7 Cdo 75/2011

Odporovacia žaloba a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (4)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa, ak je oddeliteľná od ostatných častí tohto právneho úkonu; na tom nič nemení, ak je týmto právnym úkonom dohoda o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx súd Prešov (ďalej len "súd prvého stupňa") rozsudkom zo 14. júla 2010 č. k. 14 C 9/2008 - 191 určil, že dohoda z 30. marca 2005 o vyporiadaní bezpodielového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxstrálnom území X zapísané na liste vlastníctva č. X ako parcela č. X a dom súpisné č. X a tiež hnuteľné veci uvedené v článku I. tejto dohody, je voči navrhovxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xanželom uzavreli túto dohodu o vyporiadaní BSM napriek tomu, že Ing. V. V. bol na základe právoplatného rozsudku povinný zaplatiť navrhovateľom sumy 1x xxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdmetnou dohodou previedol majetok na osobu jemu blízku; v takomto prípade sa úmysel dlžníka a vedomosť druhej strany o takomto úmysle prezumujú (predpxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxej starostlivosti tento úmysel mohla rozpoznať. Súd prvého stupňa v súvislosti s týmto konštatovaním poukázal na okolnosti uzavretia dohody o vyporixxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxom právne neúčinný ako celok. Rešpektoval však petit návrhu na začatie konania, ktorý nemohol prekročiť, a preto návrhu vyhovel tak, ako bol navrhovatxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx februára 2011 sp. zn. 14 Co 46/2010 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil vo výroku určujúcom, že dohoda o vyporiadaní BSM je voči navrhovateľom právne nxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xamietol. Proti svojmu rozsudku pripustil dovolanie (§ 238 ods. 3 O.s.p.), pričom za zásadného právneho významu považoval otázku, 1/ či návrhu podľa § xxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxu odporca získal, alebo či pre vyhovenie návrhu postačuje, ak ukrátený veriteľ sa domáha právnej neúčinnosti dohody len vo vzťahu k časti majetku, ktorx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxporiadaní BSM nemožno vyhovieť len preto, že v lehote stanovenej v § xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na začatie konania je dôvodný, lebo dohoda o vyporiadaní BSM, ktorú uzavrela odporkyňa a jej manžel, je odporovateľný úkon - ukracuje totiž uspokojenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxarostlivosti nemohla poznať úmysel dlžníka ukrátiť veriteľov. Podľa právneho názoru odvolacieho súdu sa navrhovatelia môžu domáhať určenia neúčinxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxorovateľnosti právneho úkonu - poskytnúť ukrátenému veriteľovi ochranu pred ukracujúcim právnym úkonom. Odvolací súd z týchto dôvodov rozhodnutie xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xebo procesný úkon, ktorým sa navrhovatelia domáhali určenia neúčinnosti aj vo vzťahu k časti dohody týkajúcej sa nadobudnutia hnuteľností, bol súdu dxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z ustanovenia § 224 ods. 4 O.s.p. o náhrade trov odvolacieho konania nerozhodoval.
Potvrdzujúci výrok rozsudku odvolacieho súdu napadla odporkyňa xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxfikovanému namietaniu neúčinnosti dohody o vyporiadaní BSM. V tejto súvislosti poukázala na právo veriteľov odporovať právnemu úkonu ako celku (§ 42x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jej manžela (ako dlžníka) ukrátiť veriteľa. Zdôraznila, že dohoda o vyporiadaní BSM je v zmysle § 149 ods. 1 a § 150 Občianskeho zákonníka právnym úkonxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxoriadania je všetko, čo do tohto spoluvlastníctva patrilo a existovalo v čase jeho zániku. Nie je preto právne možné tento komplexný a jednotný právny úxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xa následok zánik (preklúziu) práva navrhovateľov odporovať dohode o vyporiadaní BSM ako celku. Dovolateľka trvala na tom, že v čase uzavretia dohody o xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxjho manžela; nekomunikovala s ním, dlhodobo nežila a nehospodárila. Na tieto okolnosti súdy dostatočne neprihliadli. Žiadala, aby dovolací súd napaxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dovolaniu označili napadnutý rozsudok za vecne správny; navrhli dovolanie zamietnuť.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a odsx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxs. 1 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu v rozsahu podľa § 242 ods. 1 a 2 O.s.p. a dospel k záveru, že dovolanie nie je dôvodné.
Ak sa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dôvodov podľa ustanovenia § 241 ods. 1 písm. a/ a b/ O.s.p., skúmať rozsudok odvolacieho súdu len z hľadiska, či spočíva na správnom právnom posúdení vxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx jeho majetku, a tým aj k zmareniu (ohrozeniu) náležitého uspokojenia pohľadávky veriteľa. Právna podstata odporovateľnosti právneho úkonu - na rozdxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx účinnosť iba voči veriteľovi. Ide teda o relatívnu neúčinnosť právneho úkonu; voči tretím osobám zostáva odporovateľný úkon účinný. Treba zdôrazniťx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxe.
V preskúmavanej veci dospel dovolací súd k záveru, že odvolací súd vystihol účel označených ustanovení a správne ustálil, že úspešne odporovať možxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xkrátenému veriteľovi sa má totiž poskytnúť taká ochrana, ktorá postačí na uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky. Navrhovatelia tak môžu návrhom xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu. Pokiaľ na uspokojenie vymáhateľnej veriteľovej pohľadávky postačuje len časť majetku tvoriaceho predmet dohody o vyporiadaní BSM, nemusia sa domxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Stačí, ak sa ukrátený veriteľ domáha právnej neúčinnosti takejto dohody len vo vzťahu k určitej časti majetku získaného na jej základe odporcom. V odpoxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxx xxxxxxxxxxx xákonníka), ktorým je dohoda o vyporiadaní BSM, nezávisí od rozsahu, v akom sa navrhovateľ (ukrátený veriteľ) domáha určenia neúčinnosti tohto právnexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx len niektorej hodnoty získanej odporcom. Opačný výklad by bol v rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (právom vlastniť majetok) a § 123 Občianxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxdobudnutého dohodou o vyporiadaní BSM nemožno vyhovieť len preto, že v lehote uvedenej v § xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxm 16. januára 2008 domáhali určenia neúčinnosti dohody o vyporiadaní BSM z 30. marca 2005, a to pôvodne iba v tej jej časti, ktorá sa týkala vyporiadania sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxkajúcej sa vyporiadania vecí hnuteľných. Trojročná lehota, v ktorej možno úspešne odporovať právnemu úkonu dlžníka, je lehota hmotnoprávna. Znamenx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxívnu. Túto lehotu treba počítať od uskutočnenia právneho úkonu. V preskúmavanej veci to znamená, že navrhovatelia sa domáhali určenia neúčinnosti doxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxh v tejto časti zamietol. Na druhú dovolaciu otázky treba preto odpovedať tak, že návrhu na určenie neúčinnosti právneho úkonu (§ 42a ods. 2 Občianskehx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxtku získaného touto dohodou, t.j. nie voči právnemu úkonu ako celku.
So zreteľom na vyššie uvedené nemožno súhlasiť s názorom dovolateľky, že v predmexxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxskeho zákonníka). Pokiaľ odporkyňa v tejto súvislosti poukázala na charakter dohody o vyporiadaní BSM, najmä že tento právny úkon sa musí týkať BSM ako xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxno opomenúť, že k vyporiadaniu BSM dochádza iba medzi manželmi alebo bývalými manželmi, teda nie vo vzťahu k tretím osobám (ktoré ani nie sú účastníkmi vxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxhať sa neúčinnosti právneho úkonu v zmysle ustanovení § 42a a 42b Občianskeho zákonníka. Pokiaľ by predmetom vyporiadania BSM nebolo všetko, čo tvorx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxo právneho úkonu len preto, že veriteľ ju neuplatnil vo vzťahu k celému majetku tvoriacemu predmet BSM.
Dovolací súd sa nestotožňuje s názorom dovolatxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxniku ich práva odporovať predmetnej dohode. Takýto výklad by vytvoril stav, v ktorom by navrhovatelia (ako veritelia) v celom rozsahu prišli o možnosť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xo vzťahu k jeho časti.
Z uvedeného vyplýva, že dovolací dôvod podľa § 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p. nebol uplatnený dôvodne. Keďže neboli zistené ani ďalšix xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvolanie odporkyne zamietol (§ 243b ods. 1 O.s.p.).