Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

32005L0071 osobitný postup prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 63 ods. 3 písm. a) a ods. 4,
so zreteľom na návrh Kxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],
keďže:
(1) S cieľom upevňovať a štrukturovať európsku výskumnú politiku Komisia v januári 2000, považxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxone podporujúc Európsky výskumný priestor určila v marci 2000 Spoločenstvu cieľ stať sa do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou exxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxým programom Európskeho spoločenstva [4], keď otvorilo svoje programy aj pre výskumných pracovníkov mimo Európskej únie.
(4) Počet výskumných praxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxP do výskumu, sa odhaduje na 700000. Tento cieľ sa má dosiahnuť prostredníctvom vzájomne prepojených opatrení ako napr. zatraktívnením vedeckej karixxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxadok pre výskumných pracovníkov v Spoločenstve a sprístupnením Spoločenstva štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí by mohli byť prijatí na účelx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxajín na pobyty na vedecké účely dlhšie ako tri mesiace s cieľom zatraktívniť Spoločenstvo pre výskumných pracovníkov z celého sveta a povýšiť jeho postxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Podporné opatrenia na opätovné začlenenie výskumných pracovníkov do ich krajín pôvodu, ako aj pohyb výskumných pracovníkov by sa mali prijať v partnxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxi Únie mobilitu výskumných pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi EÚ, a najmä výskumných pracovníkov z členských štátov, ktoré pristúpili v rokx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa dosiahnutie cieľa investovať 3 % HDP do výskumu by sa výskumní pracovníci z tretích krajín, ktorí by mohli byť oprávnení podľa smernice, mali definovax xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxhnutie uvedeného cieľa 3 % HDP, sa do veľkej miery týka súkromného sektora, v ktorom sa preto v nadchádzajúcich rokoch musí prijať viac výskumných pracoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe o výskumných organizáciách schválených podľa tejto smernice, s ktorými by mohli výskumní pracovníci uzavrieť dohodu o hosťovaní a o podmienkach a poxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu.
(11) Je vhodné uľahčiť prijímanie výskumných pracovníkov stanovením prijímacieho postupu, ktorý nezávisí od ich právneho vzťahu s hostiteľskox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxh príslušníkov tretích krajín žiadajúcich o prijatie na účely vyučovania v zariadení poskytujúcom vyššie vzdelávanie v súlade s vnútroštátnymi právxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxko napríklad zamestnanie a odborná stáž) najmä pre doktorandov vykonávajúcich výskum ako študenti, ktorí by mali byť vyňatí z rozsahu pôsobnosti tejtx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxy štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby [5].
(13) Osobitný postup pre výskumných pracovníkov sa zaklaxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxcom postupe s cieľom uľahčiť a urýchliť vstup a pobyt výskumných pracovníkov z tretích krajín v Spoločenstve, pričom sa zachovávajú výhradné práva člexxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxvaní so štátnym príslušníkom tretej krajiny na účely vykonávania výskumného projektu. Ak sú splnené podmienky pre vstup a pobyt, členské štáty udelia xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxs ich pobytu mali v mnohých oblastiach udeliť rovnaké sociálne a hospodárske práva, aké majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu, a možnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzpečenia, keďže zásada nediskriminácie sa uplatňuje priamo aj na osoby prichádzajúce do členského štátu priamo z tretej krajiny. Táto smernica by všax xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xtátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých postavenie má cezhraničné prvky medzi členskými štátmi. Táto smernica by navyše nemala udeľovať práva x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxj krajine.
(17) Je dôležité podporovať mobilitu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vykonávania vedeckého výskumu ako prostriedok rozvxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxovníci by mali mať možnosť mobility za podmienok stanovených v tejto smernici. Podmienky pre výkon mobility podľa tejto smernice by nemali mať vplyv na xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zachovania celistvosti rodín xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxý výskum v Európskom spoločenstve [6].
(19) S cieľom zachovať celistvosť rodiny a umožniť mobilitu by rodinní príslušníci mali mať možnosť pripojiť xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxkov vyplývajúcich z dvojstranných alebo mnohostranných dohôd.
(20) Držiteľom povolení na pobyt by malo byť v zásade umožnené predkladať žiadosť o uxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxlatok za spracovanie žiadostí o povolenie na pobyt.
(22) Táto smernica by za žiadnych okolností nemala mať vplyv na uplatňovanie nariadenia Rady (ESx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxx xmernice, najmä zavedenie osobitného prijímacieho postupu a prijatie podmienok vstupu a pobytu, uplatňovaných voči štátnym príslušníkom tretích krxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie mobility medzi členskými štátmi, a preto ich xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxuvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedenýcx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxckom alebo sociálnom pôvode, genetických vlastnostiach, jazyku, náboženskom vyznaní alebo viere, politických alebo iných názoroch, príslušnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie.
(26) V súlade s odsekom 34 Medzinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve sa členskx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxo smernicou a transpozičnými opatreniami, a uverejnili ich.
(27) V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojenéhx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxvaní tejto smernice.
(28) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxrnice a nie je viazané jej uplatňovaním, ani jej nepodlieha.
(29) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskex xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxaniu,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxvania výskumného projektu podľa dohôd o hosťovaní s výskumnými organizáciami.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice:
a) "štátnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxná práca s cieľom rozšíriť vedomosti, vrátane vedomostí o človeku, kultúre a spoločnosti, a využívanie týchto vedomostí na odvodenie nových aplikácixx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xmernice v súlade so svojimi právnymi predpismi alebo administratívnou praxou;
d) "výskumný pracovník" je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxumného projektu, na ktorý sa spravidla vyžaduje vyššie uvedená kvalifikácia;
e) "povolenie na pobyt" je každé povolenie udelené orgánmi členského xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxade s článkom 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1030/2002.
Článok 3
Rozsah pôsobnosti
1. Táto smernica sa vzťahuje na štátnych príslušníkov trexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o medzinárodnú ochranu alebo v rámci režimu dočasnej ochranyx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s cieľom vykonávať výskum vedúci k získaniu doktorátu;
c) štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých vyhostenie bolo odložené zo skutkových alxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
Výhodnejšie ustanovenia
1. Touto smernicou nie sú dotknuté výhodnejšie ustanovenia:
a) dvojstranných alebo mnohostranných dohôd uzavretýcx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xvojstranných alebo mnohostranných dohôd uzavretých medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami.
2. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxITOLA II
VÝSKUMNÉ ORGANIZÁCIE
Článok 5
Súhlas
1. Každej výskumnej organizácii, ktorá chce byť hostiteľom výskumného pracovníka na základe pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxe členských štátov. Žiadosti o udelenie súhlasu podávajú verejné a súkromné organizácie v súlade s týmito postupmi a tieto žiadosti sú založené, podľx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnizácii najmenej na obdobie piatich rokov. Vo výnimočných prípadoch môžu členské štáty udeliť súhlas na kratšie obdobie.
3. Členské štáty môžu v súlxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa území príslušného členského štátu, uvedená organizácia zodpovedá za úhradu nákladov súvisiacich s jeho/jej pobytom a návratom, vynaložených z verxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxní.
4. Členské štáty môžu stanoviť, že do dvoch mesiacov od ukončenia platnosti danej dohody o hosťovaní poskytne organizácia, ktorej bol udelený súxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx bola podpísaná dohoda o hosťovaní podľa článku 6.
5. Príslušné orgány v každom členskom štáte uverejňujú a pravidelne aktualizujú zoznamy výskumnýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizácii alebo rozhodnúť o jeho odobratí výskumnej organizácii, ktorá viac nespĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4, alebo v prípadoch, ak sa xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxým spôsobom. Ak sa súhlas zamietol alebo odobral, príslušná organizácia môže dostať zákaz opätovne žiadať o udelenie súhlasu až do piatich rokov od dátxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xdobratia súhlasu alebo zamietnutia obnovenia súhlasu pre existujúce dohody o hosťovaní uzavreté v súlade s článkom 6, ako aj dôsledky pre povolenia na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxíka, s ním podpíše dohodu o hosťovaní, ktorou sa výskumný pracovník zaväzuje vykonať výskumný projekt a organizácia sa zaväzuje byť hostiteľom výskumxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxdmienky:
a) výskumný projekt prijali príslušné orgány v organizácii po preskúmaní:
i) účelu a doby trvania výskumu a dostupnosti potrebných finaxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxfikácie v súlade s článkom 2 písm. d);
b) počas svojho pobytu má výskumný pracovník dostatočné mesačné zdroje na úhradu svojich výdavkov a na cestovné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxci daného členského štátu;
c) výskumný pracovník má počas svojho pobytu nemocenské poistenie všetkých rizík, ktoré spravidla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x. Keď sa podpíše dohoda o hosťovaní, od výskumnej organizácie sa môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi žiadať, aby výskumnému pracovníkovx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xk výskumný pracovník nie je prijatý alebo ak sa ukončí právny vzťah medzi výskumným pracovníkom a výskumnou organizáciou.
5. Výskumné organizácie bxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxITOLA III
PRIJÍMANIE VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV
Článok 7
Podmienky prijímania
1. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o prijatie na účxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxžadovať, aby bol cestovný doklad platný minimálne po dobu platnosti povolenia na pobyt;
b) predloží dohodu o hosťovaní podpísanú výskumnou organizxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx x
xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx 6 ods. 3, a
d) nepredstavuje ohrozenie verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti alebo verejného zdravia.
Členské štáty skontrolujú splnenie vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxožená a uzatvorená.
3. Ak sa kontroly uvedené v odsekoch 1 a 2 uzatvoria s pozitívnym výsledkom, výskumní pracovníci sú prijatí na územie členských štxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxého roka a obnovia ho, ak sú stále splnené podmienky ustanovené v článkoch 6 a 7. Ak je výskumný projekt naplánovaný tak, že má trvať menej ako jeden rok, poxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxm príslušníkom výskumného pracovníka, doba platnosti ich povolenia na pobyt je rovnaká ako doba platnosti povolenia na pobyt udeleného výskumnému prxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxíslušníka výskumného pracovníka môže skrátiť.
2. Udelenie povolenia na pobyt rodinným príslušníkom výskumného pracovníka prijatého členským štxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx štáty môžu zrušiť alebo neobnoviť povolenie na pobyt udelené na základe tejto smernice, ak bolo získané podvodom alebo ak sa javí, že držiteľ nesplnil axxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxTOLA IV
PRÁVA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV
Článok 11
Vyučovanie
1. Výskumní pracovníci prijatí podľa tejto smernice môžu vyučovať v súlade s vnútrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxania
Držitelia povolenia na pobyt majú právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako so štátnymi príslušníkmi, pokiaľ ide o:
a) uznanie diplomov, oxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa a prepúšťania;
c) oblasti sociálneho zabezpečenia, ako sú vymedzené v nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov socixxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x59/2003 zo 14. mája 2003, ktorými sa rozširujú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretíxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxy;
e) prístup k tovarom a službám a poskytovaniu tovarov a služieb, ktoré sú k dispozícii verejnosti.
Článok 13
Mobilita medzi členskými štátmi
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxnskom štáte za podmienok stanovených v tomto článku.
2. Ak sa výskumný pracovník zdržiava v inom členskom štáte po dobu do troch mesiacov, výskum sa môxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxdstavuje ohrozenie verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti alebo verejného zdravia v druhom členskom štáte.
3. Ak sa výskumný pracovník zdržiaxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxdom prípade sa v súvislosti s príslušným členským štátom musia splniť podmienky stanovené v článku 6 a 7.
4. Ak príslušné právne predpisy stanovujú poxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxlušným orgánom zostane dostatočný čas na spracovanie žiadostí.
5. Členské štáty nevyžadujú, aby výskumní pracovníci opustili ich územie s cieľom pxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xtáty určia, či žiadosti o udelenie povolenia na pobyt má podať výskumný pracovník alebo príslušná výskumná organizácia.
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
3. Členské štáty môžu, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, prijať predloženú žiadosť, keď je už príslušný štátny príslušník tretex xxxxxxx xx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlánku 6 a 7, všetky možnosti na získanie potrebných víz.
Článok 15
Procedurálne záruky
1. Príslušné orgány členských štátov rozhodnú o skompletxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sa posúdenie žiadosti odložiť a príslušné orgány informujú žiadateľa o všetkých ďalších informáciách, ktoré potrebujú.
3. Každé rozhodnutie, ktoxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. V oznámení sa stanovia možné dostupné postupy nápravy a lehota, v ktorej možno konať.
4. Ak je žiaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx príslušného členského štátu.
KAPITOLA VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 16
Správy
Pravidelne a prvýkrát najneskôr tri roky po nadobudnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxeny a doplnenia.
Článok 17
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxo smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxeľovať po uplynutí dátumu uvedeného v článku 17 ods. 1 povolenia v súlade s touto smernicou vo forme povolení na pobyt na obdobie do dvoch rokov.
Článok xx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxu zmluvou k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o uplatňovaní určitých aspektov článku 14 Zmluvy o založení Európskehx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 21
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx x. EÚ C 120, 20.5.2005, s. 60.
[3] Ú. v. EÚ C 71, 22.3.2005, s. 6.
[4] Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1513/2002/ES z 27. júna 2002, ktoré sa txxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) (Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2xxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxx002, s. 1.
[8] Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 (Ú. v. Ex x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2005/71/ES
CELEX: 32005L0071
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu
Autor:Rada

Eurovoc:prijatie cudzincov; cudzí štátny príslušník; výskumní pracovníci; výskumné pracovisko; vedecký výskum; štáty EÚ;
 
Zo dňa: 12.10.2005
Rozoslané: 03.11.2005
Účinnosť od: 23.11.2005
Zrušené: 22.05.2016
Transpozícia do: 12.10.2007
Vzťah k:48/2002 Z.z.; 172/2005 Z.z.; 233/2008 Z.z.; 404/2011 Z.z.;

Uverejnené v č. 289/2005 Úradný vestník L na strane 15