32005L0029

nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (184)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (7)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (21)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxRÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxxxx xxx xds. 1 a ods. 3 písm. a) zmluvy ustanovuje, že Spoločenstvo má prispievať k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom opatrení pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxný pohyb tovarov a služieb a sloboda usadiť sa. Rozvoj poctivých obchodných praktík v priestore bez vnútorných hraníc je nevyhnutný pre podporu rozvojx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxsobovať značné narušenie hospodárskej súťaže a prekážky pre hladké fungovanie vnútorného trhu. V oblasti reklamy stanovuje smernica Rady 84/450/EHx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxi členským štátom, aby si zachovali alebo prijali opatrenia, ktoré poskytujú spotrebiteľom rozsiahlejšiu ochranu. V dôsledku toho sa právne predpisx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtňujú na nekalé obchodné praktiky poškodzujúce ekonomické záujmy spotrebiteľov, a vytvárajú veľa prekážok postihujúcich podnikateľov a spotrebitxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxnom marketingu, reklamných kampaniach a podporách predaja. Tieto prekážky taktiež spôsobujú neistotu spotrebiteľov ohľadom ich práv a znižujú ich dxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xranice alebo pre slobodu usadiť sa, urovnané vo svetle judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, pokiaľ sa snažia chrániť uznané ciele verexxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xýkajúcich sa slobody pohybu a v súlade s politikou Komisie o obchodnej komunikácii, ako sa uvádza v oznámení Komisie "Následný dokument k Zelenej knihe x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxotných pravidiel na úrovni xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rozsahu nevyhnutnom pre riadne fungovanie vnútorného trhu a splnenie požiadavky právnej istoty.
(6) Táto smernica preto aproximuje právne predpxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxiamo poškodzujú ekonomické záujmy oprávnených účastníkov hospodárskej súťaže. V súlade so zásadou proporcionality táto smernica ochraňuje spotrexxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxv zanedbateľný. Nevzťahuje sa ani nemá vplyv na vnútroštátne právne predpisy o nekalých obchodných praktikách, ktoré poškodzujú iba ekonomické záujxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtáty budú môcť, ak sa tak rozhodnú, naďalej regulovať tieto praktiky v súlade s právom Spoločenstva. Táto smernica sa taktiež nevzťahuje ani nemá vplyv xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxica nemá vplyv na uznané reklamné a marketingové praktiky, akými sú oprávnené umiestnenie produktu, odlíšenie značky alebo ponuka podnetov, ktoré môxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxikované rozhodnutie.
(7) Táto smernica sa zaoberá obchodnými praktikami, ktoré priamo súvisia s ovplyvňovaním rozhodnutí o obchodnej transakcii xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxácie zameranej na investorov, ako sú výročné správy a propagačné materiály spoločnosti. Nezaoberá sa právnymi požiadavkami na vkus a dobré mravy, ktoxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z kultúrnych dôvodov nežiaduce. Členské štáty by mali podľa toho mať možnosť naďalej uplatňovať na svojom území zákaz obchodných praktík z dôvodu vkusx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx smernice, najmä jej všeobecných ustanovení, je potrebné brať plne do úvahy okolnosti jednotlivého prípadu.
(8) Táto smernica priamo ochraňuje ekoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdnikateľov pred ich konkurentmi, ktorí sa neriadia pravidlami tejto smernice, a tak zabezpečuje poctivú hospodársku súťaž v oblastiach ňou upravenýxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx zákazníkov podnikateľov. Komisia by mala starostlivo preskúmať potrebu činnosti Spoločenstva v oblasti nekalej súťaže prekračujúcej pôsobnosť texxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xedotýka individuálnych žalôb podaných osobami, ktoré boli poškodené nekalými obchodnými praktikami. Taktiež sa nedotýka predpisov Spoločenstva a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxdmienkach usadenia sa a režimoch vydávania povolení vrátane tých predpisov, ktoré sa v súlade s právom Spoločenstva týkajú hazardných hier a predpisox xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxia a bezpečnosti spotrebiteľov bez ohľadu na to, kde má obchodník sídlo, napríklad vo vzťahu k alkoholu, tabaku alebo liečivám. Finančné služby a nehnuxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obchodníkov. Z tohto dôvodu sa táto smernica nedotýka práva členských štátov prekročiť v oblasti finančných služieb a nehnuteľností z dôvodu ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z drahých kovov.
(10) Je nevyhnutné zabezpečiť vnútorný súlad medzi touto smernicou a existujúcim právom Spoločenstva, najmä v špecifických odvetxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku [4], smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/27/xx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx2 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku [6]. Táto smernica sa teda primerane uplatní iba vtedy, ak neexistujú iné osobitné predpisx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxytovania informácií spotrebiteľovi. Poskytuje ochranu spotrebiteľom tam, kde neexistujú osobitné predpisy pre určité odvetvie na úrovni Spoločenxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxa pre spotrebiteľov, ako napríklad niektoré produkty finančných služieb. V dôsledku toho táto smernica dopĺňa acquis Spoločenstva, ktoré sa vzťahujx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xrávnych predpisov prostredníctvom tejto smernice vytvára vysokú spoločnú úroveň ochrany spotrebiteľa. Táto smernica zavádza jednotný všeobecný zxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxaktiky, ktoré nie sú v súčasnosti upravené na úrovni Spoločenstva.
(12) Harmonizácia podstatne zvýši právnu istotu spotrebiteľov i podnikateľov. xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xspekty nekalých obchodných praktík v celej EÚ. Jeho následkom bude odstránenie prekážok vyplývajúcich z roztrieštenosti predpisov o nekalých obchoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxnuť ciele Spoločenstva prostredníctvom odstránenia prekážok vnútorného trhu je nevyhnutné nahradiť existujúce rozdielne všeobecné ustanovenia a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé narušujú ekonomické správanie spotrebiteľov. S cieľom podporiť dôveru spotrebiteľov by sa mal všeobecný zákaz uplatňovať rovnako aj na nekalé obchxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jej plnenia. Všeobecný zákaz je vypracovaný na základe pravidiel pre dva druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxchodné praktiky zahŕňali tieto praktiky vrátane klamlivej reklamy, ktorá tým, že spotrebiteľa uvádza do omylu, bráni mu urobiť kvalifikovanú, a tým ax xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxlivé opomenutie konania. V súvislosti s opomenutím konania stanovuje táto smernica obmedzený počet kľúčových informácií, ktoré spotrebiteľ potrebxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx v prípade, keď obchodník vyzýva na kúpu, čo je v tejto smernici jasne definovaný pojem. Prístup úplnej harmonizácie prijatý v tejto smernici nebráni člxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xredmetov alebo elektrického tovaru, opomenutie ktorých by bolo podstatné pri výzve na kúpu. Zámerom tejto smernice nie je obmedziť výber spotrebiteľx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu, čím je klamlivá. Táto smernica by sa nemala dotýkať existujúceho práva Spoločenstva, ktoré výslovne dáva členským štátom možnosť voľby medzi viacexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxópskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikáxxx xxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považujú za podstatné podľa tejto smernice. Členské štáty budú môcť zachovať alebo doplniť požiadavky na informácie týkajúce sa zmluvného práva a s dôxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxo požiadaviek na informácie v acquis je uvedený v prílohe II. Vzhľadom na úplnú harmonizáciu zavedenú touto smernicou sa iba informácie vyžadované práxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx požiadaviek stanovených v práve Spoločenstva na základe minimálnych štandardov, ich opomenutie nebude predstavovať klamlivé opomenutie podľa tejxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxejšie ustanovenia v súlade s právom Spoločenstva, aby zabezpečili vyšší stupeň ochrany individuálnych zmluvných práv spotrebiteľov.
(16) Ustanoxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxy využívajúce obťažovanie a nátlak vrátane použitia fyzickej sily a neprimeraný vplyv.
(17) Je žiaduce, aby tie obchodné praktiky, ktoré sú za každýxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx sú jediné obchodné praktiky, ktoré môžu byť považované za nekalé bez toho, aby boli jednotlivo posudzované podľa ustanovení článkov 5 až 9. Tento výpočxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxor však považoval za potrebné skúmať pri rozhodovaní v prípadoch týkajúcich sa reklamy po prijatí smernice 84/450/EHS účinok na hypotetického typicxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrebiteľa, ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových faktorov, ako ho vyklxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx voči nekalým obchodným praktikám. Tam, kde je obchodná praktika osobitne zameraná na určitú skupinu spotrebiteľov, ako napríklad deti, je žiaduce, axx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxdých okolností nekalé, ustanovenie, ktoré bez toho, aby ukladalo úplný zákaz reklamy zameranej na deti, ochraňuje ich pred priamym nabádaním na nákupx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xrčiť, so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora, typickú reakciu priemerného spotrebiteľa v danom prípade.
(19) Ak určité vlastnosti, ako napríklad xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxuktu a ekonomické správanie iba týchto spotrebiteľov môže byť touto praktikou narušené spôsobom, ktorý môže obchodník rozumne predvídať, je vhodné zxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxom správania, ktorý umožní obchodníkom účinne uplatňovať zásady tejto smernice v špecifických oblastiach hospodárstva. V odvetviach, v ktorých exixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxj starostlivosti v tomto odvetví. Prostredníctvom kontroly vykonávanej tvorcami kódexu správania na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Spoločenxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxsiahnutia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa by mohli byť organizácie spotrebiteľov informované a zapojené do procesu navrhovania kódexov správaxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtriedky na začatie konania proti nekalým obchodným praktikám na súde alebo správnom orgáne, ktorý je príslušný rozhodovať o sťažnostiach alebo začať xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxkov predloženie dôkazu o správnosti ich skutkových tvrdení.
(22) Je nevyhnutné, aby členské štáty stanovili sankcie za porušenie ustanovení tejto xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe odstránenie prekážok pre fungovanie vnútorného trhu zavedených vnútroštátnymi právnymi predpismi o nekalých obchodných praktikách a poskytnutix xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xraktikách, nemôžu byť dostatočne dosiahnuté členskými štátmi a možno ich preto lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxto smernica rámec toho, čo je nevyhnutné z dôvodu odstránenia prekážok vnútorného trhu a dosiahnutia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.
(24) Je vxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxnie tejto smernice, ktorý môže obsahovať obmedzené predĺženie odchýlky podľa článku 3 ods. 5 a/alebo k zmene a doplneniu iných právnych predpisov o ochxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxá úroveň ochrany spotrebiteľa.
(25) Táto smernica dodržiava základné práva a zachováva zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej úniex
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxého trhu a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o nekaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxebiteľ" je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v rámci obchodných praktík, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely spadajúce mimo rámca jej obchodxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx praktík, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely spadajúce do rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti, x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx "obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom" (ďalej tiež "obchodné praktiky") sú akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm;
e) "podstatné narušenie ekonomického správania spotrebiteľa" je využitie obchodnej praktiky na značné narušenie schopnosti spotrebiteľa uroxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx je dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré nie sú uložené zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením členského štátu, ktoré vymedzujú spráxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiam;
g) "tvorca kódexu" je akýkoľvek subjekt vrátane obchodníka alebo skupiny obchodníkov, ktorý je zodpovedný za vytvorenie a revíziu kódexu spráxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od obchodníka pri jeho konaní voči spotrebiteľom, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi a/axxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje opis základných znakov produktu a jeho cenu spôsobom zodpovedajúcim charakteru použitej obchodnej komunikácie, a tým umožňuje spotrebitexxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xoužitia alebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxchodnej transakcii" je akékoľvek rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých podmienok produkt kúpi, vykoná zaň platbu vcelku alebo v častiach, xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxžať sa konania;
l) "regulované povolanie" je odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ku ktorým je prístup, vykonávanie alebo spôsob výkoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Článok 3
Rozsah pôsobnosti
1. Táto smernica sa uplatňuje na nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom tak, ako sú ustanovené v čláxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxosti, uzavieraní alebo účinkoch zmluvy.
3. Táto smernica sa nedotýka právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov týxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxpismi Spoločenstva upravujúcimi osobitné aspekty nekalých obchodných praktík majú prednosť a na tieto osobitné aspekty sa použijú iné právne predpixx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxoštátnych právnych predpisov, ktoré sú reštriktívnejšie alebo normatívnejšie ako táto smernica a ktoré vykonávajú smernice obsahujúce klauzuly o mxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x musia byť primerané k dosiahnutiu tohto cieľa. Preskúmanie uvedené v článku 18 môže v prípade potreby obsahovať návrh na predĺženie tejto odchýlky na ďxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx
7. Táto smernica sa nedotýka predpisov, podľa ktorých sa určuje právomoc súdov.
8. Táto smernica sa nedotýka podmienok usadenia sa alebo režimov vydxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxokú mieru mravnej bezúhonnosti odborníkov, ktoré môžu členské štáty vyžadovať od odborníkov v súlade s právom Spoločenstva.
9. Vo vzťahu k "finančnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xormatívnejšie ako táto smernica v oblasti, ktorú aproximuje.
10. Táto smernica sa nevzťahuje na uplatňovanie zákonov, iných právnych predpisov a sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxx
xlenské štáty neobmedzia slobodu poskytovať služby ani neobmedzia voľný pohyb tovarov z dôvodov, ktoré spadajú do oblasti, ktorú aproximuje táto smerxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxbornej starostlivosti
a
b) podstatne narušuje alebo je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k pxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxotrebiteľov.
3. Obchodné praktiky, ktoré sú spôsobilé podstatne narušiť ekonomické správanie iba jasne identifikovateľnej skupiny spotrebiteľxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxi spôsobom, ktorý môže obchodník rozumne predpokladať, sa posudzujú z pohľadu priemerného člena tejto skupiny. Tým nie sú dotknuté bežné a oprávnené rxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxä tie, ktoré:
a) sú klamlivé v zmysle článkov 6 a 7,
alebo
b) sú agresívne v zmysle článkov 8 a 9.
5. Príloha I obsahuje výpočet tých obchodných prakxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxzáciou tejto smernice.
Oddiel 1
klamlivé obchodné praktiky
Článok 6
Klamlivé činnosti
1. Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj keď je táto informácia vecne správna vo vzťahu k jednému alebo viacerým nasledujúcim prvkom, pričom v obidvxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxtencia alebo povaha produktu;
b) hlavné znaky produktu, ako je jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo, servis zákxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxožstvo, špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný pôvod alebo očakávané výsledky použitia, alebo výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo kxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbo symbol týkajúci sa priameho alebo nepriameho sponzorstva alebo schválenia obchodníka alebo produktu;
d) cena alebo spôsob výpočtu ceny, alebo exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxho zástupcu, ako je jeho totožnosť a majetok, kvalifikácia, postavenie, uznanie, členstvo v združeniach alebo jeho väzby a vlastníctvo práv priemysexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlebo vrátenie peňazí podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxvislosti, berúc do úvahy všetky jej črty a okolnosti, zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zámeny s akýmkoľvek iným produktom, ochrannou známkou, obchodným menom alebo iným rozlišujúcim znakom účastníka hospodárskej súťaže;
b) neplnenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxväzok, ktorý môže byť preverený,
a
ii) obchodník uvedie v obchodnej praktike, že je viazaný týmto kódexom.
Článok 7
Klamlivé opomenutia konanxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxstriedku, opomenie podstatnú informáciu, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx neurobil.
2. Za klamlivé opomenutie sa taktiež považuje, ak obchodník skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xraktiky, ak už nie je zrejmý z kontextu, a tam, kde v jednom alebo druhom prípade toto spôsobí alebo je pravdepodobné, že spôsobí, že priemerný spotrebitxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxové alebo časové obmedzenia, pri rozhodovaní o tom, či bolo poskytnutie informácie opomenuté, sa vezmú do úvahy tieto obmedzenia a akékoľvek opatrenix xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxúce informácie, ak už nie sú zrejmé z kontextu:
a) hlavné vlastnosti produktu, v rozsahu primeranom komunikačnému prostriedku a produktu;
b) adrexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxo ak vzhľadom na povahu produktu nemožno cenu rozumne stanoviť vopred, spôsob, ktorým sa vypočíta, ako aj v prípade, že je to vhodné, všetky ďalšie náklaxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xáklady;
d) dojednania o spôsobe platby, dodaní, predvedení a vybavovaní sťažností, ak sa odlišujú od požiadaviek odbornej starostlivosti;
e) prx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxené právom Spoločenstva vo vzťahu k obchodnej komunikácii vrátane reklamy alebo marketingu, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený v prílohe II, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxosti, obťažovaním, nátlakom vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraným vplyvom podstatne zhoršuje alebo je spôsobilá významne zhoršiť slobxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
Článok 9
Použitie obťažovania, nátlaku a neprimeraného vplyvu
Pri určení, či používa obchodná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xĺžka trvania;
b) použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania;
c) zneužívanie obchodníkom akéhokoľvek osobitného nešťastia alebo okxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xa produkt;
d) akékoľvek nevýhodné alebo neprimerané mimozmluvné prekážky, ktoré ukladá obchodník v prípade, že si spotrebiteľ želá vykonať práva pxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xegálne.
KAPITOLA 3
KÓDEXY SPRÁVANIA
Článok 10
Kódex správania
Táto smernica nevylučuje kontrolu nekalých obchodných praktík tvorcami kóxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxo orgánmi vykonávajú nezávisle od súdnych alebo správnych konaní uvedených v tom článku.
Opravný prostriedok adresovaný takýmto kontrolným orgánxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxok 11
Vynútiteľnosť
1. Členské štáty zabezpečia existenciu vhodných a účinných prostriedkov na boj proti nekalým obchodným praktikám s cieľom vyxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxbám alebo organizáciám, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov oprávnený záujem na boji proti nekalým obchodným praktikám, vrátane účaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxku na správnom orgáne, ktorý je príslušný rozhodovať o sťažnostiach alebo dať podnet na začatie príslušného konania na súde.
Je na každom členskom štxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dostupné prostriedky na vybavovanie sťažností, vrátane prostriedkov uvedených v článku 10. Tieto možnosti musia byť k dispozícii bez ohľadu na to, či xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxdol,
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xx xxxxo právne prostriedky možno použiť proti tvorcovi kódexu, pokiaľ príslušný kódex podporuje nedodržiavanie právnych požiadaviek.
2. Na základe ustxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxteľom na všetky dotknuté záujmy, najmä verejný záujem, oprávňujú na to, aby:
a) nariadili zastavenie nekalých obchodných praktík alebo začali prísxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxtredne hrozí, zakázali takúto praktiku alebo začali príslušné konanie smerujúce k jej zákazu,
a to aj bez dôkazu o skutočnej strate či škode alebo úmyxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxí ako:
- predbežné opatrenia
alebo
- konečné opatrenia,
pričom každý členský štát sám rozhodne, ktorú z týchto dvoch možností zvolí.
Okrem txxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxch obchodných praktík, ktorých zastavenie bolo nariadené konečným rozhodnutím, mohli:
a) vyžadovať zverejnenie tohto rozhodnutia v plnom alebo sxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxku 1 musia:
a) byť vytvorené tak, aby nevznikali pochybnosti o ich nestrannosti;
b) mať pri rozhodovaní o sťažnostiach dostatočné právomoci na to, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xykonávané výlučne správnym orgánom, musí byť jeho rozhodnutie vždy odôvodnené. V tomto prípade sa musia ďalej prijať ustanovenia o postupoch, prostrxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxodnené zanedbanie výkonu uvedených právomocí.
Článok 12
Súdy a správne orgány: zdôvodnenie tvrdení
Členské štáty prenesú na súdy alebo správnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxázal správnosť skutkových tvrdení vo vzťahu k obchodnej praktike, ak sa taká požiadavka javí so zreteľom na oprávnený záujem obchodníka a iného účastnxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxlade s písmenom a) alebo ak súd alebo správny orgán považuje tento dôkaz za nedostatočný.
Článok 13
Sankcie
Členské štáty stanovia sankcie za porxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Článok 14
Zmeny a doplnenia smernice 84/450/EHS
Smernica 84/450/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. Článok 1 sa nahrádza takto:
"Článok 1
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxma povolená."
2. V článku 2:
- Odsek 3 sa nahrádza takto:
"3. "obchodník" je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná na účely spadajúcx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxá nový odsek:
"4. "tvorca kódexu" je akýkoľvek subjekt, vrátane obchodníka alebo skupiny obchodníkov, ktorý je zodpovedný za vytvorenie a revíziu kxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx 3a
1. Porovnávacia reklama, pokiaľ ide o porovnávanie, je povolená, ak sú splnené tieto podmienky:
a) nie je klamlivá v zmysle článku 2 ods. 2, článkx x x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu [];
b) porovnáva tovary alebo služby, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú určené na ten istx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ktoré môžu zahŕňať cenu;
d) nediskredituje ani neočierňuje ochranné známky, obchodné mená, ďalšie rozlišovacie znaky, tovary, služby, činnosti axxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) nevyužíva nečestnú výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného mena alebo iných rozlišujúcich znakov účastníka hospodárskej súťaže alebo ozxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu ochrannou známkou alebo obchodným menom;
h) nevyvoláva zámenu medzi obchodníkmi, medzi zadávateľom reklamy a účastníkom hospodárskej súťaže alxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx súťaže.
4. Článok 4 ods. 1 sa nahrádza takto:
"1. Členské štáty zabezpečia existenciu primeraných a účinných prostriedkov, ako bojovať proti klamxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxedky zahŕňajú ustanovenia právnych predpisov, ktoré umožnia osobám alebo organizáciám, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov oprávnxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx alebo dať podnet na začatie príslušného súdneho konania.
Je na každom členskom štáte, aby rozhodol o tom, ktorá z týchto možností bude k dispozícii, a xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxedkov uvedených v článku 5.
Je na každom členskom štáte, aby rozhodol:
a) či možno tieto právne prostriedky použiť osobitne alebo spoločne proti vixxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdex podporuje nedodržiavanie právnych požiadaviek."
5. Článok 7 ods. 1 sa nahrádza takto:
"1. Táto smernica nebráni členským štátom, aby si zachoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxmu."
Článok 15
Zmeny a doplnenia smerníc 97/7/ES a 2002/65/ES
1. Článok 9 smernice 97/7/ES sa nahrádza takto:
"Článok 9
Zotrvačný predaj
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxaktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu [] prijmú členské štáty opatrenia nevyhnutné na to, aby oslobodili spotrebiteľa od akéhoxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxza takto:
"Článok 9
Vzhľadom na zákaz praktík zotrvačného predaja ustanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxenských štátov o konkludentnom predĺžení zmlúv na diaľku, ak tieto právne predpisy umožňujú konkludentné predĺženie, prijmú členské štáty opatrenix xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xlánok 16
Zmeny a doplnenia smernice 98/27/ES a nariadenia (ES) č. 2006/2004
1. V prílohe k smernici 98/27/ES sa bod 1 nahrádza takto:
"1. Smernxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx x. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22)"
.
2. V prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xbchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22)"
.
Článok 17
Informovanie
Členské šxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xbchodníkov a tvorcov kódexu, aby informovali spotrebiteľov o svojich kódexoch správania.
Článok 18
Preskúmanie
1. Komisia do 12. 6. 2011 predlxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxizáciu a zjednodušenie práva Spoločenstva týkajúceho sa ochrany spotrebiteľa, a so zreteľom na článok 3 ods. 5 o akýchkoľvek opatreniach, ktoré je potxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxevádzať návrh novelizácie tejto smernice alebo iných príslušných častí práva Spoločenstva.
2. Európsky parlament a Rada sa budú usilovať konať, v sxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 12.6.2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxch alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
Článok 20
Nadobudnutie účinnosti
Táto sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxná členským štátom.
V Štrasburgu 11. mája 2005
Za Európsky parlament
predseda
J. P. Borell Fontelles
Za Radu
predseda
N. Schmit
[1] xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx novembra 2004 (Ú. v. EÚ C 38 E, 15.2.2005, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 24. februára 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Rozhodnutxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xx0, 23.10.1997, s. 18).
[4] Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2002/65/ES (Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16).
[5] Ú. xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx x. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22."
[] Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22."
[12] Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
--------------------------------------xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxie obchodníka, že sa zaviazal dodržiavať kódex správania, pričom tomu tak nie je.
2. Zobrazenie známky dôveryhodnosti, známky kvality alebo ich ekvxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nie je.
4. Tvrdenie, že obchodník (vrátane jeho obchodných praktík) alebo produkt bol schválený, potvrdený alebo povolený orgánom verejnej moci alxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa.
5. Výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, že by obchodník zverejnil akékoľvek rozumné dôvody, pre ktoré môže predpokladať, že nebude sxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu a ponúknutú cenu (vábivá reklama).
6. Výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu a následné:
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
alebo
c) predvedenie jeho chybnej vzorky
s úmyslom podporiť predaj iného produktu (reklama typu nalákať a zmeniť).
7. Nepravdivé vyhlásenie, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxžité rozhodnutie a znemožniť spotrebiteľom, aby mali dostatočnú príležitosť alebo čas na kvalifikovanú voľbu.
8. Záväzok obchodníka, ktorý komunxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xe poskytne spotrebiteľom služby po predaji tovaru, a následné poskytnutie tejto služby iba v inom jazyku bez toho, že by to bolo spotrebiteľovi jasne ozxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxčom tomu tak nie je.
10. Prezentovanie práv, ktoré spotrebiteľom prislúchajú podľa právnych predpisov, ako charakteristickej črty ponuky obchodnxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxé v obsahu alebo obrazom, alebo zvukom jasne identifikovateľné pre spotrebiteľa (skrytá reklama). Toto platí bez toho, aby bola dotknutá smernica 89/xxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
13. Propagovanie podobného produktu, ako je produkt vyrobený konkrétnym výrobcom, a to spôsobom, ktorý úmyselne zavádza spotrebiteľa, aby sa domnxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxtrebiteľ poskytne plnenie za možnosť získať kompenzáciu, ktorá vyplýva hlavne zo zapojenia ďalších spotrebiteľov do tejto schémy, a nie z predaja alexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx
16. Tvrdenie, že produkty sú schopné uľahčiť výhru v hazardných hrách.
17. Nepravdivé tvrdenie, že produkt je schopný liečiť choroby, dysfunkcie alxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aby získal produkt za menej výhodných podmienok, ako sú normálne podmienky na trhu.
19. Tvrdenie v obchodnej praktike, že obchodník ponúkne súťaž alxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxtku" alebo podobne, pričom spotrebiteľ musí zaplatiť čokoľvek iné okrem nevyhnutných nákladov na odpovedanie na obchodnú praktiku a vyzdvihnutie toxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a ktorý vzbudzuje u spotrebiteľa dojem, že si už objednal predávané produkty, pričom tomu tak nie je.
22. Nepravdivé tvrdenie alebo vytvorenie dojmux xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
23. Vytvorenie falošného dojmu, že servis produktu po jeho predaji je dostupný v členskom štáte inom ako ten, v ktorom sa produkt predáva.
Agresívnx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxácnosti spotrebiteľa, ignorujúc žiadosť spotrebiteľa odísť alebo sa nevracať, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom podľa vnútroštátneho práva na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxovými médiami, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom podľa vnútroštátneho práva na účely vymáhania zmluvného záväzku. Toto platí bez toho, aby bol doxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxy, aby predložil dokumenty, ktoré nie je možné rozumne považovať za relevantné pri určení platnosti nároku, alebo systematicky neodpovedať na naliehxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx alebo aby presvedčili svojich rodičov alebo iných dospelých, aby im kúpili propagované produkty. Toto ustanovenie nemá vplyv na článok 16 smernice 89xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxeľ neobjednal, okrem prípadu, že tento produkt je náhradným tovarom dodaným v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 97/7/ES (zotrvačný predaj).
30. Výsxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxého dojmu, že spotrebiteľ už vyhral, vyhrá, alebo potom, čo niečo urobí, vyhrá cenu alebo získa iný rovnocenný prospech, keď v skutočnosti:
- neexistxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, že spotrebiteľ uhradí hotovosť alebo si spôsobí náklady.
[1] Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonoxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx x7.10. 1989, s. 23). Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).
[2] Smernica Euróxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx x xxx, 23.11.1995, s. 31). Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxánky 4 a 5 smernice 97/7/ES
Článok 3 smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb [1]
Článok 3 odxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxáva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností [2]
Článok 3 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch [4]
Články 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 20xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe) [5]
Článok 1 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES zo 16. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/102/EHS o aproxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxx x x x xxxxxxxx xxx2/65/ES
Článok 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) s cieľom upraviť správcovské spoločnosti a zjednodušené prospexxx xxx
xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxpskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení [9]
Článok 19 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. aprxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia [11] (tretia smernica o neživotnom poistení)
Články 5, 7 a 8 smexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxjatí na obchodovanie [12]
[1] Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.
[2] Ú. v. ES L 280, 29.10.1994, s. 83.
[3] Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 27.
[4] Ú. v. ES L 3xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx x.
[6] Ú. v. ES L 101, 1.4.1998, s. 17.
[7] Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 20.
[8] Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3.
[9] Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1. Smernica xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx x. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).
[12] Ú. v. EÚ L 345, 31.12.xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.