4 Cdo 284/2010

Premlčanie regresného práva Slovenskej kancelárie poisťovateľov na náhradu voči tomu, kto zodpovedá za škodu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxcnej trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bolo poškodenému plnené.
Uznxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni do 15 dní 56 135 Sk s príslušenstvom (bližšie konkretizovaným v rozsudku). Vychádzal zo zistenia, že žaxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy z jej účtu 6. septembra 2004; k tomuto dňu mala vedomosť, kto za škodu zodpovedá. Vzhľadom na to uplatnené právo nie je premlčané, i keď sa dopravná nehodx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení platnxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxvneho dôvodu, lebo žalovaný prevádzkou svojho motorového vozidla spôsobil spoločnosti H. škodu a v čase jej spôsobenia žalovaný nemal uzatvorené povxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozhodol s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 1 veta prvá, O.s.p.
Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 8. júla 2009 sp. zn. 15 Co 65/2009 na odvolanie žalxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxr súdu prvého stupňa, v zmysle ktorého plnenie žalobkyne bolo plnením v zmysle § 24 ods. 2 písm. b/ zákona č. 381/2001 Z.z. a podľa § 24 ods. 7 tohto zákonx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnia a odvolací súd - na rozdiel od súdu prvého stupňa - dospel k záveru, že žalobkyňa sa o tom, že za škodu zodpovedá žalovaný mohla dozvedieť už na základe rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxť. Žalobkyňa sa nasledujúcim dňom dozvedela, kto zodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s dopravnou nehodou 28. novembra 2002; výška tejto škody boxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj doby. Na tomto základe uzavrel, že škoda vznikla 28. novembra 2002, právo poškodeného na náhradu škody sa preto premlčalo najneskôr uplynutím objektxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutie zmenil tak, že žalobu zamietol.
Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala včas dovolanie žalobkyňa. Uviedla, že napadnuté rozhodnutie spxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xlnenie, ktorého vznik sa viaže na jeho výplatu z poistného garančného fondu žalobkyne poškodenému. Pre začatie plynutia premlčacej doby v zmysle § 101 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxo nemožno hovoriť o subjektívnych a objektívnych premlčacích dobách v súvislosti s právom na náhradu škody. Súdy si túto podstatu veci dostatočne neuvxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxady toho, čo plnila poškodenému z poistného garančného fondu. Z týchto dôvodov žiadala, aby dovolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil odvolaxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. a zdôraznil, že žalobkyňa poskytla poškodenému náhradné poistné plnenie vo výške, v akej mu vznikla škoda, a keďže zo zákona na ňu prešli práva poškxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie podal účastník konania proti rozhodnutiu, ktoré mxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxieho súdu v rozsahu podľa § 242 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je dôvodné.
Podľa § 236 ods. 1 O.s.p. možno dovolaním napadnúť prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej (§ 238 ods. 1 O.s.p.).
V zmysle ustanovenia § 241 ods. 2 O.s.p., môže byť dovolanie podané iba z dôvodov, že a/ v xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Dovolací súd je viazaný nielen rozsahom dovolania, ale i v dovolaní uplatnenými dôvodmi. Obligatórne (§ xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x dovolacom konaní najavo.
V dovolaní sa namieta, že rozsudok odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.pxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je teda omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.
V prejednávanej veci súd prvého stupňa posudzoval právny vzťah, z ktorého je vyvodzovaný žalobou upxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxm, i keď táto otázka bola rozhodujúca pre posúdenie plynutia premlčacej doby; otázkou premlčania sa zaoberal bez toho, aby vzťah účastníkov s prihliadxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xtorých vzniká poisťovni právo proti poistenému na náhradu toho, čo zaplatila poškodenému z titulu zákonného poistenia, treba dôsledne rozlišovať. V xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxláštny postihový nárok.
Podľa § 440 Občianskeho zákonníka, kto zodpovedá za škodu spôsobenú zavinením iného, má proti nemu postih. Toto ustanovenix xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxenie poskytol, bol naň zo zákona povinný, hoci škoda bola spôsobená zavinením iného. Podmienkou vzniku tohto nároku je skutočnosť, že nárok poškodenéxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxprávne uviedol odvolací súd, ale má povahu osobitného nároku.
Podľa § 101 Občianskeho zákonníka, pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inakx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxúť odo dňa, kedy právo mohlo byť - objektívne posudzované - vykonané (uplatnené) po prvý raz, teda odo dňa, kedy právo bolo možné uplatniť na súde podaním xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxa nedozvedel, nemá pre začiatok plynutia tejto premlčacej doby vplyv. V prejednávanej veci je preto rozhodujúce, kedy žalobkyňa mohla vykonať po prvý xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx účinnom do 31. marca 2007, kancelária poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xovnakých podmienok, za akých by mohol uplatniť nárok na náhradu škody proti poisťovateľovi xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxok, za akých poskytuje poistné plnenie poisťovateľ podľa tohto zákona. Podľa odseku 7 vety prvej tohto ustanovenia má kancelária právo proti tomu, kto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxu škody, nemožno jeho vznik odvodzovať od škodovej udalosti, ale od momentu, kedy bolo skutočne poskytnuté plnenie z garančného fondu. Právo žalobkynx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka a jej plynutie začína nasledujúci deň po dni, kedy bolo plnené poškodenému (v prejednávanej vecx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z. nie je v rozhodnutí odvolacieho súdu správne, je dovolanie z hľadiska uplatneného dovolacieho dôvodu podľa § 241 odxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxšie konanie.