1 Tdo V 3/2013

Neukončený pokus trestného činu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx priblížilo k dokonaniu trestného činu, ako aj na okolnosti a na dôvody, pre ktoré k dokonaniu trestného činu nedošlo (§ 34 ods. 5 písm. c/ Tr. zák.). Z tohxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxokus ukončený) alebo či vo vzťahu k objektívnej stránke skutkovej podstaty trestného činu nevykonal všetko potrebné na jeho dokonanie (pokus neukončxxxxx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xkony z hľadiska dokonania trestného činu podstatné, bezprostredne k následku smerujúce a tieto úkony majú logickú, vecnú, časovú aj miestnu súvislosx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxx xx. zn.
1 TdoV 3/2013
).
Najvyšší súd vyššie označeným uznesením z 27. marca 2013, dovolanie, ktoré podal obvinený Ing. B.K. proti rozsudku Najvyššieho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvisko Banská Bystrica (ďalej len "špecializo-vaný trestný súd") zo 17. januára 2012, sp. zn. BB-3 T 14/2011, bol obvinený Ing. B.K. uznaný za vinného z pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxčiatkom roka 2008 v mene fiktívneho vlastníka pôdy v katastrálnych územiach obcí P., L., G.V., O., L., D., R., S., Ž., ktorému vlastníkovi neskôr vytvorxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xej žiadne dispozičné právo, a ktorú výmeru nakoniec ustálil na 4 167 hektárov, v rámci týchto aktivít presvedčil obvineného P.B., bytom P. - M. X., okr. Nx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx spoločníkom spoločne s P.B., a I.B. bytom P. - M., okr. N. a taktiež konateľom, a postupne vo svojom stolovom počítači AMD 64 Athlon č. X.vytvoril
a/ doklxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxov, ktorú vytvoril dňa 13. marca 2008 o 9.43 hod. (súbor nazvaný "Zmluva o exkluzivite. Doc") a datoval dňom 12. marca 2008, opatrenú falošným osvedčeníx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x. februára 2009 a podnikateľský subjekt P.R., s.r.o., Ž. X., N., v ktorej bol takisto spoločníkom i konateľom, a to zmluvu o exkluzivite a o poskytnutí súxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xanuára 2008 opatrenú falošným osvedčením o pravosti podpisu,
b/ doklady, ktoré nazval ako "výpis z listu vlastníctva", x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx parcelné čísla i identifikácia vlastníkov pozemkov a aj v tomto dokumente uvedené údaje sa nezhodovali s reálnym stavom nehnuteľností v danej oblastix xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxaný "LV R.doc"), následne na to z textového formátu v rozmedzí od 9.16 hod. (súbor nazvaný "LV D.pdf") do 9.59 hod. (súbor nazvaný LV Ž.pdf) vytvoril súboxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx oboznámil s takto vytvoreným stavom vecí spoločníka a konateľa P.B., ako aj zamestnankyňu podnikateľského subjektu BP B., s.r.o., Ž., N., Ing. E.M., rxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo do omylu, ponúkali v mene neexistujúcej osoby na predaj 4 167 hektárov ornej pôdy v uvedenej lokalite vrátane nehnuteľností údajne na nich stojacich zx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx telefonicky a prostredníctvom e-mailu rokovali s rôznymi fyzickými osobami i zástupcami právnických osôb, a to minimálne s D. Ď., M. S., E.S, V.H., D.Vxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkterizujúce predmetnú lokalitu, v mene firmy BP B.I., s.r.o., Ž. X., N. navrhovali uzavretie súvisiacich zmlúv, a s ktorými za účelom sprostredkovanix xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxeľnosti, s firmou E.P. PLUS, s.r.o., L. X., B.B. dňa 22. júla 2009 zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, pričom táto firma ohľadne uvedených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxvu o sprostredkovaní, s Ing. E.D. dňa 20. augusta 2008 takisto zmluvu o sprostredkovaní, obvinený Ing. B.K. sám v mene firmy P.R., s.r.o., Ž., X., N. s firxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmácií, pričom k ďalším rokovaniam malo dôjsť po predložení úplných listov vlastníctva a skompletizovaní dokladov potrebných k uzatvoreniu kúpnych zxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xtrane predávajúceho by získal ku škode kupujúceho neoprávnený prospech vo výške najmenej 16 598 287 Eur,
2. od začiatku roku 2009 až do februára roku 20xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx možnosťou dokúpenia cca do 500 ha", ktorá v takejto výmere na predaj neexistovala, a s ktorou ornou pôdou nemal žiadne právo akokoľvek disponovať, v rámxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxí tejto pôdy s tým, že bude možnosť ju odkúpiť, prípadne predávať v mene reálnych vlastníkov, spoločne za týmto účelom na začiatku tohto obdobia v presne xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxci zamestnankyne podnikateľského subjektu BP B.I., s.r.o., N., Ing. E.M. rod. Š., na rôznych miestach, najčastejšie v priestoroch firmy BP B.I. s.r.oxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xbvinený Ing. B.K. rokovali s rôznymi fyzickými osobami prípadne zástupcami právnických osôb, a to minimálne s D.Ď., S.K., S.M., G.F. a Z.H. v mene firmy xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x D.Ď. konajúcim v mene SOR - reklamná agentúra - D.Ď., N. zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľností, s D.Ď. SOR - reklamná agentúra - D.Ď., N. ako sprxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxektom T. reality, s.r.o., zastúpeným I.K. ako sprostredkovateľom č. 4, zmluvu o spolupráci, minimálne s G.F. aj kúpnu zmluvu, v rámci týchto rokovaní a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxsť aj v tomto prípade po skompletizovaní dokladov potrebných k uzatvoreniu kúpnych zmlúv s kupujúcimi, ktorých sa sprostredkovatelia mali zaviazať hxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxý prospech vo výške najmenej l 295 288,04 Eur.
Špecializovaný trestný súd za tento trestný čin obvinenému Ing. B.K. uložil podľa § 221 ods. 4 Tr. zák. s pxxxxxxx x xx xxxx xx xx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxk. zaradil do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Podľa § 61 ods. 1, 2 Tr. zák. mu súd uložil trest zákazu podnikateľskej činnosti, ktoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x13/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a to vo výmere 5 rokov. Podľa § 76 ods. l, § 78 ods. l Tr. zák. mu súd uložil aj ochranný dohľad v trvaní 2 (dvxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, rozsudkom vo výroku I. podľa § 321 ods. 1 písm. e/, ods. 3 Tr. por. napadnutý prvostupňový rozsudok zrušil vo výroku o treste uloženom obvinenému Ing. Bxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xx x xx xxxx xx x x x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxx x písm. c/ Tr. zák. trest odňatia slobody vo výmere 7 (sedem) rokov, na výkon ktorého ho podľa § 48 ods. 4 Tr. zák. zaradil do ústavu na výkon trestu so stredxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxkej osoby, ktorej predmetom činnosti je podnikanie, alebo vykonávať z iného právneho dôvodu pôsobnosť takého orgánu, vo výmere 5 (päť) rokov. Odvolanxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol obvinenému a jeho obhajcovi JUDr. J.L. doručený 9. júla 2012, ktorý v tom čase obvineného zastupoval.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxa 2012 prostredníctvom obhajcu na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republikx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxých v ustanovení § 371 ods. 1 písm. c/, i/ Tr. por.
Obvinený Ing. B.K. svoje dovolanie odôvodnil tým, že boli zásadne porušené jeho práva na obhajobu, prxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx pretože toto obvinenie nebolo vznesené bez meškania. Z citovaného uznesenia vyplýva, že trestné stíhanie malo byť začaté 10. marca 2010, avšak identixxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxvať dostatkom informácií a dôkazov o tom, že malo dochádzať k údajnej trestnej činnosti už v septembri 2009, no napriek tomu nerešpektovali ustanovenix x xxx xxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx čas udržiavania protiprávneho stavu, pretože už v septembri 2009 mali dostatok nazhromaždených poznatkov o obchodných aktivitách obvineného Ing. Bxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxná možnosť obhajovať sa všetkými prípustnými prostriedkami trestného práva. Následkom nezákonného postupu pri vznesení obvinenia navyše nebola doxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx vidí nesprávne právne posúdenie zisteného skutku v tom, že prvostupňový súd nezachoval totožnosť skutku tak, ako to predpokladá ustanovenie § 278 odsx x xxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xnaky skutkovej podstaty trestného činu - podvodu, pričom poukazuje na tú skutočnosť, že v priebehu trestného konania mu nebol preukázaný úmysel porušxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm čase nebol uzrozumený o tom, že sa zo strany osôb vystupujúcich pod menami B.S. a M.S. jednalo o podvod, je logické, že sám obvinený bol uvedený do omylu, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxedeného aj xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxne úkony (listy vlastníctva a pod.). Taktiež nebolo prihliadané na fakt, že od potenciálnych záujemcov o kúpu pozemkov nevyžadoval vyplatenie kúpnej xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxiu príčinnej súvislosti medzi jeho konaním a následkom predpokladaným v ustanovení § 221 ods. 4 písm. a/ Tr. zák., t.j. spôsobením škody veľkého rozsaxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtná agentka. Jediný, s kým o pozemkoch jednala, bol P.B., pričom on do uvedenej záležitosti nezasahoval. Napriek tomu súd vyhodnotil jeho konanie ako pxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxluchu.
Z týchto dôvodov obvinený vo svojom dovolaní navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 386 ods. 2 Tr. por. zrušil napadnuté rozhoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu zo 17. januára 2012 (nesprávne v dovolaní uvedený dátum 17. januára 2011), sp. zn. BB-3T 14/2011, ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušené obsahovo nadväzxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
V zmysle § 376 Tr. por. sa k obsahu uvedeného dovolania nevyjadrila žiadna z procesných strán.
So zrxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xng. B.K. Trestný poriadok účinný od 1. septembra 2011.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.) zistil, že dovolanie je príxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxto mimoriadny opravný prostriedok podať (§ 370 ods. 1, ods. 2 Tr. por. účinného do 31. augusta 2011), ale súčasne po preskúmaní veci zistil aj to, že podaxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxsta 2011 (§ 382 písm. c/ Tr. por.).
Na vysvetlenie tohto záveru treba predovšetkým uviesť, že obsah konkrétne uplatnených námietok, tvrdení a právnyxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxeho dôvodu uvedeného v § 371 Tr. por. Pokiaľ tomu tak nie je a podané dovolanie len formálne odkazuje na príslušné ustanovenie upravujúce dôvody dovolaxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxm. c/ Tr. por.
Dovolanie má byť len skutočne výnimočným prielomom do inštitútu právoplatnosti, ktorý je dôležitou zárukou stability právnych vzťahxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxadneho opravného prostriedku nezakladala ďalšia riadna opravná inštancia. Dôvody dovolania sú - v porovnaní s dôvodmi zakotvenými pre zrušenie rozsxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxsm. c/ Tr. por., podľa ktorého dovolanie možno podať, ak právo na obhajobu bolo porušené zásadným spôsobom.
Konštantná judikatúra dovolacieho súdu xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxu a zákonný postup pri reakcii orgánov činných v trestnom konaní a súdu na uplatnenie každého obhajovacieho práva. Právo na obhajobu garantované čl. 6 oxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x celom rade ustanovení Trestného poriadku upravujúcich jednotlivé čiastkové obhajovacie práva obvineného v rôznych štádiách trestného konania. Prxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxlací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.
Pri posudzovaní, či v tom-ktorom prípade bolo zásadným spôsobom porušené právo obvinených na obhajobu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxu je zabezpečiť obhajovanie práv obvinených tak, aby v konaní boli okrem iného objasnené aj všetky skutočnosti svedčiace v ich prospech a aby sa na ne v koxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxdla naplnený pri nerešpektovaní ustanovení Trestného poriadku o povinnej obhajobe, pri vykonávaní procesných úkonov smerujúcich k rozhodnutiu vo vxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxný využíval v celom rozsahu možnosť aktívnej osobnej obhajoby i obhajoby prostredníctvom obhajcu. Od začiatku konania mal obvinený možnosť sa vyjadrxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxsných úkonoch osobne i prostredníctvom obhajcu, vypočúvať svedkov, ktorých sám alebo prostredníctvom obhajcu navrhol a klásť im otázky, čo vyplýva ax x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nevydali bez meškania uznesenie o vznesení obvinenia, napriek tomu, že už v septembri 2009 mali údajne disponovať dostatkom informácií a dôkazom o tomx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xostup podľa § xxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxť. Trestné stíhanie sa začne vydaním uznesenia. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, začne policajt trestné stíhanie vykonaním zaisťovacieho úkonux xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtného stíhania dozvie inak ako z trestného oznámenia.
Podľa § 206 ods. 1 Tr. por. ak je na podklade trestného oznámenia alebo zistených skutočností po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnia, ktoré ihneď oznámi obvinenému a doručí najneskôr do 48 hodín prokurátorovi a ak je obvineným sudca, súdny exekútor, notár, znalec, tlmočník alebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxvateľa a poškodeného. Ak bolo uznesenie o vznesení obvinenia oznámené jeho vyhlásením, je policajt povinný vydať obvinenému rovnopis tohto uznesenix xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxajt oznámi bez meškania obvinenému a doručí ho najneskôr do 48 hodín prokurátorovi. O tomto úkone upovedomí oznamovateľa a poškodeného. Ak bolo začatix xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx § 199 ods. 1 Tr. por. o začatí trestného stíhania spočíva v tom, že najprv a výlučne až po jeho začatí je možné vykonávať úkony podľa 4 a 5 hlavy Tr. por. s výnxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxvy Trestného poriadku, ktoré by boli vykonané pred začatím trestného stíhania podľa citovaného ustanovenia, nie je možné okrem dovolených úkonov pouxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxl spáchaný trestný čin, a nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1 alebo 2 Tr. por. O podstatne iný inštitút ide v prípade vznesenia obvinenia. Zákonnou pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že trestný čin bol spáchaný určitou osobou. Zatiaľ čo teda začatie trestného stíhania je nevyhnutnou podmienkou, aby mohlo byť v prípravnom konaní vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx nikto nebol neopodstatnene trestné stíhaný.
Rozhodnutie o vznesení obvinenia spočíva v hodnotení nazhromaždených dôkazov a zistení, pri ktorom sa xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxala určitá osoba. Presvedčenie odôvodnenosti tohto záveru nie je však totožné s presvedčením o vine, aj keď s ním spravidla splýva. Výraz "dostatočne" xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxšetrovateľa obvinenie vzniesť a poskytnúť tak osobe voči ktorej bolo toto obvinenie vznesené všetky práva, ktoré má ako obvinený a vyplývajú z Trestnéxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xodvodu v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 k § 221 ods. 1, 4 písm. a/ Tr. zák. vydal vyšetrovateľ PZ , Úradu boja proti korupcii, Odbor boja proti korupcii Zápxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxsiť spáchať presne nestotožnená osoba vystupujúca pod menom P.B. Vyšetrovateľ Policajného zboru teda začal trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1, 2 Tr. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxS.), pričom podozrivou osobou bol len P.B. Osobu, a to ani nestotožnenú, Ing. B.K., v septembri 2009 príslušníci PZ nepovažovali ani za podozrivú, keďžx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxister, zmluva o sprostredkovaní, výpis z katastra nehnuteľností, správa katastra R. - č.l. 4-134, zv. I a).
Až na základe ďalšej operatívno-pátracej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxh záznamov a i.) bolo vydané 10. marca 2010 uznesenie o začatí trestného stíhania podľa 199 ods. 1 Tr. por., ako aj o vznesení obvinenia podľa § 206 ods. 1 Txx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxx x x x xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxom obvinenými boli P.B. a Ing. B.K. Opis skutku bol rozšírený o ďalších 5 skutkov (č. l. 137-141, zv. I a) oproti uzneseniu o začatí trestného stíhania zo sxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
Či boli dané dôvody- "nikoho nemožno stíhať inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon...", je v prvom rade vecou vyšetrovateľa, ktorý muxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§ 206 ods. 1 Tr. por.). Vyšetrovateľ na základe svojich odborných znalostí a skúseností musí posúdiť, či sú splnené vyššie uvedené podmienky na vznesxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxsenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia K. a B. stalo (uzn. o zamietnutí sťažností obvinených Ing. B. K. a P.B. z 29. marca 2010). Ďalšia koxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxu, že v čase vydania uznesenia o začatí trestného stíhania, kedy bol podozrivou - záujmovou osobou len P. B., teda v septembri 2009, nebolo možné vydať uzxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ktoré viedli k postupu podľa § xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxe možno podať len, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku, alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustaxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xng. B.K. existenciu uplatneného dovolacieho dôvodu v zmysle § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. založil na výhrade týkajúcej sa nesprávnej právnej kvalifikxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx xx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxtia súdov postavené na úplne nesprávnom posúdení vykonaných dôkazov, a to najmä čo sa týka preukázania jeho úmyslu (vyžaduje sa úmyselné zavinenie) poxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxi jeho úmyslu má svedčiť aj tá skutočnosť, že sám bol uvedený do omylu osobami menom B.S. a M.S.
Z ustanovenia § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. vyplýva, že dovxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxi nesprávne hodnotenie dôkazov a podobne. Rozsah jeho prieskumnej povinnosti je vždy vymedzený len dovolacím dôvodom, pre ktorý je dovolanie podané. xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxnčnosti. Dovolanie ani prostredníctvom tohto dovolacieho dôvodu nenahradzuje riadne opravné prostriedky, ani iné mimoriadne opravné prostriedkyx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxo hľadiska, či skutok alebo iná okolnosť skutkovej povahy boli správne právne posúdené, teda či sú právne kvalifikované v súlade s príslušnými ustanovxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xds. 5 Tr. por., ani preverovať úplnosť vykonaného dokazovania a správnosť hodnotenia jednotlivých dôkazov podľa § 2 ods. 6 Tr. por., pretože to sú otáxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xozhoduje o ňom najvyšší súd, kde nemožno znovu vytvárať, či zásadne meniť skutkové zistenia. Právna úprava spôsobu rozhodovania najvyššieho súdu prexxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxo byť rozhodnuté o dovolaní (§ 379 ods. 2 Tr. por.).
Najvyšší súd vychádza z toho, že tento dovolací dôvod súvisí s nesprávnou aplikáciou zákonných znaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva. Dovolací súd hodnotí skutkový stav pri rozhodovaní o dovolaní, ktoré sa opiera o dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xodstaty príslušného trestného činu.
Podstatou správnej právnej kvalifikácie teda je, že skutok ustálený súdmi v pôvodnom konaní (ktorého správnosx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xričom len opačný prípad (nesprávna subsumpcia) odôvodňuje naplnenie citovaného dovolacieho dôvodu.
Existencia uplatneného dovolacieho dôvodu (x xxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxyslu), obsahuje argumenty a subjektívne názory stojace mimo dovolacieho dôvodu. Navyše argumentáciu vzťahujúcu sa k tomuto dovolaciemu dôvodu obvixxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxu vyplýva, že rozhodnutie napadnuté dovolaním obvineného Ing. B.K. nespočíva na nesprávnom právnom posúdení skutku ani na inom nesprávnom hmotnopráxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdľa § 14 ods. 1 Tr. zák., § 221 ods. 1, 4 písm. a/ Tr. zák., v zmysle ktorého sa dopustil konania, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu trestného činxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch veľkého rozsahu, avšak k dokonaniu trestného činu nedošlo.
K právnym úvahám súdov oboch stupňov treba dodať, že v tomto prípade išlo o neukončený poxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlášť závažného zločinu nedošlo len preto, lebo v záverečných fázach rokovaní o predaji pozemkov záujemcovia o ich kúpu žiadali predloženie ďalších doxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe podvodné uvádzanie do omylu), nevykonal všetko potrebné na dokonanie činu, ale na druhej strane vykonal úkony z hľadiska konečného následku podstatxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxpňov vyplýva, že konanie obvineného malo priamu logickú, vecnú, časovú aj miestnu príčinnú súvislosť s následkom, ktorý mal byť spôsobený. Preto ide o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty