8 Sžo 28/2007

Výrok rozhodnutia o postihu za iný správny delikt

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (17)
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxia, poprípade i evidencie iných skutočností, ktoré sú potrebné k tomu, aby nemohol byť zamenený s iným. Ak správny orgán neuvedie tieto náležitosti do vxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktov (viacčinný súbeh) je potrebné použiť "analogiae legis" tzv. absorpčnú zásadu. Za viaceré delikty správny orgán uloží sankciu podľa ustanovxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx
x xxx xxxxxxx
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v T. rozhodnutie žalovaného zo dňa 2. októbra 2006 zrušil v časti o uložení pokuty podľa § 90 ods. 1 písm. a) zákona č. 5xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxdnutého rozhodnutia dospel k záveru, že žalovaný a ani prvostupňový správny orgán neprijal správny právny záver o inom správnom delikte podľa § 90 ods. x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dňa 13. júla 2005 o súhlas na vypustenie vodnej nádrže Bolešov v mesiacoch október - november a žiadosť zaslal ObÚ ŽP. Podľa názoru krajského súdu táto žixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxačne v zmysle § 20 Správneho poriadku žiadosť bez meškania postúpiť príslušnému správnemu orgánu a tým bol krajský úrad (§ 67 písm. f/ uvedeného zákonxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxa 2005 posúdil ako žiadosť o vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona, hoci v žiadosti sa vyžaduje len súhlas k vypusteniu vodnej nádrže, teda zaslal vyjaxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxil s námietkami žalobcu pri inom správnom delikte pod bodom II. napadnutého rozhodnutia. Mal za to, že žalobca bol oprávnený po súhlasoch a vyjadreniacx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxoľne nádrž nezačal opäť v priebehu 48 hodín napúšťať. Zásah žalobcu do prirodzeného vývinu chráneného živočícha - ropuchy bradavičnatej v dobe rozmnoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx zákonom a konanie žalobcu za účelom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxici sadzby. V tejto časti krajský súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p., keď vzhľadom na výslxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxôže stotožniť s názorom a presvedčením krajského súdu, v rušení prirodzeného vývinu chráneného živočícha, a to ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo). Box xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xdborných znalostí vie, že pre rozmnožovanie žiab nie je potrebná výška hladiny 4m, pričom dostatočnú výšku hladiny v priemere 30cm zabezpečil usporiaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx mohli prehliadnuť a zostať vo vodnej nádrži. Fotografie umazaných žiab nie sú odborným argumentom, skôr pochádzajú z neznalosti v odbore životného prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ako ochranný faktor, ktorý ju chráni pred ultrafialovým žiarením, ktorý nepriaznivo vplýva na jej citlivú pokožku. Žalovaný účelovo zavádza, keď tvrxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobcu. Žalobca dospel k presvedčeniu, že rozhodnutie krajského súdu, ako prvostupňového súdu, bolo v zamietnutej časti nesprávne, pretože nesprávne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxmetný rozsudok a žalobe v plnom rozsahu vyhovieť. Na odvolanie žalovaného proti rozsudku súdu prvého stupňa sa písomne vyjadril tak, že vyprázdňovanix xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxím rozsudok krajského súdu v časti zrušenia rozhodnutia žalovaného napadol žalovaný. Poukázal na to, že skutkovou podstatou iného správneho deliktu xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxaná, nakoľko sa žalovaný takýmto súhlasom podľa § 12 písm. e) nepreukázal. Z uvedeného dôvodu bol žalovaný oprávnený uložiť pokutu podľa § 90 ods. 1 písxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxská pre stanovenie výšky pokuty, alebo miery zavinenia, ale nie pre posúdenie, či došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxúdenie protiprávneho konania, na ktoré sa krajský súd odvoláva, pretože znaky skutkových podstát sú taxatívne vymenované. Nesprávny úradný postup oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxajského súdu za nesprávny a navrhuje, aby v odvolacom konaní bolo rozhodnuté o zrušení časti rozsudku č. 11 S 34/2007-67, v ktorej krajský súd rozhodol o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxedchádzalo (§ 212 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že na odvolanie žalobcu v časti žalobu zamietajúcej je potrebné rozsudok zmeniť a vo zvyšnej časti naxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.
V intenciách ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. sa "Rozxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxa na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. l Oxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxávnym orgánom, ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.
Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, utvárať podmienky na trvalé udxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxhnutie a udržanie ekologickej stability.
Podľa § 3 ods. 1 zákona, každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničenxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxvania územného systému ekologickej stability.
Podľa § 12 písm. e) zákona (stav platný do 30. novembra 2007) na území Slovenskej republiky, ktorému sx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xrgánu ochrany prírody na vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka. Orgánom príslušným na vydanie súhlasu podľa § 12 písm. e) citovaného zákona je krajsxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxného živočícha je zakázané rušiť v jeho prirodzenom vývine, najmä ho vyrušovať v dobe rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku, migrácie, ničiť x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx ods. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo konania tým, že
a) vykonáva činnosť uvedenú v § 12 až 16, § 24 alebo § 38 ods. 2 bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody.
Podľa ods. 3 citovanéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxustí protiprávneho konania tým, že
a) vykonáva činnosť zakázanú podľa § 26 ods. 5, § 34 ods. 1 a 2 alebo § 35 ods. 1.
Z pripojeného administratívneho spxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxšpekcie ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán podľa § 9 a § 10 ods. 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné proxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v konaní uskutočnenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpixxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov za to, že v októbri roku 2005 vypustili vodnú nádrž Bolešov bez súhlasu orgánu ochrany prírody, teda za vykonanie činnosti v rozpore s § 12 písm. xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
II. za iný správny delikt podľa § 90 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za to, že náslexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx činnosť zakázanú podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pokutu vo výške 10 000 Sx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ochrany prírody a krajiny podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie podané Slovenským rybárskyx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xrajiny v znení neskorších predpisov na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxto určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo predmetom správneho konania.
Najvyšší súd pri posudzovaní veci vychádzal z nasledovnxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxlikty, ďalšej špecifikácii ešte správne disciplinárne delikty a správne delikty poriadkové. Deliktom je len také porušenie povinnosti (konanie alexx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxvej spoločenskej nebezpečnosti vyjadrenej v znakoch skutkovej podstaty, u iných správnych deliktoch a disciplinárnych deliktoch ešte aj okruh subjxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx V oboch prípadoch ide o súčasť tzv. správneho trestania, o postih správnym orgánom za určité nedovolené konanie (či opomenutie). Je potrebné zdôraznixx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxikty a z toho vyvodené následky v podobe sankcií, vrátane príslušného konania, pritom či už ide o oblasť súdneho alebo správneho trestania, je len vyjadxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx či naopak dekriminalizácia určitého konania nachádza výraz v platnej právnej úprave a v ich zmenách, voľbe procesných nástrojov potrebných k odhalenxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxzácie skutku a jeho miesta v rozhodnutí. Zákonná úprava je jednoznačná pokiaľ ide o konanie o trestných činoch, pretože podľa trestného zákona musí výrxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxením miesta, času a spôsobu spáchania, poprípade i iných skutočností potrebných, aby skutok nemohol byť zamenený i iným. U priestupkoch je obdobná práxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxnkcie. Široká oblasť iných správnych deliktov však takéto jednoznačné vymedzenie výroku rozhodnutia nemá. Odkazuje sa len na správny poriadok (§ 47 oxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xolo rozhodnuté, poprípade tiež rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť plnenixx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xby sankcionované konanie nebolo zameniteľné s iným konaním. Tento záver je vyvoditeľný priamo z ustanovenia § 47 ods. 2 Správneho poriadku. V rozhodnxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xiesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Takáto mierx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxe vylúčenie prekážky veci rozhodnutej, pre určenie rozsahu dokazovania a to aj pre zabezpečenie riadneho práva na obhajobu. Až vydané rozhodnutie jedxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjú pre ďalšie obdobie možnosť zámeny skutku a možnosť opakovaného postihu za rovnaký skutok, pritom je potrebné odmietnuť úvahu o tom, že postačí, ak tixxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxť do práv a povinností účastníkov konania. Riadne formulovaný výrok a v ňom v prvom rade konkrétny popis skutku je nezastupiteľná časť rozhodnutia, z ktxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxteľné exekúciou.
Záver o nevyhnutnosti úplnej špecifikácie iného správneho deliktu (z hľadiska vecného, časového a miestneho) plne korešponduje i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxých právach a základných slobodách (publikovaný pod č. 209/1992 Zb.). Keď Dohovor v článku 6 ods. 1 uvádza "akékoľvek trestné obvinenie", je potrené pxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxabilne i judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva.
Z vyššie uvedeného potom je potrebné vyvodiť, že výrok rozhodnutia o postihu za iný správny delixx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xemohol byť zamenený iným. Ak správny orgán neuvedie tieto náležitosti do výroku svojho rozhodnutia, podstatne poruší ustanovenie zákona o správnom kxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Pri súbehu viacerých správnych deliktov (viacčinný súbeh) pri nedostatku šxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xiernejší). Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ochrana právnym predpisom určená).
Na záxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení vzťahujúcich sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.
Touto zásadou sa správne orgány pri ukladaní sankcie za nimi zistené dva xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx spáchal viacero správnych xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxupovať pri zistení, objasnení, konaní a sankcionovaní v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších prxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxej zákonnej úpravy sankcionovanie je potrebné posúdiť analogicky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisoxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxm, že správny orgán "
uno actu
" uložil totožnému subjektu dve pokuty za dva správne delikty, hoci podľa absorpčnej zásady mal uložiť len jednu pokutu podxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtiam nevzniesol, preto súd sa týmito úvahami zaoberal len s ohľadom na prípadný ďalší postup správneho orgánu po vrátení veci na ďalšie konanie.
Pretox xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xúd túto časť napadnutý rozsudok ako vecne správnu potvrdil (§ 219 O.s.p.). Zamietajúcu časť rozsudku, ktorou krajský súd zamietol žalobu žalobcu, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxl na ďalšie konanie (§ 220 O.s.p.).
Procesne úspešnému žalobcovi odvolací súd priznal náhradu trov konania podľa § 250k ods. 1 O.s.p. podľa vyúčtovaxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxvneho zastúpenia 6 úkonov (prevzatie a príprava zastúpenia, písomná žaloba, účasť na súdnom pojednávaní dňa 22. augusta 2007, písomné podanie odvolaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx paušál 2 x 164 Sk, 3 x 178 Sk, 1 x 190 Sk, cestovné náhrady 2841 Sk, náhrada stratu času 2496 Sk, spolu trovy konania 14 789 Sk.
Je pravdou, že správne súdnictxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxení veci na ďalšie konanie.
Keďže predmetom správneho súdnictva je rozhodovanie sporov z oblasti práva verejného, podľa názoru odvolacieho súdu sprxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správa koná o veciach verejných a pri zohľadnení verejného záujmu musí rozhodnúť v súlade so zákonom. Preto podľa názoru odvolacieho súdu nemôže sa sprxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx