Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

62011CJ0182 Econord SpA/Comune di Cagno a i.

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxjúci nad subjektom, ktorý je od neho právne odlišným subjektom a ktorému sa zákazka zadáva, kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými útvaxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxdáva, kontrolovaný spoločne viacerými územnými samosprávnymi celkami - Podmienky uplatnenia zadávania ‚in house'"
V spojených veciach C-182/11 a xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxnsko) z 23. februára 2011 a doručené Súdnemu dvoru 18. apríla 2011, ktoré súvisia s konaniami:
Econord SpA
proti
Comune di Cagno
(C-182/11),
Comune xx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxa, vykonávajúca funkciu predsedníčky tretej komory, sudcovia K. Lenaerts, E. Juhász (spravodajca), T. von Danwitz a D. Šváby,
generálny advokát: P. xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx x xomune di Solbiate, v zastúpení: C. Colombo, avvocatessa,
- talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci P. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxnený zástupca,
- Európska komisia, v zastúpení: C. Zadra a P. Manzini, splnomocnení zástupcovia,
po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojedxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxatnenia výnimky priameho zadania tzv. "in house" služby vo verejnom záujme.
2 Tieto návrhy boli podané v rámci sporov medzi Econord SpA (ďalej len "Ecoxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxany týchto naposledy uvedených obcí spoločnosti ASPEM SpA (ďalej len "ASPEM") bez zadávacieho konania na túto zákazku v súlade s pravidlami práva Úniex
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132) s názvom "Vymedzenxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxmi subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi, ktorých predmetom je vykonanie prác, dodávka výrobkov alebo poskytnutie služieb v zxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxom xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxx
x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xruhu ako verejná zákazka na služby s tým rozdielom, že protiplnením za poskytovanie služieb je buď len právo na využívanie služby, alebo toto právo spojxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxkami 23 až 55."
6 V bode 16 prílohy II A tej istej smernice sa uvádza "Likvidácia odpadovej vody a odpadu; asanačné a podobné služby".
Talianske právo
7 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxmbra 2000 - riadny dodatok č. 162, ďalej len "legislatívny dekrét č. 267/2000") stanovuje:
"1. Územné celky môžu na účely koordinovaného plnenia určixxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formy konzultácií účastníkov dohody, ich finančné vzťahy a vzájomné povinnosti a záruky.
3. Štát a región môžu v záležitostiach spadajúcich do ich prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xopred stanoveného vzoru.
4. Územné celky si v dohodách podľa tohto článku môžu tiež upraviť zriadenie spoločných úradov, ktorých prevádzku zabezpečxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx celkov, ktoré sú účastníkmi dohody, ktorý bude konať namiesto delegujúcich celkov".
8 Článok 113 legislatívneho dekrétu č. 267/2000 s názvom "Správx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxy územného celku] sa uskutočňuje v súlade s odvetvovými právnymi predpismi a právnou úpravou Európskej únie zadaním zákazky na služby:
...
c) spoločxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxjú nad spoločnosťou kontrolu obdobnú tej, akú vykonávajú nad svojimi vlastnými útvarmi, a že táto spoločnosť uskutočňuje podstatnú časť svojej činnoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxdnemu dvoru vyplýva, že Comune di Varese založila spoločnosť ASPEM na účely správy verejných služieb na svojom území, a to predovšetkým verejných komuxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, čo jej umožňovalo vykonávať kontrolu nad touto spoločnosťou.
10 Comune di Cagno a Comune di Solbiate si prostredníctvom viacerých rozhodnutí, ktorx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxneho odpadu, koordinovanú správu s inými obcami upravenú v článku 30 a v článku 113 ods. 5 písm. c) legislatívneho dekrétu č. 267/2000, schválili uzavrexxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxári prostredníctvom účasti na základnom imaní, ktorá spočívala v tom, že každá z týchto obcí nadobudla jednu akciu.
11 Zo spisu predloženého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxu jedno euro. Comune di Varese vlastní väčšinu základného imania, keďže má 173 467 akcií. Zvyšných 318 akcií je rozdelených medzi 36 obcí provincie Varexx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxatnými dotknutými obcami akcionársku zmluvu, ktorá upravovala ich právo vyjadriť sa, vymenovať člena dozornej rady a vymenovať člena správnej rady nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxedmetného zadania služby vo verejnom záujme "in house" boli splnené, keďže nad spoločnosťou ASPEM spoločne vykonávali kontrolu orgány územných samoxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxpečená kontrola nad spoločnosťou ASPEM zo strany oboch týchto obcí a že v dôsledku toho sa zadanie zákazky malo vykonať v súlade s pravidlami práva Únie.
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx spresňujú podmienky odôvodňujúce priame zadanie verejnej zákazky. Podľa bodu 50 tohto rozsudku je priame zadanie zákazky odôvodnené aj vo vzťahu k osxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxtrolu ako nad svojimi vlastnými útvarmi a súčasne táto osoba vykonáva podstatnú časť svojej činnosti s územným samosprávnym celkom alebo celkami, ktoxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľovi. Consiglio di Stato zdôrazňuje, že v konaní vo veci samej je z týchto dvoch kumulatívnych podmienok uvedených v bode 50 už citovaného rozsudku Teckxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx/03, Zb. s. I-8585), Súdny dvor stanovil značne striktné podmienky, pokiaľ ide o uznanie existencie "obdobnej kontroly", a v tejto súvislosti stanovix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxnsko (C-371/05), a z 13. novembra 2008, Coditel Brabant (C-324/07, Zb. s. I-8457), Súdny dvor preukázal ústretovejší prístup a zmiernil podmienky, ktxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe možno zastávať názor, že ide o spoločnosť "in house", ak nad ňou vykonáva spoločnú kontrolu viacero verejnoprávnych subjektov, a že individuálne posxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xúd poznamenáva, že v prejednávanej veci Comune di Varese úplne vykonáva kontrolu nad spoločnosťou ASPEM, čo nie je prípad Comune di Cagno a Comune di Solxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxločnosťou, keďže obe tieto naposledy uvedené obce totiž nemôžu ovplyvňovať rozhodnutia spoločnosti ASPEM a nemôžu splniť kritérium "obdobnej kontrxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotlivo, pokiaľ ide o výkon kontroly, irelevantné.
18 Za takýchto okolností Consiglio di Stato rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxné, uplatniť aj na prípad ako v prejednávanej veci, keď jedna zo združených obcí vlastní len jednu akciu účelovej spoločnosti a dohody akcionárov, ktorx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxovať, takže majetkovú účasť v spoločnosti možno považovať len za formálny rámec zmluvy o poskytovaní služieb?"
O prejudiciálnej otázke
Úvodné pripxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prejudiciálneho konania, vyhlásili otvorené zadávacie konania, na základe ktorých bola predmetná zákazka s konečnou platnosťou pridelená spoločnxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxrdí, že prejudiciálna otázka je neprípustná pre nedostatočný opis právneho a skutkového rámca v konaní vo veciach samých.
21 V tejto súvislosti treba xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdmi a Súdnym dvorom, výlučne vnútroštátny súd právomoc zistiť a posúdiť skutkový stav veci, ako aj vykladať a uplatňovať vnútroštátne právo. Rovnako pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxím na osobitosti veci posúdil tak nevyhnutnosť, ako aj relevantnosť otázok, ktoré kladie Súdnemu dvoru. Preto pokiaľ sa predložené otázky týkajú výklxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxaná judikatúra).
22 Súdny dvor teda môže zamietnuť návrh vnútroštátneho súdu na začatie prejudiciálneho konania len vtedy, ak je zjavné, že požadovaxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx k dispozícii skutkové a právne podklady nevyhnutné na užitočné zodpovedanie otázok, ktoré sú mu položené (rozsudok Rintisch, už citovaný, bod 16 a citxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx týkajúcu sa kontroly, ktorú spoločne vykonáva viacero verejných obstrávateľov nad subjektom, ktorému sa zadáva zákazka a ktorý je v spoločnom vlastnxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxla", čo je otázka, ktorá s predmetom konania vo veci samej nepopierateľne súvisí. Súdny dvor navyše zastáva názor, že skutkové a právne údaje obsiahnutx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxania sú prípustné.
O veci samej
25 Podľa ustálenej judikatúry taký verejný obstarávateľ, ako je územný samosprávny celok, nemusí vyhlásiť zadávacix xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtatnú časť svojej činnosti s územným samosprávnym celkom alebo celkami, ktoré ho vlastnia (rozsudok Teckal, už citovaný, bod 50). Je nesporné, že táto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxania tovaru (Ú. v. ES L 199, s. 1; Mim. vyd. 06/002, s. xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxho dvora, otázka, či ide o koncesiu na služby, alebo o zákazku na poskytnutie služieb, a v poslednom uvedenom prípade, či hodnota zákazky dosahuje prahoxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidiel práva Únie, pokiaľ sú splnené podmienky výkonu "obdobnej kontroly", sa uplatňuje vo všetkých týchto situáciách (pozri v tomto zmysle rozsuxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxbjekt podlieha kontrole umožňujúcej verejnému obstarávateľovi ovplyvňovať rozhodnutia tohto subjektu. Musí ísť o možnosť rozhodujúceho vplyvu na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx a Sea, už citovaný, bod 65). Inými slovami, verejný obstarávateľ musí byť schopný vykonávať nad týmto subjektom štrukturálnu a funkčnú kontrolu (rozsxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx.
28 Podľa judikatúry v prípade využitia subjektu, ktorý spoločne vlastní viacero verejných orgánov, môžu "obdobnú kontrolu" spoločne vykonávať tixxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxt, už citovaný, body 47 a 50, ako aj Sea, už citovaný, bod 59).
29 Z toho vyplýva, že ak sa orgán verejnej moci stane menšinovým akcionárom akciovej spoločxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxťou vykonávajú orgány verejnej moci združené v rámci tejto spoločnosti, možno v prípade, ak ju tieto orgány vykonávajú spoločne, kvalifikovať ako konxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xpoločného subjektu viacerými verejnými orgánmi na účely plnenia spoločnej úlohy v rámci verejných služieb nie je nepochybne nevyhnutné, aby každý z txxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxať len v kontrole vykonávanej verejným orgánom, ktorý vlastní väčšinový podiel na základnom imaní dotknutého subjektu, pretože v opačnom prípade by sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxý je v spoločnom vlastníctve, nezabezpečujúce mu akúkoľvek možnosť podieľať sa na kontrole tohto subjektu by totiž otváralo možnosť obchádzať uplatňxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xabezpečujúcom jeho riadenie by tohto verejného obstarávateľa zbavovala povinnosti vyhlásiť zadávacie konanie podľa pravidiel Únie, aj keby sa vôbex xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx.
32 Z toho vyplýva, že v konaní vo veciach samých vnútroštátnemu súdu prislúcha overiť, či akcionárska zmluva, ktorú podpísali Comune di Cagno a Comunx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxcami, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, im umožňuje účinne sa podieľať na kontrole spoločnosti ASPEM.
33 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na polxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xerejnom záujme alebo pokiaľ verejný orgán vstúpi do takéhoto subjektu, podmienka stanovená judikatúrou Súdneho dvora, podľa ktorej musia tieto orgáxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxrolu, ktorá je obdobná tej, akú vykonávajú nad svojimi vlastnými útvarmi, je splnená, ak sa každý z týchto orgánov v uvedenom subjekte podieľa tak na zákxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xncidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny sxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxhradené.
Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:
Pokiaľ viacero verejných orgánov v postavení verejného obstarávateľa spoločxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxou Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej musia tieto orgány na to, aby boli oslobodené od svojej povinnosti vyhlásiť zadávacie konanie podľa pravxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx sa každý z týchto orgánov v uvedenom subjekte podieľa tak na základnom imaní, ako aj na riadiacich orgánoch.
Podpisy
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:C-182/11, C-183/11
CELEX: 62011CJ0182
Druh predpisu:Rozsudok
 
Názov:Spojené veci C-182/11, C-183/11. Rozsudok Súdneho dvora - 29. november 2012. Econord SpA/Comune di Cagno a i.
Autor:Súdny dvor ES

Eurovoc:
 
Zo dňa: 29.11.2012
Rozoslané: 29.11.2012
Účinnosť od: 29.11.2012
Zrušené: -

Uverejnené v č. 2012 Zbierka rozhodnutí ESD na strane 0