1 To 2/2012

Dokazovanie súvisiace so súhrnným trestom. Výrok rozsudku, ak sa čiastkový útok pokračovacieho trestného činu nestal

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstu (§ 42 Tr. zák.), je súd povinný na hlavnom pojednávaní vykonať dokazovanie prečítaním podstatného obsahu spisov o predchádzajúcich odsúdeniachx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxecných odborných znalostí a úvah súdu.
II. Ak pri posudzovaní pokračovacieho trestného činu súd dospeje k záveru, že sa niektorý čiastkový útok nestaxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xejto časti má rozhodnúť o oslobodení spod obžaloby z dôvodu, že sa čiastkový skutok nestal. 1)
Uznesenie Krajského súdu v Žiline z 31. januára 2012
1 To 2xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxm. a/, písm. c/, písm. d/ Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok a podľa § 322 ods. 1 Tr. por. vec vrátil okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zák. pre skutok uvedený vo výrokovej časti označeného rozsudku. Za tento prečin mu súd prvého stupňa uložil peňažný tresx xx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxuto rozsudku podal riadne a včas odvolanie obžalovaný. V odvolaní uviedol, že sa nestotožňuje s výrokom Okresného súdu Námestovo, pretože neboli odstxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxý.
Krajský súd na podklade podaného odvolania preskúmal v zmysle § 317 ods. 1 Tr. por. zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého rozsudku, ako i správnosť xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por., a zistil, že odvolanie obžalovaného je čiastočne dôvodné, a to preto, že okresný súd nevykonal na hlavnom xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xámestovo podala 28.apríla 2011 na okresný súd obžalobu na M.M. za spáchanie pokračovacieho prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zákx xxx xxxxxxx xxx
x xxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxlého pobytu, povedal, že mu podpáli dom a vyzabíja celú rodinu,
- následne xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx sa poškodený zľakol a v čase o 17.11 h. zavolal políciu.
Okresný súd obžalovaného uznal za vinného zo spáchania pokračovacieho prečinu nebezpečného vxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx
x xxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxx nachádzal v mieste trvalého bydliska v rodinnom dome v T. a vyhrážal sa mu, že ho zabije, dopichá nožom, podpáli dom, v dôsledku čoho poškodený v obave o svxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxlil, že: "Súd dospel k záveru, že pre nedostatok dôkazov, v zmysle zásady v pochybnostiach v prospech obžalovaného, nemožno uznať obžalovaného vinným x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu a vyzabíjaním celej rodiny. Súd preto uvedený čiastkový útok zo skutkovej vety vypustil a o uvedenom čiastkovom útoku nerozhodoval. "
K takémuto rozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxní toho istého trestného činu. Trestnosť všetkých čiastkových útokov sa posudzuje ako jeden trestný čin, ak všetky čiastkové útoky toho istého páchatxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxť uvedený trestný čin; to neplatí vo vzťahu k čiastkovým útokom spáchaným mimo územia Slovenskej republiky.
Podľa § 10 ods. 16 Tr. por. skutkom sa rozuxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxje k záveru, že sa niektorý čiastkový útok nestal, nemôže - vzhľadom na ustanovenie § 10 ods. 16 Tr. por. - rozhodnúť "iba" o vypustení takéhoto čiastkovxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xojenského súdu v Trenčíne, sp. zn. 3To 4/2007).
Krajský súd si osvojil rozhodnutie Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne, sp. zn. 3To 4/2007 vo vzťahu k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxx x x xxx xxxx xx xxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxlej postupovať v zmysle uvedeného a nebude môcť nepreukázaný čiastkový útok - skutok len ""vypustiť" a o ňom nerozhodovať.
Pokiaľ ide o skutok, pre ktoxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxazuje na odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorý kompletne a dostatočne vysvetlil svoje závery súvisiace s hodnotením dôkazov a vyvodil z nich x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcké a nepresvedčivé, čo správne zohľadnil súd prvého stupňa pri prvom čiastkovom útoku - skutku, jeho vyjadrenia k druhému čiastkovému útoku - skutku mxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xompletný, a preto je a bude potrebné rozhodnúť vo výroku o vine o pokračovacom trestnom čine v súlade s ustanovením § 10 ods. 16 Tr. por.
K výroku o trestex
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxené zákonné podmienky, žalovaný skutok nebol vo viacčinnom súbehu so skutkami, pre ktoré bol obžalovaný odsúdený rozsudkom Okresného súdu Dolný Kubíxx xxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxonal k tejto časti potrebné dokazovanie.
Z odpisu registra trestov obžalovaného M. M. vyplýva oprávnená úvaha o potrebe uloženia súhrnného trestu. Bxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnosťou vyriešil, či sú splnené, resp. nie sú splnené podmienky na uloženie súhrnného trestu, nemožno "len tak od stola" vysloviť, že podmienky splnené xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxajúcich odsúdení obžalovaného vyplýva potreba uloženia súhrnného trestu (§ 42 Tr. zák.), je súd povinný na hlavnom pojednávaní vykonať dokazovanie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx vykonanom dokazovaní na hlavnom pojednávaní a nevychádzal len z odborných znalostí a úvah súdu.
Súd prvého stupňa preto bude povinný na hlavnom pojedxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxm uložení súhrnného trestu, a to spisov - Okresného súdu Dolný Kubín, sp. zn. 4T 24/2007, Okresného súdu Bratislava III, sp. zn. 3T 93/2009 a Okresného súxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx