2 Cdo 227/2004

Neplatnosť právnych úkonov. Nepreskúmateľnosť rozsudku odvolacieho súdu ako tzv. iná vada konania

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxnení rozsudku musí presne uviesť, v čom tento rozpor (alebo obchádzanie), prejavujúci sa v nedovolenosti konkrétneho dojednania účastníkov, spočívxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx xxx xxx
x xxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx
Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 21.3.2003 č. k. 14 C 79/2002 - 27 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej zaplatenia úhrady zx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účastníci konania v dodatku k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1/1999 s účinnosťou od 14. január 1999 dohodli úhradu zdravotnej starxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx máj 1999 účtovala žalovanej úhradu nad dohodnutý mesačný maximálny limit. Keďže platnosť zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ani jej doxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxvrh žalobkyne, ktorá toto dojednanie nerešpektovala, považoval preto za nedôvodný.
Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 27. xxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxania. Konštatoval, že limitovanie mesačného finančného objemu znamená limitovanie objemu výkonov zdravotnej starostlivosti, čo je v rozpore so zákxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx považoval zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v znení jej dodatku č. 1/1999 zo 14. januára 1999 v častiach týkajúcich sa uhrádzania zdravoxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka v spojení s § 41 Občianskeho zákonníka). Rozsudok súdu prvého stupňa preto zmenil a žalobe ako dôvodnej vyhovel.
Proti tomuto rozsudku odvolaciehx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxskytovaní zdravotnej starostlivosti týkajúci sa úhrady za výkony zdravotnej starostlivosti formou prospektívneho rozpočtu, bol dohodnutý v súladx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 31. marca 1999, podľa ktorého to bolo práve Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré po dohode so zdravotnými poisťovňami určovalo od xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dojednania určujúce sumy pre činnosť zdravotníckeho zariadenia. Prejav vôle žalobkyne potvrdený podpísaním dodatku k zmluve nepochybne znamenal jxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxtnej starostlivosti a jej dodatok uzavreli platne. Právne posúdenie veci odvolacím xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa s názorom odvolacieho súdu, že dohodu o prospektívnom rozpočte treba považovať za neplatnú.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 1xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x O.s.p.), bez nariadenia dovolacieho pojednávania preskúmal napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu v rozsahu vyplývajúcom z § 242 ods. 1 O.s.p. a doxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxacím dôvodom, vrátane jeho obsahového vymedzenia. Obligatórne sa zaoberá len vadami konania vymedzenými v § 237 O.s.p. a inými vadami konania, pokiax xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xvedeným vadám. Zistil, že v konaní došlo k tzv. inej (v ustanovení § 237 O.s.p. neuvedenej) vade, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx preto obsahovať úplné a výstižné zdôvodnenie. Aj odôvodnenie rozsudku odvolacieho súdu musí obsahovať výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen poukazom na všetky skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxostriedkom kontroly správnosti postupu súdu pri vydávaní rozhodnutí v konaní o riadnom alebo mimoriadnom opravnom prostriedku, t.j. musí byť preskúxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Odvolací súd svoje zmeňujúce rozhodnutie odôvodnil tým, že zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v znení jej dodatku č. 1/1999 zo 14. januárx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Z takto uvedenej formulácie dôvodov rozsudku nevyplýva, konkrétne ktoré články alebo ustanovenia zmluvy považoval odvolací súd za neplatné. V tomtx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx z hľadiska možnej neplatnosti právneho úkonu ako celku, ale predovšetkým z hľadiska preskúmania, či dôvod neplatnosti možno na určitú, konkrétnu časx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xde je právny úkon priamo v rozpore so zákonom alebo je v rozpore s účelom, ktorý zákon sleduje, prípadne vo svojich dôsledkoch vedie k tomu, že zákon dodržxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxi iba konštatoval rozpor so zákonom o zdravotnej starostlivosti, ktorý vyvodil len zo všeobecnej úvahy spočívajúcej v tom, že maximálne mesačné stanoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxm v rozpore so zákonom vtedy, ak práva a povinnosti, ktoré tvoria jeho obsah, nie sú v súlade s právnym predpisom kogentnej povahy. Svojím účelom bude práxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxe iný cieľ. Napokon, právny úkon svojim obsahom alebo účelom obchádza zákon vtedy, ak síce nie je v priamom rozpore so zákonom, ale v jeho dôsledkoch vedix x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx Občianskeho zákonníka neplatný, mal v odôvodnení rozhodnutia z hľadiska jeho presvedčivosti a preskúmateľnosti uviesť, o ktorý prípad nedovolenoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxažuje za dojednané v rozpore so zákonom a prečo a s ktorými kogentnými ustanoveniami zákona je obsah právneho úkonu nesúladný. Obdobne mal postupovať vxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tak nepostupoval a obmedzil sa len na strohé konštatovanie, že zmluva, alebo jej časť bola uzavretá v rozpore so zákonom o zdravotnej starostlivosti, jx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxieho súdu je v rozpore s požiadavkou preskúmateľnosti a presvedčivosti súdnych rozhodnutí, a že v konaní pred odvolacím súdom došlo k tzv. inej vade majxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x x xds. 2 O.s.p.).