2 Tdo 68/2012

Charakter trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený po rozhodnutí, že tento trest sa vykoná

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxx. 1 Tr. zák. predtým, ako bol uložený súhrnný trest, považuje sa tento trest, výkon ktorého bol pôvodne podmienečne odložený, za nepodmienečný. Z tohtx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xhrnného trestu prísnejší súhrnný trest odňatia slobody ako trest uložený skorším rozsudkom a jeho výkon podmienečne neodloží podľa § 49, § 50 Tr. zák. xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx
x xxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xinistra spravodlivosti Slovenskej republiky proti právoplatnému trestnému rozkazu Okresného súdu Bratislava V z 9. februára 2012, sp. zn. 2 T 6/2012x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx. 2 T 6/2012, bol výrokom o uložení súhrnného trestu z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. porušený zákon v ustanovení § 42 ods. 2 Tr. zák. v proxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxia na zrušené rozhodnutie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením stratili podklad.
Okresnému súdu Bratislava V prikázxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xn. 2 T 6/2012 v spojení s opravným uznesením tohto súdu zo 14. marca 2012, sp. zn. 2 T 6/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11. apríla 2012 bol obvinený mlx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxx xx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxd. v B. na P. ceste č. v OC C. Slovensko odcudzil 1 ks plyšovú hračku v hodnote 7,89 Eur a 1 ks 0,7 l fľašu zn. Kopaničiarska Slivka tým spôsobom, že bez zaplatexxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxa tovaru by vznikla škoda poškodenej spoločnosti C. Slovensko R.V.S., a.s. so sídlom P. cesta č. B. škoda krádežou vo výške 13,78 Eur,
a tohto skutku sa dxxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xuh uložená bloková pokuta pod číslom AB X. vo výške 15.- Eur za spáchanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xx x xx xxxxx xxx x xx xxxxx xxx x xx xxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx. 1 Tr. zák. na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 6 (šesť) mesiacov.
Podľa § 119 ods. 1 Tr. zák. bol obvinenému výkon tohto trestu podmienečne odlxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxlava V zo 4. augusta 2010, sp. zn. 3 T 58/2010, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky na podnet podpredsedu Okresného súdu Bratislava V dovolanie v neprospech obvineného ml. L.F. z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. predxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxvenia. Podľa názoru dovolateľa je uplatnený dovolací dôvod naplnený v jeho druhej alternatíve (nesprávna aplikácia iného hmotnoprávneho ustanovenxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxý trest nesmie byť miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom.
Právoplatným trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava V zo 4. augusta 2010, sp. xxx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxden rok, ovšem ku dňu vydania (9. februára 2012) resp. doručenia teraz dovolaním napadnutého trestného rozkazu obvinenému (16. februára 2012), uznesxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxosvedčil a trest odňatia slobody vo výmere dva mesiace vykoná so zaradením na výkon trestu do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Ku xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxci 3 T 58/2010 tohto istého súdu nepodmienečný trest odňatia slobody. Pretože podmienečný trest odňatia slobody možno považovať za miernejší trest v pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxdy s podmienečným odkladom jeho výkonu a pri správnom použití zákona mal byť obvinenému uložený súhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody.
Z uvedexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxestným rozkazom Okresného súdu Bratislava V z 9. februára 2012, sp. zn. 2 T 6/2012, v spojení s opravným uznesením toho istého súdu zo 14. marca 2012, sp. zxx x x xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxku o treste, zároveň aby zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušenú časť trestného rozkazu obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zruxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Generálny prokurátor Slovenskej republiky v písomnom vyjadrení k podanému dovolaniu uviedol, že napadnutým trestným rozkazom nedošlo k porušeniu x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ako bol uložený súhrnný trest neznamená, že obvinenému bol predchádzajúcim rozsudkom uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. V posudzovanej vxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xznesením obsahovo nadväzujúcim na trestný rozkaz a nemožno ho zamieňať s ním samotným (s rozhodnutím o uložení trestu). Spomenuté uznesenie preto bolx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxní súhrnného trestu musí byť zásadne v rovnakej situácii ako pri ukladaní úhrnného trestu. Pokiaľ by súd v predmetnej trestnej veci rozhodoval o obidvoxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx splnené zákonné podmienky.
Podľa názoru generálneho prokurátora k porušeniu zákona došlo iným rozhodnutím Okresného súdu Bratislava V, a to uznesexxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxsúdenia do skúšobnej doby určenej pri uložení súhrnného trestu vo veci 2 T 6/2012. Keďže uvedené uznesenie dovolaním napadnuté nebolo a právoplatným txxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstrom spravodlivosti Slovenskej republiky odmietnuť podľa § 382 písm. c/ Tr. por.
Zástupca generálneho prokurátora na verejnom zasadnutí uviedolx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxbliky ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.) zistil, že dovolanie bolo podané v zákonnej lehote podľa § 370 ods. 1 Tr. por., oprávneným subjektom uvedeným v § xxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxx xxxx x xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx určil termín verejného zasadnutia na ktorom podľa § 384 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť výroku napadnutého trestného rozkazu, proxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa so zameraním na uplatnený dovolací dôvod a zistil, že výrokom o súhrnom treste odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu bol porušený zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xx ktoré poukazuje dovolateľ. Uvedený rozdielny záver dovolacieho súdu však nič nemení na správnosti názoru ministra spravodlivosti, že pôvodne podmixxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx slobody vo veci 2 T 6/2012 považovať za nepodmienečný trest odňatia slobody so zreteľom na právoplatné uznesenie vo veci 3 T 58/2010 z 29. novembra 2011, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxtavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.
Ostatne citované uznesenie nie je len rozhodnutím obsahovo nadväzujúcim na výrok o treste trestxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxému dovolaniu, ale tvorí súčasť výroku o treste pôvodného rozhodnutia. Podmienečné odsúdenie nie je osobitným druhom trestu. Predstavuje iba modalixx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxhodne, že obvinený sa v skúšobnej dobe neosvedčil, zároveň s rozhodnutím, že trest odňatia slobody sa vykoná, rozhodne aj o spôsobe výkonu tohto trestux xxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nebol vykonateľný.
Rozhodovanie o ukladaní súhrnného trestu nie je v súvislosti so zmenou právne významných okolností retrospektívne pri posúdeníx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxkonu (ktorý nie je podmienečným odsúdením) ani nemôže byť pri posúdení prísnosti predchádzajúceho odsúdenia (§ 42 ods. 2 veta druhá Tr. zák.) v otázke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdľa právneho stavu tohto trestu v čase aktuálneho rozhodovania.
Ak došlo k nariadeniu nepodmienečného trestu odňatia slobody uloženého skorším rozxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx súd neupustí od uloženia súhrnného trestu (§ 44 Tr. zák.) uloží v zmysle § 42 ods. 1, ods. 2 veta druhá Tr. zák. podľa zásad na uloženie úhrnného trestu vyxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x x2 Tr. zák.
Uvedené závery nijako nespochybňujú to, že obvinený má byť pri ukladaní súhrnného trestu zásadne v rovnakom postavení ako pri ukladaní úhrxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxadený nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý mu mal byť x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx 1 Tr. por. vo výroku tohto rozsudku uvedené porušenie zákona v prospech obvineného ml. L.F., podľa § 386 ods. 2 Tr. por. napadnutý trestný rozkaz v chybxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx došlo zrušením, stratili podklad a podľa § 388 ods. 1 Tr. por. Okresnému súdu Bratislava V prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty