6 M Cdo 4/2011

Právny vzťah súdneho exekútora a účastníka exekučného konania; nevrátenie preddavku na odmenu a náhradu hotových výdavkov zaplateného oprávneným

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (9)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxnovenom Exekučným poriadkom a subsidiárne Občianskym súdnym poriadkom.
Právny vzťah súdneho exekútora a účastníka exekučného konania sa nemôže poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx zastavení exekučného konania oprávnenému nevyúčtoval, ani nevrátil preddavky na odmenu a náhradu jeho hotových výdavkov, ktoré mu oprávnený zaplatxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx
x x xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxbruára 2008 č. k. 5 C 98/2007-83 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca voči žalovanému domáhal zaplatenia 318 814 Sk s príslušenstvom právnym titulom vydaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxzal z toho, že žalovaný (súdny exekútor) v exekučnom konaní vedenom na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. Er 4094/00, po zastavení exekúcie uznesxxxx x xxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxcu rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na odmenu a náhradu hotových výdavkov exekútora vo výške 322 750 Sk a priznanou výškou trov exekúcie 3 936 Sk. Prxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxo uznesenie o zastavení exekúcie a trovách exekúcie z 22. júla 2005 č. k. Er 4094/00-48 doručené žalobcovi, začala plynúť subjektívna dvojročná premlčxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xa súde až 3. augusta 2007, nemohol súd priznať žalobcovi uplatnené právo vzhľadom na žalovaným dôvodne vznesenú námietku premlčania.
Na odvolanie žaxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx trov odvolacieho konania. Stotožnil sa s právnym názorom súdu prvého stupňa, že v danej veci ide o bezdôvodné obohatenie žalovaného v zmysle § 451 ods. 1 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxti označeným rozsudkom súdov nižších stupňov generálny prokurátor Slovenskej republiky mimoriadne dovolanie s odôvodnením, že napadnuté rozhodnuxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxxo zákonníka a vzťah účastníkov konania považovali za občianskoprávny vzťah, v rámci ktorého žalovaný zodpovedá za bezdôvodné obohatenie. Právny vzxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxvráti preddavok na trovy exekúcie, ktoré mu po zastavení exekúcie neboli priznané v takej výške, ako prevzal preddavok. Podľa názoru generálneho prokxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsudky zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd rozhodujúci o mimoriadnom dovolaní dospxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdniť. Ak ho však predsa len v žalobe právne vyhodnotí, súd tým nie je viazaný. Je totiž vždy vecou súdu, aby podal jeho právnu kvalifikáciu. V danej veci sa xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxkútora a jeho hotových výdavkov.
Súdy nižších stupňov právny vzťah účastníkov konania, z ktorého je vyvodzovaný žalobou uplatnený nárok, považovalx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokixx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx založené na princípoch právnej rovnosti ich subjektov. Práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právnych vzťahov tejto povahy, vznikajú na základe prejaxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxány verejnej moci rozhodujú o právach a povinnostiach účastníkov na báze autoritatívnosti, sú verejnoprávne.
Exekútor je v zmysle § 2 Exekučného porxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxučného poriadku exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxo postavenia súdneho exekútora podanej priamo Exekučným poriadkom (viď vyššie) vyplýva, že exekútor v exekučnom konaní vykonáva úlohy štátneho orgáxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Na súdneho exekútora vykonávajúceho exekučnú činnosť treba v zmysle uvedeného xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxym súdnym poriadkom. Ustanovenie § 5 ods. 2 Exekučného poriadku v znení účinnom od 1. septembra 2005 (kedy nadobudla účinnosť jeho novela vykonaná zákxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxjúci zabezpečenie funkcií štátu, v rámci ktorého účastníci nemali autonómne a rovnoprávne postavenie, charakteristické xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxu účastníkovi (oprávnenému) ako nositeľ verejnej zvrchovanej moci a bol oprávnený druhému subjektu jednostranne zakladať práva alebo povinnosti (v xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov a môže odmietnuť vykonať požadovaný právny úkon, ak žiadateľ nezloží primeraný preddavox x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxníka exekučného konania s týmito znakmi nemôže byť považovaný za súkromnoprávny vzťah.
Vzhľadom na povahu vzťahu vznikajúceho medzi oprávneným ako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxiu v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka tým, že súdny exekútor po zastavení exekučného konania oprávnenému nevyúčtoval, ani nevrátil preddavky na odxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxím teda spočívajú na nesprávnom právom posúdení veci.
Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné pripomenúť, že právne posúdenie zistexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx
xxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxlade skutkových okolností, so zreteľom na povahu ktorých alebo spôsob opísania ktorých prichádza do úvahy možnosť podriadenia žalobou uplatneného nxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxebo správne uvedený) právny dôvod požadovaného plnenia. V danom prípade - so zreteľom na to, ako a čím žalobca vymedzil skutkový rámec, z ktorého vyvodzxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx žalobou uplatnený nárok nevyplýva zo vzťahu zodpovednosti súdneho exekútora za škodu spôsobenú účastníkovi konania v zmysle § 33 ods. 1 Exekučného poxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. januára 2010 sp. zn. 3 Cdo 58/2009 a z 28. februára 2011 sp. zn. 2 M Cdo 19/2010).
Keďže generálny pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx x x.s.p. a § 243b ods. 3 O.s.p. v spojení s § 243i ods. 2 O.s.p.) a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.