62011CJ0159

Azienda Sanitaria Locale di Lecce a Universita del Salento

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (16)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx x xxxxxxovanie štúdie o seizmickej odolnosti nemocničných zariadení a vyhodnotenie tejto odolnosti - Zmluva uzavretá medzi dvomi verejnoprávnymi subjektmxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxšujúce vynaložené náklady"
Vo veci C-159/11,
ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
Universita del Salento
proti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce a i.,
SÚDNY DVOR (veľká komora),
v zložení: predseda V. Skouris, poxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxader, J.-J. Kasel, M. Safjan a D. Šváby (spravodajca),
generálna advokátka: V. Trstenjak,
tajomník: A. Impellizzeri, referentka,
so zreteľom na pxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx: M. de Stasio a V. Pappalepore, avvocati,
- Universita del Salento, v zastúpení: E. Sticchi Damiani a S. Sticchi Damiani, avvocati,
- Consiglio Nazioxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxco-Economica (OICE) a i., v zastúpení: A. Clarizia a P. Clarizia, avvocati,
- Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Coxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxná zástupkyňa, za právnej pomoci C. Colelli, avvocato dello Stato,
- česká vláda, v zastúpení: M. Smolek a J. Vláčil, splnomocnení zástupcovia,
- poľxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxocnené zástupkyne,
- Európska komisia, v zastúpení: E. Kružiková a C. Zadra, splnomocnení zástupcovia,
po vypočutí návrhov generálnej advokátky nx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx 2 a 28, ako aj prílohy II A kategórií 8 a 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnej nariadením Komisie (ES) č. 1422/2007 zo 4. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 317, s. 34) (ďalej len "smernica 2004/18").
2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxn "univerzita") na jednej strane a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxstve"), ktorý sa týkal vypracovania štúdie seizmickej odolnosti nemocničných zariadení a vyhodnotenia tejto odolnosti v provincii Lecce.
Právny rxxxx
xxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxv a ďalších inštitúcií v správe subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, podlieha rešpektovaniu zásad zmluvy [ES], najmä rešpektovaniu zásady vxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxania, zásada nediskriminácie, zásada vzájomného uznávania, zásada proporcionality a zásada transparentnosti. Pri verejných zákazkách, ktoré prexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, založené na týchto zásadách s cieľom zabezpečiť ich účinky a zabezpečiť liberalizáciu verejného obstarávania. ..."
4 Článok 1 tejto smernice stanoxxxxx
xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxbo viacerými verejnými obstarávateľmi, ktorých predmetom je vykonanie prác, dodávka výrobkov alebo poskytnutie služieb v zmysle tejto smernice.
.xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxb uvedených v prílohe II.
...
8. Výrazy ‚zhotoviteľ', ‚dodávateľ' a ‚poskytovateľ služieb' znamenajú akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xhospodársky subjekt' sa rovnako vzťahuje na pojmy zhotoviteľ, dodávateľ a poskytovateľ služieb. Používa sa iba v záujme zjednodušenia.
...
9. ‚Verxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xiekoľkými takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným právom.
..."
5 Podľa článku 2 uvedenej sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxx b) smernice 2004/18 sa táto smernica uplatňuje najmä na verejné zákazky zadávané inými verejnými obstarávateľmi ako ústrednými orgánmi štátnej spráxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxkladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") sa rovná alebo je vyššia ako 206 000 eur.
7 V súlade s článkom 9 ods. 1 a 2 uvedenej smernice výxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxnia o vyhlásení zadávacieho konania, alebo keď verejný obstarávateľ začne zadávacie konanie.
8 Článok 20 smernice 2004/18 stanovuje, že zákazky, ktxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xe "pri zadávaní verejných zákaziek verejní obstarávatelia uplatnia vnútroštátne postupy prispôsobené účelom tejto smernice".
9 Príloha II A smernxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxíva výhradne verejný obstarávateľ a/alebo obstarávatelia na výkon svojich vlastných činností, pod podmienkou, že poskytnutá služba je plne hradená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xnžinierskych služieb, urbanistického plánovania a záhradnej architektúry, súvisiaceho vedeckého a technického poradenstva, ako aj technického txxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a prístupu k dokumentom správneho konania (legge č. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxvaní činností verejného záujmu".
11 Článok 66 dekrétu prezidenta republiky č. 382 z 11. júla 1980 o reorganizácii vysokoškolského vyučovania s ohľadxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxersitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, riadna príloha GURI č. 209 z 31. júla 1980), stanovuje:
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxktmi, pokiaľ to nie je v rozpore s plnením ich vedecko-pedagogickej funkcie. Plnenie týchto zmlúv a dohôd sa vo všeobecnosti zveruje [univerzitným] odxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xríjem plynúci z týchto činností súvisiacich s plnením zmlúv a dohôd uvedených v predchádzajúcom odseku sa rozdelí podľa nariadenia, ktoré schváli sprxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupracujúcich na týchto činnostiach nemôže presiahnuť 30 % celkovej odmeny. Suma, ktorá sa takto vyplatí pracovníkom, nesmie v nijakom prípade prekroxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxoré univerzita vynaložila, a kritériá rozdeľovania sumy uvedenej v treťom odseku medzi pracovníkov. Zvyšok príjmu je určený na nadobudnutie učebnýcx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxhôd.
Od celkového príjmu z každej činnosti, ktorý sa má rozdeliť podľa druhého odseku, sa v každom prípade najskôr odpočítajú výdavky vynaložené univxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxor vo veci samej a prejudiciálna otázka
12 Generálny riaditeľ ASL svojím rozhodnutím zo 7. októbra 2009 schválil špecifikácie pre zadanie úlohy vypraxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxadom na nedávno prijatú vnútroštátnu právnu úpravu v oblasti bezpečnosti stavieb, predovšetkým budov tzv. "strategického významu" (ďalej len "súťaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxukcie, použitých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxou,
- overenie súladu konštrukcie s príslušnými predpismi, súhrnná analýza celkovej seizmickej odolnosti budovy, prípadné lokálne analýzy konštrxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxhej časti a vypracovanie technickej dokumentácie diagnostiky konštrukcie; najmä vypracovanie správ týkajúcich sa preverovaného typu konštrukciex xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxizmických otrasov v lokalite stavby; vyhotovenie technickej dokumentácie klasifikácie seizmickej odolnosti nemocníc; vyhotovenie technických sxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxedbežných návrhov a súhrnného opisu stavebných prác alebo úprav, ktoré možno vykonať na účely zvýšenia seizmickej odolnosti s osobitným ohľadom na výxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxra 2009 týkajúca sa vykonania štúdie stanovuje najmä, že:
- maximálna dĺžka platnosti tejto zmluvy je šestnásť mesiacov,
- vykonaním štúdie sa poverxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxolupráce medzi pracovnými skupinami, ktoré zriadia ASL a univerzita, na dosiahnutie cieľov uvedených v tretej časti danej štúdie,
- vedecká zodpovexxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxuje sa však citovať univerzitu v každej publikácii, na ktorej sa podieľala v technickom alebo vedeckom rámci; univerzita môže na základe povolenia ASL xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx x to v štyroch splátkach; v prípade predčasného ukončenia zmluvy má však univerzita nárok na sumu podľa rozsahu vykonaných prác a vynaloženým nákladov a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx0 eur pokrýva tieto položky:
- nadobudnutie a používanie technických prístrojov: 20 000 eur,
- nepriame náklady: 10 000 eur,
- personálne náklady: 1xx xxx xxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xomuto vyčísleniu:
- vytvorenie troch výskumných miest na jeden rok: 57 037,98 eura,
- náklady na jedného hosťujúceho profesora v rozsahu 180 hodín v rxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcovníka v rozsahu 170 hodín v roku 2009 (hodinová mzda 25,91 eura) a 573 hodín v roku 2010 (hodinová mzda 32,23 eura): 22 936,95 eura,
- náklady na jedného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xura a
- náklady na jedného laboratórneho technika v rozsahu 70 hodín v roku 2009 (hodinová mzda 20,48 eura) a 190 hodín v roku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch s týmito podkladmi alebo z nich vyplývajúcich, podali rôzne profesijné komory a združenia, ako aj podniky viaceré žaloby na Tribunale amministratixx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxie v oblasti verejného obstarávania. Tento súd svojím rozsudkom vyhovel uvedeným žalobám, pretože dospel k rozhodnutiu, že v zmysle talianskej právnxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxerzita v podstate tvrdili, že podľa talianskeho práva zmluva o poradenstve predstavuje dohodu o spolupráci medzi dvoma orgánmi verejnej správy týkajxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xinností vymedzených jej inštitucionálnym rámcom. Poukazovali aj na skutočnosť, že vypracovanie štúdie bolo zadané výskumným inštitúciám, ako aj na xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xi iné postupy jednoznačne stanovené vo vedeckej literatúre. Zákonnosť takých dohôd o spolupráci medzi verejnoprávnymi orgánmi z hľadiska práva Únie xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x. 241 zo 7. augusta 1990 je koordinovať činnosti rôznych správnych orgánov, z ktorých každý sleduje osobitný verejný záujem, a tieto dohody predstavujx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxny chce inému orgánu verejnej správy zadať poskytnutie služby za odplatu a táto služba spadá medzi úlohy správnych orgánov v súlade s inštitucionálnymx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxu voľnej hospodárskej súťaže, keď jeden z dotknutých správnych orgánov môže mať zároveň postavenie hospodárskeho subjektu, pričom sa toto postavenix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxie zisku, či má organizačnú štruktúru podniku a či stabilne pôsobí na trhu. Vnútroštátny súd poukazuje v tejto súvislosti na rozsudok z 23. decembra 200xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxrejní obstarávatelia, údajne spadajú do pôsobnosti pravidiel Únie v oblasti verejných zákaziek, ak sa týkajú, ako vo veci samej, poskytovania služiex xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xa týchto okolností Consiglio di Stato rozhodla prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:
"Bráni [smernica 2004/18], a najxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxx x x xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxia medzi sebou uzatvárali písomné dohody týkajúce sa vypracovania štúdie o seizmickej odolnosti zdravotníckych zariadení a vyhodnotenia tejto odolxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa odmenu, ktorá nepresahuje náklady vynaložené na poskytnutie týchto služieb, ak môže byť správny orgán, ktorý ich vykonáva, v postavení hospodárskexx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxoľuje uzavretie zmluvy bez vyhlásenia verejného obstarávania, ktorou si dva verejnoprávne subjekty upravia vzájomnú spoluprácu tak, ako je to vo vecx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxziek dosiahne prahovú hodnotu stanovenú v článku 7 písm. b) tejto smernice s ohľadom na bežnú hodnotu prác, dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, kxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxzania a zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá z nich vyplýva, pokiaľ predmetná zákazka prexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxorso, C-147/06 a C-148/06, Zb. s. I-3565, body 20, 21 a 31, ako aj citovanú judikatúru).
24 Okolnosť, že na zmluvu vo veci samej sa môže vzťahovať smernicx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxikatúrou Súdneho dvora na posúdenie toho, či je konanie verejného obstarávania povinné, sú totiž relevantné na výklad tak tejto smernice, ako aj pravixxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xx xx xxxxx xxresnení treba uviesť, že v súlade s článkom 1 ods. 2 smernice 2004/18 predstavuje odplatná zmluva uzavretá písomne medzi hospodárskym subjektom a verexxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxi nie je rozhodujúce, že uvedený hospodársky subjekt je sám verejným obstarávateľom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. novembra 1999, Teckal, C-107/xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxru podniku a že nemá stabilné pôsobenie na trhu (pozri v tomto zmysle rozsudok CoNISMa, už citovaný, body 30 a 45).
27 Pokiaľ ide o subjekty, akými sú verexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxáty však môžu právne vymedziť činnosť týchto subjektov a najmä povoliť alebo nepovoliť takýmto subjektom pôsobiť na trhu s ohľadom na ich inštitucionáxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xrániť v účasti na verejnom obstarávaní týkajúcom sa poskytovania takýchto služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok CoNISMa, už citovaný, body 45, 48, 49 x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx verejným univerzitám poskytovať verejnoprávnym a súkromnoprávnym subjektom poradenské a výskumné služby, ak táto činnosť nezasahuje do ich vzdeláxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxžu spadať pod vedecký výskum, patria na základe toho, čo predstavuje skutočnú povahu týchto činností, buď do rámca služieb výskumu a vývoja uvedených v xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxrii 12 tejto prílohy.
29 Po tretie a v súlade s tým, čo uviedla generálna advokátka v bodoch 32 až 34 svojich návrhov, sa xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sa obmedzuje na náhradu nákladov vynaložených na poskytnutie dohodnutej služby.
30 Tak sa zdá, že zmluva vo veci samej má všetky charakteristické znaxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxy zákaziek uzatváraných verejnoprávnymi subjektmi nespadajú do rozsahu pôsobnosti práva Únie v oblasti verejného obstarávania.
32 Po prvé ide o zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxmi útvarmi a zároveň táto osoba vykonáva zásadnú časť svojej činnosti s verejným orgánom alebo orgánmi, ktoré ju vlastnia (pozri v tomto zmysle rozsudox xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxa vnútroštátneho súdu vyplýva, že ASL nevykonáva nad univerzitou nijakú kontrolu.
34 Po druhé ide o zmluvy, ktorými si dva verejnoprávne subjekty uprxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx 2009, Komisia/Nemecko, C-480/06, Zb. s. I-4747, bod 37).
35 V takom prípade sa pravidlá práva Únie v oblasti verejného obstarávania neuplatnia, pretxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx vo výhodnejšej situácii než jeho konkurenti, ale aj spolupráca, ktorú upravujú, sa riadi výlučne dôvodmi a požiadavkami potrebnými na sledovanie ciexxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xe zmluva ako vo veci samej spĺňa niektoré z kritérií uvedených v dvoch predchádzajúcich bodoch tohto rozsudku, taká zmluva môže byť vylúčená z pôsobnosxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxodnutí vnútroštátneho súdu v prvom rade vyplýva, že táto zmluva obsahuje viaceré charakteristické vlastnosti nasvedčujúce z veľkej, ba až z prevažnex xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxstavujú vedecký výskum. Preto na rozdiel od záveru Súdneho dvora v bode 37 už citovaného rozsudku Komisia/Nemecko sa nezdá, že úloha vo verejnom záujmex xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xtorá by bola spoločná pre ASL a univerzitu.
38 V druhom rade zmluva, o ktorú ide vo veci samej, by mohla viesť k uprednostňovaniu súkromných podnikov, ak xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužieb súkromných poskytovateľov.
39 Vykonanie nevyhnutného preskúmania v tejto súvislosti však prináleží vnútroštátnemu súdu.
40 Na položenú oxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania povoľuje uzavretie zmluvy, ktorou si dva verejnoprávne subjekty upravia vzájomnú spoluprácu, pokiaľ - čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxkami potrebnými na sledovanie cieľov vo verejnom záujme alebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xrovami účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.
Z týchto dôvodov Súdny dvor (veľká komora) rozhodol takto:
Právo Únie v oblasti hospodárskej súťaxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxy upravia vzájomnú spoluprácu, pokiaľ - čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu - predmetom takej zmluvy nie je zabezpečiť plnenie úlohy služby vo verxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxstaviť súkromného poskytovateľa služieb do výhodnejšej situácie než jeho konkurentov.
Podpisy
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.