2 To 2/2012

Aplikácia materiálneho korektívu a princíp "in dubio pro reo"

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (7)
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx
x xx xxxx x x x xxx x xx xxxx xx x xx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxx x a § 48 ods. 4 Trestného zákona
§ 2 ods. 12 Trestného poriadku
I. Materiálny korektív (nepatrná závažnosť v zmysle § 10 ods. 2 Trestného zákona) v zmxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxije. To platí aj vtedy, ak ide o konanie páchateľa vo vývojovom štádiu prípravy na zločin (§ 13 ods. 1 Trestného zákona) alebo vývojovom štádiu pokusu úmxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xákona), a to osobitne z hľadiska možnosti mimoriadneho zníženia trestu pri vývojových štádiách prípravy zločinu alebo pokusu trestného činu (§ 39 odsx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm zákonným kritériám (§ 48 ods. 4 Trestného zákona).
II. Právnym rámcom spôsobu hodnotenia dôkazov je ustanovenie § 2 ods. 12 Trestného poriadku, ktxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxi hodnotení dôkazov sa uplatní princíp "in dubio pro reo", t.j. v pochybnostiach v prospech obžalovaného. To platí aj pre prípady rozlíšenia medzi možnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzov.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
2 To 2/2012
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným rozsudkom na odvolanie obžalovaného (obž.) Ing. B. K. a prokxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxnutý rozsudok podľa § 321 ods. 1 písm. e), ods. 3 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") vo výroku o treste uloženom obž. Ing. B. K. a na základe § 322 ods. 3 TP uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xx xxxx xx x x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxem) rokov. Podľa § 48 ods. 4 TZ obžalovaného pre výkon trestu zaradil do ústavu so stredným stupňom stráženia. Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 TZ uložil obžalovxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxl­nej prokuratúry GP SR najvyšší súd zamietol.
Z odôvodnenia:
Špecializovaný trestný súd rozsudkom zo 17. januá­ra 2012, sp. zn. BB 3T 14/2011, uzxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx xx xxs. 4 písm. a) TZ, ktorého sa dopustil tak, ako je to uvedené v bodoch 1a, b, 2 výroku citovaného prvostupňového rozsudku.
Podľa § 221 ods. 4 TZ s použitím x xx xxxx x x x xxx x xx xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxňatia slobody obžalovaného zaradil do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.
Podľa § 61 ods. 1 a 2 TZ súd obžalovanému uložil trest zákxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxý zákon) v platnom znení a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a to vo výmere 5 rokov.
Podľa § 76 ods. 1, § 78 ods. 1 TZ súd obžalovanémx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x. B. podľa § 285 písm. b) TP oslobodzuje spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR Bratislava, sp. zn. VII/l Gv 202/09 - 186 z 2. júna 2xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx. 1 k § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) TZ, ktorý mal spáchať tak, ako je to skutkovo popísané vo výroku dotknutej obžaloby, pretože skutok nie je trestným činoxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxíctvom obhajcu písomným podaním z 9. februára 2012.
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR (ďalej len prokurátor) podal odvolanie podaním z 3xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxdený obžalovaný P. B. Odvolanie odôvodnil podaním zo 7. februára 2012.
Odvolanie obžalovaného K. argumentuje:
Totožnosť skutku nebola zachovanáx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxutom rozsudku.
Súd nesprávne konštatoval dokázanie okolnosti, že práve obžalovaný listiny s nepravdivými údajmi alebo opatrené falošným osvedčenxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtenom pri domovej prehliadke. Ani okolnosť, že sa nepodarilo zistiť obžalovanými uvádzané dve osoby, ktoré mu predaj pozemkov ponúkli, neznamená, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že je ťažké si predstaviť dokonanie činu z hľadiska záujemcu, ktorý by si nepreveril reálnosť vlastníckych vzťahov a za tohto stavu by uzavrel kúpnu zmxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxych zmlúv. Napriek tomu súd dospieva k záveru, že u obžalovaného išlo o prejav vážnej vôle dosiahnuť obohatenie na úkor cudzieho majetku a že v žiadnom prxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxu, a teda nie je spôsobilé vyvolať akýkoľvek trestnoprávny následok.
Ak by aj konanie obžalovaného bolo pokusom trestného činu, jeho trestnosť zanikxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxlej ochotný rokovať, nebezpečenstvo záujmu chránenému zákonom nevzniklo a za tejto situácie obžalovaný od ďalšieho konania upustil.
Súd nesprávne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxa spomenutá ako reálna predajná cena. Škodou môže byť len suma, ktorú by zaplatil konkrétny kupujúci na základe s ním uzavretej kúpnej zmluvy. Keďže takxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xýroku o treste. Tu uvádza, že súd aj v prípade uznania viny postupoval nesprávne, keď nevyužil možnosť mimoriadneho zníženia trestu v zmysle § 39 ods. 2 pxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxedených dôvodov obžalovaný cestou svojho obhajcu navrhol, aby odvolací súd po preskúmaní veci napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v jeho odsudzujúxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxx x xxx x xx xxxx xxxx x xelom rozsahu podľa § 285 písm. b) TP oslobodí, alebo aby tento rozsudok súdu prvého stupňa v odsudzujúcej časti podľa § 321 ods. 1 písm. e) TP zrušil aspox xx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx trestnej sadzby v zmysle § 39 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. c) TZ, po zohľadnením všetkých okolností tohto prípadu uvedených v odôvodnení odvolanxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe cituje z odôvodnenia tohto rozsudku a záver o oslobodení obžalovaného B. spod obžaloby atakuje z týchto konkrétnych dôvodov:
Argumentácia súdu, ktxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtých svedkýň M. a B.
Skutočnosť, že obžalovaný B. nemá skúsenosti s predajom nehnuteľností, ho neospravedlňuje a musel si byť vedomý následkov v prípaxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxorý (naposledy menovaný) mal toto stretnutie zrušiť. Relevantnosť ponúkaných pozemkov B. sám nepreveril a koncom roka 2009 mal len jediný záujem, a to xxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxžalovaní opakovane rokovali, vzbudzujúc v nich vážny záujem, vrátane osobnej prehliadky pozemkov. V takom konaní neprestali ani po tom, keď tieto osoxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe právny rozbor vo vzťahu ku žalovanej trestnej činnosti a navrhuje, aby najvyšší súd napadnutý rozsudok v oslobodzujúcej časti zrušil podľa § 321 ods. x xxxxx xxx xx xxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxom vyjadrení navrhuje odvolanie prokurátora zamietať.
Uvádza, že aj obžaloba tvrdí, že obžalovaný B. konal na základe informácií a dokladov, ktoré mx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxromený, a ktorému uveril, je vierohodne potvrdzované výpoveďou svedkýň B. a Ing. M., keďže K. B. predstavil projekty, o akých sa mu dovtedy nesnívalo a uxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxl stretnutia so S. a predloženia originálov dokladov, čo by nerobil, ak by neveril, že táto osoba existuje, a že existujú aj pravé doklady.
Spôsob plánoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxrióznosti ponuky ako aj o tom, že neúplnými xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxka lokality Unín, obžalovaný rokoval s Ď. a K., ktorých zaujímala predovšetkým sprostredkovateľská zmluva, aby neboli obídení a až potom doklady. Tie xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xajvyšší súd SR (ďalej len najvyšší súd), keďže nezistil dôvod na zamietnutie odvolania podľa § 316 ods. 1 TP alebo na zrušenie rozsudku podľa § 316 ods. 3 xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxupu konania, ktoré im predchádzalo. Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané, prihliadol len vtedy, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 xxxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxadnutému rozsudku, správnosť a úplnosť skutkových zistení a správnosť právnej kvalifikácie vo vzťahu k odsudzujúcemu výroku rozsudku, zákonnosť a pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xine týkajúci sa obžalovaného K.
Súd prvého stupňa postupoval správne a v súlade so zákonom v rovine procesnej, dôkazno-hodnotiacej ako aj v rovine práxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx 1 TP. Vzhľadom na rozsah a obsah tohto odôvodnenia by bolo duplicitné v ňom uvedené argumenty opakovať.
Úvahy, ktoré sú obsahom odôvodnenia napadnutxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx l. 30 a 31 rozsudku), čoho sa týka aj odvolanie obžalovaného K. (v bode označenom "na treťom mieste").
Tu treba uviesť, že súd prvého stupňa spája záver o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxeniu sa na úkor cudzieho majetku (aj keď inak pochybuje o možnosti dokonania činu).
Spôsobilosť prostriedkov na uvedený účel však musí byť daná ich vlaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxérium.
To však neznamená, že pokus prostriedkami, ktoré sú pre určitú situáciu nespôsobilé, nemôže byť trestným činom. Odôvodnenie napadnutého rozxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pre spoločnosť.
Táto téza platila bezvýnimočne v období pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (teda v období účinnosti xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x x xxxx xxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxrektív, terminologicky označený ako závažnosť, ustanovuje len pre jednu kategóriu trestných činov, a to pre prečiny (§ 10 ods. 2 TZ). Pri kategórii zlxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxtnom zákone. Materiálne chápanie sa týka aj vývojových štádií prípravy a pokusu trestného činu (§ 13 a § 14 TZ).
Uvedené však neplatí bez výnimky. Ako xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxedok nenastane (a teda čin nebude dokonaný). Práve to potom predurčuje riešenie nastolenej otázky.
Naznačenou výnimkou z posúdenia konania smerujúxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlebo pokusu. V tomto prípade ide o konanie osoby, ktoré vzhľadom na úplnú a od začiatku danú nefunkčnosť ňou použitých prostriedkov na dotknutý účel vôbxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrestného činu (§ 14 ods. 1 TZ).
Ako príklad možno uviesť v odôvodnení napadnutého rozsudku použitý prípad rituálneho prebodávania bábiky alebo obraxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxrétneho potenciálneho kupujúceho (poškodeného), od ktorej závisí možný úspech ďalších nevyhnutných (iných než už skutočne vykonaných) podvodných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xopred určená, ale závisí od konkrétnych okolností prípadu. Zároveň ide o konanie smerujúce k dokonaniu obzvlášť závažného zločinu, ktoré z hľadiska sxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxerujúcich ku predaju pozemkov (priamo alebo cez sprostredkovateľa) bola prezentovaná konkrétna ponuka a k takým rokovaniam aj došlo. To už bezprostrxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxa zabezpečovania listinných a organizačných podkladov pre uvedené rokovania, čo by zodpovedalo štádiu prípravy na zločin.
Uvedený záver o trestnosxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxia nastať) nespôsobilosti prostriedkov použitých páchateľom pri konaní, smerujúcom k dokonaniu činu (alebo naopak nespôsobilosti absolútnej, ktoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xž štvrtom mieste" (zachovanie totožnosti skutku, výsledky dokazovania, vrátane expertízy, účinky účinnej ľútosti) zaujal Najvyšší súd SR stanovisxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xiatom mieste") napáda určenie výšky škody súdom prvého stupňa, avšak neodôvodnene. Pokus trestného činu smeroval k neoprávnenému odpredaju pozemkox x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxou za m2 pozemku podľa predajnej ponuky, ktorá bola predmetom prebehnutých rokovaní. Súd však postupoval správne, keď tu nevychádzal z ponukovej cenyx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxtých svedeckých výpovedí, problémom predaja nebola cena, ale neúplné doklady.
Z hľadiska odvolacích téz by pri podvodnom konaní takého druhu pricháxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xkodu ako pojmový znak trestného činu podvodu, a to ani podľa prvého odseku § 221 TZ. Zákon však aj v takýchto prípadoch postihuje, ak ide o zločin, už aj koxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx
x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxadiska hodnotenia dôkazov vo vzťahu k oslobodzujúcemu výroku rozsudku, a to aj pokiaľ ide o dôvod oslobodenia obžalovaného spod obžaloby, sa odvolací xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxalovaného (ako je to najlepšie zrejmé z prepisu odposluchu jeho telefonického hovoru so spoluobžalovaným K. z 5. januára 2010 na č. l. 2888-2890) prechxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxané v odôvodnení napadnutého rozsudku), k nedbanlivosti vedomej [§ 16 písm. a) TZ]. V neskorších (vzneseniu obvinenia predchádzajúcich) štádiách pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm chránený Trestným zákonom (teda, zjednodušené povedané, že môže ísť o K. alebo za jeho účasti páchaný podvod), ale bez primeraných dôvodov sa spoliehxxx xx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx teda rozlíšenie, či bol obžalovaný uzrozumený s možným porušením zákonom chráneného záujmu (čo zodpovedá nepriamemu úmyslu - § 15 písm. b) TZ) alebo čx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxosť, pri hodnotení ktorej sa vychádza z výsledkov vykonaného dokazovania. Ak by vznikli pochybnosti, je potrebné ich vyhodnotiť v prospech verzie prixxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vo forme nevedomej nedbanlivosti postupne, na základe vývoja udalostí, nadobúdalo prvky vedomej nedbanlivosti, neprerástlo však do nepriameho úmyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxo sa B. u K. domáhal uvedenia vecí na pravú mieru v záujme ďalšieho nepredlžovania neistoty potenciálnych záujemcov, pričom K. ho ubezpečoval, že všetkx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxx v kontakte.
To vylučuje trestnú zodpovednosť za úmyselný trestný čin, ktorým trestný čin podvodu podľa § 221 TZ je. Preto a na základe okolnosti, že koxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxôvodnenie napadnutého rozsudku a predchádzajúca časť odôvodnenia tohto rozsudku.
V záverečných častiach rozsudku (s. 17 až 20) odôvodnil odvolací xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x TZ) a absencia priamej úpravy takejto možnosti pri zločinoch a obzvlášť závažných zločinoch v situácii, keď ustanovenia Trestného zákona uvedené v pxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdovaciu prax súdov aj v naznačených otázkach - a na odporúčania niektorých súdov - bol spracovaný návrh novely Trestného zákona (body 4 a 35), ktorý je v zxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx x xxxe 35 návrhu sa odporúča, aby v § 122 sa za odsek 13 vložil nový odsek 14 znenia: "Závažnosť trestného činu je určovaná najmä významom chráneného záujmu, ktxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a jeho pohnútkou."
Ak si myslíte, že ide o prevzatie dikcie § 3 ods. 4 zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, tak sa nemýlite. Pokiaľ to všax xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxx