Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (8)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

62010CJ0368 Európska komisia/Holandské kráľovstvo

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby - Verejné obstarávanie na dodanie, inštaláciu a údržbu pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxnenia zákazky - Článok 53 ods. 1 - Zadávacie kritériá pre zákazky - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka - Výrobky pochádzajúce z ekologického poľnohospoxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxlňujúce informácie' - Článok 2 - Zásady verejného obstarávania - Zásada transparentnosti - Článok 44 ods. 2 a článok 48 - Preskúmanie vhodnosti a výber uxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxania podnikov'"
Vo veci C-368/10,
ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ podaná 22. júla 2010,
Európska komisia,
x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x zastúpení: C. Wissels a M. de Ree, splnomocnené zástupkyne,
žalovanému,
SÚDNY DVOR (tretia komora),
v zložení: predseda tretej komory K. Lenaertsx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxentka,
so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 26. októbra 2011,
po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 15. decembra xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxa verejnej zákazky na dodanie a obhospodarovanie kávových automatov, ktorá bola uverejnená v
Úradnom vestníku Európskej únie
16. augusta 2008, provixxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxých alebo totožných kritériách,
- pri overení spôsobilosti podnikateľov použila kritériá a dôkazy so zreteľom na udržateľnosť nákupov a spoločenskx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx prinajmenšom na značky s takými istými kritériami,
nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 23 ods. 6 a 8, článku 2, článku 44 ods. 2 a z článku 4x xxxx x x xx xxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132), zmenenej a doplnenej naxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxx xxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxádzajú najmä tieto odôvodnenia:
"(2) Zadávanie zákaziek v členských štátoch v mene štátu, regionálnych alebo miestnych orgánov a ďalších inštitúcix x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť služby a zásad z nich vyplývajúcich, napríklad zásada rovnakého zaobchádzania, zásada nediskriminácie, zásada vzájomného uznávania, zásada propxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxciu vnútroštátnych postupov pri zadávaní takýchto zákaziek Spoločenstvom, založené na týchto zásadách s cieľom zabezpečiť ich účinky a zabezpečiť lxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ako aj s ostatnými pravidlami zmluvy.
...
(5) Podľa článku 6 zmluvy [ES, ktorý zodpovedá článku 11 ZFEÚ] sa požiadavky na ochranu životného prostredix xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xž 6 ZFEÚ a článku 8 ZFEÚ], najmä s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj. Táto smernica preto objasňuje, ako môžu verejní obstarávatelia prispieť x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxožené v rámci zákazky.
...
(29) Technické špecifikácie vypracované verejnými obstarávateľmi musia umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie libexxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxracovať technické špecifikácie z hľadiska funkčných a výkonnostných požiadaviek, a ak je uvedený odkaz na európsku normu, alebo v prípade, ak takáto nxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rovnocennosti by mali mať uchádzači možnosť použiť akúkoľvek formu dôkazu. Verejní obstarávatelia musia byť schopní uviesť dôvod prípadného rozhodxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxácie danej zákazky, môžu stanoviť environmentálne charakteristiky, napríklad výrobnú metódu, a/alebo špecifikovať účinky skupín výrobkov alebo sxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxad európskej environmentálnej značke, (viac)národné environmentálne označenia alebo akékoľvek iné environmentálne označenia, za predpokladu, žx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxí, napr. orgány štátnej správy, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori alebo environmentálne organizácie, a za predpokladu, že označenie je prísxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxadavky stanovené verejným obstarávateľom vzťahujú.
...
(33) Podmienky plnenia zákazky sú v súlade s touto smernicou za predpokladu, že nie sú priamx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxo vzdelávania priamo na mieste výkonu práce, zamestnávania osôb, ktoré majú problémy so začlenením sa do spoločnosti, boja proti nezamestnanosti alexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxzamestnaných alebo na vykonanie opatrení odbornej prípravy pre nezamestnaných alebo mládež, na podstatné splnenie ustanovení základných dohovorox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx sa mali uskutočniť v transparentných podmienkach. Na tento účel by sa mali určiť nediskriminačné kritériá, ktoré verejní obstarávatelia môžu používxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx transparentnosti by sa malo od verejného obstarávateľa vyžadovať, aby uviedol, hneď ako je zákazka daná do súťaže, kritériá výberu účastníkov, ktoré xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania.
...
(46) Zákazky by sa mali zadávať na základe objektívnych kritérií, ktoré zabezpečia súlad so zásadami transparentnosti, nediskriminácix x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxniť, aby sa pri zadávaní zákazky použili iba dve kritériá: ,najnižšia cena' a ,ekonomicky najvýhodnejšia ponuka'.
Na zabezpečenie súladu so zásadou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxožní, aby všetci uchádzači boli primerane informovaní o kritériách a spôsoboch, ktoré sa budú uplatňovať na zistenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxstatočnom časovom predstihu, aby ich uchádzači poznali pri príprave svojich ponúk...
Keď sa verejní obstarávatelia rozhodnú zadať zákazku na záklaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxenia sa musia určiť ekonomické a kvalitatívne kritériá, ktoré ako celok musia umožniť určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pre verejného obstarxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxov z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je definovaný v technických špecifikáciách, a zmerať úžitok za vynaložené peniaze pre každú ponuku.
S cieľom zaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxenky splnené, ekonomické a kvalitatívne kritériá pre zadanie zákazky, napríklad splnenie environmentálnych požiadaviek, môžu verejnému obstarávxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxľ použiť kritériá zamerané na splnenie sociálnych požiadaviek, najmä ako reakciu na potreby - definované v špecifikáciách zákazky - obzvlášť znevýhoxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x V súlade s článkom 1 ods. 2 písm. c) smernice 2004/18 sú verejné zákazky na dodávku tovaru iné verejné zákazky ako verejné zákazky na práce uvedené v písmexx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxčom verejná zákazka, ktorej predmetom je dodávka výrobkov a ktorá taktiež ako vedľajší predmet zahŕňa ich montáž a inštaláciu, sa považuje za verejnú zxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxebo prostredníctvom centrálneho nákupu, ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty sa rovná alebo je vyššia ako 206 000 eur, ak boli zadxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxaziek
Verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne."
5 Bod 1 písm. b) prílohy Vx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnuje požadované charakteristické vlastnosti výrobku..., ako sú napríklad úrovne kvality, úrovne environmentálneho profilu, návrh všetkých požiaxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxka názvu, pod ktorým sa výrobok predáva, terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania a etiketovania, návodu na použitxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxohy VI sa uvedú v dokumentácii k zadávaciemu konaniu...
2. Technické špecifikácie umožňujú rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nemajú za náslexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxlované:
...
b) alebo pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek; funkčné požiadavky [tieto požiadavky -
neoficiálny preklad
] môžu zahŕňxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxejným obstarávateľom umožnili zadanie zákazky;
...
6. Ak verejní obstarávatelia stanovia environmentálne charakteristiky pomocou výkonnostnýxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxkej alebo (viac)národnej environmentálnej značke alebo v akejkoľvek inej environmentálnej značke za predpokladu, že:
- tieto špecifikácie sú vhodxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxeckých informácií,
- environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú vládne inštixxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxávatelia môžu uviesť, že výrobky a služby, ktoré sú označené environmentálnou značkou, sa považujú za výrobky a služby spĺňajúce technické špecifikáxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xkúške od uznávanej inštitúcie.
...
8. Pokiaľ si to nevyžaduje predmet zákazky, technické špecifikácie sa nesmú odvolávať na konkrétnu značku alebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxniky alebo určité výrobky. Takýto odkaz sa povolí len výnimočne, ak nie je možný dostatočne presný a zrozumiteľný opis predmetu zákazky podľa odsekov 3 x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxtelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zákazky, ak sú tieto podmienky v súlade s právom Spoločenstva a sú uvedené v oznámení o vyhláxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxx. 2 tejto smernice stanovuje:
"Verejní obstarávatelia alebo príslušné útvary poskytnú doplňujúce informácie týkajúce sa špecifikácií a akejkoľvex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxihom."
9 Článok 44 smernice 2004/18 s názvom "Overovanie spôsobilosti, výber účastníkov a zadávanie zákaziek" vo svojom odseku 1 stanovuje, že zákazxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xubjektov nevylúčených na základe kritérií týkajúcich sa najmä odborných a technických vedomostí alebo ich spôsobilosti, ktoré sú uvedené v článku 48 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxu úroveň spôsobilosti podľa článkov 47 a 48.
Rozsah informácií uvedených v článkoch 47 a 48 a minimálne úrovne spôsobilosti, vyžadované pri určitej záxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxná spôsobilosť" vo svojom odseku 1 stanovuje:
"Technická a/alebo odborná spôsobilosť hospodárskych subjektov sa posudzuje a preskúmava podľa odsexxx x x xxx
xx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ktoré sú uvedené v tomto odseku, podľa povahy, množstva alebo dôležitosti, ako aj využitia prác, dodávok tovaru alebo služieb. Pokiaľ ide o verejné záxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx dodávok vykonaných za posledné tri roky,
- uvedenie príslušných technikov alebo technických orgánov, prípadne takých, ktorí nepatria do podniku, nxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x študijných a výskumných zariadení podniku,
- ak sú výrobky, ktoré sa majú dodať, zložité alebo najmä ak sa vyžadujú na osobitný účel, kontrola výrobnýxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxstriedkov, ktoré majú k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení, ktoré budú používať, a
- pokiaľ ide o výrobky, ktoré majú byť dodané, vzorky, opisxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxný obstarávateľ v oznámení alebo vo výzve na predloženie ponuky bližšie určí, ktorý spôsob podľa odseku 2 požaduje.
13 Článok 53 smernice 2004/18 stanxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxx xxxxvaní zákazky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky z pohľadu verejného obstarávateľa, rozličné kritériá súvisiace s predmetom príslušnej vexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxové náklady, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, dátum dodania tovaru alebo termín dokončenia, alebo
..."
II -
Okolnosti prexxxxxxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxd-Holland uverejnené oznámenie o verejnom obstarávaní na dodanie a obhospodarovanie kávových automatov s účinnosťou od 1. januára 2009 (ďalej len "oxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx-Holland uzatvorila zmluvu o obhospodarovaní kávových automatov. Táto zmluva má platnosť do 1. januára 2009. Provincia zamýšľa uzavrieť prostredníxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxžitie biologických výrobkov a výrobkov spravodlivého obchodu v kávových automatoch."
16 Časť III bod 1 uvedeného oznámenia sa zaoberá zadávacími poxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxjenia subdodávateľov bod 1.4 tejto časti uvádza "nie" v súvislosti s rubrikou "Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy".
17 Časť Ix xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xstej časti vyplýva, že posledný deň na podanie ponuky je stanovený na 26. septembra 2008 do 12 hod.
B -
Súťažné podklady
18 Oznámenie o vyhlásení verejnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx súťažných podkladov preberá vo svojom prvom odseku pod názvom "Kontext zákazky" obsah bodu 1.5 časti II oznámenia o vyhlásení verejného obstarávaniax xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxdľa ceny."
20 Podkapitola 1.4 súťažných podkladov vo forme stručného zhrnutia opisuje obsah zákazky takto:
"Provincia Noord-Holland stanovila akx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxade prenájmu. Provincia Noord-Holland stanovila ako predmet zákazky aj dodávanie prísad pre automaty... v súlade s požiadavkami a želaniami uvedenýxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxto zákazka vzťahuje na zmluvu uzavretú na tri roky, ktorá môže byť predĺžená o jeden rok.
22 V súlade s podkapitolou 3.4 súťažných podkladov týkajúcou sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxlevantných podmienok zákazky, pričom mohli najmä klásť otázky verejnému obstarávateľovi, ktoré mali viesť k odpovediam v rámci informačného oznámexxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvia, okrem otázok o prípadných zmenách súťažných podkladov alebo o iných podkladoch týkajúcich sa zákazky, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov a maxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxačné oznámenie je uverejnené na internetovej stránke určenej verejným obstarávaniam provincie Noord-Holland, pričom všetkým záujemcom bolo emailxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxadov ako požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač na účely zohľadnenia jeho ponuky, vyjadrené buď vo forme dôvodov vylúčenia, alebo ako minimálne požiaxxxxxx
xx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnotením spokojnosti zákazníkov.
26 Časť 4 uvedenej podkapitoly 4.4 s názvom "Kvalitatívne požiadavky" obsahuje bod 2, ktorý znie takto:
"V rámcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxľnosti nákupov a spoločensky zodpovedného správania podnikov. Akým spôsobom spĺňate kritériá týkajúce sa udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xodpovedná z hľadiska environmentálno-technického, sociálneho a hospodárskeho..."
27 Táto požiadavka sa opätovne uvádza v časti 6, teda v poslednex xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a [spoločensky zodpovedné správanie podnikov: kritérium
knock out
]".
28 Časť 1 podkapitoly 5.2 súťažných podkladov s názvom "Minimálne požiadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxa A súťažných podkladov s názvom "Profil požiadaviek" obsahuje najmä tieto body:
"31 Provincia Noord-Holland používa v súvislosti s konzumáciou kávx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxximum] 15 [bodov. Posúdenie:] prianie[.]"
30 Z príloh a zo všeobecnej štruktúry súťažných podkladov vyplýva, že uvedený bod 35 sa týka niektorých príxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxbra 2008 provincia Noord-Holland uverejnila body 11 a 12 informačného oznámenia, ktoré je upravené v podkapitole 2.3 súťažných podkladov. Tieto body xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alebo ekvivalentné[?]". Verejný obstarávateľ odpovedal takto:
"00011 ... [bod] 31 ...
...
Pokiaľ spočívajú na porovnateľných alebo totožných krxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xx xxx
xxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxrópskej únie
24. decembra 2008 vyplýva, že zákazka bola pridelená holandskej spoločnosti Maas International.
D -
Značky EKO a MAX HAVELAAR
33 V súlaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkto.
1. Značka EKO
34 Holandská súkromná značka EKO sa udeľuje na výrobky, ktoré minimálne z 95 % pozostávajú zo zložiek ekologického poľnohospodársxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxoré bolo v čase skutkových xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 198, s. 1; Mim. vyd. 15/002, s. 39), zmenenom a doplnenom nariadením Rady (ES) č. 392/2004 z 24. februára 20xx xxx xx xx x xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poverený kontrolami dodržiavania povinností uvedených v tomto nariadení.
35 EKO je ochranná známka zapísaná na Úrade pre harmonizáciu vnútorného txxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxľa holandského občianskeho práva v súlade s normami, ktoré vydáva referenčná medzinárodná organizácia Fairtraide Labelling Organisation (FLO). Poxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxivého obchodu, osvedčuje, že výrobky, ktorým je udelená, boli nakúpené za spravodlivú cenu a za spravodlivých podmienok od organizácií tvorených droxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cena musí pokrývať všetky náklady, táto cena musí obsahovať príplatok vo vzťahu k trhovej cene, výroba musí byť predbežne financovaná a dovozca musí s vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ÚHVT.
III -
Konanie pred podaním žaloby a konanie na Súdnom dvore
39 Dňa 15. mája 2009 zaslala Komisia Holandskému kráľovstvu výzvu. Podľa nej sú súťažxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxR a EKO, resp. značky založené na porovnateľných alebo totožných kritériách, pre čaj a kávu, ktoré sa majú dodávať, že tieto značky uvádzajú ako zadávacxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxo systému uvedeného v tejto súvislosti v danej smernici.
40 Listom zo 17. augusta 2009 Holandské kráľovstvo pripustilo, že sporná zákazka obsahovala xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxi potenciálne zaujímať, pričom spochybnilo niekoľko výhrad, ktoré vzniesla Komisia.
41 Dňa 3. novembra 2009 zaslala Komisia tomuto členskému štátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx to, aby dosiahol súlad s týmto stanoviskom v lehote dvoch mesiacov od jeho doručenia.
42 Listom z 31. decembra 2009 uvedený členský štát spochybnil dôvxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxra 2001 bol povolený vstup Dánskeho kráľovstva do konania ako vedľajšieho účastníka na podporu tvrdení Holandského kráľovstva. Ukončenie tohto vedľxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx x
x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xodporu svojej žaloby tri žalobné dôvody.
46 Prvý a tretí žalobný dôvod sa týkajú používania značiek EKO a MAX HAVELAAR v rámci technických špecifikácix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxí odseku 8 toho istého článku, pokiaľ ide o používanie značky MAX HAVELAAR. Tretí žalobný dôvod vychádza z porušenia článku 53 ods. 1 uvedenej smernice a xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxseli s predmetom predmetnej zákazky.
47 Druhý žalobný dôvod sa týka požiadavky dodržiavania "kritérií udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpovexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxernice 2004/18, keďže táto požiadavka nezodpovedá žiadnej z požiadaviek, ktoré tieto ustanovenia povoľujú, na porušení článku 44 ods. 2 druhého podoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxej smernice, keďže výrazy "udržateľnosť nákupov" a "spoločensky zodpovedné správanie podnikov" nie sú vyjadrené dostatočne jasným spôsobom.
A -
Úvxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x údržba nápojových automatov, ako aj dodávky výrobkov potrebných na ich fungovanie prostredníctvom prenájmu, je verejnou zákazkou na dodávku tovaru x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa približnej hodnoty tejto zákazky, teda 760 000 eur. Je teda potrebné skonštatovať uplatniteľnosť tejto smernice na uvedenú zákazku, pokiaľ ide o praxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x otázke rozsahu požiadavky a priania uvedených v bode 31 a v bode 35 prílohy A súťažných podkladov. Komisia odkazujúc na tieto body tvrdí, že táto požiadaxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxľných alebo totožných kritériách, ak sa zohľadnia body 11 a 12 informačného oznámenia. Podľa Holandského kráľovstva naopak z časti II bodu 1.5 oznámenxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxné výrobky pochádzali z ekologického poľnohospodárstva, resp. zo spravodlivého obchodu, pričom uvedenie predmetných alebo rovnocenných značiek mxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxadá Holandské kráľovstvo.
52 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že rozsah súťažných podkladov treba vymedziť z pohľadu potenciálnych uchádxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxpskej únii k verejným zákazkám, o ktoré majú záujem (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. januára 2007, Auroux a i., C-220/05, Zb. s. I-385, bod 53). V prejexxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xržbe uvedených značiek.
53 Táto požiadavka a toto prianie sú totiž vyjadrené v prílohe súťažných podkladov obsahujúcich "Profil požiadaviek", ktorx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxýhradne odkazujú na značky EKO a MAX HAVELAAR, pričom sú vylúčené všetky alternatívy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxliš konkrétny výraz, pokiaľ ide o jeho rozsah, podľa ktorého "dôležitým aspektom je snaha provincie Noord-Holland zvýšiť použitie biologických výroxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxe 1.3 súťažných podkladov, teda mimo časti dokumentácie k zadávaciemu konaniu venovanej požiadavkám a prianiam verejného obstarávateľa, by mohol znxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx spravodlivého obchodu.
54 V druhom rade neskoršie spresnenia uvedené v bodoch 11 a 12 informačného oznámenia, podľa ktorých odkaz na značky EKO a MAX Hxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch, nie je možné zohľadniť na základe článku 39 ods. 2 smernice 2004/18.
55 Ako uviedla generálna advokátka v bode 71 svojich návrhov, doplňujúce inforxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcie, nemôžu však, hoci aj vo forme opráv, zmeniť rozsah podstatných podmienok zákazky, ku ktorým patria technické špecifikácie a zadávacie kritériá, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxožení ponuky, alebo naopak o tom, že sa na predmetnom zadávacom konaní nezúčastnia. Uvedené vyplýva zo samotného použitia výrazu "doplňujúce informáxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xd uplynutia lehoty stanovenej pre prijímanie ponúk.
56 V tejto súvislosti zásada rovnosti zaobchádzania, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xpozri v tomto zmysle rozsudok z 10. decembra 2009, Komisia/Francúzsko, C-299/08, Zb. s. I-11587, body 41 a 43).
57 Je preto potrebné skonštatovať, že dxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx EKO a MAX HAVELAAR, a na druhej strane obsahovala prianie, aby dodávané prísady niesli tie isté značky.
B -
O prvom žalobnom dôvode založenom na porušenx xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxisia, sa týka požiadavky uvedenej v bode 31 prílohy A súťažných podkladov, podľa ktorej "provincia Noord-Holland používa v súvislosti s konzumáciou kxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx
xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxívanie značky EKO v rámci technických špecifikácií týkajúcich sa dodávanej kávy a čaju
a) Argumentácia účastníkov konania
59 V prvej časti prvého žaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu, to znamená značkou osvedčujúcou, že tieto výrobky pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva, predstavuje opis vlastností vyžadovaných pre prxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtie takých environmentálnych značiek, akou je značka EKO, v rámci formulácie environmentálnych charakteristík, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxzi hospodárskymi subjektmi v predmetnej oblasti činnosti jasne odkazovala tieto subjekty na výrobky pochádzajúce z ekologického poľnohospodárstvxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xubjekt majúci záujem o zákazku by v každom prípade na internete bez problémov našiel opis kritérií vzťahujúcich sa na túto značku, alebo by sa na ne v tejtx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxti zaobchádzania tým, že potenciálny uchádzač by mohol z dôvodu nepochopenia tohto údaja stratiť o spornú zákazku záujem alebo sa dostať do značného omxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxie formulované pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, pričom tieto požiadavky môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky. V súladx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxrné, že značka EKO je založená na environmentálnych charakteristikách a spĺňa podmienky uvedené v článku 23 ods. 6 smernice 2004/18, predstavuje tak "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxávaného čaju a kávy vo vzťahu k tejto značke, určila v tejto súvislosti technickú špecifikáciu. Túto časť prvého žalobného dôvodu je teda potrebné presxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa zákaziek, verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne. Tieto zásady majú kľúxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxané. Článok 23 ods. 2, článok 23 ods. 3 písm. b) a posledná veta odôvodnenia 29 smernice 2004/18 preto zdôrazňujú, že technické špecifikácie musia umožňxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdárskej súťaži, že musia byť dostatočne presné na to, aby uchádzačom umožnili určiť predmet zákazky a aby verejným obstarávateľom umožnili zadanie záxxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xmernice 2004/18 je potrebné vykladať vzhľadom na tieto úvahy.
63 Zo znenia prvého pododseku tohto ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ide o požiadavky týkxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxentálnej značky, nie však environmentálnu značku ako takú. Požiadavka presnosti uvedená v článku 23 ods. 3 písm. b) smernice 2004/18 - na ktorú odkazujx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxly uľahčenia overenia dodržania takejto požiadavky druhý pododsek tohto článku 23 ods. 6 verejných obstarávateľov okrem toho oprávňuje na to, aby uvixxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcifikácie. Tento druhý pododsek však nerozširuje rozsah prvého pododseku uvedeného článku 23 ods.6, keďže umožňuje použiť samotnú environmentálnu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xný vhodný dôkazný prostriedok, ako napr. technickú dokumentáciu výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.
66 V zostávajúcej časti je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxcami, sú primerane informované a postupujú s náležitou starostlivosťou, z takéto legitímneho očakávania vyplýva, že samotný verejný obstarávateľ fxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxto očakávanie sa nemôže
a fortiori
uplatňovať na účely toho, aby boli verejní obstarávatelia zbavení povinností, ktoré im ukladá smernica 2004/18.
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xk sa odvoláva na charakteristiky definované environmentálnou značkou, pričom táto povinnosť ani zďaleka nie je prílišným formalizmom, je nevyhnutnx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxz toho, aby boli vystavení riziku, ktoré je spojené s vyhľadávaním informácií a s možnými zmenami kritérií súvisiacimi s niektorou z environmentálnycx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxeristík, keďže značka EKO informuje o biologickom pôvode výrobkov, ktoré sú ňou označené, vyžadovalo uviesť všetky pravidlá nariadenia č. 2092/91, čx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania alebo v súťažných podkladoch na zákony a iné právne predpisy týkajúce sa určitých technických špecifikácií, ak je takýto odkaz v praxi nxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxtovaný, body 64 a 65). Keďže uvádzanie poľnohospodárskych produktov pochádzajúcich z ekologického spôsobu produkcie, ktoré sú ako také prezentovanxx xx xxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxrazom "technická špecifikácia" v zmysle bodu 1 písm. b) prílohy VI smernice 2004/18 alebo s článkom 23 ods. 3 tejto smernice, v súťažných podkladoch uvixxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxesnenie uvedené v bode 11 informačného oznámenia, podľa ktorého sa odkaz na značku EKO vzťahuje aj na rovnocennú značku, je okrem toho, čo už bolo uvedenx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch špecifikácií zodpovedajúcich predmetnej značke.
70 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že provincia Noord-Holland tým, že v súťažných podkladoch vxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxinované touto environmentálnou značkou, stanovila technickú špecifikáciu nezlučiteľnú s článkom 23 ods. 6 smernice 2004/18. Vzhľadom na to je prvá čxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxužívanie značky MAX HAVELAAR v rámci technických špecifikácií týkajúcich sa dodávanej kávy a čaju
a) Argumentácia účastníkov konania
71 x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxX HAVELAAR alebo inou rovnocennou značkou, to znamená značkou osvedčujúcou, že tieto výrobky pochádzajú zo spravodlivého obchodu, predstavuje opis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxpore s odsekom 8 tohto článku, ktorý v podstate uvádza, že technické špecifikácie sa nesmú "odvolávať na konkrétnu značku alebo zdroj, alebo na určitý pxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxky", pričom uvedená značka, ktorá je zapísanou ochrannou známkou, patrí do každej z týchto kategórií.
72 Holandské kráľovstvo v prvom rade spochybňuxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxy, a tvrdí, že išlo o sociálne podmienky uplatniteľné na nákup výrobkov dodávaných v rámci plnenia spornej zákazky, na ktoré sa vzťahuje pojem "podmienxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxckú špecifikáciu, spochybňuje uplatniteľnosť článku 23 ods. 8 tejto smernice.
b) Posúdenie Súdnym dvorom
73 Ako už bolo uvedené v bode 37 tohto rozsuxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxhu k trhovým podmienkam od organizácií tvorených drobnými výrobcami v rozvojových krajinách. Zo spisu vyplýva, že táto značka je založená na štyroch kxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxvaná a že dovozca musí s výrobcami udržiavať dlhodobé obchodné vzťahy.
74 Treba skonštatovať, že takéto kritériá nezodpovedajú definícii pojmu techxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxv, ich výroby, balenia alebo použitia, a nie na podmienky, za ktorých tieto výrobky získal dodávateľ od výrobcu.
75 Naproti tomu dodržanie týchto kritxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx týkať okrem iného sociálnych aspektov. Požiadavka, aby dodávaná káva a čaj pochádzali od drobných výrobcov v rozvojových krajinách, s ktorými boli naxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx článok 26.
77 Je však potrebné skonštatovať, že v rámci konania pred podaním žaloby, napokon rovnako ako v návrhu na začatie konania, Komisia kritizovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxia uplatnená v tejto súvislosti sa uplatní
mutatis mutandis
na podmienku plnenia, ktorá sa riadi článkom 26 tejto smernice.
78 Keďže je predmet žalobx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxch dôvodoch a tvrdeniach ako odôvodnené stanovisko, takže výhrada, ktorá nebola vznesená v odôvodnenom stanovisku, je v konaní na Súdnom dvore neprípxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx Preto treba druhú časť prvého žalobného dôvodu zamietnuť ako neprípustnú.
C x
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxetí žalobný dôvod súvisí s prvým, keďže Komisia v ňom namieta aj proti tomu, že sa v dokumentácii k zadávaciemu konaniu odkazuje na značky EKO a MAX HAVELAxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxhto rozsudku, odkazom na dokumentáciu k zadávaciemu konaniu, ktorá stanovuje zadávacie kritériá v tomto zadávacom konaní, provincia Noord-Holland xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxmentácia účastníkov konania
82 Komisia v podstate tvrdí, že takéto kritérium pre zadanie zákazky dvakrát porušuje článok 53 smernice 2004/18. Na jedxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé sa majú dodať, ale všeobecnej politiky uchádzačov, najmä v prípade značky MAX HAVELAAR. Na druhej strane uvedené kritérium pre zadanie zákazky nie je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxciálnych uchádzačov iných ako holandských uchádzačov alebo uchádzačov, ktorí nemajú značky EKO a/alebo MAX HAVELAAR na svojich výrobkoch.
83 Podľa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxe hospodárske subjekty v predmetnom odvetví činnosti, spočívajú na kritériách vychádzajúcich z právnej úpravy Únie v oblasti ekologickej výroby poľxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxemcov spomedzi hospodárskych subjektov (pokiaľ ide o značku MAX HAVELAAR), a potenciálny uchádzač postupujúci so zvyčajnou náležitou starostlivosxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxké požiadavky, ako sú požiadavky týkajúce sa technických špecifikácií, ktoré sú uvedené v článku 23 tejto smernice, a to celkom logicky, keďže sa nepožxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxorý sa týka najmä dodávok výrobkov pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva a zo spravodlivého obchodu, a skutočnosť, že je splnené, vypovedx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xísm. a) smernice 2004/18, ak sa, ako je to v prejednávanom prípade, verejný obstarávateľ rozhodne zadať zákazku uchádzačovi, ktorý mu predloží ekonomxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdené ustanovenie obsahuje, ako vyplýva z použitia výrazu "napríklad", príkladný výpočet možných kritérií.
85 Článok 53 smernice 2004/18 je ďalej roxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxatívne. Medzi príkladmi, ktoré uvádza odsek 1 písm. a) tohto článku, sa nachádzajú najmä environmentálne charakteristiky. Ako uviedla generálna advxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa splnenie sociálnych požiadaviek, najmä ako reakciu na potreby - definované v špecifikáciách zákazky - obzvlášť znevýhodnených skupín osôb, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxstiť, že verejní obstarávatelia sú takisto oprávnení zvoliť si zadávacie kritériá založené na sociálnych aspektoch, ktoré sa môžu týkať užívateľov sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxovuje, aby zadávacie kritériá súviseli s predmetom zákazky. V tejto súvislosti odôvodnenie 46 tejto smernice vo svojom treťom odseku spresňuje, že "uxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxka predmetu zákazky, ktorý je definovaný v technických špecifikáciách, a zmerať úžitok za vynaložené peniaze pre každú ponuku", pričom "ekonomicky nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxôvodnenia, dodržiavanie zásad rovnosti, nediskriminácie a transparentnosti vyžaduje, aby zadávacie kritériá boli objektívne, čo zaručuje, že porxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxnému obstarávateľovi dávali neobmedzenú slobodu výberu (pozri, pokiaľ ide o analogické ustanovenia smerníc predchádzajúcich smernicu 2004/18, roxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxazňuje v druhom odseku uvedeného odôvodnenia, tie isté zásady verejnému obstarávateľovi nariaďujú, aby vo všetkých štádiách postupu vedúceho k zadaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xusia byť formulované tak, aby všetkým primerane informovaným uchádzačom, ktorí postupujú s náležitou starostlivosťou, umožnili porozumieť ich prexxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozsudok zo 4. decembra 2003, EVN a Wienstrom, C-448/01, Zb. s. I-14527, body 56 až 58).
89 Na účely posúdenia dôvodnosti výhrady smerujúcej k neexistxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxrých sú založené značky EKO a MAX HAVELAAR. Ako vyplýva z bodov 34 a 37 tohto rozsudku, tieto kritériá charakterizujú výrobky pochádzajúce z ekologickéxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxjednávanú vec, nariadenie č. 2092/91, druhé a deviate odôvodnenia tohto nariadenia uvádzajú, že táto metóda výroby prispieva k ochrane životného proxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxýva, že kritériá stanovené nadáciou, ktorá udeľuje značku MAX HAVELAAR, majú za cieľ podporovať drobných výrobcov v rozvojových krajinách udržiavanxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxdanie zákazky sa týkalo environmentálnych charakteristík a sociálnych aspektov, ktoré patria do rámca článku 53 ods. 1 písm. a) smernice 2004/18.
90 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxávok kávy, čaju a iných prísad nevyhnutných na prípravu nápojov ponúkaných v automatoch. Zo znenia sporného kritéria pre zadanie zákazky vyplýva, že txxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
91 Napokon, ako vyplýva z bodu 110 návrhov generálnej advokátky, nevyžaduje sa, aby sa kritérium pre zadanie zákazky týkalo inherentnej vlastnosti výxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x oblasti verejných zákaziek nebráni tomu, aby v rámci zákazky na dodávky elektriny verejný obstarávateľ uplatnil kritérium pre zadanie zákazky spočíxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxbok pochádzal zo spravodlivého obchodu.
92 Treba teda skonštatovať, že sporné kritérium pre zadanie zákazky súvisí s predmetom predmetnej zákazky, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxhradu týkajúcu sa toho, že provincia Noord-Holland povýšila držanie vymedzených značiek na kritérium pre zadanie zákazky, treba uviesť, že v zmysle bxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, povedie k udeleniu určitého počtu bodov v rámci rozhodovania o poradí konkurenčných ponúk na účely zadania zákazky. Túto podmienku je potrebné preskxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxužitia značiek, zákonodarca Únie poskytol určité presné údaje týkajúce sa dopadu týchto požiadaviek v kontexte technických špecifikácií. Ako vyplýxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxčne presné na to, aby uchádzačom umožnili určiť predmet zákazky a aby verejným obstarávateľom umožnili jej zadanie, v odseku 6 toho istého článku povolxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xšak povýšiť environmentálnu značku na technickú špecifikáciu, keďže takáto značka sa môže použiť len ako predpoklad, že výrobky, ktoré sú touto značkxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxho, čo tvrdí Holandské kráľovstvo, nie je žiadny dôvod domnievať sa, že zásady rovnosti, nediskriminácie a transparentnosti majú odlišné dôsledky, pxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxená spomedzi tých, ktoré spĺňajú požiadavky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v rámci technických špecifikácií.
96 Pokiaľ ide o neskoršie spresnxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx bolo uvedené v bodoch 54 až 56 tohto rozsudku, potrebné zdôrazniť, že takéto spresnenie nemôže v žiadnom prípade vyplniť chýbajúce spresnenie kritérixx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxkladoch stanovila, že skutočnosť, že niektoré dodávané výrobky sú označené vymedzenými značkami, má viesť k udeleniu určitého počtu bodov v rámci výbxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxvek vhodným spôsobom preukázané, že výrobok tieto kritériá spĺňa, stanovila kritérium pre zadanie zákazky nezlučiteľné s článkom 53 ods. 1 písm. a) smxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx18, pokiaľ ide o požiadavku týkajúcu sa dodržania kritérií "udržateľnosti nákupov" a "spoločensky zodpovedného správania podnikov"
98 Druhý žalobxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xariaďuje dodržiavať "kritériá udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpovedného správania podnikov" najmä prispievaním k udržateľnosti trhu s kávxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxdli, akým spôsobom uvedené kritériá spĺňajú.
1. Argumentácia účastníkov konania
99 V prvej časti tohto žalobného dôvodu Komisia tvrdí, že predmetnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx18, keďže nesúvisí s kritériami uvedenými v poslednom uvedenom článku, ktorý zavádza uzavretý systém. Holandské kráľovstvo v prvom rade tvrdí, že tátx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvka patrí do systému zavedeného v uvedenom článku 48, s odkazom na jeho odsek 2 písm. c), ktorý sa týka opisu technických zariadení a opatrení použitých dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xchádzači preukázať, že sú schopní plniť zákazku v súlade s vysokými kvalitatívnymi kritériami.
100 Druhá časť toho žalobného dôvodu založená na poruxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxkou a predmetom zákazky, čo žalovaný členský štát spochybňuje, keďže udržateľnosť nákupov a spoločensky zodpovedné správanie podnikov majú podľa nexx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxej časti uvedeného žalobného dôvodu Komisia poukazuje na porušenie článku 2 smernice 2004/18, keďže pojmy "udržateľnosť nákupov" a "spoločensky zodxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxžne informovaný podnikateľ a okrem toho sú hojne zdokumentované na internete.
2. Posúdenie Súdnym dvorom
a) O kvalifikácii predmetného ustanovenix xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxriá udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpovedného správania podnikov" najmä prispievaním k udržateľnosti trhu s kávou a k výrobe kávy, ktorá je zoxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtiky uchádzačov, a preto súvisí s ich technickou a odbornou spôsobilosťou v zmysle článku 48 smernice 2004/18. Naproti tomu sa podľa Holandského kráľoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nemožno uznať. Sporné ustanovenie totiž bolo uvedené v štvrtej časti podkapitoly 4.4 súťažných podkladov s názvom "Kritériá spôsobilosti/minimálnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxo smernice, ktoré sú nazvané "Ekonomická a finančná situácia" a "Technická a/alebo odborná spôsobilosť". Okrem toho xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a skúsenosť uchádzačov, teda prvkov výslovne stanovených v uvedených článkoch 47 a 48. Okrem toho "kritériá spôsobilosti" boli definované v úvodnej čxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx jeho ponuka posúdila, takže sa javia ako odlišujúce sa od ponuky vo vlastnom zmysle. Nakoniec predmetná požiadavka bola formulovaná všeobecne, a nie šxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xtorá sa týka minimálnej úrovne odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným obstarávateľom v zmysle článku 44 ods. 2 a článku 48 smernice 2004/18. Pretx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx5 Ako vyplýva z odsekov 1 a 6, článok 48 smernice 2004/18 vymenúva vyčerpávajúcim spôsobom prvky, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ posúdiť x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxximálnu úroveň spôsobilosti, ktorú musí spĺňať uchádzač na to, aby sa jeho ponuka zohľadnila na účely zadania zákazky, táto úroveň môže byť stanovená poxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxilosť.
106 Na rozdiel od toho, čo tvrdí Holandské kráľovstvo, požiadavka dodržania "kritérií udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpovedného sprxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx "[spôsobu, akým uchádzač] spĺň[a] kritériá týkajúce sa udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpovedného správania podnikov [a] prispieva k zlepšexxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmieňať s "opisom technických zariadení a opatrení použitých dodávateľom tovarov... na zabezpečenie kvality a študijných a výskumných zariadení podxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xx toho istého odseku, sa musí totiž v kontexte uvedeného článku 48 chápať ako technická kvalita poskytnutia služieb alebo dodania tovaru typu, ktorý je pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxovať od uchádzačov, aby ho informovali, pokiaľ ide o spôsob, akým kontrolujú a zaručujú kvalitu tohto poskytnutia služieb alebo dodania tovaru, a to v mxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxnimálnej úrovne spôsobilosti v súťažných podkladoch podmienku, podľa ktorej uchádzači musia dodržiavať kritériá udržateľnosti nákupov a spoločenxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxná z hľadiska environmentálno-technického, sociálneho a hospodárskeho, stanovila minimálnu úroveň technickej spôsobilosti, ktorú nepovoľuje člxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxparentnosti implikuje, aby všetky podmienky a spôsoby postupu vedúceho k zadaniu zákazky boli formulované jasne, presne a jednoznačne v oznámení o vyxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozsah a vykladať ich rovnakým spôsobom, a na druhej strane aby bol verejný obstarávateľ schopný skutočne overiť, či ponuky uchádzačov zodpovedajú krxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx
x10 Ako však uviedla generálna advokátka v bode 146 svojich návrhov, je potrebné konštatovať, že požiadavky týkajúce sa dodržiavania "kritéri[í] týkaxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxobe kávy, ktorá je zodpovedná z hľadiska environmentálno-technického, sociálneho a hospodárskeho", nie sú natoľko jasné, presné a jednoznačné, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxé platí a
fortiori
, pokiaľ ide o požiadavku, aby uchádzači uviedli vo svojej ponuke "akým spôsobom spĺňa[jú]" uvedené kritériá alebo "akým spôsobom..x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxie musia presne poskytnúť.
111 Preto provincia Noord-Holand tým, že v sporných súťažných podkladoch uložila uchádzačom povinnosť dodržiavať "kritxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x výrobe kávy, ktorá je zodpovedná z hľadiska environmentálno-technického, sociálneho a hospodárskeho" a uviesť v ponuke "akým spôsobom spĺňa[jú]" uxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnie, ktoré nedodržiava povinnosť transparentnosti stanovenú v článku 2 smernice 2004/18.
112 V dôsledku toho zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxámenia uverejneného v
Úradnom vestníku Európskej únie
16. augusta 2008, provincia Noord-Holland:
- stanovila technickú špecifikáciu nezlučiteľnx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx toho, aby použila podrobné špecifikácie,
- stanovila zadávacie kritériá nezlučiteľné s článkom 53 ods. 1 písm. a) tejto smernice, keďže stanovila, žx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxhodnejšej ponuky bez toho, aby vymenovala kritériá, na ktorých sa tieto značky zakladajú, a ani nepovolila, aby mohlo byť akýmkoľvek vhodným spôsobom xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxdenej smernice, keďže stanovila ako kritériá spôsobilosti a minimálnej úrovne spôsobilosti v súťažných podkladoch podmienku, podľa ktorej uchádzaxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxeva[jú] k udržateľnosti trhu s kávou a k výrobe kávy, ktorá je zodpovedná z hľadiska environmentálno-technického, sociálneho a hospodárskeho", a
- pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxrej uchádzači musia dodržiavať "kritériá udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpovedného správania podnikov" a uviesť, ako tieto kritériá dodržuxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé mu vyplývajú z vyššie uvedených ustanovení. Z tých istých úvah vyplýva, že žaloba musí byť v zostávajúcej časti zamietnutá.
V -
O trovách
113 Podľa člxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxsle navrhnuté. Keďže Komisia navrhla zaviazať Holandské kráľovstvo na náhradu trov konania a Holandské kráľovstvo nemalo úspech v podstatnej časti sxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xráľovstvo si tým, že v rámci zadávania verejnej zákazky na dodanie a obhospodarovanie kávových automatov, ktorá bola predmetom oznámenia uverejnenéxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek nx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xiektoré dodávané výrobky boli označené vymedzenou environmentálnou značkou, namiesto toho, aby použila podrobné špecifikácie,
-
stanovila zadávxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxmedzenými značkami, má viesť k udeleniu určitého počtu bodov v rámci výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky bez toho, aby vymenovala kritériá, na ktxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxa minimálnu úroveň technickej spôsobilosti, ktorú nepovoľuje článok 44 ods. 2 a článok 48 tej istej smernice, keďže stanovila ako kritériá spôsobilosxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvať "kritériá udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpovedného správania podnikov" a uviesť, ako tieto kritériá dodržujú a "prispieva[jú] k udržatxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxxnie, ktoré je v rozpore s povinnosťou transparentnosti stanovenou v článku 2 tej istej smernice, keďže stanovila podmienku, podľa ktorej uchádzači muxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxjú] k udržateľnosti trhu s kávou a k výrobe kávy, ktorá je zodpovedná z hľadiska environmentálno-technického, sociálneho a hospodárskeho",
nesplnixx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxadiť trovy konania.
Podpisy
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:C-368/10
CELEX: 62010CJ0368
Druh predpisu:Rozsudok
 
Názov:Vec C-368/10. Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. mája 2012. Európska komisia proti Holandskému kráľovstvu. Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2004/18/ES - Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby - Verejné obstarávanie na dodanie, inštaláciu a údržbu prístrojov na distribúciu teplých nápojov a dodanie čaju, kávy a ostatných prísad - Článok 23 ods. 6 a 8 - Technické špecifikácie - Článok 26 - Podmienky plnenia zákazky - Článok 53 ods. 1 - Zadávacie kritériá pre zákazky - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka - Výrobky pochádzajúce z ekologického poľnohospodárstva a spravodlivého obchodu - Používanie značiek v rámci formulácie technických špecifikácií a zadávacích kritérií - Článok 39 ods. 2 - Pojem ,doplňujúce informácie' - Článok 2 - Zásady verejného obstarávania - Zásada transparentnosti - Článok 44 ods. 2 a článok 48 - Preskúmanie vhodnosti a výber uchádzačov - Minimálna úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti - Dodržanie ,kritérií udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpovedného správania podnikov'. Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. mája 2012. Európska komisia proti Holandskému kráľovstvu. Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2004/18/ES - Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby - Verejné obstarávanie na dodanie, inštaláciu a údržbu prístrojov na distribúciu teplých nápojov a dodanie čaju, kávy a ostatných prísad - Článok 23 ods. 6 a 8 - Technické špecifikácie - Článok 26 - Podmienky plnenia zákazky - Článok 53 ods. 1 - Zadávacie kritériá pre zákazky - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka - Výrobky pochádzajúce z ekologického poľnohospodárstva a spravodlivého obchodu - Používanie značiek v rámci formulácie technických špecifikácií a zadávacích kritérií - Článok 39 ods. 2 - Pojem ,doplňujúce informácie' - Článok 2 - Zásady verejného obstarávania - Zásada transparentnosti - Článok 44 ods. 2 a článok 48 - Preskúmanie vhodnosti a výber uchádzačov - Minimálna úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti - Dodržanie ,kritérií udržateľnosti nákupov a spoločensky zodpovedného správania podnikov'.
Autor:Súdny dvor ES

Eurovoc:
 
Zo dňa: 10.05.2012
Rozoslané: 10.05.2012
Účinnosť od: 10.05.2012
Zrušené: -

Uverejnené v č. 2012 Zbierka rozhodnutí ESD na strane 0