6 Sžp 37/2012

Zmena užívania stavby

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (12)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxívania stavby podľa územného plánu a je súčasne rozhodujúcou skutočnosťou, či a akým spôsobom zmena účelu užívania rodinného domu je spôsobilá ohrozix xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xx13
6Sžp/37/2012
Krajský súd v Bratislave (ďalej len krajský súd alebo súd prvého stupňa) zamietol v súlade s ustanovením § 250j ods. 1 Občianskeho súxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxp mu predchádzajúci, ktorým rozhodnutím žalovaný zamietol ich odvolanie a potvrdil rozhodnutie vydané Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto, Miesxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x2. apríla 2009 (ďalej aj prvostupňové správne rozhodnutie), ktorým podľa § 66 a § 85 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriaxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx so zmenou užívania rodinného domu na reštauráciu, S., Bratislava na pozemku v katastrálnom území XX. pre stavebníka S. Z., s.r.o. Účastníkom náhradu txxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x x xxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, § 3 ods. 1 až ods. 4 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len Správny poriadok) konštaxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxľa citovaných ustanovení nebol viazaný územným rozhodnutím, teda územné rozhodnutie v danom prípade je pre samotné konanie irelevantné a pre správny xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkonom prípustnou, resp. že s ich námietkami sa žalovaný dostatočne nevysporiadal poukázal na to, že z obsahu administratívneho spisu bolo nesporne prxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanoveniami a z doložených listinných dôkazov jednoznačne vyplýva, že v danom prípade sa nejedná o zmenu stavby, ale iba o zmenu účelu užívania stavbx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxvacie práce a stavebné úpravy na dokončenej stavbe.
Rovnako mal preukázané, že xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xharakterizované podľa funkcie územia v nadväznosti na navrhované využitie územia ako "slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a malopodlažných domoxxx x x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxkteristické funkčné využitie na plochy občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým na umiestňovanie stavieb a zariadení "...verejného stravovaxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxx xxužití je uvedené okrem iného aj "prípustné v obmedzenom rozsahu - verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety" čo sa nepochybne v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdstavuje malý rozsah, nakoľko predajná plocha tak ako bolo uvedené v projektovej dokumentácii predstavuje iba 2 miestnosti na prízemí budovy (55 m2).
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxvislosti s týmito záväznými stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy námietky žalobcov o miere zvyšovania ohrozenia ich záujmov, ako aj neprixxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xo, že nebolo preukázané, že by boli porušené práva žalobcov v súvislosti so správnym konaním odvolávajúc sa pritom na ustanovenia § 3 a § 46 a § 47 Správxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxby je možná, o čom svedčí aj vyššie citovaný inštitút o zmene účelu stavby v zmysle stavebného zákona doplniac, že účel využitia každej stavby je možné mexxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxú zmenu správne orgány povolili v súlade so zákonom.
Krajský súd rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil v zmysle § 250k ods. 1 O.s.p. Konštatovaxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxda trov konania neprináleží a smerom k účastníkovi správneho konania argumentoval ustanovením § 150 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.xxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx označil tú skutočnosť, že preskúmaval rozhodnutie a postup žalovaného správneho orgánu, pričom stavebník bol pribratý do konania z dôvodu, že by ako úxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxvé, v rámci konania pred súdom nebolo vykonané dokazovanie a všetky úkony pribratého účastníka konania po podaní žaloby nemali vplyv na výsledok súdnexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xozsudku krajského súdu podali v zákonnej lehote odvolanie žalobcovia z dôvodov ustanovení: 1/ § 205 ods. 2 písm. c/ O.s.p. (neúplné zistenie skutkovéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxe vykonané dokazovanie pre účely správneho konania a pre odňatie možnosti konať pred súdom, čím došlo k ohrozeniu ich základných ľudských práv, najmä žxxxxxx x xx xxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxraz neboli uplatnené (§ 205a O.s.p.); 4/ § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. - rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci; xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xebol riadne zastúpený, najmä na poslednom pojednávaní.
V obsahovo rozsiahlom odvolaní žalobcovia namietali pre posúdenie zákonnosti napadnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx identifikovaná stavba, pre ktorú boli stavebné úpravy spojené so zmenou užívania rodinného domu povolené, pretože vo výrokovej časti predmetného roxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxpisného čísla stavby v rozhodnutí akým je stavebné povolenie je hrubou chybou, zakladajúcou omyl v súčasnosti aj v budúcnosti, považujúc ho za neurčitx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxlu z rodinného domu na reštauráciu nebolo aj v dodatočne vyhotovenom povolení uvedené súpisné číslo, ktoré je súčasťou identifikácie stavby a tá je prexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxúmal žalobné dôvody a obmedzil sa na dve malé vypočutia /viď zápisnica/ upozorniac, že v správnom konaní je možné za predpokladu ohrozenia ľudských práx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxd), konkrétne to namietali vo vzťahu k preukázaniu prepojenia budov, ktoré spôsobujú veľké problémy v podobe zatekania a narušenia statiky. Namietalx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxúmal riadne ich námietky, ani raz nevykonal obhliadku miesta dopadu stavebných úprav na účastníkov konania, ktorý jasne deklarovali v Zázname zo dňa 1xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xe obrana správneho orgánu vo vzťahu k súladu navrhovanej zmeny stavby s Územným plánom hl. mesta Bratislavy SR - uznesenie č. 123/2007 z 31. mája 2007 nemxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx katastrálne územie XX. a predmetný regulatív schváleného územného plánu Hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len "regulatív") nie je pre S. ul., ale pre J. ulxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxsti ďalej dôvodili, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxších zariadení občianskej vybavenosti, keďže kapacita 20 miest (v povolení je iná kapacita) a 55 m2 neznamená, že druh prevádzky, ktorým je reštaurácixx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxastníckeho práva, pričom konkrétne žalobcu v 1. rade v užívaní jeho základného ľudského práva na obydlie.
5. Napádali tiež, že rozsah administratívnxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx za následok, že nedostatočne právne vyhodnotil stav veci a rozhodol v ich neprospech, v dôsledku čoho môže dôjsť aj k väčším materiálnym škodám na ich stxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xtavebnými úpravami začiatkom roka 2008 (upozornenia žalobcu v 1. rade z mája 2008), o stavebné povolenie požiadal až v októbri 2008, stavebné konanie sx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xákonom neurobil a stavebný úrad mu v rozpore so zákonom vydal stavebné povolenie 22. apríla 2009 na stavbu s názvom "Stavebné úpravy spojené so zmenou užxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxami sa súd nezaoberal.
Deklarujúc porušenie ich základných ľudských práv, najmä rovnosť postavenia v konaní, zásadu riadneho prejednania veci, zásxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxcí súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na opätovné prejednanie.
Žalobcovia v doplňujúcom podaní doručili dňa 13. januára xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xroti začatiu stavebného konania z 29. januára 2009, doplnenie námietok z 20. februára 2009.
Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalobcov, pridxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxjímať opätovné stanovisko k uvádzaným skutočnostiam dodajúc, že žalobcovia v podanom odvolaní neuviedli žiadne nové skutočnosti. Z uvedených dôvodxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxvolaniu žalobcov opätovne zdôraznil, že v danom prípade nebola stavba na vydanom stavebnom povolení určená neurčito a nezrozumiteľne, nakoľko sa na ixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. K tvrdeniu žalobcov, že sa jedná o čiernu stavbu uviedol, že akékoľvek stavebné práce uskutočňoval s vedomím príslušného stavebného úradu, na základx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v súlade s platnými právnymi predpismi nebolo potrebné v danom prípade vydanie nového územného rozhodnutia, keďže sa v danom prípade nejednalo o zmenu xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx na to, že v rámci stavebného konania bolo rozhodnuté v súlade so zákonom aj o všetkých námietkach žalobcov a k tvrdeniu žalobcov, že sa v danom prípade jedxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
K tvrdeniu žalobcov, že v predmetnej stavbe nie je možné prevádzkovať reštauráciu opätovne poukázal na to, že predmetná nehnuteľnosť sa nachádza na hrxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxádzka predmetnej reštaurácie jednoznačne predstavuje malý rozsah.
Vo vzťahu k argumentácii žalobcov, ktorou súdu prvého stupňa vytýkali skutočnoxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxa neuprednostnil jeho potrebu na pokojné a nerušené bývanie pred právami tretích subjektov uviedol, že žalobcovia si pri tomto tvrdení neuvedomili, žx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xúdu všetko, čo má ako dôkaz k dispozícii zdôrazniac, že žalobcovia boli počas celého konania na súde prvého stupňa právne zastúpení.
Za absurdné považxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xozhodnutie by bolo v rozpore so základnými zásadami civilného procesu garantovaného tak platnými právnymi predpismi, ako aj samotnou Ústavou SR.
Z uxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxpňa za plne v súlade so zákonom, navrhol odvolaciemu súdu napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxx x.s.p. a § 212 ods. 1 O.s.p.), odvolanie prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 2 O.s.p.) keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x x xxxx x O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá a § 211 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcov je dôvodné.
Z odôvodnenia:
Vzhľadom k tomu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sídlach krajov, odvolací súd podľa § 107 ods. 4 O.s.p. na strane žalovaného koná s vyššie uvedeným právnym nástupcom pôvodne uvádzaného žalovaného.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného správneho orgánu, ktorým rozhodnutím žalovaný zamietol ich odvolanie a potvrdil rozhodnutie vydané Mestsxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxa § 66 a § 85 ods. x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xzemí XX. pre stavebníka S. Z., s.r.o., a preto odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xrechádzajúce, najmä z toho pohľadu, či sa súd prvého stupňa vysporiadal s námietkami uvedenými v žalobe a z takto vymedzeného rozsahu, či správne posúdxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xostup žalovaného správneho orgánu, ktorým rozhodnutím žalovaný rozhodol s konečnou platnosťou o povolení stavebných úprav rodinného domu spojené sx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku (upravujúcej rozhodovanie o žalobách proti roxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkom konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxrávnymi ako aj s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xvedené procesné pochybenie správneho orgánu je takou vadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutix xx xxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xúdneho prieskumu, žalovaný správny orgán postupom podľa ustanovenia § 59 ods. 2 Správneho poriadku zamietol spoločné odvolanie účastníkov správnexx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxolil stavebné úpravy spojené so zmenou užívania rodinného domu na reštauráciu, S., Bratislava na pozemku v k. ú. XX. pre stavebníka S. z., s.r.o., Bratixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxný úrad v stavebnom povolení určil stavebníkovi záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodol o námietkach účastníkov konania.
Proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtali jednak, že územné rozhodnutie, na základe ktorého bol dom na S. zrealizovaný je záväzné aj pre právnych nástupcov, t.j. aj pre terajšieho vlastníkx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvedúc v tejto súvislosti, že stavebný úrad mal žiadosť stavebníka zamietnuť, nakoľko miera ohrozenia vereného záujmu sa xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxia stavby nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, ktorá predmetné územie určuje podľa tabuľky č. O na funkciu verejné sxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xeštaurácia nepokladá za verejné stravovanie malého rozsahu, ani za rýchle občerstvenie a bufet, ale za verejné stravovanie, ktoré je v tabuľke označexx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxm úkonom dotknutého orgánu, nie je ako záväzné stanovisko upravené v osobitnom predpise, pretože MČ Bratislava - Nové Mesto je stavebným úradom a v súlaxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtí stráca záväzné stanovisko starostu právnu pôsobnosť a legitimitu.
Žalovaný správny orgán sa s odvolacími námietkami účastníkov správneho konanxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxm plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 dôvodil, že v územnom pláne sa rodinný dom na S. ul. v Bratislave v k. ú. XX. nachádza v území, pre ktoré je určené fxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxho stravovania malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety s dopravnými plochami (parkoviskami), pričom požadovaná zmena účelu užívania rodinnéhx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxn na prízemí budovy a jej plocha je len 55 m2 s kapacitou 20 miest dodajúc, že aj navrhované parkovacie miesta na pozemkoch v k. ú. XX. sú taktiež v súlade s fuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxuráciu sa nevyžaduje, nakoľko podľa § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje na stavebné úpravy a udržiavxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx účelu užívania stavby spojeného so stavebnými úpravami vzťahujú primerane. Vo vzťahu k namietanému "nepoužitiu" ustanovenia § 62 ods. 4 stavebného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxom vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby, nie pri zmenách dokončených stavieb dodajúc, že posúdenie zmien účelu dokončených stavieb vo vzxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxcej dokumentácie.
Poukazujúc ďalej na skutočnosť, že jednotlivé dotknuté orgány vo svojich záväzných stanoviskách určili podmienky k zmene účelu vxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxjúcu sa ohrozenia verejných záujmov, ako aj neprimeraného ohrozenia či obmedzenia práv a oprávnených záujmov účastníkov konania vo väčšom rozsahu akx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxy stavebný dohľad x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy, výmena zariaďovacích predmetov, výmena vnútorných rozvodov, maliarske a natieračské práce podľa § 139b ods. 15 stavebného zákona), na ktoré nie jx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvu stavby.
Záverom sa vyjadril k namietanému záväznému stanovisku MČ Nové Mesto dôvodiac, že ak je obec stavebným úradom príslušným na konanie, nie je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úrad vlastnou činnosťou posúdi či je zmena účelu stavby v súlade s územným plánom. V tejto súvislosti poukázal tiež na to, že stavebníčka doložila stanoxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxe účelu užívania stavby, pokiaľ nedochádza zmene umiestnenia stavby a v plnení podmienok územného rozhodnutia.
Medzi účastníkmi konania ostala spoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxd z uvedeného dôvodu zameral svoju pozornosť predovšetkým na to, či súd prvého stupňa správne a v súlade so zákonom posúdil námietky žalobcov vznesené v xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxo užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane usxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxy účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xodobné alebo s nimi súvisiace práce, ako aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia.
Podľa § 78 ods. 1, 2 stavebného zákona, účastníkmi kolaudaxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xy sa zmena mohla dotýkať.
Podľa § 81 ods. 1, 4 stavebného zákona, v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
Podxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxv a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.
Podxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xčastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.
Záväznými podmienkamx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xonaním, b) ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia, c) dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxh stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x) použitie vhodných stavebných výrobkov, h) povinnosť oznámiť začatie stavby.
V zmysle § 140 stavebného zákona, ak nie je výslovne ustanovené inak, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxami a inými osobami, ktorých sa xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely (§ 3 ods. 1, 2, 4 Správneho poriadku).
Správny xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§ 32 ods. 1, 2 Správneho poriadku).
Podľa § 46 Správneho poriadku, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxiadku).
Odvolací súd po preskúmaní veci v rozsahu odvolacích a žalobných dôvodov dospel k záveru, že správny orgán prvého stupňa v danom prípade neposxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xkolností vyvodil nesprávny právny záver, náležite nepostupoval v súčinnosti s účastníkmi konania, námietky žalobcov vyhodnotil formálne nesledujxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx súdom prvého stupňa podľa § 250j ods. 1 O.s.p.
V danej súvislosti odvolací súd dáva do pozornosti, že správny orgán v rámci svojej kompetencie, ktorú mx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxnému konaniu, ale aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zo svojej pozície by mal zabraňovať svojou rozhodovacou činnosťou výkonu takých sxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxobcov vznesenú v stavebnom konaní, týkajúca sa neoprávneného zásahu do jeho základných práv a slobôd, medzi ktoré rozhodne patrí aj ochrana vlastníckxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxké je absolútne a pôsobí "
erga omnes
". V ústavnoprávnej rovine podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xe vlastnícke právo k veci, ktoré nadobudol v súlade s platnými zákonmi, sa nemôže obmedziť alebo využiť bez právneho dôvodu. V čl. 1 Dohovoru o ochrane ľxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovených v zákone z dôvodu verejného záujmu.
Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 85 stavebného zákona v spojení s ustanoveniami s ním súvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxadosti. Z právnej úpravy vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia zmeneného účelu užívania stavby nie je v rozpore s verejnými záujxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami slovenských technických noriem a pod. Posúdenie súlaxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z hľadiska súladu s funkčným využitím, určené záväzné limity a regulatívy, ktoré vykonáva obec. Rozsah požadovaných dokladov nie je taxatívne vymedzxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa a iných osobitných záujmov podľa toho, o aký druh stavby ide, na aký účel sa má stavba po zmene užívať, ktoré záujmy budú zmenou stavbou dotknuté, kde je sxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxravujúcu kolaudačné konanie (§§ 76 až 84), v rámci ktorého stavebný úrad okrem splnenia ďalších podmienok je povinný skúmať, či stavba bola realizovanx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, ako aj životného prostredia, majúc na mysli predovšetkým osôb, ktorých záujmy by boli stavbou bezprosxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xžívania stavby je teda skúmať, akým spôsobom zasiahne zmena užívania stavby verejné záujmy, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Zákonxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xmenách podľa odseku 1 a 2, nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.
Zo skutkových okolností v danej veci vyplýva, žx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx § 66 a § 85 ods. 2 stavebného zákona povolil stavebné úpravy spojené so zmenou užívania rodinného domu na reštauráciu, S., Bratislava na pozemku v k. ú. xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v stavebnom konaní a súčasne v stavebnom povolení určil stavebníkovi záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodol o námietkach účastnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe ich vlastníckych a užívacích práv zmenou účelu užívania susednej stavby z rodinného domu na reštauráciu.
Z územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxdzenom rozsahu využitia plôch tohto územia pre plochy menších zariadení občianskej vybavenosti, zahŕňajúce aj zariadenia verejného stravovania maxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxstení v danej veci vyplýva, že stavba, ku ktorej žiadateľ požiadal o zmenu jej užívania z rodinného domu na reštauráciu, sa nachádza v bezprostrednej blxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxupňov, že v územnom pláne sa rodinný dom na S. ul. v Bratislave v k. ú. XX. nachádza v území, pre ktoré je určené funkčné využitie tohto územia pre plochy menxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxrstvenie, bufety s dopravnými plochami (parkoviskami), pričom požadovaná zmena účelu užívania rodinného domu na reštauráciu kapacitne vyhovuje naxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xapacitou 20 miest dodajúc, že aj navrhované parkovacie miesta na pozemkoch v k. ú. XX. sú taktiež v súlade s funkčným využitím územia navrhovaným v územnxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvuje, čo sa rozumie pod stavbou s funkčným využitím pre verejné stravovanie malého rozsahu. Danej problematike stavebný úrad a ani žalovaný doposiaľ nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnosťou prípustnosti zmeny užívania stavby v danom území podľa územného plánu a je súčasne rozhodujúcou skutočnosťou, či a akým spôsobom zmena účelu užxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxm. Stavebný úrad a ani žalovaný sa náležite nevyporiadali s námietkami žalobcov vznesenými v predmetnom konaní a dostatočne neskúmali otázky súladu zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxeniu zdravia susedov - žalobcov a v odôvodnení svojich rozhodnutí nedostatočne zdôvodnili, na základe ktorých skutočností zariadenie, ktoré v budúcxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx krajský súd žalobu zamietol z dôvodu, že preskúmavané rozhodnutie žalovaného, ktorým potvrdil rozhodnutie stavebného úradu a odvolanie zamietol, jx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu podľa § 250ja ods. 3 O.s.p. zmenil tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.