Tpj 77/2012

Zjednotenie výkladu zákona v otázke, ktorá sa týka započítania obmedzenia osobnej slobody do nepodmienečného trestu odňatia slobody podľa § 45 Tr. zák. a § 414 Tr. por. v prípadoch, keď obvinený nebol vzatý do väzby

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkona v otázke, ktorá sa týka započítania obmedzenia osobnej slobody do nepodmienečného trestu odňatia slobody podľa § 45 Tr. zák. a § 414 Tr. por. v príxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xnení neskorších predpisov alebo zadržaním podľa § 85 alebo § 86 Tr. por., ku ktorému došlo v bezprostrednej súvislosti s trestným činom, za ktorý bol nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestu aj v prípade, že zaistený alebo zadržaný obvinený nebol vzatý do väzby".
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej repubxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zistil, že v prípadoch, keď obvinený nebol vzatx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbody, kým niektoré iné súdy (napr. Okresný súd Martin, Okresný súd Žilina) nerozhodujú o započítaní doby zadržania obvineného do uloženého trestu odňxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za vinného zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/ ods. 3 písm. b/ Tr. zák. a bol mu uložený trest odňatia slobody v trvaní 6 (šesť) mesiacox xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxx x. nastúpil výkon vyššie uvedeného trestu odňatia slobody 23. mája 2011.
Vyšší súdny úradník Okresného súdu Košice I, uznesením z 21. júla 2011, sp. zn. x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx x3. mája 2011. V odôvodnení uznesenia súd v podstate uviedol, že "podľa § 45 ods. 1 Tr. zák. per analógiam - ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanix xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu. xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa slobody dobu zadržania od 21. mája 2011 do 23. mája 2011 tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia".
Obdobne rozhodol Okresný súd Ružomberok uznxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxa obvineného do právoplatne uloženého trestu odňatia slobody vychádzajú z ustanovenia § 45 Tr. zák. s tým, že je možné započítať len dobu trvania väzby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxnúť dňom zadržania. Na predmetné ustanovenie potom nadväzuje § 414 Tr. por., ktoré taktiež počíta len so započítaním väzby a trestu.
V predmetnom podxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx je možné započítať dobu zadržania obvineného do celkovej dĺžky jeho väzby, mala by sa započítať aj doba zadržania obvineného do celkovej dĺžky uloženéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxadnená pri započítaní v rámci uloženého trestu.
Na odstránenie rozdielneho výkladu uvedených ustanovení zákona navrhol predseda trestnoprávneho xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxcieho poriadku NS SR trestnoprávnemu kolégiu, aby zaujalo stanovisko na zabezpečenie jednotného výkladu ustanovenia § 45 ods. 1 Tr. zák. a s tým súvisxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxroveň požiadal o písomne vyjadrenie k posudzovaným otázkam všetky krajské súdy, Špecializovaný trestný súd v Pezinku, Ústavný súd SR, Ministerstvo sxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxckú fakultu UK v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, UPJŠ v Košiciach, Paneurópsku vysokú školu v Bratislave, aj katedru trestného práva trnavskej unixxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xúvislosti s riešenými otázkami právna teória aj prax akceptuje názor, že zákonná možnosť, resp. povinnosť započítania väzby a trestu vykonaného pre txx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxúcej z článku 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, článku 40 ods. 5 Listiny základných práv a slobôd, aj § 2 ods. 8 Tr. por.
Podľa § 71 a nasl. Tr. por. síxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxozrivého a obvineného ešte pred vyhlásením právoplatného odsudzujúceho rozsudku, ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Okrem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxtave a je pociťovaná rovnako ako trest straty slobody - ujmou na osobnej slobode.
"Väzbou", xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxby podľa § 71 a nasl. Tr. por., zadržanie podľa § 85 a § 86 Tr. por. (bez ohľadu nato, či po ňom nasledovalo vzatie do väzby),obmedzenie osobnej slobody pxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxnia do trestu odňatia slobody nemožno považovať liečebnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení mimo ústavu na výkon trestu odňatia slobody podľa § xxx xxxx x xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxlo 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, pokiaľ došlo k zaisteniu v bezprostrednej súvislosti s trestným činom, za ktorý bol xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxm zbore totiž vyplýva pre policajta povinnosť odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoriadku, preto treba pripustiť započítanie doby obmedzenia osobnej slobody aj podľa iného zákona za podmienky, že došlo k tomu v súvislosti s trestným xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxe k obmedzeniu osobnej slobody pri dodávaní odsúdeného políciou do výkonu trestu odňatia slobody na základe súdneho príkazu podľa § 408 Tr. por., takéxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtia slobody, ktorý zároveň určuje aj začiatok jeho výkonu. Nejde teda o súčasť väzby v zmysle § 45 ods. 1 Tr. zák.
Späť na text

Súvisiace dokumenty