62011CJ0465

Forposta (anciennement Praxis) a ABC Direct Contact/Poczta Polska

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (14)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxS - Článok 53 ods. 3 a článok 54 ods. 4 - Verejné zákazky - Sektor poštových služieb - Kritériá na vylúčenie z konania na zadanie verejnej zákazky - Závažné pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxvrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Krajowa Izba Odwoławcza (Poľsko) z 30. augusta 2011 a doručený Súdnexx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
v zložení: sudcovia K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu predsedu tretej komory, E. Juhász (spravodajca), G. Arestis, J. Malenovský a T. von Danwitz,
gxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxm na pripomienky, ktoré predložili:
- Forposta SA a ABC Direct Contact sp. z o.o, v zastúpení: P. Gruszczyński a A. Starczewska-Galos, radcy prawni,
- xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx splnomocnení zástupcovia,
- talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Varone, avvocato dello Statox
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,
vyhlásil tento
Rozsudok
1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 45 ods. 2 pxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132), v spojení s článkom 53 ods. 3 a čláxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxch vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 19).
2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu mexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xeci rozhodnutia spoločnosti Poczta Polska o vylúčení uvedených spoločností z konania na zadanie verejnej zákazky začatého spoločnosťou Poczta Polsxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxk 45 nazvaný "osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača". Odsek 1 tohto článku uvádza kritériá vedúce nevyhnutne k vylúčeniu záujemcu alebo uchádzxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxždý hospodársky subjekt môže byť z účasti v zadávacom konaní vylúčený, ak:
a) xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch činností alebo ak je v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov;
b) je voči nemu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx alebo akékoľvek iné podobné konanie podľa vnútroštátnych zákonov a iných predpisov;
c) bol konečným a právoplatným rozsudkom v súlade s právnymi prexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxa odborných povinností [sa dopustil závažného porušenia odborných povinností -
neoficiálny preklad
], ktoré verejní obstarávatelia dokážu preukázxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny verejného obstarávateľa;
f) nesplnil povinnosti, týkajúce sa odvodov daní a odvodov podľa ustanovení pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxovaní informácií požadovaných podľa tohto oddielu alebo ich neposkytnutia.
Členské štáty bližšie určia vykonávacie podmienky pre tento odsek podľx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxber". Článok 53, ktorý je súčasťou tohto oddielu, pod názvom "kvalifikačné systémy" stanovuje:
"1. Obstarávatelia, ktorí si to želajú, môžu zaviesť x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xby hospodárske subjekty mali vždy možnosť požiadať o kvalifikáciu.
...
3. Kritériá a pravidlá pre kvalifikáciu uvedené v odseku 2 môžu zahŕňať kritéxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx článku 2 ods. 1 písm. a), tieto kritéria a pravidlá zahŕňajú kritéria pre vylúčenie, ktoré sú uvedené v článku 45 ods. 1 smernice 2004/18/ES.
..."
5 Čláxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx
"1. Obstarávatelia, ktorí stanovujú výberové kritéria účastníkov v otvorenom konaní, tak konajú v súlade s objektívnymi pravidlami a kritériami, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxu 45 smernice 2004/18/ES v lehotách a za podmienok uvedených v danom článku.
Ak je obstarávateľ verejným obstarávateľom v zmysle článku 2 ods. 1 písm. axx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Poľské právo
6 Zákon z 29. januára 2004 o verejných zákazkách (Dz. U. č. 113, položka 759, ďalej len "zákon o verejných zákazkách") definuje zásady a posxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx ktorý nadobudol účinnosť 11. mája 2011, doplnil do § 24 ods. 1 zákona o verejných zákazkách bod 1. a). Takto doplnené ustanovenie xxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxpovedajú hospodárske subjekty, zrušil alebo vypovedal zmluvu, resp. od zmluvy odstúpil, ak k zrušeniu alebo vypovedaniu zmluvy, resp. odstúpeniu od xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx"
Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky
7 Poczta Polska je spoločnosťou Štátnej pokladnice, ktorá pôsobí v oblasti poštových služieb, a obstarávxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxárodných poštových balíkov, poštových balíkov Plus, dobierok a balíkov, ktoré boli prevzaté za špecifických podmienok". Podľa konštatovaní v návrhx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk.
8 Tento obstarávateľ sa domnieval, že ponuky spoločností Forposta SA a ABC Direct Contact sp. z o.o. boli najvýhodnejšie pre príslušné časti zákazkx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxczta Polska 21. júla 2011, čo bol deň uzatvorenia zmluvy, však zrušila toto zadanie z dôvodu, že hospodárske subjekty, ktoré predložili vybrané ponukyx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe pred Krajowa Izba Odwoławcza, pričom uviedli, že uvedené vnútroštátne ustanovenie je v rozpore s článkom 45 ods. 2 prvým pododsekom písm. d) smernice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxe, ktorá ako dôvod pre vylúčenie uvádza iba "závažné porušenie odborných povinností", a k takémuto závažnému porušeniu vo veci samej nedošlo.
10 Vnútxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx ods. 2 prvý pododsek písm. d) smernice 2004/18, a vyjadril pochybnosti, pokiaľ ide o súlad tohto vnútroštátneho ustanovenia s ustanovením práva Únie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxernice 2004/18 je závažné porušenie odborných povinností, čo je pojem, ktorý v právnom odbornom jazyku, poukazuje skôr na porušenie stavovských pravxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostredníctvom začatia disciplinárneho konania príslušnými profesijnými organizáciami. Sú to teda tieto organizácie alebo súdy, ktoré rozhodujx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, "za ktoré zodpovedá hospodársky subjekt", uvedené v § 24 ods. 1 bode 1 písm. a) zákona o verejných zákazkách je výrazne širší ako pojem závažné porušenixx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxiach, ktoré sú určené na stanovenie sankcie.
13 Po tretie, keďže uvedené ustanovenie smernice 2004/18 požaduje, aby porušenie bolo "závažné", možno xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe, že ak sú splnené podmienky, ktoré stanovuje vnútroštátne ustanovenie xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxedstavovať porušenie zásady proporcionality.
14 Vnútroštátny súd napokon uvádza, že podľa judikatúry Súdneho dvora (rozsudky zo 16. decembra 2008x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxráni tomu, aby členský štát stanovil iné dôvody pre vylúčenie, ako sú dôvody uvedené v jej článku 45 ods. 2, a ktoré neboli založené na odborných predpoklxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx5, Fabricom, C-21/03 a C-34/03, Zb. s. I-1559, ako aj z 15. mája 2008, SECAP a Santorso, C-147/06 a C-148/06, Zb. s. I-3565) však právo Únie bráni takej vnúxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxie opatrení, ktoré nie sú primerané k sledovanému cieľu. Predmetná vnútroštátna právna úprava nielenže stanovuje automatické vylúčenie, ale okrem txxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxspoľahlivých hospodárskych subjektov.
15 Vzhľadom na tieto úvahy Krajowa Izba Odwoławcza rozhodol konanie prerušiť a Súdnemu dvoru položiť tieto pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx4/17... vykladať v tom zmysle, že za uvedené závažné porušenie odborných povinností možno považovať situáciu, ak verejný obstarávateľ z dôvodov, za kxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, ak k zrušeniu alebo vypovedaniu zmluvy alebo odstúpeniu od nej dôjde v lehote troch rokov pred začatím prebiehajúceho konania a hodnota nezrealizovaxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxúčenia uchádzača zo zadávacieho konania iné dôvody, ako sú dôvody vymenované v článku 45 smernice 2004/18..., pričom tieto dôvody považuje za opodstaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxrskymi subjektmi, je potom v súlade s touto smernicou a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ak sa z konania vylúčia hospodárske subjekty, ktorým obstarxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokiaľ k zrušeniu alebo vypovedaniu zmluvy alebo odstúpeniu od nej došlo v lehote troch rokov pred začatím konania a hodnota nezrealizovanej verejnej xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nie je súdnym orgánom v zmysle článku 267 ZFEÚ, keďže zlučuje súdne a poradné funkcie.
17 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxučne do práva Únie, Súdny dvor zohľadňuje všetky kritériá, akými sú právne postavenie orgánu, jeho trvalý charakter, záväzný charakter jeho jurisdikxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x-54/96, Zb. s. I-4961, bod 23, ako aj z 19. apríla 2012, Grillo Star, C-443/09, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 20 a citovaná xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxom zavedeným zákonom o verejných zákazkách s výlučnou právomocou rozhodovať o sporoch medzi hospodárskymi subjektmi a verejnými obstarávateľmi na pxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx to je v rámci sporu vo veci samej, súdny orgán v zmysle článku 267 ZFEÚ. Skutočnosť, že sa tento orgán na základe iných ustanovení príležitostne zaoberá pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxípustný z dôvodu, že má hypotetickú povahu a že v podstate smeruje k určeniu, či vnútroštátne pravidlo dotknuté vo veci samej je v súlade s ustanoveniami xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxru v rámci prejudiciálneho konania neprináleží posúdiť súlad vnútroštátnej právnej úpravy s právom Únie, ani nemôže vykladať vnútroštátne právne usxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxávnej úpravy s právom Únie, ani o výklad tejto právnej úpravy. Obmedzuje sa na otázku výkladu pravidiel Únie v oblasti verejných zákaziek v súvislosti s xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xtázky sú relevantné pre vyriešenie tohto sporu vzhľadom na to, že Poczta Polska zrušila zadanie spornej zákazky z dôvodu, že hospodárske subjekty, ktoxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx prejudiciálneho konania prípustný a na položené otázky teda treba odpovedať.
O prvej otázke
22 Touto otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxažnému porušeniu odborných povinností vedúcemu k automatickému vylúčeniu predmetného hospodárskeho subjektu z prebiehajúceho konania na zadanie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxdchádzajúcu zmluvu o zadaní verejnej zákazky tomuto subjektu alebo od nej odstúpi, ak k tomuto zrušeniu, vypovedaniu zmluvy alebo odstúpeniu od nej dôxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxľom na niektoré pripomienky, ktoré predniesla poľská vláda na pojednávaní pred Súdnym dvorom, podľa ktorých sa prípad, akým je prípad vo veci samej, na xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxu samotný vnútroštátny zákonodarca uviedol, že pri prijímaní § 24 ods. 1 bodu 1 písm. a) zákona o verejných zákazkách, na základe ktorého boli spoločnosxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnok 53 ods. 3 a článok 54 ods. 4 smernice 2004/17.
24 Zdá sa teda, že Poľská republika využila možnosť, ktorú jej priznávajú uvedené ustanovenia smernicx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxeba konštatovať, že článok 45 ods. x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x x) neodkazuje na vnútroštátne zákony a právne úpravy, ale že druhý pododsek tohto odseku 2 stanovuje, že členské štáty v súlade so svojím vnútroštátnym pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v tomto článku 45 ods. 2 prvom pododseku písm. d), môžu byť spresnené a zreteľne formulované vo vnútroštátnom práve, avšak za predpokladu, že bude dodržxxx xxxxx xxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxk protiprávne konanie, ktoré ovplyvňuje odbornú dôveryhodnosť predmetného subjektu, a nie iba porušenia deontologických noriem určitého povolanix x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxne rozhodnutie.
28 Článok 45 ods. 2 prvý pododsek písm. d) smernice 2004/18 totiž verejných obstarávateľov oprávňuje konštatovať porušenie odbornýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xovinností v zmysle ustanovenia uvedeného v tomto pododseku písm. d) nevyžaduje konečný a právoplatný rozsudok.
29 V dôsledku toho sa nesplnenie si zmxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxať tak, že sa zvyčajne vzťahuje na konanie predmetného hospodárskeho subjektu, ktoré svedčí o úmyselnom zavinení alebo nedbanlivosti z jeho strany, kxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx spôsobilosti predmetného hospodárskeho subjektu, ale nerovná sa automaticky závažnému porušeniu.
31 Okrem toho konštatovanie existencie "závažxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xprava dotknutá vo veci samej pritom verejnému obstarávateľovi ukladá povinnosť vylúčiť z konania na zadanie verejnej zákazky hospodársky subjekt, ax xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xerejnej zákazky alebo od nej odstúpil.
33 V tomto ohľade treba uviesť, že vzhľadom na vnútroštátne právne systémy v oblasti zodpovednosti je pojem "okxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zavinení alebo nedbanlivosti z jeho strany, ktoré majú určitú závažnosť. Článok 54 ods. 4 prvý pododsek smernice 2004/17 však odkazuje na možnosť uplaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxdenom v bode 25 tohto rozsudku nemôže byť nahradený pojmom "okolnosti, za ktoré zodpovedá" dotknutý hospodársky subjekt.
34 Okrem toho samotná vnútrxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnému obstarávateľovi ukladá povinnosť automaticky vylúčiť tento subjekt z nového konania na zadanie verejnej zákazky bez toho, aby sa tomuto verejnéxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxa predchádzajúcej zákazky.
35 V dôsledku toho treba konštatovať, že sa právna úprava dotknutá vo veci samej neobmedzuje na naznačenie všeobecného xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenky a závery, ku ktorým majú za určitých okolností dospieť, presahujúce mieru voľnej úvahy, ktorú majú členské štáty podľa článku 45 ods. 2 druhého podxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxo článku pri dodržaní práva Únie.
36 So zreteľom na všetky predchádzajúce úvahy treba na prvú otázku odpovedať, že článok 45 ods. 2 prvý pododsek písm. dx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxstí vedúcemu k automatickému vylúčeniu predmetného hospodárskeho subjektu z prebiehajúceho konania na zadanie verejnej zákazky dochádza vtedy, kex xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxjnej zákazky tomuto subjektu alebo od nej odstúpil, ak k tomuto zrušeniu, vypovedaniu zmluvy alebo odstúpeniu od nej došlo v lehote troch rokov pred začxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxorú vnútroštátny súd položil v prípade zápornej odpovede na prvú otázku, je v podstate zistiť, či zásady a pravidlá práva Únie v oblasti verejných zákazxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxže medzi hospodárskymi subjektmi, vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ukladá verejnému obstarávateľovi povinxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxi, ak skutočne z článku 54 ods. 4 smernice 2004/17 vyplýva, že verejní obstarávatelia môžu stanoviť okrem kvalitatívnych kritérií výberu aj kritériá pxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx18 taxatívnym spôsobom uvádza dôvody spôsobilé odôvodniť vylúčenie hospodárskeho subjektu z účasti v zadávacom konaní z dôvodov založených na objekxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vylúčenie založené na kritériách týkajúcich sa odborných vlastností (pozri rozsudky z 9. februára 2006, La Cascina a i., C-226/04 a C-228/04, Zb. s. I-xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, bod 43).
39 Len v prípade, ak dôvod pre predmetné vylúčenie nespočíva v odborných vlastnostiach hospodárskeho subjektu a teda do takéhoto taxatívnexx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpozri v tejto súvislosti rozsudky Fabricom, už citovaný, body 25 až 36; Michaniki, už citovaný, body 44 až 69, ako aj z 19. mája 2009, Assitur, C-538/07, Zxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxborných vlastností dotknutého hospodárskeho subjektu, ako aj potvrdzuje skutočnosť uvedenú v bodoch 10 a 23 tohto rozsudku, že sa poľský zákonodarca xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxe, ktorý presahuje rámec taxatívneho výpočtu uvedeného v tomto prvom pododseku, ako to vyplýva z odpovede na prvú otázku, nie je tiež prípustný so zretexxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxek neodôvodňujú to, že z dôvodu ochrany verejného záujmu a legitímnych záujmov verejných obstarávateľov, ako aj zachovania spravodlivej hospodárskxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxi povinnosť automaticky z konania na zadanie verejnej zákazky vylúčiť hospodársky subjekt v situácii, ktorá je predmetom odpovede na prvú prejudiciáxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx časovú účinnosť tohto rozsudku v prípade, ak by sa článok 45 ods. 2 prvý pododsek písm. d) smernice 2004/18 vykladal v tom zmysle, že tento článok bráni vnxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práva Únie, ktoré Súdny dvor zatiaľ nevyložil, ako aj riziko vážnych ekonomických dôsledkov na vnútroštátnej úrovni, ktoré takýto výklad so sebou prixxxxx
xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx objasňuje a spresňuje význam a dosah tohto pravidla tak, ako sa musí alebo sa malo chápať a uplatňovať od okamihu, keď nadobudlo účinnosť, a iba výnimočnx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnutých osôb dovolávať sa ustanovenia, ktoré vyložil, aby spochybnili právne vzťahy, ktoré vznikli v dobrej viere (pozri v tomto zmysle rozsudky z 10. mxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx25/11, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 41 a 42).
45 Konkrétne, Súdny dvor sa k takémuto riešeniu uchyľoval len za presne stanovených okolností, a tx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xiere na základe právnej úpravy, ktorá sa oprávnene považovala za platnú, a keď sa zdalo, že jednotlivci a vnútroštátne orgány boli nabádaní k správaniux xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvanie iných členských štátov alebo Európskej komisie (pozri najmä rozsudky Santander Asset Management SGIIC a i., už citovaný, bod 60, ako aj Mednis, ux xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxo z nej v prejednávanej veci vychádzať. Na jednej strane totiž domnienka "závažného porušenia odborných povinností" v zmysle článku 45 ods. 2 prvého poxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xudikatúry, ktorá bola ustálená ku dňu prijatia tohto vnútroštátneho ustanovenia, vyplýva, že zásady a ďalšie pravidlá práva Únie v oblasti verejných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxký štát z rozsudku vydaného v prejudiciálnom konaní, tieto samy osebe neodôvodňujú obmedzenie časovej účinnosti tohto rozsudku (rozsudky Santander xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xmožňujúce Súdnemu dvoru posúdiť riziko vážnych ekonomických dôsledkov pre Poľskú xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.
Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol taktxx
xx
xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prebiehajúceho konania na zadanie verejnej zákazky dochádza vtedy, keď verejný obstarávateľ z dôvodu okolností, za ktoré zodpovedá tento hospodársxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxedaniu zmluvy alebo odstúpeniu od nej došlo v lehote troch rokov pred začatím prebiehajúceho konania a hodnota nezrealizovanej verejnej zákazky je naxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxímnych záujmov verejných obstarávateľov, ako aj zachovania spravodlivej hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi subjektmi, vnútroštátna právna xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xylúčiť hospodársky subjekt v situácii, ktorá je predmetom odpovede na prvú prejudiciálnu otázku.
Podpisy
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.