6 Cdo 221/2010

Právne účinky dovolania sa relatívej neplatnosti právneho úkonu po prevode vlastníctva veci

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxo právneho úkonu, disponoval s vecou ako vlastník a jeho dispozícia mala právne účinky prevodu vlastníctva.
Dovolanie sa relatívnej neplatnosti práxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu v čase, ktorý predchádzal dovolaniu sa relatívnej neplatnosti.
Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
6 Cdo 221/2010
Z odôvodnenia:
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxemí B. B., ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. X ako rodinný dom súpisné č. X a parcela č. X (ďalej len "označené nehnuteľnosti" alebo "nehnuteľnostxxxx x xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxi svoje spoluvlastnícke podiely žalobcovi 1/. Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica z 30. septembra 2008 sp. zn. 7 C 15/2008 bola určená neplatnosť xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prevode práva z 1. marca 2007, ktorou žalobca 1/ previedol do vlastníctva obchodnej spoločnosti L., s.r.o. parcelu č. X, a zmluva o zabezpečovacom prevxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxúv nebol výlučným vlastníkom nehnuteľností, aj keď sa za takého považoval. Vzhľadom na nedostatok vlastníctva na strane prevodcu je neplatná aj kúpna xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa to, že zmluvu o zabezpečovacom prevode práva ako aj kúpnu zmluvu z 10. októbra 2007 uzavrela v dobrej viere, z predložených dokladov mala preukázané výxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xovembra 2009 č. k. 13 C 24/09-64 určil, že žalobcovia sú podielovými spoluvlastníkmi označených nehnuteľností, a to žalobca 1/ v podiele 6/8 a žalobcovxx xx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxého dokazovania, z ktorých vyvodil záver, že vzhľadom na určenie neplatnosti zmluvy o prevode spoluvlastníckych podielov žalobcov 2/ a 3/ na žalobcu 1xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxol s nehnuteľnosťami disponovať ako výlučný vlastník a platne previesť vlastníctvo k nim zmluvami o zabezpečovacom prevode práva.
Krajský súd v Bansxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx určené podielové spoluvlastníctvo žalobcu 1/ v spoluvlastníckom podiele 6/8 zmenil tak, že žalobu v tejto časti zamietol. Vo výroku, ktorým bolo určexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xdôvodnil tým, že v čase uzatvárania zmlúv o zabezpečovacom prevode práva žalobca 1/ bol nespochybniteľným spoluvlastníkom nehnuteľností v podiele 6xx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxeukázané, že by predmetné zmluvy o zabezpečovacom prevode práva boli neplatné z iného dôvodu, nebolo možné vyhovieť žalobe v časti týkajúcej sa žalobcx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxil a určil jeho spoluvlastnícke právo k nehnuteľnostiam. Dovolanie odôvodnil nesprávnym právnym posúdením veci odvolacím súdom. Namietal nesprávnxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xoukazoval na to, že predmetom týchto zmlúv nebol prevod spoluvlastníckeho podielu, ale prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v celosti. Keďže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xo úvahy len ich čiastočná (ne)platnosť.
Žalovaná vo vyjadrení k dovolaniu navrhla tento mimoriadny opravný prostriedok ako nedôvodný zamietnuť.
Nxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo súdu oprávnenou osobou v zákonnej lehote (§ 240 ods. 1 O.s.p.) a že je prípustné (§ 238 ods. 1 O.s.p.), preskúmal napadnutý rozsudok ako aj konanie, ktxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxací súd je podľa ustanovenia § 242 ods. 1 O.s.p. viazaný uplatneným dovolacím dôvodom; z úradnej povinnosti skúma iba vady uvedené v § 237 O.s.p., a iné xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxplývajú. Dovolací súd preto skúmal správnosť napadnutého rozsudku z hľadiska uplatneného dovolacieho dôvodu (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.).
V predmxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x/ a 3/ v podieloch po 1/8), b/ kúpnou zmluvou z 20. novembra 2006 žalobcovia 2/ a 3/ predali svoje spoluvlastnícke podiely žalobcovi 1/, c/ žalobca 1/ bol zxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxedol vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na obchodnú spoločnosť L., s.r.o. a na žalovanú, e/ žalovaná kúpnou zmluvou z 10. októbra 2007 odkúpila od spolxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxa z 30. septembra 2008 č. k. 7 C 15/2008-107, ktorý nadobudol právoplatnosť 24. októbra 2008, bola určená neplatnosť kúpnej zmluvy z 20. novembra 2006, kxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xeudelila súhlas v zmysle § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka neplatnosti právneho úkonu sa účinne dovolala žalobou podanou na súde 25. januára 2008).
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxstníckeho podielu, ale prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v celosti, a z tohto dôvodu neprichádzala do úvahy ich čiastočná platnosť či neplaxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xmlúv spočívajúci v tom, že nebol výlučným vlastníkom nehnuteľností v dôsledku dovolania sa (jeho manželkou) relatívnej neplatnosti zmluvy, ktorou k xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxx xxxx xxxxx xd alium transferre potest, quam ipse habet
" (nikto nemôže na druhého preniesť viac práva, ako sám má) bola rozhodujúcou otázka účinkov relatívnej neplxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xeplatnosti došlo až po uzavretí uvedených zmlúv.
Ak ide o dôvod neplatnosti právneho úkonu podľa ustanovení § 49a, § 140, § 145 ods. 1, § 479, § 589, § 701 oxxx x x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxa Občianskeho zákonníka).
Podstata relatívnej neplatnosti právneho úkonu v zmysle § 40a veta prvá Občianskeho zákonníka spočíva v tom, že právny úkxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx na koho ochranu je relatívna neplatnosť stanovená, neplatnosti právneho úkonu nedovolal. V právnej teórii bol vyslovený názor, podľa ktorého relatíxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xtorá vec nadobudla od účastníka relatívne neplatného právneho úkonu. Ak ten, kto nadobudol vlastnícke právo na základe právneho úkonu postihnutého vxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxojou vecou oprávnene (až do dovolania sa relatívnej neplatnosti právny úkon má účinky, teda aj účinky prevodu vlastníctva). Na nadobúdateľa teda prešxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvy by v takom prípade mohla mať charakter len peňažnej náhrady (Fekete, I.: Občiansky zákonník l. Veľký komentár, Bratislava: Eurokódex 2011, str. 305xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnia vzťahov; ak totiž takáto osoba (ktorá nebola účastníkom relatívne neplatného právneho úkonu) pri nadobúdaní vlastníctva koná v dôvere v správnosx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxjto dôvere sklamaná.
Správnosť výkladu podľa predchádzajúceho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnu, ktorým účastník relatívne neplatného právneho úkonu do dovolania sa relatívnej neplatnosti oprávnenou osobou previedol svoje vlastnícke právo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlatného právneho úkonu), potom by ochrana právnej istoty tretích osôb, zaručená v § 40a veta prvá Občianskeho zákonníka slovami "právny úkon sa považxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xkonu - zmluvy z 20. novembra 2006, ktorou žalobcovia 2/ a 3/ previedli svoje spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam na žalobcu 1/, až v konaní začatox xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xž 3/. V čase uzavretia zmlúv o zabezpečovacom prevode práva (1. marca 2007 a 13. marca 2007), účinky zmluvy z 20. novembra 2006 trvali a žalobca 1/ bol výluxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxcom prevode práva tak neboli postihnuté absolútnou neplatnosťou spočívajúcou v nedodržaní zásady, podľa ktorej nikto nemôže previesť na iného viac pxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxku, nemá táto skutočnosť vplyv na právne postavenie tretích osôb, ktoré dobromyseľne nadobudli vlastníctvo v čase, keď trvali účinky právneho úkonu, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxlo možné vyhovieť.
So zreteľom na uvedené dovolací súd dovolanie žalobcu 1/ smerujúce proti správnemu rozsudku odvolacieho súdu zamietol (§ 243b odsx x xxxxxxxx