx87.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné pre všetky členské štáty.
V Bruseli 22. decembra 1986
Za Radu
pxxxxxxx
xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx 31.
[3] Ú. v. ES 124, 28.11.1962, s. 2751/62.
[4] Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62.
[5] Ú. v. ES L 175, 23.7.1968, s. 1.
[6] Ú. v. ES L 121, 17.5.1979, xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.