32013L0011

alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (11)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES
(smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvneho aktu národným parlamentom,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],
konajúc v súlade s riadnym legislaxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx x xxxxxx xxx xxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa opatreniami, ktoré prijíma podľa článku 114 ZFEÚ. V článku 38 Charty základných práv Európskej únie sa sxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxsť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb. Vnútorný trh by mal spotrebiteľom poskytovať pridanú hodnotu v podobe vyššxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spotrebiteľa.
(3) Fragmentácia vnútorného trhu škodí konkurencieschopnosti, rastu a vytváraniu pracovných miest v rámci Únie. Odstránenie priaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx Zo zabezpečenia prístupu k jednoduchým, efektívnym, rýchlym a nízkonákladným spôsobom riešenia vnútroštátnych a cezhraničných sporov, ktoré vyplxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxť na transakcie online i offline a je dôležitý najmä pri cezhraničných nákupoch.
(5) Alternatívne riešenie sporov (ARS) ponúka jednoduché, rýchle a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxovaniahodné, že napriek odporúčaniam Komisie 98/257/ES z 30. marca 1998 o zásadách platných pre orgány zodpovedné za mimosúdne riešenie spotrebiteľxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [4], nebol ARS správne ustanovený a nefunguje uspokojivo vo všetkých geografických oblastiach ani odvetviach podnikania v Únii. Spotrebitelia a obcxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu ARS. Ak aj postupy ARS existujú, ich kvalita sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, pričom subjekty ARS cezhraničné spory často neriešia efxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx spotrebitelia vyhýbajú cezhraničnému nakupovaniu a prečo nedôverujú tomu, že potenciálne spory s obchodníkmi sa môžu vyriešiť jednoduchým, rýchlyx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxalitné postupy ARS, sú okrem toho v konkurenčnej nevýhode vo vzťahu k obchodníkom, ktorí majú k takýmto postupom prístup, a tak môžu riešiť spotrebiteľxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx domácich a cezhraničných sporov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, postupy ARS by mali spĺňať jednotné požiadavky kvality, ktoré sa uplatňujú v celex xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xôležité, aby subjekty ARS riešili cezhraničné spory efektívne.
(8) Ako odporúčal Európsky parlament vo svojom uznesení z 25. októbra 2011 o alternaxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxnov, každý komplexný prístup k jednotnému trhu, ktorý má byť pre občanov efektívny, by mal v prvom rade vytvárať jednoduchý, cenovo dostupný, účelný a pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxlňovania dôvery Spoločne za nový rast označila právne predpisy o ARS, ktoré zahŕňajú rozmer elektronického obchodu (e-obchod), za jednu z dvanástich xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxbra 2011 Európska rada vyzvala Európsky parlament a Radu, aby do konca roka 2012 prijali prvý súbor prioritných opatrení, ktoré jednotnému trhu dodajú xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdu a súhlasila, že systémy ARS sú schopné ponúkať nízkonákladnú, jednoduchú a rýchlu nápravu pre spotrebiteľov i obchodníkov. Úspešné zavedenie týchxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýchlosť a kvalita rozhodovania subjektov ARS, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.
(11) Vzhľadom na narastajúcu dôležitosť obchodu online, najmä cexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxSO) a riadne integrovaný rámec riešenia spotrebiteľských sporov online, pokiaľ ide o spory z transakcií online, sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Akxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online [5] sú dva vzájomne prepojené a dopĺňajúce sa legislatívne nástroje. V nariadení (EÚ) č. 524/2xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x to prostredníctvom subjektov ARS, ktoré sú prepojené s platformou a ponúkajú ARS prostredníctvom kvalitných postupov ARS. Dostupnosť kvalitných suxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxého záujmu nehospodárskeho charakteru. Služby nehospodárskeho charakteru sú služby, ktoré sa nevykonávajú za ekonomickú protihodnotu. V dôsledku xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxzodplatne vykonávajú v jeho mene, bez ohľadu na právnu formu, prostredníctvom ktorej sa tieto služby poskytujú.
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [6].
(15) Rozvoj riadne fungujúceho ARS v rxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxostí cezhraničného obchodu a online obchodu. Takýto rozvoj by mal stavať na existujúcich postupoch ARS v členských štátoch a mal by rešpektovať ich práxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxrnici, by sa mali považovať za "subjekty ARS" v zmysle tejto smernice. Rozšírenie ARS sa taktiež môže ukázať ako dôležité v členských štátoch, v ktorých xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xala vzťahovať na spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré sa týkajú zmluvných záväzkov z kúpnych zmlúv alebo zo zmlúv o službách online aj offlinx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxeho obsahu za odplatu. Táto smernica by sa mala vzťahovať na sťažnosti podané spotrebiteľmi na obchodníkov. Nemala by sa vzťahovať na sťažnosti, ktoré xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxosti ustanovenia o postupoch mimosúdneho riešenia takýchto sporov.
(17) Členským štátom by sa malo povoliť zachovať alebo zaviesť vnútroštátne usxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxníkom. Takéto vnútorné postupy vybavovania sťažností môžu predstavovať účinný prostriedok na riešenie spotrebiteľských sporov v skorom štádiu.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxej činnosti. Ak sa však zmluva uzavrie čiastočne na účely obchodnej činnosti a čiastočne na účely nesúvisiace s obchodnou činnosťou dotknutej osoby (dxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx považovať za spotrebiteľa.
(19) Niektoré existujúce právne akty Únie už obsahujú ustanovenia o ARS. V záujme zabezpečenia právnej istoty by sa malo xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxu nemala byť dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciacx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxémy mediácie. Táto smernica by sa mala uplatňovať horizontálne na všetky typy postupov ARS vrátane postupov ARS, na ktoré sa vzťahuje smernica 2008/52xxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xubjekt, ktorý je zriadený ako stály subjekt, ponúka riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi prostredníctvom postupov ARS a ktorý je uvedenx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníkom ukladajú záväzné riešenie. Mimosúdny postup, ktorý sa vytvorí ad hoc v prípade jedného sporu medzi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veľmi líšia. Môžu mať formu postupov, pri ktorých subjekt ARS zariaďuje stretnutie účastníkov s cieľom sprostredkovať zmierlivé riešenie, alebo posxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkýchto postupov. Táto smernica by nemala mať vplyv na formu postupov ARS v členských štátoch.
(22) Postupy pred subjektmi riešenia sporov, pri ktorýxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxrých je pravdepodobné, že by v ich prípade mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. Z tohto dôvodu by sa v zásade mali uvedené postupy vylúčiť z pôsobnosti tejto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xiere spĺňajú špecifické požiadavky ustanovené v tejto smernici týkajúce sa nezávislosti a nestrannosti. Subjekty ARS, ktoré ponúkajú riešenie sporxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxnici vrátane špecifických dodatočných požiadaviek, ktoré zaisťujú ich nezávislosť.
(23) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na postupy pred systxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxvať na pokusy sudcov o urovnanie sporu v priebehu súdneho konania týkajúceho sa daného sporu.
(24) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa spory, na kxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x touto smernicou. Členské štáty by mali mať možnosť splniť túto povinnosť tak, že budú budovať na existujúcich riadne fungujúcich subjektoch ARS a v príxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xubjektov riešenia sporov pôsobiacich v rámci vnútroštátnych orgánov členských štátov na ochranu spotrebiteľov, v ktorých sú riešením sporov poverexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx štáty na to, aby vytvorili špecifický subjekt ARS v každom maloobchodnom sektore. V prípade potreby a s cieľom zabezpečiť úplné odvetvové a geografickx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xaoberal spormi, na ktorých riešenie nie je príslušný žiadny osobitný subjekt ARS. Tieto subjekty ARS sú myslené ako záruka pre spotrebiteľov a obchodnxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxovaní alebo zavedení právnych predpisov, ktoré sa týkajú postupov pri mimosúdnych riešeniach sporov zo spotrebiteľských zmlúv a ktoré spĺňajú požiaxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxť v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom majú sídlo, procedurálne pravidlá, ktoré im za špecifických okolností umožnia odmietnuť zaoxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xRS odmietnuť zaoberať sa sporom by nemali výrazne zhoršiť prístup spotrebiteľov k postupom ARS, a to ani v prípade cezhraničných sporov. Členské štáty xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxximerane vysokej prahovej hodnoty v jednom členskom štáte mohlo zhoršiť prístup k postupom ARS pre spotrebiteľov z iných členských štátov. Členské štáxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxvodu svojich procedurálnych pravidiel, mohol svoju sťažnosť podať inému subjektu ARS. V takýchto prípadoch by sa povinnosť členských štátov zabezpexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohli patriť do pôsobnosti subjektu ARS, ktorý je usadený v inom členskom štáte. Na účely zlepšenia pokrytia a prístupu spotrebiteľov k ARS v celej Únii xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxjekty ARS, v rámci ktorých obchodníci z rôznych členských štátov patria do pôsobnosti toho istého subjektu ARS. Využívaním subjektov ARS so sídlom v inxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokrytie subjektov ARS a prístup k týmto subjektom.
(27) Touto smernicou by nemala byť dotknutá možnosť, aby si členské štáty zachovali alebo zaviedxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx sa malo v prípade kolektívnych mimosúdnych urovnaní vykonávať predtým, než sú tieto urovnania navrhnuté na úrovni Únie. Účinný systém podávania kolexxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvisiacich so spormi, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by malo byť v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov stanovenými v zákonoch, iných právnyxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [8].
(29) Počas celého postupu ARS by sa mala rešpektovať dôvernosť a súkroxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxnom konaní.
(30) Členské štáty by však mali zabezpečiť, aby subjekty ARS zverejňovali informácie o akýchkoľvek častých systematických alebo závažxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxx sa takýmto problémom v budúcnosti vyhnúť alebo ako by bolo možné ich v budúcnosti vyriešiť, s cieľom zvýšiť požiadavky na obchodníkov a uľahčiť výmenu ixxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxobom z hľadiska spotrebiteľov i obchodníkov, vychádzali pritom z objektívneho posúdenia okolností, za akých bola sťažnosť podaná, a náležite prihlixxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxstia spravodlivé a nezávislé výsledky. Fyzická osoba alebo kolektívny orgán poverené ARS by mali byť nezávislé od všetkých subjektov, ktoré by mohli mxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxutia.
(33) Fyzické osoby poverené ARS by sa mali pokladať za nestranné xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xvedené osoby mali vymenúvať na dostatočne dlhé funkčné obdobia a nemali by podliehať pokynom žiadneho z účastníkov sporu alebo ich zástupcov.
(34) Nx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx mať vplyv na ich nezávislosť a nestrannosť alebo ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov vo vzťahu ku ktorémukoľvek účastníkovi sporu, ktorý boli požxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xsobný alebo obchodný vzťah k jednému alebo viacerým účastníkom sporu v priebehu troch rokov pred začatím vykonávania funkcie vrátane akéhokoľvek inéxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo obchodné združenie, ktorých je niektorý z účastníkov sporu členom, alebo pre akéhokoľvek iného člena takejto profesijnej organizácie alebo obcxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxím sporu zamestnancami obchodníka alebo im tento obchodník poskytuje odmeny v akejkoľvek podobe. Z tohto dôvodu by sa mali ustanoviť osobitné požiadaxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxď sú fyzické osoby poverené ARS zamestnancami profesijnej organizácie alebo obchodného združenia, ktorých je obchodník členom, alebo im takáto profxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxúci na plnenie ich úloh.
(36) Pre úspech ARS, najmä v záujme zabezpečenia potrebnej dôvery v postupy ARS, je nevyhnutné, aby fyzické osoby poverené ARx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxh otázkach, ktoré im umožnia chápať právne dôsledky sporu, a to bez toho, aby museli byť kvalifikovaným právnikom.
(37) Uplatniteľnosť určitých zásxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxali v odporúčaniach Komisie 98/257/ES a 2001/310/ES. Tým, že sa niektoré zo zásad ustanovených v týchto odporúčaniach Komisie stali záväznými, touto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x38) Touto smernicou by sa mali ustanoviť požiadavky kvality pre subjekty ARS, ktorými by sa mala zaručiť rovnaká úroveň ochrany a práv spotrebiteľov vo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxnovení smernice.
(39) Subjekty ARS by mali byť dostupné a transparentné. Aby sa zabezpečila transparentnosť subjektov a postupov ARS, je potrebné, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxe takýchto informácií obchodníkom by nemalo byť povinné v prípade, že ich účasť na postupoch ARS je podľa vnútroštátnych právnych predpisov povinná.
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxnej príslušnej dokumentácie, ktorá sa jej týka, do sprístupnenia výsledku postupu ARS by nemalo uplynúť viac ako xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxanie postupu ARS. V určitých výnimočných prípadoch veľmi zložitej povahy, vrátane prípadu, ak sa niektorý z účastníkov sporu nemôže z opodstatnených xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxi byť informovaní o každom takomto predĺžení a o predpokladanom približnom čase, ktorý bude potrebný na uzavretie sporu.
(41) Postupy ARS by mali byť xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxdný. Na tento účel by náklady nemali byť vyššie ako symbolický poplatok.
(42) Postupy ARS by mali byť spravodlivé v tom zmysle, že účastníci sporu by maxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xiešením alebo takéto riešenie uplatnia, by ich subjekty ARS mali informovať o ich právach. Obaja účastníci sporu by tiež mali mať možnosť predkladať svxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxala byť pre spotrebiteľa záväzná, ak bola uzavretá pred tým, ako spor vznikol, a ak je v jej dôsledku spotrebiteľ zbavený práva podať v záujme vyriešenia xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxné len v prípade, ak boli o jeho záväznej povahe vopred informovaní a výslovne to akceptovali. Výslovný súhlas obchodníka by sa nemal vyžadovať, ak sa vo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxením riešenia spotrebiteľovi v prípade, keď nedochádza ku kolízii právnych poriadkov, by uložené riešenie nemalo viesť k pozbaveniu ochrany, ktorú mx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxpade kolízie právnych poriadkov, v ktorej sa rozhodné právo pre kúpne zmluvy alebo zmluvy o službách určuje podľa článku 6 ods. 1 a 2 nariadenia Európskexx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxeného subjektom ARS pozbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami, od ktorých sa podľa práva členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxu 5 ods. 1 až 3 Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z 19. júna 1980 [10], by spotrebiteľ nemal byť v dôsledku riešenia uloženého subjektom ARS poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xa účinný prostriedok nápravy a právo na spravodlivý proces sú základnými právami ustanovenými v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Z tohxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Táto smernica by nemala brániť účastníkom uplatniť ich právo na prístup k súdnemu systému. V prípadoch, keď spor nemožno vyriešiť prostredníctvom daxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xrostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa náleží členským štátom. Členské štáty by mali mať okrem iného možnosť ustanoviť, že počas postupu ARS neuplynix xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxoje. Členské štáty by mali rozhodnúť o vhodnej forme financovania subjektov ARS na svojom území bez obmedzenia financovania subjektov, ktoré už funguxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxov. Subjekty ARS je však potrebné podporovať, aby osobitne zvažovali súkromné formy financovania a aby využívali verejné prostriedky len podľa uvážexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xubjekty ARS.
(47) Keď dôjde k sporu, je potrebné, aby spotrebitelia dokázali rýchlo identifikovať, ktoré subjekty ARS sú príslušné na riešenie ich sxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na riešenie sporov so spotrebiteľmi subjekty ARS, by mali spotrebiteľov informovať o adrese a webovej stránke subjektu alebo subjektov ARS, do ktorýcx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stránke, ak takáto stránka existuje a ak je to možné vo všeobecných podmienkach kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách medzi obchodníkom a spotrebiteľomx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxých postupoch vybavovania sťažností alebo o iných spôsoboch, ako ich možno priamo kontaktovať s cieľom urovnať spory so spotrebiteľmi bez toho, aby sa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe alebo na inom trvalom nosiči a mal by uviesť, či subjekty ARS využije.
(48) Povinnosťou obchodníkov informovať spotrebiteľov o subjektoch ARS, do kxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnania uvedené v iných právnych aktoch Únie, ktoré by sa mali uplatňovať popri príslušnej povinnosti poskytovať informácie ustanovenej v tejto smernixxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxhodníkov záväzný, ak spotrebiteľ proti nim podal sťažnosť. Aby sa však zabezpečilo, že spotrebitelia budú mať možnosť nápravy a že nebudú nútení vzdať xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx byť dotknuté žiadne vnútroštátne predpisy, na základe ktorých je účasť obchodníkov na takýchto postupoch povinná alebo je predmetom stimulov alebo sxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxvali svoje právo na prístup k súdnemu systému, ako sa ustanovuje v článku 47 Charty základných práv Európskej únie.
(50) Aby sa zabránilo zbytočnému zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxeľom vyriešiť problém dvojstranne. V mnohých prípadoch by takýto postup umožnil spotrebiteľom vyriešiť ich spory rýchlo a v počiatočnom štádiu.
(5xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x zásadám nestrannosti a nezávislosti.
(52) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby subjekty ARS spolupracovali pri riešení cezhraničných xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxnské štáty by mali podporovať subjekty ARS, aby sa stali súčasťou takýchto sietí.
(54) Úzka spolupráca medzi subjektmi ARS a vnútroštátnymi orgánmi xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv ARS v záujme podpory výmeny najlepších postupov a technických odborných znalostí a diskusie o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa vyskytli v súvislostx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxbjekty ARS by sa mali dôsledne monitorovať, aby sa zabezpečilo ich správne a účinné fungovanie. Každý členský štát na tento účel určí príslušný orgán alxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtov ARS, ktoré sú v súlade s touto smernicou. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby subjekty ARS, sieť európskych spotrebiteľských centier, a ak je to vhxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxsie a poskytovali ho tiež vždy, keď je to možné, na trvalom nosiči vo svojich priestoroch. Členské štáty by okrem toho mali tiež podporovať príslušné orgxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, čo majú spotrebitelia robiť v prípade sporu s obchodníkom. Príslušné orgány by okrem toho mali uverejňovať pravidelné správy o vývoji a fungovaní subxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx zakladať. Členské štáty by mali podporovať subjekty ARS, aby pri poskytovaní takýchto informácií využívali odporúčanie Komisie 2010/304/EÚ z 12. máxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx stanovili pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení, ktoré sa prijmú na dosiahnutie súladu s touto smernicou, a zabezpečixx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ("nariadenie o sxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnú spoluprácu v oblasti presadzovania tejto smernice.
(58) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxľom zabezpečiť, aby boli chránené kolektívne záujmy spotrebiteľov stanovené v tejto smernici.
(59) V súlade so spoločným politickým vyhlásením člxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxnámeniam o transpozičných opatreniach jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútrxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx0) Keďže cieľ tejto smernice, a to prispievať xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade sx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
(61) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré boli uznané najmä v Charte záklxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xx x xxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxánkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných úxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxnuára 2012 [16],
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
Cieľom tejto smernice je dosiahnutím vxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxlade predkladať sťažnosti na obchodníkov subjektom, ktoré ponúkajú nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy altxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá, pokiaľ takéto právne predpisy nebránia účastníkom v uplatňovaní ich práva na prístup k súdnemu systému.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1. Táto smxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxv alebo zo zmlúv o službách medzi obchodníkom so sídlom v Únii a spotrebiteľom s pobytom v Únii, pri ktorých zasahuje subjekt ARS, ktorý navrhne alebo uloxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnia sporov, v prípade ktorých fyzické osoby poverené riešením sporov zamestnáva výlučne tento konkrétny obchodník alebo im výlučne on vypláca odmenux xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxle II vrátane osobitných požiadaviek na nezávislosť a transparentnosť ustanovených v článku 6 ods. 3;
b) konania v rámci systémov vybavovania sťažnxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xriame rokovania medzi spotrebiteľom a obchodníkom;
f) pokusy sudcov o urovnanie sporu v priebehu súdneho konania týkajúceho sa daného sporu;
g) pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxsúdiť, zachovať alebo obnoviť ich zdravotný stav, vrátane predpisovania, výdaja a poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok;
i) verejných posxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxup k vysokokvalitným, transparentným, účinným a spravodlivým mimosúdnym mechanizmom nápravy bez ohľadu na to, kde v Únii majú pobyt. Členské štáty môxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxto smernica uznáva, že je v právomoci členských štátov rozhodnúť, či subjekty ARS so sídlom na ich území majú mať oprávnenie uložiť riešenie.
Článok 3
xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x ustanovením iného právneho aktu Únie a týka sa mimosúdnych postupov nápravy iniciovaných spotrebiteľom proti obchodníkovi, prednosť má ustanovenix xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxovenia o informáciách pre spotrebiteľov o postupoch mimosúdneho urovnania uvedené v iných právnych aktoch Únie, ktoré sa uplatňujú popri uvedenom člxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxmca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti;
b) "obchodník" je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu nx xxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsťou, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo na jej účet;
c) "kúpna zmluva" je akákoľvek zmluva, na základe ktorej obchodník prexxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxoľvek zmluvy, ktorej predmetom je tak tovar, ako aj služby;
d) "zmluva o službách" je akákoľvek iná zmluva ako kúpna zmluva, na základe ktorej obchodnxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxvný spor z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o službách, pri ktorom má spotrebiteľ v čase, keď si objednáva tovar alebo služby, pobyt v rovnakom členskom štátxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxrebiteľ v čase, keď si objednáva tovar alebo služby, pobyt v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má sídlo obchodník;
g) "postup ARS" je poxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxt, ktorý je akokoľvek nazvaný alebo uvedený, ktorý je zriadený ako stály subjekt, ponúka riešenie sporov prostredníctvom postupov ARS a je zaradený do xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xriadený na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.
2. Obchodník má sídlo:
- ak je obchodník fyzickou osobou, v mieste podnikania,
- ak jx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxkania vrátane pobočky, zastúpenia alebo akejkoľvek inej prevádzkarne.
3. Subjekt ARS má sídlo:
- ak ho prevádzkuje fyzická osoba, v mieste, kde vyxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx združenie fyzických alebo právnických osôb vykonáva činnosti ARS alebo má svoje registrované sídlo,
- ak ho prevádzkuje orgán alebo iný verejný subxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxLATŇUJÚ NA SUBJEKTY ARS A POSTUPY ARS
Článok 5
Prístup k subjektom ARS a postupom ARS
1. Členské štáty uľahčia prístup spotrebiteľov k postupom ARx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ktorý spĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici.
2. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty ARS:
a) viedli aktualizované webové stránky, ktorýxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxáciu online;
b) na požiadanie poskytovali účastníkom na trvalom nosiči informácie uvedené v písmene a);
c) ak je to možné, dali spotrebiteľom možnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx
xx prijímali vnútroštátne aj cezhraničné spory vrátane sporov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013, a
f) pri xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx s pravidlami ochrany osobných údajov ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES, platnými v členskxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekt ARS, ktorý by bol príslušný zaoberať sa spormi podľa uvedeného odseku, na ktorých riešenie nie je príslušný žiadny existujúci subjekt ARS. V sixxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxím subjektov ARS so sídlom v inom členskom štáte alebo regionálnych, nadnárodných alebo celoeurópskych subjektov riešenia sporov bez toho, aby to malx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xubjektom ARS povolia zachovať si alebo zaviesť procedurálne pravidlá, ktoré im umožnia odmietnuť zaoberať sa konkrétnym sporom z dôvodu, že:
a) spoxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxníkom;
b) spor je neopodstatnený alebo šikanózny;
c) spor už posudzuje alebo predtým posudzoval iný subjekt ARS alebo súd;
d) hodnota nároku je nxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoviť na menej ako jeden rok odo dňa, v ktorý spotrebiteľ podal sťažnosť obchodníkovi;
f) riešením takéhoto sporu by sa inak vážne narušilo účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, poskytne obom účastníkom v lehote troch týždňov od prijatia spisu sťažnosti vysvetlenie o dôvodoch, pre ktoré sa sporom nemôže zaoberať.
Takéto prxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxia, aby v prípade, že je subjektom ARS povolené stanoviť vopred určenú peňažnú prahovú hodnotu na účely obmedzenia prístupu k postupom ARS, uvedené praxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xubjekt ARS nemôže v súlade s procedurálnymi pravidlami uvedenými v odseku 4 zaoberať sťažnosťou, ktorá mu bola predložená, členský štát nie je povinný xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxkom sektore, príslušný na riešenie sporov týkajúcich sa obchodníka, ktorý pôsobí v uvedenom sektore, ale ktorý nie je členom organizácie ani združenixx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxkajúcim sa tohto obchodníka.
Článok 6
Odborné znalosti, nezávislosť a nestrannosť
1. Členské štáty zabezpečia, aby fyzické osoby poverené ARS xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxtrebné znalosti a zručnosti v oblasti alternatívneho alebo súdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ako aj všeobecné znalosti v oblasti práva;
bx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxvinností;
c) nedostávali žiadne pokyny od ktoréhokoľvek účastníka alebo jeho zástupcu;
d) boli odmeňované spôsobom, ktorý nesúvisí s výsledkom xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxebo ktoré by mohli vytvoriť zadanie vplyvu na ich nezávislosť a nestrannosť, alebo ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov vo vzťahu ku ktorémukoľvek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxáto povinnosť neplatí, ak subjekt ARS tvorí iba jedna fyzická osoba.
2. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty ARS mali zavedené postupy, ktorými sa xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxpu ARS, alebo v prípade, že to tak nie je,
b) sa dotknutá fyzická osoba zdrží vedenia postupu ARS, a ak je to možné, subjekt ARS účastníkom navrhne, aby spxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xom, čo boli informovaní o okolnostiach a o svojom práve podať námietku.
Týmto odsekom nie je dotknutý článok 9 ods. 2 písm. a).
Ak subjekt ARS pozostáxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé v článku 2 ods. 2 písm. a) ako postupy ARS podľa tejto smernice, zabezpečia, aby uvedené postupy popri všeobecných požiadavkách ustanovených v odsekoxx x x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu zástupcov organizácií spotrebiteľov a zástupcov obchodníkov v tomto orgáne alebo sú členmi tohto orgánu a ich vymenovanie je výsledkom transparentxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxické osoby poverené riešením sporov sa zaväzujú nepracovať pre obchodníka ani profesijnú organizáciu alebo obchodné združenie, ktorých je obchodníx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxnie s obchodníkom a je jasne oddelený od prevádzkových subjektov obchodníka, pričom má k dispozícii dostatočný rozpočet na plnenie svojich úloh, ktorx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxuženia, ktorých je obchodník členom, alebo ich takéto obchodné združenie alebo profesijná organizácia odmeňuje, členské štáty zabezpečia, aby poprx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx
xento odsek sa neuplatňuje v prípade, že dotknuté fyzické osoby sú súčasťou kolektívneho orgánu zloženého z rovnakého počtu zástupcov profesijnej orgxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxezpečia, aby subjekty ARS v prípade, že fyzické osoby poverené riešením sporov tvoria súčasť kolektívneho orgánu, stanovili pre tento orgán rovnaký pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxickým osobám povereným ARS poskytovali odbornú prípravu. Ak sa takáto odborná príprava poskytuje, príslušné orgány monitorujú programy odbornej prxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxy zabezpečia, aby subjekty ARS na svojich webových stránkach, na trvalom nosiči (na požiadanie) a akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré považujú za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx skutočnosti, že subjekty ARS sú zaradené do zoznamu v súlade s článkom 20 ods. 2;
c) fyzických osôb poverených ARS, spôsobu ich vymenovania a dĺžky ich xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xbchodníkom;
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxé, vrátane akejkoľvek prípadnej prahovej hodnoty;
g) procedurálnych pravidiel, ktorými sa riadi riešenie sporu, a dôvodov, na základe ktorých môžx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxorých postup prebieha;
i) druhov pravidiel, ktoré môže subjekt ARS použiť ako základ riešenia sporov (napríklad právne normy, aspekty spravodlivoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xačať, vrátane požiadavky, aby sa spotrebiteľ pokúsil o riešenie priamo s obchodníkom;
k) toho, či účastníci môžu, alebo nemôžu odstúpiť z postupu;
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxky postupu ARS;
n) právneho účinku, ktorý bude mať výsledok postupu ARS, vrátane prípadných sankcií za neplnenie v prípade rozhodnutia, ktoré je pre xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stránkach, na trvalom nosiči (na požiadanie) a akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré považujú za vhodné, zverejňovali výročné správy o činnosti. Txxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx;
b) akékoľvek časté systematické alebo závažné problémy, ktoré vedú k sporom medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi; k takýmto informáciám sa môžu prilxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxadavky na obchodníkov a uľahčiť výmenu informácií a najlepších postupov;
c) podiel sporov, ktorými sa subjekt ARS odmietol zaoberať, a percentuálnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx riešení navrhnutých alebo uložených v prospech spotrebiteľa a v prospech obchodníka a sporov vyriešených zmierlivým riešením;
e) percentuálny poxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxv postupov ARS, ak je známa;
h) prípadnú spoluprácu subjektov ARS v rámci sietí subjektov ARS, ktoré uľahčujú riešenie cezhraničných sporov.
Článxx x
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxline a offline obom účastníkom bez ohľadu na to, kde sú;
b) účastníci majú prístup k postupu bez toho, aby boli povinní mať advokáta alebo právneho poraxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxmáhala v ktoromkoľvek štádiu postupu;
xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoru hneď po tom, ako získa všetky písomnosti obsahujúce príslušné informácie súvisiace so sťažnosťou;
e) výsledok postupu ARS sa sprístupní v lehotx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxi, podľa vlastnej úvahy lehotu 90 kalendárnych dní predĺžiť. Účastníci sú informovaní o každom predĺžení tejto lehoty a o predpokladanom čase, ktorý bxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx primeranej lehoty vyjadriť svoje stanovisko, dostať od subjektu ARS tvrdenia, dôkazy, písomnosti a fakty predložené druhým účastníkom, ako aj akékoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxžu v ktoromkoľvek štádiu postupu využiť nezávislé poradenstvo alebo sa dať zastúpiť treťou osobou, alebo im tretia osoba môže pomáhať;
c) boli účastxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xostupoch ARS, ktorých cieľom je vyriešenie sporu navrhnutím riešenia:
a) mali účastníci možnosť ukončiť svoju účasť na postupe v ktoromkoľvek štádxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovuje povinnú účasť obchodníka v postupoch ARS, toto písmeno sa vzťahuje len na spotrebiteľa;
b) účastníci sa pred tým, ako s navrhovaným riešenxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx
ii) účasť na postupe nevylučuje možnosť domáhať sa nápravy v súdnom konaní;
iii) navrhované riešenie sa môže líšiť od výsledku stanoveného súdom, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xúhlasu s navrhovaným riešením alebo jeho uplatnenia;
d) mali účastníci pred vyjadrením súhlasu s navrhovaným riešením alebo zmierlivou dohodou k dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po tom, ako spotrebiteľ akceptuje navrhované riešenie, vzťahuje sa článok 9 ods. 2 iba na spotrebiteľa.
Článok 10
Zásada slobody
1. Členské štátx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx tým, ako spor vznikol a ak je v jej dôsledku spotrebiteľ zbavený práva podať v záujme vyriešenia sporu žalobu na súd.
2. Členské štáty zabezpečia, aby pxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxäznej povahe vopred informovaní a výslovne to akceptovali. Výslovný súhlas obchodníka sa nevyžaduje, ak sa vo vnútroštátnych predpisoch ustanovujex xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxteľovi:
a) v prípade, keď nedochádza ku kolízii právnych poriadkov, dôsledkom uloženého riešenia nesmie byť pozbavenie spotrebiteľa ochrany poskxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx v prípade kolízie právnych poriadkov, v ktorej sa rozhodné právo pre kúpne zmluvy alebo zmluvy o službách určuje v súlade s článkom 6 ods. 1 a 2 nariadenia xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx podľa práva členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt, nemožno odchýliť dohodou;
c) v prípade kolízie právnych poriadkov, v ktorej sa rxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxženého subjektom ARS nesmie byť pozbavenie spotrebiteľa ochrany poskytovanej kogentnými normami práva členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxekluzívne lehoty
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa účastníkom, ktorí sa v snahe o urovnanie sporu rozhodli pre postupy ARS, ktorých výsledok nie je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxstupu ARS.
2. Odsekom 1 nie sú dotknuté ustanovenia o premlčaní alebo preklúzii ustanovené v medzinárodných dohodách, ktorých zmluvnými stranami sx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xby obchodníci so sídlom na ich území informovali spotrebiteľov o subjekte alebo subjektoch ARS, do ktorých pôsobnosti títo obchodníci patria, v prípaxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxvej stránky príslušného subjektu alebo subjektov ARS.
2. Informácie uvedené v odseku 1 sa uvádzajú jasným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxhodníkom a spotrebiteľom.
3. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že spor medzi spotrebiteľom a obchodníkom so sídlom na ich území nemožno urovnxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxl, či na urovnanie sporu využije príslušné subjekty ARS. Tieto informácie sa poskytnú písomne alebo na inom trvalom nosiči.
Článok 14
Pomoc spotrexxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxh mohli získať pomoc s cieľom nadviazať kontakt so subjektom ARS pôsobiacim v inom členskom štáte, ktorý je príslušný na riešenie ich cezhraničného spoxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxv alebo akýkoľvek iný subjekt.
Článok 15
Všeobecné informácie
1. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty ARS, centrá patriace do siete európskyxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxený v článku 20 ods. 4 tak, že uvedú odkaz na webovú stránku Komisie, a podľa možnosti na trvalom nosiči vo svojich priestoroch.
2. Členské štáty podporxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx považujú za vhodné, zverejnili zoznam subjektov ARS uvedený v článku 20 ods. 4.
3. Komisia a členské štáty zabezpečia vhodné šírenie informácií o tomx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatrenia, prostredníctvom ktorých budú podporovať organizácie spotrebiteľov a profesijné organizácie na úrovni Únie i na vnútroštátnej úrovni, axx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxujú v tom, aby po prijatí sťažností spotrebiteľov im poskytovali informácie o príslušných subjektoch ARS.
Článok 16
Spolupráca a výmena skúsenosxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx najlepšie postupy v súvislosti s urovnaním cezhraničných a domácich sporov.
2. Komisia podporuje a uľahčuje vytváranie sietí medzi subjektmi ARS a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xRS uľahčujúcich riešenie cezhraničných sporov, členské štáty podporujú subjekty ARS, ktoré sa zaoberajú spormi v danej oblasti, aby sa stali členmi uxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxtualizuje.
Článok 17
Spolupráca medzi subjektmi ARS a vnútroštátnymi orgánmi presadzujúcimi právne akty Únie o ochrane spotrebiteľov
1. Členxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
2. Táto spolupráca zahŕňa najmä vzájomnú výmenu informácií o praktikách v špecifických sektoroch podnikania, na ktoré spotrebitelia opakovane poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxúdenie alebo informácie pri riešení jednotlivých sporov potrebné a už sú k dispozícii.
3. Členské štáty zabezpečia, aby spolupráca a vzájomná výmenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxtanovenia o služobnom a obchodnom tajomstve, ktoré sa vzťahujú na vnútroštátne orgány presadzujúce právne akty Únie o ochrane spotrebiteľov. Na subjxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého štátu, v ktorom majú sídlo.
xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xtorý vykonáva úlohy uvedené v článkoch 19 a 20. Každý členský štát môže určiť aj viac ako jeden príslušný orgán. Ak tak členský štát urobí, určí, ktorý z prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxane jednotného kontaktného miesta, ktoré určil.
2. Komisia vypracuje zoznam príslušných orgánov vrátane prípadných jednotných kontaktných miesxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sporov oznamovať príslušným orgánom
1. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty riešenia sporov so sídlom na ich území, ktoré majú záujem byť považovxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx, kontaktné údaje a adresu webovej stránky;
b) informácie o svojej štruktúre a financovaní vrátane informácií o fyzických osobách poverených riešexxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtujú;
e) priemernú dĺžku postupov riešenia sporu;
f) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa môžu predkladať sťažnosti a viesť postup riešenia sporu;
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxoberať sa konkrétnym sporom v súlade s článkom 5 ods. 4;
i) odôvodnené vyhlásenie o tom, či je subjekt spôsobilý ako subjekt ARS, ktorý patrí do rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxbjekty ARS bez zbytočného odkladu ohlasujú príslušnému orgánu.
2. Ak sa členské štáty rozhodnú povoliť postupy uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a), zabxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxe potrebné na posúdenie ich súladu s osobitnými dodatočnými požiadavkami nezávislosti a transparentnosti stanovenými v článku 6 ods. 3.
3. Členské xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxých sa týkajú;
b) percentuálnom podiele postupov ARS, ktoré boli zastavené pred dosiahnutím výsledku;
c) priemernej dĺžke riešenia prijatých spxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxú a vedú k sporom medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. K informáciám oznámeným v tejto súvislosti sa môžu priložiť odporúčania o tom, ako sa možno v budúcnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx s článkom 6 ods. 6;
h) hodnotení účinnosti postupu ARS, ktorý subjekt ponúka, a možných spôsoboch zlepšenia jeho činnosti.
Článok 20
Úloha príslxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxrov, ktoré mu boli oznámené, spôsobilé ako subjekty ARS, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice, a či spĺňajú požiadavky kvality stanovené v kapitoxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x to v súlade s právom Únie.
2. Na základe posúdenia uvedeného v odseku 1 každý príslušný orgán vypracuje zoznam všetkých subjektov ARS, ktoré mu boli ozxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektov ARS uvedených v prvom pododseku;
b) prípadné poplatky, ktoré účtujú;
c) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa môžu predkladať sťažnosti a viexx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxe potrebu fyzickej prítomnosti účastníkov alebo ich zástupcov vrátane vyhlásenia subjektu ARS o tom, či postup ARS prebieha alebo môže prebiehať ústnx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrétnym sporom v súlade s článkom 5 ods. 4.
Každý príslušný orgán oznamuje zoznam uvedený v prvom pododseku tohto odseku Komisii. Ak sa príslušnému orgxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxušné informácie sa oznámia Komisii.
Ak subjekt riešenia sporov uvedený podľa tejto smernice v zozname ako subjekt ARS už nespĺňa požiadavky uvedené x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxňa, a požiada ho, aby bezodkladne zabezpečil ich splnenie. Ak subjekt riešenia sporov nesplní požiadavky uvedené v odseku 1 ani v lehote troch mesiacovx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxrmácie sa oznámia Komisii.
3. Ak členský štát určil viac ako jeden príslušný orgán, zoznam a aktualizácie uvedené v odseku 2 oznamuje Komisii jednotnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxsia vypracuje zoznam subjektov ARS, ktoré sa jej oznámili v súlade s odsekom 2, a uvedený zoznam aktualizuje vždy, keď sa jej oznámia zmeny. Komisia tentx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxánom. Ak členský štát určil jednotné kontaktné miesto v súlade s článkom 18 ods. 1, Komisia zašle uvedený zoznam a jeho aktualizované znenie tomuto jednxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxždý príslušný orgán zverejní uvedený konsolidovaný zoznam na trvalom nosiči.
6. Každý príslušný orgán uverejní do 9. júl 2018 a potom každé štyri rokx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxtreby poukáže na nedostatky podložené štatistikami, ktoré bránia fungovaniu subjektov ARS pri vnútroštátnych aj cezhraničných sporoch;
c) v prípxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x súlade s článkom 18 ods. 1, správu uvedenú v odseku 6 tohto článku uverejňuje jednotné kontaktné miesto uvedené v článku 18 ods. 1. Táto správa sa týka všexxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o sankciách za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých najmä podľa článku 13 a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili ich vykoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxS) č. 2006/2004 sa dopĺňa tento bod:
"20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľskýcx xxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx
"14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 6xxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxov určených v súlade s článkom 14 ods. 2 a
b) príslušné orgány, prípadne aj jednotné kontaktné miesto určené v súlade s článkom 18 ods. 1.
Členské štátx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxánku 20 ods. 2.
3. Komisia postúpi informácie uvedené v odseku 1 písm. a) členským štátom.
Článok 25
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxladne oznámia Komisii.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxi pôsobnosti tejto xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxiálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice. V uvedenej správe sa posúdi vývoj a využívanie subjektov ARS, ako aj vplyv tejto smernice na spotrexxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxto smernice.
Článok 27
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxz
Za Radu
predsedníčka
L. Creighton
[1] Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 93.
[2] Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 (zatiaľ neuverejnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxx xxxxxu 1 tohto úradného vestníka.
[6] Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45.
[7] Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3.
[8] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
[9] Ú. v. EÚ L 1xxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxx.2009, s. 30.
[14] Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.
[15] Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
[16] Ú. v. EÚ C 136, 11.5.2012, s. 1.
----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.