32004R2006

spolupráca v oblasti ochrany spotrebiteľa

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (68)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (12)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ("nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa")
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],
po porade s Výborom regiónov,
v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx [3] uznala potrebu pokračovať v úsilí ohľadne zlepšenia spolupráce medzi štátnymi správami a vyzvala členské štáty a Komisiu, aby prednostne preskúmxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xredpisovna ochranu záujmov spotrebiteľov, nie sú prispôsobené problémom spojeným s ich vynucovaním na vnútornom trhu a v týchto prípadoch nie je v súčxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxánmi pri odhaľovaní, vyšetrovaní a zastavení alebo zákaze porušovania právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov v rámci Spoločenstva. Výxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxesídlia v rámci Spoločenstva. Tak je narušená hospodárska súťaž pre predávajúcich a dodávateľov, ktorí dodržujú právo, a ktorí obchodujú vnútroštátxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xa následok narušenie ich dôvery vo vnútorný trh.
(3) Z tohto dôvodu je vhodné uľahčiť spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy zodpovednými za vynucxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxvaniu vnútorného trhu, kvalite a jednotnosti pri vynucovaní právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov a dohľadu nad ochranou ekonomickýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xpotrebiteľov za hranicami ich ekonomických záujmov, v neposlednom rade v oblasti zdravia. Osvedčené postupy by sa mali vymieňať medzi sieťami ustanoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxrušovania právnych predpisov Spoločenstva na ochranu záujmov spotrebiteľov v rámci Spoločenstva. Porušenia na vnútroštátnej úrovni musia byť účinxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxadenie nemá vplyv na povinnosti Komisie ohľadne porušení práva Spoločenstva členskými štátmi, takisto neprenáša na Komisiu právomoci zastaviť poruxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisov v rámci Spoločenstva vyžaduje vytvorenie siete verejných vynucovacích xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxie a na zabránenie predávajúcim a dodávateľom dopúšťať sa porušení právnych predpisov v rámci Spoločenstva.
(7) Schopnosť príslušných orgánov sloxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xj pri ich zastavení alebo zákaze je nevyhnutná na zaručenie hladkého fungovania vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľov.
(8) Príslušné orgány by maxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxležitosť na trestné stíhanie, s cieľom bezodkladne zastaviť alebo zakázať porušovania právnych predpisov v rámci Spoločenstva na základe žiadosti o xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxého tajomstva s cieľom zaručiť, aby nebolo ohrozené vyšetrovanie alebo nebolo nespravodlivo poškodené dobré meno predávajúcich alebo dodávateľov. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxv [4] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxania presahujú hranice Európskej únie a je potrebné ochraňovať záujmy spotrebiteľov v Spoločenstve pred nepoctivými obchodníkmi so sídlom v tretích xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov. Tieto medzinárodné dohody by sa mali dojednať na úrovni Spoločenstva v oblastiach upravených týmto narixxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(11) Je vhodné koordinovať na úrovni Spoločenstva vynucovaciu činnosť členských štátov vzhľadom na porušenia právnych predpisov v rámci Spoločexxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx koordinovať činnosti správnej spolupráce členských štátov vzhľadom na ich dimenziu v rámci Spoločenstva s cieľom zlepšiť uplatňovanie právnych prexxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxenských štátov podľa tohto nariadenia zahŕňa finančnú podporu Spoločenstva, rozhodne sa o udelení takejto podpory v súlade s postupmi ustanovenými v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa podporu spotrebiteľskej politiky na roky 2004 – 2007 [6], hlavne pre činnosti 5 a 10 uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu a v budúcich rozhodnutiach.
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxv spotrebiteľa, vrátane urovnávania konfliktov, a mali by byť povzbudzované k spolupráci s príslušnými orgánmi s cieľom zlepšiť uplatňovanie tohto nxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [7].
xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxáv.
(17) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie [8]. Toto nariadenie bx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxrodnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, nemôže byť dostatočne dosiahnutý členskými štátmi, pretoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxčenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, tak ako je uvedená v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality, tak ako je uvexxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxLA I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Cieľ
Toto nariadenie ustanovuje podmienky, za ktorých príslušné orgány členských štátov, určené ako zodpovxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxto právnych predpisov a hladké fungovanie vnútorného trhu a s cieľom posilniť ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov.
Článok 2
Rozsah pôsobxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xariadenie sa nedotýka pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa medzinárodného práva súkromného, najmä pravidiel o súdnej právomoci a platného práva.
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxä fungovania Európskej súdnej siete.
4. Toto nariadenie sa nedotýka plnenia dodatočných povinností členských štátov, ktoré súvisia so vzájomnou pxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrátane dvojstranných alebo mnohostranných dohôd.
5. Toto nariadenie sa nedotýka uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo trhu, najmä ustanovení týkajúcich sa voľného pohybu tovaru a služieb.
7. Toto nariadenie sa nedotýka práva Spoločenstva týkajúceho sa služieb telxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxce tak, ako sú transponované do vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov a nariadenia uvedené v prílohe;
b) "porušenie právnych predpisox x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxsmene a), ktoré poškodzuje alebo môže poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov s bydliskom v členskom štáte alebo členských štátoch iných, než člensxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvisiace s takým konaním alebo opomenutím;
c) "príslušný orgán" znamená každý orgán verejnej správy zriadený na celoštátnej, regionálnej alebo miexxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxgán verejnej správy v každom členskom štáte, určený ako zodpovedný za koordináciu uplatňovania tohto nariadenia v rámci tohto členského štátu;
e) "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxá príslušný orgán, ktorý podá žiadosť o vzájomnú pomoc;
g) "dožiadaný orgán" znamená príslušný orgán, ktorý prijme žiadosť o vzájomnú pomoc;
h) "pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx koná na účely súvisiace s výkonom jej obchodovania, podnikania, remesla alebo výkonom jej povolania;
i) "činnosti trhového dozoru" znamenajú činnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxsť spotrebiteľa" znamená vyhlásenie podložené primeranými dôkazmi, že sa predávajúci alebo dodávateľ dopustil, alebo by sa mohol dopustiť, porušenxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxorým porušenie spôsobilo, alebo mohlo spôsobiť ujmu.
Článok 4
Príslušné orgány
1. Každý členský štát určí príslušné orgány a jednotný úrad pre sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcich z tohto nariadenia, určiť iné orgány verejnej správy. Tieto môžu takisto určiť orgány majúce oprávnený záujem na zastavení alebo zákaze porušovaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxl uplatňovania tohto nariadenia potrebnými právomocami v oblasti vyšetrovania a vynucovania a vykonáva ich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnej právomoci alebo pod dohľadom súdnych orgánov; alebo
b) požiadaním príslušného súdu o vydanie potrebného rozhodnutia vrátane, podľa potreby, oxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxdy v súlade s odsekom 4 písm. b), tieto súdy sú príslušné na vydanie potrebných rozhodnutí.
6. Právomoci uvedené v odseku 3 sú vykonávané len v prípade, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxetkým dôležitým dokumentom v akejkoľvek forme, týkajúcim sa porušenia právnych predpisov v rámci Spoločenstva;
b) vyžiadať si poskytnutie dôležixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx predpisov v rámci Spoločenstva;
e) získať od predávajúceho alebo dodávateľa zodpovedného za porušenie právnych predpisov v rámci Spoločenstva záxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxbo zákaz akéhokoľvek porušovania právnych predpisov v rámci Spoločenstva a, v prípade potreby, zverejniť výsledné rozhodnutia;
g) vyžadovať od odxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisoch v prípade nepodrobeniu sa rozhodnutiu.
7. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali k dispozícii adekvátne zdroje potrebné na uplxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxávania sa, ktoré zaručujú hlavne ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, spravodlivý proces a riadne dodržiavanie ustanovxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxklade tohto nariadenia a určí príslušných úradníkov.
Článok 5
Zoznamy
1. Každý členský štát oznámi Komisii a ostatným členským štátom totožnosx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv v rámci Spoločenstva a jednotného úradu pre spoluprácu.
2. Komisia zverejňuje a aktualizuje zoznam jednotných úradov pre spoluprácu a príslušnýcx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xa základe žiadosti dožadujúceho orgánu a v súlade s článkom 4 bezodkladne poskytne všetky dôležité informácie potrebné na určenie, či došlo k porušenix xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxípade potreby s pomocou iných orgánov verejnej správy, vykoná zodpovedajúce vyšetrovanie, alebo prijme akékoľvek iné potrebné alebo vhodné opatrenxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxlušný úradník dožadujúceho orgánu sprevádzal úradníkov dožiadaného orgánu v priebehu ich vyšetrovania.
4. Opatrenia potrebné na vykonávanie tohxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxie právnych predpisov v rámci Spoločenstva alebo má odôvodnené podozrenie, že by mohlo k takémuto porušeniu dôjsť, oznámi to príslušným orgánom ostatxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxia alebo prijme žiadosti o vzájomnú pomoc vo vzťahu k porušeniu právnych predpisov v rámci Spoločenstva, oznámi to príslušným orgánom ostatných člensxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxrenia
1. Dožiadaný orgán bezodkladne prijme na žiadosť dožadujúceho orgánu všetky potrebné vynucovacie opatrenia na zastavenie alebo zákaz porušxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi ustanovené podľa článku 4 ods. 6 alebo iné dodatočné právomoci na neho prenesené podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Dožiadaný orgán, v prípadx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx predpisov v rámci Spoločenstva primeraným, vhodným a účinným spôsobom.
3. Dožiadaný orgán môže svoje povinnosti vyplývajúce z odsekov 1 a 2 takisto xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xredpisov v rámci Spoločenstva, prijatím všetkých potrebných vynucovacích opatrení, ktoré má podľa vnútroštátneho práva k dispozícii, na zastavenix xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxaviť alebo zakázať porušovanie právnych predpisov v rámci Spoločenstva, povinnosti dožiadaného orgánu vyplývajúce z odsekov 1 a 2 pretrvávajú.
4. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrgány, dožiadaný aj dožadujúci, súhlasia s tým, že:
- použitie opatrení uvedených v odseku 3 pravdepodobne povedie k zastaveniu alebo zákazu porušoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxrenie orgánu určeného v rámci vnútroštátneho práva nebude mať za následok prístup tohto orgánu k informáciám chráneným podľa článku 13.
5. Ak sa dožaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xožadujúci orgán a dožiadaný orgán nedohodnú, dožiadaný orgán môže postúpiť záležitosť Komisii, ktorá vydá stanovisko v súlade s postupom uvedeným v čxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxadaný orgán bezodkladne informuje dožadujúci orgán, príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu o prijatých opatreniach a ich účinku na poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.
Článok 9
Koordinácia činností trhového dozoru a vynucovacích činností
1. Príslušné orxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxie.
2. Ak príslušné orgány zistia, že porušenie právnych predpisov v rámci Spoločenstva poškodzuje záujmy spotrebiteľov vo viac ako dvoch členskýcx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxu. Snažia sa najmä vykonávať súčasne prebiehajúce vyšetrovania a vynucovacie opatrenia.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xúčastnili.
4. Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.
Článok 10
Databáza
1x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxia databázu na účely konzultácií. V súvislosti s ich zodpovednosťou oznámiť informácie, ktoré majú byť do databázy uložené, a s tým spojeným spracovanxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxou vyplývajúcou z tohto článku, a s tým spojeným spracovaním osobných údajov, je Komisia považovaná za kontrolný orgán v súlade s článkom 2 písm. d) narixxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánom na základe článku 7, sa dodatočne ukázalo ako nepodložené, stiahne oznámenie a Komisia bezodkladne odstráni príslušné informácie z databázyx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé údaje týkajúce sa porušenia právnych predpisov v rámci Spoločenstva sa vymažú päť rokov po oznámení.
3. Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto člxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxosti
1. Príslušné orgány plnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, ako keby konali v mene spotrebiteľov ich vlastnej krajiny, buď z vlastnej inxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxektívnej koordinácie pri uplatňovaní tohto nariadenia príslušnými orgánmi, inými orgánmi verejnej správy, orgánmi majúcimi oprávnený záujem na zaxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxluprácu.
3. Členské štáty podporujú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a všetkými ostatnými orgánmi majúcimi oprávnený záujem podľa vnútroštáxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv v rámci Spoločenstva boli bezodkladne oznámené príslušným orgánom.
Článok 12
Postup pri žiadostiach o vzájomnú pomoc a pri výmene informácií
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxeť žiadosti, vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré je možné získať iba na území dožadujúceho orgánu.
2. Žiadosti posiela dožadujúci orgán jedxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxtúpené jednotným orgánom pre spoluprácu dožiadaného orgánu náležitému príslušnému orgánu.
3. Žiadosti o pomoc a všetky oznámenia informácií sa poxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xyť dosiahnutá, žiadosti sú oznámené v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch členského štátu dožadujúceho orgánu a odpovede v úradnom jazyku alebo úrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxň jednotným úradom pre spoluprácu dožadujúceho a dožiadaného orgánu.
6. Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku sa prijímajú v súlade s postxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sa môžu použiť len za účelom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov.
2. Príslušné orgány môžu použiť ako dôkax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xodobné dokumenty získané v ich vlastnej krajine.
3. Informácie oznámené v akejkoľvek forme osobám pracujúcim pre príslušné orgány, súdy, iné orgánx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxranu súkromia a integrity jednotlivca, najmä v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa ochrany osobných údajov,
- obchodné záujmy fxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
sú dôverné a podliehajú povinnosti služobného tajomstva, s výnimkou, ak ich odhalenie je potrebné na zastavenie alebo zákaz porušovania právnych pxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdenia prijímajú právne predpisy potrebné na obmedzenie práv a povinností podľa článkov 10, 11 a 12 smernice 95/46/ES, ako je to potrebné na ochranu záujxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx 13 až 17 a článku 37 ods. 1 nariadenia (ES) č. 45/2001, pokiaľ takéto obmedzenie vytvára potrebné opatrenie na ochranu záujmov uvedených v článku 20 ods. x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxok 14
Výmena informácií s tretími krajinami
1. Ak príslušný orgán získa informácie od orgánu tretej krajiny, oznámi tieto informácie príslušným oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxpismi Spoločenstva o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov.
2. Informácie oznámené podľa tohto nariadenia môžu byť tiex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo orgánu, ktorý pôvodne poskytol informácie, ktoré obdržal a v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxva zodpovedný členskému štátu dožiadaného orgánu za všetky náklady a všetky straty spôsobené v dôsledku opatrení, ktoré súd vyhlásil za neodôvodnené xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxnia podľa článku 8 po porade s dožadujúcim orgánom, ak:
a) sa už začali súdne konania alebo už bol prijatý konečný rozsudok vzhľadom na tie isté porušenxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dožadujúceho orgánu;
b) podľa jeho názoru vychádzajúceho z náležitého vyšetrovania vykonaného dožiadaným orgánom, nedošlo k žiadnemu porušeniu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx1, okrem prípadu, ak dožiadaný orgán už odmietol vyhovieť žiadosti podľa odseku 3 písm. c) v súvislosti s tým istým porušením právnych predpisov v rámci xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xrgánom, informácia požadovaná dožadujúcim orgánom nie je potrebná k určeniu, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci Spoločenstva, alebo či exxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxobnom tajomstve vymedzeným v článku 13 ods. 3;
alebo
c) sa už začali trestné stíhania alebo súdne konania, alebo už bol prijatý konečný rozsudok vzhxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxdaného alebo dožadujúceho orgánu.
4. Dožiadaný orgán sa môže rozhodnúť nedodržať záväzky uvedené v článku 7, ak už začali trestné stíhania alebo súdxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a dodávateľom súdnymi orgánmi členského štátu dožiadaného alebo dožadujúceho orgánu.
5. Dožiadaný orgán oboznámi dožadujúci orgán a Komisiu s dôvxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
6. Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.
KAPITOLA IV
ČINNOSTI SPOLOČENSTVA
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xj Komisiu, o svojich činnostiach týkajúcich sa záujmu Spoločenstva v oblastiach ako sú:
a) vzdelávanie ich úradníkov zodpovedných za vynucovanie v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxtí spotrebiteľov;
c) vytvorenie sietí príslušných úradníkov podľa špecifického odvetvia;
d) rozvoj informačných a komunikačných nástrojov;
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxíkov.
Členské štáty môžu v spolupráci s Komisiou vykonávať spoločné činnosti v oblastiach uvedených v písmenách a) až f). Členské štáty v spolupráci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm zlepšiť spoluprácu. Príslušné orgány prijímajú potrebné opatrenia, ktoré umožnia príslušným úradníkom zúčastňujúcim sa výmeny zohrávať efektívxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxom v súlade s právnymi predpismi jeho členského štátu.
3. Počas výmeny sa k občianskoprávnej a trestnej zodpovednosti príslušného úradníka pristupxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisy a podliehajú príslušným vnútorným pravidlám správania sa prijímajúceho príslušného orgánu, ktoré zaručujú hlavne ochranu jednotlivcov v súvisxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
4. Opatrenia Spoločenstva potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na vykonávanie spoločných činností sú prijímané v súlade s postupxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxmujú navzájom, ako aj Komisiu, o svojich činnostiach týkajúcich sa záujmu Spoločenstva v oblastiach ako sú:
a) spotrebiteľské informácie a poradenxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
d) podpora prístupu spotrebiteľov ku spravodlivosti;
e) zber štatistických údajov, výsledkov výskumu alebo iných informácii týkajúcich sa spoxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxsmenách a) až e). Členské štáty v spolupráci s Komisiou vytvoria spoločný rámec pre činnosti uvedené v písmene e).
2. Opatrenia Spoločenstva potrebnx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxk 18
Medzinárodné dohody
Spoločenstvo spolupracuje s tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami v oblastiach, na ktoré sa vzxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxomnú pomoc môžu byť predmetom dohôd medzi Spoločenstvom a príslušnými tretími krajinami.
KAPITOLA V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 19
Postup xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxánku 8.
Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxce sa uplatňovania tohto nariadenia, ktoré prednesie jeho predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.
2. Výbor najmä xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa všetkých ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijímajú, alebo znenia dohôd, ktoré uzatvárajú v záležitostiach, na ktoré sa vzťahxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxadajú členské štáty Komisii správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Komisia tieto správy sprístupní verejnosti.
3. Správy sa zaoberajú:
a) všetkxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi sa trendov, spôsobov alebo metód dopúšťania sa porušení právnych predpisov v rámci Spoločenstva, hlavne tými, ktoré odhalili nedostatky alebo medzxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxinnosť sa preukázala;
d) súhrnnými štatistickými údajmi, ktoré sa týkajú činností príslušných orgánov, ako sú činnosti podľa tohto nariadenia, prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o ochrane záujmov spotrebiteľov;
f) všetkými inými informáciami, ktoré sú dôležité pre uplatňovanie tohto nariadenia.
4. Komisia predkladá Eurxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 29. decembra 2005.
Ustanovenia o vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx všetkých členských štátoch.
V Štrasburgu 27. októbra 2004
Za Európsky parlament
predseda
J. P. Borrell Fontelles
Za Radu
predseda
Ax xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x0. apríla 2004 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. októbra 2004.
[3] Ú. v. ES C 224, 1.8.1996, s. 3.
[4] Ú. v. ES L 281, 23.11xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxx4.2004, s. 7).
[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
[8] Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
[9] Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 51. Smernica naposledy zmenenx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.