2 Tdo 24/2012

Výklad ustanovenia § 34 ods.8 Tr. zák., dôvodu dovolania podľa § 371 ods.1 písm.a) Tr. por. a účelu dovolania (náprava nezákonnosti)

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (5)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xlobody uloženého na doživotie, ak ide o súbeh obzvlášť závažných zločinov, teda pri ukladaní úhrnného alebo súhrnného trestu (§ 41 ods. 1, ods. 2, § 42 Txx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za obzvlášť závažný zločin, spáchaný po predchádzajúcom odsúdení jeho páchateľa za iný obzvlášť závažný zločin (recidíva). Recidíva, spojená aj s poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx1 ods. 1 písm. n/ Tr. por. vyplýva, že dovolací súd na základe dovolacej námietky podanej z tohto dôvodu preskúma zákonnosť a odôvodnenosť rozhodnutia xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xemôže skúmať a meniť správnosť a úplnosť zisteného skutku (§ 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por.) a rovnako nemôže preskúmavať právne posúdenie zisteného skutxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxmohlo viesť ku zmene napadnutého rozhodnutia. Dovolanie by v takom prípade v konečnom dôsledku nemohlo byť úspešné a splniť ním sledovaný účel nápravyx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx c/ Tr. por. alebo zamietne podľa § 392 ods. 1 Tr. por.
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 5. júna 2012
2 Tdo 24/2012
Najvyšší súd uvedxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx Tr. por. odmietol.
Z odôvodnenia:
Napadnutým uznesením Krajský súd v Trenčíne (ďalej len krajský súd) podľa § 319 Tr. por. zamietol odvolanie obžaxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxžalovaný uznaný vinným z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. c/, písm. e/ Tr. zák. s poukazom na ustanovxxxx x xxx xxxxx xx x x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx
xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xx xxM., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxovala do úzkeho dvora, ale keď zbadala obvineného, snažila sa autom z dvora cúvaním ujsť, čo sa jej nepodarilo, vtedy pribehol k nej obvinený, päsťou rozxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxku vzadu, ľavého ramena, tváre a hrudníka, pričom jedna z rán zasiahla i srdce v oblasti ľavej predsiene, čím jej spôsobil 11-timi bodnými a bodnoreznýmx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxehu a smrti poškodenej D.M., obvinený sa skutku dopustil po tom, ako bol rozsudkom Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1T 9/1991, zo dňa 27. marca 1991 v spxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxk. č. 140/1961 Zb. na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 14 rokov, so zaradením do III. nápravnovýchovnej skupiny, ktorý trest vykonal.
Za xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxľa § 34 ods. 8 písm. a/, písm. b/, písm. d/ Tr. zák. podmienečné prepustenie z výkonu tohto trestu odňatia slobody nie je prípustné. Podľa § 48 ods. 3 písm. xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x0 ods. l písm. a/ Tr. zák. mu bol uložený trest prepadnutia veci a to: 1 ks kuchynský nôž Ming Kai, dĺžka noža 32 cm, dĺžka čepele 20 cm. Podľa § 287 ods. 1 Tr. xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xdkázal so zvyškom jej uplatneného nároku na náhradu škody na občianske súdne konanie.
Proti uzneseniu krajského súdu podal dovolanie obvinený písomxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xísm. i/ a písm. n/ Tr. por., ako ďalší dovolací dôvod označil dôvod uvedený v § 374 ods. 3 Tr. por.
Obsah dovolacích dôvodov v ich vecnom vyjadrení je rexxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxy Trenčín navrhol dovolanie vo všetkých bodoch ako nedôvodné zamietnuť.
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) ako dovolací súd xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xds. 1 Tr. por.
Odvolateľom vytýkané pochybenia napadnutého rozhodnutia a konania sčasti zodpovedajú iným dovolacím dôvodom uvedeným v § 371 ods.1 xxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xe samostatným dovolacím dôvodom, ako bude vysvetlené ďalej). To však nie je podstatné, nakoľko viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania, ktoré sx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx nie právnych dôvodov dovolania podľa § 371 Tr. por., ktoré musia byť v zmysle § 374 ods. 2 Tr. por. v dovolaní uvedené (pozri uznesenie Najvyššieho súdu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxa sa potom venuje hodnoteniu dôvodov, resp. okolností, prečo súd nezisťoval skutkový stav aj inými dôkaznými prostriedkami. Tieto otázky nie sú preskxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxho skutku v zmysle § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. Touto problematikou sa teda odôvodnenie rozhodnutia dovolacieho súdu zaoberať nebude.
Vo vzťahu k uplxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxel vykonania rekonštrukcie v prípravnom konaní.
Táto okolnosť nie je preskúmateľná z hľadiska povinnosti súdu pri zisťovaní skutkového stavu, a to z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxať z hľadiska zásadného porušenia práv obhajoby (§ 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.), ak by sa súd týmto návrhom na vykonanie dôkazu vôbec nezaoberal (pozri rxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xdmietnutý výslovným rozhodnutím podľa § 272 ods. 3 Tr. por., nešlo však o štádium konania na hlavnom pojednávaní. Pri predbežnom prejednaní obžaloby xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušení pôvodného rozsudku okresného súdu z 18. júla 2008 krajským súdom 13. septembra 2008 potom prebiehalo hlavné pojednávanie od začiatku a na ňom oxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x009.
Ďalšie dovolacie námietky podraditeľné pod dôvod dovolania uvedený v § 371 ods. 1 písm. c/ xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxnátu okresného súdu bol voči obvinenému zaujatý, o čom svedčí i skutočnosť, že pri predbežnom prejednaní obžaloby prehlásil, že obvinený môže namietaxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxh verejného zasadnutia, konaného za účasti procesných strán. Námietky zaujatosti, ktoré boli voči súdu uplatnené, boli v konaní riešené postupom podxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxlasil so skrátením lehoty na prípravu hlavného pojednávania:
Táto námietka bola aktuálna len pred zrušením pôvodného rozsudku (ktoré je časovo uprexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxväznosti na to bolo ustanovenie náhradného obhajcu zrušené a hlavné pojednávanie bolo vykonané odznova za účasti pôvodne ustanoveného obhajcu JUDr. xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx
Nemala byť použitá kvalifikácia osobitného motívu podľa § 144 ods. 2 písm. e/, § 140 písm. b/ Tr. zák., teda že čin bol spáchaný "z pomsty"
Táto námietkx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxti dotknutej okolnosti - už skôr bolo opakovane poukázané na nepreskúmateľnosť skutkových zistení v dovolacom konaní pri dovolaní podanom podľa § 371 xxxx x xxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxe čakal skrytý na poškodenú "v úmysle túto usmrtiť za to, že sa s ním rozišla". Tento popis plne koreluje použitému zákonnému znaku a právna kvalifikácia xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xovnako iný dôvod dovolania uvedený v § 371 ods. 1 Tr. por.
Ako samostatne uplatnený dovolací dôvod je v dovolaní uvedený obsah znenia § 374 ods. 3 Tr. poxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xozhodovania alebo konania, ktoré mu predchádzalo (§ 374 ods. 1 Tr. por.) v dovolacom konaní uplatňovať.
V ustanovení § 374 ods. 3 Tr. por. nie je uvedexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx x xxxodov uvedených v § 371 ods. 1 Tr. por. dovolaním napáda vždy rozhodnutie súdu druhého stupňa (okrem dovolania podaného ministrom spravodlivosti), moxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxo stupňa, musí táto chyba zodpovedať niektorému z dôvodov dovolania uvedenému v § 371 Tr. por., a takto musí aj byť v dovolaní označená (§ 374 ods. 1, ods. x xxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx por., ktorý je v dovolaní uvedený v podobe konštatácie, že obvinenému bol uložený trest odňatia slobody na doživotie, pričom súd rozhodol, že podmienexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa jeho zákonnú formuláciu, neviaže na označenie chyby rozhodnutia alebo konania, ktoré mu predchádzalo (§ 374 ods. 1 Tr. por.)
Zároveň však znenie usxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx tam uvedeným spôsobom.
Dôvod dovolania uvedený v § 371 ods. 1 písm. n/ Tr. por. je potrebné vyložiť tak, že dovolací súd na základe z tohto dôvodu podanex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxa rozhodnutia o neprípustnosti podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, uloženého na doživotie. Dovolací súd však ani pri tomto prxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x 371 ods. 1 písm. n/ Tr. por. preskúmavať právne posúdenie zisteného skutku a samotný výrok o uložení trestu odňatia slobody na doživotie (aj keď sa kritxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxvody podľa § 34 ods. 8 písm. b/ a d/ Tr. zák. sú splnené. V zmysle oboch týchto ustanovení je dôvod na rozhodnutie o neprípustnosti podmienečného prepusxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xds. 8 písm. b/ Tr. zák. ide o naplnenie okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby, a to okolností uvedených v § 144 ods. 2 písm. a/, písm. xx x xxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxom (§ 138 písm. c/ Tr. zák.) a spáchanie činu z osobitného motívu, teda z pomsty (§ 140 písm. b/ Tr. zák.). V zmysle § xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxdzajúceho potrestania pre trestný čin vraždy, teda trestný čin uvedený v § 47 ods. 2 Tr. zák. je zároveň okolnosťou, umožňujúcou rozhodnutie o neprípuxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxsúdenie, vyžaduje sa aj výkon aspoň časti uloženého trestu).
Vo vzťahu k vyššie uvedeným okolnostiam, čo sa týka predchádzajúceho odsúdenia a potresxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxskej republiky z 15. mája 1991, sp. zn. 1To 31/1991, ktorým bol I.L. za trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1 Trestného zákona (zák. č. 140/1961 Zb. v znenx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxnení podmienok pre možnosť rozhodnutia podľa § 34 ods. 8 Tr. zák. (s ďalej uvedenou výhradou).
Toto rozhodnutie nie je však obligatórne, súd teda môže xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxum odôvodnenosti takého rozhodnutia.
V uvedenom smere sa dovolací súd stotožnil so súdom prvého stupňa, rovnako ako predtým súd odvolací.
Vzhľadom xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxv a bez prognózy nápravy (čo bolo aj podkladom pre uloženie doživotného trestu odňatia slobody), a za situácie, keď sú podmienky na rozhodnutie podľa § 3x xxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxti podmienečného prepustenia dôvodné.
Na tom nič nemení okolnosť, že krajský i okresný súd nesprávne posúdil okolnosť podľa § 34 ods. 8 písm. a/ Tr. záxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxom okresného súdu ponímané vo vzťahu jednak ku aktuálnemu odsúdeniu, a jednak ku predchádzajúcemu odsúdeniu pre trestný čin vraždy s už vykonaným tresxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxnného trestu v prípade odsúdenia za dva obzvlášť závažné zločiny (§ 41 ods. 1 alebo ods. 2 Tr. zák.), alebo ukladania súhrnného trestu (pri splnení podxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe teda o trestanie súbehu, v naposledy popísanom prípade (ukladania súhrnného trestu) len viacčinného. Opakované spáchanie trestného činu po predchxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odňatia slobody na podklade § 34 ods. x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x44 ods. 2 písm. a/ Tr. zák.). Žiadne z oboch naposledy uvedených ustanovení sa však nepoužije, ak ide o prípad opakovaného spáchania činu po predchádzaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx:
Ustanovenie § 34 ods. 8 písm. a/ Tr. zák. sa vzťahuje na neprípustnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody uloženého na doživxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe sa naopak nevzťahuje na neprípustnosť podmienečného prepustenia z doživotne uloženého trestu odňatia slobody uloženého za obzvlášť závažný zločixx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxestný čin uvedený v § 47 ods. 2 Tr. zák. sa týka ustanovenie § 34 ods. 8 písm. d/ Tr. zák.
Ustanovenie § 34 ods. 8 písm. a/ Tr, zák. teda pri rozhodovaní o nepxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxresného súdu zákonné a dôvodné bez ohľadu na naposledy uvedené, a to pri použití ustanovenia § 34 ods. 8 písm. b/ a písm. d/ Tr. zák., čo je vysvetlené v prexxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zmenu v prospech obvineného. Také rozhodnutie dovolacieho súdu by obsahovo negovalo zmysel inštitútu dovolania ako mimoriadneho opravného prostrixxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxtené porušenie zákona nemohlo viesť ku zmene napadnutého rozhodnutia. Dovolanie by totiž v konečnom dôsledku nemohlo byť úspešné a splniť ním sledovaxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodľa § 382 písm. c/ Tr. por. alebo zamietne podľa § 392 ods. 1 Tr. por. (k tomu pozri aj právnu vetu IV. v rozhodnutí č. 12 uverejnenom v zbierke stanovísk xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxdnutia na podklade dovolania podaného v prospech obvineného, ak by však táto zmena vyznela v jeho neprospech, čo odporuje zákazu "
reformatio in peius
"x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx