2 Tdo 35/2013

Uplatnenie pravidla "ultima ratio"

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm konaní a súdu vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť postupom podľa Trestného poriadku. Pravidlo "
ultima ratio
" možno uplatniť jedine prostredníctvxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxdu SR
z 13. augusta 2013,
2 Tdo 35/2013
O dovolaní obvineného M.Sz. proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 3. júna 2010, sp. zn. 6 To 32/2008 rozhodol xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxutým uznesením Krajský súd v Trnave (ďalej len krajský súd) podľa § 319 Tr. por. zamietol odvolanie obžalovaného M.Sz. proti rozsudku Okresného súdu Txxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxého činu podvodu podľa § 250 ods. 1, 5 Tr zák. účinného do 31. decembra 2005 v časti v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31. decembra 2005 a v xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x xxxx xx
ako živnostník podnikajúci pod obchodným menom M.Sz. - P. so sídlom v T., ako dodávateľ dňa 20. septembra 2004 vystavil zálohovú faktúru na dopravu cukrx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxho účet č. X. a tieto použil pre svoje potreby, následne dňa 24. septembra 2004 so spoločnosťou I.D.C H. a.s., B., odštepný závod S., uzavrel Zmluvu o obchxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxtavenej až podľa skutočne dodaného tovaru. Za účelom zabezpečenia záväzku spoločnosti I.D.C. H., a.s., vyplývajúceho zo zmluvy na základe žiadosti txxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xktóbra 2004 v prospech obžalovaného ako živnostníka podnikajúceho pod obchodným menom M.Sz. - P., o poskytnutie ktorej obvinený dňa 22. októbra 2004 pxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxm len predstieral, na obchodovanie s touto komoditou nemal licenciu a ani o jej udelenie nepožiadal, čim spoločnosti I.D.C. H., a.s., B. spôsobil škodu xx xxxxx xxx xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxx xx
xxx xx. marca 2001 v T. na H. ulici č. X. ako spolupracovník spoločnosti I. dôchodková, a.s. Bratislava po uzavretí zmluvy o odkúpení akcií I. garantovanej, a.xxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xonechal pre vlastnú potrebu, poškodenému po jeho urgenciách dodatočne vrátil sumu 10.000,- Sk, čím poškodenému P.K. spôsobil škodu vo výške 40.000,- xxx
x xxxx xx
xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-Sk a následne dňa 18. januára 2001 prevzal sumu 34.000,-Sk ako vklady na účet stavebného sporenia klienta vedeného v ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. T.x xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxnechal pre vlastnú potrebu, čím poškodenému J.P. spôsobil škodu vo výške 20.000,- Sk, ktorá bola poškodenému dodatočne nadeponovaná na jeho účet spolxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xx xx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxého do 31. decembra 2005) uložený úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 10 (desať) rokov.
Podľa § 39a ods. 2 písm. b/ Tr. zák. (účinného do 3l. decembra 2xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxému uložený aj trest prepadnutia veci a to:
jedného počítača (výrobné číslo: X. zn. SHSRKCOM)
mobilný telefón NOKIA 6600 + príslušnú telefónnu kartu x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxného do 31. decembra 2005) vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát.
Podľa § 228 ods. 1 Tr. por. (účinného do 31. decembra 2005) bol obžalovaný zaviazxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsomným podaním obhajcu, doručeným okresnému súdu 7. júna 2013.
Ako právny dôvod dovolania označil, dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. (nespxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxolateľ pri použití ustanovení § 250 ods. 5, § 8 ods. 1 a § 3 ods. 1 a 2 Tr. zák. v znení účinnom pred 1. januárom 2006, a to vo vzťahu ku skutku v bode 1 výroku roxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxii na tieto námietky v ďalšom texte tohto odôvodnenia.
Prokurátorka Krajskej prokuratúry Trnava i poškodená obchodná spoločnosť I.D.C. H. a.s., navxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx x xxstil, že nie je dôvod na odmietnutie dovolania z dôvodov uvedených v § xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxta, že pri skutku v bode 1/ výroku rozsudku okresného súdu sa za pokus považuje len samotná žiadosť "o poskytnutie" bankovej záruky, čo neznamená žiadosx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxoľko ani podanie žiadosti o vyplatenie by nebolo možné bez predstierania podmienok, ktoré musia byť splnené pre vyplatenie bankovej záruky.
K tomu je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnenia z bankovej záruky obvinenému, teda finančnú úhradu zo strany banky na základe žiadosti obvineného, a to na úhradu záväzku zmluvného partnera oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxlikačnej chyby správna.
K nespôsobilosti pokusu v dôsledku potreby predstierať splnenie podmienok vyplatenia bankovej záruky dovolací súd dodávax xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xanka sa zaviazala plniť v prospech menovaného na základe jeho výzvy, v ktorej vyhlási, že príkazca (I.D.C. H., a.s.,) nesplnil svoje zmluvné záväzky, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxtrebné konštatovať, že popis dotknutého skutku vo výroku rozsudku nevzbudzuje pochybnosti, že obvinený o plnenie z bankovej záruky požiadal a tým jehx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx dôvod na konštatovanie nespôsobilosti pokusu, keď žiadosť obvineného bola založená na uzavretej obchodnej zmluve a bankovej záruke.
Dovolateľ namxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxa bankovej záruky by obvinený spôsobil poškodenému škodu vo výške 30 000 000 Sk.
Táto námietka rovnako nie je dôvodná.
Skutková veta obsahuje údaj o výxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z bankovej záruky, teda 30 mil. Sk. Tým je jednoznačne vyjadrené, že konanie obvineného smerovalo k získaniu práve naposledy uvedenej sumy.
V konečnox xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xako uvádza dovolateľ) uplatnená predovšetkým prostriedkami občianskeho a obchodného práva a z "neúspechu" obchodnoprávneho vzťahu nemožno vyvodix xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnníka a v jeho zmysle (§ 1 ods. 2) subsidiárne aj ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak však konaním fyzickej osoby v priebehu dotknutých udalostí dxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsť postupom podľa Trestného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxom pred 1. januárom 2006) je v prípade dotknutého činu nepochybne naplnený v intenzite charakteristickej pre trestný čin. To je predovšetkým určené výxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxstnej sadzby (§ 250 ods. 5, § 88 kvalifikačne použitého zákona).
Podvodné konanie má potom aj občianskoprávny aspekt relatívnej neplatnosti (§§ 49ax xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxerejnom zasadnutí nariadenom v zmysle § 381 Tr. por., odmietol dovolanie obvineného ako zrejme nedôvodné podľa § 382 písm. c/ Tr. por.