Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

32005D0015 pravidlá postupu stanoveného v čl. 30 smernice 2004/17/ES

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx7/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb
(oxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri obstxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx
xxxxe:
(1) Aby sa zabezpečila právna istota, je vhodné stanoviť uverejňovanie oznámení, ktoré sa týkajú začatia postupu v zmysle článku 30 smernice 2004xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx Je takisto vhodné stanoviť informácie, ktoré je potrebné v týchto oznámeniach uviesť.
(2) Po preskúmaní striktných lehôt, ktoré sú stanovené na uskxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 museli obsahovať užitočné a relevantné informácie na preskúmanie žiadosti. Na tento účel je vhodné zostaviť zoznam informácií, ktoré sa v týchto žiaxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx musí uskutočňovať výlučne na základe smernice 2004/17/ES a nesmie obmedzovať uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.
(3) Opatrenia uvedené x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxx sa týkajú uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES, musia prinajmenej obsahovať informácie uvedené v prílohe I tohto rozhodnutia.
2. Kxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxx 2004/17/ES, tento postoj sa prikladá k žiadostiam.
3. Žiadosti a postoje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa zasielajú prostredníctvom elektronických prostxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxjú sa tieto žiadosti a postoje v troch kópiách na nasledujúcu adresu:
Commission européenne
Direction générale Marché intérieur et Services
Dixxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES, Komisia uverejní oznámenie, ktoré bude obsahovať informácie uvedené v prílohe II tohto rozhodnutia, v časti A alebo B poxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxrmácie uvedené v prílohe III tohto rozhodnutia, v časti A alebo B podľa pôvodu žiadosti.
3. Uplatniteľnosť článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES v súlaxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxerejňuje Komisia a ktoré obsahuje informácie uvedené v prílohe IV tohto rozhodnutia, v časti A alebo B podľa pôvodu žiadosti.
4. Oznámenia uvedené v oxxxxxxx xx x x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxára 2005
Za Komisiu
Charlie McCreevy
člen Komisie
--------------------------------------------------
[1] Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------
+++++ ANNEX 1 +++++
+++++ ANNEX 2 +++++
+++++ ANNEX 3 +++++
+++++ ANNEX 4 +++++

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2005/15/ES
CELEX: 32005D0015
Druh predpisu:Rozhodnutie
 
Názov:o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5769)
Autor:Komisia

Eurovoc:uplatňovanie práva EÚ; pridelenie zákazky; dodávka vody; poštová služba; súťažné právo; dopravný podnik; energetický priemysel;
 
Zo dňa: 07.01.2005
Rozoslané: 11.01.2005
Účinnosť od: 31.01.2005
Zrušené: 12.10.2016
Vzťah k:25/2006 Z.z.;

Uverejnené v č. 7/2005 Úradný vestník L na strane 7