31985L0337

posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (182)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 100 a 235,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spoločenstiev pre životné prostredie v rokoch 1973 [4] a 1977 [5], ako aj akčný program na rok 1983 [6], ktorých hlavné zásady schválila Rada Európskych xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnia alebo obťažovania pri zdroji, ako v dodatočných opatreniach na odstránenie jeho vplyvov; keďže potvrdzujú potrebu brať do úvahy vplyvy na životné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenia takýchto vplyvov;
keďže rozdiely medzi platnými právnymi predpismi v rôznych členských štátoch ohľadne posudzovania vplyvov verejných a súkxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrhu; keďže je preto podľa článku 100 zmluvy potrebné aproximovať vnútroštátne právne predpisy v tejto oblasti;
keďže je okrem toho potrebné dosiahnxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mal by sa odvolať článok 235 zmluvy;
keďže hlavné zásady posudzovania vplyvov na životné prostredie by sa mali zaviesť s cieľom doplniť a koordinovax xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxenie prípravy verejných a súkromných projektov, ktoré budú mať pravdepodobne významné vplyvy na životné prostredie, malo udeliť len po predchádzajúxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxných informácií, ktoré poskytne navrhovateľ a ktoré môžu doplniť orgány a osoby, ktorých sa posudzovaný projekt týka;
keďže zásady posudzovania vpxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxľov a obsahu posudzovania;
keďže určité projekty majú významné vplyvy na životné prostredie a tieto projekty musia byť vždy predmetom systematickéxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxvať, ak členské štáty uvážia, že si to ich povaha vyžaduje;
keďže o projektoch, ktoré sú predmetom posudzovania, sa musí poskytnúť určitý minimálny rxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxť ľudské zdravie, zlepšovať životné prostredie, prispieť ku kvalite života, zabezpečiť zachovanie diverzity druhov a zachovať reprodukčnú schopnoxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxto smernice, vrátane poskytovania informácií, sa dosiahli prostredníctvom legislatívneho procesu;
keďže, navyše, vo výnimočných prípadoch môžx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
Článok 1
1. Táto smernica sa vzťahuje na posudzovanie vplyvov tých verejných a súkromných projektov na životné prostredixx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo iných zariadení, alebo plánov,
- iné zásahy do prírodného prostredia a krajiny, vrátane ťažby nerastných surovín;
"navrhovateľ" znamená:
žixxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxbo orgánov, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať projekt.
3. Príslušný orgán alebo príslušné orgány sú tie, ktoré členské štáty určia, aby zodpxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx Táto smernica sa nevzťahuje na projekty, ktorých podrobnosti sú upravené osobitným vnútroštátnym právnym predpisom, pokiaľ ciele smernice, vrátanx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxy zabezpečili že pred vydaním povolenia projekty, ktoré pravdepodobne majú významné vplyvy na životné prostredie z dôvodov, okrem iného, ich charaktxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxé prostredie možno začleniť do jestvujúcich procesov povoľovania projektov v členských štátoch, alebo ak to nie je možné, do iných procesov alebo postxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxstočne z pôsobnosti ustanovení uvedených v tejto smernici.
V tomto prípade členské štáty:
a) zvážia, či nie je vhodná iná forma posúdenia a či by takxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxa;
c) pred udelením súhlasu oznámia Komisii príčiny odôvodňujúce udelenie výnimky a poskytnú jej, tam, kde je to vhodné, informácie, ktoré sprístupxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávu Rade o uplatňovaní tohto odseku.
Článok 3
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie identifikuje, popíše a vhodným spôsobom, s prihliadnuxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
- hmotný majetok a kultúrne dedičstvo.
Článok 4
1. Pokiaľ článok 2 ods. 3 neustanovuje inak, typy projektov, uvedené v prílohe I, podliehajú posúxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxuje ich charakter.
Na tento účel členské štáty môžu, okrem iného, určiť ako predmet posúdenia určité druhy projektov alebo môžu stanoviť kritériá, axxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx
xxxxxx x
x. V prípade projektov, ktoré sa, podľa článku 4, musia podrobiť posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa článkov 5 až 10, členské štáty prijmú pxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxažujú informáciu za závažnú vzhľadom na dané štádium povoľovacieho konania a vzhľadom na osobitné vlastnosti určitého projektu alebo druhu projektu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxo informácie zostavil so zreteľom, okrem iného, na súčasné znalosti a metódy posudzovania.
2. Informácie poskytnuté navrhovateľom podľa odseku 1 bxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxánenie, zníženie a na prípadné odstránenie významných nepriaznivých vplyvov,
- údaje potrebné na identifikáciu a posúdenie hlavných vplyvov, ktoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxty považujú za potrebné, zabezpečia, aby podľa potreby všetky orgány, ktoré majú príslušné informácie, poskytli tieto informácie navrhovateľovi.
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxich osobitných právomocí v oblasti životného prostredia možnosť na požiadanie vyjadriť svoje stanovisko k žiadosti o povolenie. Členské štáty na tenxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxané podľa článku 5. Podrobnú úpravu spôsobu prerokovania stanovia členské štáty.
2. Členské štáty zabezpečia, aby:
- každá žiadosť o povolenie a kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxjektu.
3. Podrobnú úpravu pre takéto informovanie a prerokovanie projektu stanovia členské štáty, čo môže, najmä v závislosti od vlastností projekxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxformovať verejnosť, napríklad vyvesením plagátov v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x verejnosťou, napríklad predložením písomného vyjadrenia, prieskumom verejnej mienky,
- stanoviť primerané lehoty pre rozličné etapy procesu taxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxcie získané podľa článku 5 inému členskému štátu súčasne s ich sprístupnením vlastným štátnym príslušníkom, keď sa dozviel, že projekt pravdepodobne xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxiada. Takéto informácie budú slúžiť ako podklad každého rokovania potrebného v rámci dvojstranných vzťahov medzi oboma členskými štátmi na základe vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x x xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx orgán alebo príslušné orgány po prijatí rozhodnutia informujú dotknutú verejnosť o:
- obsahu rozhodnutia a všetkych súvisiacich podmienkach,
- xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxhoto informovania.
Ak bol iný členský štát informovaný podľa článku 7, bude tiež informovaný o rozhodnutí v danej veci.
Článok 10
Ustanovenia texxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxiami, týkajúcimi sa priemyselného a obchodného tajomstva a ochrany verejného záujmu.
Keď sa uplatňuje článok 7, prenos informácií do iného členskéxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
x. Členské štáty a Komisia si budú vymieňať informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tejto smernice.
2. Členské štáty budú informovať Koxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxknutých projektov, ktoré podľa článku 4 ods. 2 podliehajú posudzovaniu podľa článkov 5 až 10.
3. Päť rokov od oznámenia tejto smernice Komisia predloxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxformácií Komisia predloží Rade podľa potreby ďalšie návrhy s cieľom uplatňovať túto smernicu dostatočne koordinovaným spôsobom.
Článok 12
1. Člxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxtanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Článok 13
Ustanovenia tejto smernice nemajú vplxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxto smernica je adresovaná xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx.
[3] Ú. v. ES C 185, 27.7.1981, s. 8.
[4] Ú. v. ES C 112, 20.12.1973, s. 1.
[5] Ú. v. ES C 139, 13.6.1977, s. 1.
[6] Ú. v. ES C 46, 17.2.1983, s. 1.
[7] Táxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxKU 4 ODS. 1
1. Rafinérie ropy (okrem podnikov vyrábajúcich z ropy len mazivá) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie uhlia alebo bituminózných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a úpravu štiepiteľných a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxneho odpadu.
4. Integrované závody na primárnu tavbu liatiny a ocele.
5. Zariadenia na ťažbu azbestu a na spracovanie a transformáciu azbestu a výrxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxu viac ako 50 ton hotových výrobkov a pri inom využití azbestu so spotrebou nad 200 ton za rok.
6. Integrované chemické zariadenia.
7. Stavby diaľnicx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxx
xx xxxxxxné prístavy a aj vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú vodnú dopravu, ktorá umožňuje plavbu lodí s výtlakom nad 1350 ton.
9. Zariadenix xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx motorové vozidlá" cesta, ktorá vyhovuje definícii v Európskej dohode o hlavných medzinárodných dopravných tepnách z 15. novembra 1975.
[2] Na účelx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvilného letectva ICAO (príloha 14).
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
PROJEKTY PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 2
1. Poľxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxných plôch na intenzívne poľnohospodárske účely.
c) Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo.
d) Začiatočné zalesňovanie, kde toto môžx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xkrem vrtov na prieskum stability podložia, a najmä:
- geotermálne vrty,
- vrty na uloženie jadrového odpadu,
- vrty na zásobovanie vodou.
c) Ťaxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxach.
e) Povrchová ťažba uhlia a lignitu.
f) Ťažba ropy.
g) Ťažba zemného plynu.
h) Ťažba rúd.
i) Ťažba bituminóznej bridlice.
j) Povrchová xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxóznej bridlice.
l) Koksovacie pece (na suchú uhoľnú destiláciu).
m) Zariadenia na výrobu cementu.
3. Energetický priemysel
a) Priemyselné zxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx; prenos elektrickej energie vzdušnými vedeniami.
c) Povrchové sklady zemného plynu.
d) Podzemné sklady horľavých plynov.
e) Povrchové skladx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxa na prepracovanie vyhoretých jadrových palív.
i) Zariadenia na zber a spracovanie rádioaktívneho odpadu (pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I).
j) Zxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí, ťahární a valcovní (pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I).
b) Zariadenia na výrobu neželezných kovov, okrem drahých, vrátane tavenia, zušľachťovanixx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x iných plechových nádob.
f) Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov pre motorové vozidlá.
g) Lodenice.
h) Zariadenia na výrobu a oprxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxx
xx Chemický priemysel
a) Úprava medziproduktov a výroba chemických látok (pokiaľ nie je uvedená v prílohe I).
b) Výroba pesticídov a farmaceutickýcx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxných a živočíšnych olejov a tukov.
b) Balenie a konzervovanie živočíšnych a rastlinných výrobkov.
c) Výroba mliečnych výrobkov.
d) Pivovarnícxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx na spracovanie rybacieho mäsa a oleja.
i) Cukrovary.
8. Textilný, kožiarsky, drevársky a papierenský priemysel
a) Závody na pranie, odmasťovaxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxne vlákien.
e) Zariadenia na spracovanie a výrobu celulózy.
f) Garbiarne a irchárne.
9. Gumárenský priemysel
Výroba a spracovanie výrobkov nx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxnovky.
d) Výstavba ciest, prístavov, vrátane rybárskych a letísk (ktorých projekty nie sú uvedené v prílohe I).
e) Úpravy vodných tokov a protipovxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxové rýchlodráhy, visuté alebo im podobné špeciálne dráhy, používané výhradne alebo najmä na prepravu osôb.
h) Stavby ropovodov a plynovodov.
i) Sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxšobné dráhy pre automobily a motocykle.
c) Zariadenia na zneškodňovanie priemyselného a domového odpadu (pokiaľ nie sú uvedené v prílohe I).
d) Čixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxých minerálnych vlákien.
i) Výroba, balenie, nakladanie alebo plnenie pušného prachu a výbušnín do nábojníc.
j) Kafilérie.
12. Zmeny územných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemajú sa využívať dlhšie ako rok.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA III
INFORMÁCIE PODĽA ČLÁNKU 5 ODS. 1
1. Opxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxastností výrobných procesov, napríklad druh a množstvo použitých materiálov,
- odhadu druhu a množstva predpokladaných odpadov a emisií (voda, ovxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxantov, ktoré navrhovateľ študoval s uvedením hlavných dôvodov svojho výberu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie.
3. Opis stavu životnéxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxckých faktorov, hmotných statkov, vrátane architektonického a archeologického dedičstva, krajiny a vzájomných vzťahov medzi vyššie uvedenými fakxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxvania prírodných zdrojov,
- emisií znečisťujúcich látok, obťažovania hlukom a znižovania vzniku odpadov
a navrhovateľov opis projektových proxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxsti zamedzenie akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.
6. Netechnický prehľad informácií uvedených pod vyššie uvedenými nadpixxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxadovaných informácií.
[1] V tomto opise by sa mali uviesť priame účinky a všetky nepriame, sekundárne, kumulatívne, krátkodobé, strednodobé a dlhoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.