Tpj 43/2012

Zjednotenie výkladu zákona v otázke aplikácie ustanovenia § 50 ods.4 vety druhej, ods.5 Trestného zákona o ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti a o súčasnom predĺžení skúšobnej doby podmienečného odsúdenia v zmysle ods.4 písm.b)

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxadu zákona v otázke aplikácie ustanovenia § 50 ods. 4 vety druhej, ods. 5 Trestného zákona o ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti a o súčasnom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xákona o ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti a súčasne o primeranom predĺžení skúšobnej doby môže súd urobiť len v skúšobnej dobe podmienečnxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx predĺžila".
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len "NS SR") na základe podnetu predsedu trestnopxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov zistil, že v rozhodnutiach Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 2 Tos 18/2012 na strane jednej a sp. zn. 3 Tos 35/2012 na strane druhej, je rxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdĺžení skúšobnej doby podmienečného odsúdenia. Konkrétne:
A.
Krajský súd v Trenčíne uznesením zo 7. mája 2012, sp. zn. 3 Tos 35/2012, o sťažnosti odsxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx por. napadnuté uznesenie zrušil a okresnému súdu uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
V odôvodnení uznesenia krajský súd najmä uviedol, že uvedxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxej dobe podmienečného odsúdenia, ktoré mu bolo uložené rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom sp. zn. 1T 214/2008-98 zo 6. mája 2009, právoplatnxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ktorého bol podmienečne odložený na 24 mesiacov, vykoná. Podľa § 50 ods. 8 a § 48 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. pre výkon trestu bol zaradený do ústavu na výkon txxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsenie, ako aj správnosť konania, ktoré napadnutému rozhodnutiu predchádzalo a zistil, že podaná sťažnosť je opodstatnená. Krajský súd považoval rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za čo mu bola uložená pokuta 10 (desaťx xxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxednal a rozhodol, zvážiac "aj postup podľa § 50 ods. 5 Tr. zák.". Zmysel naznačeného postupu explicitne neskôr vyjadril v odôvodnení iného uznesenia (xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby v zmysle § 50 ods. 4 písm. b/ Tr. zák., čo však vzhľadom na nejednotné stanoviská odvolacích senátov, pokiaľ sa týka otázky, či je možné predĺžiť v taxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxviska trestnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tiež uviedol, že časť sudcov rozšíreného trestnoprávneho kolégia zaujala názxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx citovaného podnetu predsedu trestnoprávneho kolégia krajského súdu stanovisko, že je možné predĺžiť skúšobnú dobu podmienečného odsúdenia aj v príxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxu, ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, pričom zákon výslovne neurčuje dobu, kedy sa môže takto rozhodnúť. V praxi však ide o dobu jedného roka px xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx B.V. proti uzneseniu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou z 10. januára 2012, sp. zn. 2T 29/2009, rozhodol tak, že podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na skutočnosti uvedené v odôvodnení napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa aj krajský súd dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa, pokiax xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxenie rozdielneho výkladu dotknutých ustanovení zákona navrhol predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR podľa § 21 ods. 4 písm. b/ zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x011 a podľa § 14 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky trestnoprávnemu kolégiu, aby zaujalo stanovisko na zabezpečenie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa najvyššieho súdu podľa čl. 15 ods. 3 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky požiadal o písomné vyjadrenie k posudzovaným otázkxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxvo vnútra SR, Akadémiu policajného zboru x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxatislave, aj katedru trestného práva Trnavskej univerzity v Trnave.
Vyjadrenia súdov a inštitúcii, ktoré žiadosti o písomné vyjadrenie vyhoveli, vxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, ako predkladateľ podnetu na zaujatie stanoviska, sa podrobnejšie nevyjadril.
Na zasadnutí 10. decembra 2012 trestnoprávne kolégium Najvyššieho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčilx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxhať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže
a) usxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxbnej doby ustanovenej v odseku 1, alebo
c) ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4 Tr. zxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xdsúdenie v platnosti" vyplýva, že podmienečné odsúdenie musí v čase rozhodovania prebiehať, t.j. ešte musí plynúť lehota ustanovenej skúšobnej dobyx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxx xxxx xx..a súčasne môže - b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu ..." je evidentné, že ide o predĺženie tej plynúcej skúšobnej doby podmienečného odsúdenia, ktoxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxloveného v rozhodnutí uvedenom pod bodom "B" nemožno úspešné argumentovať ani ustanovením § 50 ods. 5 Tr. zák., podľa ktorého "ak súd do roka od uplynutxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx sa prieči logickému, gramatickému a historickému výkladu (pozri R.č. 56/79) ustanovenia § 50 ods. 4, ods. 5 Tr. zák. To tiež znamená, že v § 50 ods. 5 Tr. xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxení odsúdeného do ústavu na výkon trestu.
Skúšobná doba ustanovená pri podmienečnom odsúdení začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni právoplatnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxným uznesením súdu ustanovené predĺženie skúšobnej lehoty začína plynúť dňom, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxita (jednota) skúšobnej doby v ktorej bude súd skúmať správanie sa odsúdeného z hľadiska ustanovenia vety prvej § 50 ods. 4 Tr. zák., t.j. či odsúdený vixxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x Tr. zák. po uplynutí pôvodne stanovenej skúšobnej doby, nemohol by napr. prihliadať na prípadné poklesky podmienečne odsúdeného, ktorých by sa dopusxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxru vyjadreného pod písmenom " B" tohto stanoviska by táto "hluchá" lehota mohla trvať až jeden rok (v zmysle § 50 ods. 5 Tr. zák.) Konkrétne napr. v prípadx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sp. zn. 2T 171/2008, skoro 5 mesiacov. Treba mať na zreteli, že pri rozhodovaní podľa § 50 ods. 4 Tr. zák. možno prihliadať len na to, či podmienečne odsúxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxzovať na pôvodnú skúšobnú dobu, bez akéhokoľvek medziobdobia.
Uvedené závery rovnako platia aj v prípadoch podmienečného odkladu výkonu trestu odňxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxbačným dohľadom v zmysle § 119 ods. 2 Tr. zák. u mladistvých.