Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (12)

2 Sžp 16/2011 Voľná úvaha pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závažnosť porušenia právnych predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu protiprávneho konania, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená sankcxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
xxajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 4S 241/2009 - 27 z 15. apríla 2011 zrušil rozhodnutie žalovaného z 15. októbra 2009 podľa § 250j ods. 2 písm. d/ Občixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xrvostupňovým správnym orgánom Slovenskou stavebnou inšpekciou - Inšpektorát Bratislava z 22. mája 2009 o uložení pokuty žalobcovi vo výške 6500 € za nxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xx
xxx xxxlýva z odôvodnenia napadnutého rozsudku, krajský súd z obsahu administratívneho spisu zistil, že Slovenská stavebná inšpekcia so sídlom v Bratislavxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xtrany vzali bez námietok na vedomie. Do záznamu uviedol nedostatky zistené kontrolou, ktoré nariadil odstrániť do 20.apríla 2009. Nedostatky spočívxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx: "Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bex xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxa 2009 doručil upovedomenie o začatí správneho konania vo veci porušenia stavebného zákona a zároveň ho vyzval na vyjadrenie v lehote 7 dní odo dňa doručxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxšom postupe vo veci legalizácie predmetnej stavby.
Správny orgán dňa 1.júna 2009 vydal svoje prvostupňové rozhodnutie o uložení sankcie. Žalobca vo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxá je v štádiu dokončenia a schvaľovania a tiež, že podal žiadosť o povolenie zmeny stavby ešte pred jej dokončením. Poukázal tiež na skutočnosť, že svojíx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x.
Žalovaný odvolanie zamietol a napadnutým rozhodnutím potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie.
V danom prípade krajský súd skonštatoval, že pxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xreukázané.
Námietky žalobcu vo veci opravy rozhodnutia, ako aj z toho dôvodu, že nemal možnosť sa vyjadriť k stanovenej výške pokuty, krajský súd poklxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxlade s ustanoveniami správneho poriadku (§ 47 ods. 3).
Rozhodnutie o uložení pokuty za správny xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxpúšťa, bez zaoberania sa všetkými hľadiskami, ktoré zákon ako predpoklad takej úvahy o uložení pokuty stanovuje, je v tejto časti podľa ustálenej judixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu krajského súdu chýba správna úvaha prvostupňového správneho orgánu najmä z pohľadu, či určená výška sankcie nie je voči žalobcovi likvidačná a tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx význam sankcie stráca na účinnosti uplynutím neprimeranej lehoty od vzniku porušenia k samotnému uloženiu sankcie.
Preto podľa názoru krajského súxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxskúmať naznačeným smerom a uviesť dôvody svojej správnej úvahy.
Proti rozsudku krajského súdu podal včas odvolanie žalovaný a žiadal, aby odvolací sxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (ďalej len "Stavebný zákon") nestanovuje žiadne hľadiská, resp. kritériá ako predpoklad správnej úvahy pri určovaní výšky ukladanej pokuty a že samoxxx xxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Ďalej uviedol, že prvostupňový správny orgán nepostupoval pri určovaní výšky pokuty podxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx z objektívne zisteného skutkového stavu a musí byť odôvodnená.
Podľa názoru žalovaného napadnuté rozhodnutie v časti odôvodnenia výšky uloženej saxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxolenia žalobcom ako zhotoviteľom stavby v zistenom rozsahu, ktoré bolo prvostupňovým orgánom kvalifikované ako závažné protispoločenské konanie z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxvať pri určovaní výšky pokuty za dostatočné. Taktiež namietal porušenie svojho práva na predvídateľnosť súdnych rozhodnutí a princíp právnej istoty x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxobca sa k odvolaniu vyjadril podaním z 8. júla 2011, v ktorom žiadal rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdiť. Podľa jeho názoru mal Krajský súx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxvyšší súd") ako súd odvolací podľa § 10 ods. 2 OSP preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu dôvodov odvolania podľa § 212 xxxx x x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x x x xxx xxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxx x xxxx xx deň verejného vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xdvolaniu žalovaného nie je možné vyhovieť.
Rozsudok bol verejne vyhlásený 30. mája 2012 podľa § 156 ods. 1 a 3 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSPx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxj osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním.
Podľa § 140 ak nie je vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxávnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "Správny poriadok") v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
Najvyšší súd Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodné doplniť, že v zmysle ustálenej judikatúry správnych súdov (pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 3SžoKS/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxo trestania súd sleduje, či správny orgán náležite zdôvodnil uloženie sankcie v určitej výške, ak zákon pripúšťa rozpätie sankcie, či prihliadol na okxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxamená, že môže byť uložená v ľubovoľnej výške. Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažovax xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxresie, ale aj preventívny účel s prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutej osoby. Pri uložení pokuty správny orgán prihliadne na závažnoxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxých slobôd (ďalej len "Dohovor"), ako aj čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, zaväzuje súdy a orgány verejnej správy na odôvodňovanie rozhodnutí. Nepreskúmateľné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxovedá podľa § 157 ods. 2 OSP a podľa § 47 ods. 3 Správneho poriadku povinnosť súdu a správneho orgánu nielen rozhodnúť, ale tiež vysvetliť, ktoré skutočxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxP, § 250j ods. 2 písm. d/ a ods. 3 OSP) a súčasne postupujú aj v rozpore s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru.
Prvostupňový správny orgán v odôvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, berúc do úvahy mieru a závažnosť protispoločenského konania z hľadiska ochrany verejných záujmov, ktoré chráni stavebný zákon, je možné zistený stax xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxou konštatoval, že: "...Prvostupňový orgán na základe predložených dôkazov preukázal účastníkovi konania porušenie stavebného zákona, pri určovaxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx. 3 písm. b) stavebného zákona vo výške 6500,00 €.".
Najvyšší súd považuje za potrebné uviesť, že takéto všeobecné, nekonkrétne odôvodnenie, odvoláxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zmysle § 245 ods. 2 OSP. Z oboch rozhodnutí správnych orgánov nie je možné zistiť, aká vlastne bola miera ohrozenia verejného záujmu, nakoľko správne oxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za ktorých k jeho spáchaniu došlo - najmä pokiaľ ide o zásah do vlastníctva susediacich pozemkov a taktiež nie je možné zistiť, či vôbec, a do akej miery, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxo momentu v realizácii stavby nepokračoval.
Najvyšší súd rovnako ako súd prvého stupňa nemohol vzhľadom na vyššie uvedené ponechať bez povšimnutia sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxatnej vade konania, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia.
Pokiaľ ide o námietky žalovaného týkajúce sa rozhodnutia Krajského súdu v Bratisxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrajského súdu v inej, ako odvolaním napadnutej veci.
Po preskúmaní predloženého spisového materiálu a postupu a rozhodnutia krajského súdu odvolacx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxv konania.
Skutočnosti, ktorými žalovaný v odvolaní spochybňuje predmetné rozhodnutie krajského súdu, neboli zistené v odvolacom konaní. Tieto boxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolaniu žalovaného nevyhovel a s prihliadnutím na všetky individuálne okolnosti daného prípadu rozsudxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v naznačenom smere aj riadne odôvodnil.
O trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 OSP v spojení s § 224 ods. 1 OSP a účastníkom ich náhradu neprixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: JUD85498SK
Autor: Najvyšší súd SR - senát
Sp. zn. / Č.j.:2 Sžp 16/2011
Druh:Rozsudok (Rs)
Zo dňa:30.05.2012
 
Názov:Voľná úvaha pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt
 
Prameň:Zb.NS v čísle vydania (zväzku) 2 ročník 2013 na strane 59.
Uverejnené pod poradovým (publikačným) číslom: 22/2013
Prameň (celý názov):Zbierka stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR


Vzťah k:99/1963 Zb.: §10 ods.2; 99/1963 Zb.: §212 ods.1; 99/1963 Zb.: §214; 99/1963 Zb.: §245 ods.2; 99/1963 Zb.: §246c ods.1; 99/1963 Zb.: §250j ods.2 písm.d); 99/1963 Zb.: §250j ods.3; 99/1963 Zb.: §250ja ods.2; 71/1967 Zb.: §47 ods.3; 50/1976 Zb.: §106 ods.3 písm.b); 50/1976 Zb.: §140; 178/1998 Z.z.: §13;
 
Oblasť:SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;