3 Cdo 24/2012

Súdne poplatky, oslobodenie konania o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, nie je z hľadiska oslobodenia tohto konania xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxe len náhrady majetkovej ujmy (škody) spôsobenej orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, alebo aj náhrady nimi spôsobenej nemajetkovej ujmy.
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxvej ujmy spôsobenej nesprávnym úradným postupom štátneho orgánu" sa navrhovateľ domáhal, aby súd zaviazal odporkyňu zaplatiť mu do 3 dní náhradu: 1. šxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxodnenie návrhu uviedol, že uznesením vyšetrovateľa Krajského úradu justičnej a kriminálnej polície PZ v Nitre z 13. februára 2003 bolo voči nemu začatx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody. Okresný súd Nitra uznesením z 5. júla 2003 sp. zn. 2 Tpr 68/2003 rozhodol o jeho vzatí do väzby, ktorá trvxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxátora Úradu špeciálnej prokuratúry z 18. januára 2008 bolo rozhodnuté o zastavení trestného stíhania navrhovateľa, lebo je nepochybné, že skutok nesxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxvé hľadiská prichádza do úvahy jej zodpovednosť tak podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jehx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxrejnej moci a o zmene niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 514/2003 Z.z."). Uvedené okolnosti ale podľa neho zakladajú aj zodpovednosť odporkyne za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxednosti vyplývajúce právo na náhradu nemajetkovej ujmy vyvodzoval navrhovateľ z § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z. Dodal, že ak by súd neakceptoval jxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka.
Okresný súd Bratislava I vyzval navrhovateľa 20. januára 2011, aby v lehote 10 dní zaplatil súdny poplatok za návrh v zmysle položky č. 7b písm. b/ saxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx) vo výške 5 043 €; poučil ho, že ak poplatok v stanovenej lehote nezaplatí, súd konanie zastaví (§ 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb.).
Okresný súd Bratislaxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xe navrhovateľ napriek súdnej výzve a poučeniu súdny poplatok 5 043 € nezaplatil. V odôvodnení uznesenia poukázal na § 5 ods. 1 písm. a/, § 8 ods. 1 a § 10 odsx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx, týkajúcej sa náhrady "škody" spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom; uvedené ustanovenie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jeho nesprávnym úradným postupom.
Na odvolanie navrhovateľa Krajský súd v Bratislave uznesením z 29. septembra 2011 sp. zn. 15 Co 196/2011 napadnuté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx predmetné konanie v časti o zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy podlieha poplatkovej povinnosti v zmysle položky č. 7b písm. b/ Sadzobníka. Poukázax xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxadu nemajetkovej ujmy, nejde o analogickú aplikáciu položky 7b písm. b/ Sadzobníka, ale o jej priamu aplikáciu na prípad výslovne v zákone uvedený. Z týxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxolaním, v ktorom zdôraznil, že nárok na náhradu nemajetkovej ujmy uplatňuje iba podľa § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z. Povinnosťou súdov bolo posudxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxesným postupom súdov k odňatiu jeho možnosti konať pred súdom (R 50/1997). Vzhľadom na to žiadal, aby dovolací súd zrušil uznesenia súdov oboch nižších xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxlanie podal včas navrhovateľ zastúpený v súlade s § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 3 O.s.p.) skúmaxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxenované v § 239 ods. 1 a 2 O.s.p. V týchto ustanoveniach sú - ako prípustný predmet dovolania - uvedené aj niektoré potvrdzujúce uznesenia odvolacieho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xle medzi nimi uvedené nie je. Prípustnosť dovolania navrhovateľa preto z § 239 ods. 1 a 2 O.s.p. nevyplýva.
Dovolanie, ktoré podal navrhovateľ, by v dxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxací súd skúmal, či v konaní na súdoch nižších stupňov nedošlo k takej vade. Dovolateľ vady konania uvedené v § 237 písm. a/ až e/ a g/ O.s.p. netvrdil a ich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxní namieta, že v danom prípade mu bola odňatá možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.). Dôvodom, ktorý zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xriznané mu v konaní za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv. O prípad odňatia možnosti pred súdom konať ide tiež vtedy, ak súd zastaví konanie z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxspel k záveru, že v danom prípade, z dôvodov ďalej uvedených, došlo k procesnej vade takejto povahy:
Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx.). Poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovatexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxnia, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek vxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxanske súdne konanie alebo jeho účastníkov vzťahuje oslobodenie v zmysle § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1992 Zb., je spravidla obsah návrhu na začatie konanxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a právne kvalifikoval z aspektov, významných z hľadiska poplatkového, procesnoprávneho, ako aj z hľadiska rozhodnutia vo veci samej. Navrhovateľ je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxípade navrhovateľ svoj návrh na začatie konania podložil skutkovými tvrdeniami a ním uplatnený návrh sčasti aj právne kvalifikoval. Z dôvodov, ktoré xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxhrady škody. Svojím návrhom ale - v súvislosti s postupom orgánov činných v trestnom konaní - celkom jednoznačne uplatnil aj nárok na náhradu nemajetkoxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxkona č. 514/2003 Z.z za opodstatnene uplatnený, žiadal, aby mu táto náhrada bola priznaná podľa ustanovení § 11 až 13 Občianskeho zákonníka.
K zastavxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x ods. 1 písm. k/ zákona č. 71/1992 Zb. sa vzťahuje iba na súdne konanie vo veciach náhrady "škody" spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej mxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Tento názor nepovažuje dovolací súd za správny.
I keď zákon č. 514/2003 Z.z. upravuje zodpovednosť štátu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxj samosprávy pri výkone samosprávy, predbežné prerokovanie nároku na náhradu "škody" a právo na regresnú náhradu (viď § 1 tohto zákona), a v súvislostx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxkovej ujmy). V zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z. totiž vtedy, ak samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením vzhxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxojiť ju inak.
Občianske súdne konanie, v ktorom poškodený uplatňuje nárok na náhradu ujmy spôsobenej orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením (§ 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z.), je konaním v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 514/20xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxná bez ohľadu na to, čoho konkrétne sa v ňom účastník domáha. V oboch uvedených "častiach" ide preto o súdne konanie vo veci náhrady škody spôsobenej nezáxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavrieť konštatovaním, že ak účastník konania podal návrh na začatie konania, v ktorom uplatnil nárok zo zodpovednostného vzťahu v zmysle zákona č. 5xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xen náhrady majetkovej ujmy (škody) spôsobenej orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, alebo (aj) nimi spôsobenej náhrady nemajetkovej ujmy.
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxrady nemajetkovej ujmy vo výške 165 969,59 €, hoci pre aplikáciu § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. neboli dané predpoklady, zmarili procesnú možnosť naxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x§ 237 písm. f/ O.s.p.).
Dovolací súd na tomto základe dospel k záveru, že dovolanie navrhovateľa je opodstatnené. So zreteľom na to zrušil tak uznesenxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x§ 243b ods. 1 O.s.p.).